ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir

  • Published on
    29-Oct-2015

  • View
    53

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

znr

Transcript

<ul><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 1/22</p><p>INVESTITOR:</p><p>OBJEKAT:</p><p>MESTO GRADNJE:</p><p>SADRAJ: ELAB</p><p>RUKOVODILAC PROJEKTA:</p><p>ODGOVORNI PROJEKTANTMAINSKO-TEHNOLO KI DGRAEVINSKI DEO:</p><p>Br. ugo1007</p><p>NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE a.</p><p>Novi Sad, Narodnog fronta 12</p><p>Podzemni cevovodi za skladitenj</p><p>Elemir</p><p>LABORAT ZATITE NA RA</p><p>KNJIGA II100721-02</p><p>ORAT ZATITE NA RADU</p><p>Milorad Jovii </p><p>I:</p><p>EO: Milorad Jovii Milo Bokovi </p><p>ora1 S</p><p>DIREKTOR:</p><p>Milorad Jovii, dipl.ing.ma.</p><p>.</p><p>i otpremu gazolina</p><p>U</p><p>, dipl.ing.ma.</p><p>, dipl.ing.ma., dipl. ing. gra.</p><p>Datumep. 2010.</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 2/22</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>Investitor : NIS a.d. Novi Sad,Narodnog Fronta 12 100721 Sep. 2010. 1</p><p>Postrojenje : Skladite TNG Elemir Strana: Br. Projekta: Datum: Rev.</p><p>Lokacija : Elemir SPISAK TEHNIKE DOKUMENTACIJE</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>SPISAK TEHNIKE DOKUMENTACIJE</p><p>GLAVNI PROJEKAT SANACIJE CEVOVODA ZA GAZOLIN NASKLADITU TNG ELEMIR</p><p>Br. knjige</p><p>Knjiga I MAINSKO-TEHNOLOKI DEOGRAEVINSKI DEO</p><p>100721-01</p><p>Knjiga II ELABORAT ZATITE NA RADU 100721-02</p><p>Knjiga III ELABORAT ZATITE OD POARA 100721-03</p><p>Knjiga IV LICITACIONI ELABORAT 100721-04</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 3/22</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>Investitor : NIS a.d. Novi Sad, Narodnog Fronta 12 100721 Sep. 2010. 1Postrojenje : Skladite TNG Elemir Strana: Br. Projekta: Datum: Rev.Lokacija : Elemir SADRAJ</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>S A D R A J</p><p>1.0 OPTA DOKUMENTACIJA</p><p>o Izvod o registraciji privrednog subjektao Licenca preduzeao Reenje o imenovanju odgovornih projektanatao Izjava o usaglaenosti projektne dokumentacijeo Spisak uesnika u izradi tehnike dokumentacijeo Licence odgovornih projektanata</p><p>2.0 MAINSKO-TEHNOLOKI DEO</p><p>3.0 GRAEVINSKI DEO</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 4/22</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>Investitor : NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12 100721 Sep. 2010. 1Postrojenje : Skladite TNG Elemir Strana: Br. Projekta: Datum: Rev.Lokacija : Elemir 1.0 OPTA DOKUMENTACIJA</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>1.0 OPTA DOKUMENTACIJA</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 5/22</p><p>80000054342</p><p>M3 B OH OP E r M C T P A U M J MlIPHBPEZlHOf C Y E J E K T A</p><p>S~ _ N./ ~a- \a ii '</p><p>H t v i e n p n e p e A H o r cySje i c r aN E O P E TR O L I N Z E N J E R I N G CeflHiiiTe H O B M Cazi, H O B H Ca,a - r p a / j</p><p>M opoj/ I py i u T B O c a o r p a H H M G H O M O A r o B O p H O i n h y 1 8</p><p>B p . p e r . y j i o i i i K aT p r O B H H C K M C V A</p><p>pOJ</p><p>1 M B2 0 3 8 8 6 2 51 0 5 4 7 3 0 0 8</p><p>B p o j e B H p a n y n a y o 1 6 0 - 3 0 1 7 3 6 - 7 2</p><p>H V H O n o c n o B H O H M CC i c p a h e H H n a s H B</p><p>N E O P E T R O L [ N Z E N J E R I N G D O O N O V I SAD, B A N G V I C S