ELASTIC FLOW

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ELASTIC FLOW

  Mavsystem jest dostawc profes-jonalnych rozwiza dla platform Microsoft SharePoint i Office 365.

  Mavsystem ELASTIC FLOW to kompleksowe rozwizanie do zarzdzania dokumentami i procesami biznesowymi.

  Odwied nasz stron www by obejrze materiay szkoleniowe oraz dowiedzie si na temat nowoci jakie pojawi si w kole-jnych wersjach aplikacji.

  www.mav.pl/elasticflow

 • ZAWARTOSCNasza firma

  Korzyci biznesowe

  Kluczowe funkcjonalnoci

  Archiwizacja dokumentw

  BPM

  Przebieg wdroenia

  Aplikacja mobilna

  Planowane funkcjonalnoci

  05

  06

  09

  10

  11

  12

  13

  14

 • avsystem specjalizuje si w tworzeniu dedykow-anych rozwiza dla platform SharePoint i Office 365. Zakres naszej dziaalnoci obejmuje wszystkie etapy powstawania kompletnego rozwizania czyli: analiz, pro-jektowanie, tworzenie i wdraanie dedykowanych rozwiza informatycznych oraz konsultacje i szkolenia z zakresu wdraanych technologii.

  Usugowa dziaalno firmy polega na dostarczaniu pro-fesjonalnego wsparcia w zakresie technologii SharePoint dla najbardziej znanych polskich i zagranicznych firm informatycznych taka strategia dziaaloci pozwala firmie skupi si przede wszystkim na technologii i wypracowaniu efektywnych metod realizacji rozwiza.

  Projekty realizuje zesp certyfikowanych specjalistw z du wiedz i dowiadczeniem w zakresie technologii SharePoint.

  Nad architektur projektowanych rozwiza i przebiegiem projektu czuwa waciciel ukasz Skodowski. Posiada on ponad 8 lat dowiadczenia zawodowego na rnych stanowiskach zwizanych ze wiadczeniem usug z zakresu konsultingu informatycznego, niezbdn wiedz z zakresu zarzdzania projektami informatycznymi oraz potwierdzone certyfikatami umiejtnoci z zakresu technologii Microsoft.

  Dzikuj za zainteresowanie platform ELASTIC FLOW firmy Mavsystem. Rozwizanie zostao stworzone przez zesp naszych konsultantw, ktrzy brali udzia w realizacji blisko 100 projektw opartych o technologi SharePoint. W ten sposb pracowalimy dla ponad 30 spord 100 najwikszych firm w Polsce.

  Dowiadczenie zdobyte podczas implementacji wielu rozwiza z obszaru zarzdzania dokumentami pozwolio nam stworzy rozwizanie dostosowane do typowych zastosowa w firmach. Dooylimy te wszelkich stara by mc w przyszoci w atwy sposb rozszerza jego funkcjonalno oraz dostosowywa do indywidualnych potrzeb klientw.

  Przedstawiona w dalszej czci broszury aplikacja ELASTIC FLOW pozwala ju w tej chwili na wiksz elastyczno ni wikszo znanych na polskim rynku rozwiza. Nie usta-jemy jednak w staraniach by w kolejnych wersjach dostarczy Pastwu kolejnych naprawd ekscytujcych funkcjonalnoci.

  Zapraszam do przetestowania aplikacji ELASTIC FLOW, przeka-zywania nam swoich opinii jak rwnie do wsppracy z nami przy tworzeniu kolejnych wersji rozwizania.

  ukasz Skodowski Waciciel

  NASZA FIRMAMAVSYSTEM JEST DOSTAWCA PROFESJONALNYCH ROZWIAZAN I USUG DLA PLATFORM MICROSOFT SHAREPOINT I OFFICE 365. M

  4 5www.mav.pl

 • KORZYSCI BIZNESOWE

  LASTIC FLOW to kompleksowe rozwizanie ktre czy w sobie najlepsze cechy systemw klasy: DMS (Document

  Management System), ECM (Enterprise Content Management), BPM (Business Process Management) oraz Case Management uzupeniajc je o nowoczesne rozwizania mobilne pozytywnie wpywajce na przyspieszenie procesowania spraw i doku-mentw. Automatyzacja procedur wpywa na znaczn redukcj kosztw zwizanych z obsug procesw biznesowych (przet-warzania, przechowywania i wyszukiwania dokumentw).

