Eng Hrv Rjecnik

  • Published on
    26-Nov-2015

  • View
    36

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Marketinki rjenik.

Transcript

<ul><li><p> SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU </p><p>Ljerka Rado, prof. prof. dr. sc. Marcel Meler </p><p>ENGLESKO-HRVATSKI RJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU </p><p>(tree izmijenjeno i nadopunjeno elektroniko izdanje) </p><p>Osijek, 2010. </p></li><li><p>PREDGOVOR Ovaj Englesko-hrvatski rjenik nazivlja u marketingu namijenjen je ponajprije studentima sveuilinog preddiplomskog i diplomskog studija smjera "Marketing", te strunog studija "Trgovina" Ekonomskog fakulteta u Osijeku za olakano pripremanje ispita iz predmeta "Engleski jezik". Istodobno, rjenik, vjerujemo, moe jednako tako dobro posluiti i studentima ostalih smjerova na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, polaznicima poslije-diplomskih specijalistikih i doktorskih studija, kao i svima onima koji ele pratiti literaturu i strunu periodiku s podruja marketinga na engleskom jeziku, a da pritom ipak u odreenoj mjeri ve vladaju engleskim jezikom, pa makar to bilo i u pasivnom obliku. U tom cilju ovo tree izmijenjeno i nadopunjeno izdanje rjenika daje vokabular od oko 3.000 rijei koje se odnose na ire podruje marketinga. To je za dvadeset posto vie rijei negoli je to bilo u prvom izdanju ovoga rjenika istih autora objavljenog na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1994. godine. Jednako tako gotovo je udvostruen broj kratica (abbreviations) koje se nalaze na kraju rjenika. Ovo tree izdanje se, kao svojevrsni marketinki potez autora, predstavlja u elektronikom obliku kako bi bilo pristupanije korisnicima. Rjenik je nastao prouavanjem stotinjak indeksa pojmova knjiga s podruja marketinga, te analizom tekstova s podruja marketinga koji slue za vjebanje u nastavi predmeta "Engleski jezik", te, naravno, konzultiranjem raspoloivih englesko-hrvatskih rjenika od kojih su najvaniji navedeni u literaturi. Budui da je temeljni cilj ovog rjenika ovladavanje vokabularom i omoguavanje itanja i razumijevanja tekstova s podruja marketinga, a takoer i zbog objektivnih tehnikih potekoa, u rjeniku, a to i nije neuobiajeno za rjenike tog tipa, nije prezentirana i transkripcija pojedinih rijei, odnosno pojmova. Ukoliko itatelja zanima transkripcija, odnosno izgovor pojedinih rijei, upuujemo ga da pomo potrai u standardnim englesko-hrvatskim rjenicima, gdje naalost ponajee nee naii na adekvatan prijevod pojedinih marketinkih pojmova, to je i bio glavni poticaj za izdavanje ovakvog rjenika. Svjesni smo da prilikom izrade ovog rjenika nismo bili u mogunosti obuhvatiti sve pojmove koji bi trebali nai mjesta u ovakvom rjeniku, te se unaprijed zahvaljujemo svima onima koji nam u tom pravcu mogu pruiti svoju pomo. </p><p>Autori U Osijeku, studeni 2010. </p></li><li><p>3 </p><p>ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU </p><p>A </p><p>abandonee (prav.) ustupljenik (osoba kojoj je neto ustupljeno) </p><p>ability (pravna/plaevna) sposobnost, solventnost; vjetina </p><p>absenteeism absentizam, izostanak, nedolazak, nenazonost; zabuavanje </p><p>absolute unconsumer apsolutni nepotroa absorptive capacity of market; (isto i: ~ market capacity) </p><p>apsorpcijska mo trita </p><p>abundance (iz)obilje, bogatstvo, pretek acceptability prihvatljivost acceptance prihvaanje, prihvat acceptance order akceptni nalog account raun; obraun; klijent (kupac) accountability odgovornost accountant raunovoa accountant in bankruptcy steajni upravitelj accounting raunovodstvo accounting price obraunska cijena accounting records raunovodstveni zapisi, knjige accounts rauni; raunovodstveni odjel accounts payable obveze prema dobavljaima, rauni </p><p>obveza accounts receivable potraivanja od kupaca accuracy tonost achieve postii achievement dostignue, postignue acknowledge potvrditi </p></li><li><p>4 </p><p>ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU </p><p>acknowledgement potvrda acoustic advertisements akustika oglaavaka sredstva acquisition nabava, steevina, dobitak; kupnja </p><p>(tvrtke); kupljena tvrtka acquittance namirenje duga, namira act of God via sila action akcija, radnja, in activity djelatnost actual market sadanje trite ad (= advertisement) oglas adaptation prilagodba add dodati added value dodana vrijednost additional charge doplata additional payment doplata adjustment korekcija, podeavanje, prilagodba; </p><p>poravnanje admin (= administration) administracija; uprava; (SAD) Vlada administrated prices administrativne cijene administration administracija, uprava adopt prihvatiti, usvojiti adopter usvojitelj adulteration pogoranje kakvoe advance avans, predujam advance payment plaanje unaprijed; avans, akontacija, </p><p>predujam advance sale pretprodaja advanced orders narudbe unaprijed, prednarudbe advantage prednost advert oglas </p></li><li><p>5 </p><p>ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU </p><p>advertise oglaavati advertisement oglaavako sredstvo, oglas advertisement test test oglasa; oglasni ispit/pokus advertiser oglaavatelj, oglaiva, subjekt </p><p>oglaavanja, advertising oglaavanje; objavljivanje, advertising agency oglaavaka agencija advertising appeal oglaavaki apel advertising appropriation oglaavaka sredstva advertising budget oglaavaki budet (proraun) advertising campaign oglaavaka kampanja advertising constants oglaavake konstante advertising copy oglaavaki tekst advertising department oglaavaki odjel advertising drive intenzivna oglaavaka akcija advertising effects research istraivanje uspjenosti oglaavanja advertising effort oglaavaki napor advertising expenses trokovi oglaavanja advertising goals ciljevi oglaavanja advertising letter oglaavako pismo advertising media mediji (prijenosnici) oglaavanja advertising message oglaavaka poruka advertising mix oglaavaki miks advertising plan oglaavaki plan advertising research istraivanje oglaavanja advertising space oglaavaki prostor advertising strategy oglaavaka strategija affluent society drutvo obilja afford priutiti, imati sredstva after-sales assistance poslijeprodajna/postprodajna pomo </p></li><li><p>6 </p><p>ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU </p><p>after-sales service poslijeprodajna/postprodajna usluga age dob, vremensko razdoblje age distribution distribucija po starosti, dobna </p><p>raspodjela age group starosna skupina agency agencija, zastupstvo agenda dnevni red, agenda, podsjetnik agent agent, zastupnik aggregate demand agregatna potranja aggregate sales ukupan promet aggregate supply agregatna ponuda agio prd, "ticung"; dobitak pri konverziji </p><p>valuta agio business mjenjaki posao agreement ugovor, pogodba, sporazum agriculture poljodjelstvo, poljoprivreda aid pomagalo, pomo aided recall stimulirano prisjeanje aim cilj, svrha air freight zrani prijevoz (robe) air freight operator prijevoznik u zranom prometu air time prodana minutaa na radiju/TV-u alliance savez, zajednica allocation alokacija, raspodjela allotment doznaka, kontingent allowance popust, skonto almanac godinjak alternative choice alternativni izbor alternative decisions alternativne odluke alternative question pitanje s viestruko ponuenim </p></li><li><p>7 </p><p>ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU </p><p>odgovorima amalgamation spajanje poduzea ambiental design ambijentalni dizajn ambiguous question vieznano,/dvosmisleno pitanje ambulatory selling ambulantna prodaja; </p><p>pokretna/putujua prodaja amortization amortizacija amount iznos, koliina ample obilan analysis (mno.: analyses) analiza, ralamba analysis of variance analiza varijance analyst analitiar, ralanitelj analytic analitian announcement anonsa, oglas u malom oglasniku annual report godinje financijsko izvjee annuity anuitet answer error (po)greka u odgovoru anticipation predvianje, anticipacija antidumping laws antidampinki