Ehitus 02 04 2009

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • EHITUS2. aprill 2009

  Praktiseeriv teadlane Karl iger on eluga rahul. u1011

 • UUDIS 3

  toimetaja Siim Sultson, tel 667 0363, e-post siim.sultson@aripaev.ee 2. aprill 2009 ripeva lisavljaanne

  TASUB TEADA

  Puit juhib sooja le 16 korra villast halvemini

  Kui puitmaja puidu ja puidust soojustuse sooja juhtivustegur on

  313 cm/h, siis mineraalvilla-dega soojustatud majal on see nitaja kuni kmme korda vi-letsam 46 cm/h.

  Palkmaja peetakse vga heaks ja looduslikuks ning kiidetakse kvasti.

  Kas aga saab puitkarkass-maja nimetada puitmajaks? helt poolt on tegemist puit-konstruktsiooniga ja puit-fassaadiga. Teisalt soojusta-des seda mineraalvillaga ei ole enam tegemist puitmaja-ga ega ka puitmaja omadus-tega. Kui aga kasutada soo-justuseks moodsaid puidust soojustusmatte, puidust puis-tevilla vi nagu meie esiva-nemad saepuru, siis saaksi-me nimetada puitkarkass-maja puitmajaks. Praegusel maja ehitajal on vimalus va-lida vga paljude soojustus-materjalide vahel, sealjuu-res eriti erinevad nad keemi-liste ja fsikaliste omadus-te poolest.

  Paraku rikuvad viimasel ajal puitmajade head mainet ehi-tamisel tehtud valed ja lahen-dused. Moodsad tehnoloogiad vimaldavad puidust ehitus-materjale kasutada eri otstar-beks, ka soojustamiseks.

  Puit ja puidust ehitus-materjalid peavad oma-ma FSC (Forest Stewardship Council) ja ehitusbioloogi-list sertifikaati. FSC kinnitab keskkonna sbralikku raiet, sellega aitame loodust ssta! Ehitusbioloogiline sertifikaat kinnitab toote inimesesbra-likkust nii ehitaja kui ka hili-sema elaniku jaoks.

  PUIT

  Soome puiduturg maha jahtunudPrast rekordilist 2007.

  aastat kahanes Soome

  erametsa omanike pui-

  du mk linud aastal 27%

  ning tnavu on turg sama

  hsti kui vlja surnud. Veel

  aasta tagasi rgiti, et kui

  Venemaa kehtestab mar-

  palgile krged eksporditol-

  lid, tuleb Soome metsats-

  tusel vajalik puit kodu turult

  hankida. Kuid praegu on

  nudlus kodumaise puidu

  jrele tiesti nullis.

  Stora Enso ei kavatse ke-

  vadel midagi osta ja ka

  Metsliitto teatab, et on

  oma varumise vhenenud

  nudlusega kohandanud.

  Metsaomanikel on ras-

  ke oma puidule ostjat lei-

  da. Phjustena nimetatak-

  se finantskriisi. See vhene,

  mida tstus praegu veel

  ostab, lheb kaubaks vga

  odava hinnaga.

  Stora Enso prognoosib, et

  kevadel-suvel saab turg ehk

  jlle hoo sisse, kuid Soome

  metsandusinstituut ei julge

  praegu midagi lubada.

  Kannatab ka tstus, mis

  kasutab toormena puidu-

  tstuse jtmeid.

  TURISM

  Rootslased tulevad Eestisse suvitamaRootsi majandusleht

  Dagens Industri kutsub

  rootslasi kaaluma Eestisse

  suve kodu soetamist.

  Vikeste majade hinnad on

  Eestis 2007. aastaga vr-

  reldes kukkunud ligi 50%,

  asukoht on Rootsile lhe-

  dal ja reisikulud ei tule kal-

  limad kui Gotlandile sites.

  Ja Rootsiga vrreldes on elu

  Eestis odavam, kirjutab leht.

