falsafah & teori pembangunan

  • Published on
    11-Jul-2015

  • View
    1.185

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<p>16/11/2011</p> <p>TEORI PEMBANGUNAN</p> <p>FALSAFAH &amp; TEORI PEMBANGUNAN</p> <p>Kesan dan pengaruh pembangunan terhadap:Sektor Sektor Politik</p> <p>Ekonomi Sosial</p> <p>Definisi Pembangunan </p> <p>Pembangunan sekular, politik, sosial, dan budaya. Yang lebih menyeluruh merangkumi Sekular, Moral, Kerohanian, Agama. Dari segi Islam, Keupayaan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat keseluruhannya sama ada di dunia mahupun di akhirat</p> <p>pembangunan yang datangnya daripada kesedaran yang tinggi dari umatnya yang saling bekerjasama dan bukannya datang daripada satu kelompok yang kecil meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan dari segi zahir dan batin</p> <p>Pembangunan ekonomi" , , "</p> <p>Perkembangan atau peralihan yang berterusan, merangkum pengagihan semula sumber-sumber kekayaan. Perkembangan dari sudut sejarahnya dari era pertanian kepada era industeri dan dari tahap itu kepada era perkhidmatan. Namun, kenyataan ini dianggap sempit dan tidak mengaitkan semua dan secara meluas. Pembangunan ekonomi berasaskan pengembangan sumberdaya manusia (human capital) dan penguasaan teknologi sebagai penggerak utama (driving force). Pembangunan ekonomi merangkum pembangunan sistem kewangan dan dasar perniagaan global yang adil. Merangkum pemerataan kebebasan sosial, keadilan ekonomi, pengembangan teknologi, usaha mempelbagaikan sumber.</p> <p> Pembangunan dalam Islam merangkum spectrum sistem nilai dan idea, sistem sosial yang mengandungi sistem kekeluargaan, politik, ekonomi, pelajaran, undang-undang dan peralatan budaya. Menurut Habakkuk( 1981,14): Economic development is an immensely complicated process. It is not just a matter of natural resources capital and labour. It is part of the whole social development of a society, it depends not merely on economic circumstances but on social structure and the attitudes of people to life as a whole.</p> <p>1</p> <p>16/11/2011</p> <p>Pembangunan Sosial, Politik &amp; Teknologi</p> <p>Teori pembangunan sosial: Perubahan kualitatif terhadap struktur sosial. Membawa kesedaran untuk mewujudkan organisasi yang lebih sistematik, untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Organisasi yang baru tersebut berupaya untuk mengumpul ilmu sosial, sumber serta tenaga masyarakat bagi mencapai pembangunan.</p> <p>Fenomena pembangunan sosial yang paling umum adalah seperti contoh berikut:Sesebuah golongan memperkenalkan inovasi baru dalam segi idea kehidupan/amalan atau habit kepada golongan masyarakat. Idealogi ini akan ditentang oleh golongan konservatif, sebelum ia dapat diterima, dan dipraktikkan oleh semua.</p> <p>Proses ini mengambarkan pembangunan sosial dimana masyarakat mengalami perubahan untuk mencapai ketamadunan hidup.</p> <p>Pembangunan industri</p> <p>Teori pembangunan secara umumnya selalu dianggap sebagai pembangunan ekonomi semata-mata. Hakikatnya, merangkumi sektor politik, sosial dan juga teknologi. Dan ketiga-tiga sektor ini saling berhubungkait antara satu sama lain, dari segi pembangunan. Pembangunan ekonomi seperti pendapatan negara yang meningkat tidak tentunya membawa kebaikan kepada masyarakat (pembangunan manusia). Contoh: Kenaikan harga di petrol, Perkembangan ekonomi yang padat. Sebaliknya, polisi dan program yang melibatkan kemanusiaan lebih mampu membawa perubahan kepada pembangunan sosial, dari segi pendidikan, kesihatan, kualiti hidup dan sebagainya.</p> <p>definisi</p> <p>MODENISASI</p> <p>MODENISASI</p> <p>Wilbert Moore (1963) Modenisasi - transformasi total masyarakat tradisional atau masyarakat pramoden kepada jenis teknologi dan organisasi sosial berkaitan yang mencirikan masyarakat Barat yang maju, ekonomi yang makmur dan mempunyai kestabilan politik.