Erste DOH2006 - prijava poreza na dohodak

  • Published on
    15-Aug-2014

  • View
    47

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

XLS template dokument za prijavu poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj

Transcript

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA PODRUNI URED ISPOSTAVA

Obrazac DOH

PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2006. GODINU1. OPI PODACI1.1. IME I PREZIME / IME RODITELJA: 1.2. ADRESA (mjesto, ulica i kuni broj): 1.3. MBG: 1.4. UMIROVLJENIK (zaokruiti):1

TELEFON: DA NE P1 Razdoblje: od P2 P3 P4 do

1.5. PPDS i druga podruja (zaokruiti podruje):

1.6. PROMJENA PREBIVALITA/UOBIAJENOG BORAVITA TIJEKOM GODINER. br. RAZDOBLJE DRAVA MJESTO ULICA I KUNI BROJ PPDS i dr. podr.

1. od 2. od 3. od

do do do

1.7. INVALID I HRVATSKI RATNI VOJNI INVALID IZ DOMOVINSKOG RATA (HRVI)R. br. RAZDOBLJE INVALIDNOSTI HRVI DA / NE OZNAKA INVALIDNOSTI (zaokruiti)2

POSTOTAK INVALIDNOSTI (ispunjava HRVI)

1. od 2. od 1.8. BROJ RAUNA:

do do

I I

I* I*

%

OTVOREN U (NAZIV I SJEDITE): 1.9. PODACI O OPUNOMOENIKU / POREZNOM SAVJETNIKU 1.9.1 NAZIV / IME I PREZIME: 1.9.2 ADRESA SJEDITA / PREBIVALITA / BORAVITA: 1.9.3 MB / MBG:

2. PODACI O UZDRAVANIM LANOVIMA UE OBITELJIR. br. IME I PREZIME / SRODSTVO MBG PPDS I DRUGA PODRUJA (P1, P2, P3, P4) INVALID (I ILI I*) RAZDOBLJE KORITENJA OD - DO OSOBNI ODBITAK DIJELI SE S OSOBOM MBG POSTOTAK OSOBNOG ODBITKA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3. PODACI O UVEANJU OSOBNOG ODBITKA ZA3.1. PLAENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU 3.2. ZDRAVSTVENE USLUGE 3.3. STAMBENE POTREBE 3.4. DANA DAROVANJA 3.5. UKUPNO (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4.)1 2

IZNOS

_________________________

0.00

PPDS - podruje posebne dravne skrbi: P1 - prva skupina; P2 - druga skupina; P3 - trea skupina; P4 - brdsko-planinska podruja oznaka invalidnosti: I* - 100% invalidnost ili pravo na tuu pomo i njegu zbog invalidnosti

STR_ 1

4. PODACI O DOHOTKU I PLAENOM PREDUJMU POREZA I PRIREZA (u kunama i lipama)4.1. DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA 4.2. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI 4.3. DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA 4.4. DOHODAK OD KAPITALA 4.5. DOHODAK OD OSIGURANJA 4.6. DRUGI DOHODAK 4.7. INOZEMNI DOHODAK

4.1. DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAA I MIROVINA)4.1.1. PLAA (prema obrascima IP)R. br. 1 MB / MBG POSLODAVCA / ISPLATITELJA 2 UKUPNI IZNOS PRIMITAKA 3 OBVEZNI DOPRINOSI IZ PLAE 4 UPLAENE PREMIJE OSIGURANJA 5 DOHODAK 6 (3 - 4 - 5) UPLAENI POREZ I PRIREZ 7

1. 2. 3. 4. 5. 6.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UKUPNO 4.1.1.

0.00

0.00

4.1.2. MIROVINA (prema obrascima IP / potvrdama isplatitelja)R. br. 1 MB ISPLATITELJA 2 RAZDOBLJE OSTVARIVANJA 3 UKUPNI IZNOS MIROVINE 4 UPLAENE PREMIJE OSIGURANJA 5 DOHODAK 6 (4 - 5) UPLAENI POREZ I PRIREZ 7

1. 2. 3. 4. 5.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UKUPNO 4.1.2.

