eo wkiK - eo wkiK : wK I KZ cKvi $%١٤٣١، א א א ˘ˇˆ˙˘ ˝˛ˆ א˜א ١٤٣٠L٧٤٨٠Wאא ٩٧٨–٦٠٣ M٨٠٦٦M١٢M٦W אאאא א אאא א א

  • Published on
    29-Apr-2018

  • View
    215

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Avjvn&amp; ZvAvjv ejbt </p><p>(jyKgvb : 13) A_vr wbqB wki&amp;K eo hyjyg </p><p>KviAvb I mnxn nv`xmi AvjvK </p><p>eo wki&amp;K (wK I KZ cKvi) </p><p>mv`bvqt gvvwdRyi in&amp;gvb web&amp; Avyj AvwRR </p><p>cKvkbvqt !"# $"! </p><p>ev`&amp;kvn&amp; Lvwj`&amp; mbvwbevm cevmx agxq wb`kbv K` cvt e bs 10025 dvbt 03-7872491 dvt 03-7873725 </p><p>K, K, Gg, wm. nvd&amp;i Avj&amp;-evwZb 31991 </p></li><li><p>2 eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi </p><p>%$ </p><p>WL </p><p>WMMM </p><p> !</p><p>"#()+#*()'&amp;%$ </p><p>-(,$" </p><p> !"#$#%&amp; </p><p>&amp;%#$#LK !'( ")*+,-. /+/01)/2)3 </p><p>4567()/(8,77(7,+938 :;; )(?</p></li><li><p> 3eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi</p></li><li><p> 4 eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi </p><p>Avnvb </p><p> wcq cvVK! Avgv`i cKvwkZ mKj eB covi Rb AvcbvK mv`i AvgY RvbvwQ| Avgv`i eBjv wbgict </p><p>1. eo wki&amp;K 2. QvU wki&amp;K 3. nvivg I Kexiv bvn&amp; (1) 4. nvivg I Kexiv bvn&amp; (2) 5. nvivg I Kexiv bvn&amp; (3) 6. ewfPvi I mgKvg 7. AvZxqZvi eb wQb Kiv 8. g`cvb I a~gcvb 9. wKqvgZi QvU-eo wb`kb mg~n 10. ZvInx`i mij evLv 11. mv`vKv-LvqivZ 12. bex hfve cweZvRb KiZb 13. bvgvh ZvM I RvgvZ bvgvh Av`vqi weavb </p><p> Avgv`i D eBjvZ Kvb iKg wU-wePzwZ cwijwZ nj A_ev Kvb welq-e Avcbvi wbKU Amb gb nj A_ev ZvZ Avcbvi Kvb wekl cvebv _vKj A_ev Avcbvi wbKU `vIqvZi Kvb AvKlYxq cwZ Abyf~Z nj Zv Avgv`iK AwZmZi Rvbveb| Avgiv Zv AekB mv`i I m wP MnY Kiev| Rb ivLyb, Kvb KjvYi mvb`vZv D KjvY mv`bKvixi bvqB| </p><p> Avnvb </p><p>`vIqvn&amp; Awdm K. K. Gg. wm. nvd&amp;i Avj-evwZb</p></li><li><p> 5eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi</p><p>jLKi K_vt mKj cksmv GKgv Avjvn&amp; ZvAvjvi Rb whwb Avgv`iK wbLv` ZvInx`i w`kv Ges mybvZ I we`AvZi cv_Kvb w`qQb| AmsL mvjvZ I mvjvg Zuvi Rb whwb Avgv`iK Zv-wKqvgZ mnR I mdj Rxeb AwZevnbi mwVK c_ evZwjqQb| Zuvi cwievieM Ges mvnvev`i