Ep Nicolae Popovici

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>5/9/2018 Ep Nicolae Popovici</p><p> 1/16</p><p>POPOVICI, NicolaeN. 3 ianuarie 1903, Bierta, juH. rarnava</p><p>Mare ; T , 2 0 o ctombrie , 1 96 0,. Ma,htl$tirea Cheia ,jud ..Prahova; can!esiuiiea: o r t o o o x a ; . jJto/esia:episcop; tjomiciliuJ: M~nK'St i reaCheia, judoPTahoVa; ..</p><p>Biografia: Clase primate le-a urmat inscoala 'saseasca din Biertan,inva .{iudsa vcrbeasca in m od cu rent limbile germans si maghiar~~ dup 'acare a fost Ia liceul din Dumbraveni, Scoala Normala din Sibiu siLiceul.Andrei ~aguna" dm'Bra~dv..S ru d iilesu pe rio are \e ra facut l~aAcademiateologica .Andreiana' din Sibiu.Iutre 1923.-1927.apoi la Cernauti, unde in1934 a obtinut doctora tu l :in Teologie. Este remarcat de mitropolitulNicolae Balan, care II triruite Ia studii de specializare la Facnltatea deTeologie din Atena, intre 1927-1928,apoi la Munchen, la Facultatea deFilosofie, intre 1928-1930" ~i la Tubingen, Leipzig.si Breslau.jntre '1930,-1932.: I n 1925:,Nicolae Popevici a facut un pelerinaj la Ierusalim, 11.1alestine~iBgipt Timp de patruani, imre 1932-1936! NtcolaePopovicia fostpro-fesor d e 'Ieologie Dogmatica si Apologetica, Omiletica $ 1 Limba gte:aca laAcademia Teologica. din Sibiu, I n . aceasta calitate, a desf~utat I) infenSaactivitate pe t a r a m misionar, prin rostirea de predici incatedrela mitropo-l i tana san oa indrumator s i p re sed in te de onoare </p></li><li><p>5/9/2018 Ep Nicolae Popovici</p><p> 2/16</p><p>5 Q 6 MARI(Rl PENTRU HRlSTOS, DIN ROMANJA, iN PER[QADA REGIMULUJ COMUNIST</p><p>Potrivit unui .raport al Episcopiei de Oradea.rdin 16 rnai 1942, caeparhiot, Nicolae Popovici a facut vizitecanonice.si inspectii inopinante inrmmar de 110, a organizat $ i condus campania de diminuare a concubina-jului, al carei rezultat a fast cununia celor 12.000 de concubini, lntre 1aprilie 1940~25 martie 1941, a fast loctiitor de episcop al reinfiintateiEpiscopii de Timisoara, pe care a organ iza t-o s iinzes tr a t-o , chiar din fon-duri personals, cu 0 resedinta episcopalasi 0 cladire pentru ConsiliulEparhial, in centrul orasului , La Oradea, a condus campaniaedificariibi-sericilor noi din piatra, in loeul celor din lemn distruse, in decurs de cinciam, in eparhie s-au zidit $ i s-au sfintit 20 de biserici , $ . i case parohiale, I n1937 a inceput d em e rsu rile p en tru ridicarea unei impunatoare catedra le incentrul Oradei, prin cumpara rea unor cladiri si procurarea de fonduri, fusa,vitrcgiile istoriei nu au mai permis acest Iucru, Totoqata, a construit laBeius.un intern at de fete,ainstituit u n.fo nd e pa rh ia lp en tru a ju to ra re a-c elo rloviti de calamitati sau nenorociri, a sprijinit foaia Episccpieii.Legea ro-m aueasca" 9 i a l te tiparituri zid iroa re d e su fle te $ 1 a aco rd a t 0 atentie spe,-ciala predarii Religieiin $coliI549,. 