Fietsparkeren Stationsgebied nov. 2010

  • Published on
    16-Mar-2016

  • View
    217

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Commissiebrief Fietsparkeren inclusief 6 bijlagen

Transcript

<ul><li><p>Burgemeester en Wethouders Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030 286 10 00 Fax 030 286 12 24 www.utrecht.nl </p><p>Aan de raadscommissie Stad en Ruimte </p><p>Behandeld door Siert de Vos Datum 3 november 2010 Doorkiesnummer </p><p>030 - 286 9607 Ons kenmerk 10.070053 E-mail s.de.vos@utrecht.nl Onderwerp Bijlage(n) notitie fietsparkeren </p><p>fietsparkeren in het Stationsgebied </p><p>Uw kenmerk - Verzonden 3 november 2010 Uw brief van - Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden </p><p> Geachte commissie, Hierbij informeren wij u over een aantal besluiten die wij hebben genomen om te komen tot fietsparkeerbeleid in het Stationsgebied n realisatie van de OV-terminal. De besluiten zijn de volgende: 1. Als pilot een integrale businesscase voor het fietsparkeren in het Stationsgebied op te laten stellen op basis van de volgende uitgangspunten: a. n beheerregime op basis van betaald fietsparkeren; b. doorvoeren scopewijzigingen ten opzichte van het standaard programma van eisen conform het besluit van de Stuurgroep UOK, d.d. 24 september 2009; c. de handhavingskosten op maaiveld maken onderdeel uit van de businesscase; d. de businesscase dient financieel sluitend te zijn; e. uitvoering door een op te richten integrale fietsparkeerorganisatie; 2. Het opdrachtgeverschap en de rapportage over (tussen)resultaten op te dragen aan directeur POS. 3. Het restantbedrag voor de tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld ad ! 486.000 - voor een bedrag van ! 254.000 te besteden aan de gezamenlijke business fietsparkeren in de definitieve situatie en een en ander financieel technisch te regelen bij de bestedings-en dekkingsvoorstellen Verantwoording 2010. 4. De directeur van de dienst StadsOntwikkeling opdracht te geven om de gevolgen van deze aanpak voor het stedelijk (fiets)parkeerbeleid in beeld te brengen, onder andere het 'waterbedeffect' voor onbetaald parkeren. Aan onze besluiten liggen uitgebreide overwegingen ten grondslag. Die overwegingen staan in bijgevoegde notitie over fietsparkeren. Voor verdere onderbouwing verwijzen wij u naar de bijlagen. Over het bedrag van ! 254.000 melden wij nog het volgende. De totale kosten van het onderzoek Berenschot/ businesscase bedragen !250.000. De kosten daarvan worden gelijkelijk verdeeld over ProRail, NS Fiets en gemeente (! 85.000 per partij). Daarnaast zijn er gemeentelijke regie- en begeleidingskosten van ! 100.000. Totale gemeentelijke kosten zijn dus geraamd op ! 185.000. Er resteert dus een reserve van ! 254.000 - !185.000 is !69.000. </p></li><li><p>Pagina 2/2 Datum 3 november 2010 Kenmerk 10.070053 </p><p>Wij willen deze reserve voorlopig aanhouden ingeval er bijvoorbeeld aanvullende onderzoeken nodig zijn voor deze businesscase. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben genformeerd. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders secretaris burgemeester Bijlagen (digitaal bijgevoegd; 1 set in de leeskamer, ter inzage) 1. notitie fietsparkeren 2. overzicht aantallen fietsenstallingplaatsen OVT Utrecht 3. managementsamenvatting rapport Fietsparkeren bij Stations 4. memo Modellen regimes fietsparkeren Utrecht CS, d.d. 17 juni 2009 5. aanpak voor opzet beheerorganisatie Stationsgebied 6. besluitenhistorie </p></li><li> !"