el10 vallès edició 66

  • Published on
    26-Mar-2016

  • View
    216

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Edici 66 del diari comarcal el 10

Transcript

<ul><li><p>Nm. 66</p><p>www.el10.cat</p><p>El Valls ja superaels 400.ooo habitans</p><p>p.3</p><p>Mollet Lespai SantJordi torna a obrir lesseves portes p.7</p><p>Alt Valls Els radarstornen a omplir la C-17en el seu tram ms alt p.6</p><p>Baix Montseny Enalerta per les expropia-cions del TGV p.14</p><p>Baix Valls Ajunta-ments units per palliarla crisi p.18</p><p>La Garriga El Blancafort passa amans russes p.18</p></li><li><p>102) Dilluns, 29 dabril de 2013</p></li><li><p>10 3)Dilluns, 29 dabril de 2013</p><p>Foto: Aj. Sant Celoni</p><p>Al contrari del que succeeix enmoltes comarques del pas, anyrere any, continua augmentantel nombre d'habitants del VallsOriental, que ja supera per pri-mera vegada en la seva histriaels 400.000 vens. Concreta-ment, a la comarca hi ha ac-tualment 402.632 persones em-padronades: 202.016 homes i200.616 dones, segons les dadesprovisionals del padr fetes p-bliques per l'Institut d'Estads-tica de Catalunya (Idescat), ainicis de la setmana. Aquestcreixement es fa molt ms visi-ble si el comparem amb les da-des de fa anys com per exempleles de l'any 1998, quan a la co-marca hi havia 295.399 habi-tants, que lany 2000 passa-ven a ser 309.459, el 2005 uns361.319, i finalment el 2010augmentaven a 396.691.</p><p>Amb aquestes dades a la m,el Valls Oriental es mant comla cinquena comarca catalanaamb ms habitants, rere el Bar-celons (2.254.052), el VallsOccidental (898.173), el BaixLlobregat (806.799) i el Ma-resme (436.487). I tot plegat, enun any en qu la poblaci em-padronada a Catalunya ha dis-minut en 24.386 persones, un0,3% menys respecte el 2012.Aquest descens s una dcimainferior a la mitjana espanyolaque s'ha situat en el 0,4%.</p><p>Pel que fa a la poblaci es-trangera, el Valls Oriental tam-b porta la contraria a les xifres</p><p>totals, ja que a la nostra co-marca el nombre d'estrangersempadronats ha augmentat,passant dels 52.085 als actuals52.125. Es trenca aix un cicle dedos anys consecutius de reduc-ci en el nombre destrangers.I s que al cmput global delpas, el descens de la poblaciestrangera va ser de 32.302persones, el que representa undescens del 2,7%, moderada-ment per sota del descens alconjunt de l'Estat, que ha estatdel 3,8%.</p><p>CANVI DE TENDNCIAGranollers i Mollet continuen</p><p>Ja som 400.000 vallesansLa comarca es mant com la cinquena amb ms habitants desprs de noms del </p><p>Barcelons, el Valls Occidental, el Baix Llobregat i el Maresme.</p><p>Ciutats com Sant Celoni, prenen el relleu del creixement a la capital i a Mollet</p><p>perdent vens, i s que la capi-tal, que el 2009 va arribar a les60.658 persones empadrona-des, perd habitants i passa dels60.000 del 2012 als 59.954 ac-tuals: 29.804 homes i 30.150dones. </p><p>Per la seva banda, la segonaciutat vallesana en nombredhabitants, Mollet, compta ac-tualment amb 52.242 habitants:26.069 homes i 26.173 dones,xifres que deixen a la ciutatrespecte l'any anterior, amb193 vens menys. A ms de Mo-llet, tamb perden habitants:Aiguafreda, Montmel i Lli deVall, entre daltres. </p><p>A laltre cara de la moneda, hitrobem les ciutats vallesanesque s han experimentat crei-xement i que dalguna manera,mostren el canvi en la tendn-cia demogrfica de casa nostra,que cada vegada estila ms laciutat mitjana i prxima, que nopas el gran espai urb; tot i que</p><p>aquestes segones ciutats en al-gunes ocasions, utilitzin la sevaproximitat a les capitals valle-sanes per crixer. Daquestamanera, Sant Celoni t ara17.076 vens, s a dir, 127 msque al 2012. </p><p>Les Franqueses, per exem-ple, tamb continua creixentpoc a poc i ja suma 19.023 em-padronats.</p><p>PER MUNICIPISTotes les dades de lestudi delsmunicipis, detallades poble perpoble, les podreu trobar al weba partir davui dilluns, awww.el10.cat.