0.00

0.00

4.1.3. UKUPNO DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA, UPLAENI POREZ I PRIREZ (4.1.1.+4.1.2.)

0.00

0.00

4.1.4. OSTVARENI DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAE I/ILI MIROVINE) NA KOJI SE NE PLAA POREZ NA DOHODAK PREMA STUPNJU INVALIDNOSTI HRVIR. br. 1 STUPANJ INVALIDNOSTI HRVI 2 IZNOS DOHOTKA 3 UDIO (4.1.4. stup. 3 / sveukupni dohodak pod 5.) u postotku 4

1. 2.

#DIV/0! #DIV/0!

STR_ 2

DIO SD 4.2. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OBRTA, SLOBODNIH ZANIMANJA, POLJOPRIVREDE I UMARSTVA I DJELATNOSTI KOJE SE OPOREZUJU KAO SAMOSTALNA DJELATNOST (prema pregledu primitaka i izdataka)MBG POREZNOG OBVEZNIKA:

4.2.1. DOHODAK/ GUBITAK U TEKUOJ GODINIR. br. 1 DOHODAK/GUBITAK POJEDINCA 2 UMANJENJA DOHOTKA /UVEANJE GUBITKA POJEDINCA (ukupno. pod 4.2.4.stup.3) 3 ZAJEDNIKI DOHODAK MBG nositelja zajednike djelatnosti 4 IZNOS DOHOTKA/GUBITKA 5 GUBITAK ( ili = 0) 7 (2 - 3 + 5) UPLAENI POREZ I PRIREZ 8

1. 2. 3.

0.00 0.00 0.00

UKUPNO 4.2.1.

0.00

0.00

0.00

4.2.2. UMANJENJE ZA PRENESENI GUBITAK (4.2.5. stup. 4) 4.2.3. UKUPNO DOHODAK (4.2.1. stup. 7. 4.2.2.), UPLAENI POREZ I PRIREZ 4.2.4. UMANJENJA DOHOTKA POJEDINCAR. br. 1 UMANJENJE DOHOTKA ZA 2 IZNOS 3

0.00

0.00

1. PLAE NOVOZAPOSLENIH OSOBA 2. NAGRADE UENICIMA NA PRAKTINOM RADU I NAUKOVANJU 3. IZDATKE KOLOVANJA I STRUNOG USAVRAVANJA 4. IZDATKE ISTRAIVANJA I RAZVOJA

UKUPNO 4.2.4.

0.00

4.2.5. GUBITAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI ZA PRIJENOSR. br. 1 GODINA 2 IZNOS PRENESENOG GUBITKA 3 UMANJENJE GUBITKA U TEKUOJ GODINI 4 IZNOS GUBITKA U TEKUOJ GODINI (POD 4.2.1. STUP. 6) 5 GUBITAK ZA PRIJENOS 6 [(3 - 4) ili (3 + 5)]

1. 2. 3. 4. 5. 6.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.2.6. DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVAREN NA PODRUJIMA POSEBNE DRAVNE SKRBI, GRADU VUKOVARU I BRDSKO-PLANINSKIM PODRUJIMA ZA KOJI SU PROPISANE OLAKICER. br. 1 PODRUJA POSEBNE DRAVNE SKRBI I BRDSKO-PLANINSKA PODRUJA 2 IZNOS DOHOTKA 3 UDIO (4.2.6. stup.3. / sveukupni dohodak pod 5.) u postotku 4

1. PRVA SKUPINA I GRAD VUKOVAR 2. DRUGA SKUPINA 3. TREA SKUPINA I BRDSKO-PLANINSKA PODRUJA

0.00% 0.00% 0.00%

STR 3

DIO I, K, O, D I INOZEMNI DOHODAK 4.3. DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA (prema rjeenju Porezne uprave, pregledu primitaka i izdataka i potvrdama isplatitelja)MBG POREZNOG OBVEZNIKA:R. br. 1 ZAJEDNIKI DOHODAK DOHODAK POJEDNICA 2 MBG nositelja zajednike djelatnosti 3 IZNOS 4 UPLAENE PREMIJE OSIGURANJA 5 UKUPAN DOHODAK 6 (2 + 4 - 5) UPLAENI POREZ I PRIREZ 7

1. 2. 3.

