fr tjnstegrupplivfrskring (TGL) i Alecta ? 6. Frskringsvillk GL. hetstillgg. Antagande

  • Published on
    03-Jul-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Frskringsvillkorfr tjnstegrupplivfrskring (TGL) i AlectaGller frn och med 1 juli 2018 InnehllHar du frgor r du vlkommen att kontakta ossAlecta pensionsfrskring, msesidigt Telefon 020-78 22 80 | Fax 08-441 60 90 103 73 Stockholm | alecta.seAlecta r frvaltare av tjnstepension sedan 1917. Vi str p kundernas sida med ett enda fokus att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. 1 Allmnt 3 2 Allmnt om TGL 3 3 Frskringsavtal 3 4 Anmlan vid kollektivavtal om TGL 3 5 Frskringstagare frskrad 4 6 Frmnstagare 4 7 Avst sin rtt som frmnstagare 4 8 Arbetsgivarens uppgiftslmnande 4 9 Arbetsfrhet 5 10 Frskringsbeloppens storlek 5 11 Frskringsbesked 5 12 Premie 5 13 Ansvaret fr premiebetalningen 6 14 Betalning av premie 6 15 Premiebefrielse vid arbetsofrmga 6 16 Byte av frskringsgivare 7 17 Fortsttningsfrskring 7 18 Efterskydd samt frlngt efterskydd 7 19 Makefrskring 8 20 Utbetalning av TGL 8 21 Samordning 8 22 verskott 8 23 Pantsttning och verltelse 8 24 ndring av frskringsvillkor 8 25 Tolkning av frskringsvillkor 8 26 Prvningsrtt 8 27 Force majeure 9 28 Krigsfrskringsvillkor 9 29 Personuppgifter 9 3 Frskringsvillkor fr TGL 1 AllmntDessa frskringsvillkor gller fr frskringar som r utformade enligt verenskommelsen mellan Freningen Svenskt Nringsliv och Frhandlings- och samverkansrdet PTK (PTK) om Tjnstegrupp-livfrskring (TGL). Dessutom gller frskringsgivarens vid varje tid-punkt gllande frskringstekniska riktlinjer respek-tive berkningsunderlag samt frskringstekniska regler fr dessa frskringar. Till grund fr villkoren ligger verenskommelsen om TGL mellan Svenskt Nringsliv och PTK enligt vid var tid gllande lydelse. Vidare gller de beslut som fattas av den partssammansatta TGL-nmnden. Svensk lag gller. Frn och med 1 januari 2011 faststlls prisbas-beloppet enligt 2 kap 7 socialfrskringsbalken. Frskringsgivare r de frskringsbolag som av TGL-nmnden har godknts som frskringsgivare fr TGL och som har tecknat frmedlingsavtal om TGL med Collectum AB (Collectum). Frskrings-givaren har i frmedlingsavtalet uppdragit t Collectum att skta administrationen av TGL. Detta innebr att det r Collectum som tecknar, ndrar och avslutar frskringsavtal, samlar in uppgifter som ska ligga till grund fr frmner och premier, fakturerar premier, utfrdar frskringsbe-sked samt lmnar generell information om TGL till frskringstagarna och de frskrade. Frskringsgivare fr frskring enligt dessa villkor r Alecta pensionsfrskring, msesidigt, organisationsnummer 502014-6865. Styrelsen har sitt ste i Stockholm. En lista ver samtliga godknda frskrings-givare ska finnas p Collectums hemsida. 2 Allmnt om TGL TGL r en kapitalfrskring fr ddsfall. Frsk-ringen gller fr anstllda hos arbetsgivare som tecknat TGL hos frskringsgivaren och dr den anstllde uppfyller de krav som uppstlls i TGL- avtalet fr att omfattas av TGL. Frmnen frn TGL utbetalas vid den frskrades ddsfall under tid d premiebetalning fr frskringen pgr eller rtt till premiebefrielse enligt 15 nedan freligger. Utbetalning enligt makefrskringen kan ske om den frskrades make eller sambo avlider enligt 19. Frskringsskyddet fortstter ven att glla under tid med efterskydd enligt 18. Fr rtt till frskringens grundbelopp, barn-tillgg, makefrskring, efterskydd samt fr sam-ordning med annan tjnstegrupplivfrskring gller vad som r bestmt i TGL-avtalet mellan Svenskt Nringsliv och PTK. 3 Frskringsavtal Arbetsgivare, som enligt kollektivavtal ska teckna TGL fr sina anstllda, ska trffa skriftligt frsk-ringsavtal med Alecta genom