'In 1938, episcopul Nicolae Popovici a reprezentat Biserica OrtodoxaRomana la congresul international al .Aliantei pentru infratirea popoarelorprin Biserica", cafe s-a desfasurat la Faris Bad-Larvik (Norvegia), undeasust inut 0 comunicare despre minoritatile din Roman i a 1550.In timpul ocupatiei horthyste din Ardeal, este batjocorit si inchis.upoiexpulzat intr-untren de vite din orasul de teedin~a, impreuna en 283 in-telectuali oradeni. 1 , 5 i .stabileste resedinta Ia Beiue.in apropiereagranitei ..pentru a fiaproape de credinciosii sai aflati sub ocupatie strains; Prin .ges-tu l 'Sau " chiriarhul oradean nu facea d ed it s11 -1u rm eze pe m itropo litu lNieolae Balan, In protestul f a t a . deaplicarea Diktatului de la Viena.in timpul razboiului, episcopul Nicolae Popoyici avea sa participe laofensiva d e regasire spiritualaa Transnistriei, ocupata de romani dupaaugust 1941. Astfel, el aveasa faca parte din prima echipa de :nrisionaripeste Nistru, cea a clericilor ardeleniin numiir de53, indrumata de NicolaeBalan , mitropolitul Ardealului, impreuna eu episcopi i Andrei al Aradului,</p><p>1549, ACNSAS, fond Info rm ariv , d osa r2,e69 , vb l. l ,f. 101 -1@ 1.1550 . "Tran.5nisrria Cre:~ti(tcf:, an I (1 94 2 ), IiI. i - z , p. 24; "BQR", an LX . (1942), p, 140;"Curentul" , an XlV, nr. 4869 si 4893 , din " tespeotiv 29 septemorie 194,\; "UniversuJ"., an LVrq ,nr. 242 ~i 264, din 7, respectiv 2.9 septembrie 194t A se vedea ~iNic;olae Pepovieiu, Lespezi de.altar tn s tu jba Bisericii si a neamului lagranuade vest a fillii, Beius, 1'942, p. 14-4-147. rOt inaceasra problema, a se vedea laAdri:an Nicplae Peteu, M( iS lY i"n ,ea O f todO j ;d R, (; ,m_ana :f f/ .. 'T ra {l si ji st ri a,in .Dosarele Istoriei", an VII (2602), Dr. 11 (75), p. 17-25~</p></li><li><p>5/9/2018 Ep Nicolae Popovici</p><p> 3/16</p><p>MARTlRl PENTRUHRIS1'OS, DIN ROMJ.MA, !N PER.[OADA REGIMULUl COMUN1ST 567</p><p>Vasile al Timisoarei si Veniamin alCaransebesuluicare se va desfasura peteritoriile dezrobite de eomnnism ale,Basarabiei si Transnistrici.Intre 2-27septembrie 19411551.In legatura eu aceste, momente, mai precizam c a episcopul Popovic} aparticipat Ia sfintirea bisericii Sf! Dumitru din Sucleia, in duminica zilei de,21 septembrie 1941, care a avut un mare ecou inepoca, Episcopul nostrua slujit aici filiUuride NicolaeBalan, mitropolitul Ardealului, Vasile Lazit-rescu, episcopul Timisoarei, Grigorie Leu, episcopul Husilor, PartenieCiopron,episcopul Armatei, arhimandritul mitrofor Iuliu Scriban, sefulmisiunii romanesti de peste Nistru si 1d preoti, in prezenta lui GheorgheAlexianu, guvernatorul Transnistriei, Ion D. Sandu, ministru secretar destat la Culte, generalul Nicolae Ghinararu, prefectulsi primarul Tiraspo-Iului, ofiteri rornani si germani, poporul din imptejurimi, raspunsurile fiind'date de corul catedralei din Tig:hina1552. Relatarea acestui moment este.deosebit de importanta, deoarece eeoul pe care l-aavut.in epoca avea s acontribute mult 13.imaginea negativa a fostilor misionari din Transnistria,in timpul regimului politic de dupa 23 august Episcopii participanti laaceasta mare. slujba aveau s a fie destituiti de regimul comunist, unul dinmotive fiind.participarea .,I?lrazboiul antisovietic initiat de Ion Antonescu",lotre 