Erste DOH2006 - prijava poreza na dohodak

  • Published on
    15-Aug-2014

  • View
    33

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

XLS template dokument za prijavu poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj

Transcript

<p>REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA PODRUNI URED ISPOSTAVA</p> <p>Obrazac DOH</p> <p>PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2006. GODINU1. OPI PODACI1.1. IME I PREZIME / IME RODITELJA: 1.2. ADRESA (mjesto, ulica i kuni broj): 1.3. MBG: 1.4. UMIROVLJENIK (zaokruiti):1</p> <p>TELEFON: DA NE P1 Razdoblje: od P2 P3 P4 do</p> <p>1.5. PPDS i druga podruja (zaokruiti podruje):</p> <p>1.6. PROMJENA PREBIVALITA/UOBIAJENOG BORAVITA TIJEKOM GODINER. br. RAZDOBLJE DRAVA MJESTO ULICA I KUNI BROJ PPDS i dr. podr.</p> <p>1. od 2. od 3. od</p> <p>do do do</p> <p>1.7. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI)R. br. RAZDOBLJE INVALIDNOSTI HRVI DA / NE OZNAKA INVALIDNOSTI (zaokruiti)2</p> <p>POSTOTAK INVALIDNOSTI (ispunjava HRVI)</p> <p>1. od 2. od 1.8. BROJ RAUNA:</p> <p>do do</p> <p>I I</p> <p>I* I*</p> <p>%</p> <p>OTVOREN U (NAZIV I SJEDITE): 1.9. PODACI O OPUNOMOENIKU / POREZNOM SAVJETNIKU 1.9.1 NAZIV / IME I PREZIME: 1.9.2 ADRESA SJEDITA / PREBIVALITA / BORAVITA: 1.9.3 MB / MBG:</p> <p>2. PODACI O UZDRAVANIM LANOVIMA UE OBITELJIR. br. IME I PREZIME / SRODSTVO MBG PPDS I DRUGA PODRUJA (P1, P2, P3, P4) INVALID (I ILI I*) RAZDOBLJE KORITENJA OD - DO OSOBNI ODBITAK DIJELI SE S OSOBOM MBG POSTOTAK OSOBNOG ODBITKA</p> <p>1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.</p> <p>3. PODACI O UVEANJU OSOBNOG ODBITKA ZA3.1. PLAENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU 3.2. ZDRAVSTVENE USLUGE 3.3. STAMBENE POTREBE 3.4. DANA DAROVANJA 3.5. UKUPNO (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.)1 2</p> <p>IZNOS</p> <p>_________________________</p> <p>0.00</p> <p>PPDS - podruje posebne dravne skrbi: P1 - prva skupina; P2 - druga skupina; P3 - trea skupina; P4 - brdsko-planinska podruja oznaka invalidnosti: I* - 100% invalidnost ili pravo na tuu pomo i njegu zbog invalidnosti</p> <p>STR_ 1</p> <p>4. PODACI O DOHOTKU I PLAENOM PREDUJMU POREZA I PRIREZA (u kunama i lipama)4.1. DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA 4.2. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI 4.3. DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA 4.4. DOHODAK OD KAPITALA 4.5. DOHODAK OD OSIGURANJA 4.6. DRUGI DOHODAK 4.7. INOZEMNI DOHODAK</p> <p>4.1. DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAA I MIROVINA)4.1.1. PLAA (prema obrascima IP)R. br. 1 MB / MBG POSLODAVCA / ISPLATITELJA 2 UKUPNI IZNOS PRIMITAKA 3 OBVEZNI DOPRINOSI IZ PLAE 4 UPLAENE PREMIJE OSIGURANJA 5 DOHODAK 6 (3 - 4 - 5) UPLAENI POREZ I PRIREZ 7</p> <p>1. 2. 3. 4. 5. 6.</p> <p>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>UKUPNO 4.1.1.</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>4.1.2. MIROVINA (prema obrascima IP / potvrdama isplatitelja)R. br. 1 MB ISPLATITELJA 2 RAZDOBLJE OSTVARIVANJA 3 UKUPNI IZNOS MIROVINE 4 UPLAENE PREMIJE OSIGURANJA 5 DOHODAK 6 (4 - 5) UPLAENI POREZ I PRIREZ 7</p> <p>1. 