zakoni antitrust laws antimonopolni zakoni appeal apel; privlanost appearance nastup; izgled application primjena, prijava, (za)molba applied research primijenjena istraivanja appointments page stranica oglasa slobodnih radnih </p><p>mjesta appraisal ocjena, procjena appraise procijeniti approach pristup approve odobriti </p></li><li><p>8 </p><p>ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU </p><p>approved autoriziran, odobren arbitration arbitraa area prostor area sample prostorni uzorak arrangement araniranje, razmjetanje; dogovor arrival prispijee art work grafiki dizajn; (s)likovno oblikovanje article of association statut drutva artist oblikovatelj, dizajner as soon as possible (skr. ASAP) to prije, to skorije assembly skuptina assessment valorizacija, procjena, ocjena assets aktiva; imovina assignment cesija; zadatak assistant pomonik association asocijacija; udruenje association test test asocijacije assortment asortiman assumption pretpostavka attach case torba za spise, aktovka attend biti nazoan, nazoiti, pohaati attention panja, pozornost attitude stav attitude scales baterija stavova attitude survey ispitivanje stavova attract privui attribute svojstvo, znaajka auction draba, aukcija audience auditorij, javnost, publika; itateljstvo; </p><p>gledateljstvo; sluateljstvo </p></li><li><p>9 </p><p>ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU </p><p>audience research istraivanje auditorija audience survey istraivanje auditorija audit provjera, kontrola, revizija auditor financijski inspektor, revizor authority autoritet; ovlast, nadlenost availability raspoloivost available stock raspoloiva roba, roba spremna za </p><p>prodaju average prosjek, srednja vrijednost; prosjean avoidance suzdravanje; izbjegavanje award nagrada, priznanje; (prav.) presuda awareness svjesnost, svijest </p><p>B back poduprijeti, davati potporu background podloga; podrijetlo; obrazovanje; </p><p>iskustvo backing podrka, potpora backward integration integracija unatrag; unatrano </p><p>povezivanje/ujedinjavanje bait advertising prikriveno oglaavanje balance bilanca, saldo, ravnotea; bilanni balance of payments platna bilanca balance of trade trgovaka bilanca balance sheet bilanca balancing bilanciranje, saldiranje ballot glasovanje, drijeb baloon test balonski (strip-) test, balon-test </p></li><li><p>10 </p><p>ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU </p><p>ban zabrana bandwaggon ~ climb/jump on the bandwaggon </p><p>imitirati, raditi isto to i drugi; prikljuiti se pobjedniku </p><p>bank transfer virmansko plaanje bankruptcy steaj banner zastavica bargain price reklamna (niska) cijena, bescjenje bargain sale (selling) rasprodaja bargainee kupac bargaining pogaanje, pregovaranje, cjenkanje; </p><p>ugovaranje bargainor pogaa, pregovara, prodava; </p><p>ugovaratelj barter razmjena, trampa, barter barter trade kompenzacijski posao base temelj, osnov(ic)a batch poiljka Bayesian decision theory Bayesova teorija odluivanja become due dospjeti, prispjeti (na naplatu) behaviour (SAD: behavior) ponaanje behaviouristic segmentation (SAD: behavioristic ~) </p><p>segmentacija prema ponaanju </p><p>belief uvjerenje belonger tradicionalni (konzervativni) potroa benchmarking usporedba s najjaim (konkurentom); </p><p>nivelacija beneficiary korisnik benefit korist, dobrobit, povlastica bias pristranost; deformacije bid (poslovna) ponuda bid price isklina cijena </p></li><li><p>11 </p><p>ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU </p><p>bidder ponuditelj bidding licitacija, nadmetanje bill raun, faktura; plakat bill of delivery dostavnica bill of entry carinska deklaracija bill of exchange mjenica bill of freight tovarni list bill of lading konosman, teretnica billboard oglasna/oglaavaka ploa billboard advertising plakatiranje billing fakturiranje, naplata bipolar scale bipolarna skala birth rate natalitet black box "crna kutija" black market "crna" burza blank