Explorer Izdanje

  • Published on
    21-Nov-2015

  • View
    45

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pc

Transcript

<ul><li><p>Explorer Info</p><p>Takmi~enje hakera u Las Vegasu</p><p>U sklopu godi{nje konferencije DefCon-a o sigurnosti ra~unarskih sistema, odr`ano je i tradicionalno takmi~enje hakera. Igru pod nazivom 'Root Fu' igraju istovremeno 8 timova hakera. U igri, ekipa ima cilj da spre~i </p><p>Gateway je predstavio novi mp3 ru{enje vlastitog sistema i istovremeno player.da poku{a da probije za{titu drugih Sve ve}e tr`i{te prenosnih mp3 playera ekipa. Takmi~enje, po re~ima zainteresovalo je i firmu Gateway, koja organizatora, omogu}ava ispitivanje ja predstavila svoj prvi model. Re~ je o znanja i mogu}nosti pojedinih ekipa u ure|aju minijaturnih dimenzija, koji kontrolisanim uslovima i slu`i kao deo osim sviranja mp3 datoteka kodiranih treninga vrhunskih sigurnosnih na 64 i 120 Kbps, mo`e poslu`iti i kao stru~njaka.diktafon te prenosni USB disk. Podaci se ~uvaju na 128MB interne memorije, a za jesen je najavljeno izdavanje verzije sa 256MB. Ure|aj se napaja putem jedne AAA baterije koja mu osigurava 10-ak sati rada, a sve osnovne informacije </p><p>vidljive su na osvetljenom LCD ekranu. Cena ovog multifunkcionalnog ure|aja iznosi 129 dolara.</p><p>Me|unarodna organizacija za standardizaciju prihvatila je odluku da nova dvoslovna skra}enica za Srbiju i Crnu Goru u me|unarodnom standardu ubudu}e bude CS, a troslovna SCG. </p><p>Izmeni}e se i dosada{nji sufiks .yu internetskog domena koji bi trebao da bude preimenovan u .cs. Agencija za dodelu internetskih domena ICAAN }e jo{ jednu ili nekoliko godina ostaviti u upotrebi .yu domen, kako bi korisnici imali vremena da se prebace na novi domen i o tome obaveste posetioce. Time je re{en problem internetskog domena, koji se javio prestankom postojanja Savezne Republike Jugoslavije.</p><p>jednostavna pitanja poput konverzija izme|u odre|enih veli~ina ili valuta, ali i slo`ene zadatke iz oblasti fizike i matematike.</p><p>Firma Minox, poznata po svojim klasi~nim fotoaparatima, dimenzijama i kvalitetom prilago|enim za snimanja u raznoraznim nepogodnim uslovima, predstavila je novi digitalni model DD1 i najavila ga kao pravi "morate imati" za svakog pravog tajnog agenta. Od milja nazvana {pijunska kamera }e svoje fotografije preko petoslojnog objektiva sa~uvati u 2.1 megapikselnoj rezoluciji na 32MB interne memorije. Radi jednostavnosti kori{}enja, sve kontrole dostupne su preko jednog upravlja~kog tastera, a vrlo male dimenzije od 83x75x32mm uslovile su ograni~eni LCD ekran na kojem je mogu}e videti samo Google re{ava matemati~ke problemetrenutno odabrane postavke i slobodni kapacitet memorijske kartice. Napajanje Najpoznatiji Internet pretra`iva~ ugra|ene baterije kao i prebacivanje Google ovih dana ponudio je slika na PC obavlja se putem USB porta.korisnicima potpuno novu uslugu koja </p><p>omogu}ava izra~unavanje matemati~kih problema. Kao i kod uobi~ajenog pretra`ivanja, u polje za unos upisuje se matemati~ki izraz napisan brojevima ili kombinovano sa slovima i re~ima, nakon ~ega Google