File 1417421513

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://wbooks.com/media/custom/upload/File-1417421513.pdf

Transcript

 • De pracht en praal van de Russische hofcultuur van de tsaren wordt gesym-boliseerd door het paasei. Niet zomaar een ei, maar een juweel: uitgevoerd in de kostbaarste materialen en vervaardigd door de beste juweliers. Met het eerste paasei dat hofjuwelier Karl Faberg in 1885 voor de tsaar vervaardigde, was een nieuwe trend geboren. De elite maakte er een sport van om de eieren zo luxueus en extravagant mogelijk te laten uit voeren.Bijna 130 jaar later spreken deze pronk-juwelen nog onverminderd tot de verbeelding. Het Landesmuseum in Liechtenstein bezit n van de grootste verzamelingen Russische paaseieren. De topstukken uit deze collectie, waar-onder meerdere Faberg-eieren, worden in Geloof, Hoop en Liefde. Kostbare eieren uit het Tsarenrijk in de spotlights gezet. In dit boek komen de tradities en weelde van het vooroorlogse Rusland samen met het virtuoze ambacht van de kunst-nijverheid rond 1900.

  Geloof, Hoop en Liefde

  KOSTBARE EIEREN UIT HET

  tsarenrijk

  Geloof,Hoop en Liefde

  KO

  STBA

  RE EIER

  EN U

  IT HET

  tsarenrijk

 • Annemiek Rens

  Geloof, Hoop en Liefde

  KOSTBARE EIEREN UIT HET

  tsarenrijk

  Drents Museum | Liechtensteinisches Landesmuseum

  WBOOKS

 • 3inhoudInleiding 5

  GELOOF 7Traditieensymboliekvanhetpaasei

  HOOP 35FabergendeRussischehofcultuur

  LIEFDE 57Decoratieenambachtrond1900

  Eggstoremember 79

  Notenenliteratuur 81

  Colofon 84

 • 5niettothetoudetsarenrijk,maarstrektzichuitoverdegeheletwintig-steeeuwtotaandedagvanvandaag.VeelvandezekunstobjectenmaaktendaarbijeenreistotoverdegrenzenvandeSovjet-UnienaarWest-EuropaenAmerika.Hetverhaalzoueenromankunnenzijnwaarinooklouchehandel,veilingenmetrecordopbreng-stenenvervalsingenvoorkomen:dehoofdpersonenwordenvertolktdoorzowelliefhebbersalsspecu-lanten.Elkenieuwedrukzoueenextrahoofdstukbevattenmetnieuweverwikkelingen.ZodookerrecentnogeenverdwenengewaandpaaseiopdattsaarAlexanderIIIin1887aanzijntsarinaschonk.HetbevondzichjarenlangineenAmerikaanshuisvolsnuisterijenenprullaria,toteenschroothandelaarhetopeenantiek-marktkochtvoordegoudwaardeendeoorspronkelijkeherkomstbekendwerd.1Bijna130jaarlaterspreektdecombinatievanzeldzaamheidenvakmanschap,vangeschiedenis,mysterieenromantieknogonver-minderdtotdeverbeelding.

  HetLiechtensteinischesLandesmuseumteVaduzbezitdegrootsteverzamelingRussischepaaseierenbuitenRusland,in2010

  inleiding geschonkenaanhetvorstendomdoorlandgenootenverzamelaarAdulfPeterGoop(19212011).Ditboekneemtuaandehandvandetop-stukkenvandezebijzonderecollectiemeeindewereldvanhetRussischeei:detraditieensymboliekvanhetpaasei,hetweelderigehoflevenenderoldiehofjuwelierKarlFaberghierinspeelde.Natuurlijkwordtookaandachtbesteedaanhetbijzondereambachtdataandezekunstwerkentengrondslagligt.Alleeierenuitdecataloguszijnafkomstiguitdecol-lectievanhetLandesmuseum.

