El Cargol nº 702

  • Published on
    13-Mar-2016

  • View
    246

  • Download
    23

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Setmanari de Vilafranca del Peneds. Apartats de poltica, mn casteller, gastronomia, societat, economia i esports, entre d'altres.

Transcript

<ul><li><p>El mn de lestruites amb Joan AntoniMir</p><p>Nmero 702del 15 al 21 de novembre12</p><p>JJJJuuuulllliiiiaaaa OOOOtttteeeerrrroooo</p></li><li><p>el cargol. 15/11/120022</p></li><li><p>el cargol. 15/11/12 0033</p></li><li><p>el cargol. 15/11/120044</p><p>Pl. Francesc Maci, 2, 1r. VILAFRANCA. Tel. 93 817 22 28. Fax 93 890 44 57</p><p>ASSESSORIA JURDICAI ECONMICA</p><p>Nmero 702. Del 15 al 21 de novembre 2012</p><p>El CargolPublicacions, S.L.Gral. Cortijo, 21 A 08720 Vilafranca ( 93 890 00 11 Fax 93 817 12 64www.elcargol.com</p><p>El Cargol s un mitj plural i no ha de compartir,necessriament, les opinions dels seus collaboradors.</p><p>4455..0000004455..000000 lectorssetmanals segons la darreraonada del Barmetre de la Comunicaci</p><p>Membre de</p><p>Editat amb la collaboraci de:</p><p>Ms info a:</p><p>Ja thas agregat al Facebook dEl Cargol?</p><p>Director / Editor: Josep Ma. Barella Subdirector: Josep Barella Redacci: Olga Aibar (redactora en cap), Josep Ma.Roca, Ldia Oate, Ivet BoltSeccions: J.Ma. Batet (castells), Vicen de Cara(futbol base), J.Ma. Roca (gastronomia), Daniel SanchoPars (histria)Disseny i maquetaci: Abdelghafour EddalaiPublicitat i mrqueting: Marc BarellaFotogafies: Flix Mir, Jordi Rull, Rafael BravoGesti comercial: Montse Calzado ((692 189 896)E-mail redacci: redaccio@elcargol.comE-mail publicitat: publicitat@elcargol.comE-mail general: elcargol@elcargol.com Impressi: ImprintsaDipsit legal: B-7183-99</p><p>Julia Otero aVilafranca</p><p>Pag. 12</p><p>Les truites amb Joan </p><p>Antoni Mir</p><p>Pag. 16</p><p>En bones mans 6Necrolgiques 18Gastronomia 20Salut i bellesa 28Esports daqu 30Lhorscop 22La televisi de la setmana 34Farmcies de gurdia 36El cinema 36El santoral 36Anuncis breus 37</p><p>Sumari</p><p>Alt seguiment de la vaga a laindstria i desigual al comer</p><p>El seguiment de la vaga ge-neral dahir a la nostra comar-ca va ser fora alt, principal-ment en el sector industrial. Adiferncia de vagues ante-riors, aquesta va aconseguirsumar molts dels petits co-meros de Vilafranca, que vanpreferir tancar. Alguns, per,van obrir amb la persiana amitges i daltres amb tota nor-malitat, excepte durant lesmanifestacions de les 12h i les17h, on hi va participar msdun miler de persones. Fum,petards, i megafonia amb sonsi msica reivindicativa vanavivar el recorregut pels ca-rrers de la Vila.</p><p>La vaga es va desenvoluparsense incidents destacats. Elsms significatius van ser lacollocaci de grans pedresdavant de la rotonda d'entra-da al polgon de Sant Pere Mo-lanta, que es van haver de re-tirar per garantir la continutatdel trnsit.</p><p>El seguiment de la vaga al'ensenyament va ser del 90%,segons CCOO. Respecte alsequipaments sanitaris, l'am-bulatori va funcionar gairebcom un dia normal, mentreque algunes farmcies vantancar portes. A l'Hospital, elcomit d'empresa secundavala vaga per l'activitat seguiade forma habitual. Pel que faals transports, el servei de busurb feia tres expedicions pelmat i quatre a la tarda i a Ro-dalies es garantia el 33% delservei entre les 16.30 i les20.30h. Segons lADEG, enalgunes empreses es va treba-llar a porta tancada o van pac-tar el dia lliure a canvi d'horesper evitar enfrontaments.