Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko

  • Published on
    26-May-2015

  • View
    1.363

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wykorzystaj moliwoci Excela, aby uatwi sobie prac i zarzdzanie domowymi finansami* Jak wykorzystywa funkcje zagniedone do obliczania premii?* Jak importowa dane finansowe z wielu rde?* Jak tworzy zestawienia zbiorcze z zastosowaniem sum czciowych?Microsoft Office Excel 2007 to nowoczesne narzdzie, ktre mona wykorzysta nie tylko w biurze, ale take do sprawnego zarzdzania finansami domowymi. Program ten pozwala na dokonywanie zaawansowanych i skomplikowanych wylicze, analiz i zestawie, a poza tym posiada ogromne moliwoci prezentacji danych. Dziki zagniedaniu funkcji moe by stosowany do wyliczania premii lub wskazywania pracownikw, ktrzy maj dosta nagrod. W warunkach domowych przy uyciu Excela moesz dokona wyboru najlepszej oferty kredytowej lub funduszu inwestycyjnego.„Excel 2007 w firmie. Controling, finanse i nie tylko” pokazuje, w jaki sposb korzysta z programu w charakterze narzdzia analiz. Nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynasz prac z Excelem, czy te uywae go ju wczeniej. Ksika zawiera wiele praktycznych wicze oraz konkretnych przykadw wraz z objanieniami, ktre wskazuj na rne zastosowania tego programu. Dowiesz si midzy innymi, w jaki sposb uywa Excela do planowania pynnoci finansowej albo jak obliczy okres zwrotu nakadw. Nauczysz si tworzy prezentacje danych oraz wasne funkcje. Co wane, ten podrcznik zosta skonstruowany tak, eby mg nie tylko wykorzystywa, ale i czy poszczeglne funkcjonalnoci - i w efekcie biegle porusza si wrd ogromnej liczby moliwoci tej niesamowitej aplikacji. * Funkcje statystyczne, logiczne i tekstowe* Funkcje matematyczne i trygonometryczne* Adresy wzgldne i bezwzgldne* Operacje finansowe z wykorzystaniem daty i czasu* Funkcje zagniedone* Analiza finansowa* Analiza wielokryterialna* Udostpnianie skoroszytu* Ochrona danych przed kopiowaniem* Automatyzacja pracy z danymiExcel 2007 — praktyczny zestaw nowoczesnych rozwiza do zarzdzania finansami firmowymi i domowymi.

Transcript

<ul><li> 1. Excel 2007 w firmie.Controlling, finansei nie tylkoAutor: Sebastian Wilczewski, Maciej WrzdISBN: 978-83-246-1292-5Format: B5, stron: 392 Wykorzystaj moliwoci Excela, aby uatwi sobie praci zarzdzanie domowymi finansami Jak wykorzystywa funkcje zagniedone do obliczania premii? Jak importowa dane finansowe z wielu rde? Jak tworzy zestawienia zbiorcze z zastosowaniem sum czciowych?Microsoft Office Excel 2007 to nowoczesne narzdzie, ktre mona wykorzysta nietylko w biurze, ale take do sprawnego zarzdzania finansami domowymi. Program tenpozwala na dokonywanie zaawansowanych i skomplikowanych wylicze, analizi zestawie, a poza tym posiada ogromne moliwoci prezentacji danych. Dzikizagniedaniu funkcji moe by stosowany do wyliczania premii lub wskazywaniapracownikw, ktrzy maj dosta nagrod. W warunkach domowych przy uyciu Excelamoesz dokona wyboru najlepszej oferty kredytowej lub funduszu inwestycyjnego.Excel 2007 w firmie. Controling, finanse i nie tylko pokazuje, w jaki sposb korzystaz programu w charakterze narzdzia analiz. Nie ma znaczenia, czy dopiero zaczynaszprac z Excelem, czy te uywae go ju wczeniej. Ksika zawiera wielepraktycznych wicze oraz konkretnych przykadw wraz z objanieniami, ktrewskazuj na rne zastosowania tego programu. Dowiesz si midzy innymi, w jakisposb uywa Excela do planowania pynnoci finansowej albo jak obliczy okreszwrotu nakadw. Nauczysz si tworzy prezentacje danych oraz wasne funkcje.Co wane, ten podrcznik zosta skonstruowany tak, eby mg nie tylkowykorzystywa, ale i czy poszczeglne funkcjonalnoci i w efekcie biegle poruszasi wrd ogromnej liczby moliwoci tej niesamowitej aplikacji. Funkcje statystyczne, logiczne i tekstowe Funkcje matematyczne i trygonometryczne Adresy wzgldne i bezwzgldne Wydawnictwo Helion Operacje finansowe z wykorzystaniem daty i czasu ul. Kociuszki 1c Funkcje zagniedone 44-100 Gliwice Analiza finansowa tel. 032 230 98 63 Analiza wielokryterialna e-mail: helion@helion.pl Udostpnianie skoroszytu Ochrona danych przed kopiowaniem Automatyzacja pracy z danymi Excel 2007 praktyczny zestaw nowoczesnych rozwiza do zarzdzania finansami firmowymi i domowymi </li></ul><p> 2. SPIS TRECI Wstp71. Zastosowanie wybranych funkcjido analizy finansowej i nie tylko 11Funkcje statystyczne .............................................................................. 