  HetDrentsMuseumlegtinhaarei-gencollectieondermeerdenadrukopdeNederlandsekunstenkunst-nijverheidindeperiode18851935.Dezecollectieisgrotendeelsbijeen-gebrachtdoordeStichtingSchoneKunstenrond1900(SSK) dieditjaarhaarvijftigjarigejubileumviert.Hetmuseumplaatsthaarcollectiedoormiddelvantentoonstellingenenpublicatiesregelmatigineeninternationaalperspectiefendebezoekerwordtdaarbijuitgedaagdomverbindingenteleggen.OokdecollectieRussischeeierenbiedtdezemogelijkheid.Dekunstrond1900wordtzowelinNederlandals

  HetverhaalvanhetRussischepaaseilaatzichlezenalseenroman.Eenromanvangeloof,hoopenliefdeinhettsarenrijkvanhetfindesicle.DetitelvanditboekstaatsymboolvoordebijzondereeigenschappenvanhetRussischepaasei.Deprach-tigversierdeeierenzijnbetekenis-dragersvanhetorthodoxegeloof,maarookvanhetgeloofindeheer-schappijvandeRomanovs.Zezijntraditionelesymbolenvanhoopopnieuwlevenendehoopenverwach-tingnaarhetjaarlijksegeschenk,dateriederjaarweerandersuitzag.Demeestluxeexemplarenhaddenzelfseensurprise.Depaaseierenzijnnietalleeneengeschenkvanliefde,maarwerdenookmetveelliefdegemaaktindewerkplaatsenvanRuslandsbesteedelsmeden.Totdeabsolutetopstukkenbehorenzon-dertwijfeldelegendarischekeizer-lijkeFaberg-eierenuitdejaren18851917.DekostbareeierenuithettsarenrijkvertellenhetverhaalvandetraditiesenvandeweeldevanhetvooroorlogseRusland,entonenhetvirtuozeambachtvandekunstnijver-heidrond1900.DegeschiedenisvandezeRussischepronkjuwelenbeperktzichechter

 • 6inRuslandgekenmerktdoorontwik-kelingenindevrijeentoegepastekunsten.Binnendieontwikkelingenzijnerzowelverschillenalsovereen-komstenaantewijzen,bijvoorbeeldinhetwerkvanNederlandseedelsmedenalsJanEissenloeffel(18761957),CarelBegeer(18831956)enJohannavanEijbergen(18651950)enhunRussischecollegasKarlFaberg(18461920),FjodorRckert(18401917)endekunstnijveraarsvandeFirmaOwtschinnikow(actief18531917).DeVaas met kever van Van EijbergenenhetZilveren ei met bijvanOwtschinnikowvormeneentreffendeillustratievanhetverrassendeeffectdatditkanopleverenafb.1en2.

  HetLandesmuseumsteldehaarcollectiegenereusterbeschikkingaanhetDrentsMuseumvoordezeexpositieenpublicatie.DitprojectkwamtotstanddoorhetmusealesamenwerkingsverbandEEN(EuropeanExhibitionNetwork),eeninitiatiefvanhetDrentsMuseum.MuseavanvergelijkbareomvanguitlandenalsLiechtenstein,Duitsland,Itali,Zwitserland,Oostenrijk,Spanje,EngelandenZwedenmakendeeluitvanditnet-werk.Hetdoelisdeledenregelma-tigteinformerenovertentoonstel-lingsprojectenenverzamelingenomzototuitwisselingensamenwerkingtekomen.

  DeLiechtensteinsecollectieRussischepaaseieren,methetAppelbloesem-eivanFabergalsabsoluuttopstuk,wordtvoorheteerstaanhetNederlandsepubliek

  getoond.TentoonstellingenboekvormeneenuniekegelegenheidomkennistemakenmetdezeRussischetraditieenobjecten.HetDrentsMuseumiszeerdank-baarvoordezeprettigesamen-werkingmethetLiechtensteinischesLandesmuseum.Specialedankgaatuitnaardirecteurprof.dr.RainerVollkommerdieditbelangrijkepro-jectmogelijkmaakte.DaarnaastzijnThomasMssnerenSvenBehamonsbijdevoorbereidingenvandepublicatieententoonstellingzeerbehulpzaamgeweest.OokgaatonzedankuitnaarKatherinePurcellvanWartskiLondenenSpaarnestadPhotovoorhetbeschikbaarstellenvanprachtigbeeldmateriaal.

  TotslotwillenwijuitgeverWBOOKS,inhetbijzonderHenkvandeWalenJohandeBruijn,engrafischvormgeverIngeborgScheffershartelijkdankenvoorhunondersteuningbijditproject.PersoonlijkdankikAnnabelleBirnieenHarryTupan,directieDrentsMuseum,enPeterSchonewille,tentoonstellingscordinator,voordekansommetdezeuitmuntendecollectietewerkenenmeinditverrassendeonderwerptemogenverdiepen.OoknoemikgraagChrisStolwijk,AnitaHopmansenTonGeertsvanhetRKDNederlandsinstituutvoorkunstgeschiedenisonderwiensvleugelsikditprojectmochtuitvoeren.TonGeertsenHarryTupantradentevensopalsredacteur,waarvoormijngrotedank.