2. 3. 4. 5.</p> <p>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>UKUPNO 4.1.2.</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>4.1.3. UKUPNO DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA, UPLAENI POREZ I PRIREZ (4.1.1.+4.1.2.)</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>4.1.4. OSTVARENI DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAE I/ILI MIROVINE) NA KOJI SE NE PLAA POREZ NA DOHODAK PREMA STUPNJU INVALIDNOSTI HRVIR. br. 1 STUPANJ INVALIDNOSTI HRVI 2 IZNOS DOHOTKA 3 UDIO (4.1.4. stup. 3 / sveukupni dohodak pod 5.) u postotku 4</p> <p>1. 2.</p> <p>#DIV/0! #DIV/0!</p> <p>STR_ 2</p> <p>DIO SD 4.2. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OBRTA, SLOBODNIH ZANIMANJA, POLJOPRIVREDE I UMARSTVA I DJELATNOSTI KOJE SE OPOREZUJU KAO SAMOSTALNA DJELATNOST (prema pregledu primitaka i izdataka)MBG POREZNOG OBVEZNIKA:</p> <p>4.2.1. DOHODAK/ GUBITAK U TEKUOJ GODINIR. br. 1 DOHODAK/GUBITAK POJEDINCA 2 UMANJENJA DOHOTKA /UVEANJE GUBITKA POJEDINCA (ukupno. pod 4.2.4.stup.3) 3 ZAJEDNIKI DOHODAK MBG nositelja zajednike djelatnosti 4 IZNOS DOHOTKA/GUBITKA 5 GUBITAK ( ili = 0) 7 (2 - 3 + 5) UPLAENI POREZ I PRIREZ 8</p> <p>1. 2. 3.</p> <p>0.00 0.00 0.00</p> <p>UKUPNO 4.2.1.</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>4.2.2. UMANJENJE ZA PRENESENI GUBITAK (4.2.5. stup. 4) 4.2.3. UKUPNO DOHODAK (4.2.1. stup. 7. 4.2.2.), UPLAENI POREZ I PRIREZ 4.2.4. UMANJENJA DOHOTKA POJEDINCAR. br. 1 UMANJENJE DOHOTKA ZA 2 IZNOS 3</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>1. PLAE NOVOZAPOSLENIH OSOBA 2. NAGRADE UENICIMA NA PRAKTINOM RADU I NAUKOVANJU 3. IZDATKE KOLOVANJA I STRUNOG USAVRAVANJA 4. IZDATKE ISTRAIVANJA I RAZVOJA</p> <p>UKUPNO 4.2.4.</p> <p>0.00</p> <p>4.2.5. GUBITAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI ZA PRIJENOSR. br. 1 GODINA 2 IZNOS PRENESENOG GUBITKA 3 UMANJENJE GUBITKA U TEKUOJ GODINI 4 IZNOS GUBITKA U TEKUOJ GODINI (POD 4.2.1. STUP. 6) 5 GUBITAK ZA PRIJENOS 6 [(3 - 4) ili (3 + 5)]</p> <p>1. 2. 3. 4. 5. 6.</p> <p>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>4.2.6. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVAREN NA PODRUJIMA POSEBNE DRAVNE SKRBI, GRADU VUKOVARU I BRDSKO-PLANINSKIM PODRUJIMA ZA KOJI SU PROPISANE OLAKICER. br. 1 PODRUJA POSEBNE DRAVNE SKRBI I BRDSKO-PLANINSKA PODRUJA 2 IZNOS DOHOTKA 3 UDIO (4.2.6. stup.3. / sveukupni dohodak pod 5.) u postotku 4</p> <p>1. PRVA SKUPINA I GRAD VUKOVAR 2. DRUGA SKUPINA 3. TREA SKUPINA I BRDSKO-PLANINSKA PODRUJA</p> <p>0.00% 0.00% 0.00%</p> <p>STR 3</p> <p>DIO I, K, O, D I INOZEMNI DOHODAK 4.3. DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA (prema rjeenju Porezne uprave, pregledu primitaka i izdataka i potvrdama isplatitelja)MBG POREZNOG OBVEZNIKA:R. br. 1 ZAJEDNIKI DOHODAK DOHODAK POJEDNICA 2 MBG nositelja zajednike djelatnosti 3 IZNOS 4 UPLAENE PREMIJE OSIGURANJA 5 UKUPAN DOHODAK 6 (2 + 4 - 5) UPLAENI POREZ I PRIREZ 7</p> <p>1. 2. 3.