13Wyszukiwanie wartoci maksymalnej (zastosowanie funkcji Max()) na przykadzie analizy sprzeday ................... 13Wyszukiwanie wartoci minimalnej (zastosowanie funkcji Min()) na przykadzie analizy sprzeday .................... 16Wyszukiwanie redniej (zastosowanie funkcji rednia()) na przykadzie analizy sprzeday ........................................... 19Zliczanie osb i innych elementw (funkcja Licz.warunki()) speniajcych dane warunki .................................................... 21Funkcje logiczne ..................................................................................... 23Wykonywanie oblicze zalenych od spenienia innych warunkw (funkcja Jeeli()) ........................................ 23Sprawdzanie czy dane speniaj jeden z wielu warunkw (funkcja LUB()) ......................................................................... 27Funkcje tekstowe ................................................................................... 29Pobieranie wybranych fragmentw tekstu do dalszego wykorzystania (funkcja Fragment.Tekstu()) ....... 29czenie kilku cigw znakw w jeden (funkcja Zcz.Teksty()) ............................................................ 32 3. Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko Zamiana cigu znakw na cig pisany tylko maymi literami (funkcja Litery.Mae()) ...............................................34 Zamiana cigu znakw na cig pisany tylko wielkimi literami (funkcja Litery.Wielkie()) ...........................................34 Zamiana cigu znakw na cig pisany od wielkiej litery (funkcja Z.Wielkiej.Litery()) .....................................................34 Funkcje wyszukiwania i adresu .............................................................35 Wyszukiwanie informacji o osobach, towarach (zastosowanie funkcji Wyszukaj.pionowo()) na przykadzie przygotowania formatki faktury ....................35 Funkcje matematyczne i trygonometryczne ..........................................40 Obliczanie sumy (zastosowanie funkcji Suma()) na przykadzie analizy sprzeday ...........................................40 Sumowanie tylko tych elementw, ktre speniaj zadane kryteria (zastosowanie funkcji Suma.jeeli()), na przykadzie analizy sprzeday ...........................................42 Zaokrglanie danych finansowych (zastosowanie funkcji Zaokr()) .................................................452. Adresy wzgldne i bezwzgldne49 Adresy wzgldne .....................................................................................50 Adresy bezwzgldne ...............................................................................563. Operacje finansowe z wykorzystaniemdaty i czasu 65 Data i godzina jako cz zestawie finansowych ................................66Waciwa prezentacja daty i czasu w arkuszachprogramu Microsoft Office Excel 2007 ...................................71Obliczenia prowadzone na dacie i czasie ...................................79Funkcje kategorii Data i godzina ................................................814. Funkcje zagniedone101 Kilka sw o zagniedaniu funkcji .....................................................102 Wykorzystywanie zagniede funkcji do wyliczania premii ............103 Wykorzystanie funkcji zagniedonych do wskazania pracownikw, ktrzy maj otrzyma nagrod jubileuszow ..........108 Kilka dodatkowych informacji .............................................................1125. Pobieranie danych finansowychz rnych rde113 Import danych finansowych z wielu rde ........................................114 Dostp do danych opublikowanych na stronach internetowych ........124 Pobieranie informacji z programu Microsoft Outlook .........................133 4 4. Spis treci 6. Analiza finansowa 141 Wykonywanie dziaa analitycznych na danych z wielu arkuszy na przykadzie sumowania sprzeday z rnych okresw ............. 142 Konsolidacja danych na przykadzie analizy czasu pracy poszczeglnych pracownikw w poszczeglnych miesicach i przy poszczeglnych projektach ..................................................... 145 Filtrowanie danych .............................................................................. 