  Siinsed maaklerid mrgi-

  vad, et rootslasi on seni Ees-

  tis kinnisvara ostjate seas

  vhem olnud kui soomla-

  si, venelasi, sakslasi ja ing-

  lasi. Peamiselt on kinnis-

  vara soetanud Eestis ela-

  vad rootslased ning pigem

  on eelistatud soetada korter

  Tallinnas, tihti vanalinnas.

  Leht kirjutab, et vikeste

  majade hinnad on Eestis ta-

  gasi 2002. aasta tasemel.

  Tallinnast vljas on rootslas-

  tele kinnisvara soetamiseks

  enim huvi pakkunud vanad

  rootslastega seotud alad

  Haapsalu mbruses ja Pr-

  nu. Samuti saared.

  HANKED

  MoTartu maantee ehitus venibMaanteeamet slmis maa-

  valitsustega koostlep-

  pe MoTartu maanteeli-

  gu teemaplaneeringu koos-

  tamiseks. Esimeste ehitus-

  hangete vljakuulutamine

  jb alles aastasse 2011.

  Seegi on liiga optimistlik.

  Rahastaminegi on lahtine.

  Puitmaja hoiab sooja ja sstab tervist

  Ttlemata puitu ei ole va-ja kontrollida, kuid mbert-deldud puittootel peab olema kinnitus, et see on ohutu ini-mese tervisele.

  Puittooteid tdeldak-se keemiliste ainetega, mil-lest ks ja kige ohtlikum on formaldehd.

  Soojapidavuselt on puidu-kiust isolatsioonimaterjalid konkurentsivimelised tun-tud mineraalvilladega. Peale soojapidavuse on olulised ma-terjali soojamahtuvus ja tem-peratuurijuhtivustegur.

  Soojamahtuvus iseloomus-tab stabiilse sisetempera-tuuri ja sisevooderdise pinna temperatuuri hoidmist. Mada-la soojamahtuvusega mater-jalide pinnatemperatuur on

  tunduvalt madalam kui sise-mine hutemperatuur. Talvel prast akna avamist normaal-se hutemperatuuri taastami-seks ei ole vajalik ainult kte, vaid ka seinamaterjalidesse salvestatud soojus. Kui konst-ruktsiooni soojamahtuvus on madal, jb phikoormus ai-nult ktte ssteemile. Madala soojamahtuvusega materjali-de madala pinna temperatuu-ri prast tekib ka hallitus sise-voodri pinnale, sest jahedale pinnale ladestunud niiskus ei ole suuteline aurustuma.

  Temperatuurijuhtivus tegur nitab temperatuuri liikumi-se kiirust materjalis. See tegur nitab isolatsioonimaterja-li tegelikku vrtust. Kui pui-dul on vastav tegur 3 cm/h ja puidust soojustusmaterjalil

  13 cm/h, siis mineraalvilladel on see alates 46 cm/h.

  Vrreldes soojamahtuvu-se ja temperatuurijuhtivus-tegureid puidust soojustus-materjali ja mineraalvilla-de vahel, siis soojamahtuvu-se erinevused algavad kahest korrast ja temperatuurijuhti-vusteguri erinevused kolmest ja poolest korrast esimese ka-suks. Need erinevused nita-vad ka puitkiudsoojustuse pa-rimat vastupanu vlistempe-ratuuri kikumistele.

  Siseruumide optimaalseim huniiskus on 4060%. Sel-list stabiilsust tagada on prob-leem ka spetsialistidele. Sel-leks on vaja konstruktsiooni, mis suudaks salvestada niis-kust ja seda vimalusel tagas-

  tada. Puitkiudsoojustus suu-dab mahukaalust kmme kor-da rohkem salvestada niiskust kui mineraalvill.

  Niteks puitkiudsoojustus mahukaaluga 50 kg/m salves-tab hte kuupmeetrisse km-me liitrit vett, siis mineraalvill olenevalt mahukaalust on vi-meline hte kuupi salvestama ainult pool kuni terve liitri.

  Niteks 20 cm paksune ks ruut puitkiudsoojustuse-ga soojustatud puitkonstrukt-sioon suudab siduda kaks liit-rit niiskust, kui mineraalvil-laga konstruktsioon suudaks 0,1 liitrit. Siinjuures on mle-ma materjali aurulbilaskvus-tegur vga hea ehk 1.

