finansijski izvestaj teorijski

  • View
    22

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

o finansijskom izvestaju na italijanskom

Transcript

Bilancio bilans , prevod na srpspski ostavlja i

GODINJI FINANSIJSKI IZVETAJ BILANCIO DESERCIZIO1. Opte karakteristike godinjeg finansijskog izvetaja u Srbiji i Italiji U ekonomiji se razlikuje vie tipova bilansa ili finansijskih izvetaja u zavisnosi od toga kada se satavljaju, cilja i zakonske osnove na bazi koje se sastavljaju. U skladu sa tim, bilans moe biti sastavljen u odnosu na sledee kriterijume:

prema vezi sa knjigovodstvenim dokumentima: bilans stanja i bilans uspeha

prema svrsi iskazivanja bilansa- imovinski bilans, bilans utvrivanja uspeha i bilans kretanja

prema merodavnosti primene pravnih normi pri bilansiranju- poslovni bilans, poreski bilans

prema podruju informisanja uz pomo bilansa- interni bilans, eksterni bilans

prema podacima na osnovu kojih je odreen- knigovodstveni bilans, inventarni bilans, planski bilans

prema duini bilansnog perioda- poetni bilans, meubilans, krajnji bilans

prema tehnici sastavljanja bilansa- bruto bilans, neto bilans

prema odnosu sredstava i obaveza- aktivni i pasivni bilans

prema broju ukljuenih bilansa- individualni bilans, zbirni bilans, konsolidovani bilans

prema odnosu prihoda i rashoda- uspean i neuspean bilans

prema redovnosti sastavljanja bilansa- redovni, specijalni

Opta svrha bilansiranja jeste upoznavanje uspeha i strukture imovine i kapitala. Zbog primene razliitih formalnih i materijalnih pravila bilansiranja nastaju razliite vrste bilansa koje se razlikuju prema formi i sadrini. Najvaniji kriterijumi prema kojima se razvrtavaju bilansi su: a) veza sa knjigovodstvenim raunima i b) pravne norme koje ine osnovu bilansiranja. Dakle, bilasi se izrauju da bi se imao uvid u finansijsko i imovinsko stanje datog drutva.Za kompletan prikaz stanja i rezultata drutva iskazanog u novanim jedinicama sastavlja se finansijski izvetaj. Finansijski izvetaj je namenjen kako internim, tako i eksternim korisnicima i na neki nain predstvalja sumu nekoliko vrsta bilansa. Stoga se u raunovodstvu veine drutava koja posluju na teritoriji Republike Srbije sastavljaju finansijski izvetaji ili, kako se jo nazivaju, obrauni, koji se meusobno razlikuju u odnosu na to na koliki se vremenski period odnose. Privredna drutva imaju potrebu za izradom sledeih finansijskih izvetaja: bilancio mensile( meseni obraun), bilancio semestrale( estomeseni obraun), ili, kao to je to u naem primeru drutva ijim emo se finansijskim izvetajom posluiti, zavrni raun, to jest, godinji finansijski izvetaj. U italijanskom jeziku za ovakvu vrstu finansijskog izvetaja koristi se fraza bilancio desercizio pod kojom se podrazumeva obraun za poslovanje tokom cele godine, a kojoj u prevodu na srpski jezik odgovara fraza godinji finansijski izvetaj. Pojedinanom analizom rei koje ine datu frazu, bilancio desercizio, i poreenjem je zvaninim nazivom istog dokumenta na srpskom jeziku, godinji finansijski izvetaj, uoavamo izvesne razlike u samim nazivima istih:

* bilancio u frazi bilancio desercizio ne prevodi se kao to bi se preveo u gorepomenutim frazama, odnosno kao bilans ( meseni bilans, bilans proizvodnje, drutveni bilans...).

* esercizio- ne uzima se u znaenju veba, uvebanost, bavljenje, obavljanje,

ve kao: - poslovanje, preduzee, pogon posao, obrt, promet,obavljanje

Vidimo, dakle, da spajanjem ova dva termina dobijamo frazu, bilancio desercizio, koja oznaava dokument sainjen po utvrenim propisima, odnosno, izvor svih podataka o uspehu, finansijskom i imovnom stanju u kom se dato pravno lice trenutno nalazi nakon odreenog vremenskog perioda, to jest na kraju godine, i da, pritom, datu frazu ne prevodimo re po re, ve treba da znamo unapred da moramo uzeti ve ustaljen i propisan naziv ovog dokumenta, bilo da radimo prevod na srpski bilo na italijanski jezik. Iako se u svakodnevnom jeziku u Srbiji moe uti i fraza godinji bilans, zavrni raun, Narodna banka Srbije i Zakon o raunovodstvu i reviziji propisuju da se u Republici Srbiji u zvaninom obraanju i dokumentaciji koristi fraza godinji finansijski izvetaj.Definicija godinjeg finansijskog izvetaja u svim zemljama okvirno je ista. Predoiemo, u skladu sa naom temom, italijansku i srpsku verziju iste.U Italiji:Il bilancio desercizio- Insieme di atti e valutazioni che permettono di determinare il reddito desercizio e il capitale desercizio che comprendono lassegnazione del valore alle rimanenze, la percentuale di svalutazione dei crediti, le quote di ammortamento.

U Srbiji: Godinji rezultat poslovanja i finasijski izvetaj pravnih lica i preduzetnika za 2008.godinu utvruje se i iskazuje na obrascima finansijsih izvetaja koji se sastavljaju u skladu sa Zakonom o raunovodstvu i reviziji i propisima donesenim na osnovu tog zakona. Osnovni cilj finansijskih izvetaja je da prue informacije o finansijskom poloaju, uspenosti i promenama u finansijskom poloaju pravnog lica.