10 iulie- 1 august 1942, episoopul Nicolae Popovici de Oradeaa mai efectuat 0 vizita pastorals In Trananistria, fiind insotit de protopopulAurel Muset, preotul militar Ion Croitoru, preotul profesor Cotnel Sava ~idiaeonul Aurel Daraban, secretar eparhial, Ierarhul ardealeana vizitat si aoficiat slujbe la 0 serie de biserici refacu te - de romani; afacut panihide lacatedrala din Odesa in memoria celor ucisi in atentatul din 21 octombrie1941 ,.i la cimitirul dill.Valea Dalnicului- Vacarjani ,$ i la Beresani ; a vizitat31 unit.ati militaresi 20 spitale de campanie, undea rostit rugaciuni d e vin-decare, incurajand riinitii;a sfintit bisericile din Jura si Popencu (jud,Rabnita); a asistat la Congresul srudentilor moldoveni din Transnis tria ,tinut la Tiraspol, $1a raspuns invitatiei , ,$col i i de culturaromaneasca pen-tru invatatorii moldoveni", din acelasi oras, unde a rostit dona diseursuri:.Raportul dintrestiinta si credinta" '$ i "CrezuI nostru national", A Impaqit12000 Gaqi de rugaciuni si tot aditea iconite1553,</p><p>1551. "Trrin .sn is / ria" , nr. 1 . 0 din 29septembrie $i nr, l l,din 6 octombrie 1941; "TelegrajUtRoman",'an 90 (1941), nr; 1, p, 2; ..Transnistria Crestind", loc. cit,; N, Popoviciu, Lespesi. "lac. cit,. 1552, "TransnistriYJ Cre$tirrli", an I (1942), ur, 3-4, p. 85; .Transnistria", a n II, nr, 51-52, din30 tulie 1942; 'IILegea romdneascii" ian XX, nr, 15, 17, 18-19, 22, 23, din I august; 1 septernbrie,15 septembrie, 15noiembrie, J decembrie 1942,]553, C[ornel] S[ava], PS Sa Epi8copu.l nostru Nicolae.in mijlocul ostasilor de pe frontul dinCeh?;lslov.aci4;10 ;,LegeaRoiiianescli", .an XXVII, nr, 13-14, 1-15 julie 19A5, p, 107~109', . .</p></li><li><p>5/9/2018 Ep Nicolae Popovici</p><p> 4/16</p><p>568 MARTJRl PEf/TRU HRISrOS, DINROMi.NlA. TN PERlOAJ)A REGIMULU,lCOMUNIST. Dupa schimbarea politics de la 23 august 1944, episcopal NicolaePopovici i~iva indemna cred inc iosii s_afieroage pentru Incheierea grabnicaa pacii. Totodata, el incuraja pe soldatii romani de pe front s a lupte pentrueliberareatarii, fiind permanent in mij locu l lor. Un exemplu conere t inacest sens ilconstituie vizita lui inmijlocul soldatilor romani aflati 'inCehoslovacia.rin perioada 4 mai ~ 3 iunie 1945. inoepand GU VinereaPatimilor, impreuna cu preotul Cornel Sava si diaconul Corne l Mega, epis-copul Nicolas a fost inmijlocul soldatilor romani aflati pefrontul de vest.Chiriarhul oradean s-a aflat timp de patru sapt i ' imfur i in mijlocul soldarilordin cele dona armate romano dintre Pystiany, Praga $i Brno, unde a tinutpeste 44 predici ocazionale, a vizitat7 spitale de campanie ~ia oficiat pest}32 servicii religioase publiceJ554. Slujba Invierii a savar~it-oin satul.Svetnov (Moravia), impreuna eu preotul Cornel Sava, preoral rnilitar IonCroitoru $1diaconul Cornel Mega, in dimineata zilei de 13 mai 1945-,cuparticiparea Cornandamentului Corpului 2 Armata a ostasilor romanisielocalnicilor, impresionati de solemnitatea ceremoniei religioase orto-dQxe1555.