150Stosowanie autofiltru na przykadzie analizy informacji o sprzeday ............................................................................ 150Stosowanie filtru zaawansowanego na przykadzie analizy informacji o pracownikach ....................................... 157 Zliczanie obiektw wystpujcych w bazie za pomoc funkcji Bd.ile.rekordw.A() na przykadzie analizy sprzeday .................... 162 Tworzenie zestawie zbiorczych zastosowanie sum czciowych .............................................................................. 165 Tworzenie elastycznych analiz za pomoc tabel i wykresw przestawnych ................................................................ 172Wykorzystanie tabel przestawnych ......................................... 172Wykorzystanie wykresw przestawnych ................................ 1797. Waciwa prezentacjadanych finansowych183 Formatowanie danych finansowych ................................................... 184 Formatowanie niestandardowe wykorzystywane w finansach i controllingu ..................................................................................... 201 Formatowanie warunkowe .................................................................. 206 Budowa wykresw w oparciu o dane finansowe ................................ 217 Przebudowa wykresw na potrzeby analizy finansowej .................... 2238. Funkcje finansowe 239 Przysza warto inwestycji zastosowanie funkcji FV() ................. 240 Dyskontowanie wartoci zastosowanie funkcji PV() ...................... 245 Stopa zwrotu ........................................................................................ 248Stopa zwrotu z kapitau (ROI) .................................................. 248Stopa zwrotu z kapitau wasnego (ROE) ................................. 248Wewntrzna stopa zwrotu zastosowanie funkcji IRR() ...... 248 Wyliczanie raty kredytowej i analiza oprocentowania ...................... 251Obliczanie raty kredytu przy ratach rwnych zastosowanie funkcji PMT() .............................................. 251Obliczanie raty kredytu przy ratach malejcych ..................... 253Efektywna i nominalna stopa procentowa .............................. 257Sposoby wyliczania amortyzacji .............................................. 2605 5. Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko 9. Zagadnienia optymalizacji danych 267 Analiza co jeeli w przypadku danych finansowych ........................269 Analiza wraliwoci poprzez tabele danych ........................................274 Analiza wielowariantowa z wykorzystaniem scenariuszy .................281 Optymalizacja danych przy wielu niewiadomych ...............................288 Analiza danych .....................................................................................301 Histogram ..................................................................................301 Korelacja ....................................................................................30310. Zarzdzanie pynnoci finansow oraz segmentami rynku 309 Wydzielanie rejonw rynku .................................................................310 Analiza wielokryterialna ......................................................................319 Planowanie pynnoci finansowej ........................................................32611. Analiza inwestycji333 Obliczanie okresu zwrotu nakadw ...................................................334 Okrelenie biecej i przyszej wartoci inwestycji funkcja NPV() ................................................................................336 Wybr najkorzystniejszej inwestycji indeks zyskownoci .............33812. Praca wielu osb na jednym skoroszycie 341 Udostpnianie skoroszytu ....................................................................342 ledzenie zmian w udostpnionym skoroszycie ..................................346 Akceptacja i odrzucanie zmian ............................................................350 Ochrona skoroszytu ..............................................................................351 Ochrona arkusza ...................................................................................353 Nadawanie uprawnie do komrek .....................................................356 Zabezpieczenie pliku hasem ................................................................358 Ochrona danych przed drukowaniem, kopiowaniem i dystrybucj ......................................................................................35913. Wykorzystanie makra i wasnych funkcji do usprawnienia analiz finansowych363 Tworzenie funkcji finansowych ...........................................................364 Automatyzacja pracy z danymi wykorzystanie makr ....................372Rejestracja makra ......................................................................372Skorowidz383 6 6. 