eo wkiK - eo wkiK : wK I KZ cKvi $%١٤٣١، א א א ˘ˇˆ˙˘ ˝˛ˆ א˜א ١٤٣٠L٧٤٨٠Wאא ٩٧٨–٦٠٣ M٨٠٦٦M١٢M٦W אאאא א אאא א א

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Avjvn& ZvAvjv ejbt

  (jyKgvb : 13) A_vr wbqB wki&K eo hyjyg

  KviAvb I mnxn nv`xmi AvjvK

  eo wki&K (wK I KZ cKvi)

  mv`bvqt gvvwdRyi in&gvb web& Avyj AvwRR

  cKvkbvqt !"# $"!

  ev`&kvn& Lvwj`& mbvwbevm cevmx agxq wb`kbv K` cvt e bs 10025 dvbt 03-7872491 dvt 03-7873725

  K, K, Gg, wm. nvd&i Avj&-evwZb 31991

 • 2 eo wki&K : wK I KZ cKvi

  %$

  WL

  WMMM

  !

  "#()+#*()'&%$

  -(,$"

  !"#$#%&

  &%#$#LK !'( ")*+,-. /+/01)/2)3

  4567()/(8,77(7,+938 :;; )(?

 • 3eo wki&K : wK I KZ cKvi

 • 4 eo wki&K : wK I KZ cKvi

  Avnvb

  wcq cvVK! Avgv`i cKvwkZ mKj eB covi Rb AvcbvK mv`i AvgY RvbvwQ| Avgv`i eBjv wbgict

  1. eo wki&K 2. QvU wki&K 3. nvivg I Kexiv bvn& (1) 4. nvivg I Kexiv bvn& (2) 5. nvivg I Kexiv bvn& (3) 6. ewfPvi I mgKvg 7. AvZxqZvi eb wQb Kiv 8. g`cvb I a~gcvb 9. wKqvgZi QvU-eo wb`kb mg~n 10. ZvInx`i mij evLv 11. mv`vKv-LvqivZ 12. bex hfve cweZvRb KiZb 13. bvgvh ZvM I RvgvZ bvgvh Av`vqi weavb

  Avgv`i D eBjvZ Kvb iKg wU-wePzwZ cwijwZ nj A_ev Kvb welq-e Avcbvi wbKU Amb gb nj A_ev ZvZ Avcbvi Kvb wekl cvebv _vKj A_ev Avcbvi wbKU `vIqvZi Kvb AvKlYxq cwZ Abyf~Z nj Zv Avgv`iK AwZmZi Rvbveb| Avgiv Zv AekB mv`i I m wP MnY Kiev| Rb ivLyb, Kvb KjvYi mvb`vZv D KjvY mv`bKvixi bvqB|

  Avnvb

  `vIqvn& Awdm K. K. Gg. wm. nvd&i Avj-evwZb

 • 5eo wki&K : wK I KZ cKvi

  jLKi K_vt mKj cksmv GKgv Avjvn& ZvAvjvi Rb whwb Avgv`iK wbLv` ZvInx`i w`kv Ges mybvZ I we`AvZi cv_Kvb w`qQb| AmsL mvjvZ I mvjvg Zuvi Rb whwb Avgv`iK Zv-wKqvgZ mnR I mdj Rxeb AwZevnbi mwVK c_ evZwjqQb| Zuvi cwievieM Ges mvnvev`i cwZI iBj AmsL mvjvg| wki&Ki fqvenZv Abyavebi ci evi evi Avgvi gv_vq G wPv DuwK gviwQjv h, hLb wki&Ki evcviwU GZvB gvivZK ZLb evvjx mgvRi eySvi myweavi Rb G evcvi wevwiZ GKwU eBqi mv`b AekB cqvRb| h mgvRK wki&Ki Avv ejv hZ cvi A_P mLvb wki&Ki AvjvPbv ejZ GKeviB bMY| AbK Zv Ggbv iqQb h, Zviv gymwjg mgvR wki&K ki DPviYK gvivZK Aciva ej gb Kib| Zv`i aviYv, wki&K ejZ g~wZ c~RvKB eySvbv nq hv gymwjg mgvR KbvB Kiv hZ cvi bv| A_P Avjvn& ZvAvjv KziAvb gvRx`i ga Zuvi Dci Cgvb Avbvi cvkvcvwk wki&K Kiv h GKeviB eve Zv cwivifve eYbv Kib| Avjvn& ZvAvjv ejbt

  (BDmyd : 106)

