Etika Dan Rasuah

  • Published on
    20-Oct-2015

  • View
    90

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

etika

Transcript

<ul><li><p>FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA </p><p>SEMESTER MEI / 2013 </p><p>ETIKA PROFESIONAL </p><p>OUMH 3203 </p><p>NAMA : SANIAH BT KHALID </p><p>NO. METRIK : 771219065788001 </p><p>NO. KAD PENGENALAN : 771219-06-5788 </p><p>PUSAT PEMBELAJARAN : PPW KOTA BHARU </p></li><li><p>1 </p><p>ISI KANDUNGAN </p><p>1.0 PENGENALAN 2 </p><p> 1.1 Definisi Rasuah 3 </p><p> 1.2 Sejarah Rasuah 5 </p><p>2.0 ANALISIS EKONOMI 5 </p><p>3.0 ANALISIS UNDANG-UNDANG 8 </p><p>4.0 ANALISIS ETIKA 10 </p><p>4.1 Eternal Law ( Teori Undang-undang Abadi) 11 </p><p>4.2 Classical Teleological Ethical Theory ( Teori Utilitarianism) 11 </p><p>4.3 Classical Deontological Ethical Theory (Teori Universalism) 12 </p><p>4.4 Distributive Justice Theory (Teori Keadilan Sejagat) 12 </p><p>4.5 Personal Liberty Theory (Teori Kebebasan Abadi) 12</p><p>5.0 KESIMPULAN 13 </p><p>RUJUKAN 15</p></li><li><p>2 </p><p>1.0 Pengenalan </p><p>Rasuah wujud sejak wujudnya tamadun manusia. Senario rasuah ini berbeza di antara </p><p>sebuah negara dengan negara yang lain. Gejala yang menjadi parasit ini belaku dalam semua </p><p>negara tanpa mengira tahap pembangunan sosial dan ekonominya. Negara mundur, sedang </p><p>membangun, mahu pun negara maju tidak terlepas dilanda gejala rasuah. Walau </p><p>bagaimanapun, tahap perluasan gejala rasuah itu adalah berbeza. Ada negara yang rasuah </p><p>dikatakan sudah sebati dengan segala aspek pekerjaan dan kehidupan sehingga dikatakan </p><p>rasuah itu sudah menjadi budaya dan amalan masyarakatnya. Namun begitu, secara </p><p>keseluruhannya, kebanyakkan negara di dunia melihat gejala rasuah, penyalahgunaan kuasa </p><p>dan penyelewengan sebagai satu perbuatan tidak beretika, sangat jijik, keji dan abnormal. </p><p>Kebanyakkan negara di dunia meletakkan rasuah sebagai kesalahan, tetapi ada negara yang </p><p>sukar untuk menepis gejala rasuah yang telah berleluasa dalam masyarakatnya. Namun dari </p><p>segi pengalaman dan kajian yang dilakukan, ada negara yang walaupun memang ada </p><p>kadangkalanya berlaku gejala negatif ini, tetapi kewujudannya dianggap sebagai unthinkable </p><p>act jika dilakukan oleh seseorang individu, baik anggota perkhidmatan awam, bahkan oleh </p><p>masyarakat umum dalam negara itu. Ancaman rasuah wujud dalam apa juga sistem </p><p>kehidupan. Ia menyerap dalam struktur dan aspek sosial, ekonomi, politik dan pentadbiran </p><p>sesebuah negara. Rasuah juga berlaku dalam apa juga corak dan fahaman sama ada yang </p><p>mengamalkan sistem kapitalis, sosialis, komunis dan sebagainya. Justeru, rasuah bukan lagi </p><p>satu masalah berasingan yang dihadapi oleh sesebuah negara sahaja, tetapi ia merupakan satu </p><p>masalah di peringkat global. </p><p>Berlawanan dengan perkataan rasuah, seseorang yang tidak mudah kalah dengan </p><p>temptation atau penawaran kebendaan, keistimewaan atau kebesaran yang diperoleh </p><p>lantaran rasuah dikatakan orang yang beretika dan berintegriti. Etika ialah himpunan nilai dan </p><p>moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku individu, organisasi dan profesyen (Pelan </p><p>Intergasi Nasional, 