Éssers vius, éssers inerts

 • Published on
  09-Jul-2015

 • View
  122

 • Download
  4

DESCRIPTION

Coneixement del medi

Transcript

 • CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL,SOCIAL I CULTURAL

  TEMA 1 ( u )

  SSERS VIUS,

  SSERS INERTS

  Nom i cognoms 3r curs

 • CICLE VITAL

  Neixen

  Creixen i es desenvolupen

  Moren

  ssers vius

 • CICLE VITALCICLE VITALCICLE VITALCICLE VITAL

  NeixenNeixenNeixenNeixen

  Creixen i es desenvolupenCreixen i es desenvolupenCreixen i es desenvolupenCreixen i es desenvolupen

  MorenMorenMorenMoren

  ssers vius

 • FUNCIONS VITALS

  NUTRICI: alimentar-se, respirar i eliminar residus.

  NUTRICI: a________-__, r______i e_______ r_____

  RELACI: amb el medi i els altres ssers vius

  RELACI: a__ el m___ i els a_____ _____ v___

  REPRODUCCI: a partir dells neixen altres ssers vius

  REPRODUCCI: a p_____ dells n_____ altres _____ v___.

  ssers vius

 • FUNCIONS VITALSFUNCIONS VITALSFUNCIONS VITALSFUNCIONS VITALS

  NUTRICI: alimentarNUTRICI: alimentarNUTRICI: alimentarNUTRICI: alimentar!!!!se, respirse, respirse, respirse, respirar i eliminar residusar i eliminar residusar i eliminar residusar i eliminar residus.

  RELACI: amb el medi i els altres ssers viusRELACI: amb el medi i els altres ssers viusRELACI: amb el medi i els altres ssers viusRELACI: amb el medi i els altres ssers vius

  REPRODUCCI: a partir dREPRODUCCI: a partir dREPRODUCCI: a partir dREPRODUCCI: a partir dells neixen altres ssers ells neixen altres ssers ells neixen altres ssers ells neixen altres ssers vius vius vius vius

  SSERS VIUS

 • Sn els ssers que no tenen vida. Sn els ssers que no tenen vida.Sn els ssers que no tenen vida.Sn els ssers que no tenen vida.Sn els ssers que no tenen vida.

  Elements naturals objectes

  SSSSoooorrrrrrrraaaa ttttaaaauuuullllaaaa

  RocaRocaRocaRoca cadiracadiracadiracadira

  AiguaAiguaAiguaAigua rellotgerellotgerellotgerellotge

  SSERS INERTS

 • Classifica

  Llibreta serLlibreta serLlibreta serLlibreta serp sofp sofp sofp sof tortugatortugatortugatortuga

  palmera ulleres cotxe poppalmera ulleres cotxe poppalmera ulleres cotxe poppalmera ulleres cotxe pop

  Anell arbre camell camisaAnell arbre camell camisaAnell arbre camell camisaAnell arbre camell camisa

  ssers vius ssers inerts

 • Sopa de lletres

  Busca els nom de 5 ssers vius i de 5 ssers inerts.

  R E L L O T G E X N J K A I G U A Z A R B R E P J I L B G C A D I R A C B H J U Y T G A T T O R T U G A V B M L P A L M E R A H G T L L A P I S B C A M E L L S D N T R G T A U L A

  ssers vius:

  t______ t______ t______ t______ p______p______p______p______ g__g__g__g__

  c_____c_____c_____c_____ a____a____a____a____

  ssers inerts:

  t____ l_____ c_____t____ l_____ c_____t____ l_____ c_____t____ l_____ c_____

  r_______ a____r_______ a____r_______ a____r_______ a____

 • ELS MATERIALS

  naturals artificials

  fusta paperfusta paperfusta paperfusta paper

  Sorra Sorra Sorra Sorra vidrevidrevidrevidre

  Petroli Petroli Petroli Petroli plplplplsticsticsticstic

  CotCotCotCot aceraceraceracer

  LLLLlanalanalanalana nilnilnilnil

 • Classifica

  Camisa ampolla Camisa ampolla Camisa ampolla Camisa ampolla bufanda sobre bufanda sobre bufanda sobre bufanda sobre platplatplatplat de cot de plde cot de plde cot de plde cot de plsticsticsticstic

  catifacatifacatifacatifa viol viol viol viol galleda ampolla galleda ampolla galleda ampolla galleda ampolla jerseijerseijerseijersei

  llibreta pianollibreta pianollibreta pianollibreta piano fitxafitxafitxafitxa pilota rellotgepilota rellotgepilota rellotgepilota rellotge

  Fets amb materials naturals

  Fets amb materials artificials