Ekstra Bladet Effekten: Irakere

  • Published on
    07-Apr-2015

  • View
    4.465

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>60% p alle havemblerse det store udvalg eller shop online p ilva.dkspar mindstTR - HVOR ANDRE TIER sndag 2. august 2009 nr. 172 uge 31 106. rg. ekstrabladet.dk 16,00 kr.FOTO: ANTON UNGER / AP / BENJAMIN KRSTEINFr frtids-pension iAlbertslund- og ln somtop-politiker hjemme i IrakBEDRAGERDANMARKUTROLIGEDOBBELTLIVIRAKERSSIDE10-11 OG12-13Jetset-dronningaflytteti ugevisSIGTET SOMNARKO-KURERGULD- LOTTEGULD- LOTTEHISTORISKMEDALJEsport sport10 EKSTRA BLADET SNDAG 2. AUGUST 2009REDIGERET AF BIRGITTE HELWEGDE IRAKISKE BEDRAGEREFR FRTIDS-PENSION I DANMARKOG TOPLN I IRAK P papiret er de frtidspen-sionister med folkeregister-adresse i sociale boligblokkerundt om i landet. I virkeligheden lever de etdobbeltliv, hvor de malkerden danske stat for socialeydelser samtidig med, at dehar et luksusliv i Irak. Ekstra Bladet afslrer idag og de kommende dageirakere med dansk statsbor-gerskab, der p den mdehar beget skattefusk og be-draget den danske stat i re-vis. Biler og luksusboligerNogle af dem er toppoliti-kere, der hver mned hveren kmpe hyre og fr luk-suslejligheder og biler stillettil rdighed i Irak. Som danske statsborgereog med folkeregisteradresseherhjemme skal irakernebetale dansk skat af hyren ogfrynsegoderne i Irak; mende har i strid med lovgivnin-gen hverken oplyst kommu-nen eller skattevsenet omderes guldrandede ekstraindkomst. P den baggrund har deogs i ere r kunnet hvefuld frtidspension, selv omde ikke er berettiget til den,fordi de har en alt for storindkomst. En af landets frende eks-perter i socialt bedrageri,Peter Mller, der er leder afkontrolenheden i Ishj Kom-mune, er ikke i tvivl om,hvad irakerne begr: Socialt bedrageri Det er i den grad socialt be-drageri, og det skal stoppes.De har naturligvis pligt til atoplyse bde Skat og denkommune, hvor de er folke-registertilmeldt, om, at dehar en indtgt, siger han. Peter Mller er heller ikkei tvivl om, at Ekstra Bladetsafslringer br f konse-kvenser. Der skal rejses en sag omtilbagebetaling, og var sa-gerne landet p mit bord, vil-le de ogs blive meldt til poli-tiet for bedrageri, siger han. Skal undersgesDe danske myndigheder harikke noget overblik over,hvor mange irakere meddansk statsborgerskab, derer politisk aktive i Irak. Men den danske ambassa-dr i Irak, Mikael Winther,vil nu have kortlagt omfan-get. Jeg ved, at der er dansk-irakere i bde det kurdiskeparlament og i Iraks natio-nale parlament. Men jeg harikke overblik over, hvem deer. Derfor vil jeg til efterretstte en undersgelse i gangfor at f det overblik, sigerhan. Utroligt dobbeltliv: Irakerehar i revis snydt sig til socialeydelser og svindlet i skat- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -De malker den danske stat forsociale ydelser samtidig med, at de haret luksusliv som toppolitikere i Irak - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Det scorer de S meget modtager et kurdiskparlamentsmedlem i Irak: Ln: Mellem 23.000 og27.600 skattefri kroner ommneden. Fri bolig: Vrdi 96.000-120.000 kroner om ret i NazCity. Pension: 80 pct. af ln-summen resten af livet. Pen-sionen overgr til arvingerne,nr politikeren dr. Bil: 162.000 kroner til atkbe bil for i Irak (ingen afgif-ter i Irak). Bodyguards: Ln til trebodyguards, der ogs fungerersom chauffrer. Jord: Nyvalgte parlaments-medlemmer fr et stykke jord. Kilder: www.awene.com,radionawa.com, gksat.tv,klawrojna.com, hawpshti.com Fusk med frtidspension En frtidspensionist skriverbl.a. under p flgende: Efter retssikkerhedslovens11, stk. 2, har man pligt tilstraks at underrette pensions-kontoret om enhver forandring ipersonlige, konomiske og hel-bredsmssige forhold, som kanhave indydelse frtidspensio-nen. Forkerte eller manglende op-lysninger kan medfre tilbage-betaling, jf. pensionslovens 42eller frtidspensionslovens 42.Hvis man ved grov uagtsomhedafgiver urigtige eller vildledendeoplysninger, kan man idmmesbde. Straffen for bedrageri er optil halvandet rs fngsel, menkan stige til otte r, hvis bedra-geriet er srlig groft. Hvis man har indtgter vedsiden af frtidspensionen, bliverden reduceret. Jo mere man tje-ner, jo mindre bliver pensionen. BenjaminKrsteinfoto@eb.dkThomas