EMÒRIA DEL PROJECTE TÈCNIC rojecte de reforma i ... ?· M EMÒRIA DEL PROJECTE TÈCNIC Projecte de…

  • View
    232

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

M EMRIA DEL PROJECTE TCNIC P rojecte de reforma i adequaci de la planta Baixa de ledifci de Pant 20 C arrer Pant 20, 08221 - Terrassa.

I. MEMRIAIN. NDEX DE LA MEMRIA

I. MEMRIA .................................................................................................................. 2

IN. NDEX DE LA MEMRIA ............................................................................. 2 MG DADES GENERALS .................................................................................... 3

MG 1 Identificaci i objecte del projecte. .................................................................. 3

MG 2 Agents del projecte. ........................................................................................ 3

MG 3 Relaci de documents complementaris i projectes parcials. ........................... 3

MD MEMRIA DESCRIPTIVA ........................................................................... 4 MD 1 Informaci prvia: antecedents i condicionants de partida. ............................. 4

MD 2 Descripci del Projecte. .................................................................................. 8

MD 3 Prestacions de ledifici: exigncies a garantir en funci de les caracterstiques de ledifici. ............................................................................................................... 10

MC MEMRIA CONSTRUCTIVA .................................................................... 16 MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequaci del terreny. .......................... 16

MC 1 Sustentaci de ledifici. .................................................................................. 16

MC 2 Sistema estructural. ...................................................................................... 16

MC 3 Sistemes envolvent i dacabats exteriors. ..................................................... 16

MC 4 Sistemes de compartimentaci i dacabats interiors. .................................... 17

MC 5 Sistema dacabats. ........................................................................................ 19

MC 6 Sistema de condicionament, installacions i serveis. .................................... 19

MC 7 Equipament. .................................................................................................. 28

MN. NORMATIVA APLICABLE ....................................................................... 29 MN 1 Edificaci. ...................................................................................................... 30

MA ANNEXOS A LA MEMRIA ...................................................................... 47 II. DOCUMENTACI GRFICA. ................................................................................. 48

III. PLEC DE CONDICIONS ........................................................................................ 50

IV. PRESSUPOST I AMIDAMENTS ......................................................................... 139

V. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS ............................................ 140

V.I. ESTUDI DE GESTI DE RESIDUS ......................................................... 141 V.II. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT (PCQ) .............................. 162

MG DADES GENERALS

MG 1 Identificaci i objecte del projecte.

Projecte: Objecte de lencrrec: Emplaament: Municipi:

Memria del projecte tcnic. Reforma i adequaci de la planta Baixa de ledifci de Pant 20 Pant 20, 08221 Terrassa (Barcelona)

MG 2 Agents del projecte.

Promotor: Nom: Ajuntament de Terrassa CIF: P-0827900-B Adrea: Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa, Barcelona

Projectista: Nom: Merc Peralvo i Ferrer Arquitecta tcnic Cap del Servei de Patrimoni i Manteniment

MG 3 Relaci de documents complementaris i projectes parcials.

Els documents complementaris i projectes parcials, amb lespecificaci del seu tcnic redactor, sadjunten a lapartat IV de la Memria del Projecte Tcnic.

MD MEMRIA DESCRIPTIVA

MD 1 Informaci prvia: antecedents i condicionants de partida. La ubicaci del projecte es la planta baixa de ledifici situat al C/Pant n20 del municipi de Terrassa, a la comarca del Valls Occidental. Aquest edifici, de forma rectangular i dimensions aproximades de 58x17m, i 986m2 de superfcie construda en planta, i amb la faana principal al C/Pant, dorientaci Oest. Les seves mitgeres sorienten a Nord i Sud respectivament, on suneix parcialment amb ledifici de Pant 30. A nivell caracterstic, ledificaci existent est formada per una planta baixa, dues plantes pis, una planta sotacoberta i una planta soterrani. Lactuaci per es centra exclusivament en la part oest en planta baixa, dins dels primers 622,62m2 construits. El municipi de Terrassa t una classificaci climtica C1 dins la zona climtica III, i una alada topogrfica mitja de 277msnm. Ledifici existent no presenta condicions dinundabilitat ni presenta tampoc cap servitud. Urbansticament, el projecte sha resolt seguin els parmetres urbanstics descrits a les normes urbanstiques del Pla General Metropolit dOrdenaci (PGM), les Ordenances Metropolitanes dEdificaci (OME) i el Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Terrassa (POUM). Ledificaci forma part del Regim del Sl Urb Consolidat, amb la qualificaci de Sistema dequipaments comunitaris amb clau E.9 i s dominant E, destinada a ls dequipaments. Pel que fa a les seves prestacions, la reforma resultant de la intervenci per part daquest projecte compleix els requisits bsics de qualitat establerts per la Llei dOrdenaci dEdificaci (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tcnic de lEdificaci (CTE RD. 314/2006). Igualment es dna compliment a la resta de normativa tcnica, dmbit estatal, autonmic i municipal que li s daplicaci.