cwZI iBj AmsL mvjvg| wki&amp;Ki fqvenZv Abyavebi ci evi evi Avgvi gv_vq G wPv DuwK gviwQjv h, hLb wki&amp;Ki evcviwU GZvB gvivZK ZLb evvjx mgvRi eySvi myweavi Rb G evcvi wevwiZ GKwU eBqi mv`b AekB cqvRb| h mgvRK wki&amp;Ki Avv ejv hZ cvi A_P mLvb wki&amp;Ki AvjvPbv ejZ GKeviB bMY| AbK Zv Ggbv iqQb h, Zviv gymwjg mgvR wki&amp;K ki DPviYK gvivZK Aciva ej gb Kib| Zv`i aviYv, wki&amp;K ejZ g~wZ c~RvKB eySvbv nq hv gymwjg mgvR KbvB Kiv hZ cvi bv| A_P Avjvn&amp; ZvAvjv KziAvb gvRx`i ga Zuvi Dci Cgvb Avbvi cvkvcvwk wki&amp;K Kiv h GKeviB eve Zv cwivifve eYbv Kib| Avjvn&amp; ZvAvjv ejbt </p><p> (BDmyd : 106) </p><p> A_vr Zv`i AwaKvskB Avjvn&amp; ZvAvjvK wekvm Ki A_P Zviv gyk&amp;wiK| Avjvn&amp; ZvAvjv Aviv ejbt </p><p> !"# $%&amp; '()" * '+, -*' ./$ 01' $* 2 (Avb&amp;Avg : 82) </p></li><li><p> 6 eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi </p><p> A_vr hviv Avjvn&amp; ZvAvjvi Dci Cgvb GbQ Ges wbR CgvbK wki&amp;K w`q KjywlZ Kiwb cKZc Zv`i RbB iqQ kvw I wbivcv Ges ZvivB nQ mwVK c_cv| D AvqvZ hv`i Cgvbi m wki&amp;Ki mvgvbUzKzI wgkY bB Zv`iK wn`vqvZ I wbivcvcv ej AvLvwqZ Kiv nqQ| Zvnj G K_v mnRB eySv hvq h, Cgvbi m wki&amp;Ki wgkY GKeviB ^vfvweK| Ze Avwg jLvjwLi GKeviB bevMZ| ZvB G KvR KZUzKz mdjKvg nZ cviev Zv Avjvn&amp; gvjyg| ZeyI cqvRbi LvwZi fyj-wUi cPzi wbwZ mvebv cvZ iL Kjg naviYi `ytmvnwmKZv `LvwQ| mdjZv GKgv Avjvn&amp; ZvAvjvi nvZ| Ze wbqvZi Dci mKj Kgi djvdj wbfikxj ivm~j gyLwbtmZ gnvb evYx Avgvi `xN c_mx| AZ Avb`i welq nQ GB h, G cywKvwUZ ivm~j Gi bvg hZjv nv`xm DwjwLZ nqQ mvagZ Dnvi weZvi cwZ mhZ `vwqZkxj `w ivLv nqQ| G evcvi wb`bc meRb kq cLvZ nv`xm wekvi` Avjvgv bvmixb Avj&amp;evbx mvnei nv`xm vwbYqb bxwZ MnY Kiv nqQ| GZ`mI mKj hvM MelKi cybweePbvi myweav_ cwZwU nv`xmi mv_ Zvi cvwvbwb`k mshvRb Kiv nqQ| ZeyI m~Yic wbiU wbfyj nIqvi Rvi `vwe Kivi aZv Avwg `LvwQbv| k I fvlvMZ cPzi fyj-vw we cvVKeMi PzMvPi Avmv A^vfvweK wKQy bq| Ze fyj imvgvb hZUzKzB nvK bv Kb jLKi `wMvPi Kij Pig KZZvcvk Ave _vKev| h Kvb KjvYKi civgk w`q `vIqvZx nvK Aviv ewaZ KiY memvaviYi </p></li><li><p> 7eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi</p><p>mvweK mnhvwMZv