obrazac, tiskanica blank draft bjanko mjenica blanket fee paualni iznos blanket sum paual blue-collar worker radnik u tvornici ili radionici, tvorniki </p><p>radnik, fizikalac blueprint nacrt, plan board uprava, odbor; pano board of directors upravni odbor body copy osnovni tekst oglasa body text osnovni tekst oglasa body type osnovna slova teksta oglasa bond obveznica; carinski nadzor bonus premija, nagrada bonus offer popust u cijeni </p></li><li><p>12 </p><p>ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU </p><p>book knjiiti; knjiga; popis; (mno.) knjigovodstvo </p><p>book value knjigovodstvena vrijednost bookings knjienje bookkeeping knjigovodstvo booklet oglaavaka knjiica, broura boom ivost, polet, nagli razvoj booth tand; kabina borrow uzajmiti borrowings uzajmljena svota bottleneck "usko grlo" bottom line konani financijski rezultat boycott bojkot, izbjegavanje; bojkotirati brain drain otjecanje (kolovanih) kadrova,odljev </p><p>mozgova brainstorming skupna rasprava za stvaranje novih </p><p>ideja branch (office) predstavnitvo, filijala, ogranak, </p><p>podrunica brand marka proizvoda brand acceptance prihvaanje marke proizvoda brand awareness test test poznatosti marke brand equity trina vrijednost marke brand identity identitet (prepoznatljivost) marke brand image predodba o marki proizvoda brand loyalty vjernost marki proizvoda brand mark zatitni znak brand name zatitno ime brand preference preferencija marke brand share udio marke brand stretching koritenje marke proizvoda na </p></li><li><p>13 </p><p>ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU </p><p>drugom proizvodu brand switching promjena marke brand valuation financijsko vrednovanja uvoenja </p><p>marke break-even analysis analiza praga rentabilnosti break-even point prag pokria, prijelomna toka bribe mito, potkupljivanje; podmititi, </p><p>potkupiti briefcase torba za spise, aktovka briefing uputa za ispitivae broadcast emisija na radiju/TV-u; emitirati; </p><p>prikazivati broadcast media emitivni mediji broadcasting emitiranje, radiodifuzija brochure broura broker broker, burzovni posrednik budget budet, proraun budget priced jeftin budget survey istraivanje porodinih budeta bulk cargo teret u rinfuzi, rasuti teret bullish optimistian bullish tendency kretanje k porastu cijena bumper sales rekordna (iznimno dobra) prodaja burden optereenje bureau ured burial of sick products naputanje zastarjelih proizvoda business posao; tvrtka, poduzee business connections poslovne veze business consultancy poslovno savjetovanje business customs poslovni obiaji business cycle konjunktura </p></li><li><p>14 </p><p>ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU </p><p>business deal poslovni aranman business directory gospodarski adresar business district poslovno sredite business economics ekonomika poduzea business ethics poslovni moral business game poslovna igra business law trgovako pravo business logistics poslovna logistika business orientation poslovna orijentacija business paper poslovna publikacija business policy poslovna politika business records poslovne knjige business secret poslovna tajna business sector gospodarska grana business strategy poslovna strategija business to business marketing industrijski, poslovni marketing businessman (mno: businessmen) </p><p>poslovni ovjek, poslovnjak </p><p>buy-back vezana trgovina buyer kupac buyer's market trite kupaca buying nabava, kupnja buying and selling kupoprodaja buying behaviour (SAD: ~ behavior) </p><p>ponaanje pri kupnji </p><p>buying frequency uestalost kupnje buying habits navike pri kupnji buying influences utjecaji na kupnju buying intention kupovna namjera buying location lokacija/mjesto kupnje </p></li><li><p>15 </p><p>ENGLESKO-HRVATSKI RIJENIK NAZIVLJA U MARKETINGU </p><p>buying motive motiv kupnje, pobuda/povod za kupnju </p><p>buying off otkup buying pattern ponaanje pri kupnji buying power kupovna mo buying price nab...</p></li></ul>