för tjänstegrupplivförsäkring (TGL) i Alecta ?· 6. Försäkringsvillk GL. hetstillägg. Antagande…

 • Published on
  03-Jul-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Frskringsvillkorfr tjnstegrupplivfrskring (TGL) i Alecta

  Gller frn och med 1 juli 2018

 • Innehll

  Har du frgor r du vlkommen att kontakta ossAlecta pensionsfrskring, msesidigt Telefon 020-78 22 80 | Fax 08-441 60 90 103 73 Stockholm | alecta.seAlecta r frvaltare av tjnstepension sedan 1917. Vi str p kundernas sida med ett enda fokus att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet.

  1 Allmnt 3 2 Allmnt om TGL 3 3 Frskringsavtal 3 4 Anmlan vid kollektivavtal om TGL 3 5 Frskringstagare frskrad 4 6 Frmnstagare 4 7 Avst sin rtt som frmnstagare 4 8 Arbetsgivarens uppgiftslmnande 4 9 Arbetsfrhet 5 10 Frskringsbeloppens storlek 5 11 Frskringsbesked 5 12 Premie 5 13 Ansvaret fr premiebetalningen 6 14 Betalning av premie 6 15 Premiebefrielse vid arbetsofrmga 6 16 Byte av frskringsgivare 7 17 Fortsttningsfrskring 7 18 Efterskydd samt frlngt efterskydd 7 19 Makefrskring 8 20 Utbetalning av TGL 8 21 Samordning 8 22 verskott 8 23 Pantsttning och verltelse 8 24 ndring av frskringsvillkor 8 25 Tolkning av frskringsvillkor 8 26 Prvningsrtt 8 27 Force majeure 9 28 Krigsfrskringsvillkor 9 29 Personuppgifter 9

 • 3 Frskringsvillkor fr TGL

  1 AllmntDessa frskringsvillkor gller fr frskringar som r utformade enligt verenskommelsen mellan Freningen Svenskt Nringsliv och Frhandlings- och samverkansrdet PTK (PTK) om Tjnstegrupp-livfrskring (TGL).

  Dessutom gller frskringsgivarens vid varje tid-punkt gllande frskringstekniska riktlinjer respek-tive berkningsunderlag samt frskringstekniska regler fr dessa frskringar. Till grund fr villkoren ligger verenskommelsen om TGL mellan Svenskt Nringsliv och PTK enligt vid var tid gllande lydelse. Vidare gller de beslut som fattas av den partssammansatta TGL-nmnden. Svensk lag gller.

  Frn och med 1 januari 2011 faststlls prisbas-beloppet enligt 2 kap 7 socialfrskringsbalken.

  Frskringsgivare r de frskringsbolag som av TGL-nmnden har godknts som frskringsgivare fr TGL och som har tecknat frmedlingsavtal om TGL med Collectum AB (Collectum). Frskrings-givaren har i frmedlingsavtalet uppdragit t Collectum att skta administrationen av TGL. Detta innebr att det r Collectum som tecknar, ndrar och avslutar frskringsavtal, samlar in uppgifter som ska ligga till grund fr frmner och premier, fakturerar premier, utfrdar frskringsbe-sked samt lmnar generell information om TGL till frskringstagarna och de frskrade.

  Frskringsgivare fr frskring enligt dessa villkor r Alecta pensionsfrskring, msesidigt, organisationsnummer 502014-6865. Styrelsen har sitt ste i Stockholm.

  En lista ver samtliga godknda frskrings-givare ska finnas p Collectums hemsida.

  2 Allmnt om TGL TGL r en kapitalfrskring fr ddsfall. Frsk-ringen gller fr anstllda hos arbetsgivare som tecknat TGL hos frskringsgivaren och dr den anstllde uppfyller de krav som uppstlls i TGL- avtalet fr att omfattas av TGL. Frmnen frn TGL utbetalas vid den frskrades ddsfall under tid d premiebetalning fr frskringen pgr eller rtt till premiebefrielse enligt 15 nedan freligger. Utbetalning enligt makefrskringen kan ske om

  den frskrades make eller sambo avlider enligt 19. Frskringsskyddet fortstter ven att glla under tid med efterskydd enligt 18.

  Fr rtt till frskringens grundbelopp, barn-tillgg, makefrskring, efterskydd samt fr sam-ordning med annan tjnstegrupplivfrskring gller vad som r bestmt i TGL-avtalet mellan Svenskt Nringsliv och PTK.