  A_vr Zv`i AwaKvskB Avjvn& ZvAvjvK wekvm Ki A_P Zviv gyk&wiK| Avjvn& ZvAvjv Aviv ejbt

  !"# $%& '()" * '+, -*' ./$ 01' $* 2 (Avb&Avg : 82)

 • 6 eo wki&K : wK I KZ cKvi

  A_vr hviv Avjvn& ZvAvjvi Dci Cgvb GbQ Ges wbR CgvbK wki&K w`q KjywlZ Kiwb cKZc Zv`i RbB iqQ kvw I wbivcv Ges ZvivB nQ mwVK c_cv| D AvqvZ hv`i Cgvbi m wki&Ki mvgvbUzKzI wgkY bB Zv`iK wn`vqvZ I wbivcvcv ej AvLvwqZ Kiv nqQ| Zvnj G K_v mnRB eySv hvq h, Cgvbi m wki&Ki wgkY GKeviB ^vfvweK| Ze Avwg jLvjwLi GKeviB bevMZ| ZvB G KvR KZUzKz mdjKvg nZ cviev Zv Avjvn& gvjyg| ZeyI cqvRbi LvwZi fyj-wUi cPzi wbwZ mvebv cvZ iL Kjg naviYi `ytmvnwmKZv `LvwQ| mdjZv GKgv Avjvn& ZvAvjvi nvZ| Ze wbqvZi Dci mKj Kgi djvdj wbfikxj ivm~j gyLwbtmZ gnvb evYx Avgvi `xN c_mx| AZ Avb`i welq nQ GB h, G cywKvwUZ ivm~j Gi bvg hZjv nv`xm DwjwLZ nqQ mvagZ Dnvi weZvi cwZ mhZ `vwqZkxj `w ivLv nqQ| G evcvi wb`bc meRb kq cLvZ nv`xm wekvi` Avjvgv bvmixb Avj&evbx mvnei nv`xm vwbYqb bxwZ MnY Kiv nqQ| GZ`mI mKj hvM MelKi cybweePbvi myweav_ cwZwU nv`xmi mv_ Zvi cvwvbwb`k mshvRb Kiv nqQ| ZeyI m~Yic wbiU wbfyj nIqvi Rvi `vwe Kivi aZv Avwg `LvwQbv| k I fvlvMZ cPzi fyj-vw we cvVKeMi PzMvPi Avmv A^vfvweK wKQy bq| Ze fyj imvgvb hZUzKzB nvK bv Kb jLKi `wMvPi Kij Pig KZZvcvk Ave _vKev| h Kvb KjvYKi civgk w`q `vIqvZx nvK Aviv ewaZ KiY memvaviYi

 • 7eo wki&K : wK I KZ cKvi

  mvweK mnhvwMZv Kvgbv KiwQ| Avjvn& ZvAvjv mevi mnvq nvb| G cyw KvwU cKvk h Kvb Rbi h Kvb aibi mnhvwMZvi Rb mgywPZ KZZv vcb GZUzKzI KvcY KiwQbv| BnciKvj Avjvn& ZvAvjv cZKK AvKvLvZxZ Kvwgqve Kib ZvB nQ Avgvi mevP Avkv| Avgxb myv Avgxb Bqv ivevj Avjvgxb| jLK

 • 8 eo wki&K : wK I KZ cKvi

  gyLet

  3 4* 25 6.7 489): 3 ; % ?-*' 4"* .&@*' ;A BC7 :E")A -*' EF"G ?-*' E

 • 9eo wki&K : wK I KZ cKvi

  cvIqv mKj gywgb-gvmjgvb`i GKv Kvgbv I cvIbv| hv mevP mdjZvI eU| Avjvn& ZvAvjv ejbt

  > .F> V (Avwj Bg&ivb : 185)

  A_vr hvK Rvnvbvg _K wbKwZ w`q RvbvZ `qv njv mB mwZKvi mdjKvg| Ze gyk&wiK ew KLbv G mdjZvi bvMvj cve bv| m hZB RbKjvYg~jK KvR KiK bv Kb A_ev m hZ eoB bK&Kvi nvK bv Kb| ciKvj RvnvbvgB ne Zvi Rb wPi AeavwiZ| Avjvn& ZvAvjv ejbt

  3 bE*c $(b% L"I .5 ' .\( '&:

 • 10 eo wki&K : wK I KZ cKvi

  cek Kie| nhiZ Rvwei _K ewYZ wZwb ejbt RbK ew bex K wRvmv Kijbt n Avjvn&i ivm~j! Ggb ywU e wK? hv Kvivi Rb RvbvZ ev RvnvbvgK GKeviB AeavwiZ Ki `q| ivm~j ejjbt