</p><p>Dupa reluarea relatiilor dintre Biserica Ortodoxa Rom5jlil ~i eea aRusieicepiscopul Nicolae Popovici a fest implieat ill stabilirea unor COil-tacte cu patriarhul.Alexei I al Moscove i , Astfel.jn perioada 23 octombrie-6 noiembrie 1946, alaturi de patriarhul Nicedim Munteanu episcopulJustinian Marinasi preotii Ioan Vasca si Mihail Madan, a.fost intr-o vizitalaMoscova si Kiev1556.lpaceea$i directie, episcopal Nicolae Popovici vafi unu l .dintre In8oti~toriipatriarhului Alexei I al Moscovei, atunei cand, in perioada 29 mai-12iunie 1947, a vizitat Romania in fruntea unei delegatii a Biserieii Ortodoxea Rusiei, A fost alaturi de patriarhul moscovit la Ungheni, Bucuresti,Curtea de Arges, Cluj Napoca, Sibiu, Bacia, Timisoara, Sueeava si Iasi,Activitatea sa, depusa eu multa responsabilitate, iIi problema relatiilorell Biserica Rusiei :11va repune 'in rolul de consultant al comisiei, care tre-buia s a pregateasca lucrarile consfatuirii interortodoxe, ceurma s a setinain vara lui 1948 la Moseova, Cu acest prilej vamar intreprind'e~0 cruatorie</p><p>1554. Clornel] S[avaj, Vlzifa PS Sa le Ep is cqpu (N icq l-a_e la Cori1afldCllnenrul Co!pului 2Armata;tll Ibidem, nr, 15-1'6, p. 125-128.. 1555. loan v a S t a . OCi1(dtqt ie_ is tb riiJ4 . V izit q; 1 r l i 1 ! f , j Prea SftrifitW.ufP4i:ri-ath NiciJd im a lRomdniei laMoscova; Bucuresti, 1941",p. 2~; 3~, 37; ,,BOR", an l_:}ffV' (1946), 11l' .7~9,p. 6 06 -60 7 ..</p><p>1556. Adrian Nieolae Petcu, Gazu l J : i l i c o J a e PtYpoyid, ' m . "Te_oI6gie.~~litic~. De .Ia Sfrn\iiPiirirt(i Ia Europa nnita", voL ccordonat.de Miruna TA~atu-Cazaban, Bditura Anastasia, 2004,p. 23-236. 0 abordare Intr -un context mat larg, pe eazal Nieolae .FopoVi~~,sevedea Ia George: Bnaehe,OrtodQ)(le $i p,ule.n!pOliticafflR()in_qniii cQnti:npor~~uj',~en,&amp;a, 2005, p, 157-2,96. .</p></li><li><p>5/9/2018 Ep Nicolae Popovici</p><p> 5/16</p><p>MARTIRI PENTRU HRlSTO$, DlN RQMAN IA, IN PER/GADA REGlM UWl COMUNIST .569la MQ$co"a".1mpl'eJll)~acu episcopul Iosif Gaftonsi profesorii de TeologiePetre Vintilesou ~iGala Galaction, In aprilie 1948:1557.</p><p>Tot dupa 194$, episcopul Nicol.ae Popovici avea s a cunoasca presiunilenoilor politicieni instalati cuajutorul sovieticilor, Inacelasi limp, varstainaintata a patriarhului Nicedim Mnnteanu II detennina pe mernbrii Sf.Sinod.sa se giindeasca la 0 selutieearrnai buna pentru viitorul Bisericii, inco ntextu l d eja anticipatei persecut i i Ia care putea fi supusa, precum seintamplase ih Rusia, Nicolae Popovici seva alinia punctuluide vedere for-mat de mitropolitnl Nicolae BiHaual Ardealului, care era sustinut indea-proape de Petru Groza, prim-ministrul de la 6 martie 1945. Chiriarhuloradean ti avea in spate pe sinodaliiardeleni, care forman un bloc in jurullui Nicolae Balan $1nu priveau cu ochi bnniascensiunea arhiereului Jus-tinian Marina, despre care stiau e a era sustinut de liderul partidului cornu-nist, Gheorghe Gheorghiu-Dej, ca rasplata pentru ajutorul dat la evadareaacestuia din 1944. Un a1t oponent series a1 lui Nicolae Popovici pentruascensiunea la tronul patriarhalse profila arhiereul Emilian Antal, nepotalpatriarhului Miron Cristea, loctiitor de mitropolit al Bucovinei, sustinut deditte Emil Bodnaras, un alt lideral partidului comunist.