Etika i Korporativna Odgovornost

 • View
  18

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1

Transcript

 • ETIKA I KORPORATIVNA DRUTVENA ODGOVORNOST KAO DIMENZIJE SAVREMENOG MENADMENTA Uvodna razmatranjaPotreba da se u oblasti menadmenta vodi rauna o etici i moralu, uvek, svuda i bez izuzetaka,Ogromna koliina nepoverenja na gotovo svim relacijama koje uspostavljaju razliiti stejkholderi u naoj poslovnoj praksi, Postoje razliite teorije poverenja koje se mogu primeniti u poslovanju, a veina posmatra poverenje sa racionalnog i socijalnog aspekta:Racionalni aspekt poverenja, zasniva poverenja na proceni vlastitih interesa. Racionalnost se shvata kao praktian pojam, a pojedinac bira delovanje koje e mu doneti korist,Socijalni aspekt poverenja, poverenje se shvata kao socijalan pojam, isto se gradi postepeno, a odnos izmeu partnera se moe, tokom trajanja procesa razvoja poverenja, neprekidno menjati.Komponente poverenja su (str.352, tabela 1): integritet, sposobnost, otvorenost, dobronamernost i oekivanja.

 • Modeli etikog odluivanjaPotrebno je razvijati i primnjivati razliite modele etikog odluivanja u menadmentu,Jedan od optih modela prikazan je na slici 1, str. 353, koja posebno istie dve varijable: 1. Karakteristiku pojedinaca Individualne razlike,Pristrasnosti,

  2. Karakteristike organizacije:Organizaciona kultura,Grupni i oranizacioni pritisci,

  Individualno etiko odluivanje i ponaanje:

  Moralna svest

  Moralni sud

  Etiko ponaanje

 • ta je poslovna etika?Definicija: deo primenjene etike koja se moe opisati kao primena etikih vrednosti na sve aspekte poslovnog ponaanja, U optem smislu, etika se moe definisati kao skup pravila koja definiu dobro i loe ponaanje, odnosno pristup koji uzima u obzir kako ponaanje pojedinaca utie na druge ljude,Dolazi od rei ethikes i ethos, to znai uobiajeno, usvojen od Aristotela, Izraz je obuhvatio pojam karaktera i ponaanja i iri je pojam od morala,Etika odraava individualni karakter, moe se govoriti i o etici grupe pojedinaca, etici profesije, kao i o etici firme, odnosno biznisa,U sutini dobra poslovna praksa je rezultat moralnih i etikih poslovnih odluka.

 • Razlozi pojave etikih problemaLina korist, prouzrokuje etike probleme, zbog toga to neki ljudi stavljaju svoju linu korist ispred dobrobiti kompanije. Pri zapoljavanju obratiti panju na sledee karakteristike kandidata:Shvatanje uloge u biznisu,Intenzitet elje za uspehom,Spremnost na rtvovanje.Konflikt individualnih vrednosti i organizacionih ciljeva,Menaderske vrednosti i stavovi, menaderi predstavljaju klju i daju etiki ton svojoj kompaniji,Pritisak konkurencije,Kulturne razlike i protivrenosti.

 • OSNOVNI PRINCIPI ETIKOG POSLOVANJAPerformanse preduzea sa aspekta poslovne etike i njene definicije se mogu ocenjivati prema:Cilju, dubini i implementaciji etikih vrednosti i poslovnih principa preduzea,Nivou uticaja etike na glavne poslovne procese,Realnim, javno dostupnim primerima etikog odluivanja, broju pritubi, sudskih procesa i uopte utisaka u javnostiBroju pritubi, sudkih procesa i uopte utisaka u javnosti.