ispisuje re{enje. Mogu}e je postavljati </p><p>Povratak Napstera</p><p>Mp3 player, diktafon, USB disk</p><p>Satelitski SMS</p><p>Minoxova pijunska kamera</p><p>Siemens predstavio ST55</p><p>Servis koji je pokrenuo revoluciju razmene datoteka putem Interneta, Napster ponovo se vra}a. Alat za </p><p>pretra`ivanje, razmenu i download muzi~kih datoteka bio je na meti ameri~kog pravosu|a zbog kr{enja autorskih prava besplatnom razmenom pesama. Nakon prestanka rada Napster je otkupila firma Roxio koja planira da nekada{nji nelegalni servis pretvori u legalni pla}eni servis. Korisnici }e putem novog Napstera 2.0 mo}i i dalje skidati pojedine pesme, kao i cele albume, po ceni koja jo{ nije definisana.</p><p>Kada je firma Iridium pre nekoliko godina zapo~ela sa pru`anjem usluga satelitske telefonije, mogu}nost razgovora sa </p><p>bilo koje ta~ke na Zemljinoj povr{ini nije privukla velik broj korisnika. Razlog tome bila je visoka cena kori{}enja i mali broj dostupnih dodatnih usluga. Nakon bankrota, novi vlasnici odlu~ili su postepeno ponuditi korisnicima satelitske telefonije iste usluge koje imaju i korisnici GSM tehnologije. Pre nekoliko meseci, nekoliko desetina hiljada Iridium pretplatnika dobilo je mogu}nost prenosa podataka preko satelita, a od danas mogu}e je slati i SMS poruke du`ine do 160 znakova. Cena jedne poslane poruke iznosi 0.40 dolara. </p><p>Siemens je predstavio novi model mobilnog telefona ST55 sa ugra|enom digitalnom kamerom. Unutar dimenzija 98.5x47.2x21.6 mm i mase od 87 grama sme{tena je digitalna kamera sa 4X zumom, 1.2MB memorije za ~uvanje slika, tonova, igrica, polihronih melodija itd. TFT ekran u boji rezolucije 120 x 160 piksela sa podr{kom za 65,000 boja. Standardna Litijum-jonska baterija kapaciteta 750 mAh omogu}uje oko 4,5 sata razgovora.</p><p>DefCon</p><p>Ukida se yu domen</p><p>Raj za kolarce</p><p>Googl TM</p><p>6</p></li><li><p>zuma, nego samo digitalnog (2X). [to se ti~e memorije ona je integrisana i to </p><p>8Mb Flash RAM-a, {to je dovoljno za nekih 15-20 slika, zavisno od pode{ene rezolucije. Naravno, postoji i mogu}nost pro{irivanja memorije, koriste}i Secure Digital memorijske kartice. Koristi dve standardne AA baterije. Aparat tako|e mo`e da snima i kratke video sekvence ({to je danas ve} postao standard na sa kvalitetom i cenom jednog ovakvog </p><p>digitalnim foto aparatima), i to u aparata.rezoluciji od 320x240 ta~aka sa 20 Kvalitet fotografija je u svakom </p><p>frejmova u sekundi. Kad smo ve} kod slu~aju zadovoljavaju}i, jer ne video mogu}nosti, ovaj "mali{a" mo`e da zaboravite da smo na po~etku bude i web kamera, pa ga mnogi napomenuli da je ovo aparat za svrstavaju u proizvode tipa All in one. amatersku primenu. Kao i kod ve}ine </p><p>Rukovanje aparatom je vrlo ovakvih aparata, slike napravljene na Genius DSC 1.3M TFT, kako je pun naziv jednostavno. Na raspolaganju vam je prirodnom, dnevnom svetlu }e biti </p><p>ovog modela, je tipi~an digitalac nekoliko modova rada, koje aktivirate na mnogo o{trije, dok u uslovima slabijeg namenjen amaterskoj upotrebi i zabavi. to~ki}u sa zadnje strane aparata. Meni je osvetljenja ne treba