Gorepomenuti zakon nalae takoe da je sastavljanje godinjeg finansijskog izvetaja obavezno za sva pravna lica, dok ostale vrste izvetavanja o finansijsko- imovinskom stanju lica po kratkoronijim periodima nisu neophodne, to jest, Vlada Republike Srbije ih po zakonu ne zahteva. Zakon se u celosti moe nai na internet stranici www.parlament.sr.gov.yu i slui kao smernica za sastavljanje i predaju godinjih finansijskih izvetaja, koji se predaju lino ili putem pote na adresu Narodne Banke Srbije koja se trenutno nalazi u Novom Sadu, kao to se i vidi u nastavku: Prijem finansijskih izvetaja za 2008

Finansijski izvetaji za 2008. godinu za sve vrste obveznika dostavljaju se u rokovima utvrenim Zakonom o raunovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006),na obrascima (propisanim pravilnicima o sadrini i formi obrazaca finansijskih izvetaja za odgovarajuu grupu obveznika), na nain propisan Odlukom o bliim uslovima i nainu prijema, kontrole i obrade finansijskih izvetaja i davanja podataka iz tih izvetaja ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 120/2008i 9/2009).

Na obrascima finansijskih izvetaja za privredna drutva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike, finansijski izvetaj za 2008. godinu dostavljaju sva privredna drutva, zadruge, druga pravna lica, preduzetnici, ogranci i drugi organizacioni delovi stranih pravnih lica (ogranci stranih pravnih lica) i davaoci finansijskog lizinga.

Banke, berze i brokersko dilerska drutva, drutva za osiguranje, dobrovoljni penzijski fondovi i drutva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, drutva za upravljanje investicionim fondovima i investicioni fondovi dostavljaju finansijske izvetaje na obrascima posebno propisanim za te grupe obveznika.

Dakle, podaci o godinjem finansijskom poslovanju unose se u dati obrazac koji se razlikuje za mala, srednja i velika drutva i moe se ili preuzeti sa sajta Narodne banke Srbije, u kategoriji Bonitet i rejting, ili, pak, kupiti u knjiarama u celoj Srbiji. Sastoji od kolona i redova koji se nazivaju pozicije, u koje se unose podaci za izradu zavrnog rauna. Te pozicije su, dakle, centralni deo finansijskog izvetaja budui da su u okviru istih sadrani finansijski podaci o odreenom pravnom licu. Na italijanskom jeziku, meutim, pozicije se ne zovu le posizioni, kako bi se to moglo oekivati, nego se nazivaju le voci. Na ovu specifinost nam ukazuje Kjara Barbon, diplomirani ekonomista na Ekonomskom fakultetu u Trevizu, a potom isto nalazimo i u recniku:* la voce pozicija, koja takoe znai i

- rubrika, glas, re

Ovaj termin u svakodnevnom govoru prevashodno znai glas, glasina, pria, re, meutim, vidimo da se u jeziku raunovodstva i finansija prevodi kao rubrika, stavka ili pozicija. U zvaninom raunovodstvenom optenju koristi se termin pozicija, a ponekad se u svakodnevnom govoru moe uti i termin stavka.

Za analizu prevoda godinjeg finansijskog izvetaja sa srpskog na italijanski jezik posluiemo se primerkom tog dokumenta jednog velikog pravnog lica, gde emo videti kako se prevode dati termini i izrazi u propisanom obrascu, sa srpskog na italijanski jezik, pri emu emo naii na one rei koje mogu doslovno da se prevedu na italijanski jezik, kao i na odstupanja, koja e posebno biti naglaena i analizirana. Tako emo uvideti i u kojoj koliini sam godinji finansijski izvetaj ima i izvesne razlike u Srbiji i Italiji to se tie raunovodstvenog dela, kao i to se tie samog naina sastavljanja istog, i kako te raunovodstveno-pravne razlike utiu na sam postupak prevodjenja. Suoavamo se sa injenicom da je za prevod godinjeg finansijskog izvetaja neophodno razumeti njegovu pravnu i zakonsku osnovu, kao i porediti je sa istom u Italiji, uz pomo iskusnih profesionalaca na tim poljima iz obe zemlje.

Naziv drutva ijim emo se izvetajem posluiti u ovom radu nee biti naveden, budui da godinji finansijski izvetaj sadri podatke od velike vanosti za svako pravno lice, i kao takav se smatra prilino privatnim dokumentom, iako se svi finansijski izvetaji predati Narodnoj banci mogu nai na sajtu Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.Kako u Italiji, tako i u Srbiji i u svim drugim zemljama, podaci koji se unose u propisani obrazac moraju biti uneti po utvrenim normama i u skladu sa vaeim propisima date zemlje. to se Italije tie, te norme u najveoj meri propisuje pravilnik Codice civile, koji emo i mi koristiti, kao i mnogobrojni propisi i zakoni, kao to je na primer Legge sulle societ commerciali. Ovaj prirunik bi se preveo kao Graanski zakonik, meutim, takva vrsta dokumenta- prirunika, koji objedinjuje podatke, upuststva i pravila vezana za pravno-ekonomska pitanja u Srbiji ne postoji. Codice civile izdaje Republika Italija, moe se kupiti u knjiarama irom Italije, i mi emo se njime posluiti radi upoznavanja sa osnovnim raunovodstvenim pojavama i podacima. Nepostojanje Graan