2007). Integriti pula kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan </p><p>padu pada individu dan organisasi. Intergriti berkaitan erat dengan etika dan merupakan </p><p>pencerminan etika dalam tindakan. Amanah dalam pengurusan, umpamanya, adalah </p><p>sebahagian daripada etika yang baik. Sesuatu pentadbiran tidak boleh diuruskan dengan baik </p><p>jika tidak ada amanah kerana tanpa amanah pengurusan dan pentadbiran kerajaan tidak dapat </p><p>dilaksanakan, malah boleh menyebabkan huru- hara dan keruntuhan kuasa kerajaan. Sebagai </p></li><li><p>3 </p><p>contoh, memberi tender kepada kontraktor yang tidak sepatutnya, mungkin menghasilkan </p><p>kualiti aset yang rendah. Seterusnya, akan berlaku peningkatan kos seandainya hasil yang </p><p>diperoleh adalah tidak mencapai standard yang dikehendaki. Akibatnya belanjawan akan </p><p>meningkat. Lebih menarik lagi jika kita dapat kaitkan dengan satu laporan kajian persepsi </p><p>yang dibuat oleh The Business Ethics Of Malaysia (BEIM) dengan kerjasama University of </p><p>Nottingham Malaysia dan Kolej Universiti Binary terhadap kepercayaan masyarakat </p><p>terhadap mereka yang terlibat dalam 15 bidang kerjaya yang terpilih. Antara kerjaya yang </p><p>dikaji ialah doktor, guru, profesor, menteri, pemimpin perniagaan dan ahli politik. </p><p>Keputusannya, tahap kepercayaan responden terhadap ahli politik, pemimpin perniagaan dan </p><p>menteri adalah rendah sekali. Masing-masing meraih 11%, 16% dan 20% kepercayaan </p><p>reponden dan berada di senarai tiga terbawah berbanding doktor (72%); guru (67%) dan </p><p>profesor (58%) yang berada pada senarai tiga teratas. Pada masa yang sama juga responden </p><p>soal selidik BEIM merasakan mereka tidak boleh mempercayai ahli politik dan tokoh </p><p>korporat (http://www.ikim.gov.my ). Walaubagaimanapun di Malaysia, menurut Zulkifli bin </p><p>Mat Noor (2005), rasuah masih berada di tahap yang rendah. Ia bukan merupakan satu </p><p>budaya. </p><p>1.1 Definisi Rasuah </p><p>1. Perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab iaitu al-risywah yang digolongkan </p><p>dalam kata umum batil, meliputi juga perbuatan jenayah seperti merompak, memeras </p><p>ugut dan menipu. </p><p>2. Istilah Inggeris iaitu corrupt berasal daripada dua perkataan Latin iaitu cor </p><p>bermakna bersama dan rupt bermakna kehancuran. </p><p>3. Di dalam kamus Concise Law Dictionary. P. G. Osborne memberi definisi rasuah </p><p>ialah dengan memberikan atau menawarkan apa-apa ganjaran kepada mana-mana </p><p>orang untuk mempengaruhi kelakuannya, atau menerima apa-apa hadiah. Ada </p><p>pendapat kedua daripada John B. saunders pula dalam kamus Mozley and Whiteleys </p><p>Law Dictionary memberi definisi rasuah dengan mengambil atau memberi wang </p><p>untuk prestasi atau tidak prestasi terhadap kewajipan awam mereka sendiri. </p><p>4. Istilah rasuah yang digunapakai dalam bahasa melayu yang bermaksud pemberian </p><p>untuk menumbuk rusuk iaitu menyogok dan menyuap. </p></li><li><p>4 </p><p>5. Bagi Bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamed (1986) dalam </p><p>penulisannya mentafsirkan rasuah sebagai suatu perbuatan yang mana seseorang </p><p>memperoleh pendapatan atau pemberian melalui jalan yang salah. Menurut beliau, </p><p>rasuah