0.00 0.00 0.00

4.3.1. UKUPNO DOHODAK OD IMOVINE, IMOVINSKIH PRAVA, UPLAENI POREZ I PRIREZ

0.00

0.00

4.4. DOHODAK OD KAPITALAR. br. 1 MB/MBG ISPLATITELJA 2 PRIMITAK 3 UPLAENE PREMIJE OSIGURANJA 4 DOHODAK 5 (3 - 4) UPLAENI POREZ I PRIREZ 6

4.4.1. PODACI O DIVIDENDI I UDJELU U DOBITI (prema potvrdama isplatitelja)1. 2. 3. UKUPNO 4.4.1. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.2. PODACI O KAMATAMA (prema potvrdama isplatitelja)1. 2. 3. UKUPNO 4.4.2. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4.3. PODACI O IZUZIMANJIMA (prema potvrdama isplatitelja)1. UKUPNO 4.4.3. 0.00 0.00 0.00

4.4.4. PODACI O DOHOTKU OD DODJELE I OPCIJSKE KUPNJE DIONICA (prema potvrdama isplatitelja)1. UKUPNO 4.4.4. 0.00 0.00 0.00

4.4.5. UKUPNO DOHODAK OD KAPITALA, UPLAENI POREZ I PRIREZ (4.4.1. + 4.4.2. + 4.4.3. + 4.4.4.)

0.00

0.00

4.5. DOHODAK OD OSIGURANJA (prema potvrdama isplatitelja)R. br. 1 MB ISPLATITELJA 2 PRIMITAK 3 UPLAENE PREMIJE OSIGURANJA 4 DOHODAK 5 (3 - 4) UPLAENI POREZ I PRIREZ 6

1. 2. 3.

0.00 0.00 0.00

4.5.1. UKUPNO DOHODAK OD OSIGURANJA, UPLAENI POREZ I PRIREZ

0.00

0.00STR_ 4

4.6. DRUGI DOHODAK (prema potvrdama isplatitelja)R. br. 1 DRUGI DOHODAK PO OSNOVI 2 PRIMICI 3 IZDACI 4 OBVEZNI DOPRINOSI IZ PRIMITAKA 5 UPLAENE PREMIJE OSIGURANJA 6 DOHODAK 7 (3 - 4 - 5 - 6) UPLAENI POREZ I PRIREZ

1.

PRIMITAKA LANOVA SKUPTINA I NADZORNIH ODBORA

0.00

2.

AUTORSKIH NAKNADA

0.00

3.

umjetnikih, artistikih, zabavnih, portskih, knjievnih, likovnih djelatnosti, te djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama NEREZIDENATA

0.00

4.

primitaka trgovakih putnika, agenata, akvizitera, portskih sudaca i delegata i dr. primitaka u naravi, nagrada uenicima, primitaka uenika i studenata za rad preko udruga, stipendija, nagrada, naknada iznad propisanih iznosa NAKNADA UMJETNIKA I KULTURNIH DJELATNIKA (za isporueno umjetniko djelo) PRIMITAKA PROFESIONALNIH NOVINARA, UMJETNIKA I PORTAA

0.00

5.

0.00

6.

0.00

7.

0.00

8.

OSTALIH PRIMITAKA

0.00

4.6.9. UKUPNO DRUGI DOHODAK, UPLAENI POREZ I PRIREZ (od r.br.1 do r.br. 8)

0.00

0.00

4.7. INOZEMNI DOHODAK (prema potvrdama inozemnih isplatitelja)R. br. 1 IZVOR DOHOTKA 2 DRAVA IZVORA 3 PRIMITAK 4 UPLAENE PREMIJE OSIGURANJA 5 DOHODAK 6 (4 - 5) UPLAENI POREZ I PRIREZ 7

1. 2. 3.

0.00 0.00 0.00

4.7.1. UKUPNO INOZEMNI DOHODAK I UPLAENI POREZ

0.00

0.00

STR_ 5

5. SVEUKUPNO DOHODAK, UPLAENI POREZ I PRIREZ (u kunama i lipama)( 4.1.3. + 4.2.3. stup. 7 + 4.3.1. + 4.4.5. + 4.5.1. + 4.6.9. + 4.7.1.)