Collectum. Collectum ska bekrfta till arbetsgivaren att frskringsavtal med Alecta har ingtts. I frskringsavtalet anges frn och med vilken tidpunkt detta gller. Om garantibestmmelsen i punkt 7 i TGL-avtalet gller fr ngon anstlld, ska avtalet tecknas att glla frn och med den tidpunkt d garantin brjar glla. I annat fall kan avtalet tidigast glla frn den mnad anmlan inkommit till Collectum. Frskringsavtal om TGL gller till dess det skriftligen sagts upp av arbetsgivaren eller Collectum. Avtalet trder ur kraft tidigast vid ut-gngen av mnaden efter den d arbetsgivaren eller Collectum sagt upp avtalet. Collectum eller arbetsgivaren kan inte sga upp avtalet, s lnge arbetsgivaren, betrffande ngon kategori av anstllda, r bunden av kollektivavtal, som medfr att anstlld omfattas av ovan angiven garanti. r inte arbetsgivaren bunden av kollektiv-avtal har Collectum rtt att sga upp avtalet om arbetsgivaren inte betalat premien i rtt tid eller p annat stt bryter mot villkoren fr frskringen. Byte av frskringsgivare r dock mjligt enligt 16. Frstts arbetsgivare i konkurs eller inleds ett likvidationsfrfarande ger Collectum rtt att sga upp frskringsavtalet till upphrande frn den tidpunkt d konkursen respektive likvidationen avslutas. 4 Anmlan vid kollektivavtal om TGL Arbetsgivare, som i kollektivavtal frbundit sig att teckna TGL, ska ange detta i sin anmlan om fr-4 Frskringsvillkor fr TGLskringsavtal. Innehller ett sdant kollektivavtal bestmmelser som avviker frn bestmmelserna i TGL-avtalet och de tillmpningsbestmmelser som Svenskt Nringsliv och PTK faststllt, kan fr-skringsavtal om TGL trffas endast efter godkn-nande frn TGL-nmnden. Trffas frskringsavtal utan att arbetsgivaren lmnat uppgift om avvikande kollektivavtal gller frskringsavtalet endast enligt verenskommelsen mellan Svenskt Nringsliv och PTK om TGL-avtalet. 5 Frskringstagare frskrad Arbetsgivaren r frskringstagare. Nr det gller rtten att frordna frmnstagare, liksom nr det gller rtten till frskringsersttning ska dock varje frskrad anses som frskringstagare. Frskrad r den p vars liv eller hlsa frsk-ringen gller. 6 Frmnstagare Frmnstagare r den som frskringsbelopp ska utbetalas till enligt frmnstagarfrordnande. Om den frskrade inte frordnat annan fysisk person som frmnstagare, gller det allmnna frmns-tagarfrordnande som anges i TGL-avtalet: 1. make, maka eller registrerad partner 2. barn, barnbarn 3. frldrar. Om frmnstagare saknas utbetalas begravningshjlp till den avlidnes ddsbo med ett halvt prisbasbelopp. Annan fysisk person n vad som anges i TGL-avtalet kan inte vara frmnstagare. Juridisk person kan inte vara frmnstagare. I dessa villkor gller att med make jmstlls registrerad partner enligt lag om registrerat part-nerskap. Registrerat partnerskap r att jmstlla med ktenskap. Med make menas svl efterlevande man som kvinna. Make respektive registrerad partner r frmns-tagare till dess att dom om ktenskapsskillnad respektive upplsning av registrerat partnerskap vunnit laga kraft. Frordnande om frmnstagare, eller ndring av sdant frordnande, ska anmlas skriftligt av den frskrade till Collectum. Frordnandet registreras hos Collectum. Frordnandet gller frn det att det kommit Collectum tillhanda. Ett sdant frordnande gller s lnge frskringen gller. I frordnandet kan ven anges om det frskringsbelopp som ska utbetalas skall vara enskild egendom. Byter den frskrade anstllning, fortstter frordnandet att glla frutsatt att den nya anstll-ningen inom det sakliga tillmpningsomrdet fr Svenskt Nringslivs och PTKs avtal om TGL brjar i anslutning till att den frskrade slutade den frra anstllningen, och innan efterskyddet enligt 18 nedan upphr att glla. I annat fall upp-hr ett av den frskrade anmlt frordnande att glla och erstts d av det allmnna frmnstagar-frordnandet enligt frsta stycket. 