</p></li><li><p>el cargol. 15/11/12 0055El BMN acorda vendres CaixaPeneds al Banc Sabadell</p><p>BMN i Banc Sabadell hansubscrit un preacord on s'es-tableixen les bases prvies,condicions i terminis per a latransmissi de determinatsactius i passius del negocibancari de la Direcci Terri-torial de Catalunya i Arag aBanc Sabadell. A la prctica,el preacord suposa la venda deles 471 oficines de BMN, ambtot el negoci financer de len-titat, passant tant empleatscom clients a formar part delrbita del Banc Sabadell.</p><p>Daquesta manera, el BancSabadell passaria a ser la ter-cera entitat en nmero dofi-cines a Catalunya amb 925 su-cursals, per darrera de CaixaBank, que en t 1.700, BBVA-Unnim que en t 959, i per da-vant de Catalunya Caixa queen t 871.</p><p>Aquesta operaci forma</p><p>part de les mesures inclosesen el Pla de Reestructuraci iCapitalitzaci presentat alBanc dEspanya pel qualBMN, a ms de la capacitat degeneraci interna de recursospropis, contempla la vendadactius per mitigar les sevesnecessitats de capital.</p><p>Per la seva banda, el sindicatCCOO demana informacisobre el futur dels 2.000 em-pleats de lentitat a Catalunya.</p><p>u Detingut un grup querobava en bancs i estancs</p><p>Els Mossos d'Esquadra handesarticulat un grup criminalmolt actiu que, els ltims setmesos, havia coms, com amnim, catorze robatoris enbars i estancs de municipis delBaix Llobregat, Garraf, AltPeneds i Anoia. Es tractad'un grup altament jerarquit-zat i organitzat que actuava denit, quan els establiments es-taven tancats, i agafaven elsdiners de les mquines escu-rabutxaques. El grup entravaals locals fent un tall horit-zontal a la persiana metllicai trencant el vidre de la porta.</p><p>u La Policia Local deVilafranca det 4 persones</p><p>El passat cap de setmana, laPolicia Local de Vilafranca vadetenir quatre persones perparticipar en diferents fets de-lictius.</p></li><li><p>el cargol. 15/11/120066</p><p>TENDALS</p><p>TOLDOS HHIILLLLc/ Orient, 9 - VILAFRANCA</p><p>Tel. 938 921 988 - Mbil 617 546 869</p><p>TTeellss.. 663399 4466 0055 2288 -- 663300 0022 7744 1155</p><p>MMAANNTTEENNIIMMEENNTT</p><p>II NNEETTEEGGEESS</p><p>AA FFOONNSS </p><p>DDEE LLAA LLLLAARR</p><p>ELECTRICITAT - AIGUA - GASCALEFACCI - AIRE CONDICIONAT</p><p>ENERGIES RENOVABLESPRESSUPOST SENSE COMPROMS</p><p>C/ Anselm Clav, 5 93 899 83 93ST. QUINT DE MEDIONA - iarnan@wanadoo.es</p><p>En</p><p> bon</p><p>es m</p><p>an</p><p>s</p><p>Ctra. de Guardiola, 24 baixos local 108720 Vilafranca del Peneds</p><p>Tel i fax 93 818 01 64info@penedesconfort.com</p><p>JAUME ESTELLNETEJA I</p><p>DESEMBUSSOS</p><p>ww Nou servei ddee ccaammii ssiisstteerrnnaa ppeerr ttrreeuurree aaiiggeess bbrruutteessww NNeetteejjaa ii ddeesseemmbbuussssooss ddee ttoott ttiippuuss ddee </p><p>ccaannoonnaaddeess ii ddeessaaiiggeess..ww MMaanntteenniimmeennttss ppeerriiddiiccss ddee ccoommuunniittaattss,, nnaauuss iinndduussttrriiaallss,, mmaaggaattzzeemmss ii pprrqquuiinnggss..ww MMaanntteenniimmeennttss aannuuaallss..ww SSeerrvveeii dduurrggnncciieess 2244hh ddiiaa,, nniitt ii ffeessttiiuuss..ww TTeenniimm ddeetteeccttoorr ddee ttrraaaattss ddee ccaannoonnaaddeess..ww NNeetteeggeess ddee pprrqquuiinnggss ii iinnuunnddaacciioonnss..