GstaSvenssontgs@eb.dk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Reportage- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PerMathiessen pma@eb.dkTorstenRuusruus@eb.dkekstrabladet.tvSe heleinterviewet p2. AUGUST 2009 ...EKSTRA BLADET SNDAG 11 REDIGERET AF BIRGITTE HELWEGHan har snydt ogbedraget i fem r Balen Abdulla Mahmood fr 384.000 kr. som parlaments-medlem i Irak - og 156.000 kr. i pension i Danmark De danske myndighedertror, at Balen Abdulla Mah-mood bor i det sociale bolig-byggeri, Krgrden, i Al-bertslund. Hver mned udbetaler defrtidspension p sm 13.000kroner fr skat til dendansk-irakiske politiker,fordi man har vurderet, atden 52-rige iraker meddansk statsborgerskab eruarbejdsdygtig. Men det hele er t stort be-drag. Balen har siden 2005vret medlem af det kurdi-ske parlament, hvor han fren mnedsln p mindst23.000 kroner skattefrit,hvilket er nsten 30 ganges meget som en almindeligirakers ln. LuksuslejlighedHerudover er der et vld affrynsegoder. Hver parla-mentsmedlem fr 160.000kroner til at kbe en bil for,og de fr penge til at hyre trebodyguards. Balen scorer ogs en gra-tis luksuslejlighed p 225kvadratmeter i det mond-ne Naz City, der koster cirka9000 kroner om mneden ihusleje. Samlet udgr lnnen ogden fri bolig alene en ind-tgt p mindst 384.000 kro-ner, som Balen skulle betaleskat af i Danmark. Men Skat ved ikke, at Ba-len har disse lukrative ind-tgter i Irak. Dermed erstatskassen get glip af erehundrede tusinde skattekro-ner fra Balen siden 2005. Ikke ret til pensionIndtgten i Irak er samtidigs stor, at Balen som mini-mum ikke er berettiget til athve en fuld frtidspension.Eksperter anser det forusandsynligt, at han overho-vedet har ret til pensionen. Men Albertslund Kommu-ne har heller intet kendskabtil hans hemmelige dobbelt-liv og har derfor gennem e-re r udbetalt alt for mangepenge til ham i sociale ydel-ser. Balens karrieredage i detkurdiske parlament er nuved at vre talte. Forrigelrdag var der valg, hvorhan ikke stillede op, men Ba-len er ikke frdig med at bli-ve forgyldt. Han kan nemlig se frem tilen livslang pension p 80procent af lnnen, og nrhan dr, s bliver pensionenudbetalt til hans arvinger. Skal betaleskat i Danmark Har man bopl i Danmark folkeregisteradresse s erman fuldt skattepligtig i Dan-mark. Det betyder, at enhverindtgt uanset hvor den tje-nes i verden skal beskattesher i landet. Hvis man tjener penge iIrak, skal det anfres p dendanske selvangivelse, sigerIvan Nielsen, specialkonsulent ijuridisk center hos Skat. Det samme glder forpensionsindtgter. Fr manpension udbetalt fra den iraki-ske stat, skal den beskattes iDanmark, siger han. Ogs vrdien af fri boligog fri bil skal selvangives ogbeskattes efter de danske reg-ler. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ls mere denste sider- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Luksuspensionist Balen Abdulla Mahmood sidder idet kurdiske parlament, hvor hanhver en skyhj hyre samtidigmed, at den danske stat forsrgerham og hans kone i Albertslund. FUSKER I DANMARK Dobbeltmoral:Frtidspensionistafslret som social-fusker i Danmark,men er kendt somidealist i Irak Thomas Gsta SvenssonPer MathiessenTorsten Ruus Foto: Benjamin Krstein- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Nr den tidligere pizza-ba-ger Balen Abdulla Mahmoodfra Albertslund lander i denkurdisk-irakiske hovedstadErbil efter en af sine hyppigeyrejser fra Kbenhavn, erhan pludselig en stor og ind-ydelsesrig mand. Her hedder den 52-rigedansk-iraker Hamad Abdul-lah Mahmood. KlenavnetBalen stammer fra hans blo-dige fortid som guerillakri-ger i den kurdiske Peshmer-ga-hr, hvor han i bjergenekmpede mod Saddam Hus-seins terrorregime i manger. Politisk tilhrer han denyderste irakisk-kurdiskevenstrej som topleder iToilers Party. Et parti hanselv var medstifter af i 1985,fr han med sin hustru yg-tede til Danmark i 1991. I 2001 k han dansk stats-borgerskab og blev i 2003 til-kendt frtidspension. Alle-rede samme r vendte hantilbage til Nordirak som po-litiker, og ved valget i 2005kom han i Kurdistans selv-styre-parlament. Vellidt i hjemlandet Balen er meget vellidt iKurdistan. Han er kendt forat vre ukorrupt og ideali-stisk. Han er den pne dreng iklassen, siger Shwan Mu-hammad, der er chefredak-tr p det strkt systemkri-tiske nyhedsbureau Awene. Som medlem af