7 Avst sin rtt som frmnstagare En frmnstagare kan helt eller delvis avst sin rtt som frmnstagare till det frskringsbelopp som ska betalas ut. Ett avstende innebr att den eller de som, enligt fr frskringen gllande frmns-tagarfrordnande, str nrmast i turordning trder in som frmnstagare istllet fr den avstende frmnstagaren. Ett avstende ska ske skriftligt till Alecta, innan Alecta betalat ut frskringsbeloppet. 8 Arbetsgivarens uppgiftslmnande Arbetsgivaren r skyldig att frskra alla personer som omfattas av frskringsavtal som r tecknat enligt TGL-avtalet. Anmlan ska ske till Collectum. Arbetsgivaren ska utan drjsml anmla nr den frskrade inte lngre omfattas av frskringsav-talet eller annan omstndighet som kan pverka frskringen. Vid drjsml har Collectum rtt att debitera premier till och med mnaden fre den, under vilken anmlan inkom. Anmlningarna ska gras enligt Collectums freskrifter. Oriktiga eller ofullstndiga uppgifter kan innebra begrnsningar av frskringsskyddet och frskringsgivarens ansvar. 5 Frskringsvillkor fr TGL 9 Arbetsfrhet TGL-frskring ska beviljas om den anstllde vid tidpunkten fr frskringens ikrafttrdande r arbetsfr i den anstllning som ligger till grund fr anmlan. Partiellt arbetsfr anstlld beviljas frsk-ring p den arbetstid som motsvarar den faktiska arbetsfrmgan i anstllningen, frutsatt att denna minst motsvarar 8 timmar per vecka. Bedmningen av den anstlldes arbetsfrmga grs av Collectum. Collectum har rtt att fordra in de uppgifter och handlingar som behvs fr be-dmningen. Bedmningen fr grundas p uppgifter som lmnas av berrd individ, Frskringskassan, lkare, vrdinrttning eller liknande. Bedmningen fr dessutom grundas p uppgifter som lmnas av arbetsgivaren. 10 Frskringsbeloppens storlek Frskringsbeloppet utgrs av ett grundbelopp och ett barntillgg. Det hgsta grundbelopp som betalas ut vid hel frmn r sex prisbasbelopp. Detta belopp gller om den frskrade avlider mellan 18 och 55 rs lder. Hel frmn gller fr arbetstid om minst 16 timmar per vecka, rknat i genomsnitt per mnad. Fr arbetstid om minst 8 men hgst 16 timmar per vecka, rknat i genomsnitt per mnad, gller halva belopp. Efter 55 rs lder minskar beloppet i storlek.Om den frskrade vid ddsfallet fylltGrundbelopp i prisbasbelopp18 men inte 55 r 6,0 55 men inte 56 5,5 56 men inte 57 5,0 57 men inte 58 4,5 58 men inte 59 4,0 59 men inte 60 3,5 60 men inte 61 3,0 61 men inte 62 2,5 62 men inte 63 2,0 63 men inte 64 1,5 64 men inte 70 1,0 Om den avlidne har barn under 17 r, betalas alltid det hgsta beloppet ut, ven om den avlidne var 55 r fyllda vid ddsfallet.Utver grundbeloppet betalas det ven ut barn- tillgg till vart och ett av den avlidnes barn som r under 20 r.Om barnet vid den frskrades ddBarntillgg i prisbasbeloppInte fyllt 17 r 2,0 Fyllt 17 men inte 19 r 1,5 Fyllt 19 men inte 20 r 1,0 11 Frskringsbesked Frskringsbesked utfrdas av Collectum enligt de riktlinjer som vid var tid r bestmda av Svenskt Nringsliv och PTK. Fr nrvarande gller fljande: Frskringsbesked skickas till de frskrade och innehller uppgift om storleken p grund- beloppet i TGL. Frskringsbesked skickas vid intrde i frsk-ringen samt vid avgng frn frskringen. Dess-utom skickas ett rsbesked som visar det grund-belopp i TGL som gller vid rsskiftet. Nr den frskrade har rtt till premiebefrielse p grund av arbetsofrmga, liksom nr fortsatt frsk-ringsskydd gller i form av efterskydd, skickas dock inga frskringsbesked. Frskringsbesked skickas inte heller efter uppndd pensionslder. Vid ovannmnda frskringshndelser skickas frskringsbesked normalt inom en mnad efter det att Collectum registrerat en ndring av frskringsfrmnerna. rsbeskedet som anger frmnerna vid rsskiftet skickas dock normalt inom tre mnader efter rsskiftet. I det fall att uppgifterna i frskringsbeskedet skulle vara fel eller otydliga jmfrt med frsk-ringsavtalet och TGL-avtalet, har den frskrade respektive frmnstagare rtt till ersttning enligt frskringsavtalet och inte enligt vad som angetts i frskringsbeskedet. 