DOHODAK 0.00

UPLAENI POREZ I PRIREZ 0.00

6. PODACI O OLAKICAMA, OSLOBOENJIMA I POTICAJIMAR. br. 1 OPIS 2 IZNOS (u kunama i lipama) 3

1. NEOPOREZIVI PRIMICI UMJETNIKA (l. 24 st. 2. Pravilnika) 2. NEOPOREZIVI DIO UMJETNIKOG HONORARA (l. 46. st. 5. Pravilnika) 3. UPLAENE PREMIJE IVOTNOG OSIGURANJA S OBILJEJEM TEDNJE (l.12. st. 9. Zakona) 4. UPLAENE PREMIJE DOPUNSKOG I PRIVATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (l. 12. st. 9. Zakona)

5. UPLAENE PREMIJE DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA (l. 12. st. 9. Zakona) 6. POREZNO PRIZNATI IZDACI REPREZENTACIJE (l. 22. st. 1. t. 1. Zakona) 7. RAZLIKA OSOBNOG ODBITKA (l. 36. st. 1. i 2. Zakona u odnosu na l. 54. Zakona) 8. UMANJENJE POREZA ZA OLAKICU HRVI (l. 53. st. 1. Zakona) 9. UMANJENJE POREZA ZA OLAKICE NA PODRUJIMA POSEBNE DRAVNE SKRBI I DRUGIM PODRUJIMA (l. 55. Zakona)

7. POPIS PRILOENIH ISPRAVA

8. NAPOMENE POREZNOG OBVEZNIKA / OPUNOMOENIKA / POREZNOG SAVJETNIKA

ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST PODATAKA JAMIM VLASTITIM POTPISOM

NADNEVAK:(potpis poreznog obveznika / opunomoenika / poreznog savjetnika)

STR_ 6

PRILOG UPO(u kunama i lipama)

9. UTVRIVANJE POREZA I PRIREZA ZA 2006. GODINU 9.1. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA POREZNOG OBVEZNIKA I UZDRAVANE LANOVEUKUPNI FAKTOR IZVAN PPDS I D RUGIH POD RUJA 2 NA PPDS I DRU GIM PODRUJIMA IZ NOS OSOBNOG ODBITKA IZVAN PPDS I DRUGIH PODRUJA MJESEC IZNOS OSN OVNOG OSOBNOG ODBITKA NA PODRU JIMA POSEBNE DRAVNE SKRBI I DRUGIM POD RUJIMA

OSOBNI ODBITAK UMIROVLJENIKA (DO 3.000,00)

IZNOS MJESENOG OSOBNOG ODBITKA

P1 3

P2 4

P3 i P4 5 6 (st.2 x 1.600,00)

P1 (3.840,00) 7 (3 x 3.840,00)

P2 (3.200,00) 8 (4 x 3.200,00)

P3, P4 (2.400,00) 9 (5 x 2.400,00) 10 11 (6+7+8+9+10)

1

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

UKUPNO 9.1.9.2. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA PLAENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU, ZDRAVSTVENE USLUGE, STAMBENE POTREBE I DANA DARIVANJA (pod 3.5.)

0.00 0.00 0.00

9.3. SVEUKUPNO GODINJI OSOBNI ODBITAK (9.1. + 9.2.) 9.4. UTVRIVANJE GODINJE POREZNE OSNOVICE9.4.1 UKUPNI GODINJI DOHODAK 9.4.2. UKUPNI GODINJI OSOBNI ODBITAK 9.4.3. GODINJA POREZNA OSNOVICA (pod 5.) (pod 9.3.) < ili = 9.4.1. (9.4.1. - 9.4.2.)