  H

 • 11eo wki&K : wK I KZ cKvi

  A_vr AZGe Avcwb Avjvn& ZvAvjvi mv_ Ab Kvb Bjvn&K WvKeb bv| bZzev Avcwb kvwcv`i Afy neb| Kvb gyk&wiK ewi gZzi ci Zvi Rb Avjvn& ZvAvjvi wbKU gvMwdivZ Kvgbv Kiv KviAvb gvRx`i `wZ Aea| hw`I m gvMwdivZKvixi Nwb AvZxq ev wbKUZg ew nvK bv Kb| Avjvn& ZvAvjv ejbt

  O=) 3 =c* jk> )A H => 4/%jk/M' 3=* j "> $* bi/M

  f&*' l-8 $ 3 H)F*' (gymwjg, nv`xm 976 Avey `vD`, nv`xm 3234 Be&by gvRvn&, nv`xm 1594 Be&by wnevb/Bn&mvb, 3159 evMvIqx, nv`xm 1554 bvmvqx : 4/90 Avn&gv`& : 2/441 nvwKg : 1/375 evqnvKx : 4/70, 76 I 7/190)

  A_vr GK`v bex wbR gvqi Kei whqviZ Kijb| ZLb wbRI Kuv`jb Ges Avkcvki mKjKI Kuv`vjb| AZtci wZwb ejjbt Avwg Avgvi cfyi wbKU Avgvi gvqi gvMwdivZ Kvgbvi AbygwZ PvBj

 • 12 eo wki&K : wK I KZ cKvi

  wZwb Zv bvgyi Kib| ZvB Avwg Zuvi wbKU Avgvi gvqi gvMwdivZ Kvgbv bv Ki ay Zvi KeiwU whqviZi AbygwZ PvBjvg| ZLb wZwb Zv gyi Kijb| AZGe Zvgiv Kei whqviZ Kiv| KviY, Zv gZzK iY Kwiq `q| gvbyl hZB bvn& KiK bv Kb m hw` GgZve vq gZz eiY Ki h, m KLbv Avjvn& ZvAvjvi mv_ KvDK kixK Kiwb A_ev Zuvi mv_ KvDK kixK Ki _vKjI Zv nZ LuvwU ZvIevn& Ki cybivq Zuvi Dci wki&Kgy LuvwU Cgvb GbQ Ges GgZvevq gZy eiY KiQ Zvnj Avjvn& ZvAvjv wbR Kcvq Zvi mKj bvn& gv Ki w`eb| nhiZ Avbvm& I Avey hi (ivwhqvjv Avb&gv) _K ewYZ Zuviv ejbt ivm~j Bikv` Kibt Avjvn& ZvAvjv ejbt

  PTbi $"& 4/CF* PeC5 = N PVeCZG nH01' Y'F =+CF* (gymwjg, nv`xm 2687 Avey `vD`, nv`xm 3540 Be&by gvRvn&, nv`xm 3889 Zvevivbx/Kvexi, nv`xm 12346 evMvIqx, nv`xm 1253 Avn&gv`& : 5/153, 169, 172 `vivgx : 2/322)

  A_vr h ew Avgvi m Rwgb fwZ bvn& wbq mvvr Kie A_P m KLbv Avgvi mv_ Kvb e ev ewK kixK Kiwb Zvnj Avwg ZZUzKz gv wbq Zvi mv_ mvvr Kiev| wki&Ki evnbt Ggb wKQy K_v I KvR iqQ hv mivmwi wki&K bv njI ivm~j wbR DZK Zv KiZ I ejZ wbla KiQb| KviY, Zv h Kvb ewK AwZmZi wki&Ki w`K cuwQq `q| m K_v I KvRjv wbict 1. ivm~j Ggb k DPviY KiZ wbla KiQb hv mw I mvi gvS mgZv eySvq| hgbt Ggb ejv h, Avcwb I Avjvn& ZvAvjv