Kvgbv KiwQ| Avjvn&amp; ZvAvjv mevi mnvq nvb| G cyw KvwU cKvk h Kvb Rbi h Kvb aibi mnhvwMZvi Rb mgywPZ KZZv vcb GZUzKzI KvcY KiwQbv| BnciKvj Avjvn&amp; ZvAvjv cZKK AvKvLvZxZ Kvwgqve Kib ZvB nQ Avgvi mevP Avkv| Avgxb myv Avgxb Bqv ivevj Avjvgxb| jLK </p></li><li><p> 8 eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi </p><p>gyLet </p><p> 3 4* 25 6.7 489): 3 ; % ?-*' 4"* .&amp;@*' ;A BC7 :E")A -*' EF"G ?-*' E</p></li><li><p> 9eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi</p><p>cvIqv mKj gywgb-gvmjgvb`i GKv Kvgbv I cvIbv| hv mevP mdjZvI eU| Avjvn&amp; ZvAvjv ejbt </p><p> &gt; .F&gt; V (Avwj Bg&amp;ivb : 185) </p><p> A_vr hvK Rvnvbvg _K wbKwZ w`q RvbvZ `qv njv mB mwZKvi mdjKvg| Ze gyk&amp;wiK ew KLbv G mdjZvi bvMvj cve bv| m hZB RbKjvYg~jK KvR KiK bv Kb A_ev m hZ eoB bK&amp;Kvi nvK bv Kb| ciKvj RvnvbvgB ne Zvi Rb wPi AeavwiZ| Avjvn&amp; ZvAvjv ejbt </p><p> 3 bE*c $(b% L"I .5 ' .\( '&amp;:</p></li><li><p> 10 eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi </p><p>cek Kie| nhiZ Rvwei _K ewYZ wZwb ejbt RbK ew bex K wRvmv Kijbt n Avjvn&amp;i ivm~j! Ggb ywU e wK? hv Kvivi Rb RvbvZ ev RvnvbvgK GKeviB AeavwiZ Ki `q| ivm~j ejjbt </p><p> H</p></li><li><p> 11eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi</p><p> A_vr AZGe Avcwb Avjvn&amp; ZvAvjvi mv_ Ab Kvb Bjvn&amp;K WvKeb bv| bZzev Avcwb kvwcv`i Afy neb| Kvb gyk&amp;wiK ewi gZzi ci Zvi Rb Avjvn&amp; ZvAvjvi wbKU gvMwdivZ Kvgbv Kiv KviAvb gvRx`i `wZ Aea| hw`I m gvMwdivZKvixi Nwb AvZxq ev wbKUZg ew nvK bv Kb| Avjvn&amp; ZvAvjv ejbt </p><p> O=) 3 =c* jk&gt; )A H =&gt; 4/%jk/M' 3=* j "&gt; $* bi/M</p><p> f&amp;*' l-8 $ 3 H)F*' (gymwjg, nv`xm 976 Avey `vD`, nv`xm 3234 Be&amp;by gvRvn&amp;, nv`xm 1594 Be&amp;by wnevb/Bn&amp;mvb, 3159 evMvIqx, nv`xm 1554 bvmvqx : 4/90 Avn&amp;gv`&amp; : 2/441 nvwKg : 1/375 evqnvKx : 4/70, 76 I 7/190) </p><p> A_vr GK`v bex wbR gvqi Kei whqviZ Kijb| ZLb wbRI Kuv`jb Ges Avkcvki mKjKI Kuv`vjb| AZtci wZwb ejjbt Avwg Avgvi cfyi wbKU Avgvi gvqi gvMwdivZ Kvgbvi AbygwZ PvBj </p></li><li><p> 12 eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi </p><p>wZwb Zv bvgyi Kib| ZvB