#$#$%&amp;'$%#()*+,%+%-&amp;.#*#$"-(/%0$%12$34*/%&amp;0$3&amp;5%#&amp;0%(46$#&amp;7*-&amp;26+/%8%%(#%+&amp;%-&amp;9%#5"61%+(&amp;7*-&amp;:#+%;5#&amp;")&amp;</li><li><p>!"# $%&amp;'()(%*#+,%-'*'#)'#.'%/0,&amp;'#&amp;(**(%*#(%#1'/#1,0/#2,%#1'/#&amp;,%)#1''3/#4/0'.1/#''%#5&amp;'6/'&amp;785(/('#/655'%#)'#9,%)5/,)#'%#)'#0'5/#2,%#:')'0&amp;,%)"#;'#&amp;(**(%*#87#''%#%#6%(')5#'%#)'#80*,%(5,/('#'%#3(%,%.('0(%*#2,%#1'/#='1''0#,%)'0@(&gt;)5"#MB),/#)'#16()(*'#3('/57,03#='88*)'#5/,&amp;&amp;(%*'%#08%)8B#1'/#5/,/(8%</p><p>#####################################################!#V'/#='/0'3/#.(0.,#!W"DDD#%('6-#/'#=86-'%#7&amp;,,/5'%#'%#.(0.,#X"DDD#/'#0'%82'0'%#='5/,,%)'#7,0&amp;,*'#!#=(&gt;*'28'*)"#</p></li><li><p>Z08&gt;'./80*,%(5,/('#L/,/(8%5*'=(')###</p><p>C"# A8%/'[/#'%#,.1/'0*08%)#+'0*'&amp;(&gt;3/#-,,08B#)'##3('/57,0</p></li><li><p>Z08&gt;'./80*,%(5,/('#L/,/(8%5*'=(')###</p><p>;'#=86-#2,%#CC"DDD#3('/57,0,0'%#*'.8%5/,/''0)#),/#-,%%''0#)'#CC"DDD#3('/57,0-'@'</p></li><li><p>Z08&gt;'./80*,%(5,/('#L/,/(8%5*'=(')###</p><p>F"# M%/-'07#'%#(%0(.1/(%*5</p></li><li><p>Z08&gt;'./80*,%(5,/('#L/,/(8%5*'=(')###</p><p>-,,05.1(&gt;%&amp;(&gt;)'&amp;(&gt;,,0&amp;(&gt;8'%#'608#=')0,*'%"#M88'%#'608"#L&amp;'.1/5#''%#</p></li><li><p>Z08&gt;'./80*,%(5,/('#L/,/(8%5*'=(')###</p><p>i"# M0*,%(5,/('#'%#08&amp;2'0)'&amp;(%*#;'#16()(*'#80*,%(5,/('#'%#08&amp;2'0)'&amp;(%*#08%)8B#1'/#='1''0#'%#)'#'[7&amp;8(/,/('#2,%#3('/57,0#5/,/(8%5#'%#-80)/#2880*'5/'&amp;)#8B#)'#6(/-'0'%#%#87*'%8B'%#(%#=(&gt;&amp;,*'#!"#</p><p>icd#</p></li><li><p>Z08&gt;'./80*,%(5,/('#L/,/(8%5*'=(')###</p><p>*'B''%/'='*08/(%*#&amp;(&gt;</p></li><li><p>Z08&gt;'./80*,%(5,/('#L/,/(8%5*'=(')###</p><p>dcd#</p><p>d"# L,B'%2,//(%*#'%#.8%.&amp;65('#M7#1'/#*088/5/'#M+E#5/,/(8%5"#M8</p></li><li> !"#$%&amp;"'($$)(*$+$),-.$'(&amp;-/"0#-/%&amp;$(1)(.#0$-$),$(/"2,3((4#0$-(+#22."(05(+$#)-$67-).($)(6-"8#$-,-).3(922#05(7$#:"(,$(.$5$$)"$(!"#$%&amp;"(/25$)(5$"(&amp;22#(;2#")$#/(22)($$)()-$67(</li><li><p> Bijlage 2 Overzicht aantallen fietsenstallingplaatsen OVT Utrecht De totale opgave voor openbaar fietsparkeren binnen het stationsgebied betreft circa 33.000 fietsenstallingplekken. Van de 33.000 openbare stallingplekken vallen er 22.000 onder het programma van de nieuwe OV-terminal 1. Dit aantal is bepaald op basis van de huidige parkeerbehoefte inclusief een groeiprognose door de verwachte toename van het aantal treinreizigers. Het aantal van 22.000 is berekend voor de situatie in 2025. Bij de oplevering van het project OV-terminal in 2015 zijn volgens de groeiprognose 17.000 fietsparkeerplekken nodig. De onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de OV-gerelateerde stallingplekken over de vijf verschillende stallingen. Daarbij worden twee scenarios weergegeven: </p><p> scenario A betreft de oorspronkelijke verdeling op basis van het programma van eisen van de OV-terminal. </p><p> scenario B betreft het scenario waarbij de fietsflat is vervangen door een fietsenstalling onder Stationsplein-Oost. </p><p>o De uitbreiding van de Noorderstalling is in dit scenario niet meer noodzakelijk. o Het