12 Premie Premien ska tcka framtida utbetalning av frskringsersttning. Bestmning av premie grs utifrn frskringstekniska antaganden. Antagande grs fr rnta, ddlighet, driftskostnader och sker-6 Frskringsvillkor fr TGLhetstillgg. Antagande om ddlighet r samma fr man och kvinna. Premien fr TGL r en enhetspremie. Den r oberoende av lder och kn och faststlls fr ett kalenderr i taget. Gller frskringen med halvt belopp, beroende p arbetstidens omfattning, fr frskringsgivaren bestmma att halv premie ska betalas. Premien rabatteras inte utan r lika stor fr samtliga frskringstagare. Fr TGL utges ersttning vid frskringsfall un-der premiebetalningstid. Ingen rtt finns till frsk-ringsersttning nr premiebetalning upphr, svida inte efterskydd enligt 18 , eller premiebefrielse enligt 15 gller. 13 Ansvaret fr premiebetalningen Frskringstagaren betalar hela premien. 14 Betalning av premie Premie betalas mnadsvis. Premie betalas alltid fr hel kalendermnad, enligt fljande. Premie betalas frn och med den kalendermnad d frskringen trtt i kraft, till och med den kalendermnad d pensionsldern uppns. r pensionsldern 65 r eller hgre betalas dock premien lngst till och med mnaden fre den d pensionsldern uppns. Vid slutbetalning av frskring kan Alecta dock medge att premien betalas genom engngsbelopp Arbetar den frskrade efter ordinarie pensions-lder i sdan omfattning att TGL fortstter att glla fr honom eller henne, betalas premien som lngst till och med mnaden innan den frskrade fyller 70 r. Om den frskrade slutar sin anstllning fre pensionsldern eller om frskringsavtalet upphr att glla eller av annat skl inte lngre gller fr den anstllde, betalas premien till och med den sista anstllningsmnaden respektive den sista mnad den frskrade omfattas av frskringsavtalet. Vid avgng ur tjnst har frskringsgivaren rtt att avst frn premieuttag fr avgngsmnaden, om den anstllde redan blivit frskrad genom en annan arbetsgivare fr samma mnad. Premien ska betalas senast den 15e i mnaden efter den mnad som premien avser. Vid betalning efter frfallodagen debiteras rnta med den rntesats som frskringsgivaren bestmt ska glla vid varje tidpunkt. Fr nrvarande r rntesatsen sex procent per r. Fr premier avseende tid fre premiebetalningstidpunkten (retroaktiva premier) tillkommer premietillgg med den procentsats som Alecta bestmt ska glla vid varje tidpunkt. Fr nr-varande r premietillgget sex procent per r. Betal-ning ska ske p stt som Collectum anvisar. 15 Premiebefrielse vid arbetsofrmga Fr TGL gller rtt till premiebefrielse vid arbets-ofrmga. Premiebefrielsen innebr att Alecta, i stllet fr frskringstagaren, betalar premien fr frskringen under den tid premie befrielsen gller. Rtt till premiebefrielse freligger om den frsk-rade r arbetsofrmgen p grund av sjukdom eller olycksfall och fljande villkor r uppfyllda: Arbetsofrmgan ska ha varat i mer n 90 kalenderdagar i fljd eller i mer n samman-lagt 105 kalenderdagar under den senaste tolv-mnadersperioden (karenstid). Arbetsofrmgan ska uppg till minst 25 pro-cent. Nedsttningen av arbetsfrmgan berk-nas utifrn den arbetstid i anstllningen som frskringen grundas p. Fr partiellt arbetsfr frskrad som enligt 9 beviljats frskring p en lgre arbetstid motsvarande den faktiska arbetsfrmgan i anstllningen, finns rtt till