Avwg Zuvi wbKU Avgvi gvqi gvMwdivZ Kvgbv bv Ki ay Zvi KeiwU whqviZi AbygwZ PvBjvg| ZLb wZwb Zv gyi Kijb| AZGe Zvgiv Kei whqviZ Kiv| KviY, Zv gZzK iY Kwiq `q| gvbyl hZB bvn&amp; KiK bv Kb m hw` GgZve vq gZz eiY Ki h, m KLbv Avjvn&amp; ZvAvjvi mv_ KvDK kixK Kiwb A_ev Zuvi mv_ KvDK kixK Ki _vKjI Zv nZ LuvwU ZvIevn&amp; Ki cybivq Zuvi Dci wki&amp;Kgy LuvwU Cgvb GbQ Ges GgZvevq gZy eiY KiQ Zvnj Avjvn&amp; ZvAvjv wbR Kcvq Zvi mKj bvn&amp; gv Ki w`eb| nhiZ Avbvm&amp; I Avey hi (ivwhqvjv Avb&amp;gv) _K ewYZ Zuviv ejbt ivm~j Bikv` Kibt Avjvn&amp; ZvAvjv ejbt </p><p> PTbi $"&amp; 4/CF* PeC5 = N PVeCZG nH01' Y'F =+CF* (gymwjg, nv`xm 2687 Avey `vD`, nv`xm 3540 Be&amp;by gvRvn&amp;, nv`xm 3889 Zvevivbx/Kvexi, nv`xm 12346 evMvIqx, nv`xm 1253 Avn&amp;gv`&amp; : 5/153, 169, 172 `vivgx : 2/322) </p><p> A_vr h ew Avgvi m Rwgb fwZ bvn&amp; wbq mvvr Kie A_P m KLbv Avgvi mv_ Kvb e ev ewK kixK Kiwb Zvnj Avwg ZZUzKz gv wbq Zvi mv_ mvvr Kiev| wki&amp;Ki evnbt Ggb wKQy K_v I KvR iqQ hv mivmwi wki&amp;K bv njI ivm~j wbR DZK Zv KiZ I ejZ wbla KiQb| KviY, Zv h Kvb ewK AwZmZi wki&amp;Ki w`K cuwQq `q| m K_v I KvRjv wbict 1. ivm~j Ggb k DPviY KiZ wbla KiQb hv mw I mvi gvS mgZv eySvq| hgbt Ggb ejv h, Avcwb I Avjvn&amp; ZvAvjv </p></li><li><p> 13eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi</p><p>PqQb ej KvRwU nqQ| bZzev nZvbv| Avcwb I Avjvn&amp; ZvAvjv wQjb ej NUbvwU NUwb| bZzev NU hZv| BZvw` BZvw`| 2. bex Kvivi KeiK wbq h Kvb aibi evovevwo KiZ wbla KiQb| hgbt Keii Dci emv, Keii Dci Ni evbvbv, cvKv Kiv, gvRvBK Kiv, PzbKvg Kiv, Kei vb ev Keii w`K wdi bvgvh cov, KeiK h Kvb aibi Bev`vZ ev gjv evbvbv, Keii gvwUi mv_ Ab wKQy evovbv, KeiK DuPz Kiv BZvw` BZvw`| nhiZ Aveyj&amp; nvBqvR&amp; Avmv`x (ivwngvjvn&amp;) _K ewYZ wZwb ejbt nhiZ Avjx GK`v AvgvK ejjbt </p><p> ' ;MH 4C"I =+: L"I 2: PTH] P&amp;8 h.8 o 4/ P')A 3$/(&amp;[ </p><p> (gymwjg, nv`xm 969 Avey `vD`, nv`xm 3218 wZiwghx, nv`xm 1049 bvmvqx : 4/88-89 Avn&amp;gv`&amp; : 1/96, 129 nvwKg : 1/369) </p><p> A_vr Avwg wK ZvgvK Ggb KvR cvVvev bv h KvR AvgvK ivm~j cvwVqQb?! Zzwg Kvb g~wZ ev Qwe cj Zv gyQ w`e Ges Kvb DuPz Kei cj Zv mgvb