  3 Frskringsavtal Arbetsgivare, som enligt kollektivavtal ska teckna TGL fr sina anstllda, ska trffa skriftligt frsk-ringsavtal med Alecta genom Collectum. Collectum ska bekrfta till arbetsgivaren att frskringsavtal med Alecta har ingtts. I frskringsavtalet anges frn och med vilken tidpunkt detta gller. Om garantibestmmelsen i punkt 7 i TGL-avtalet gller fr ngon anstlld, ska avtalet tecknas att glla frn och med den tidpunkt d garantin brjar glla. I annat fall kan avtalet tidigast glla frn den mnad anmlan inkommit till Collectum.

  Frskringsavtal om TGL gller till dess det skriftligen sagts upp av arbetsgivaren eller Collectum. Avtalet trder ur kraft tidigast vid ut-gngen av mnaden efter den d arbetsgivaren eller Collectum sagt upp avtalet.

  Collectum eller arbetsgivaren kan inte sga upp avtalet, s lnge arbetsgivaren, betrffande ngon kategori av anstllda, r bunden av kollektivavtal, som medfr att anstlld omfattas av ovan angiven garanti. r inte arbetsgivaren bunden av kollektiv-avtal har Collectum rtt att sga upp avtalet om arbetsgivaren inte betalat premien i rtt tid eller p annat stt bryter mot villkoren fr frskringen. Byte av frskringsgivare r dock mjligt enligt 16.

  Frstts arbetsgivare i konkurs eller inleds ett likvidationsfrfarande ger Collectum rtt att sga upp frskringsavtalet till upphrande frn den tidpunkt d konkursen respektive likvidationen avslutas.

  4 Anmlan vid kollektivavtal om TGL Arbetsgivare, som i kollektivavtal frbundit sig att teckna TGL, ska ange detta i sin anmlan om fr-

 • 4 Frskringsvillkor fr TGL

  skringsavtal. Innehller ett sdant kollektivavtal bestmmelser som avviker frn bestmmelserna i TGL-avtalet och de tillmpningsbestmmelser som Svenskt Nringsliv och PTK faststllt, kan fr-skringsavtal om TGL trffas endast efter godkn-nande frn TGL-nmnden.

  Trffas frskringsavtal utan att arbetsgivaren lmnat uppgift om avvikande kollektivavtal gller frskringsavtalet endast enligt verenskommelsen mellan Svenskt Nringsliv och PTK om TGL-avtalet.

  5 Frskringstagare frskrad Arbetsgivaren r frskringstagare. Nr det gller rtten att frordna frmnstagare, liksom nr det gller rtten till frskringsersttning ska dock varje frskrad anses som frskringstagare.

  Frskrad r den p vars liv eller hlsa frsk-ringen gller.

  6 Frmnstagare Frmnstagare r den som frskringsbelopp ska utbetalas till enligt frmnstagarfrordnande. Om den frskrade inte frordnat annan fysisk person som frmnstagare, gller det allmnna frmns-tagarfrordnande som anges i TGL-avtalet: 1. make, maka eller registrerad partner 2. barn, barnbarn 3. frldrar.

  Om frmnstagare saknas utbetalas begravningshjlp till den avlidnes ddsbo med ett halvt prisbasbelopp.

  Annan fysisk person n vad som anges i TGL-avtalet kan inte vara frmnstagare. Juridisk person kan inte vara frmnstagare.

  I dessa villkor gller att med make jmstlls registrerad partner enligt lag om registrerat part-nerskap. Registrerat partnerskap r att jmstlla med ktenskap. Med make menas svl efterlevande man som kvinna.

  Make respektive registrerad partner r frmns-tagare till dess att dom om ktenskapsskillnad respektive upplsning av registrerat partnerskap vunnit laga kraft. Frordnande om frmnstagare, eller ndring av

  sdant frordnande, ska anmlas skriftligt av den frskrade till Collectum. Frordnandet registreras hos Collectum. Frordnandet gller frn det att det kommit Collectum tillhanda.

  Ett sdant frordnande gller s lnge frskringen gller. I frordnandet kan ven anges om det frskringsbelopp som ska utbetalas skall vara enskild egendom.

  Byter den frskrade anstllning, fortstter frordnandet att glla frutsatt att den nya anstll-ningen inom det sakliga tillmpningsomrdet fr Svenskt Nringslivs och PTKs avtal om TGL brjar i anslutning till att den frskrade slutade den frra anstllningen, och innan efterskyddet enligt 18 nedan upphr att glla. I annat fall upp-hr ett av den frskrade anmlt frordnande att glla och erstts d av det allmnna frmnstagar-frordnandet enligt frsta stycket.