  Dziki mechanizmom przeksztacajcym dokumenty papie-rowe na posta elektroniczn klienci uzyskuj szybki dostp do danych informacji i dokumentw niezalenie od tego w ktrym z oddziaw firmy si znajduj ich pracownicy. Mecha-nizmy optycznego rozpoznawania znakw i penotekstowe wyszukiwanie powoduj natomiast, e dotarcie do waciwych dokumentw staje si znacznie atwiejsze. Orginalne papierowe dokumenty nie musz by ju przesyane pomidzy oddziaami ani powielane co znaczco redukuje koszty i znakomicie skraca czas trwania procesw. Co wicej dziki temu, e dokumenty s przechowywane w postaci cyfrowej dostp do dokumentu moe uzyska jednoczenie wicej ni jedna osoba.

  Podczas rejestracji i wprowadzania do systemu dokumentu papierowego w kancelarii firmy orginalny dokument jest skanowany, znakowany a nastpnie umieszczany w archiwum dokumentw papierowych. Rozwizanie wspiera archiwizacj dokumentw pozwalajc w atwy sposb odnale orginalny do-kument za pomoc oznacze dokumentw i teczek. Dla jeszcze wikszej szybkoci tego procesu moliwe jest wykorzystanie kodw kreskowych do znakowania dokumentw i teczek.

  Konsekwencj zastosowania podejcia procesowego jest ujednolicenie procedur biznesowych w caej organizacji oraz moliwo monitorowania i reagowania w przypadku przek-roczenia czasu realizacji poszczeglnych zada czy te caego procesu. Automatyzacja standardowych procedur wpywa wic bardzo pozytywnie na podniesienie jakoci obsugi klientw i kontrahentw. Pozwala rwnie na atwe ledzenie aktywnoci pracownikw oraz monitorowanie efektywnoci ich pracy.

  80%

  70%

  60%

  Zwikszenie produktywnoci i redukcja kosztw.

  Usprawnienie wsppracy wewntrz firmy oraz skrcenie czasu trwania procesw.

  Ograniczenie ryzyka niezgodnoci z wymaganiami prawa oraz poprawa bezpieczestwa.

  E

  6 7www.mav.pl

 • Mavsystem ELASTIC FLOW

  Zarzdzaniedokumentami

  Archiwum i metadane

  Zarzdzaniesprawami

  Zarzadzanie procesamibiznesowymi

  OCR i wy-szukiwanie penotek-stowe

  Integracja z Microsoft SharePoint i Office365

  Ad-hoc workflow

  Graficzny edytor procesw

  Graficzny edytor formularzy

  Powizanie proceswi dokumentw w sprawy

  Quick actions - szybkie podejmo-wanie decyzji

  PROJEKTUJ GRAFICZNIE PROCESY BIZNESOWE ORAZ FORMULARZE ELEKTRONICZNE

  LASTIC FLOW to kompleksowe rozwizanie ktre czy w sobie najlepsze cechy systemw klasy: DMS

  (Document Management System), ECM (Enterprise Content Management), BPM (Business Process Management), Case Management.

  Integracja z Microsoft SharePoint system ElasticFlow zosta zbudowany w oparciu o platform Microsoft Share-Point. Wszelkie dokumenty zgromadzone w systemie oraz dane zebrane w procesach biznesowych przechowywane s w strukturach danych platformy SharePoint (biblioteki i listy) i s moliwe do wykorzystania przez inne zintegrowane z platform SharePoint rozwizania i aplikacje. Rozwizanie jest kompatybilne z platform SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013 oraz Office 365.