</p> <p>Cyril Black (1967) Modenisasi - proses institusi menyesuaikan diri dengan kadar perubahan fungsi yang cepat untuk meningkatkan pengetahuan manusia, supaya manusia dapat menguasai dan mengawal persekitarannya yang akhirnya membawa kepada revolusi saintifik.</p> <p>2</p> <p>16/11/2011</p> <p>Generalisasi umum konsep modenisasi</p> <p>Modenisasi ekonomiModel pembangunan yang difokuskan kepada usaha untuk meningkatkan dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi dan pembentukan modal di sesebuah negara.</p> <p>Dua peringkat kehidupan </p> <p>Tradisional Moden</p> <p>Fungsionalis Menitikberatkan kesesuaian dan perlunya negara Barat sebagai model pembangunan di seluruh dunia. Marxis Pembangunan yang berasaskan kapitalisme akan menyebabkan negara dunia Ketiga terus dijajah, dimonopoli dan dikuasai oleh negara maju di Barat.</p> <p>Langkah-langkah pembangunan ekonomi negara-negara mundur dapat berkembang</p> <p>Memastikan ciri-ciri ekonomi dan sosial masyarakat tempatan digantikan dengan ciri-ciri ekonomi dan sosial yang terdapat di Barat. Dasar liberalisasi ekonomi Menyediakan insentif Mewujudkan sistem perdagangan bebas</p> <p>Modenisasi sosialProses pembangunan yang dilalui oleh negara dunis Ketiga adalah sama dengan proses pembangunan yang telah dilalui oleh negara di Eropah Barat.</p> <p>Konsep-konsep perbezaan antara dikotomi masyarakat dunia kepada tradisional dan moden</p> <p>Ahli sosiologi Emile Durkheim mengklasifikasikan pola masyarakat moden kepada perpaduan mekanikal dan perpaduan organic.</p> <p>Perpaduan mekanikal ialah ciri-ciri kehidupan masyarakat tradisional yang dikatakan memiliki tahap kehidupan yang paling minimum sistem nilai sistem kepercayaan menjalankan aktiviti ekonomi yang stereotaip Perpaduan organik bermaksud setiap unit masih saling bergantung di antara satu sama lain.</p> <p>3</p> <p>16/11/2011</p> <p>Ahli teori sosiologi German, Ferdinand Tonnies (1887) mengemukakan konsep gemeinschaft (masyarakat) dan gesellschaft (individualism). Masyarakat gemeinschaft ciri-ciri kehidupan perhubungan peribadi yang rapat setiap anggota masyarakat mempunyai kefahaman yang jelas tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat serta akur dengan jangkaan atau pengharapan masyarakat terhadapnya. Masyarakat gesellschaft merujuk kepada sebuah masyarakat yang lebih besar dan perhubungan antara anggota masyarakat lebih berasaskan kontrak. Industrialisasi Ciri-ciri kehidupan masyarakat industri/masyarakat maju Rasional Spesifik dinamik membawa perubahan dan kemajuan yang berterusan.</p> <p>Louis Wirth - masyarakat maju ialah masyarakat urbanisme yang dianggap sebagai pusat kecemerlangan, yang bakal melahirkan tamadun sesebuah masyarakat. Max Weber mempopularkan konsep rasionaliti. Robert Redfield bersetuju dengan konsep rasionaliti, seterusnya mempopularkan konsep masyarakat folk dan masyarakat Bandar. Smelser (1963), Hoselitz (1960), Talcott Parson (1951) mengolah idea tersebut secare lebih komprehensif dengan tujuan untuk mengembangkan dan memperkukuh aliran sekolah pemikiran modenisasi.</p> <p>Hoselitz (1960) menggunakan tipologi berikut membezakan antara negara maju dan negara membangun.</p> <p>Masyarakat moden ialah masyarakat yang bersifat individu, manakala masyarakat mundur dicirikan dengan orientasi kolektif. Masyarakat maju ialah masyarakat yang berbentuk universal, manakala masyarakat mundur berbentuk tempatan. Masyarakat moden ialah masyarakat yang berasaskan kriteria pencapaian, manakala masyarakat mundur berasaskan kriteria pewarisan. Kriteria ini samalah dengan apa yang telah dikemukakan oleh McClelland yang berpendapat bahawa ciri-ciri kehidupan berasaskan keperluan kepada pencapaian yang tinggi yang wujud dalam masyarakat Barat telah menyebabkan mereka Berjaya sehingga kini. Masyarakat maju memperlihatkan ciri pengkhususan fungsi dan peranan, manakala masyarakat mundur dicirikan dengan fungsi dan peranan yang bersifat umum.