parkeren van alle brommers is in dit scenario ondergebracht in de </p><p>Sijpesteijnstalling die zowel vanuit de oostzijde als vanuit de westzijde goed bereikbaar is. </p><p> Scenario A </p><p>(Op basis van PvE OV-Terminal) Scenario B </p><p>(Stationsplein-Oost i.p.v. Fietsflat) </p><p>Herinrichting Noorderstalling 1.950 Herinrichting Noorderstalling2 1.500 Uitbreiding Noorderstalling 1.570 Fietsflat 10.480 Stationsplein Oost 12.500 Totaal Oost 14.000 </p><p> Totaal Oost 14.000 </p><p>Herinrichting Sijpesteijnstalling 1.400 Herinrichting Sijpesteijnstalling3 500 Stationsplein west 5.000 Stationsplein west4 4.200 Knoopkazerne 1.600 Knoopkazerne5 3.500 Totaal West 8.000 </p><p> Totaal West 8.300 </p><p> EINDTOTAAL </p><p> 22.000 </p><p> EINDTOTAAL </p><p> 22.200 </p><p> Afhankelijk van het te kiezen scenario A of B zal conform de vigerende APS-planning de Fietsflat als eerste gereed zijn (scenario A, oplevering medio 2012) of de fietsenstalling onder Stationsplein-West (scenario B, oplevering medio 2013). </p><p> 1 Vanwege de beperkte ruimte en de tussentijdse uitbreiding van het aantal te realiseren fietsenstallingplaatsen van 17.500 naar 22.000 worden niet alle stallingen daadwerkelijk binnen de grenzen van de scope OVT gerealiseerd. 2 De oorspronkelijk geplande aantallen voor de herinrichting Sijpesteijnstalling en Noorderstalling bleken niet haalbaar en zijn aangepast op basis van de huidige inzichten. 3 Door de Adviesgroep Fiets wordt sterk betwijfeld of de huidige Sijpesteijnstalling kostenefficient tot de gewenste hooge kan worden gebracht om daar dubbellaags parkeren te kunnen realiseren. Door de Sijpesteijnstalling zoveel mogelijk te benutten voor fietsen en brommers die sowieso niet dubbellaags kunnen parkeren heeft dit een gunstig effect op de efficiency van de andere stallingen. 4 Bij Stationsplein-West zijn 200 plekken opgenomen voor bezoekers van het Stadskantoor. Deze extra plekken worden gefinancierd door NS Poort. Het totale programma wordt hierdoor 22.200 plekken. 5 De ontwikkelingen op de Knoopkazerne zijn nog onzeker. Op basis van de huidige visie die door de ontwikkelaars is opgesteld lijkt een stalling tussen de 3.000 en 4.000 plekken mogelijk. </p></li><li><p>Memo </p><p>Onderwerp Modellen regimes fietparkeren Utrecht CS </p><p> Datum 17 juni 2009 Opsteller Adviesgroep Fiets Paginas Memo 3 paginas + overzichtstabellen 2 paginas (in kleur) + bijlagen 10 paginas </p><p> Ten behoeve van: Agendering in Directieoverleg GUO </p><p> Introductie Het OVT Utrecht project omvat de realisatie van 22.000 trein-gerelateerde fietsplekken. Dit memo is bedoeld om inzichtelijk te maken welke regimes mogelijk zijn deze 22.000 plekken. Hierbij schetsen we allereerst de vigerende uitgangspunten uit het OVT Utrecht project. Vervolgens schetsen we drie mogelijke regimes voor fietsparkeren. We laten de uitgangspunten van het OVT Utrecht project daarbij in de eerste instantie buiten beschouwing. Per model worden voor- en nadelen benoemd. Ook wordt benoemd welke besluiten en investeringen nodig zijn om het model te realiseren. Daarbij komt ook aan de orde hoe de uitgangspunten van het OVT Utrecht project zouden moeten wijzigen, om het betreffende model mogelijk te maken. </p><p> Vigerende uitgangs-punten </p><p>Vigerende uitgangspunten