T R A H I N J E 1 8N E O P E T R O L [ N Z E N J E R I N G D O O N O V I S A D</p><p>L I p e T e y K H a ,[ j e j i a T H O C T7 4 2 0 3 H n &gt; K e i - b e p H H r</p><p>/ J a T Y M o c H M B a i - b a 2 7 . c } e o p y a p 2 0 0 8Bpe.v ie T p a j a h b a n p n B p e . z i H o r cyo j eK Ta : H e o r p a H H H C H O</p><p>o KH O B M a n aH 3 H O C</p><p>5 0 0 , 0 0 E U RM 3 H O C</p><p>5 0 0 , 0 0 E U R 2 6 . c[}e6pyap2 0 0 8</p><p>Pe rncTpooaH 3aP e r n c T p O B a H 3a y c n y r e y c n o i b H o r p r o B H H C K O M n p o i v i e T y</p><p>1 3 . 0 7 . 2 0 1 0 . r o A W H e y 0 9 : 5 9 : 5 2 H a c o s a C T a n a 1 O A 3</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 6/22</p><p>O O C H M B A H H M A - 4JIAHOBHMAo o c H H B a n y</p><p>i p e s n i v i e//</p><p>J O B H H H M</p><p>J M B F 4 0 2 9 6 0 8 2 0 0 8 2o K a</p><p>H o B i i a H i iH 3 H O C</p><p>5 0 0 . 0 0 E U RH3HOC</p><p>Y r m a h e H H 5 0 0 . 0 0 E U R</p><p>i v i e c T O HA A p e c a H O B M C a r i , H O B H</p><p>C p O M J ay j " i M U , a M o p o j</p><p>S a H O u n h C'</p><p>2 6 . c | 3 e o p y a p2 0 0 8</p><p>1 8</p><p>M3HOC(%)CyBJiaCHHIUTBO 1 0 0 , 0 0</p><p>C K P A T i E H O W / H J I H OOCJIOBHO HME HA CTPAHOM JE3HKYC K p a f i e n o H O C J I O B H O i i i v i e n p u s p e ^ H o r c y o j e K T a :Ha3HB N E O P E T R O L I N Z E N J E R I N G D O O N O V I S A D H O B H</p><p>c a o r p a H M M C H O M</p><p>O 3ACTyriHHI^HMA3 a c T y r i H H KM : v i e H</p><p>J M B F 1402960820082</p><p>Mec ' r oA , u p e c a O B H</p><p>C p O M J aO B H</p><p>H bpoj</p><p>pa; .u</p><p>C r p a x M h b e 1 8cyOj eKTy</p><p>y n p O M e r yO B J i a u i h e f - b a y v H y T p a i u h b e i v i n p O M C T y H e o r p a H H H e H aO e j i a n i h e i - b a y c n o i b H O T p r o B M H C K O t v i n p o i v i e T y H e o r p a H H H e H a</p><p>1 3 . 0 7 . 2 0 1 0 . r o A w n e 0 9 : 5 9 : 5 2 n a c o s a C ' r p a i - i a 2 o,a 3</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 7/22</p><p>s PerHCTpaTOp, M n ; i a , a n H M a n i o B</p><p>f l a n a 1 3 . 0 7 . 2 0 1 0 . r o ^ v i H e y 0 9 : 5 9 : 5 2 H a c o s a C r p a n a 3 3</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 8/22</p><p>PEnyBJ IMKACPBMjAM1/1HV1CTAPCTBO &gt;KMBOTH CPE l/IHEH nPOCTOPHOrrUIAHMPAi-bA</p><p>CeKiop 3n n H B e c T M U , n o H e n pojeKTeH e M a h b U H a 22- Z 6! I 000 Beorpazi</p><p>R E P U B L I C O F S E R B I AM I N I S T R Y O F E N V I R O N M E N TA N D S P A T I A L P L A N N I N GD e p a r t m e n c fo r Civil E n g i n e e r i n ga n d I n v e s t m e n t s22-26, N e m a n j i n a S cr .</p><p>I 1 0 0 0 B el g r a de Ho</p><p>T e l : + 38 ! ( 0 1 1 ) 3 6 1 4 - 6 5 2 / F a x : + 381 ( O i l ) 3 6 1 4 - 6 5 3 / w w w . e k o p l a n . g o v . r s</p><p>Bpoj: 3 5 1 - 0 2 - 0 0 0 2 3 / 2 0 0 9 - 0 7M : 0 6 . 0 2 . 2 0 0 9 .C2/3M</p><p>yji . 3aP e i n a B a j y h n no saxxesy "HEOI1ETPOJI HH5KEIiEPHHr' OO - H O B HCxpaxHEbe 6p. 1 8, 3a H 3 , z j a B a E b e j iH u emje 3a H 3pa #yKoje oo6peH&gt;e 3a H3rpa#H&gt;y H 3 # a j e M H H H C T a p c T B O H a j o u i e x c H O 3a</p><p>rpafjeBHHapCTBa, O ^ H O C H O a y T O H O M H a n oKpa j HHa aa O C H O B V H J iana 2 0 . Sa x o a a oM H H M C T a p c T B H M a ( " C - a y ) K 6 e H H r n ac H H K PC" , 6p . 6 5 / 0 8 ) , qj iaHa 1 0 7 . cxas 4 . 3 a x o H ao n n a n n p a B b y H H srpa^iiH ("Cjiy^coeHM rnacHHK PC" , 6p. 4 7 / 0 3 ) , q j i ana 2 9. 