0.00 0.00 0.00

9.5. UTVRIVANJE GODINJEG POREZA I PRIREZA9.5.1 GODINJA POREZNA OSNOVICA (9.4.3.) 9.5.2. DIO POREZNE OSNOVICE DO 38.400,00 ZA PRIMJENU STOPE 15% 9.5.3. DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 38.400,00 DO 96.000,00 kn ZA PRIMJENU STOP 25% (NA IDUIH 57.600,00 kn)

0.00 0.00 0.00

STR_ 7

STR_ 7

9.5.4. DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 96.000,00 kn DO 268.800,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 35% (NA IDUIH 172.800,00 kn) 9.5.5. DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 268.800,00 ZA PRIMJENU STOPE 45% 9.5.6. GODINJI POREZ PO STOPI 15% (9.5.2.. x 15%) 9.5.7. GODINJI POREZ PO STOPI 25% (9.5.3. x 25%) 9.5.8. GODINJI POREZ PO STOPI 35% (9.5.4. x 35%) 9.5.9. GODINJI POREZ PO STOPI 45% (9.5.5. x 45%) 9.5.10. UKUPNI GODINJI POREZ (9.5.6. + 9.5.7. + 9.5.8. + 9.5.9.) 9.5.11. GODINJI PRIREZ (9.5.10. x stopa prireza)

0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Odaberite mjesto

0.00%

0.00

9.6. UTVRIVANJE RAZLIKE POREZA I PRIREZA9.6.1. GODINJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.5.10. + 9.5.11.) 9.6.2. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA PPDS 1 PRVE SKUPINE I GRADA VUKOVARA 9.6.3. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA PPDS DRUGE SKUPINE2 9.6.4. UMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI NA PPDS 3 TREE SKUPINE I BRDSKO-PLANINSKIM PODRUJIMA 9.6.5. UKUPNO SMANJENJE POREZA I PRIREZA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI (9.6.2. + 9.6.3. + 9.6.4.) 9.6.6. UMANJENJE ZA OLAKICU HRVI4

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00

9.6.7. GODINJA OBVEZA POREZA I PRIREZA (9.6.1. - 9.6.5. - 9.6.6.) 9.6.8. UPLAENI PREDUJAM POREZA I PRIREZA U TUZEMSTVU (pod 5.) 9.6.9. UPLAENI POREZ U INOZEMSTVU (pod 4.7.1.) 9.6.10. UPLAENI POREZ U INOZEMSTVU KOJI SE MOE ODBITI (= ili < 9.6.9..) 9.6.11. UKUPNO UPLAENI POREZ I PRIREZ (9.6.8. + 9.6.10.) 9.6.12. RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA UPLATU (9.6.7. - 9.6.11.) 9.6.13. RAZLIKA POREZA I PRIREZA ZA POVRAT (9.6.11. - 9.6.7.)

0.00 #DIV/0! #DIV/0!

Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1. = [(godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * (postotak iz 4.2.6. stup.4. grada Vukovara i prve skupine)] * 100% 2 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1. = [(godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * (postotak iz 4.2.6. stup.4. druge skupine)] * 75% 3 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1. = [(godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * (postotak iz 4.2.6. stup.4. tree skupine i brdsko-planinska podruja)] * 25% 4 Iznos poreza i prireza za koji se umanjuje godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1. = [(godinja obveza poreza i prireza pod 9.6.1.) * (postotak iz 4.1.4.) ] * postotak invalidnosti. Ako se stupanj invalidnosti mijenja tijekom godine, umanjenje godinje obveze poreza i prireza izraunava se posebno za pojedini stupanj invalidnosti te se dobiveni iznosi zbrajaju i upisuju.1

STR_ 8

KALKULATOR PRIJAVE POREZA NA DOHODAK ZA 2006. GODINUUPUTE ZA POPUNJAVANJEMogue je popunjavati samo uto oznaena polja. Ostala polja popunjavaju se automatski nakon prethodnog unosa u uta polja odgovarajuih, potrebnih podataka. Prirez na stranici 8, upisuje se odabirom Vaeg mjesta prebivalita iz padajue liste. Za ispis popunjene tiskanice odaberite opciju "Print" u izborniku "File" te zatim oznaite "Print range" od 1 do 8 stranice (prikaz na slici ispod). Zatim kliknite na "OK".

UPUTAGODINJA POREZNA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK - upute za ispunjavanje

http://ccenterclient.porezna-uprava.hr/

LINKOVIMINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA http://www.pu.mfin.hr/ ERSTE BANKA http://www.erstebank.hr