</p><p>Totuljii,illpreajma alegerii de patriarh din 1948" documentele de arhivaarata di Nicolae Popovici, la sugestia protectoruluisau, Nicolae Balan, iIva sustinepe mitropolitul Justin.i.anMarina pentru.postul de fnta ista tKtora lBiscricii Ortodoxe Romane.Episeopii ardeleni intelesesera ca, inmomentele grele care vor urma pentru Biserica, unitatea sinodalilor erasingurul factor de coeziune In relatia dernna pe care trebuia s a 0 aiba eustatul declarer acum comunist.dupamodelul sovietic ..</p><p>Aeeasta unitate a sinodalilor va d a rcadein cursul anului 1949, candIostiigreco-catolici vor incerca saprovoace, eu sprijinul unor reprezentant iai autoriratilor statului - precum ministrulcultelor, Stanciu Stoian sao li-derul cornunist Vasile Luca - mutarea episcopilor Nicolae Popovic! laGalati sia lui Nicolae Colan, la Iasi. Planul revenitilor era. de a-si numiepiscopidin randurile "lor In scaunele din Ardeal ramaseastfel vacante,Disputa patriarhului Justinian co amintitii reprezentanti ai statului, dar maiales refuzul categoric al ardelenilor a salvat pentru moment unitatea sino-dalilor, in fara presiunilor venire din partes statului.</p><p>15S7. Adrian Gabor, Adrian Nicolae Petcu, Biserica Ortodoxd si puterea comunistd tn timpu;Patriarhului Justinian, 'in "Anuam I Facultlipide Teologie Ortodoxli Patriarhul Justinian,Universitatea din Bucuresti, 2002. p. 118.</p></li><li><p>5/9/2018 Ep Nicolae Popovici</p><p> 6/16</p><p>57'0 MAR77RI PENTRU HRISTOS, DIN ROMANIA, IN PER'IOADA REGIMULUI COMUNISTIusa, blocul ardelenilor din Sinod va suferi 0 mare infrangere, prin</p><p>scoaterea din scaun a episcopului Nicolae Popovici. Acesta eredea diregimul comunist T I U vamai dura l imi t ~ichiar propovaduia aces t lucru. Pelangaaceasta, compromisurile care isecereau in mod insistent de catreautoritatile statului si venite prin vicarul sau, preotul revenit AndreiComan , tlprovocau.tot mai mult la atitudini, chiar Ia~lj ie, Impotriva regimu-lui politic. As_tfel,la hramul Institutului Teologic din Bucuresti, chiriarhuloradeanspunea catre srudentii teologi, referindu-se la centenarul mareluipoetnational fQ_man :"Sa-I privim pe Eminescu asacum este, intreg, maret.S a ne gandim la perspectiva geografica cuprinsa in toata maretia I i inpoezia.lui Eminescu, Ce maretie ce.splendoare, ce perspectiva geograficacurata !Tineret, s a invat-:atipoeziile lui Eminescu ca rugaciunile, iar doine lelui (referindu-se la De Ia Nistru pan! .la Tisa) caimnurile sfintelorcan-tari"155,8. ..</p><p>De fapt, aceasta nu era singura iesire a episcopului Popovici Ia acestpraznic. Anterior, in fata studentilor ~ipreotilor aflati la cursurile de tn-drumari .misionare tinuse un discurs covarsitor, privitor la relatiilestat-. --Biserica, Arhiereul ardelean a amintit de dialogul dintre guvematorul p a -gan Modestus si Sf. Ierarh Vasile eel Mare,aluzie la exponentii comunis-mului, respectiv ierarhii Bisericii, potrivit notei in...</p></li></ul>