</p> <p>Anthony Giddens The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration (1984) mengemukakan teori penstrukturan </p> <p>Masyarakat kabilah Masyarakat dualism Masyarakat kelas atau kapitalis</p> <p>Para pemikiran teori pembangunan ala modenisasi berpendapat bahawa: </p> <p>Pembangunan dan pertumbuhan ialah dua perkara yang berbeza. Masyarakat terbahagi kepada tradisional dan moden. Masyarakat di negara yang masih ketinggalan dikatakan berpunca daripada cara hidup yang bercirikan kehidupan tradisional. Pertumbuhan di negarayang masih terkebelakang pembangunannya boleh dicapai melalui aplikasi sains dan teknologi Barat. Memisahkan proses pembangunan daripada negara kapitalis Barat hanya akan membawa kepada kemunduran.</p> <p>Perubahan sosial yang berlaku ialah pengantian tanggungjawab komunal atau kolektif dengan mod motivasi yang lebih bersifgat individualistic dan materialistic. Sistem politik tradisional dan feudal digantikan dengan sistem emerintahan yang lebih demokratik dan liberal. Transformasi semua masyarakat di seluruh dunia kepada model modenisasi akhirnya dikatakan berjaya menghasilkan satu kestabilan global akibat daripada berkurangnya jurang ideology dan konflik kepengtingan antara satu sama lain.</p> <p>4</p> <p>16/11/2011</p> <p>TEORI DUALISM</p> <p>Dualisme adalah sebuah konsep yang dibahas secara luas dalam ilmu ekonomi pembangunan Konsep ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang kian lama terus melebar antara negaranegara kaya dan miskin, serta di antara orangorang kaya dan miskin pada berbagai tingkatan di setiap negara.</p> <p>Ciri masyarakat kapitalistik:</p> <p>J. H. Boeke telah mengeluarkan teori tentang Economics and Economic Policies of Dual Society (dualisme sosial) pada tahun 1953:</p> <p>Dualisme sosial adalah bentuk sistem sosial yang diimport dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeza. Seringkali sistem sosial yang diimport merupakan kapitalisme yang tinggi. bentuk yang paling sering diketemukan dari dualisme sosial adalah di mana sistem kapitalisme barat yang di import melakukan penetrasi ke dalam masyarakat agraris prakapitalis, dan di mana sistem sosial yang asli tetap dapat bertahan dan tidak dapat mengadaptasi prinsip-prinsip kapitalistik dalam praktik</p> <p>Mengutamakan kepentingan peribadi dalam perdagangan dan industri modal sebagai basis keuntungan sebagai tujuan utama</p> <p>Ciri masyarakat prakapitalistik: </p> <p>KRITIK TERHADAP TEORI DUALISME BOEKEBenyamin Higgins (1955) Fenomena dualisme tidak hanya terjadi di timur, seperti yang dikemukakan oleh Boeke, tetapi juga terjadi di barat, bahkan bisa terjadi dimana saja Beberapa fenomena yang diasosiasikan oleh Boeke sebagai masyarakat dualistik dapat diterangkan dengan memuaskan oleh teori ekonomi konvensional dengan tidak memerlukan teori dualisme yang khusus. Proporsi Boeke mengenai tidak mampunya sektor pertanian tradisional bersaing dengan perkebunan telah disangkal dengan fakta bahwa para pekebun kecil yang menanam karet ternyata berhasil dalam usahanya selama masa depresi. Banyaknya observasi Boeke mengenai ciri khas masyarakat timur tidak konsisten dengan bukti faktualnya.</p> <p>menonjolnya sifat komunalisme Bersifat asli (original) produksi dalam dan untuk keluarga sendiri tidak ada pedagang yang profesional produksi serta konsumsi merupakan unit dasar dari keluarga bersama</p> <p>5</p> <p>16/11/2011</p> <p>J.A.C. Mackie (1980) Ia menentang dualisme yang mengkontraskan perkebunan besar yang dinamik dan rasional dengan petani kecil yang lemah dan tidak berubah dengan menunjukkan fakta bahwa para petani kecil yang disebut Boeke sebagai sektor subsisten-prakapitalis, ternyata tumbuh pesat dan dinamik pada dekade 1920-an</p> <p>Moh. Sadli (1957) Tema utama yang seharusnya diangkat ialah asimilasi dan adaptasi dalam proses pembangunan sebagai akibat industrialisasi dan introduksi budaya kota.