ESTRUCTURA I TEMPORALITZACIÓ PROJECTE QUALITAT

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ESTRUCTURA I TEMPORALITZACI PROJECTE QUALITAT. CURS 2013-14. ANY 1 Projecte de centre. ANY 2 Processos. ANY 3 Avaluaci i millora. Implantaci Sistema Gesti QUALITAT. Formaci RRHH Complementria. ANY 1. Objectius pels centres: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • ESTRUCTURA I TEMPORALITZACI PROJECTE QUALITAT

  CURS 2013-14

 • Implantaci Sistema Gesti QUALITATFormaci RRHH Complementria

 • ANY 1Objectius pels centres: Crear una comissi de qualitat i escollir el coordinador de qualitat Realitzar una avaluaci estratgica per conixer el punt de partida del centre.Revisar els elements necessaris per assegurar el servei Ensenyament - AprenentatgeDefinir lestructura documental derivada de la implantaci del projecte i lutilitzada en el centre.Iniciar el treball amb la gesti per processos.

  Amb el suport de la formaci i consultoria

 • 1r trimestreAny 1

  ActivitatFormaciConsultoriaDuradaCurs PQ: Lideratge i estratgies (6h)Curs Model Osterwalder (9h)6 hores en el centreContingutsIntroducci al PQIntroducci a la qualitatDefinir un model de lideratgeIntroducci al model OsterwalderAnlisi dels blocs externsmfasi en el concepte de client/usuari i de proposta de valorAnlisi dels blocs internsmfasi en aliances, recursos i activitats clauTancament del model i lgic generalAplicacions prctiques del model al centreTreball en els centres sobre el model. Extreure tota la informaci i utilitzar-la per definir lestratgia, poltica i objectiusSessi de treball comuna per presentar lanlisi dels models OsterwalderDinamitzaci i motivaciElaboraci del pla de treball de cada centre, dacord a lavaluaci realitzada. Pla de millora

 • 2n trimestreAny 1

  ActivitatFormaciConsultoriaDuradaCurs La norma ISO (8h)Explicar la norma ISO aplicada al sector educatiu i fer mfasi en el punt 7 de la norma (realitzaci del servei) com saplica en el centre3 hores en el centre3 hores compartidaContingutsCom entendre la norma ISO 9001. Conceptes clau per aplicar-la en el centreRequisits mnims obligatoris de la norma: documents, procediments i registresDesenvolupar lndex del manual de qualitatRealitzar el procediment de control documental i de registresDefinir lestructura documentalRevisar i ampliar el pla de treball dissenyat el 1r trimestre

 • 3r trimestreAny 1

  ActivitatFormaciConsultoriaDuradaCurs Gesti per processos i indicadors (12 h)Adreat a la comissi de qualitat3 hores en el centreContingutsLa gesti per processos en relaci a la norma ISO 9001Elaboraci mapa global de processos i arbreElaboraci del quadre de comandament dindicadorsElaborar el pla de treball pel curs segent i revisar els elements necessaris per assegurar el servei ensenyament - aprenentatge

 • Resum hores de dedicaci

  Formaci PQConsultoriaTreball centreCompartidaEn el centreAny 11 T15632 T833183 T1236351527

 • ANY 2Objectius pels centres: Fer el desplegament dels processos prioritzant els educatius.Elaborar els protocols de gesti de recursos (compres, gesti de provedors, subcontractaci).Elaborar el pla de manteniment i determinar la infraestructura necessria per realitzar el servei.Elaborar i implantar els circuits dincidncies.Recollir les accions correctives, preventives i de millora.Crear o revisar les eines per mesurar la satisfacci dels membres de la comunitat educativa (famlies, alumnat, professorat).Definir les necessitats de competncia del personal i la formaci adient per satisfer-les.Revisar lassegurament del servei E-A (programacions, pla atenci tutorial, atenci a la diversitat, projectes del centre)

  Amb el suport de la formaci i consultoria

 • 1r trimestreAny 2

  ActivitatFormaciConsultoriaDuradaCurs Desplegament processos (16 h)Curs Gesti dels recursos i installacions (6 h)6 hores en el centre3 hores compartidesContingutsDesplegament processosFormaci bsica de processos. Desenvolupament de fitxes de macroprocessos i subprocessosIdentificaci de documents associats i estandaritzaciIdentificaci de protocols/instruccionsCreaci manual detapaSeguiment del desplegament de processos educatius.