fietsparkeren stationsgebied Er moeten 22.000 fietsplekken inpandig worden gerealiseerd. Aan de oostzijde moeten 4.100 betaalde en 9.900 onbetaalde plekken komen. Aan de westzijde moeten 2.700 betaalde en 5.300 onbetaalde plekken komen. Er wordt verwezen naar de standaard inrichtingseisen van ProRail (het APvE) voor betaalde en onbetaalde stallingen. De betaalde stallingen zijn bewaakt. In de onbetaalde stallingen moet een vorm van toezicht zijn, maar er is niet voorgeschreven welke vorm. </p><p>Er zijn vijf locaties in beeld voor fietsenstallingen. Twee locaties betreffen de herinrichting van een bestaande bewaakte stalling, waarbij op n van deze ook een uitbreiding wordt gerealiseerd. Drie locaties betreffen volledige nieuwbouw. Voor vier van de vijf stallingen zijn er ontwerpen vastgesteld in 2005. De vijfde stalling moet nog worden ontworpen. Er is een totaal budget vastgesteld. </p><p>Het betaald en onbetaald fietsparkeren wordt als n business case gezien. De opbrengsten uit betaald fietsparkeren als gevolg van de uitbreiding worden aangewend ter dekking van de kosten van de onbetaalde stallingen. De gemeente zal de jaarlijkse kosten die ze in de huidige situatie moet maken om het stationsgebied te beheren in de business case brengen. In geval de opbrengsten ontoereikend zijn om de kosten van onbetaald fietsparkeren te dragen, treden NS, ProRail en Gemeente in nader overleg om de resterende kosten te dekken. (Deze alinea is de letterlijke tekst van de afspraak). </p><p> 3 modellen Drie modellen De modellen onderscheiden zich op de invulling van betaald stallen. In alle modellen is het uitgangspunt dat deze sociaal veilig moeten zijn. Omdat het hier vijf stallingen betreft van enorme omvang (&gt; 3.000 plekken), is in voor alle stallingen uitgegaan van menselijke aanwezigheid voor beheer en toezicht. </p><p>In bijlagen 1 t/m 3 worden alle modellen uitgebreid beschreven. Voor elk model worden de voor- en nadelen genoemd. Ook wordt benoemd aan welke voorwaarden voldaan moet worden opdat het model in werking kan treden. Hierbij is steeds uitgegaan van de </p></li><li><p> Pagina 2/15 Ons kenmerk NSP_UT/MK </p><p>Utrechtspecifieke situatie met de vijf reeds aangewezen locaties voor stallingen. Hieronder volgt de samenvatting, met overzichtstabel en conclusie. </p><p> Model 1 Model 1: In elke stalling een mix van betaald en onbetaald fietsparkeren Dit model gaat uit van betaald en onbetaald fietsparkeren in n stalling. In elke stalling is er een betaald gedeelte, dat op diverse punten meerwaarde biedt t.o.v. het onbetaalde gedeelte. Het gaat bijvoorbeeld om snellere ontsluiting naar perrons OV terminal, ruimere inrichting, bewaking tegen diefstal en beschadiging, een fietspoint voor voor reparaties, verkoop en bagagekluisjes, verhuur van OV fiets en voorzieningen voor afwijkende fietsmodellen. </p><p> Model 2 Model 2: Geheel betaalde stallingen en geheel onbetaalde stallingen Er zijn twee soorten stallingen: betaalde en onbetaalde. Betaalde stallingen bieden op diverse punten meerwaarde t.o.v. onbetaalde stallingen. Dit zijn dezelfde punten die ook in model 1 zijn genoemd. </p><p> Model 3 Model 3: Uniforme stallingen met n regime Alle stallingen krijgen hetzelfde kwaliteitsniveau. In elke stalling geldt hetzelfde