</p> <p>Pada dasarnya, konsep dualisme ini terdiri dari empat elemen kunci sebagai berikut: 1. Di setiap tempat dan konteks, selalu saja ada elemen "superior" dan elemen "inferior". 2. Ko-eksistensi tersebut bukanlah suatu hal yang bersifat sementara atau transisional, melainkan sesuatu yang bersifat permanen atau kronis. 3. Kadar superioriti serta inferioriti dari elemen masing-masing bukan hanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berkurang, bahkan menunjukkan kecenderungan untuk meningkat. 4. Hubungan saling kait-mengait antara elemen-elemen yang superior dengan elemen-elemen lainnya yang inferior tersebut terbentuk dan berlangsung sedemikian rupa sehingga keberadaan elemen-elemen superior sangat sedikit atau sama sekali tidak membawa manfaat untuk meningkatkan kedudukan elemem-elemen yang inferior</p> <p>Dengan demikian, apa yang disebut sebagai prinsip "penetesan kemakmuran ke bawah" (trickle down effect) itu sesungguhnya sulit diterima. Bahkan di dalam kenyataannya, elemen-elemen superior tersebut justeru tidak jarang memanfaatkan, memanipulasikan, mengeksploitasi atau memutar-belitkan elemen-elemen yang inferior.</p> <p>PENDEKATAN STRUKTURALIS</p> <p>Banyak ekonomis berpendapat bahawa kemunduran negara Dunia Ketiga berpunca daripada cara kehidupan masyarakat terbabit (faktor dalaman). Gunnar Mydral - kemunduran negara Dunia Ketiga berpunca daripada faktor luaran, bukannya akibat faktor dalaman. Imperialisme merupakan halangan utama negaranegara tersebut tidak dapat membangun. Semasa penjajahan, negara kolonial mengeksploitasikan sumber negara mundur demi pembangunan negara sendiri. Oleh itu, negara Dunia Ketiga banyak bergantung kepada negara kolonial untuk membangun.</p> <p>6</p> <p>16/11/2011</p> <p>teori pergantungan.</p> <p>Raul Prebisch - pembangunan ekonomi negara mundur terbantut kerana negara maju memonopolikan pasaran dunia &amp; meluaskan empayar ekonomi mereka di dunia. Corak pengkhususan antarabangsa, dasar perdagangan, corak cukai banyak memihak kepada negara maju dan mengeksploitasi negara mundur. Demi pembangunan, negara mundur terpaksa membayar balik bunga tinggi akibat pinjaman besar daripada institusi kewangan dunia.</p> <p>Teori ini berkait rapat dengan proses pembangunan di negara Latin Amerika. Walaupun telah menerima bantuan daripada kapitalis AS, mereka masih menghadapi krisis ekonomi yang serius. Krisis ekonomi ini mendorong PBB menubuhkan Economic Commisions for Latin Amerika (ECLA) menjalankan kajian. Keputusannya ialah kemunduran ekonomi mereka berpunca daripada ketidaksesuaian sistem ekonomi kapitalis yg diterapkan. Andre Gunder Frank telah memperkenalkan 2 konsep utama: 1) Polarisasi metropolis-satelit 2) Pengambilan lebihan</p> <p>Dos Santos - pergantungan adalah keadaan di mana ekonomi negara mundur dicorak oleh pembangunan negara maju. Pergantungan dikukuhkan akibat kerjasama erat antara kelas bourgeoisie di pusat dengan kerajaan. Immanual Wallerstein mengemukakan Teori Sistem Dunia yang menekankan pergantungan sistem sosial peringkat antarabangsa. ~Penyeragaman aktiviti ekonomi di seluruh dunia, spt: sistem pembahagian tenaga buruh &amp; orientasi pengeluaran utk pasaran.</p> <p>Cara mengurangkan pergantungan:1. 2. 3. 4.</p> <p>Mempromosikan industri tempatan dan barangan buatan tempatan. Batasan impot Melarang pelaburan asing Milikan negaraSemua usaha ini dikatakan x berjaya kerana: Rasuah Kekurangan persaingan Kelanjutan industri Kos peluang tempatan</p> <p>kritikan..</p> <p>Model ini melihat proses pembangunan negara mundur dari sudut pesimistik. Negara mundur dianggap tidak berkeupayaan mendahului negara maju sekiranya mereka berhubungan dengan negara tersebut. Perspektif teori ini gagal mengambil kira faktor dalaman sosial, ekonomi dan politik negar...</p>