</p> <p>0.00 0.00 0.00</p> <p>4.3.1. UKUPNO DOHODAK OD IMOVINE, IMOVINSKIH PRAVA, UPLAENI POREZ I PRIREZ</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>4.4. DOHODAK OD KAPITALAR. br. 1 MB/MBG ISPLATITELJA 2 PRIMITAK 3 UPLAENE PREMIJE OSIGURANJA 4 DOHODAK 5 (3 - 4) UPLAENI POREZ I PRIREZ 6</p> <p>4.4.1. PODACI O DIVIDENDI I UDJELU U DOBITI (prema potvrdama isplatitelja)1. 2. 3. UKUPNO 4.4.1. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>4.4.2. PODACI O KAMATAMA (prema potvrdama isplatitelja)1. 2. 3. UKUPNO 4.4.2. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>4.4.3. PODACI O IZUZIMANJIMA (prema potvrdama isplatitelja)1. UKUPNO 4.4.3. 0.00 0.00 0.00</p> <p>4.4.4. PODACI O DOHOTKU OD DODJELE I OPCIJSKE KUPNJE DIONICA (prema potvrdama isplatitelja)1. UKUPNO 4.4.4. 0.00 0.00 0.00</p> <p>4.4.5. UKUPNO DOHODAK OD KAPITALA, UPLAENI POREZ I PRIREZ (4.4.1. + 4.4.2. + 4.4.3. + 4.4.4.)</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>4.5. DOHODAK OD OSIGURANJA (prema potvrdama isplatitelja)R. br. 1 MB ISPLATITELJA 2 PRIMITAK 3 UPLAENE PREMIJE OSIGURANJA 4 DOHODAK 5 (3 - 4) UPLAENI POREZ I PRIREZ 6</p> <p>1. 2. 3.</p> <p>0.00 0.00 0.00</p> <p>4.5.1. UKUPNO DOHODAK OD OSIGURANJA, UPLAENI POREZ I PRIREZ</p> <p>0.00</p> <p>0.00STR_ 4</p> <p>4.6. DRUGI DOHODAK (prema potvrdama isplatitelja)R. br. 1 DRUGI DOHODAK PO OSNOVI 2 PRIMICI 3 IZDACI 4 OBVEZNI DOPRINOSI IZ PRIMITAKA 5 UPLAENE PREMIJE OSIGURANJA 6 DOHODAK 7 (3 - 4 - 5 - 6) UPLAENI POREZ I PRIREZ</p> <p>1.</p> <p>PRIMITAKA LANOVA SKUPTINA I NADZORNIH ODBORA</p> <p>0.00</p> <p>2.</p> <p>AUTORSKIH NAKNADA</p> <p>0.00</p> <p>3.</p> <p>umjetnikih, artistikih, zabavnih, portskih, knjievnih, likovnih djelatnosti, te djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama NEREZIDENATA</p> <p>0.00</p> <p>4.</p> <p>primitaka trgovakih putnika, agenata, akvizitera, portskih sudaca i delegata i dr. primitaka u naravi, nagrada uenicima, primitaka uenika i studenata za rad preko udruga, stipendija, nagrada, naknada iznad propisanih iznosa NAKNADA UMJETNIKA I KULTURNIH DJELATNIKA (za isporueno umjetniko djelo) PRIMITAKA PROFESIONALNIH NOVINARA, UMJETNIKA I PORTAA</p> <p>0.00</p> <p>5.</p> <p>0.00</p> <p>6.</p> <p>0.00</p> <p>7.</p> <p>0.00</p> <p>8.</p> <p>OSTALIH PRIMITAKA</p> <p>0.00</p> <p>4.6.9. UKUPNO DRUGI DOHODAK, UPLAENI POREZ I PRIREZ (od r.br.1 do r.br. 8)</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>4.7. INOZEMNI DOHODAK (prema potvrdama inozemnih isplatitelja)R. br. 1 IZVOR DOHOTKA 2 DRAVA IZVORA 3 PRIMITAK 4 UPLAENE PREMIJE OSIGURANJA 5 DOHODAK 6 (4 - 5) UPLAENI POREZ I PRIREZ 7</p> <p>1. 2. 3.</p> <p>0.00 0.00 0.00</p> <p>4.7.1. UKUPNO INOZEMNI DOHODAK I UPLAENI POREZ</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>STR_ 5</p> <p>5. SVEUKUPNO DOHODAK, UPLAENI POREZ I PRIREZ (u kunama i lipama)( 4.1.3. + 4.2.3. stup. 7 + 4.3.1. + 4.4.5. + 4.5.1. + 4.6.9. + 4.7.1.)