secara umumnya difahami sebagai memberi sesuatu kepada seseorang yang </p><p>berkuasa dan berpengaruh supaya orang berkenaan menyalahgunakan kuasanya dan </p><p>memberi keistimewaan kepada si pemberi. </p><p>6. Menurut undang-undang Malaysia yang terkandung dalam Seksyen 3(a) (b) dan 4 (a) </p><p>(b), Akta Pencegahan rasuah 1961 (Pindaan 1971) telah mentafsirkan rasuah ialah: </p><p>menerima atau memberi apa-apa suapan sebagai dorongan, upah atau galakkan </p><p>kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan </p><p>sesuatu perbuatan yang ada hubungan dengan prinsipalnya. Suapan pula menurut </p><p>Seksyen 2, Akta Pencegahan Rasuah 1997 ialah wang, derma, pinjaman, hadiah, </p><p>cagaran beharga, harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta </p><p>sama ada alih atau tidak alih atau apa-apa manfaat seumpamanya. </p><p>7. Rasuah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan </p><p>tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah dirinya sendiri. Ini kerana apabila </p><p>melalui prosedur-prosedur biasa, dia tidak akan memperoleh apa-apa yang </p><p>dikehendakinya itu. Secara amnya rasuah bermakna kuasa yang telah diberikan </p><p>kepadanya disalahgunakan dan bertindak untuk kebaikan diri sendiri dan bersikap </p><p>pilih kasih dalam tindakannya (http://seramgiler-hidupsegan.blogspot.com/). </p><p>8. Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (ASPRM 2009) </p><p>(Akta 694), rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau </p><p>dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu </p><p>perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, </p><p>bonus, undi, perkhidmatan, jawatan upah, diskaun. Terdapat empat kesalahan rasuah </p><p>yang utama iaitu: </p><p>1. Meminta / menerima rasuah (Seksyen 16 &amp; 17 (a) ASPRM 2009) </p><p>2. Memberi suapan ) Seksyen 17(b) ASPRM 2009) </p><p>3. Mengemukakan tuntutan palsu (Seksyen 18 ASPRM 2009) </p><p>4. Salah guna kuasa (Seksyen 23 ASPRM 2009) </p><p>Secara keseluruhannya, rasuah boleh didefinisikan dengan pelbagai cara, tetapi </p><p>maksudnya tetap sama iaitu pemberian atau penerimaan sesuatu yang bertujuan melakukan </p></li><li><p>5 </p><p>perkara yang tidak digalakkan sama ada oleh undang-undang atau peraturan harian tertentu </p><p>yang berkaitan dengan tugas. Ini kerana apabila melalui prosedur-prosedur biasa, individu </p><p>tersebut tidak akan memperoleh apa-apa yang dikehendakinya. </p><p>1.2 Sejarah Rasuah </p><p> Rasuah merupakan amalan yang sudah menjadi darah daging orang-orang Yahudi </p><p>sejak zaman berzaman. Al-Quran al-karim telah menyentuh persoalan ini dalam beberapa </p><p>ayatnya ketika menjelaskan sifat-sifat orang Yahudi. Firman Allah S.W.T dalam surah Al-</p><p>Maidah ayat 5 bermaksud, Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka </p><p>memakan segala yang haram. Menurut Ibn Jarir al-Tabari dalam Muhammad Zaini Yahaya, </p><p>et.al. (2010) segala yang haram pada ayat tersebut membawa maksud rasuah. Pendapat ini </p><p>disokong oleh Zulkifli Mat Noor yang mengatakan rasuah wujud sejak wujudnya tamadun </p><p>manusia. Selain itu, jika kita menyorot sejarah peradaban dunia, kita akanmendapati bahawa </p><p>rasuah telahpun diamalkan oleh paderi-paderi Kristian di Eropah sebelum