</p><p>Mbil: 687 43 68 22Fax: 93 890 51 77</p><p>Vilafranca del Peneds</p><p>AIGUA LLUM GAS CLIMATITZACIENERGIA SOLAR</p><p>990022 662277 883388 -- 661199 664411 557722Al Seu Servei:</p><p>Installacions - Manteniments - Reparacions</p><p>Limpieza de oficinasLimpieza industrial</p><p>ParticularesLimpieza de cristales(( 653 048 382</p><p>Vilafranca del Peneds</p><p>COMPRO NAUde 600m2 aprox. o finca ambnau a la zona del Peneds</p><p>( 610 21 09 21</p><p>A Olrdola s on es generams residus per dia i habitant</p><p>El municipi dOlrdola s elque registra una major quan-titat de residus per dia i habi-tant de lAlt Peneds, en total2,22 quilos, segons les dadesdel Departament de Territorii Sostenibilitat de la Generali-tat. La mitjana de la comarcase situa en 1,4 kg/dia/hab.,mentre que les Cabanyes s el</p><p>municipi que menys embru-ta, amb 1,03 kg/dia/hab.</p><p>Quant a recollida selectiva,Sant Sadurn s el que ms sa-plica en aquest cas, ja que el83,3% de la brossa s recolli-da amb aquest sistema. Olesade Bonesvalls es troba a la cuade la recollida selectiva, ja quenoms es recicla una desenapart dels residus que es recu-llen. La recollida selectiva en-cara s una assignatura pen-dent a lAlt Peneds. Demitjana, noms es recicla un37% seguint aquest sistema.</p><p>Tot i aix, els altpenede-sencs hem millorat en aquestaspecte, ja que en el darrer anyvam generar menys residusque el 2010, en el qual es vanrecollir 1,51 kg/dia/hab.</p><p>u Fe derrades</p><p>En la notcia que vam pu-blicar la setmana passada so-bre la Ruta del Xat, es va po-sar, per error, que el nouambaixador era Joan Rocaquan, en realitat, s el xefFerm Puig. Daltra banda,tamb estava equivocat el ti-tular de la notcia La pre-della falsificada dun retaulegtic torna a Sant Mart. Enrealitat, havia de dir la pre-della original.</p><p>u Ball de sal a la SCE LaMargaridoia dels Monjos</p><p>Aquest dissabte a les 23h ala Societat Cultural i dEsbar-jo (SCE) La Margaridoia deSanta Margarida i els Monjoshi haur sessi de ball de salamb el grup Duo Karma.</p></li><li><p>el cargol. 15/11/12 0077Enxampen dos conductors a lAP-7 en contradirecci i sota els efectes de la droga i lalcohol</p><p>Els Mossos d'Esquadra vandetenir un home de 36 anys ive de Matar que va fugird'un control policial i va con-duir temerriament amb unvehicle robat ms de 50 quil-metres per l'AP-7 des de Bar-celona fins a Vilafranca, po-sant en perill la vida d'altresconductors, provocant le-sions lleus a cinc agents idanys en quatre vehicles poli-cials contra els quals va xocar.El detingut acumula una qua-rantena d'antecedents poli-cials i va donar positiu en co-cana en el test de drogues. ElsMossos d'Esquadra van loca-litzar el detingut al carrer Sol-velles de Barcelona, al voltantde les 23h del passat 6 de no-vembre, circulant amb unvehicle sostret. A partir da-qu va ser una persecuci depellcula, ja que el conductorva fer ms de 50 km per lAP-7. A larribada del peatge