El Baseball Ed. Física

  • Published on
    02-Mar-2018

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/26/2019 El Baseball Ed. Fsica</p><p> 1/7</p></li><li><p>7/26/2019 El Baseball Ed. Fsica</p><p> 2/7</p><p>&amp;- RT. DE/ C)</p><p>Els par"i"s de #ase#all es 0u(uen en un "erren de 0oc ani2ela", %ue ocupa unes3,4 !ec"5rees i on es dis"in(ei6en dues par"s7</p><p>-El camp in"erior 8infield9, on es "ro2a el %uadra" o diaman" am# les #ases i una:ona de "erra %ue len2ol"a parcialmen"</p><p>-El camp e6"erior o e6"racamp 8ou"field9, %ue correspon a "o"a la :ona der#ae6"erior al diaman"+</p><p>El diaman" ;s un %uadra", cadascun dels 2*r"e6s del %ual son les #ases per on!an de passar els 0u(adors+</p></li><li><p>7/26/2019 El Baseball Ed. Fsica</p><p> 3/7</p><p>DOR 8ITC?ER97 es el 0u(ador %ue llan@a la pilo"a desde el mon"clefins al recep"or, am# lo#0ec"iu deliminar al #a"e0ador e impedir- li %ue faci unacarrera+</p><p>-RECETOR 8CTC?ER97 es el 0u(ador %ue es si"ua darrere del !ome i del#a"e0ador i %ue re#en les #oles llan@ades pel pic!er+ /a se2a funci ;scomple"ar els llan@amen"s en2ia"s i %ue no sn a(afa"s pel #a"e0ador</p><p>-DEAEN.OR. INTERIOR. 8B.E)EN.97 sn els 0u(adors %ue defensenlesse2es #ases 81, &amp;, </p></li><li><p>7/26/2019 El Baseball Ed. Fsica</p><p> 4/7</p><p>-DEAEN.OR. ETERIOR. 8OUTAIE/DER.97 sn els %ue recullen les pilo"es%ue 2an fora del camp o de lou"field</p><p>-INTERB.E 8.?ORT .TO97 sn els 0u(adors %ue recullen les pilo"es %ue2an a linfield+ a%ues"s es col'lo%uen en"re la 1 i la &amp; #ase i en"re la &amp; i la </p></li><li><p>7/26/2019 El Baseball Ed. Fsica</p><p> 5/7</p><p>- CCION. DE/ B.EB//</p><p>-//N&gt;R / I/OT 8T?ROF T?E B//97 el 0u(ador %ue fa a%ues"a acci;s el pi"c!er, %ue es col'loca dins de l5rea de llan@amen" i da2an" del #a"e0ador+</p><p>-BTRE8.FING97 el 0u(ador %ue fa a%ues"a acci rep el nom de #a"edor, %ue</p><p>es col'loca am# 1 peu dins la #ase-!ome, de perfil al pi"c!er i am# una camam;s a2an@ada %ue lal"ra+El #a", sa(afa am# les dues mans, la posicin ideal ;s possan" la m5 Es%uerraper so"a de la dre"a, o a linrre2;s si ;s es%uerr5+ uan la pilo"a sapro6ima al#a", el #a"e0ador inicia el mo2imen" %uan" els malucs a2ancen cap enda2an" iposa les espa"lles i els #ra@os "o"almen" rec"es+</p><p>-RECECIONR / I/OT 8CTC? T?E B//97 el 0u(ador %ue fa a%ues"aacci ;s el ca"!er iHo la res"a de defensors+ %ues"a recepci de la pilo"a po" serde "res formes7</p><p>uan la pilo"a 2e Rollin(J, rodan" 8#a"ada rasa9+ /a recepci sempre %uesi(ui posi#le s!a de fer am# les dues mans+ uan la pilo"a 2e flJ, al"a 8per laire9K sescopsa la pilo"a am# les dues</p><p>mans+ Recepci del c$"c!er, %ue es si"ua a0upi" darrere del #a"edor esperan" la</p><p>recepci damor"i(uar