da o~ekujete Pakovanje u kojem sti`e aparat, na prvi tako|e dosta jednostavno ura|en. Imate mnogo. Ono {to nas je odu{evilo, a {to pogled ne uliva veliko poverenje, ali mogu}nost izbora rezolucije, jezika, smo najmanje o~ekivali, jeste dosta kasnije, po otvaranju kutije bili smo pode{avanja datuma i vremena... Ono kvalitetan video snimak sa zvukom, koji prijatno iznena|eni. Pored aparata {to je interesantno, je da ovaj aparat mo`e biti onolike du`ine u zavisnosti dobijate i dva kabla, jedan klasi~an USB nije potpuno automatski (point and koliko memorije posedujete.</p><p>shoot). Postoji i odre|eni broj za vezu aparata sa PC-jem i drugi TV Out Na kraju mo`emo re}i da ovaj mali{a, manuelnih pode{avanja (balans belog, kabl za povezivanje aparata sa TV-om. U ne ve}i od obi~nog mi{a, uvek mo`e da ekspozocija...). TFT displej je od 1,5 in~a kutiji se tako|e nalazi uputstvo i disk sa se na|e u va{em d`epu i otrgne od i malo je tamniji, {to je naravno u skladu prate}im softverom i torbica za aparat, zaborava neke zanimljive trenutke...</p><p>{to nas je posebno iznenadilo.Iz naziva zaklju~ujete da aparat ima </p><p>1,3 miliona piksela, {to omogu}uje pravljenje fotografije u maksimalnoj rezoluciji od 1280x1024 ta~aka. U uputstvu, pa ~ak i na kutiji proizvoda pi{e da je maksimum piksela 2,1 milion, odnosno rezolucija 1600x1200 ta~aka, ali to je jedino mogu}e uz takozvanu, hardversku interpolaciju. Objektiv ima fiksnu `i`nu daljinu, {to zna~i da nema opti~kog </p><p>Hardver</p><p>Digitalni aparati su dostigli takav nivo kvaliteta i pristupa~nu cenu da prose~nim korisnicima omogu}avaju da lako i jednostavno dobiju kvalitetne </p><p>fotografije. Pored toga, sve je lak{e preneti fotografiju na papir, naro~ito zahvaljuju}i sve jeftinijim ink-jet {tampa~ima, a i mnoge fotografske radnje danas imaju mogu}nost izrade digitalnih fotografija. Iz tog razloga predstavljamo vam "mali{u" iz Genius-ove palete proizvoda, koji mnogo toga </p><p>mo`e...</p><p>MaliaMalia</p><p>Genius DSC 1.3M TFT</p><p>Genius, www.geniusnet.com.tw</p><p>7920 din</p><p>Tech Company, Tel: 021/339-630, 021/331-579</p><p>Proizvo|a~:</p><p>Cena:</p><p>Proizvod ustupio:</p><p>10</p></li><li><p>Bilo da tek u~ite osnove elektrotehnike ili ste ve} pravi nau~nik, pa `elite da isporobate svoje izume, ovo je program upravo za vas.</p><p>Ovo je izuzetan program, koji }e vas na interesantan na~in uvesti u svet elektrotehnike. Program nudi slaganje i kreiranje elektri~nih kola, pra}enje njihovih osobina i merenje struje i napona. Pored toga na raspolaganu vam je velika koli~ina elemenata koji se mogu koristiti. Na primer: tu su razli~ite baterije, sijalice, prekida~i, ventilatori, kondenzatori, potenciometri, releji, vremenske sklopke itd.