FILE/Compliance-w-Polsce-Raport-z-badania-2018.pdf · 2 Compliance w Polsce Compliance w Polsce Raport…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Compliance wPolsce</p> <p>Raport zbadania stanu compliance isystemw zarzdzania zgodnoci wdziaajcych wPolsce przedsibiorstwach.</p> <p>iInstytutCompliance</p> <p>Compliance w Polsce2</p> <p>Compliance wPolsce</p> <p>Raport z badania stanu compliance i systemw zarzdzania zgodnoci w dziaajcych wPolsce przedsibiorstwach, przeprowadzonego przez Instytut Compliance we wsppracy z EY, Wolters Kluwer oraz Viadrina Compliance Center dziaajcym na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odr</p> <p>Przedstawienie iinterpretacja wynikw badania Prof. Dr. Bartosz Makowicz</p> <p>Prof. Dr. Bartosz Makowicz</p> <p>Szanowni Pastwo,</p> <p>trzymacie Pastwo w rkach raport z pierwszego w Polsce badania dotyczcego rozwoju idei zachowania uczciwoci i zgodnoci w przedsibiorstwach, czyli o tzw. compliance. William Shakespeare nie pisa wprawdzie nigdy ocompliance i sam nie by oficerem compliance. Sytuacj jednak, w ktrej postawi Hamleta przed strategicznym wyborem pomidzy biern aczynn postaw, mona miao porwna do sytuacji kadego znas, nalecego do jakiej organizacji, czy to przedsibiorstwa, czy fundacji, instytucji publicznej i innych. Dochowanie zgodnoci, uczciwo, transparencja, sprawiedliwo to wartoci, ktrymi powinnimy si kierowa w yciu codziennym, przede wszystkim zawodowym, aby przedsibiorstwa, bdce podstaw gospodarki wolnorynkowej, mogy rozwija si, generowa zyski i tworzy miejsca pracy. Compliance jest zadaniem dla nas wszystkich: By, albo nie by oto jest pytanie. Wyniki bada pokazuj, e znakomita wikszo zdecydowaa si na by i wdroya lub wdraa systemy zarzdzania zgodnoci, aby osign wspomniane cele.</p> <p>W imieniu Partnerw przedsiwzicia i swoim pragn serdecznie podzikowa wszystkim osobom, ktre aktywnie przyczyniy si do realizacji tego wanego projektu: od pomysodawcw i osb, ktre stworzyy ankiet, poprzez wykonawcw, wydawcw i Partnerw, po wszystkich z Pastwa, ktrzy udzielili nam cennych odpowiedzi na czsto dociekliwe pytania odnonie compliance wPastwa organizacji. Bez Pastwa wkadu nie dowiedzielibymy si faktw, ktre prezentujemy wniniejszym raporcie. </p> <p>yczymy przyjemnej i owocnej lektury!</p> <p>Spis treci 3</p> <p>Spis treci</p> <p>1. Wprowadzenie do compliance iCMS ................................................................................................... 82. Opis badania ........................................................................................................................................... 10</p> <p>2.1. Cele badania.......................................................................................................................................... 102.2. Zastosowana metoda badania ........................................................................................................ 102.3. Respondenci ......................................................................................................................................... 10</p> <p>3. Wyniki badania ........................................................................................................................................173.1. Kim jest polski oficer compliance? ..................................................................................................17</p> <p>3.1.1. Oficer compliance zdefinicji ....................................................................................................173.1.2. Pozycja wstrukturze przedsibiorstwa ............................................................................... 183.1.3. Przecitny wiek ............................................................................................................................193.1.4. Wyksztacenie ............................................................................................................................. 203.1.5. Dowiadczenie zawodowe ........................................................................................................213.1.6. Kompetencje twarde imikkie .............................................................................................. 223.1.7. Wyzwania dla oficerw compliance ...................................................................................... 25</p> <p>3.2. CMS wpolskich firmach .................................................................................................................... 253.2.1. Rozpowszechnienie CMS .......................................................................................................... 253.2.2. Powody braku wdroenia CMS ............................................................................................... 263.2.3. Powody wdroenia CMS ............................................................................................................273.2.4. Obszar dziaania CMS oraz zrozumienie compliance ..................................................... 283.2.5. Dugo wdraania CMS ........................................................................................................... 