Ki w`e| evwK cgvYjv g~j AvjvPbvq Avme| 3. bex m~h DVv I Wyevi mgq bvgvh coZ wbla KiQb| KviY, ZvZ m~h c~Rvix`i mv_ wgj cvIqv hvq| nhiZ DKevn&amp; web&amp; Avwgi Rynvbx _K ewYZ wZwb ejbt </p><p> ' ;MH !fIM WRp c)F% =l"U% %$+ L</p></li><li><p> 14 eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi </p><p> A_vr wZbwU mgq Ggb h, ivm~j Avgv`iK m mgqjvZ bvgvh coZ A_ev gZ ewK `vdb KiZ wbla KiQb| m~h DVvi mgq hZY bv Zv c~Yfve DV hvq| wVK ycyi ejvq hZY bv Zv gavKvk _K mi hvq| m~h Wyevi mgq hZY bv Zv m~Yic Wye hvq| 4. ivm~j mvIqvei Avkvq wZbwU gmwR` Z_v gmwR` nvivg (gv gmwR`), gmwR` beex (g`xbv gmwR`), gmwR` AvKmv (evqZzj gvKw`m) Qvov Ab Kv_vI mdi KiZ wbla Kib| Gi cgvY g~j AvjvPbvq Avme| 5. ivm~j c~Rv gc A_ev gjv gvbZ cyiv KiZ wbla KiQb| KviY, ZvZ g~wZ c~Rvix`i mv_ wgj cvIqv hvq| Gi cgvY g~j AvjvPbvq Avme| 6. ivm~j Zuvi mvb I cksmvq h Kvb aibi evovevwo KiZ wbla KiQb| nhiZ Avyjvn&amp; web&amp; wkL&amp;Lxi _K ewYZ wZwb ejbt Avwg eby Avwgi Mvi GK cwZwbwa `ji mv_ ivm~j Gi wbKU Mjvg| AZtci Avgiv ivm~j K m^vab Ki ejjvgt Avcwb Avgv`i mvBq`! ivm~j ejjbt mvBq` nQb Avjvn&amp; ZvAvjv| Avwg bB| ZLb Avgiv ejjvgt Avcwb Avgv`i ga k I cwZcwkxj! ZLb wZwb ejjbt </p><p> ZC 36.)I % &amp; 3 ' vHU</p></li><li><p> 16 eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi </p><p> A_vr Zvgiv GK Acii cksmv Kiv _K `~i _vKv| KviY, myL cksmv nQ KvDK RevB Kivi kvwgj| nhiZ Avey evK&amp;ivn&amp; _K ewYZ wZwb ejbt RbK ew bex Gi myL Ab Rbi cksmv KiwQjv| ZLb bex cksmvKvixK Dk Ki ejbt </p><p>2@ ! .7 'j 3 P'H' 2)7] y+I d:ZA 3 2)7] y+I d:ZA _FC"&gt; 3 V*@ 4)7] P79 : l 3 4)C(7 z' 3 P%R&gt; {(7 L"I =</p><p> '- '- 2*j ": 3 4)(7 3 P'.7 ' (eyLvix, nv`xm 2662, 6061 gymwjg, nv`xm 3000 Avey `vD`, nv`xm 4805 Be&amp;by gvRvn&amp;, nv`xm 3812) A_vr Zzwg asm nI! Zzwg Ii Nvo f w`qQv| Zzwg Ii Nvo f w`qQv| G K_v ivm~j KqK evi ejQb| Ze hw` Zvgv`i KD AekB Kvivi cksmv KiZ Pvq Zvnj m hb ejt Avwg aviYv KiwQ, Ze Avjvn&amp; ZvAvjvB fvjv Rvbb| Avwg Zuvi Dci Kvivi cweZv eYbv KiZ PvB bv| Avwg aviYv KiwQ, m Ggb Ggb| m Iewi evcvi ZZUzKzB eje hv m Zvi evcvi fvjvfveB Rvb| nvvg (ivwngvjvn&amp;) _K ewYZ wZwb ejbt GK`v RbK ew Dmgvb Gi