3 a K O H a o H 3 M e n a M aH z i o n y H a M a 3 a K O H a o n u a n H p a H b y H H 3 r p a H &gt; H ( "Cny^KoeHH r n a c H H K PC" , 6p. 3 4 / 0 6 ) M 4JiaHa1 9 2 . SaKona o oninxeM y n p a B H O M n o c T y n K y ("Cjiy^fcSeHH J I H C T CPJ", 6p . 33/97 H 3 1 / 0 1 ) , n oOBJiamheBby MHHHcrpa Dpoj: 0 3 1 - 0 1 - 0 0 0 0 6 / 2 0 0 8 - 0 1 o# 0 9 . 1 0 . 2 0 0 8 . r o ^H H e ,MHHHCTpa</p><p>P E HI E Eb E</p><p>yji1 . Vx B p^ y j e ce ^a "HEOnETPOJI HH^CEBbEPHHr?t #OO - HO B H</p><p>6p. 1 8 , HCnYEbABA YCJIOBE 3a ^ o6n j a Hbe J IH^ eH^ e 3a3a o6jeKxe 3a Koje o^o6pett&gt;e 3a H3rpa^fty H 3 # a j e</p><p>3a nocjiOBe rpal jeBHHapCTBa, O ^ H O C H O a y T O H O M H a n o K p a j H H a H TO:JJ031M1 - npojeKama mepMomexnuHKux, mepMoeHep^emcKUX, nponecnux. u zacnux</p><p>uncmajiauuja 3a odjexme 3a npoi&amp;sodtby u npepady na(pme u ^aca</p><p>"H EO I 1 ET P O J I HmKEftEPHHr" A G O - H O B H C</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 9/22</p><p>H a ce^HHiiH c x p y n n e K O M H C H J C o6pa3OBane o# CTpaHe M H H H C x p a , o^p^anoj0 6 . 0 2 , 2 0 0 9 . romme yxBpl)eHO je # a n o A H O C H J i a i ^ 3axxeBa Hcnyaasa ycjiose 3 aH a B e ^ e n e j u m e m j e , C X O ^ H O o^pe^6n H J I . 1 0 7 . H H J I . 1 1 6 . SaKo na o n n a H H p a H &gt; y H H3rpa,aH 3H H H J I .7. H qji. 8. H p a B H J i H H K a o H a n n n y , n o c TY HKy H ca^p^KHHH no ^axaKa 3a yTBp^HBaBbe</p><p>3a H 3AaBaite n imeH i^e 3a H 3 p a ^ y x e x H H H K e ^ O K &gt; r M e H T a ^ H j e H j in u e H K e 3 a3a Koje o^o6peite 3a H3rpa^EH O K p a J H H a , Kao H o y c n o s H M a 3a o ^ y s u M a E b e TH X</p><p>H a O C H O B V H3HeTor , Ha npezuior C Tpyn n e K O M H C H J C H H J i an a 192. SaKo na o oninxeMynpaBHOM no cxy incy , o ^ n y n e H O je Ka o y # H c n o 3 H X H B y peineaa.</p><p>T a Kca 3 a OBOpemeEbe n a n j i a h e n a je y H 3 H o c y o^ 8 . 1 7 0 , 0 0VnyxcxBO o n p a B HQ M cpezicxBy: OBO peuie^be je K o n a n H O y y n p a B H O M n o c x y n K y H</p><p>n pox HB aera ce He M O ^ K Q H3JaBHxn &gt;Kan6a, a n n ce M O ^ c e n oKpen y x H y n p a B H H c n o p xy^cooMBpxoBHor cy^a C p 6 n j e y poKy o# 3 0 ^ana</p><p>PemeBbe A O c x a B Hx n : n o ^ HQ C Ho n y 3axxesa, na^JieKHOj H H c n e K U H J H H apxHBH O B O FM H H H C X a p C X B a .</p><p>nOMOOBiHHK MHHHCTPA</p><p>, nji .npaBHHK</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 10/22</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>Investitor : NIS a.d. Novi Sad,Narodnog fronta 12 100721 Sep. 2010. 1Postrojenje : Skladite TNG Elemir Strana: Br. Projekta: Datum: Rev.Lokacija : Elemir REENJE</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>Na osnovu l.128 Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/09) donosim</p><p>R E E N J E</p><p>kojim se odreuje</p><p>Rukovodilac projekta: Milorad Jovii, dipl.ing.ma.Broj licence: 330 9909 04</p><p>Odgovorni projektanti:</p><p>Mainsko-tehnoloki deo Milorad Jovii, dipl.ing.ma.Broj licence: 330 9909 04</p><p>Graevinski deo Milo Bokovi, dipl.ing.gra.Broj licence: 310 B637 05</p><p>za sledeu tehniku dokumentaciju:</p><p>Investitor: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE a.d.Novi Sad, Narodnog fronta 12</p><p>Vrsta projekta: Glavni projekat</p><p>Naziv projekta: GLAVNI PROJEKAT SANACIJE CEVOVODA ZA GAZOLIN NASKLADITU TNG ELEMIR</p><p>Objekat: Podzemni cevovodi za skladitenje i otpremu gazolina</p><p>Broj projekta: 100721</p><p>Datum: 09.2010.