premiebefrielse endast om arbetsofrmgan utkas med minst 25 procent av den frskrade arbetstiden. Den frskrade ska uppbra ersttning frn Fr-skringskassan i form av sjukpenning, rehabili-teringspenning, sjukersttning, aktivitetserstt-ning eller liknande. Vid terfall i arbetsofrmga ska detta vara i minst 30 dagar. I karenstiden rknas endast tid efter det att fr-skringen brjat glla fr den frskrade. Frskringen blir premiebefriad frn och med mnaden efter det att rtt till premiebefrielse in-trtt. Om rtten till premiebefrielse intrtt den frsta i mnaden blir frskringen premiebefriad 7 Frskringsvillkor fr TGLfrn och med samma mnad. Premiebefrielsen gller s lnge villkoren i andra stycket r uppfyllda, dock som lngst till och med mnaden innan den d den frskrade fyller 65 r. r pensionsldern lgre n 65 r gller premiebefrielsen till och med den mnad d den frskrade uppnr pensionsldern. Avlider den frskrade innan dess gller premie-befrielsen till och med ddsfallsmnaden. Om den frskrade omfattas av TGL vid arbete efter 65 rs lder, gller reglerna fr premiebefrielse s lnge anstllningen bestr, dock lngst till och med mnaden innan den d den frskrade fyller 70 r. Arbetsgivaren, eller den frskrade, ska skriftligen snarast anmla sdan arbetsofrmga p grund av sjukdom eller olycksfall som kan ge rtt till premie-befrielse. De handlingar och vriga upplysningar som frskringsgivaren behver fr att kunna bedma rtten till premiebefrielse ska lmnas utan kostnad fr Alecta. r den frskrade inte lngre arbets-ofrmgen ska han snarast meddela Alecta detta. Den frskrade r ven skyldig att snarast meddela Alecta om ersttning frn den allmnna frskring-en upphr. Den frskrade ska ven lmna uppgift till frskringsgivaren om andra frhllanden som kan pverka rtten till premiebefrielse. 16 Byte av frskringsgivare Arbetsgivare som tecknat TGL hos viss frskrings-givare har rtt att byta till annan frskringsgivare enligt avtalet mellan Svenskt Nringsliv och PTK. Vid ett sdant byte avslutas samtliga frskringar hos den befintliga frskringsgivaren, inklusive fr-skringar som r premiebefriade. Nya frskringar, inklusive premiebefriade frskringar, tecknas se-dan hos den nya frskringsgivaren. Byte till annan godknd frskringsgivare kan ske vid utgngen av mnaden efter det att begran om byte inkom till den nya frskringsgivaren. Frskringsgivarna er-stter varandra fr pgende sjukfall etc. enligt vad som stadgas i frmedlingsavtalet med Collectum. Efterskydd och frlngt efterskydd enligt 18 vertas av den nya frskringsgivaren. 17 Fortsttningsfrskring Fortsttnings frskring kan erbjudas enligt srskilt frskringsvillkor. 18 Efterskydd samt frlngt efterskydd Avlider den frskrade inom tre kalendermnader efter det att den tidigare anstllningen upphrt, och inte genom en ny anstllning omfattas av en ny tjnstegrupplivfrskring med liknande frmner, gller det tidigare frskringsskyddet genom ett efterskydd. Den frskrade fr dock inte ha fyllt 65 r eller dessfrinnan lmnat sin anstllning i pensioneringssyfte. Detta efterskydd gller ven d frskringsskyddet upphrt p grund av att frsk-ringsavtalet r uppsagt och uppsgningen har trtt i kraft. Blir den frskrade arbetsofrmgen under ovan nmnda tremnadersperiod, och arbetsofrmgan varar s lnge att rtt till premiebefrielse intrder, fortstter frskringsskyddet fr TGL att glla s lnge rtten till premiebefrielse bestr. Efterskyddet p tre mnader gller alltid. Dess-utom kan frlngt efterskydd enligt punkt 5 i TGL-avtalet glla. Om den frskrade r arbetsls och sker arbete kan efterskyddet fr TGL frlngas med lika mnga mnader som han/ hon har varit anstlld, dock lngst 24 mnader. Villkoret r att den frskrade r anmld som arbetsskande hos Arbetsfrmedlingen och att den