MD 1.1 Reportatge fotogrfic. Fotografies de lestat actual de limmoble.

MD 2 Descripci del Projecte.

MD 2.1 Descripci general del projecte i dels espais exteriors adscrits. El projecte daquesta memria pretn de satisfer totes les necessitats de treball que li manquen a lactual planta baixa de ledifici del C/Pant 20 de Terrassa, el promotor del qual es lAjuntament de Terrassa. Per a acomplir i satisfer aquestes necessitat durant la intervenci s garantir lacompliment de tots els parmetres contemplats en les normatives dmbit estatat, autonmic i local en temes daccessibilitats, aix com tots els parmetres derivats de la intervenci exterior des de ledifici, etc. La intervenci pretn dampliar la zona de treball existent reduint lespai actual de vestbul, el qual careix dutilitzat actualment. Amb aquesta intervenci es continuen mantenint els dos espais de treball actuals, per shi afegeixen dos despatxs, tres sales de reunions, una recepci i es reconfiguren uns nous lavabo. Es mantenen els fals sostres i acabats que no es toquin i els nous sadequaran per tal de que tinguin la mxima semblana als collocats ja actualment. Totes aquestes intervencions garantiran laccessibilitat als diferents espais.

MD 2.2 Justificaci del compliment de la normativa urbanstica, ordenances municipals i altres normatives si sescau.

Planejament: Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal de Terrassa Zonificaci: Sistema dequipaments comunitaris Clau E.9 s dominant E Els parmetres urbanstics a acomplir segons la normativa sn els segents: Classificaci Codi Ajuntament SUC Sl ub consolidat Codi MUC SUC Sl ub consolidat Qualificaci Codi Ajuntament E.9 Equipaments administratius Codi MUC SE Sistemes, Equipaments POUM (Pla dOrdanci Urbanstica Municipal) Terrassa E.9 Equipaments administratius: Centres o edificis pera a serveis de lAdministraci pblica, serveis de seguretat, bombers i militars i altres dinters pblic. Posteriorment en larticle 244. Condicions dordenaci i s del sistema dequipaments en el punt 10 sespecifiquen les condicions dedificaci que tot seguit esclarm:

a) Ledificaci als mbits dequipament sajustar a les necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a les condicions ambientals que caldr respectar, i a la integraci en el sector on semplacin. b) En sl urb, el tipus dordenaci i les condicions dedificaci correspondran als de la zona de els que envoltin lemplaament de lequipament, o b en cas de trobar-se encastat dins una nicazona urbana, regiran els corresponents a aquesta. Lordenaci de ledificaci per als equipaments de nova construcci i les ampliacions daltres existents, dacord amb aquests criteris, vindr desenvolupada a travs del corresponents projecte dedificaci.

c) Quan per ra de les especials caracterstiques i necessitats funcionals de lequipament, lordenaci segons les condicions de la zona envoltant definida, no resulti adient a aquests, hom podr admetre altres tipus dordenaci referits a mbits dequipaments sencers sempre i quan vingui convenientment resolta ledificaci i els espais envoltats a les condicions dintegraci i adequaci a les caracterstiques del seu entorn urb, i no resultin ultrapassats els ndex mxims dedificabilitat corresponents a la zona collateral menys intensa. d) En absncia daltres condicions reguladores, en sl urbanitzable i en sl urb, i sense perjudici del que shagi pogut establir per mitj de les corresponents figures de planejament, regiran les regles segents amb carcter genric: - Tipus dordenaci: edificaci allada, o alternativament, aquell que resulti ms adient en relaci a les caracterstiques del seu entorn urb. - Alada mxima: setze metres, que podr ser ultrapassada excepcionalment quan es justifiqui per les caracterstiques i finalitats de lequipament. - Ocupaci mxima en planta baixa: seixanta per cent (60%) - Intensitat neta dedificaci: un metre quadrat de sostre per un metre quadrat de sl (1m2st/m2sl). - Forma i distribuci de ledificaci: la forma i la dist