  Seguiment de lassegurament del servei E-AGesti dels recursos i installacionsQu demana la ISO? Gesti de provedors, manteniment, condicions de treball, PRLSeguiment de lelaboraci de protocols de compres i gesti de provedorsSeguiment del pla de manteniment preventiu i correctiu. Utilitzaci dels espais i installacions

 • 2n trimestreAny 2

  ActivitatFormaciConsultoriaDuradaCurs Mesura, anlisi i millora (12 h)6 hores en el centreContingutsEl qu demana la ISO punt 8 Mesura anlisi i milloraControl del producte no conforme (8.3)La millora (8.5)Satisfacci al client (8.2.1)

  Presentaci de les eines i circuits utilitzats per demostrar la conformitat dels serveis i assegurar la conformitat i millora del sistema.Suport en lelaboraci i implantaci dels circuits dincidncies.

  Suport en els circuits per la recollida de les accions correctives, preventives i de millora

  Revisar les eines per mesurar la satisfacci dels clients

 • 3r trimestreAny 2

  ActivitatFormaciConsultoriaDuradaCurs Gesti dels RRHH. Anlisi llocs de treball (8 h)Curs Gesti dels RRHH. Pla de formaci i comunicaci interna (6 h)6 hores en el centre3 hores compartidesContingutsGesti dels RRHH. Anlisi llocs de treballAnlisi i descripci de lloc de treballLa descripci del lloc: la missiCompetncia: coneixements, habilitats i experinciaDonar suport en lelaboraci de les fitxes descriptives llocs de treball i les competncies.

  Revisar el pla de formaci dacord a lestratgia del centre

  Compartir el desplegament del procs de gesti dels RRHH

  Revisar lacta de revisi del sistemaGesti dels RRHH. Pla de formaci i comunicaci internaFormaci i desenvolupament de personesComunicaci interna

 • Resum hores de dedicaci

  Formaci PQConsultoriaTreball centreCompartidaEn el centreAny 21 T2236122 T126123 T14369482433

 • ANY 3Objectius pels centres: Avaluar lestat dimplantaci del sistema de gesti de la qualitatDetectar rees de millora en el centrePreparar el centre per lauditoria externa de certificaci

  Amb el suport de la consultoria i lauditoria internaInici Sistema de gesti de la qualitat

 • 1r trimestreAny 3

  ActivitatFormaciConsultoriaDuradaCurs Auditors interns (8)3 hores en el centreContingutsConcepte auditoriaCompetncies de lequip auditorFases auditoria internaProcediment auditoria internaPrctica auditoria internaPreparar el pla dauditoria interna del centre.Suport en lelaboraci del procediment auditoria interna

 • 2n trimestreAny 3

  ActivitatFormaciConsultoriaDuradaCurs Prctica auditoria (8 h)3 hores en el centreContingutsInterpretaci de la norma i la seva vinculaci amb els processos de centresPlanificaci de les auditoriesRealitzar auditoria procs E-A en un altre centreInforme i seguiment de les desviacions de lauditoriaSeguiment de la implantaci del sistema

  Suport realitzaci informes auditoria

 • 3r trimestreAny 3

  ActivitatConsultoriaDurada14 hores en el centreContingutsRealitzar auditoria interna

  Revisar lacta de revisi del sistema

 • Resum hores de dedicaci

  Formaci PQConsultoriaTreball centreCompartidaEn el centre

  Any 31 T8332 T8333 T14316209

 • Formaci RRHH complementriaLideratge i gesti equips (8h)Gesti del conflicte i tcniques de negociaci (12h)Gesti de reunions (8h)Teambulding (8h)Gesti del temps (8h)Delegar (8h)Comunicaci efica (8h)Procs de selecci i acollida (8h)Recursos per lautodesenvolupament professional (8h)

 • Estimaci hores de dedicaci total PQ

  Formaci PQConsultoriaTreball centreANY 135152777ANY 2482433105ANY 31620945995969

 • Cost del projecteAproximadament 3.500 + IVA per al curs 2013-14 (depenent de les escoles que s'incorporin)Dedicaci del personal propi

 • www.escolacristiana.org/qualitat@PQ_FECC

  Olga Hernndezohernandez@escolacristiana.org933027013