la pilo"a+</p><p>-CRRER /E. B.E. 8RUN97 un 0u(ador de #ase#all !a de "repi"0ar semprecom a mnim am# 1 peu cada #ase per on passa+ ?a de crrer en linia rec"a i sino passa per les #ases, suposa elimina"+</p><p>-AER ?O)E-RUN7 saconse(uei6 %uan un 0u(ador %ue !a #a"a" la pilo"a, fa una2ol"a sencera direc"a+</p><p>-AER UN BO/8 B//97 %ualse2ol llan@amen" fe" pel pi"c!er i %ue no si(ui uns"riLe+</p><p>-E/I)INR 8OUT OAA97 %uan un 0u(ado" es"5 fora de 0oc+ ?i !a diferen"smaneres deliminar7</p><p> Eliminaci per s"riLes 8s"riLe ou"97 %uan el #a"edor acumula &lt; in"en"serra"s o s"riLes, %ueda elimina"</p><p> Eliminaci per (lo#us 8fl ou"97 "o"a pilo"a #a"ada de (lo#us i a(afada alaire per %ualse2ol defensor, elimina al #a"edor+</p></li><li><p>7/26/2019 El Baseball Ed. Fsica</p><p> 6/7</p><p> Eliminaci for@ada 8ou"97 %uan un defensor am# posicin de la pilo"a"repi"0a la #ase a la %ue el corredor es"5 o#li(a" a a2an@ar o crrer+ elcorredor %ueda elimina"+</p><p> Eliminaci no-for@ada 8ou"97 "o" corredor %ue no es"5 en con"ac"e am# la#ase %ue li per"oca i es "oca" per un defensor am# posicin de la pilo"a</p><p>%ueda elimina"+ Eliminaci per decisi ar#ri"ral7 de(u" a una 2iolaci de les re(les per</p><p>par" del #a"e0ador+</p><p>-TCR 8TCM97 le%uip %uea"aca !a de procurar fer mol"es curses+ els0u(adors %ue a"a%uen, nescessi"en for@a e6plosi2a de llan@amen" 8#a"ada9 i2eloci"a" de carrera+</p><p>-DEAEN.R 8DEAEN.97 els 0u(adors %ue defensen, nescessi"en mol"a2eloci"a" de reacci i de mo2imen", precisi, fle6i2ili"a" i a(ili"a"+</p><p>-AER UN ENTRD 8INNING97 cadascun dels "orns de defensa i da"ac %ueli correspon a cada e%uip+</p></li><li><p>7/26/2019 El Baseball Ed. Fsica</p><p> 7/7</p><p>-)TERI/ NE.CE..RI</p><p>-GORR 8cap97 iden"ifica le%uip</p><p>-GUNT. 8G/OPE.97 es"5 forma" de cuero i ser2ei6 per pro"e(ir-se de larecepci de la pilo"a</p><p>-.)RRET I NT/ON. 8T-s!ir" ND NT.97 iden"ifica le%uip</p><p>-I/OT 8#all97 es"5 formada per un cen"re de fus"a o (oma, rode0ada de llana ico#er"a de pell</p><p>-BT 8#a"97 pal de fus"a cilndric am# una lon(i"ud apro6imada de 1,3Q me"res+</p><p>-C.C 8!elme"97 lu"ili":a el #a"e0ador per pro"e(ir-se dels llan@amen"s delpi"c!er+</p><p>-CRET I ITR// ROTECTOR 8masc and #reas"pla"e97 lu"ili":a el ca"c!er orecep"or</p><p>-.BTE. 8Spikes)-RODILLERA:9neepad protegei: dels cops</p><p>-o suspensori ( jockstrap):consistei: en una banda elasti0ada a la cinturaamb una bossa de suport on posar els genitals i dues tires, 8ue, des de labase de la bossa, van l;una cap al costat es8uerre i l;altra al dret.</p>http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/ingles-espanol/kneepadhttp://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/ingles-espanol/kneepad</li></ul>