 • 13eo wki&K : wK I KZ cKvi

  PqQb ej KvRwU nqQ| bZzev nZvbv| Avcwb I Avjvn& ZvAvjv wQjb ej NUbvwU NUwb| bZzev NU hZv| BZvw` BZvw`| 2. bex Kvivi KeiK wbq h Kvb aibi evovevwo KiZ wbla KiQb| hgbt Keii Dci emv, Keii Dci Ni evbvbv, cvKv Kiv, gvRvBK Kiv, PzbKvg Kiv, Kei vb ev Keii w`K wdi bvgvh cov, KeiK h Kvb aibi Bev`vZ ev gjv evbvbv, Keii gvwUi mv_ Ab wKQy evovbv, KeiK DuPz Kiv BZvw` BZvw`| nhiZ Aveyj& nvBqvR& Avmv`x (ivwngvjvn&) _K ewYZ wZwb ejbt nhiZ Avjx GK`v AvgvK ejjbt

  ' ;MH 4C"I =+: L"I 2: PTH] P&8 h.8 o 4/ P')A 3$/(&[

  (gymwjg, nv`xm 969 Avey `vD`, nv`xm 3218 wZiwghx, nv`xm 1049 bvmvqx : 4/88-89 Avn&gv`& : 1/96, 129 nvwKg : 1/369)

  A_vr Avwg wK ZvgvK Ggb KvR cvVvev bv h KvR AvgvK ivm~j cvwVqQb?! Zzwg Kvb g~wZ ev Qwe cj Zv gyQ w`e Ges Kvb DuPz Kei cj Zv mgvb Ki w`e| evwK cgvYjv g~j AvjvPbvq Avme| 3. bex m~h DVv I Wyevi mgq bvgvh coZ wbla KiQb| KviY, ZvZ m~h c~Rvix`i mv_ wgj cvIqv hvq| nhiZ DKevn& web& Avwgi Rynvbx _K ewYZ wZwb ejbt

  ' ;MH !fIM WRp c)F% =l"U% %$+ L

 • 14 eo wki&K : wK I KZ cKvi

  A_vr wZbwU mgq Ggb h, ivm~j Avgv`iK m mgqjvZ bvgvh coZ A_ev gZ ewK `vdb KiZ wbla KiQb| m~h DVvi mgq hZY bv Zv c~Yfve DV hvq| wVK ycyi ejvq hZY bv Zv gavKvk _K mi hvq| m~h Wyevi mgq hZY bv Zv m~Yic Wye hvq| 4. ivm~j mvIqvei Avkvq wZbwU gmwR` Z_v gmwR` nvivg (gv gmwR`), gmwR` beex (g`xbv gmwR`), gmwR` AvKmv (evqZzj gvKw`m) Qvov Ab Kv_vI mdi KiZ wbla Kib| Gi cgvY g~j AvjvPbvq Avme| 5. ivm~j c~Rv gc A_ev gjv gvbZ cyiv KiZ wbla KiQb| KviY, ZvZ g~wZ c~Rvix`i mv_ wgj cvIqv hvq| Gi cgvY g~j AvjvPbvq Avme| 6. ivm~j Zuvi mvb I cksmvq h Kvb aibi evovevwo KiZ wbla KiQb| nhiZ Avyjvn& web& wkL&Lxi _K ewYZ wZwb ejbt Avwg eby Avwgi Mvi GK cwZwbwa `ji mv_ ivm~j Gi wbKU Mjvg| AZtci Avgiv ivm~j K m^vab Ki ejjvgt Avcwb Avgv`i mvBq`! ivm~j ejjbt mvBq` nQb Avjvn& ZvAvjv| Avwg bB| ZLb Avgiv ejjvgt Avcwb Avgv`i ga k I cwZcwkxj! ZLb wZwb ejjbt

  ZC 36.)I % & 3 ' vHU

 • 16 eo wki&K : wK I KZ cKvi

  A_vr Zvgiv GK Acii cksmv Kiv _K `~i _vKv| KviY, myL cksmv nQ KvDK RevB Kivi kvwgj| nhiZ Avey evK&ivn& _K ewYZ wZwb ejbt RbK ew bex Gi myL Ab Rbi cksmv KiwQjv| ZLb bex cksmvKvixK Dk Ki ejbt

  2@ ! .7 'j 3 P'H' 2)7] y+I d:ZA 3 2)7] y+I d:ZA _FC"> 3 V*@ 4)7] P79 : l 3 4)C(7 z' 3 P%R> {(7 L"I =

  '- '- 2*j ": 3 4)(7 3 P'.7 ' (eyLvix, nv`xm 2662, 6061 gymwjg, nv`xm 3000 Avey `vD`, nv`xm 4805 Be&by gvRvn&, nv`xm 3812) A_vr Zzwg asm nI! Zzwg Ii Nvo f w`qQv| Zzwg Ii Nvo f w`qQv| G K_v ivm~j KqK