</p><p>Concretament, ala comarca hi ha</p><p>actualment402.632 personesempadronades</p><p>Ramon VilaValls Oriental </p></li><li><p>104) Dilluns, 29 dabril de 2013</p><p>staffContacte: Tels. 640 198 802 640 10 74 10 info@el10.cat Redacci redaccio@el10.cat producci produccio@el10.catpublicitat publicitat@el10.cat www.el10.catNmero dipsit legal: B. 40891-2011</p><p>Membre de:Els editors no es fan responsables </p><p>del contingut dels articles dopini,cartes, fotos o missatges publicitaris </p><p>inclosos en el peridic</p><p>la Bstia</p><p>semfors</p><p>els guanys dels grans capitalis-tes.Aquest 1r de maig el movimentllibertari i anarcosindicalistaproposem mobilitzacions uni-tres a la nostra comarca. Enaquest sentit, fem una crida atota la poblaci ( pensionistes,aturats, etc ) a participar de lesconcentracions organitzades peraquest dia a Granollers ( 11.00ha plaa de la Porxada ) i Mollet( 12.00 h Plaa de lAjunta-ment ) per expressar el nostrerebuig davant lofensiva contraels nostres drets socials i labo-</p><p>rals. Cal recuperar aquesta dataen lagenda de tots els vallesansi vallesanes. Recuperem aques-ta data i lesperit desperanai rebellia dels nostres avant-passats.</p><p>Avui com ahir, s en lalluita en all que conside-rem just, s a dir, en unasocietat sense classes i ba-sada en la justicia social, onaconseguirem all que des-itgem.</p><p>15 de mAIG Al VAllsORIeNTAl: </p><p>sORTIm Al CARReR peRplANTAR CARA!</p><p>Ms de 39.000 persones atura-des a la nostre comarca delsquals 1/3 no tenen cap tipus desubsidi, retallades salarials, aco-miadaments, tancaments deserveis durgncies. s aquestala dura realitat que hem de pa-tir en lactualitat els i les tre-balladors/es del Valls Oriental.Davant daquest drama, ja co-neixem en carn prpia les so-lucions de la classe poltica iempresarial que governa. Afa-vorir els acomiadaments, volerfer-nos pagar per la nostre salut,pujades de lIVA, congelar pen-sions, desnonar families, etc</p><p>De fet aquests mateixos ac-tors, ja no sen amaguen dequin s el futur que ens tenenpreparat. Ens diuen que venenretallades doloroses, que emi-grar no s tan dolent, i en defi-nitiva, que no hi ha alternativesa la realitat de por i misria quevolen establir a totes les esferesde les nostres vides.</p><p>El que succeix a lactualitatno s nou, el sistema capitalis-ta ha tingut ( i tindr! ) crisis.Les mateixes serveixen per con-centrar el poder en cada copmenys mans, i per incrementar</p><p>lvaro Iigo, secretari dor-ganitzaci CGT del VallsOriental </p><p>Gens Ferrero, secretaridacci sindical i social de laCNT-AIT de Granollers i co-marc</p><p>Com el Valls no hiha res. Clar que si.Tot i que no tot sonflors, la veritat s quela vida a la comarca esplanera, amb un fsicque atrau, i molt: delMontseny a Gallecs, ide la serralada litoralals Cingles.</p><p>4 Una cosa es ca-minar pel bosc icreuret un daque-lles guerres que ar-mats solament ambun pal i una pedraho poden vncer tot.Laltre es creuret-ho, i el que es pitjor,fer-ho.</p><p>4 No ens engan-yem. Els radars m-bils, en moltes oca-sions, i per no dirsempre, no volen re-duir accidents. L-nic que busquen saugmentar la factu-raci del dia, ambuna bona oferta</p><p>4</p><p>Creixement continu Rambo? Recaptaci illegal</p></li><li><p>10 5)Dilluns, 29 dabril de 2013</p></li><li><p>106) Dilluns, 29 dabril de 2013</p><p>Societat LAmetlla ja t estaladaLa bandera ja oneja al costat d'una senyera a la rotondadentrada al municipi. Daquesta manera, L'Ametlla delValls s'ha afegit, al cada dia ms nombrs grup de mu-nicipis vallesans que han collocat una gran estelada enalgun lloc destacat del seu terme municipal.Si b s cert, que la C-17 con-tinua essent una de les car-reteres ms transitades de totalrea metropolitana deBarcelona, i la nica via queuneix Barcelona amb les Co-marques dOsona i Ripoll, demanera directe, la forta presen-cia policial en aquets ltimsdies, que sallarga en els dos l-tims mesos, no deixa a cap con-ductor indiferent. Tot i que lacarretera encara conserva zonesdalta sinistralitat, sha anat re-modelant i esborrant zones tanperilloses com les compresesentre Tagamanent i Aiguafreda,o a la sortida de la Garriga.Aquesta, que continua essent</p><p>RedacciAlt Valls</p><p>Els radars tornen a omplir la C-17El tram de major afectaci continua sent el comprs entre la Garriga i Aiguafreda, per a ambds sentits.