 • Da bi preduzee postizalo neku etiku afirmaciju i porast poslovnog ugleda, potrebno je prdravati se sledeih PRINCIPA:Podraka i potovanje meunarodnih priznatih ljudskih prava,Preduzimanje mera radi spreavanja preduzea da uestvuju u zloupotrebi ljudskih prava,Sloboda udruivanja i stvarno priznavanje prava kolektivnog pregovaranja,Uklanjanje svih oblika prisilnog i obaveznog rada,Stvarno ukidanje deijeg rada,Uklanjanje diskriminacije u zapoljavanju i izboru zvanja,Podrka merama zatite od ekolokih i zdravstvenih rizika,Preduzimanje mera radi promocije vee ekoloke odgovornosti,Podsticanje razvoja i irenja ekoloki prihvatljivih tehnologija,Suzbijanje korupcije u svom njenim oblicima, ukljuujui ucene i pomiivanja.

 • PET NIVOA ETIKE ODGOVORNOSTI U BIZNISUPrvi nivo, se moe nazvati drutvenim odnosno socijetalnim. Reavaju se problemi sa utajom poreza, korupcije i poloaj odreenih drutvenih grupa, odnos prema polovima, odnos prema rasama,Drugi nivo, se moe nazvati poslovnim pa obuhvata odnose zaposlenih u preduzeu i stejkohdera. Na prvom mestu u ovom nivou odgovornosti su kupci, zatim dobavljai, banke, akcionari, itd.Trei nivo, se moe nazvati nivoom interne politike i ovde se razmatraju odnosi izmeu kompanija i zaposlenih u njoj,etvrti nivo, je personalni, odnosno lini nivo, tako da se ovde analiziraju pitanja obaveza i odgovornosti zaposlenih kao ljudskih bia i radnika u preduzeu,Peti nivo je internacionalni nivo i odnosi se na svetsku ekonomsku scenu koja mora biti osloboena svih blokada i trgovinskih sankcija, zatvaranja, neekvivalentne razmene, dugova, itd.

 • IZVORI ETIKIH PROBLEMA U POSLOVANJUVeliki broj potencijalnih izvora etikih problema, odnosno mesta gde se oni mogu pojaviti,Najei etiki problemi su:Izdavanje poslovne tajne,Mito i korupcija,Sabotaa i popusti u radu,Sklapanje tetnih poslovnih aranmana,Tolerisanje nazakonitog rada,Podsticanje na nerad i bojkot, i Friziranje izvetaja i informacija.

 • Izvori etikih problema javljaju se i na nivou pojedinaca, uvek kada:Nisu usklaeni lini ciljevi i nepouzdan karakter, radi se o osobini nekih pojedinaca koji po svaku cenu ele postii line ciljeve bez obzira na moguu nepravdu koja se moe desiti kolegama ili preduzeu,Sukob linih i organizacionih ciljeva, kada preduzee tei ciljevima ili koristi metode koje su neprihvatljive nekim njenim radnicima,Stavovi vrednosti menadera, kao glavni donosioci odluka i uvari reda i zakonitosti u preduzeu, imaju glavnu ulogu u borbi protiv neetikog ponaanja.Uticaj pritiska konkurencije, to izaziva preduzee da se odluuje za neetike akcije kako bi pobedile konkurenciju, u borbi za napredovanje izmeu zaposlenih u preduzeu.

 • Drugi izvori etikih problema:Oblici nelojalne ili neetike konkurencije, a posebno: reklamiranje proizvoda na sa neistinitim podacima, davanje netanih informacija o drugom preduzeu, dovoenje u bilo kakvu zabludu kupca, neovlaena upotreba iga, znaka, kvaliteta, davanje poklona imovinske ili druge koristi drugom preduzeu radi dobijanja povlaenih uslova, preotimanja kadrova, i dr.Razlike u kulturama, posebno veliki problemi se javljaju zbog razlike u religijama, to je etiko za jedne, to je neetiko za druge,Spreavanje slobodne trine utakmice, odnosi se na pojavu raznih vrsta monopola, sporazuma o tritu, cenama, limitiranju kapaciteta i obima proizvodnje, zatvaranju trita radi eliminisanja konkurenata i drugi sporazumi koji eliminiu sutinu konkurencije ANTIMONOPOLSKO ZAKONODAVSTVO