</p><p>Strujna kola se kreiraju jednostavnim raspore|ivanjem elemenata, a zatim njihovim povezivanjem provodnicima. Ako niste zadovoljni time kako ste o elementima koje `elite da iskoristite, mo`ete iskoristiti ako tra`ite povezali neke elemente, provodnike nalaze se u malom prozoru iznad samog eventualnu gre{ku u sastavljanju mo`ete jednostavno ise}i klje{tima, bez menija sa elementima. strujnog kola.bojazni od strujnog udara. Isto tako, i Posebno se isti~u simulacije Ako ne{to mo`da ne razumete ili ne ostale elemente klje{tima mo`ete instrumenata za merenje struje, napona mo`ete pokrenuti, kliknite na ikonu ukloniti iz sklopa. i otpora. Otpor nemojte meriti u Tour, pa }e vam korak po korak biti </p><p>Sklopke i prekida~e uklju~ujete na strujnom kolu pod naponom. Sto se ti~e opisan rad sa programom.odgovaraju}oj ikoni (Switch Mode). ograni~enja, u strujno kolo je mogu}e Na kraju treba re}i, da je ovo jedan </p><p>postaviti do tri voltmetra i tri odli~an program, koji se izdvaja od Mogu}e je i zaokretanje elemenata, ampermetra. Ozna~eni su razli~itim drugih svojom jednostavno{}u, kako bi ih uklopili na univerzalnoj bojama, tako da o~itavanja na njima primenjivo{}u i jasno}om.plo~ici . Elementi koje koristite u lako mo`ete razlikovati.elektri~nim kolima imaju ograni~enu Program mogu koristiti i u~enici koji </p><p>Prikaz mo`e biti {ematski ili stvaran. snagu. Ako preterate, i mo`da recimo `ele da nau~e osnove elektrotehnike, a i Mo`ete gledati kako te~e struja. Isto stavite prejaku bateriju, pregore}e oni koji ve} imaju zavidno znanje iz ove tako, postoji simulacija fizi~kog toka sijalica koja je na nju povezana. U nauke, ali `ele da svoje ideje primene i struje, gde se tok prati od negativnog takvim slu~ajevima, re{enje je da ili testiraju. I sami u~itelji bi Virtual Labs naelektrisanja (minusa), do pozitivnog uzmete slabiju bateriju, ili da dodate Electricity mogli uvrstiti u svoje ~asove (plusa). Animirani prikaz toka struje, koji otpornik. Sve osnovne informacije tehni~kog obrazovanja.</p><p>Racunarom uelektrotehniku</p><p>Racunarom uelektrotehniku</p><p>Virtual Labs ElectricityVirtual Labs Electricity</p><p>Ucenje kroz igru</p><p>49</p></li><li><p>Jedna simpati~na p~elica }e vas voditi kroz proces sklapanja razli~itih objekata. Tu su avioni, helikopteri, buldo`eri, brodovi... Na|e se i po neka `ivotinja, tako da iz delova treba spojiti slona, patku...</p><p>Da ne bi bilo sve tako jednostavno, ne}ete dobiti samo one delove koje mo`ete da iskoristite, ve} su tu i oni koji vam nisu potrebni. Kao {to smo rekli, ovo jeste zaista zabava za najmla|e, pa ako ste vi suvi{e ozbiljni za ovaj program~i}, sigurno imate mla|eg brata ili sestru koji }e biti odu{evljeni ovom radionicom. A uz to sigurno }e ne{to i nau~iti.</p><p>Ako volite kinetiku, ova mala kineti~ka labaratorija }e postavku i pri gravitaciji razli~itoj od zemljine.produbiti va{e znanje i da}e vam mogu}nost da u praksi Ako ne znate kako da po~nete, izaberite opciju Tour, pa }e vas oprobate ono {to ste u~ili u knjigama. sam program provesti kroz svoje opcije, pokaza}e vam ve}inu </p><p>Ponu|eno vam je {est kugli, uz pomo} kojih }ete mo}i da alata i kako se oni koriste. Da biste videli neke ideje za postavku testirate zakone kretanja. Na samo kretanje kugli, mo`e se va{eg eksperimenta odaberite opciju Ideas. Same ideje, mo`ete uticati na razli~ite na~ine. Ponu|eno je kreiranje rampe, izmeniti i prilagoditi svojim potrebama.odre|ivanje putanja urezivanjem istih u podlogu. Sa Ako mo`da spadate me|u