deMartorell va trencar la barre-ra i va continuar la seva marxa</p><p>desenfrenada. Quanva arribar a Vilafran-ca, els agents vancercar-lo i van orde-nar per megafoniaque saturs. El con-ductor va fer casoms de lordre i vaseguir avanant i en-vestint altres vehi-cles policials. Final-ment, lhome vaxocar contra tres vehicles po-licials que havien tallat la via ija no va poder continuar ambla seva escapada. El detingutva passar a disposici judicialdivendres passat al Jutjat deGurdia de Vilanova, que vadecretar-ne lingrs a pres.</p><p>Per no va ser lnic cas. ElsMossos van detenir diumengeuna dona, Nria V.P, de 33anys i vena de la poblacid'Anglesola, per conduirtamb contra direcci a la ma-teixa via. La detinguda va serlocalitzada a Sant Sadurn,procedent de Martorell.Se-</p><p>gons fonts policials, conduasota els efectes d'alcohol idrogues.La conductora vamanifestar als agents que cir-culava en sentit contrari per-qu un cop es va trobar el pe-atge de Martorell i no disposarde diners per pagar, va fer mit-ja volta i va continuar con-duint fins intentar localitzaruna altra sortida de l'autopis-ta. La detinguda va passar adisposici judicial davant elJutjat de Primera Instncia iInstrucci nmero 4 de Vila-franca que va decretar lliber-tat amb crrecs.</p></li><li><p>el cargol. 15/11/120088La Festa del Most de la Rpitaatrau ms de 2.000 persones</p><p>La Festa del Most de la R-pita va viure, el passat cap desetmana, els actes centralsamb la celebraci de la 39aMostra de Vins i Caves del Pe-neds com un dels actes msdestacats. Una mostra que,amb el canvi dubicaci a la sa-la dactes del Centre Culturali Recreatiu Rapitenc (CCRR),ha vist incrementada la sevasuperfcie. Els organitzadorses mostren satisfets per</p><p>aquest canvi que permetque la mostra creixi encarams de cara a lany vinent,quan celebrarem el 40 ani-versari, segons afirmava Ig-naci Cabr.Els organitzadors calculen</p><p>que unes 2.000 persones vanpassar durant els nou dies dela festa. Entre els darres ac-tes, tamb va destacar el 24corremost, la sardinada po-</p><p>pular o la presentaci que vaoferir lempresa Mart Sardsota el nom Vintnics.</p><p>Diumenge, la pluja va im-pedir la celebraci de la XIITrobada de Puntaires per, laresta dactes, es va poder ce-lebrar amb normalitat. El 32concurs de Tastavins de la R-pita va lliurar el Premi dHo-nor Sant Raimon de Penyaforta Antoni Bosch del barri Puig-desser.</p><p>u LAVV de la Barcelonetaamb el Banc dAliments</p><p>LAssociaci de Vens de laBarceloneta-Sant Mag va lliu-rar al Banc dAliments, el pas-sat 6 de novembre, un lot deproductes alimentaris i un talde 730 euros. Aquests prove-nien de les aportacions de lespersones assistents a la Cas-tanyada Solidria que aquestaassociaci va organitzar el 31doctubre. Lassociaci agra-eix als assistents les sevesaportacions i tamb als esta-bliments que van collaboraren el sopar.</p><p>u Canvi de programaci dela Roda de Teatre Amateur</p><p>La coordinadora GATAPinforma que hi ha hagut uncanvi a la programaci de laXXII Roda de Teatre Amateurde l'Alt Peneds. L'actuaci dedissabte a Cal Bolet a les 22 h,prevista per al Grup ArtsticGelada, ha estat substitudaper Terpia, a crrec del grupde teatre La Botera, de June-da. Aquest mateix dissabte, ales 22h, el grup de teatre Lla-vor d'Art representar a SantMiquel d'Olrdola la comdiaNegroni de Ginebra, mentre quediumenge, a les 18.30h, elgrup de teatre l'Escora ac-tuar a Ordal amb l'obra Mortaccidental d'un anarquista.