berlakunya </p><p>revolusi. Kesan amalan rasuah, negara mereka mengalami kemunduran dari segi ekonomi, </p><p>malah membawa kepada perpecahan politik. Hal ini menyebabkan zaman tersebut dikenali </p><p>sebagai Zaman Gelap. Begitu juga, banyak kerajaan di benua Afrika tumbang atau diguling </p><p>gara-gara pemimpinnya mengamalkan rasuah yang menyebabkan rakyat hilang kepercayaan. </p><p>Bagi Syed Husin Al Attas (1980) pula, amalan rasuah di Malaysia sebenarnya wujud sejak </p><p>masyarakat tradisional lagi. Ini kerana, masyarakat tradisional dahulu telah mengamalkan </p><p>budaya memberi hadiah kepada seseorang sebagai penghormatan. Di Malaysia, rasuah wujud </p><p>bersama wujudnya Malaysia. Kewujudan rasuah telah bermula sejak sejarah peradaban </p><p>manusia dinodai oleh sifat-sifat tamak dan haloba. </p><p>2.0 Analisis Ekonomi </p><p>Kajian yang dilakukan oleh Saradina Mohd Adnan dan Mohd Adib Ismail </p><p>menunjukkan bahawa rasuah yang berleluasa tidak baik untuk perkembangan ekonomi </p><p>negara. Oleh itu, para penggubal dasar perlu memikirkan dan melaksanakan usaha </p><p>pembanterasan rasuah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi. Negara yang mempunyai </p><p>indeks rasuah yang rendah mempunyai hubungan yang positif antara rasuah dan pertumbuhan </p><p>ekonomi. Manakala, bagi negara yang mempunyai indeks rasuah yang tinggi, rasuah </p><p>memberi kesan negatif kepada pertumbuhan ekonomi. Walaubagaimanapun secara </p></li><li><p>6 </p><p>teknikalnya, dengan kewujudan rasuah, pekerjaan akan jadi tidak produktif sekaligus </p><p>memberi sumbangan kepada kemerosotan ekonomi. Begitu juga penyelewangan akan banyak </p><p>berlaku dengan rasuah dan turut menyumbang kepada ketidakstabilan ekonomi. Jadi, secara </p><p>keseluruhannya rasuah tetap menjadi salah satu elemen dalam menghalang dan memberi </p><p>kesan kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara. </p><p>Rajah 1 Hutang Kerajaan Malaysia </p><p>Rajah 1 di atas menunjukkan hutang Negara yang mingkat sepanjang tahun. RHB </p><p>Research Center membentangkan laporan mereka sebelum ini memberitahu, risiko </p><p>kemelesetan ekonomi global yang berlaku sekarang ini sebenarnya dan hakikatnya akan </p><p>memberikan impak yang sangat tinggi kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia dan dijangka </p><p>pada tahun 2013 ekonomi Malaysia akan bergerak perlahan sehingga ke tahap 3.5%. Kalau </p><p>begitu, apa akan jadi akan Malaysia? Akibatnya..angka hutang Malaysia yang anda lihat </p><p>hari ini iaitu sebanyak RM456.1 billion akan terus meningkat ke angka yang lebih </p><p>membimbangkan! Dan lebih memburukkan lagi keadaan apabila ekonomi China dan </p><p>ekonomi global menuju ke era kemelesetan, Malaysia dijangka akan menerima tempias </p><p>kemelesetan ekonominya dua kali ganda. Mengapakah situasi ini berlaku? Adakah negara </p><p>sedang di landa amalan rasuah pada organisasi tertinggi dalam barisan kabinet pentadbir </p><p>negara kita. </p><p>David Ng (2006) mengatakan, Bank Dunia mengandaikan rasuah ini sebagai satu </p><p>ancaman yang terbesar kepada ekonomi dan pembangunan sosial. Ia membantutkan </p><p>pembangunan negara dengan memporak- perandakan undang-undang dan juga melemahkan </p></li><li><p>7 </p><p>institusi