det kurdi-ske selvstyre-parlament harBalen kmpet for fair rets-pleje, kvinder og brns ret-tigheder samt ordnede for-hold for fattige landarbejde-re. Han sidder bl.a. i parla-mentets landbrugsudvalg. I Danmark hvor han alt-s har folkeregisteradresse idet sociale boligbyggeriKrgrden i Albertslund,mens han ogs har ofcielbopl i Irak har han fet -re brn med hustruen, Os-man Raza. Det ldste barn er optagetp lgestudiet i Kbenhavn.Den yngste sn er autist oghar brug for omfattende ple-je. Mand og kone p pensionDet var en drlig ryg, somsendte Balen p frtidspen-sion, og sygdom har ogssendt hustruen p overfr-selsindkomst. Trods sine blot 39 r erhun uarbejdsdygtig efter enfejloperation. Balen oplyser selv, at hande seneste re r har tilbragthalvdelen af tiden i Dan-mark og halvdelen i irakiskKurdistan. Balen betyder p kurdisklfte. Det henviser til, athan fr sin optagelse i Pesh-merga lovede aldrig at over-give sig til Saddam Hussein. 12 EKSTRA BLADET SNDAG2. AUGUST 2009REDIGERET AF BIRGITTE HELWEGDE IRAKISKE BEDRAGERE Fakta om Irak Indbyggertal: 28,9 mio. Politik: Det Nationale Parla-ment sidder i Bagdad, mensIraks regionerne ogs har dereseget parlament. I Kurdistan lig-ger parlamentet i Erbil og bestraf 111 medlemmer. Befolkning: Arabere ca.80%, kurdere ca. 15%, turkme-nere og andre ca. 5%. Sprog: Arabisk, kurdisk og enrkke mindre sprog. Religion: Shiitter ca. 60%,sunnitter ca. 35%, andre, her-under kristne ca. 5%. I Danmark udgr irakiske ind-vandrere og deres efterkommere29059 personer af befolknin-gen. I alt har 12.507 irakereskiftet statsborgerskab fra ira-kisk til dansk siden 1979. Den danske genopbygnings-og humanitrbistand til Irak er895 mio. kr. fra 2003 til 2010.Kilde: Udenrigsministeriet,Danmarks Statistik ERBIL (Ekstra Bladet): Eks-tra Bladet mder Balen Ab-dulla Mahmood p et hotel iden irakisk by Erbil. Via en mellemmand har viforinden konfronteret hammed vores viden om hansdobbeltliv. Derfor vlgerhan nu at lgge alle kort pbordet. Han erkender, at han fralle sine yrejser fra Kben-havn til den kurdisk-iraki-ske hovedstad Erbil betalt afdet kurdiske selvstyre. Selvstyret betalerBalen fortller ogs, at selv-styret dkker alle hans ud-gifter til transport, repr-sentation og daglige forn-denheder samt fri bil i formaf en ny VW Passat og fri lej-lighed. Balen oplyser, at han somparlamentsmedlem hvermned fr udbetalt fem mil-lioner irakiske dinar sva-rende til 23.000 kroner. Bel-bet ligger ca. 4000 kroner un-der det, Ekstra Bladet har f-et oplyst fra andre kilder. Ikke opgivet en kroneBalen Abdulla Mahmood er-kender samtidig, at han ikkep noget tidspunkt har opgi-vet sine irakiske lnindtg-ter og frynsegoder til de dan-ske skattemyndigheder ellersin hjemkommune, Alberts-lund. Har du undersgt, om deter tilladt at hve frtidspen-sion i Danmark, mens man sid-der i parlamentet i Kurdistan? Jeg har ikke undersgtdet. Efter hvad jeg vidste ogstadig ved, kan man rejse,nr man er get p pension. Ved du, at man iflgedansk lov skal oplyse de dan-ske myndigheder om, hvilkeindtgter man har i Irak? For det frste ... nej, detvar jeg ikke klar over. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -BALEN: DET VAR JEG IKKE KLAR OVER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Balen ermeget vellidt iKurdistan. Haner den pnedreng i klassen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I Danmark bor Balen Abdulla Mahmood vsentligt mere beskedent i dette sociale byggeri, Krgrden i Albertslund.FOTO: JAKOB JRGENSEN- STOR MAND I IRAK2. AUGUST 2009 ...EKSTRA BLADET SNDAG 13 REDIGERET AF BIRGITTE HELWEG Bor sammenmedoverklassen Balen Abdulla Mahmood harikke lidt nd, nr han har passetsit job som politiker i den kurdi-ske hovedstad Erbil i Nordirak. Som andre topfolk i det kur-diske selvstyre har han en gratis,225 kvm stor lejlighed til rdig-hed i det hypermoderne Naz Ci-ty tt ved lufthavnen og de ud-strakte grnne omrder i ErbilPark. Det imponerende byggeri pop til 14 etager indeholder 700lejligheder, og alle beboere haradgang til pool, tennisbaner,grnne arealer, eget supermar-ked og en lille forlystelsespark. Hje mure, vagtfolk og bom-me srger for, at ingen alminde-lige irakere fr adgang. Familien favoriseres Selv om politikerne i Irakhar en ln, som er nsten 30gange hjere end lnnen forden gennemsnitlige iraker,s e...</p>