</p></li><li><p>el cargol. 15/11/12 0099</p></li><li><p>el cargol. 15/11/121100Interior de paisatge rep el GranPremi del Jurat del segon Most</p><p>El treball d'Elisenda TrillaInterior de paisatge, sobre lesvinyes del Priorat, va guanyarel Gran Premi del Jurat delMost Peneds Festival Inter-nacional del Vi i del Cava.</p><p>El curtmetratge francsGrenouille d'hiver, de Slony Sowi amb Grard Depardieu deprotagonista, va guanyar elPremi a la Millor Ficci; el tre-ball de Patricia Boillat i ElenaGugliuzza, Isola, l dove si par-la la lingua di Bacco, va guanyarel Premi al Millor Documen-tal; el film de L'esprit du vin, lerveil des ter roirs, d'Olympe iYvin Minvielle, va aconseguir</p><p>el Premi Arrels; i el curt Le R-ve de Laura, de Sbastien Du-veau, va guanyar el Premi Pro-jecci Internacional.</p><p>El curtmetratge Desayuno condiadema, d'scar Berncer, vaguanyar el Premi del Pblic dela 17a Mostra de Curtmetrat-ges de Vilafranca.</p><p>Una de les nits ms mgi-ques va ser la de dissabte pas-sat, en la qual van actuar elsmembres de la Sant AndreuJazz Band. El seu director, Jo-an Chamorro, i el realitzadorpenedesenc d'A film about kidsand music sobre la banda, Ra-mon Tort, van presentar el do-cumental musical davant d'u-na sala plena de gom a gom.</p><p>Fin va posar la cirereta a unasegona edici on han assistitms de 2.600 persones i s'hanprojectat 48 treballs. A la ses-si de Fin van assistir l'autordel llibre, el vilafranqu DavidMonteagudo, i la productorade cinema, Isona Passola, queva rebre , molt emocionada, elPremi Honorfic Jean Leon.</p><p>u El Sndic recomanapresentar Somnis en paper</p><p>Jaume Recasens, autor deSomnis en paper, premsa i perio-disme al Peneds republic, ens hainformat que desprs dun anydespera el Sndic de Greugessha pronunciat en relaci a laqueixa que va presentar. Se-gons Recasens, lajuntamentde Sant Sadurn va prohibir-lipresentar el llibre en un espaimunicipal. Des del Sndic re-comanen al consistori quepermeti la presentaci, ja queno shan allegat motius perno fer-ho. Lalcalde sadurni-nenc, Josep Maria Ribas, hapreferit guardar silenci.</p><p>u XVI Concurs de PinturaRpida a Sant Sadurn</p><p>En el marc de la Festa Majorde Sant Sadurn, se celebrarel XVI Concurs de PinturaRpida, organitzat pel CentredEstudis Sadurninencs. Lainscripci s gratuta. Cadapintor haur de portar la telao suport a segellar i registrar-se a lndex, el mateix dia delconcurs, nm.34, de 9 a 10h.</p><p>u Cine frum en cataldmnium i Cine Club</p><p>mnium Cultural de lAltPeneds i Cine Club Vilafran-ca iniciaran aquest cap de set-mana un cicle de cine frumen catal. La primera projec-ci ser Fnix 11*23, als Cine-mes Casal, dissabte i diumen-ge a les 19h.</p></li><li><p>el cargol. 15/11/12 1111</p></li><li><p>el cargol. 15/11/12</p><p>Julia Otero, a Vilafranca: Scuna gran promocionadora delsvins del Peneds</p><p>La periodista Julia Otero(Monforte de Lemos, Lugo,1959) va ser divendres passata Vilafranca per presentar eldarrer tr...</p></li></ul>