  Integracja z pakietem Microsoft Office dziki wykorzystan-iu platformy Microsoft SharePoint dostpne s mechanizmy pracy nad dokumentami i integracji z aplikacjami pakietu Office. Podstawowe funkcjonalnoci to: automatyczne uruchomienie odpowiedniej aplikacji przy edycji dokumentu, moliwo zapisu dokumentu bezporednio do repozytorium, tworzenie i osadzanie w systemie szablonw dokumentw ktre bd wykorzystywane w procesach czy te integracja z programem Outlook.

  Indexowanie i penotekstowe wyszukiwanie dokumenty zgromadzone w systemie mog by atwo przeszukiwane po opisujcych je atrybutach, tagach oraz po ich zawartoci. Dziki mechanizmom OCR rwnie skanowane dokumenty i obrazy mog by w ten sam sposb wyszukiwane.

  Rozpoznawanie tekstu (OCR)* skanowane dokumenty mog by poddawane automatycznemu procesowi OCR dziki ktremu moliwe staje si wyszukiwanie do-kumentw nawet po ich zawartoci. Mechanizmy OCR upraszczaj te przenoszenie informacji ze skanowanych dokumentw za pomoc mechanizmu kopiuj i wklej.

  Graficzne projektowanie procesw wbudowany w aplikacj prosty w obsudze projektant procesw umoliwia tworzenie cieek procesw oraz definiowanie prezentowanych na poszczeglnych etapach formularzy i powiadomie.

  Szybki i elastyczny silnik workflow wszelkie procesy uruchamiane s za pomoc wydajnego silnika workflow ktry reaguje na zdefiniowane w procesie zdarzenia. Jedn z istotnych funkcjonalnoci ktr mechanizm ten zapewnia jest wersjonowanie definicji procesw. Proces ktry zosta uruchomiony przez uytkownika przed modyfikacj jego definicji bdzie do koca realizowany za pomoc oryginalnej definicji aktualnej w momencie jego uruchomienia. Silnik obsuguje procesy stanowe (a nie tylko sekwencyjne).

  Ad-hoc workflow - projektant procesu moe zezwoli by kady z procesw w pewnym momencie przeszed w tryb ad-hoc polegajcy na tym, e przydzielona do realizacji zadania osoba przekazuje spraw do zrealizowania innej bardziej kompetentnej w danej sytuacji osobie. Po wykona-niu zadania proces wraca do swojego zdefiniowanego biegu. Moliwe jest rwnie zdefiniowanie procesw realizowanych w caoci w trybie ad-hoc (np. w przypadku nietypowych dokumentw)

  KLUCZOWE FUNKCJE

  E

  * usuga rozpoznawania tekstu realizowana jest dziki integracji z silnikiem ABBY Cloud OCR SDK i moe wymaga dodatkowych opat.

  8 9www.mav.pl

 • okumenty zgromadzone w archiwum systemu przechowywane sa w postaci elektronicznej. Mog by to dokumenty ktre zostay przesane do firmy w postaci elektronicznej (np. za pomoc poczty elektronicznej), zostay wytworzone

  bezporednio na platformie, pochodz z elektronicznych formularzy lub zostay przeksztacone na posta elektroniczn z dokumentw papierowych. W przypadku tych ostatnich rozwizanie wspiera proces skanowania i znakowania orginalnych dokumentw tak by umoliwi ich pniejsze szybkie odnalezienie w papierowym archiwum. W tym celu wykorzystywane s skanery kodw kreskowych i kody umieszczane na dokumentach i teczkach z dokumentami. W kolejnych wersjach pojawi si rwnie moliwo zeskanowania kodu z dokumentu papierowego za pomoc urzdzenia mobilnego tak by pozna ca jego histori zgromadzon w systemie.

  Wyszukiwanie dokumentw

  Wyszukiwarka pozwala przeszukiwa archiwa systemu uwzgldniajc uprawnienia uytkownika ktry takiego wyszukiwania dokonuje. Moliwe jest