  7 Avst sin rtt som frmnstagare En frmnstagare kan helt eller delvis avst sin rtt som frmnstagare till det frskringsbelopp som ska betalas ut. Ett avstende innebr att den eller de som, enligt fr frskringen gllande frmns-tagarfrordnande, str nrmast i turordning trder in som frmnstagare istllet fr den avstende frmnstagaren.

  Ett avstende ska ske skriftligt till Alecta, innan Alecta betalat ut frskringsbeloppet.

  8 Arbetsgivarens uppgiftslmnande Arbetsgivaren r skyldig att frskra alla personer som omfattas av frskringsavtal som r tecknat enligt TGL-avtalet. Anmlan ska ske till Collectum. Arbetsgivaren ska utan drjsml anmla nr den frskrade inte lngre omfattas av frskringsav-talet eller annan omstndighet som kan pverka frskringen. Vid drjsml har Collectum rtt att debitera premier till och med mnaden fre den, under vilken anmlan inkom.

  Anmlningarna ska gras enligt Collectums freskrifter. Oriktiga eller ofullstndiga uppgifter kan innebra begrnsningar av frskringsskyddet och frskringsgivarens ansvar.

 • 5 Frskringsvillkor fr TGL

  9 Arbetsfrhet TGL-frskring ska beviljas om den anstllde vid tidpunkten fr frskringens ikrafttrdande r arbetsfr i den anstllning som ligger till grund fr anmlan. Partiellt arbetsfr anstlld beviljas frsk-ring p den arbetstid som motsvarar den faktiska arbetsfrmgan i anstllningen, frutsatt att denna minst motsvarar 8 timmar per vecka.

  Bedmningen av den anstlldes arbetsfrmga grs av Collectum. Collectum har rtt att fordra in de uppgifter och handlingar som behvs fr be-dmningen. Bedmningen fr grundas p uppgifter som lmnas av berrd individ, Frskringskassan, lkare, vrdinrttning eller liknande. Bedmningen fr dessutom grundas p uppgifter som lmnas av arbetsgivaren.

  10 Frskringsbeloppens storlek Frskringsbeloppet utgrs av ett grundbelopp och ett barntillgg. Det hgsta grundbelopp som betalas ut vid hel frmn r sex prisbasbelopp. Detta belopp gller om den frskrade avlider mellan 18 och 55 rs lder. Hel frmn gller fr arbetstid om minst 16 timmar per vecka, rknat i genomsnitt per mnad. Fr arbetstid om minst 8 men hgst 16 timmar per vecka, rknat i genomsnitt per mnad, gller halva belopp.

  Efter 55 rs lder minskar beloppet i storlek.

  Om den frskrade vid ddsfallet fyllt

  Grundbelopp i prisbasbelopp

  18 men inte 55 r 6,0 55 men inte 56 5,5 56 men inte 57 5,0 57 men inte 58 4,5 58 men inte 59 4,0 59 men inte 60 3,5 60 men inte 61 3,0 61 men inte 62 2,5 62 men inte 63 2,0 63 men inte 64 1,5 64 men inte 70 1,0

  Om den avlidne har barn under 17 r, betalas alltid det hgsta beloppet ut, ven om den avlidne var 55 r fyllda vid ddsfallet.

  Utver grundbeloppet betalas det ven ut barn- tillgg till vart och ett av den avlidnes barn som r under 20 r.

  Om barnet vid den frskrades dd

  Barntillgg i prisbasbelopp

  Inte fyllt 17 r 2,0 Fyllt 17 men inte 19 r 1,5 Fyllt 19 men inte 20 r 1,0

  11 Frskringsbesked Frskringsbesked utfrdas av Collectum enligt de riktlinjer som vid var tid r bestmda av Svenskt Nringsliv och PTK. Fr nrvarande gller fljande: Frskringsbesked skickas till de frskrade och

  innehller uppgift om storleken p grund- beloppet i TGL.

  Frskringsbesked skickas vid intrde i frsk-ringen samt vid avgng frn frskringen. Dess-utom skickas ett rsbesked som visar det grund-belopp i TGL som gller vid rsskiftet. Nr den frskrade har rtt till premiebefrielse p grund av arbetsofrmga, liksom nr fortsatt frsk-ringsskydd gller i form av efterskydd, skickas dock inga frskringsbesked. Frskringsbesked skickas inte heller efter uppndd pensionslder.

  Vid ovannmnda frskringshndelser skickas frskringsbesked normalt inom en mnad efter det att Collectum registrerat en ndring av frskringsfrmnerna. rsbeskedet som anger frmnerna vid rsskiftet skickas dock normalt inom tre mnader efter rsskiftet.