</p><p>Foto: trnsit</p><p>Un radar mbil als eu pas per Aiguafreda</p><p>dilluns shi podien comptar 4radars mbils, un radar fixe, iuna radar de vehicle, o el que sel mateix, 6 mquines contro-ladores de la velocitat en untram de doble sentit de pocmenys de 15 quilmetres. </p><p>I s que ja no noms sn elsradars fixes el que controlen lavelocitat. Amb una assidutatconstant, la C-17 somple deradars mbils quasi sense avs imenys visibilitat. Unes caixestaronges que busquen contro-lar la velocitat dels conductors,una velocitat que, daltre banda,tampoc est indicada de manerafortament visible. Per si aix nofos prou, una nova modalitat decontrol molt ms efectiva sestinstaurant, ja que s la mateixapatrulla dels agents qui detectalinfractor, i seguidament laltra,</p><p>aprofitant lentrada dels poblesvens. Daquesta manera, sar-ticula la sanci, la multa, i fins itot el pagament en qestiduna sola gesti.</p><p>EL CAS LOCALFora de les xarxes interurbanes,el cert s que cada dia sn msles poblacions vallesanes quetroben en el radar, laliat per-fecte per fer reduir la sinistrali-tat a les seves vies. s el cas deSanta Maria de Palautordera,que ha fet una valoraci positivade la installaci de quatre puntsde control amb radar fix al mu-nicipi, que es va fer lany 2009,poc desprs dun atropellamentmortal que hi va haver al pas-seig Vitamnia, o el cas de Mol-let, que ha installat dos radarsfixes a la ronda de la ciutat.</p><p>perillosa, ha rebaixat de manerasatisfactria el nombre dacci-dents que en ella shi registra-ven. Amb tot per, el controlpolicial per part del cos dagentsde trnsit dels mossosdesquadra no ha anat a menys,</p><p>i lluny dapaivagar-se, ha aug-mentat en aquestes ultimes jor-nades. </p><p>Daquesta manera, i a talldexemple, en el tram de car-retera compres entre lAmetlladel Valls i Aiguafreda, el passat</p></li><li><p>10 7)Dilluns, 29 dabril de 2013</p><p>Treure profit icura del bosca VallromanesVallromanes El municipivol aprofitar lampliaci delParc de la Serralada Litoral queel govern catal va aprovaraquest dimarts, per impulsarla gesti forestal dels boscos.</p><p>Per aconseguir-ho, es treba-lla per crear una associaci depropietaris forestals al munici-pi que far la primera reuni afinals daquest mes. La idea, spromoure la neteja dels boscosi aprofitar la fusta que sobtin-gui per fer funcionar les calde-res de biomassa que sinstalla-rien en equipaments munici-pals. Tamb, es pensa en la pas-tura dun ramat de 300 ovellesde Vilassar de Dalt (el Maresme)per mantenir els boscos nets i,fins i tot, amb la recuperacidantigues feixes de vinyes quehi havia a la muntanya i que esvan abandonar.</p><p>I s que amb lampliaci delmbit del Parc de la SerraladaLitoral, Vallromanes passa atenir ms del 60% del termemunicipal protegit, inserit dinsdels nous lmits aprovats pelparc, lmit natural del VallsOriental. El 10</p><p>La sala gran del centre, es va quedar petita en lacte inaugural</p><p>LEspai Sant Jordi de Mollet, hatornat a obrir grcies a lacord aqu han arribat lAjuntament deMollet i la Fundaci Catalunya-La Pedrera, propietria de ledi-fici. En aquesta nova etapa, le-quipament estar obert a tota lagent gran de la ciutat i oferir ac-tivitats denvelliment actiu. Msde 200 persones assistien aque-st dilluns a la tarda a la reober-tura de lEspai Sant Jordi que, de-sprs de 7 mesos tancat, es tor-na a posar en funcionament, de-sprs que la Fundaci lhagi ced-it a lAjuntament. A partir d'ara,el Consistori es far crrec de lesdespeses de manteniment i fun-cionament de lespai. A ms, l'A-juntament ha fet obres de millo-ra a la teulada i al sistema de cale-facci per un valor de 40.000 eu-ros. Lalcalde