myL Zuvi cksmv Kij nhiZ wgK`v` Zvi Pnvivq gvwU Qyuo gvib Ges ejbt ivm~j Bikv` Kibt </p><p> Y'/*' $\ =&gt; '7&gt; C7'</p></li><li><p> 17eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi</p><p>KiZ wbla KiQb Ges wZwb G RvZxq jvK`iK wKqvgZi w`b Avjvn&amp; ZvAvjvi wbKU Zuvi me wbK mw wnme AvLvwqZ KiQb| nhiZ Avqkv (ivwhqvjv Avb&amp;nv) _K ewYZ wZwb ejbt nhiZ D nvexev I nhiZ D mvjvgv (ivwhqvjv Avb&amp;gv) bex Gi wbKU GK`v Bw_Iwcqvi GK MxRvi K_v eYbv Kib| hvZ AbK aibi Qwe Uvvbv wQjv| ZLb bex Zv`iK Dk Ki ejbt </p><p> P'.Q(c 6c)A L"I '+ 3 f&amp;&gt; w* 'j 2 'H</p></li><li><p> 18 eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi </p><p>Kib| n cfy! Avgv`i Ai hb Kvb Cgvb`vii cwZ mvgvbUzKz wnsm-welI bv _vK| wbqB Avcwb cig `qvjy I AZ gnievb| 9. ivm~j Qwe ZzjZ wbla KiQb| KviY, Qwe ZvjvB wQjv g~wZc~Rvi c_g chvq| kqZvb Bewjm me c_g nhiZ b~n Gi mc`vqK Zv`i bK&amp;Kvi`i Qwe GuK Zv`i gRwjm vcb KiZ civgk `q| hvZ Ki Zv`iK iY Kiv hvq Ges Bev`vZi Zv`i AbymiY Kiv hvq| cieZxZ m Qwejvi c~Rv i nq hvq Ges Zviv Kvivi jvf ev wZ KiZ cvi GgbI gb Kiv nq| G cwiYwZi K_v wPv KiB ivm~j Qwe ZzjZ wbla KiQb Ges Qwe DvjbKvixivB wKqvgZi w`b KwVb kvw fvM Kie| nhiZ Avqkv (ivwhqvjv Avb&amp;nv) _K ewYZ wZwb ejbt ivm~j Bikv` Kibt </p><p> ' y"| s -*' VCF*' S P'-I J</p></li><li><p> 19eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi</p><p>Avwg ivm~j K ejZ bwQ h, wZwb ejbt =&gt; !HOU _ 4l-:/&gt; rb% H b+ VCF*' S tl" C%.*' =&gt; PTH] H</p></li><li><p> 20 eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi </p><p>ejZ bwQ h, wZwb ejbt Avjvn&amp; ZvAvjv Bikv` Kibt 3 PT 3 =F"| y"| {j </p></li><li><p> 21eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi</p><p>cPwjZ bxwZ I img-iIqvRi A Abymvix nq hvq Ges G KviYB gvbyl Ijx-eyhyM`i evcvi evovevwo KiZ wkL| D KviYB Ggb wKQy gvRvii c~Rv Kiv nq hLvb Kvb cxi-dwKi kvwqZ bB Ges G KviYB Kvb cxi-dwKi hbv-ewfPvi KijI Zv gyL eyR mn Kiv nq| cKvk g`i Avv Rgvbvi ciI ZvK eivei fw Kiv nq| Dj nq mevi myL w`b-ivZ Nyi eovjI Zvi eyhyMxi ga GZUzKzI KgwZ Avmbv| we`v-eywi Gnb AcgZz, wePvi-weePbvi G `xbZv, Pwii G Aeq-AebwZ, gvbweK AvZghv`vevai G Lvjv Acgvb Ges