frskrade inte har ftt en ny anstll-ning med TGL. Om den frskrade tar ny anstllning hos en arbetsgivare som inte tecknat TGL eller annan liknande tjnstegrupplivfrskring med liknade frmner, gller efterskyddet lika lng tid som den frskrade varit arbetsls, dock lngst 24 mnader. Startar den frskrade eget fretag utan TGL gller dock inte efterskydd. Efterskyddet gller under lika lng tid som den frskrade under de senaste 24 mnaderna varit anstlld fre anstllningens upphrande. Efterskydd gller ocks fr frskrad som erhl-lit tjnstledighet enligt lagen om rtt till ledighet fr studier, om han uppbr studiemedel eller studie-8 Frskringsvillkor fr TGLstd. Efterskydd gller d under lika lng tid som om den frskrade varit arbetsls. Frlngt efterskydd upphr att glla om den frskrade bostter sig utomlands. 19 Makefrskring Om den frskrades make avlider och makarna har barn som vid ddsfallet r under 17 r samt den av-lidne maken saknar TGL utbetalas vid hel frmn: dels 0,5 prisbasbelopp till den frskrade dels 1,0 prisbasbelopp fr varje barn under 17 r Med make jmstlls sambo om barnet r gemensamt eller, om barnet inte r gemensamt, den frsk-rade har frordnat den avlidne som frmns-tagare enligt 6. 20 Utbetalning av TGL Frmnstagare som gr ansprk p frskrings-ersttning har att styrka sin rtt genom att lmna ett ddsfallsintyg och slktutredning samt i vrigt p det stt och med de handlingar som Alecta ang-er. Utbetalningen sker till bankkonto, plusgirokonto eller p annat stt som verenskommits med fr-mnstagaren.Utbetalas frskringsbelopp senare n d rtten till ersttningen intrtt, tillkommer rnta.Den rliga rntan fljer den av Riksbanken fast-stllda referensrntan. Alecta har rtt att ndra reg-lerna fr rnteberkning. Rnta utbetalas dock inte om den r mindre n 0,1 procent av utbetalningsr-ets prisbasbelopp.Frmnstagare, som har ftt ersttning med fr hgt belopp eller d han inte har haft rtt till erstt-ning, r skyldig att terbetala det felaktigt erhllna beloppet. 21 Samordning Om den frskrade har haft tv eller flera anstll-ningar som vardera ger rtt till TGL, utbetalas fr-skringsbelopp som om endast en TGL tecknats. Finns TGL och annan tjnstegrupplivfrskring med i huvudsak samma frmner, utbetalas den av frskringarna som ger det hgsta beloppet. Samordning av frskringsersttning frn olika frskringsbolag bestms av bolagen sinsemellan. 22 verskott Alectas styrelse beslutar varje r, i enlighet med dessa villkor samt konsolideringspolicyn, om fr-delning av verskott som uppstr i Alectas verksam-hetsgren TGL. TGL fr del av verskott genom premiereduktion. Premiereduktion gller tills- vidare, dock hgst ett r i taget. 23 Pantsttning och verltelse TGL kan pantsttas av den frskrade. Dremot kan TGL inte verltas. 24 ndring av frskringsvillkor ndringar av dessa frskringsvillkor grs av TGL-nmnden Svenskt Nringsliv PTK (TGL-nmnden) eller av behrigt organ som r utsett av berrda kollektivavtalsparter. 25 Tolkning av frskringsvillkor TGL-nmnden tolkar dessa frskringsvillkor och bestmmelser i vrigt rrande frskringen. Arbetsgivare, den frskrade eller efterlevande kan begra att frga som angr honom och som berr tolkningen av frskringsvillkoren fr TGL behand-las i TGL-nmnden. 