regime. Model 3 kan worden onderverdeeld in twee subvarianten. </p><p>a. En regime laag betaald b. En regime onbeperkt onbetaald c. En regime onbetaald tot bepaalde stallingsduur, bv. na 2 dagen </p><p> Schematisch Stalling 1 Stalling 2 Stalling 3 Stalling 4 Stalling 5</p><p>Betaald</p><p>Onbetaald</p><p>Betaald</p><p>OnbetaaldBetaald</p><p>Onbetaald</p><p>Betaald</p><p>Onbetaald</p><p>Betaald Onbetaald</p><p>MODEL 1 : MIX VAN BETAALD EN ONBETAALD PER STALLING</p><p>Stalling 1 Stalling 2 Stalling 3 Stalling 4 Stalling 5</p><p>Betaald</p><p>Onbetaald</p><p>Betaald</p><p>OnbetaaldBetaald</p><p>Onbetaald</p><p>Betaald</p><p>Onbetaald</p><p>Betaald Onbetaald</p><p>MODEL 1 : MIX VAN BETAALD EN ONBETAALD PER STALLING</p><p>Stalling 1 Stalling 2 Stalling 3 Stalling 4 Stalling 5</p><p>Betaald OnbetaaldOnbetaald Onbetaald Betaald</p><p>MODEL 2 : BETAALDE EN ONBETAALDE STALLINGEN</p><p>Stalling 1 Stalling 2 Stalling 3 Stalling 4 Stalling 5</p><p>Betaald OnbetaaldOnbetaald Onbetaald Betaald</p><p>MODEL 2 : BETAALDE EN ONBETAALDE STALLINGEN</p><p>Stalling 1 Stalling 2 Stalling 3 Stalling 4 Stalling 5</p><p>Laag-betaald</p><p>MODEL 3A : N REGIME, ALLES LAAGBETAALD</p><p>Laag-betaald</p><p>Laag-betaald</p><p>Laagbetaald Laagbetaald</p><p>Valet parking</p><p>Stalling 1 Stalling 2 Stalling 3 Stalling 4 Stalling 5</p><p>Laag-betaald</p><p>MODEL 3A : N REGIME, ALLES LAAGBETAALD</p><p>Laag-betaald</p><p>Laag-betaald</p><p>Laagbetaald Laagbetaald</p><p>Valet parking</p><p>Stalling 1 Stalling 2 Stalling 3 Stalling 4 Stalling 5</p><p>Onbeperkt onbetaald</p><p>MODEL 3B : N REGIME, ALLES ONBEPERKT ONBETAALD</p><p>Onbeperkt onbetaald</p><p>Onbeperkt onbetaald</p><p>Onbeperkt onbetaald Onbeperkt onbetaald</p><p>Valet parking</p><p>Stalling 1 Stalling 2 Stalling 3 Stalling 4 Stalling 5</p><p>Onbeperkt onbetaald</p><p>MODEL 3B : N REGIME, ALLES ONBEPERKT ONBETAALD</p><p>Onbeperkt onbetaald</p><p>Onbeperkt onbetaald</p><p>Onbeperkt onbetaald Onbeperkt onbetaald</p><p>Valet parking</p><p>Stalling 1 Stalling 2 Stalling 3 Stalling 4 Stalling 5</p><p>Onbetaald tot dag x</p><p>MODEL 3C : N REGIME, ONBETAALD TOT DAG X</p><p>Onbetaald tot dag x</p><p>Onbetaald tot dag x</p><p>Onbetaald tot dag x Onbetaald tot dag x</p><p>Valet parking</p><p>Stalling 1 Stalling 2 Stalling 3 Stalling 4 Stalling 5</p><p>Onbetaald tot dag x</p><p>MODEL 3C : N REGIME, ONBETAALD TOT DAG X</p><p>Onbetaald tot dag x</p><p>Onbetaald tot dag x</p><p>Onbetaald tot dag x Onbetaald tot dag x</p><p>Valet parking</p><p>Stalling 1 Stalling 2 Stalling 3 Stalling 4 Stalling 5</p><p>Betaald</p><p>Onbetaald</p><p>Betaald</p><p>OnbetaaldBetaald</p><p>Onbetaald</p><p>Betaald</p><p>Onbetaald</p><p>Betaald Onbetaald</p><p>MODEL 1 : MIX VAN BETAALD EN ONBETAALD PER STALLING</p><p>Stalling 1 Stalling 2 Stalling 3 Stalling 4 Stalling 5</p><p>Betaald</p><p>Onbetaald</p><p>Betaald</p><p>OnbetaaldBetaald</p><p>Onbetaald</p><p>Betaald</p><p>Onbetaald</p><p>Betaald Onbetaald</p><p>MODEL 1 : MIX VAN BETAALD EN ONBETAALD PER STALLING</p><p>Stalling 1 Stalling 2 Stalling 3 Stalling 4 Stalling 5</p><p>Betaald OnbetaaldOnbetaald Onbetaald Betaald</p><p>MODEL 2 : BETAALDE EN ONBETAALDE STALLINGEN</p><p>Stalling 1 Stalling 2 Stalling 3 Stalling 4 Stalling 5</p><p>Betaald OnbetaaldOnbetaald Onbetaald Betaal...</p></li></ul>