AvKx`v-wekvmi Ggb AwZ nbb KviAvb I nv`xmi evcvi Pig g~LZvi dj e Avi wK? 2. Pjgvb RvZxq wkv wmjevmt mevB G K_v GK evK xKvi Kib h, Kvb RvwZi AvKx`v-wekvm, gb I gbb, wkv I mswZi cybMVb GKgv RvZxq wkv wmjevmB gwjK f~wgKv iL _vK| wK Avcmvmi welq njv GB h, Avgv`i wkv wmjevm m~Yic ZvInx` weivax| ZvZ gvhvi c~Rv I cxi c~Rvi cwZ mivmwi Drmvn `qv nQ| cxi-dwKi`i evcvi AbK aibi evbvbv KvivgZ wbq gvbylK Zv`i A f evbvbv nQ| ZvZ Ki mvaviY wkwZ`i ga h gvbwmKZv Rb wbQ Zv wbict K. eyhyM`i Keii Dci Ni evbvbv ev gvhvi Zix Kiv Ges m KeiK </p><p>Dk Ki Dim Kiv ev gjv emvbv cPzi mvIqvei KvR| L. Dim ev gjv Dcj Mvb-ev`i wekl AvqvRb Kiv nj eyhyyM`i </p><p>h_vh_ mvb iv I ew cvq| </p></li><li><p> 22 eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi </p><p>M. eyhyM`i gvhvii Dci dzj Qwoq `qv, gvhviK AvjvwKZ Kiv, Dim Dcj Lvbv ev Zvevi&amp;iKi AvqvRb Kiv Ges gvhvi em Bev`vZ Kiv cPzi mvIqvei KvR| </p><p>N. eyhyM`i gvhvii cvk wMq `vAv Kiv `vAv Keyj nIqvi GKgv wekl Dcvq| </p><p>O. Ijx`i gvhvi Mj gbi Avkv-AvKvv c~Y nq, bvn&amp; gvd nq ev ciKvj bvRvZ cvIqv hvq| </p><p>P. eyhyM`i gvhvi wMq dqh-eiKZ nvwmj Kiv wekl mvIqvei KvR| </p><p> G KviYB G RvZxq wmjevm coqv`i gyL _K m hZ eo wkwZB nvK bv Kb Avcwb KLbv ZvInx`i K_v bZ cveb bv| KviY, Zviv ZvInx`i wkv MnY Kiwb| eis Zviv Gi wecixZ wki&amp;K I we`&amp;AvZi cwkY wbqQ| G KviYB Kwe BKevj wVKB ejQb hvi ggv_ wbict gv vmvIqvjviv ZvInx`K Mjv wUc nZv KiQ| AZGe Avgiv Avi Kv_v _K LuvwU ZvInx`i WvK bZ cvev? 3. cxi`i Av vbv ev Z_vKw_Z Lvb&amp;Kv kixdt cxi`i Av vbv, `ievi ev Z_vKw_Z Lvb&amp;Kv kixd Bmjvgi wei GKwU cKvk we`vn| ay AvKx`v-wekvmi B bq eis Zviv Avgji I ivm~j AvbxZ weavbi mv_ we`vn KiQ| ev e K_v GBh, Lvb&amp;Kv, gvhvi, `ievi ev cxi`i Avvbvq Bmjvgi hZUzKz Amvb nqQ ZZUzKz Amvb gw`i, wMRv ev PvPI nqwb| cxi-eyhyM`i Keii Dci Ni ev ^R Zix Kiv, KeiK mvR-mv </p></li><li><p> 23eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi</p><p>ev AvjvwKZ Kiv, Keii Dci dzj Qovbv, KeiK Mvmj `qv, Keii iYveYi Rb Keii Lvw`g nq Zvi cvk Aevb Kiv, Keii Rb Kvb wKQy gvbZ Kiv, KeiK Dcj Ki Lvbv ev wkiwb weZiY Kiv, c RevB Kiv, Keii Rb iK~-wmR&amp;`vn&amp; Kiv, Keii mvgb `y nvZ eua