</p><p>Direktor_______________________</p><p>Milorad Jovii, dipl.ing.ma.</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 11/22</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>Investitor : NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12 100721 Sep. 2010. 1Postrojenje : Skladite TNG Elemir Strana: Br. Projekta: Datum: Rev.Lokacija : Elemir IZJAVA O USAGLAENOSTI PROJEKTA</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>IZJAVAo usaglaenosti projekata</p><p>za sledeu tehniku dokumentaciju:</p><p>GLAVNI PROJEKAT SANACIJE CEVOVODA ZA GAZOLIN NASKLADITU TNG ELEMIR</p><p>Rukovodilac projekta: Milorad Jovii, dipl.ing.ma.Broj licence: 330 9909 04</p><p>Odgovorni projektanti:</p><p>Mainsko-tehnoloki deo Milorad Jovii, dipl.ing.ma.Broj licence: 330 9909 04</p><p>Graevinski deo Milo Bokovi, dipl.ing.gra.Broj licence: 310 B637 05</p><p>Datum: 09.2010.</p><p>Investitor: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE a.d.Novi Sad, Narodnog fronta 12</p><p>Naziv projekta: GLAVNI PROJEKAT SANACIJE CEVOVODA ZA GAZOLINNA SKLADITU TNG ELEMIR</p><p>Objekat: Podzemni cevovodi za skladitenje i otpremu gazolina</p><p>Broj projekta 100721</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 12/22</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>Investitor : NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12 100721 Sep. 2010. 1Postrojenje : Skladite TNG Elemir Strana: Br. Projekta: Datum: Rev.Lokacija : Elemir SPISAK UESNIKA</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>SPISAK UESNIKA U IZRADI TEHNIKE DOKUMENTACIJE</p><p>U skladu sa odredbama lanova 126. 127 i 128 Zakona o planiranju i izgradnji (Slubeni glasnikRepublike Srbije broj 72/09) na izradi tehnike dokumentacije:</p><p>GLAVNI PROJEKAT SANACIJE CEVOVODA ZA GAZOLIN NASKLADITU TNG ELEMIR</p><p>Rukovodilac projekta: Milorad Jovii, dipl.ing.ma.</p><p>Odgovorni projektanti:</p><p>Mainsko-tehnoloki deo Milorad Jovii, dipl.ing.ma.Graevinski deo Milo Bokovi, dipl.ing.gra.</p><p>Unutranja kontrola: Nemanja Miloevi, dipl.ing.ma.ore Petrovi, dipl. ing gra.Mirko Antelj, dipl. ing. el.Sran arev, dipl.ing.el.</p><p>Saradnici: Slobodan Jankov, dipl. ing. ma.Milo Tuup, ma. teh.Darko Kara, ma. teh.Uro Torbica, dipl. ing. gra.Ljiljana Breberina, dipl. ing. gra.Bojana Drakuli, dipl. ing gra.</p><p>Direktor</p><p>_______________________Milorad Jovii, dipl.ing.ma.</p><p>Investitor: NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE a.d.Novi Sad, Narodnog fronta 12</p><p>Naziv projekta: GLAVNI PROJEKAT SANACIJE CEVOVODA ZA GAZOLINNA SKLADITU TNG ELEMIR</p><p>Objekat: Podzemni cevovodi za skladitenje i otpremu gazolina</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 13/22</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 14/22</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 15/22</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>Investitor : NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12 100721 Sep. 2010. 1Postrojenje : Skladite TNG Elemir Strana: Br. Projekta: Datum: Rev.Lokacija : Elemir 2.0 MAINSKO-TEHNOLOKI DEO</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>2.0 MAINSKO-TEHNOLOKI DEO</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 16/22</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>Investitor : NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12 100721 Sep. 2010. 