293.2.6. Koszty wdraania ....................................................................................................................... 303.2.7. Integracja CMS zinnymi systemami ..................................................................................... 32</p> <p>3.3. Wybrane elementy CMS .................................................................................................................... 323.3.1. Elementy CMS wujciu oglnym ........................................................................................... 323.3.2. Zadania oficera compliance ................................................................................................... 333.3.3. Analiza ryzyka ............................................................................................................................ 343.3.4. Szkolenia compliance .............................................................................................................. 363.3.5. Promowanie wiadomoci .......................................................................................................373.3.6. Sprawdzanie partnerw biznesowych ................................................................................. 383.3.7. Whistleblowing ........................................................................................................................... 393.3.8. Reakcja na nieprawidowoci ................................................................................................ 42</p> <p>3.4. Struktura CMS ...................................................................................................................................... 453.4.1. Nie zawsze oficer compliance ................................................................................................ 453.4.2. CMS wstrukturze korporacji ...................................................................................................473.4.3. Wsppraca zinnymi dziaami ................................................................................................47</p> <p>3.5. Certyfikacja ...........................................................................................................................................484. Podsumowanie ....................................................................................................................................... 50</p> <p>Compliance w Polsce4</p> <p>5Compliance w Polsce</p> <p>Ocompliance mwi si wPolsce wostatnim czasie duo iju nie tylko wkontekcie wymaga stawianych wycznie instytucjom finansowym iubezpieczeniowym. Zgodno/compliance, zarzdzanie zgodnoci/compliance management, oficer compliance pojcia te odmieniane s przez wszystkie przypadki. Przedstawiciele instytucji publicznych wskazuj korzyci pynce z wdraania rozwiza compliance, przedsibiorstwa deklaruj ich stosowanie. Jaki jest jednak obraz rzeczywistego stanu rzeczy, ojakich kierunkach rozwojowych mona mwi i co dalej z funkcj compliance w dziaajcych w Polsce przedsibiorstwach? Oto wszystko spytalimy przedstawicieli spek rnych bran dziaajcych na polskim rynku.</p> <p>Instytut Compliance podj si trudnego zadania przeprowadzenia, wraz zPartnerami, pierwszego oglnopolskiego badania stanu rozwoju compliance. Wyniki eksploracji terra incognita przedstawiamy Pastwu wpostaci raportu. Wyania si zniego obraz materii compliance jako dziedziny interdyscyplinarnej iznajdujcej si wfazie intensywnego rozwoju. Takie te rozumienie compliance przywieca dziaalnoci Instytutu Compliance, ktry, opierajc si na synergii podejcia naukowego i praktyki, zapewnia organizacjom wszelkiego rodzaju wsparcie w realizacji biecych zada compliance. Wyniki badania utwierdzaj nas wprzekonaniu, e oficer compliance to zawd peen wyzwa ibez gruntownego interdyscyplinarnego wyksztacenia oraz ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji ciko jest sprosta wyzwaniu jego wykonywania. Instytut Compliance, jako wiodcy podmiot wPolsce, oferuje wszystkie elementy wsparcia dla oficerw compliance wcodziennej pracy.</p> <p>Mamy nadziej, e badanie pozwoli na lepsze poznanie, atake dalsze popularyzowanie korzyci pyncych zfunkcjonowania worganizacji systemu zarzdzania zgodnoci. Cieszymy si na dialog zPastwem podczas naszych rozlicznych eventw i moliwo suenia pomoc wkwestiach compliance!</p> <p>Dr. Bartosz Jagura, LL.M.Czonek Zarzdu Instytutu Compliance</p> <p>iInstytutCompliance</p> <p>Compliance w Polsce6</p> <p>Sposb patrzenia na prawo w dziaalnoci przedsibiorstwa przez dugie lata pozostawa tradycyjny, by nie powiedzie konwencjonalny. Byo domen jedynie prawnikw wfirmie, ktrych rol bya przede wszystkim jego interpretacja istosowanie wrelacjach czy to zorganami administracji, czy te kontrahentami. Ostatnie lata odsaniaj jednake jego drugie kto wie, czy nie bardziej istotne w praktyce prowadzenia biznesu oblicze. Sektor duych firm XXI wieku to rodowisko niezwykle regulowane, wobec ktrego stawiane s wysokie wymagania wzakresie prowadzenia dziaalnoci zgodnej z prawem oraz wszelkimi normami, ktrych naruszenie niemal wkadej brany powoduje powstanie odpowiedzialnoci po