  Annemiek Rens Paaseierenworden

  1. Johanna van Eijbergen (uitv. G. Dikkers & Co.),

  Vaas met kever, ca. 1905, messing, hoogte 10 cm,

  collectie Drents Museum, Assen.____

  2. Firma Owtschinnikow, Zilveren paasei met

  bij, 19081917, collectie Liechtensteinisches

  Landesmuseum, Vaduz.

  1

  2

 • 7geloof

 • 8PaaseierenwordeninRussischefamiliesbijnavereerdalsiconen.Zestaansymboolvoorhoopennieuwleven.MetPasenwordtgevierddatChristusuitdedoodisverrezenenheteeuwigelevenkrijgt:deoverwinningvanhetlichtopdeduisternis.Dezehergeboorteneemteenhelebelang-rijkeplaatsinbinnenhetorthodoxegeloof.HetuitwisselenvanpaaseierenisalsritueeldaaromdiepgeworteldindeRussischecultuur.Hetschenkenvaneenpaaseiistevenseentekenvan(naasten)liefde.Tochisdezetraditievanoorspronggeenchristelijke.Eierenzijnaleeuwenlangbetekenisdragersvoorvruchtbaarheidenleven,endusonlosmakelijkverbondenmetdelente.DeEgyptenarenzienheteialshetsymboolvandegoddelijkekrachtwaaruitdewereldgeborenwerd,eenmysterieuzekiemdeslevens.Ookde

  Indirs,GriekenenRomeinengevenheteieenspecialerolbijrituelenvanvruchtbaarheidenschepping.2DeGermanenoffereneierenaanhungodThor,maarookinandereculturenwordtaaneiereneenhelendeenbe-schermendewerkingtoebedacht.3Dechristelijkekerkintegreertvervolgensdezeveelouderevolkstraditiesinhaareigencultuur.HeteikrijgtpasindevroegemiddeleeuweneenreligieuzechristelijkebetekeniswanneerdoorAugustinus(354430)derelatiewordtgelegdtussendeOpstandingvanChristusenheteialstekenvanhoopenhergeboorte.

  DetraditieomelkaarmetPaseneenbeschilderdeiteschenkenbestaatoveralinEuropa,maarisnergenszogrootalsinRusland.HetchristelijkegeloofspeeldeindenegentiendeeeuweennietteonderschattenrolinhetlevenvaniedereRus.Vandeeenvoudigsteboertotdetsaarzelf,iedereenwaszijnlevenlanginnigmetdekerkverbonden.DetsaarhadbovendiendebijzondererolvanhoofdvandeRussisch-orthodoxekerk:er

  wasinRuslandnogsprakevaneeneenheidvanwereldseenkerkelijkemacht.Pasenwasdebelangrijksteorthodoxefeestdagenwerddusgrootsgevierd.AanPasengingeenperiodevanvastenvooraf,waarbijgeeneierengegetenmochtenworden.OpWitteDonderdagwerdendeeierenvoorhetpaasfeestgekooktenbeschil-derd.Zewerdendaarnametwijwaterbesprenkelddoordepriester.DezegewijdeeierenhaddenvoordeRussenookeenmagischekracht:zezoudendeoogsttegenhagel,hetveetegenziekteenhethuistegenbozegeestenbeschermen.DePaasmisbegonopzaterdagavondenduurdetotdiepindenachtafb.3.Gelovigenverzameldenzichineenverduisterdekerkdiedewereldzonderhetlichtvanhetgeloofsymboliseerde.HetheiligevuurwerdbinnengedragendoordepatriarchenzijngeestelijkenenhetnieuwsoverdeOpstandingvanChristuswerdver-kondigdmetdewoordenChristosWoskresje(Christusisopgestaan).Klokkengeluidommiddernachtver-spreiddedezeboodschapoverstadenland.Vervolgensgingengeestelijken

  symboliek VAN HET PAASEI

  traditie &

 • 9engelovigenineenfeestelijkeoptochtmetkaarsenindehandzingenddoordekerk.DePaasmaaltijdopzondagwasgenereusmetpaasbroodenhetuitwisselenvanpaaseieren.Hetverstoppenvandepaaseieren,zoalsmeninNederlanddoet,isinRuslandonbekend.

  PASEN AAN HET HOFInhetnegentiende-eeuwseSt.Petersburgafb.4,dezetelvandemacht,werdenindepaasweekgeenfinanciletransactiesgedaan.Dekerkklokkenluiddenerbijnaonaf-gebroken.VoordePaa