</p> <p>DOHODAK 0.00</p> <p>UPLAENI POREZ I PRIREZ 0.00</p> <p>6. PODACI O OLAKICAMA, OSLOBOENJIMA I POTICAJIMAR. br. 1 OPIS 2 IZNOS (u kunama i lipama) 3</p> <p>1. NEOPOREZIVI PRIMICI UMJETNIKA (l. 24 st. 2. Pravilnika) 2. NEOPOREZIVI DIO UMJETNIKOG HONORARA (l. 46. st. 5. Pravilnika) 3. UPLAENE PREMIJE IVOTNOG OSIGURANJA S OBILJEJEM TEDNJE (l.12. st. 9. Zakona) 4. UPLAENE PREMIJE DOPUNSKOG I PRIVATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (l. 12. st. 9. Zakona)</p> <p>5. UPLAENE PREMIJE DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA (l. 12. st. 9. Zakona) 6. POREZNO PRIZNATI IZDACI REPREZENTACIJE (l. 22. st. 1. t. 1. Zakona) 7. RAZLIKA OSOBNOG ODBITKA (l. 36. st. 1. i 2. Zakona u odnosu na l. 54. Zakona) 8. UMANJENJE POREZA ZA OLAKICU HRVI (l. 53. st. 1. Zakona) 9. UMANJENJE POREZA ZA OLAKICE NA PODRUJIMA POSEBNE DRAVNE SKRBI I DRUGIM PODRUJIMA (l. 55. Zakona)</p> <p>7. POPIS PRILOENIH ISPRAVA</p> <p>8. NAPOMENE POREZNOG OBVEZNIKA / OPUNOMOENIKA / POREZNOG SAVJETNIKA</p> <p>ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMIM VLASTITIM POTPISOM</p> <p>NADNEVAK:(potpis poreznog obveznika / opunomoenika / poreznog savjetnika)</p> <p>STR_ 6</p> <p>PRILOG UPO(u kunama i lipama)</p> <p>9. UTVRIVANJE POREZA I PRIREZA ZA 2006. GODINU 9.1. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA POREZNOG OBVEZNIKA I UZDRAVANE LANOVEUKUPNI FAKTOR IZVAN PPDS I D RUGIH POD RUJA 2 NA PPDS I DRU GIM PODRUJIMA IZ NOS OSOBNOG ODBITKA IZVAN PPDS I DRUGIH PODRUJA MJESEC IZNOS OSN OVNOG OSOBNOG ODBITKA NA PODRU JIMA POSEBNE DRAVNE SKRBI I DRUGIM POD RUJIMA</p> <p>OSOBNI ODBITAK UMIROVLJENIKA (DO 3.000,00)</p> <p>IZNOS MJESENOG OSOBNOG ODBITKA</p> <p>P1 3</p> <p>P2 4</p> <p>P3 i P4 5 6 (st.2 x 1.600,00)</p> <p>P1 (3.840,00) 7 (3 x 3.840,00)</p> <p>P2 (3.200,00) 8 (4 x 3.200,00)</p> <p>P3, P4 (2.400,00) 9 (5 x 2.400,00) 10 11 (6+7+8+9+10)</p> <p>1</p> <p>I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.</p> <p>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>UKUPNO 9.1.9.2. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA PLAENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU, ZDRAVSTVENE USLUGE, STAMBENE POTREBE I DANA DARIVANJA (pod 3.5.)</p> <p>0.00 0.00 0.00</p> <p>9.3. SVEUKUPNO GODINJI OSOBNI ODBITAK (9.1. + 9.2.) 9.4. UTVRIVANJE GODINJE POREZNE OSNOVICE9.4.1 UKUPNI GODINJI DOHODAK 9.4.2. UKUPNI GODINJI OSOBNI ODBITAK 9.4.3. GODINJA POREZNA OSNOVICA (pod 5.) (pod 9.3.) &lt; ili = 9.4.1. (9.4.1. - 9.4.2.)</p> <p>0.00 0.00 0.00</p> <p>9.5. UTVRIVANJE GODINJEG POREZA I PRIREZA9.5.1 GODINJA POREZNA OSNOVICA (9.4.3.) 9.5.2. DIO POREZNE OSNOVICE DO 38.400,00 ZA PRIMJENU STOPE 15% 9.5.3. DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 38.400,00 DO 96.000,00 kn ZA PRIMJENU STOP 25% (NA IDUIH 57.600,00 kn)</p> <p>0.00 0.00 0.00</p> <p>STR_ 7</p> <p>STR_ 7</p> <p>9.5.4. DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 96.000,00 kn DO 268.800,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 35% (NA IDUIH 172.800,00 kn) 9.5.5. DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 268.800,00 ZA PRIMJENU STOPE 45% 9.5.6. GODINJI POREZ PO STOPI 15% (9.5.2.. x 15%) 9.5.7. GODINJI POREZ PO STOPI 25% (9.5.3. x 25%) 9.5.8. GODINJI POREZ PO STOPI 35% (9.5.4. x 35%) 9.5.9. GODINJI POREZ PO STOPI 45% (9.5.5. x 45%) 9.5.10. UKUPNI GODINJI POREZ (9.5.6. + 9.5.7. + 9.5.8. + 9.5.9.) 