 • SMERNICE ZA ETIKO RAZMILJANJE I DELOVANJESmernice kako rezonovati etiki treba da pomognu u tome kako identifikovati prirodu etikog problema,Kako se odluiti za smer akcija koji je najprimereniji u smislu dobijanja najboljih etikih rezultata,Postoji tri metoda etikog rezonovanja:Utilitarni metod, zasniva se na poreenju gubitaka i dobitaka iz neke akcije,Metod prava, zasniva se na prav kao kategoriji po kojoj je odreena grupa ovlaena za neku akciju, odnosno ponaanje na odreeni nain,Metod pravednosti, obuhvata pravdu, odnosno situaciju kada su benefiije i odgovornosti raspodeljene prema odreenom pravilu.

 • Oblici dravnog krenja etikih normiZloupotreba ovlaenja dravnih slubenika,Ometanje nekih preduzetnika estim slanjem finansijske i druge kontrole,Sukob interesa,Kreiranje ekonomske politike koja je usmerena protiv interesa domaih privrednika,Kreiranje ekonomske politike koja naruava slobodu trine konkurencije,Subvencionisanje nekih preduzea, reprogram ili otpis dugova na bazi politikih veza.

 • Stavovi za poveanje kvaliteta etikih performansi preduzea su:Stavovi top menadmenta, najbitniji za etiko ili neetiko ponaanje preduzea. Lini primer je najubedljiviji,Interna korporativan kultura preduzea, vri snaan uticaj na ponaanje svih zaposlenih harmonizacijom ekonomskih i socijalnih interesa komapanije,Obezbeenje prihvatanja etike u preduzeima, sa ciljem poboljanja etikih performansi,Pravila etike, opisuju osnovne vrednosti sistema, etike principe i specifina etika pravila,Etiki odbori, se formaju u cilju ramatranja etike dimenzije politike P.Programi uenja, upoznaju zaposlene sa primom etike u poslovanju, Etiki auditi, pokuavaju razotkriti neetika ponaanja,Etiki kodeksi, izjave o normama i uverenjima preduzea, upuuje na opta moralna naela i izgraivanje etike atmosfere unutar preduzea.

 • Etiki menadmentPravilno shvaen etiki menadment mora jasno definisati pravila igre i primeniti ih u itavom preduzeu putem svebuhvatne komunikacije i interakcije u procesu upravljanja ljudskim resursima, etiri inioca za useno sprovoenje etike poslovanja u preduzeu su:Postavljanje jasnih pravila-kodeksa delovanja,Sistemska implementacija postavljenog kodeksa,Redovan nadzor u sprovoenju postavljenih pravila,Definisanje sankcija u sluaju nepoeljnog ponaanja.Etike obaveze preduzea treba da proizlaze iz njegove drutvene odgovorosti, a drutvena odgovornost prizlazi i njegove moi,Mone korporacije uz ekonomsku osvajaju i politiku mo.

 • Mitovi o poslovnoj etici10 mitova o poslovnoj etici (netanih stvari):Poslovna etika je vie stvar religije nego menadmenata,Nai zaposleni su etini te nam nije potrebana etika,Poslovnu etiku najkopetentnije izuavaju filozofi, akademici i teolozi,Poslovan etika je suvina,Poslovan etika je stvar dobrih momaka koji propovedaju o loim momcima,Poslovan etika je novi policajac,Etikom se ne moe upravljati,Poslovna etika i druvna odgovornst su jedna te ista stvar,Naa organizacija nema problema sa zakonom, znai da smo etini,Upravljanje etikom na radnom mestu ima malo praktinog znaaja.

 • Korporativna drutvena odgovornost Korporativan drutvna odgovornost predstavlja odnos menadmenta prema okruenju koji se meri pisanim i nepisanim moralnim pravilima prema kojima se ocenjuje ponaanje menadmenta, odnosno preduzea,Znai menadment je odgovoran i pred interim i pred eksternim okruenjem preduzea,Opta podruja aktivnosti i drutvene odgo