de Mollet, JosepMonrs, es mostrava molt satis-fet dhaver aconseguit reobriraquest equipament, grcies alesfor conjunt de lAjuntament,</p><p>Recuperen el SantJordiSet mesos desprs, i amb lajuda de Lajuntament,</p><p>lEspai Sant Jordi ha tornat a reobrir les seves portesRedacciMollet</p><p>lAssociaci de Vens de la PlanaLled i dels socis de lantic ClubSant Jordi. Estic emocionat deveure les cares de felicitat delsqui sou aqu perqu finalment,hem aconseguit tornar a obriraquestes portes i tornar a ser unespai viu per a tota la ciutat.Monrs, tamb va agrair a la di-rectora general de la FundaciCatalunya-La Pedrera, Marta La-cambra i a la directora de lreadImpuls Social, Marta Torras,les facilitats que els han donat perfer possible la cessi de lespai. Per</p><p>la seva banda, el representantdels socis, Jose Luque, tamb esmostrava emocionat i orgullsdhaver contribut a la reoberturade lespai. Ara tenim lobligaci decuidar-lo perqu sigui un llocacollidor i contribueixi al benestarde tots, afegia. Per ltim, la regi-dora de Gent Gran de lAjunta-ment, Ana Daz, explicava que enaquest nova etapa, lEspai SantJordi estar oberta a tota la gentgran com a espai de lleure, ac-tivitats intergeneracionals i en-velliment actiu.</p><p>Foto: Ajuntament de Mollet</p><p>RTVC buscamicromecenesper sobreviureCardedeu Radio Televisi deCardedeu (RTVC) busca micro-mecenes per no desaparixer. Elpassat mes de gener i desprs de32 anys de vida, el primer canallocal de l'Estat va acomiadar la di-rectora i va decidir deixar de ferinformatius setmanals per faltade diners. La televisi perillaperqu els recursos de l'Ajunta-ment i la Generalitat han minvatconsiderablement. Per aix RTVCha engegat una campanya a Ver-kami que vol aplegar 6.000 eurosper enregistrar una srie docu-mental, conjuntament amb l'As-sociaci de Jubilats de Cardedeu,amb els relats de diferents testi-monis sobre la histria recentdel poble. La primera entregad'aquesta srie documental seran4 DVD's sobre l'evoluci de Car-dedeu, la Guerra Civil, l'associa-cionisme durant el franquisme ila vida familiar i l'escola. Es trac-ta de recuperar la memria deviva veu d'avis i vies que recor-din alguns captols de la seva in-fncia, joventut i maduresa lli-gada a Cardedeu. Per l'elaboracid'aquesta srie documental hanprevist fer ms de 30 entrevistes.</p></li><li><p>8) Dilluns, 29 dabril de 2013 10</p><p>XXVI MOSTRA DELCOMER</p><p>DE MONTORNS</p><p>El sbado 4 de Mayo se celebra en Montorns la XXVIMostra del Comer dedicada en esta ocasin a la FERIA DEABRIL de Sevilla.</p><p>Esta es la tercera edicin que se celebra y estamos se-guros que tendr el mismo xito que las anteriores. Os en-</p></li><li><p>10 9)Dilluns, 29 dabril de 2013</p><p>contraris un autntico ambiente de feria con las calles en-galanadas de banderitas y farolillos, tablaos con actuacio-nes, tapeo, rebujitos, atracciones infantiles, msica,artesanos de gran parte de Catalunya. Y como no, las enti-dades nuestra poblacin.</p><p>Cada ao tiene ms repercusin La Feria de Abril deMontorns, viniendo de las localidades vecinas a visitar-nos mucha gente que se une a la fiesta. Incluso podris veralgunas mujeres vestidas de gitanas dando un autnticocolorido a las calles de la Feria!</p><p>As que si quieres pasar un gran da de fiesta, no pue-des perderte el da 4 de Mayo la Feria de Abril de Montor-ns acompaado de familiareste esperamos!!</p><p>** No te pierdas la escuela de Paqui Mestre a las 18h y elmen ofrecido por la Penya Blaugrana a 3 y muchas sor-pesas ms!</p><p>Montorns Vila de Firas</p></li><li><p>1010) Dilluns, 29 dabril de 2013</p><p>Salut i benestar</p><p>Podem definir la PNL com la cincia i lart que estudia el funcionament in-tern de les persones, el que genricament podem denominar lexperinciasubjectiva. El nom de PNL (en angls NLP = Neuro Linguistic Programming) es refe-reix a tres aspectes bsics de lexperincia humana:Neuro: el sistema nervis, font i instrument de les nostres percepcions i dela no...</p></li></ul>