ELEK TR ONSKI PLATNI PROMET I SISTEMI PLAĆANJA

  • View
    83

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ELEK TR ONSKI PLATNI PROMET I SISTEMI PLAANJA. AUTORI: ROMANA MATI IV2 LJUBICA ILI IV2. MENTOR: ZLATICA GERINOV. TEHNIKA KOLA KNJAEVAC. * PLATNI PROMET *. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Slide 1

ELEKTRONSKI PLATNI PROMET I SISTEMI PLAANJAAUTORI: ROMANA MATI IV2 LJUBICA ILI IV2MENTOR: ZLATICA GERINOVTEHNIKA KOLA KNJAEVAC

* PLATNI PROMET *Platni promet predstavlja sva plaanja koja se vre u cilju izmirivanja dugovanja odnosno odreenih potraivanja izmeu fizikih i pravnih lica.

Platni promet se deli na:Domai platni promet ;Meunarodni platni promet ;* ELEKTRONSKI PLATNI PROMET *Elektronski platni promet predstavlja sva plaanja u cilju izmirenja dugova odnosno odreenih potraivanja izmeu pravnih i fizikih lica putem elektronskih transakcija.

Dobro funkcionisanje elektronskog platnog prometa zasnovano je na dobroj meusobnoj komunikaciji izmeu centralne banke i ostalih banaka jedne zemlje.* KAO TO JE SARADNJA *

NARODNE BANKE SRBIJE KOMERCIJALNE BANKEi* SISTEMI PLAANJA*RTGS SISTEMRTGS sistem (Real Time Gross Settlement obraun u realnom vremenu po bruto principu) podrazumeva prijem i izvravanje pojedinanih naloga u najkraem moguem vremenu od momenta njihovog prijema i to do visine pokria na raunu.Potrebno je da svi nalozi za plaanje glase na iznos vei od 250.000,00 dinara .* SISTEMI PLAANJA*KLIRING SISTEMKliring sistem je sistem u kojem se transakcije (prenos sredstava) realizuje na kraju dana odnosno u tano odreenim vremenskim trenucima. Kliring sistem se jo naziva neto poravnanje (net settlement). Plaanja u kliringu (mala plaanja) su nalozi iji je iznos do 250.000,00 dinara.* SISTEMI PLAANJA U SRBIJI *E-BANKINGElektronsko bankarstvo definie skup raznovrsnih naina izvoenja finansijskih transakcija upotrebom informacione i telekomunikacione tehnologije.

Sredstva plaanja su:Elektronski ili digitalni novac ;Elektronski ekovi ;Kreditne kartice ;* SISTEMI PLAANJA U SRBIJI *QVOUCHEROnline kupovina bez rizika. Upotrebom QVoucher-a moete plaati robu i usluge putem Interneta bez kreditnih kartica i bankovnih rauna. Bez rizika od krae troite onoliko koliko Vam je potrebno i kada Vam je potrebno.

QVoucher dopuna kupuje se na nekom od uplatnih mesta irom Srbije, na kojima se inae kupuju pripejd dopune kredita za mobilne telefone. Ukoliko vam je lake dopune moete izvriti i uplatom u najblioj banci ili poti. * SISTEMI PLAANJA U SRBIJI *PAYPALPayPal je internet orijentisana kompanija koja omoguava da se uplate i novani prenosi obavljaju u potpunosti preko Interneta. PayPal je zapoeo kao alternativa tradicionalnim papirnim metodama kao to su i ekovi i novani ugovori.

PayPal je vrsta klijent-klijentu (person-to-person, P2P) usluge. P2P nain plaanja omoguava bilo kome ko ima imejl adresu da poalje novac nekom drugom ko takoe ima imejl-adresu. Sam PayPal razlikuje tri rauna: lini, premier i poslovni raun.* SISTEMI PLAANJA U SRBIJI *PLATIMOUslugu PlatiMo kojom kupcima moete da aljete raune direktno na mobilni telefon ,moete da ponete da koristite na vie naina. Takoe, moete koristiti bilo koji nain izdavanja rauna, prema svojim poslovnim potrebama.

Pomou veb-aplikacije za runu pripremuPomou veb-servisa za automatsku pripremuPomou dadoteka sa mesecnim raunimaPomou aplikacije na mobilnom telefonu

* SISTEMI PLAANJA U SAD-U *FEDWIREFedwire je sistem iji je vlasnik Banka za federalne rezerve SAD (Federal Reserve Bank) i on je baziran na visoko razvijenoj elektronskoj mrei, koja omoguava kako prenos transakcija velikih vrednosti, tako i prenos transakcija sa hartijama od vrednosti.Danas ima preko 13.000,00 lanica ovog sistema !* SISTEMI PLAANJA U SAD-U *CHIPSChips je drugi veliki sistem obrauna platnog prometa u SAD-u i jedan od najveih platnih telekomunikacionih sistema u svetu u okviru privatnog sektora, koji je osposobljen za obavljanje klirinkih platnoprometnih usluga On je zamena za ve postojei kliring sistem koji je baziran na papirnoj osnovi. Jeftiniji je od Fedwire sistema , ima manje lanova i koristi se za transfere novca koji nisu toliko hitni...* SISTEMI PLAANJA U SAD-U *TARGET Savremeni sistem platnog prometa ima za cilj da omogui brzu integraciju nacionalnih trita u unutranje jedinstveno evropsko trite. Cilj mu je bio da u realnom vremenu povee nacionalne centralne banke i sisteme plaanja u jedinstveni sistem. Izvrava plaanja: Brzo;Jednostavno; Lako; * SISTEMI PLAANJA U SAD-U *TARGET 2 Target kao opti sistem unapreen je i zamenjen novim Target 2 sistemom. Projekat TARGET2 predstavlja nadogradnju koncepta sa jo veim stepenom integrativnosti, prevashodno zbog baziranja sistema na jedinstvenoj, zajednikoj platformi. Najvanija razlika izmeu obinog Targeta i Targeta 2 je, pored jedinstvene tehnike platforme, i da pokriva plaanja u evrima ne samo u zemljama evro-zone (gde je obavezan), ve i u svim drugim zemljama EU. * SISTEMI PLAANJA U EU*SEPA U osnovi projekta su interesi klijenta, obinog Evropljanina, kome je omogueno da koristi iste novanice i kovani novac bilo gde na teritoriji evro-zone, ali, analogno tome, ne moe upotrebljavati iste naloge za plaanje, naloge za naplatu pa ak ni sve platne kartice.SEPA sistem plaanja je prvenstveno namenjen plaanjima i maloprodaji, tzv. mikro i malim plaanjima sve bezgotovinske transakcije do 50.000 evra. HVALANAPANJI