9 ZAGADNIENIA OPTYMALIZACJI DANYCHTen rozdzia ma na celu prezentacj mo liwo ci analitycznych programu Microsoft Office Excel 2007. Program nie tylko umo - liwia obliczanie i wa ciw prezentacje danych, pozwala rwnie przy wykorzystaniu odpowiednich narzdzi obliczy rwnania z jedn oraz z wieloma niewiadomymi. Mo liwe jest tak e wielo- wariantowe prezentowanie danych finansowych.Z tego rozdziau dowiesz si:Q w jaki sposb przeprowadza analiz co je elii wyszukiwa rozwiza rwna z jedn niewiadom,Q jak mo na wykorzysta program Microsoft Office Excel2007 do analizy wra liwo ci,Q jak atwo prowadzi analiz wielowariantow,Q w jaki sposb oblicza rwnania z wieloma niewiadomymi, 7. Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko Q jakie narzdzia analizy statystycznej dostpne s w programie.Program Microsoft Office Excel 2007 poza szerokimi mo liwo-ciami obliczania i prezentowania danych finansowych pozwala na bardzo zaawansowan ich analiz. Wykorzystujc znajdujc si na wst ce zakadk Dane, uzyskuje si dostp do narzdzi su-cych do przeprowadzania optymalizacji. Narzdzia te znajduj si w dwch sekcjach: Narzdzia danych oraz Analiza. Ta druga sekcja domy lnie nie jest wczona. Aby uzyska dostp do narz- dzi Analiza danych oraz Solver, nale y zainstalowa odpowiednie dodatki. Mo na to wykona poprzez przej cie do polecenia Opcje programu Excel znajdujcego si w rozwijanym menu otwieranym przyciskiem pakietu Office.Aby zainstalowa dodatki umo liwiajce optymalizacj danych, nale y: 1. Wybra przycisk pakietu Office (jedyny przycisk menu w nowym interfejsie Excela 2007), a nastpnie wskaza polecenie Opcje programu Excel, co prezentuje rysunek 9.1.Rysunek 9.1. Wybr przycisku programu Excel 268 8. Rozdzia 9. Zagadnienia optymalizacji danych 2. W oknie Opcje programu Excel przej do sekcji Dodatki w lewej cz ci okna zostan zaprezentowane aktywne i nieaktywne dodatki programu. 3. W sekcji Zarzdzaj wybra z listy rozwijanej Dodatki programu Excel, a nastpnie wcisn przycisk Przejd . 4. Po otwarciu okna Dodatki zaznaczy przycisk opcji przy dodatkach: Analysis ToolPak oraz Dodatek Solver, po czym wybra przycisk OK (rysunek 9.2).Rysunek 9.2. Okno Dodatki 5. Dodatki zostan zainstalowane i umieszczone na zakadce Dane w sekcji Analiza. Analiza co je eli w przypadku danych finansowych Jedn z podstawowych funkcjonalno ci zwizanych z optymali- zacj danych jest mo liwo symulowania sytuacji co je eli, a wic rozwizywania rwna z jedn niewiadom. Co stanie si z zyskiem firmy, je li zmniejszona zostanie mar a, bd jak bd wyglday koszty przedsiwzicia przy u yciu dro szych269 9. Excel 2007 PL. Controlling, finanse i nie tylko materiaw wykoczeniowych to podstawowe pytania, na ktre firmy musz odpowiada codziennie.Doskonaym narzdziem uatwiajcym tak analiz danych jest polecenie Szukaj wyniku, ktre w atwy sposb umo liwia odnale- zienie wskazanej warto ci niewiadomej przy okre lonych wszyst- kich pozostaych warto ciach.Polecenie umieszczone jest na zakadce Dane w sekcji Narzdzia danych pod list rozwijan Analiza symulacji. Po wyborze pole- cenia Szukaj wyniku otwiera si okno z tak sam nazw zawie- rajce trzy argumenty do wypenienia (rysunek 9.3).Rysunek 9.3. Okno Szukanie wyniku Argumenty oznaczaj kolejno: Q Ustaw komrk w tym polu mo liwe jest wycznie wstawiania adresu komrki, ktra musi by wypeniona formu; jest to komrka, ktrej wynik znamy. Q Warto miejsce, gdzie nale y wpisa, jak warto ma przyj komrka okre lona w polu Ustaw komrk, mo e to by zarwno liczba ujemna, jak i dodatnia. Q Zmieniajc komrk pole, w ktrym nale y wstawi komrk, ktra jest niewiadom rozwizywanego rwnania, np. komrka zawierajca zmienian mar .Aby wykorzysta polecenie Szuka...</p>