  Kui konstruktsioon on vi-letsalt lahendatud ja niiskus-voog on suurem salvestamis-vimest, see mrgub ja hak-kab hallitama. Puidu vga hea niiskuse salvestusvime ta-gab stabiilse huniiskuse sise-ruumides. Madala niiskuse salvestusvimega konstrukt-sioon ei oma ressursse stabiil-set huniiskuse tagamiseks.

  Materjali salvestunud niis-kus aitab ka plengu korral kaitsta seina tule eest. Mitte-sttivatel materjalidel on teh-nilistes andmetes nidatud sulamistemperatuur, kuid sttiv puit talub palju krge-maid temperatuure kui mitte-sttivate materjalide sulamis-temperatuur.

  Puitmaja ja puitkonstrukt-sioon on kaks eri asja. Puitma-ja on valmistatud puidust, soo-justatud puiduga ja kvaliteet-ne. Vrrelge n- puit majade ja puitmajade erinevust ja hinna suhet, siis vaevalt on puitmaja kallis ja halb valik.

  Peeter Lossmann, O Tervemaja

  Tdeldud puit sisaldab ohtlikke mrkeTnapeva inimesed on ha-kanud kiire elutempo juures unustama tervisliku sise-kliima vajalikkust nii t- kui ka eluruumides.

  Kinnisvara reklaamides on jrjest rohkem viiteid nende eksklusiivsusele ja luksuslikku-sele. See puudutab kinnis vara visuaalset poolt, millel ei ole seost sisekliimaga ega inime-se tervisest hoolimisega.

  Julgelt vib vita, et meie siseruumid on saastatumad suurlinna vlishust, sest ena-mik mdavatest ehitustoo-detest ja eluruumidesse mel-dud toodetest ei vasta ehitus-bioloogilistele standarditele.

  Seega ei ole need inimese ter-visele kahjutud ja nii aitame kaasa ebatervisliku sisekliima loomisele.

  Ebatervisliku sisekliima taga jrjed inimesele on pea-valu, uimasus, gripi smpto-mid, allergia, astma, vhi tek-ked ja teised vaevused.

  Sisekliimat ei mjuta ainult keemilised hendid, vaid ka materjalide fsikalised oma-dused. Naturaalse puidu f-sikalised omadused aitavad luua inimesele vajalikku head sisekliimat.

  Puit hoiab sisekliimat va-bana staatilisest elektrist, sta-biilse hutemperatuuri ja hu niiskusega.

  u Soojustusmaterjali omadu-

  si iseloomustavad soojapida-

  vus, soojamahtuvus ja tem-

  peratuurijuhtimistegur.

  u Soojamahtuvus iseloomus-

  tab stabiilse sisetempera-

  tuuri ja sisevooderdise pinna

  temperatuuri hoidmist.

  u Temperatuurijuhtivustegur

  nitab temperatuuri liikumise

  kiirust materjalis.

  u Kui puidu temperatuurijuh-

  tivustegur on 3 cm/h ja puit-

  kiudsoojustusel 13 cm/h, siis

  mineraalvilladel on 46 cm/h.

  u Puitkiudsoojustus salves-

  tab 1m-sse 10 liitrit vett, mi-

  neraalvill olenevalt mahukaa-

  lust 1m 0,51 liitrit vett.

  u Niteks 20 cm paksune ks

  ruut puitkiudsoojustust suu-

  dab siduda 2 liitrit niiskust.

  Mineraalvill 0,1 liitrit.

  u Mittesttivatel materjalidel

  on tehnilistes andmetes ni-

  datud sulamistemperatuur,

  kuid puit talub palju krge-

  maid temperatuure kui mitte-

  sttivate materjalide sulamis-

  temperatuur.

  u Puitsrestikmaja puumajalik kitumine sltub soojustusmaterjalist. Foto: Arno Mikkor

  NUMBER

  4060%u on siseruumide optimaal-

  seim huniiskus.

  10u korda rohkem huniiskust

  suudab puitkiudsoojustus sal-

  vestada vrreldes kivivillaga.