Försäkringsvillkor för TGL – UTAN Adm. ?· Antagande om dödlighet är samma för man och kvinna.…

 • Published on
  03-Jul-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Frn: Anders Jonasson

  Datum: 2011-12-15

  Till: TGL-nmnden

  Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm.

  Sida 1 av 12

  Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm. Gller frn den 1 januari 2012

  1 Allmnt...................................................................................................................2 2 Allmnt om TGL.......................................................................................................2 3 Frskringsavtal ......................................................................................................3 4 Anmlan vid kollektivavtal om TGL ............................................................................3 5 Frskringstagare frskrad...................................................................................3 6 Frmnstagare ........................................................................................................4 7 Avst sin rtt som frmnstagare..............................................................................4 8 Arbetsgivarens uppgiftslmnande..............................................................................5 9 Arbetsfrhet............................................................................................................5 10 Frskringsbeloppens storlek ..................................................................................5 11 Frskringsbesked .................................................................................................6 12 Premie ..................................................................................................................6 13 Ansvaret fr premiebetalningen...............................................................................7 14 Betalning av premie ...............................................................................................7 15 Premiebefrielse vid arbetsofrmga.........................................................................7 16 Byte av frskringsgivare........................................................................................8 17 Fortsttningsfrskring...........................................................................................8 18 Efterskydd samt frlngt efterskydd ........................................................................9 19 Makefrskring ......................................................................................................9 20 Utbetalning av TGL ..............................................................................................10 21 Samordning.........................................................................................................10 22 verskott ............................................................................................................10 23 Pantsttning och verltelse .................................................................................10 24 ndring av frskringsvillkor .................................................................................10 25 Tolkning av frskringsvillkor ................................................................................10 26 Prvningsrtt.......................................................................................................11 27 Force majeure .....................................................................................................11 28 Krigsfrskringsvillkor...........................................................................................11 29 Personuppgifter ...................................................................................................12

  .

 • Frn: Anders Jonasson

  Datum: 2011-12-15

  Till: TGL-nmnden

  Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm.

  Sida 2 av 12

  1 Allmnt Dessa frskringsvillkor gller fr frskringar som r utformade enligt verenskommelsen mellan Freningen Svenskt Nringsliv och Frhandlings- och samverkansrdet PTK (PTK) om tjnstegrupplivfrskring (TGL). Dessutom gller frskringsgivarens vid varje tidpunkt gllande frskringstekniska riktlinjer respektive berkningsunderlag samt frskringstekniska regler fr dessa frskringar. Till grund fr villkoren ligger verenskommelsen om TGL mellan Svenskt Nringsliv och PTK enligt vid var tid gllande lydelse. Vidare gller de beslut som fattas av den partssammansatta TGL-nmnden. Svensk lag gller. Frn och med den 1 januari 2011 faststlls prisbasbeloppet enligt 2 kap 7 socialfrskringsbalken. Frskringsgivare r de frskringsbolag som har godknts av TGL-nmnden som frskringsgivare fr TGL och som har tecknat frmedlingsavtal om TGL med Collectum AB (Collectum). Respektive frskringsgivare tecknar, ndrar och avslutar frskringsavtal, samlar in uppgifter som ska ligga till grund fr frmner och premier, premieberknar och fakturerar premier, utfrdar frskringsbesked samt lmnar generell information om TGL till frskringstagarna och de frskrade. Frskringsgivare fr frskring enligt dessa villkor r Nnnnnnnn, organisationsnummer XXXXXX-XXXX. Styrelsen har sitt ste i Nnnnnnnnn. En lista ver samtliga godknda frskringsgivare ska finnas p Collectums hemsida.

  2 Allmnt om TGL TGL r en kapitalfrskring fr ddsfall. Frskringen gller fr anstllda hos arbetsgivare som tecknat TGL hos frskringsgivaren och dr den anstllde uppfyller de krav som uppstlls i TGL-avtalet fr att omfattas av TGL. Frmnen frn TGL utbetalas vid den frskrades ddsfall under tid d premiebetalning fr frskringen pgr eller rtt till premiebefrielse enligt 15 nedan freligger. Utbetalning enligt makefrskringen kan ske om den frskrades make eller sambo avlider enligt 19. Frskringsskyddet fortstter ven att glla under tid med efterskydd enligt 18 Fr rtt till frskringens grundbelopp, barntillgg, makefrskring, efterskydd samt fr samordning med annan tjnstegrupplivfrskring gller vad som r bestmt i TGL-avtalet mellan Svenskt Nringsliv och PTK. .

 • Frn: Anders Jonasson

  Datum: 2011-12-15

  Till: TGL-nmnden

  Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm.

  Sida 3 av 12

  3 Frskringsavtal Arbetsgivare, som enligt kollektivavtal ska teckna TGL fr sina anstllda, ska trffa ett skriftligt frskringsavtal med frskringsgivaren. Frskringsgivaren ska bekrfta till arbetsgivaren att frskringsavtalet med frskringsgivaren har ingtts. I frskringsavtalet anges frn och med vilken tidpunkt detta gller. Om garantibestmmelsen i punkt 7 i TGL-avtalet gller fr ngon anstlld, ska avtalet tecknas s att det gller frn och med den tidpunkt d garantin brjar glla. I annat fall kan avtalet tidigast glla frn den mnad anmlan kommit in till frskringsgivaren. Ett frskringsavtal om TGL gller till dess det skriftligen sagts upp av arbetsgivaren eller frskringsgivaren. Avtalet trder ur kraft tidigast vid utgngen av mnaden efter den d arbetsgivaren eller frskringsgivaren sagt upp avtalet. Frskringsgivaren eller arbetsgivaren kan inte sga upp avtalet, s lnge arbetsgivaren r bunden av kollektivavtal fr ngon kategori av anstllda, som medfr att dessa anstllda omfattas av den ovan angivna garantin. r arbetsgivaren inte bunden av kollektivavtal har frskringsgivaren rtt att sga upp avtalet om arbetsgivaren inte har betalat premien i rtt tid eller p annat stt bryter mot villkoren fr frskringen. Byte av frskringsgivare r dock mjligt enligt 16. Frstts en arbetsgivare i konkurs eller om ett likvidationsfrfarande inleds ger frskringsgivaren rtt att sga upp frskringsavtalet s att det upphr frn den tidpunkt d konkursen respektive likvidationen avslutas.