webgfve `uvovbv, Kei kvwqZ ewi wbKU Kvb wKQy PvIqv, Zv`i bvg Pzji eYx ivLv ev kixii Kv_vI myZv eua `qv, Zv`i bvgi `vnvB `qv ev wec`i mgq Zv`iK WvKv, gvhvii PZzvk ZvIqvd Kiv, ZvIqvd kl Kzievbx Kiv ev gv_v gyvbv, gvhvii `qvj Pzgy LvIqv, eiKZi Rb Keii gvwU hZ mnKvi msMn Kiv, Lvwj cvq Kei ch cvq nuU hvIqv Ges Dv cvq wdi Avmv BZvw` BZvw` Zv h Kvb Keii RbB AbywZ nq _vK| hv wki&amp;K I we`&amp;AvZ Qvov Avi Ab wKQy bq| Kvb Kvb Lvb&amp;Kvi wL`gZi Rb Zv QvU evPv ev hyeZx gqI IqvK&amp;d Kiv nq Ges wbtmvb gwnjv`iK bq ivZi Rb Lvw`g`i wL`gZ ivLv nq| Z_vKw_Z hghgi cvwb cvb Kivbv nq| Avevi Kvb Kvb gvhvi Zv g`, MuvRv I Avwdgi Avv Rg| Kvb Kvb gvhvI Zv hbv-ewfPvi ev mgKvwgZvi gZv wbK KvRI PPv Kiv nq| Avevi Kvb Kvb gvhviK Zv nZvKvix I mvmx`i AvkqjI gb Kiv nq| Dim Dcj cyil I gwnjv`i mnve vb, bvP-Mvb Zv wbZ w`biB evcvi| cvwK vbi miKvix wnme hLb mLvb cwZ eQi 634 wU Dim Z_v cwZ gvm 53 wU Dim msNwUZ nq _vK ZLb evsjv`k cwZ gvm wek-wkUv Dim Zv nqB _vKe Gi ga Kvb m`n bB| cwiwwZ Ggb chvq wMq `uvwoqQ h, jvnvii gymjgvbiv gay jvj bvgK GK evYi Keii DciI gvhvi evwbqQ hvi Dci kL </p></li><li><p> 24 eo wki&amp;K : wK I KZ cKvi </p><p>mvBb bvgK GK eyhyM AvwkK nqwQjb| gay jvji gZzi ci kL mvBbi fiv gay jvjK Zvi AvwkKi cvkB `vdb Ki `q Ges Dfq bvgK wgwjq Zv`i gvhviK gay jvj mvBbi gvhvi ej AvLvwqZ Ki| 4. Iqvn&amp;`vZzj&amp; DR~ &amp;, Iqvn&amp;`vZzk&amp; n~ &amp; I j~j </p><p>Gi `kbt AbKB Ggb aviYv cvlY Kib h, gvbyl Bev`vZ KiZ KiZ Ggb GK chvq cuQ hvq h, m ZLb `ywbqvi cwZwU e i ga Avjvn&amp; ZvAvjvK qs `LZ cvq A_ev `ywbqvi cwZwU eK Avjvn&amp; ZvAvjvi Aw Zi wekl Ask wnme gb Ki| G chvqK m~dx`i cwifvlvq Iqvn&amp;`vZzj&amp; DR~`&amp; ejv nq| Gfve gvbyl Aviv ewk ewk Avjvn&amp; ZvAvjvi Bev`vZ KiZ _vKj m Ggb GK chvq cuQ hvq h, ZLb Zvi Aw Z Avjvn&amp; ZvAvjvi AwZi ga wejxb nq hvq| ZLb Avjvn&amp; ZvAvjv I Zuvi ev`vn&amp;i gvS Avi Kvb eeavbB _vK bv| G chvqK m~dx`i cwifvlvq Iqvn&amp;`vZzk&amp; n~`&amp; ev dvbv wdjvn&amp; ejv nq| Gfve gvbyl Aviv ewk ewk Avjvn&amp; ZvAvjvi Bev`vZ KiZ _vKj m Ggb GK chvq cuQ hvq h, ZLb Avjvn&amp; ZvAvjvi AwZ Zvi AwZi ga wejxb nq hvq| G chvqK m~dx`i cwifvlvq j~j&amp;...</p></li></ul>