  I det fall att uppgifterna i frskringsbeskedet skulle vara fel eller otydliga jmfrt med frsk-ringsavtalet och TGL-avtalet, har den frskrade respektive frmnstagare rtt till ersttning enligt frskringsavtalet och inte enligt vad som angetts i frskringsbeskedet.

  12 Premie Premien ska tcka framtida utbetalning av frskringsersttning. Bestmning av premie grs utifrn frskringstekniska antaganden. Antagande grs fr rnta, ddlighet, driftskostnader och sker-

 • 6 Frskringsvillkor fr TGL

  hetstillgg. Antagande om ddlighet r samma fr man och kvinna.

  Premien fr TGL r en enhetspremie. Den r oberoende av lder och kn och faststlls fr ett kalenderr i taget. Gller frskringen med halvt belopp, beroende p arbetstidens omfattning, fr frskringsgivaren bestmma att halv premie ska betalas.

  Premien rabatteras inte utan r lika stor fr samtliga frskringstagare.

  Fr TGL utges ersttning vid frskringsfall un-der premiebetalningstid. Ingen rtt finns till frsk-ringsersttning nr premiebetalning upphr, svida inte efterskydd enligt 18 , eller premiebefrielse enligt 15 gller.

  13 Ansvaret fr premiebetalningen Frskringstagaren betalar hela premien.

  14 Betalning av premie Premie betalas mnadsvis. Premie betalas alltid fr hel kalendermnad, enligt fljande. Premie betalas frn och med den kalendermnad d frskringen trtt i kraft, till och med den kalendermnad d pensionsldern uppns. r pensionsldern 65 r eller hgre betalas dock premien lngst till och med mnaden fre den d pensionsldern uppns.

  Vid slutbetalning av frskring kan Alecta dock medge att premien betalas genom engngsbelopp

  Arbetar den frskrade efter ordinarie pensions-lder i sdan omfattning att TGL fortstter att glla fr honom eller henne, betalas premien som lngst till och med mnaden innan den frskrade fyller 70 r. Om den frskrade slutar sin anstllning fre pensionsldern eller om frskringsavtalet upphr att glla eller av annat skl inte lngre gller fr den anstllde, betalas premien till och med den sista anstllningsmnaden respektive den sista mnad den frskrade omfattas av frskringsavtalet. Vid avgng ur tjnst har frskringsgivaren rtt att avst frn premieuttag fr avgngsmnaden, om den anstllde redan blivit frskrad genom en annan arbetsgivare fr samma mnad.

  Premien ska betalas senast den 15e i mnaden

  efter den mnad som premien avser. Vid betalning efter frfallodagen debiteras rnta med den rntesats som frskringsgivaren bestmt ska glla vid varje tidpunkt. Fr nrvarande r rntesatsen sex procent per r. Fr premier avseende tid fre premiebetalningstidpunkten (retroaktiva premier) tillkommer premietillgg med den procentsats som Alecta bestmt ska glla vid varje tidpunkt. Fr nr-varande r premietillgget sex procent per r. Betal-ning ska ske p stt som Collectum anvisar.

  15 Premiebefrielse vid arbetsofrmga Fr TGL gller rtt till premiebefrielse vid arbets-ofrmga. Premiebefrielsen innebr att Alecta, i stllet fr frskringstagaren, betalar premien fr frskringen under den tid premie befrielsen gller. Rtt till premiebefrielse freligger om den frsk-rade r arbetsofrmgen p grund av sjukdom eller olycksfall och fljande villkor r uppfyllda: Arbetsofrmgan ska ha varat i mer n

  90 kalenderdagar i fljd eller i mer n samman-lagt 105 kalenderdagar under den senaste tolv-mnadersperioden (karenstid).

  Arbetsofrmgan ska uppg till minst 25 pro-cent. Nedsttningen av arbetsfrmgan berk-nas utifrn den arbetstid i anstllningen som frskringen grundas p. Fr partiellt arbetsfr frskrad som enligt 9 beviljats frskring p en lgre arbetstid motsvarande den faktiska arbetsfrmgan i anstllningen, finns rtt till premiebefrielse endast om arbetsofrmgan utkas med minst 25 procent av den frskrade arbetstiden.

  Den frskrade ska uppbra ersttning frn Fr-skringskassan i form av sjukpenning, rehabili-teringspenning, sjukersttning, aktivitetserstt-ning eller liknande.

  Vid t...

Recommended

View more >