9.5.11. GODINJI PRIREZ (9.5.10. x stopa prireza)</p> <p>0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00</p> <p>Odaberite mjesto</p> <p>0.00%</p> <p>0.00</p> <p>9.6. UTVRIVANJE RAZLIKE POREZA I PRIREZA9.6.1. GODINJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.5.10. + 9.5.11.) 9.6.2. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA PPDS 1 PRVE SKUPINE I GRADA VUKOVARA 9.6.3. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA PPDS DRUGE SKUPINE2 9.6.4. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA PPDS 3 TREE SKUPINE I BRDSKO-PLANINSKIM PODRUJIMA 9.6.5. UKUPNO SMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI (9.6.2. + 9.6.3. + 9.6.4.) 9.6.6. UMANJENJE ZA OLAKICU HRVI4</p> <p>0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00</p> <p>9.6.7. GODINJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.6.1. - 9.6.5. - 9.6.6.) 9.6.8. UPLAENI PREDUJAM POREZA I PRIREZA U TUZEMSTVU (pod 5.) 9.6.9. UPLAENI POREZ U INOZEMSTVU (pod 4.7.1.) 9.6.10. UPLAENI POREZ U INOZEMSTVU KOJI SE MOE ODBITI (= ili &lt; 9.6.9..) 9.6.11. UKUPNO UPLAENI POREZ I PRIREZ (9.6.8. + 9.6.10.) 9.6.12. RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA UPLATU (9.6.7. - 9.6.11.) 9.6.13. RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA POVRAT (9.6.11. - 9.6.7.)</p> <p>0.00 #DIV/0! #DIV/0!</p> <p>Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1. = [(godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * (postotak iz 4.2.6. stup.4. grada Vukovara i prve skupine)] * 100% 2 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1. = [(godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * (postotak iz 4.2.6. stup.4. druge skupine)] * 75% 3 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1. = [(godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * (postotak iz 4.2.6. stup.4. tree skupine i brdsko-planinska podruja)] * 25% 4 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1. = [(godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * (postotak iz 4.1.4.) ] * postotak invalidnosti. Ako se stupanj invalidnosti mijenja tijekom godine, umanjenje godinje obveze poreza i prireza izraunava se posebno za pojedini stupanj invalidnosti te se dobiveni iznosi zbrajaju i upisuju.1</p> <p>STR_ 8</p> <p>KALKULATOR PRIJAVE POREZA NA DOHODAK ZA 2006. GODINUUPUTE ZA POPUNJAVANJEMogue je popunjavati samo uto oznaena polja. Ostala polja popunjavaju se automatski nakon prethodnog unosa u uta polja odgovarajuih, potrebnih podataka. Prirez na stranici 8, upisuje se odabirom Vaeg mjesta prebivalita iz padajue liste. Za ispis popunjene tiskanice odaberite opciju "Print" u izborniku "File" te zatim oznaite "Print range" od 1 do 8 stranice (prikaz na slici ispod). Zatim kliknite na "OK".</p> <p>UPUTAGODINJA POREZNA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK - upute za ispunjavanje</p> <p>http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/</p> <p>LINKOVIMINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA http://www.pu.mfin.hr/ ERSTE BANKA http://www.erstebank.hr</p>

Recommended

View more >