one koji misle da kinetika i nije ba{ kanticom za ulje mo`ete podmazati deo povr{ine, i na taj najzanimljivija tema, ipak probajte ovaj program, mogu}e je da na~in u velikoj meri smanjiti trenje. ^ak su vam ponu|ene i }ete promeniti mi{ljenje.tri razli~ite planete, kako bi mogli da testirate svoju </p><p>Sammy's Science House-WorkshopSammy's Science House-Workshop</p><p>Kinetics LabKinetics Lab</p><p>50</p></li><li><p>Kada i kako si po~eo da se bavi{ su kao prvo moj um, koji sve osmisli od programima kao {to su 3DStudioMax, kreiranjem stripa? samog po~etka. Dakle, um je prvi alat, u Corel Bryce, Poser. Zna~i, nemam milosti </p><p>Otkada znam za sebe bavim se time. njemu dolazi do ideje. Kad se ideja u biranju programa da bih dobio `eljeni uobli~i u umu, onda se prelazi na efekat za kona~ni zadovoljavaju}i izgled Koliko si stripova uradio do sada?klasi~ne metode samog kreiranja likova, stripa.Uradio sam mnogo manjih stripova, od crtanja njihovog izgleda na papirima Na koji na~in radi{ pripremu stripova?po jednu i dve table. Od velikih stripova olovkom i tu{em. Nakon toga, vr{i se sam zavr{io samo jedan od 43 table i Stripove pripremam tako {to ih realizacija tih ideja na konkretnim trenutno radim na jednom du`em od oko nebrojeno puta pregledam i doterujem, tablama. Neke table koje radim, se 80 tabli. do one granice dokle ja smatram da je to prethodno nacrtaju, pa se onda skeniraju neophodno.Kakava je tematika tvojih stripova?i dora|uju na kompjuteru, a neke table Kakvi su ti dalji planovi?Tematika mojih stripova je uglavnom su u potpunosti generisane na nau~na fantastika, sa raznim dodacima Moji dalji planovi su da objavim svoje kompjuteru. Dakle, alati koje koristim su drugih `anrova kao {to su krimi `anr, stripove u inostranstvu i da mo`da od klasi~nih do kompjuterske grafike. A avanture, odnosno sve ono {to bi jednog napravim neke ugovore za neku dalju konkretno, alati koje koristim na normalnog ~oveka moglo da zainteresuje saradnju sa nekim stranim izdava~ima.ra~unaru su programi poput Photoshopa, i da ga navede da pro~ita jedan takav Na koji na~in poku{ava{ da u kojima sla`em kompletne table i scene, strip. prezentuje{ svoje stripove i gde?a elementi koji se sla`u dobijaju se u Da li su tvoji stripovi bili negde Jedini na~in na koji prezentujem svoje </p><p>objavljivani? stripove je preko agenata Radove sam po~eo da objavljujem jo{ kojima je to posao. </p><p>u osnovnoj {koli. Prvi strip mi je iza{ao u Dovoljno je da ~ovek i "Dnevniku", kada sam bio u osmom ovla{ pre|e po sajtovima razredu osnovne {kole. U toku srednje izdava~a i da shvati da {kole sam objavljivao ilustracije u "Glasu izdava~i uop{te ne `ele omladine", i nekim drugim listovima. da direktno kontaktiraju Kada sam trebao da objavim svoj prvi sa umetnicima. Oni ve}i strip koji sam radio jo{ u srednjoj kontaktiraju isklju~ivo sa {koli, to je bila '91 godina, tada se desio agentima. Kada od gra|anski rat u staroj Jugoslaviji tako da agenta dobiju odre|eni je prilikom raspada Jugoslavije nestalo i rad, oni ga tek tada tr`i{te na kom sam ja trebao da objavim uzimaju u razmatranje. strip....</p></li></ul>