26 Prvningsrtt Frskringsgivaren omprvar Beslut av frskringsgivaren ska omprvas p begran av den som beslutet angr. Frfarandet r kostnadsfritt. TGL-nmnden Svenskt Nringsliv och PTK har trffat verens-kommelse om en srskild nmnd TGL-nmnden 9 Frskringsvillkor fr TGL som svarar fr tolkningen av de verenskommel-ser som Svenskt Nringsliv och PTK trffat om TGL. Frskringstagare, frskrad eller annan kan begra att frga som angr denne ska prvas ge-nom behandling i nmnden. Begran om prvning i TGL-nmnden skall ges in till Collectum som an-svarar fr nmnden. Frfarandet r kostnadsfritt. Pensionsskiljenmnden Om ett rende har prvats av TGL-nmnden gller, vid tvist om tolkning eller tillmpning av frsk-ringsvillkoren eller frskringsavtalet i vrigt, att endera parten kan hnskjuta tvisten till bindande avgrande av pensionsskiljenmnden. Skiljenmnden bestr av ledamter utsedda av Svenskt Nringsliv och PTK. Frfarandet r frenat med en kostnad. Allmn domstol Rttslig prvning kan erhllas genom att talan vcks i allmn domstol, under frutsttning att saken inte tidigare avgjorts genom skiljedom. 27 Force majeure Alecta och/ eller Collectum ansvarar inte fr fr-luster som kan drabba frskringstagaren, den fr-skrade eller frmnstagare p grund av frsenad handlggning eller utbetalning frn frskringen, om frseningen beror p: krig, krigsliknande frhllanden, politiska oroligheter eller terrorhandling, riksdagsbeslut eller av myndighet vidtagen tgrd, konflikttgrd p arbetsmarknaden. 28 Krigsfrskringsvillkor Krigstillstnd i Sverige Vid krigstillstnd i Sverige gller lagen om krigs-ansvarighet fr Alectas ansvarighet och rtt att ta ut tillggspremie (krigspremie). Alecta r fri frn krigsansvarighet fr frskring som tecknats eller fr utkning av frskringsbelopp efter krigstill-stndets intrde, eller inom en period av tre mna-der dessfrinnan. Deltagande i krig eller politiska oroligheter utom Sverige Frskringen gller inte fr ddsfall eller arbetsofrmga som intrffar d den frskrade deltar i krig eller politiska orolig-heter utom Sverige ddsfall eller arbetsofrmga som intrffar inom ett r efter sdant deltagande och som kan anses bero p kriget eller oroligheterna. Deltagande i militr fredsbevarande verksamhet i FNs regi eller enligt beslut av OSSE (Organisatio-nen fr skerhet och samarbete i Europa) rknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. Vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Vistas den frskrade utanfr Sverige i omrde dr krig eller krigsliknande politiska oroligheter rder utan att sjlv delta gller fljande. Tecknades frskringen i samband med utresan till eller under vistelsen i omrdet, och kriget eller oroligheterna d redan pgick eller uppenbar krigs-fara frelg, gller inte frskringen fr ddsfall eller arbetsofrmga som intrffar under vistelsen i omrdet eller inom ett r efter dess slut och som kan anses bero p kriget eller oroligheterna. Inskrnkningen gller inte om vistelsen i omr-det franleds av utlandstjnstgring under vilken den frskrade omfattas av Avtal om social trygg-het vid utlandstjnstgring trffat mellan Svenskt Nringsliv och PTK. 29 Personuppgifter Personuppgiftsansvariga Collectum (undantag - se bitrde) r sjlvstndigt personuppgiftsansvarig fr de uppgifter de inhm-tat fr hanteringen av TGL-avtalet. Den person-uppgiftsansvarige ansvarar fr att behandlingen av personuppgifterna sker enligt vid var tid gllande dataskyddslagstiftning. ndamlet med behand-lingen r att kunna fullgra de skyldigheter som finns inom ramen fr TGL-avtalet och enligt lagar och myndighetsfreskrifter. Enligt dataskyddslag-stiftningen har den registrerade rtt att skriftligen 10 Frskringsvillkor fr TGLbegra information om vilka personuppgifter som den personuppgiftsansvarige har om honom och att begra rttelse av felaktig eller missvisande person-uppgift.Personuppgiftsbitrde Fr frmnstagarfrordnanden inom TGL-avtalet r frskringsgivaren personuppgiftsansvarig och Collectum personuppgiftsbitrde. Ett personupp-giftsbitrdesavtal reglerar integritetsskyddet i den-na del.2170 2018.07 Produktion Griller Grafisk Form / AlectaFrskringsgivare: Alecta pensionsfrskring, msesidigtOrganisationsnummer: 502014-6865 Styrelsen har sitt ste i Stockholm

Recommended

View more >