asas dalam pembangunan ekonomi. Jelas di sini menunjukkan bahawa rasuah ini </p><p>meninggalkan kesan yang amat negatif kepada masyarakat dan negara kerana pembangunan </p><p>ekonomi sesebuah negara itu boleh terbantut akibat daripada amalan rasuah tersebut. Menurut </p><p>Mohd Shauki Abd. Majid (2004) pula, budaya rasuah juga boleh menghancurkan pentadbiran </p><p>dan pemerintahan sesebuah negara. Oleh yang demikian, Pelan Hala Tuju Program </p><p>Tranformasi Malaysia dalam membanteras rasuah akan menumpukan pada tiga bidang </p><p>utama yang paling mudah terdedah kepada rasuah iaitu agensi pengawalseliaan dan </p><p>penguatkuasaan, perolehan kerajaan dan rasuah besar (politik). </p><p>Berdasarkan sumber daripada perancangan dan pelaksanaan selaras dengan </p><p>Rancangan Malaysia Ke-10. Melalui konsep 1 Malaysia, Rakyat didahulukan Pencapaian </p><p>diutamakan yang diperkenalkan oleh Perdana menteri Malaysia yang keenam, Yang Amat </p><p>Berhormat, Dato Seri Najib Tun Razak sejak perlantikan rasminya sebagai perdana menteri </p><p>pada 3 April 2009. Gagasan 1 Malaysia ni merujuk kepada enam Bidang Keberhasilan Utama </p><p>Negara (NKRA) yang disasarkan oleh kerajaan untuk memastikan ekonomi negara berada </p><p>pada tahap yang boleh meletakkan kepentingan rakyat sentiasa diutamakan. Program </p><p>Transformasi Kerajaan (GTP) adalah satu program terbesar bagi negara Malaysia dalam </p><p>usaha untuk membanteras rasuah yang berlaku di kalangan rakyat Malaysia. Ia merupakan </p><p>kesinambungan dari rancangan membanteras rasuah oleh Perdana Menteri sebelum ini. Dua </p><p>objektif GTP adalah untuk mentransformasikan kerajaan agar menjadi lebih efektif dalam </p><p>penyampaian perkhidmatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan yang menjadi </p><p>keutamaan kepada rakyat dan memacu Malaysia ke arah melahirkan masyarakat yang maju, </p><p>bersatu-padu dan saksama dengan standard kehidupan yang tinggi untuk semua. Ini juga </p><p>sejajar dengan misi nasional ke arah mencapai Wawasan 2020 untuk Malaysia mencapai </p><p>status negara maju sepenuhnya. Dan salah satu daripada bidang keberhasilan utama negara </p><p>(NKRA) nya ialah mentransformasikan negara kepada negara bebas rasuah dengan pelbagai </p><p>aktiviti membanteras rasuah. amalan rasuah ini haruslah segera kerana kesannya amat buruk </p><p>kepada ekonomi negara. </p><p>Rajah 1 di bawah menunjukkan statistik tangkapan rasuah di Malaysia dari tahun </p><p>2002 hingga 2012. Peningkatan hasil tangkan dari tahun 2002 hingga tahun 2011 </p><p>menunjukkan bahawa kerajaan sedang berusaha mengenalpasti kegiatan yang sedang </p><p>berleluasa ini. Bagaimanapun terdapat penurunan pada hasil tangkapan pada tahun 2012. </p><p>Data ini membuktikan bahawa terdapat kesedaran dalam masyarakat, apabila mereka telah </p><p>mula mengamalkan etika dan integriti dalam sebarang tindakan yang di ambil. Jika keadaan </p><p>ini berterusan, negara kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sihat. Jika keadaan </p></li><li><p>8 </p><p>ini berterusan mungkin negara akan mencapai CPI yang lebih baik. Dengan itu pelabur-</p><p>pelabur akan berani untuk melabur di negara kita yang seterusnya memacu ekonomi negara. </p><p>Hasil Tangkapan Rasuah Dari Tahun...</p></li></ul>