FINANSIJSKO TRŽIŠTE

  • View
    94

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

finansijsko trite ekonomsko-trgovinska kola predmet: monetarna ekonomija nastavnik: aneli zorica AUTORI: Dragana par maslovari aleksandra ODELJENJE: III1 Raeno: April 2014. god. FINANSIJSKO TRITE. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Slide 1

finansijsko triteekonomsko-trgovinska kolapredmet: monetarna ekonomijanastavnik: aneli zorica

AUTORI: Dragana parmaslovari aleksandraODELJENJE: III1

Raeno:April 2014. god.

FINANSIJSKO TRITE

Finansijsko trite je organizovano trite, jer je unapred poznato mesto i vreme susreta ponude i tranje finansijskih sredstava (berze, sajmovi, pijace). Postoji:

trite kapitalatrite novca

TRITE KAPITALA Na tritu kapitala trguje se dugoronim kreditima i dugoronim hartijama od vrednosti.

Trgovanje dugoronim hartijama od vrednosti se odvija na berzama koje su organizovani oblik trita kapitala i svaka drava eli da ima organizovano trite kapitala.

Trite kapitala moe biti: primarnosekundarno

BERZE KAPITALA Berze kapitala su organizovani oblik trita kapitala.

Srbija ima berzu kapitala (Beogradska Berza osnovana 1894. god.) na kojoj se trguje akcijama i obveznicama.

Uglavnom se trguje akcijama zato to kad je poela svetska ekonomska kriza preduzea kod nas nisu emitovala obveznice.

PRIMARNO TRITE KAPITALA Na primarnom tritu kapitala trguje se tek emitovanim hartijama od vrednosti tj. kad se prvi put nude na tritu.

Svrha emitovanja hartija od vrednosti jeste da se prodajom HoV doe do potrebnog kapitala za investiranje.

Investiranje je zamena postojeih osnovnih sredstava i uvoenje novih osnovnih sredstava, to su velika ulaganja za preduzee.

SEKUNDARNO TRITE KAPITALA Na sekundarnom tritu kapitala obavlja se dalja prodaja dugoronih hartija od vrednosti i na tom tritu se odvija promena vlasnike strukture, to znai da te hartije od vrednosti stalno menjaju vlasnika.

SEGMENTI TRITA KAPITALA Segmenti trita kapitala su:

kreditno-investiciono tritehipotekarno tritetrite dugoronih hartija od vrednosti

NOVANO TRITE Kod novanog trita trguje se kratkoronim kreditima i kratkoronim hartijama od vrednosti.

Deo trita ine uesnici koji su zainteresovani da koriste kratkorone hartije od vrednosti.

Svrha novanog trita je da se na njemu mogu kupiti sredstva likvidnosti, zapravo preduzea kupuju kratkorone hartije od vrednosti da bi obezbedile likvidnost tako to e te HoV lako prodati u bilo kome trenutku.

BANKE Razvojem banaka krajem 14. i poetkom 15. veka u Italiji nastalo je novano trite. Prvi bankarski poslovi bili su poslovi platnog prometa.

Banka daje banknote, to je dokaz da postoji novac kod banke koji se moe koristi za plaanje i da je mogue metalni novac zameniti za papirni.

Banke su taj novac pozajmljivale na kratak rok i tako su nastali kratkoroni krediti.

SEGMENTI TRITA NOVCA Segmenti trita novca su:

lombardno trite eskontno tritenovano tritetrite kratkoronih hartija od vrednosti

PLATNI PROMET Platni promet obuhvata sva gotovinska i bezgotovinska plaanja preko rauna (prenos sredstava sa jednog rauna na drugi) i uesnika u platnom prometu posredstvom nosilaca platnog prometa.

UESNICI PLATNOG PROMETA Uesnici u platnom prometu su:

pravna licafizika licaradnje bez svojstva pravnog lica (zanatske radnje) ali sa voenjem poslovnih knjiga

NOSIOCI PLATNOG PROMETA Nosioci platnog prometa su:

PTT saobraajPoslovne bankeNarodna Banka Srbije

DEVIZNO TRITE Devizno trite je deo novanog trita i najbolji oblik organizovanog deviznog trita je devizna berza koja je samostalna, a berze efekata su berze hartija od vrednosti.

Centralna banka se pojavljuje kao intervent, moe da kupuje ili prodaje devize iz deviznih rezervi i vodi deviznu politiku

Svaka drava mora da organizuje devizno trite zato to ne postoji jedna valuda kod svih drava zato treba pretvarati valute iz jedne u drugu.

FUNKCIJA DEVIZNOG TRITA Funkcija deviznog trita je kreiranje deviznog kursa koji pokazuje koliko se jedinica jednog novca moe zameniti za jedinicu drugog novca i formira se na osnovu ponude i tranje deviza na deviznom tritu.

Postoji meubankarsko devizno trite nosioci ovlaenja su poslovne banke, ali ne moe svaka PB da uestvuje na deviznom tritu, jer to zavisi od CB to znai da PB moraju da imaju opremu, obuene kadrove i softvere.

TRANSAKCIJE NA DEVIZNOM TRITU Transakcije na deviznom tritu odvijaju se kao:

transakcije izmeu poslovnih banaka i njihovih kometenatatransakcije izmeu poslovnih banaka u zemljitransakcije poslovnih banaka sa svojim filijalama u inostranstvutransakcije izmeu centralnih banaka radi uticaja na kurseve i meunarodno kretanje kapitala

Izvori:

udbenik monetarna ekonomija za iii razred ekonomske kole

IZDAVA:

ZAVOD ZA UDBENIKE, BEOGRAD

DVANAESTO IZDANJE 2o13.GOD