1Postrojenje : Skladite TNG Elemir Strana: Br. Projekta: Datum: Rev.Lokacija : Elemir 2.0 MAINSKO-TEHNOLOKI DEO</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>2.1 TEHNIKI OPIS</p><p>Ovim projektom bie obuhvaena sanacija (zamena) postojeih cevovoda za gazolin u celoj duini</p><p>deonica : - od prirubnica na masenim meraima (nalaze se u rafineriji) do rezervoara za gazolinR-311 i R-312 (nalaze se na skladitu), linije za laki i teki gazolin- od rezervoara za gazolin R-311 i R-312 do pumpi (nalaze se na skladitu) zapretakanje gazolina, linije za laki i teki gazolin</p><p>- cevovodna veza izmedju rezervoara za gazolin R-311 i R-312.</p><p>Gazolin se iz rafinerije (laki i teki) doprema do rezervoara R-311 i R-312, preko potisnihcevovoda C.50.18.602 i C.80.19.702, pomou etiri pumpe : P29A, P29B (za laki gazolin) iP110,P29 (za teki gazolin). Iz rezervoara, gazolin se usisnim cevovodom od 6'' dovodi do usisapumpi G-1, G-2, G-3 posle kojih se zavisno od potrebe gazolin moe pumpati na auto ili vagonpretakalite,vraati nazad u proces (rafineriju) na doradu ili za manipulaciju gazolina koji se nalazi u</p><p>rezervoarima R-311 u R-312.Za sve zasune i kuglaste slavine koji se nalaze na saniranom delu cevovoda je predvien</p><p>remont. Zbog smanjenja prenika cevovoda za dopremu gazolina na liniji C.80.19.702 postavlja senova kuglasta slavina od 3'' na mesto stare WRG 06 od 6''. Takoe se na liniji C.80.19.702 dodajenova kuglasta slavina od 3'' radi spreavanja nepotrebnog punjenja linije C.80.19.702 u tokupunjenja rezervoara R-312 preko linije C.50.18.602.</p><p>Sve prirubnike spojeve je potrebno premostiti korienjem bakarnih pletenica i zupastihpodloki. Zavrtanj i navrtku sa zupastom podlokom oznaiti crvenom bojom.</p><p>Prilikom izrade ovog projekta koriene su sledee projektne dokumentacije :</p><p>1. Glavni mainski projekat izvedenog stanja popravki i zamena postojeih cevovodaza interni transport gotovih proizvoda u rafineriji gasa Elemir, I faza,broj knjige R/1017-4M (iz decembra 1986).</p><p>2. Glavni mainski projekat proirenja skladinog prostora rafinerije gasa u Elemiru,broj knjige M-522 (iz 1976 godine).</p><p>3. Glavni mainski projekat izvedenog stanja popravki i zamena postojeih cevovodaza interni transport gotovih proizvoda u rafineriji gasa Elemir, I faza,broj knjige R/1017-4M (iz 1988 godine).</p><p>2.2 KONKRETNE OPASNOSTI</p><p>Na prethodno opisanim instalacijama postoje sledee opasnosti:A. Opasnosti od eksplozije i poaraB. Opasnosti od povrede radnog osobljaC. Opasnosti od zagaenja okoline</p><p>A) Poar se moe izazvati: prilikom izvoenja montanih radova otvorenim plamenom upotreba alata koji izaziva varnienje prilikom eksploatacije</p><p>Do eksplozije u eksploataciji moe doi zbog: neodgovarajueg materijala od kog je izraena oprema</p></li><li><p>7/14/2019 ELABORAT -Nis-zastita Na Radu Tng Elemir</p><p> 17/22</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p>Investitor : NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12 100721 Sep. 2010. 1Postrojenje : Skladite TNG Elemir Strana: Br. Projekta: Datum: Rev.Lokacija : Elemir 2.0 MAINSKO-TEHNOLOKI DEO</p><p>Neopetrol Inenjering d.o.o.</p><p> loe izvedenih montanih radova nestrunog i neodgovornog rukovanja i odravanja instalacije usled paljenja zapaljivih tenosti</p><p>B) Povrede ra...</p></li></ul>