stronie firmy czy jej organw zarzdzajcych. To musi oznacza rozszerzenie krgu osb zwizanych obowizkami wynikajcymi z prawa na pozostae grupy menederw (ksigowych, kadrowych, sprzedawcw itd.) i wreszcie konieczno budowania procedur oraz definiowania procesw opartych na prawie, tak by kady pracownik by wiadomy, e to co robi, robi zgodnie zprawem iwszelkimi regulacjami, ktre jego organizacja musi bd zobowizaa si stosowa. </p> <p>Idc za definicj prof. Bartosza Makowicza, zgodnie zktr compliance to taki sposb organizacji przedsibiorstwa, ktry redukuje do minimum ryzyko wystpienia wszelkich nieprawidowoci, podeszlimy w Wolters Kluwer z duymi oczekiwaniami do badania rynku, ktrego zwieczeniem jest niniejszy Raport. O ile rola korzystania zsystemw informacji prawnej (takich jak LEX) wprzedsibiorstwach w celu interpretacji norm prawnych od lat pozostaje oczywista i niekwestionowana, to mamy wiadomo, e proces budowy systemw wewntrzorganizacyjnych sucych zapewnieniu dziaania zgodnego zprawem wyglda wci rnie wzalenoci od rozmiaru przedsibiorstwa, przynalenoci do brany czy np. stopnia regulacji. Zapraszamy do zapoznania si zwynikami Raportu, niech stan si one obrazkiem aktualnego poziomu postrzegania tej problematyki przez polskie firmy, ale te inspiracj dla wszystkich menederw odpowiedzialnych za rozwj i funkcjonowanie zarzdzanych przez siebie przedsibiorstw. </p> <p>Maciej Krajewskidyrektor segmentu due przedsibiorstwa, rynek usug prawnych i przedsibiorstw Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.</p> <p>7Compliance w Polsce</p> <p>Badanie Compliance, ktrego EY jest partnerem, trafia w punkt, zarwno pod wzgldem zawartoci merytorycznej, jak i aktualnoci tematyki. Wpisuje si nie tylko wduszy okres wzrostu zainteresowania skutecznymi metodami zarzdzania zgodnoci, ale i w biecy moment, w ktrym pojcia transparentnoci, etyki w biznesie, spoecznej odpowiedzialnoci, czy przeciwdziaania korupcji cz si pod jednym szyldem compliance. </p> <p>Obserwujemy to, wspierajc naszych klientw w ich codziennych wyzwaniach: </p> <p> Firmy farmaceutyczne i medyczne w monitorowaniu danych, cyklicznych przegldach tzw. czerwonych flag, czy zarzdzaniu acuchami dostaw;</p> <p> Przedsibiorstwa z sektora finansowego we wdraaniu nowych wymogw z zakresu przeciwdziaania praniu pienidzy ifinansowaniu terroryzmu;</p> <p> Fundusze private equity/venture capital w integracji czynnikw ESG (Environmental, Social, Governance) do procesw due diligence oraz budowania wartoci spek portfelowych;</p> <p> Due podmioty zainteresowania publicznego, ktre wtym roku po raz pierwszy obowizkowo raportuj tzw. dane niefinansowe;</p> <p> Wreszcie firmy produkcyjne, ktre coraz czciej obligowane s przez swoich odbiorcw do zapewnienia zgodnoci znajwyszymi standardami etycznymi. </p> <p>Raport zBadania Compliance jest nie tylko podsumowaniem polskiego status quo wtym obszarze, ale take swoistym kompendium wiedzy o systemach zarzdzania zgodnoci (CMS). Moe by zatem brany pod uwag we wdraaniu lub doskonaleniu istniejcych systemw, take wkontekcie zmieniajcych si wymogw regulacyjnych. </p> <p>Mariusz WitalisPartner zarzdzajcy Dziaem Zarzdzania Ryzykiem Naduy EY wEuropie rodkowej iPoudniowo-Wschodniej </p> <p>Compliance w Polsce8</p> <p>1. Wprowadzenie do compliance iCMS</p> <p>Compliance Management System (CMS) mona zdefiniowa jako ca-oksztat rodkw iprocesw wdanej organizacji, ktre maj na celu wykrycie ryzyka niezgodnoci izarzdzanie nim wten sposb, aby a-den zczonkw organizacji nie dopuci si naruszenia obowizujcych regulacji, czyli zachowa si znimi zgodnie. Definicja ta unaocznia ko-nieczno dokonania rozrnienia pomidzy compliance aCMS. Podczas gdy cay CMS to system zarzdzania, samo pojcie compliance oznacza zgodno dziaania kogo zczym. Tak rozumiane compliance wywodzi si zmedycyny irozumiane jest jako stosowanie si pacjenta do zale-ce lekarza. Worganizacjach, zwaszcza przedsibiorstwach, compliance oznacza analogicznie zachowanie si zgodnie zprzepisami prawa iin-nymi regulacjami. Celowo compliance rozumiane jest dzisiaj szeroko iobejmuje nie tylko dziaania zgodne zwicymi przepisami prawnymi, ale take zszerokim wachlarzem regulacji dobrowolnie przyjmowanych przez przedsibiorstwa, atake standardami etycznymi imoralnymi.</p> <p>System zarzdzania zgodnoci to jednak nie tylko procesy istruktury oraz osoba nimi zarzdzajca. Obecnie CMS postrzega si jako system oparty na wartociach, majcy na celu tworzenie oraz utrzymanie dugofalowej kultury compliance, czyli wysokiej wiadomoci czonkw organizacji, tak aby wiedzieli oni, jakie regulacje obowizuj wdanym obszarze ich dziaalnoci oraz jak maj si zachowa wodpowiednich sytuacjach, aby postpi zgodnie ze wspomnianymi regulacjami.</p> <p>Za kolebk systemw zarzdzania zgodnoci uznaje si kraje anglosaskie (USA, Australia czy Wielka Brytania). Systemy te wystpoway pocztkowo wramach sektorw regulowanych, zwaszcza bankowego oraz ubezpieczeniowego, w ktrych wspczenie istniej prawne wymogi posiadania tego typu systemw. Podmioty zinnych bran szybko dostrzegy jednak szeroki wachlarz korzyci wynikajcych zistnienia wfirmie CMS itake, pomimo braku pr...</p>

Recommended

View more >