  4 Anmlan vid kollektivavtal om TGL Arbetsgivare, som i kollektivavtal frbundit sig att teckna TGL, ska ange detta i sin anmlan om frskringsavtal. Innehller ett sdant kollektivavtal bestmmelser som avviker frn bestmmelserna i TGL-avtalet och de tillmpningsbestmmelser som Svenskt Nringsliv och PTK faststllt, kan frskringsavtal om TGL trffas endast efter godknnande frn TGL-nmnden. Trffas frskringsavtal utan att arbetsgivaren lmnat uppgift om avvikande kollektivavtal gller frskringsavtalet endast enligt verenskommelsen mellan Svenskt Nringsliv och PTK om TGL-avtalet.

  5 Frskringstagare frskrad Arbetsgivaren r frskringstagare. Nr det gller rtten att frordna frmnstagare eller rtten till frskringsersttning ska dock varje frskrad anses som frskringstagare. Frskrad r den p vars liv eller hlsa frskringen gller.

 • Frn: Anders Jonasson

  Datum: 2011-12-15

  Till: TGL-nmnden

  Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm.

  Sida 4 av 12

  6 Frmnstagare Frmnstagare r den som frskringsbelopp ska utbetalas till enligt frmnstagarfrordnande. Om den frskrade inte frordnat annan fysisk person som frmnstagare, gller det allmnna frmnstagarfrordnande som anges i TGL-avtalet: 1 make, maka eller registrerad partner 2 barn, barnbarn 3 frldrar. Om frmnstagare saknas utbetalas begravningshjlp till den avlidnes ddsbo med ett halvt prisbasbelopp. Annan fysisk person n vad som anges i TGL-avtalet kan inte vara frmnstagare. Juridisk person kan inte vara frmnstagare. I dessa villkor gller att med make jmstlls registrerad partner enligt lag om registrerat partnerskap. Registrerat partnerskap r att jmstlla med ktenskap. Med make menas svl efterlevande man som kvinna. Make respektive registrerad partner r frmnstagare till dess att dom om ktenskapsskillnad respektive upplsning av registrerat partnerskap vunnit laga kraft. Frordnande om frmnstagare, eller ndring av sdant frordnande, ska anmlas skriftligt av den frskrade till Collectum. Frordnandet registreras hos Collectum. Frordnandet gller frn det att det kommit Collectum tillhanda. Ett sdant frordnande gller s lnge frskringen gller. I frordnandet kan ven anges om det frskringsbelopp som ska utbetalas skall vara enskild egendom. Byter den frskrade anstllning, fortstter frordnandet att glla frutsatt att den nya anstllningen - inom det sakliga tillmpningsomrdet fr Svenskt Nringslivs och PTKs avtal om TGL - brjar i anslutning till att den frskrade slutade den frra anstllningen, och innan efterskyddet enligt 18 nedan upphr att glla. I annat fall upphr ett av den frskrade anmlt frordnande att glla och erstts d av det allmnna frmnstagarfrordnandet enligt frsta stycket.

  7 Avst sin rtt som frmnstagare En frmnstagare kan helt eller delvis avst sin rtt som frmnstagare till det frskringsbelopp som ska betalas ut. Ett avstende innebr att den eller de som, enligt fr frskringen gllande frmnstagarfrordnande, str nrmast i turordning trder in som frmnstagare istllet fr den avstende frmnstagaren. Ett avstende ska ske skriftligt till frskringsgivaren, innan frskringsgivaren betalat ut frskringsbeloppet.

 • Frn: Anders Jonasson

  Datum: 2011-12-15

  Till: TGL-nmnden

  Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm.

  Sida 5 av 12

  8 Arbetsgivarens uppgiftslmnande Arbetsgivaren r skyldig att frskra alla personer som omfattas av frskringsavtal som r tecknat enligt TGL-avtalet. Anmlan ska ske till frskringsgivaren. Arbetsgivaren ska utan drjsml anmla nr den frskrade inte lngre omfattas av frskringsavtalet eller annan omstndighet som kan pverka frskringen. Vid drjsml har frskringsgivaren rtt att debitera premier till och med mnaden fre den, under vilken anmlan inkom. Anmlningarna ska gras enligt frskringsgivarens freskrifter. Oriktiga eller ofullstndiga uppgifter kan innebra begrnsningar av frskringsskyddet och frskringsgivarens ansvar.

  9 Arbetsfrhet TGL-frskring ska beviljas om den anstllde vid tidpunkten fr frskringens ikrafttrdande r arbetsfr i den anstllning som ligger till grund fr anmlan. Partiellt arbetsfr anstlld beviljas frskring p den arbetstid som motsvarar den faktiska arbetsfrmgan i anstllningen, frutsatt att denna minst motsvarar 8 timmar per vecka. Bedmningen av den anstlldes arbetsfrmga grs av Collectum. Collectum har rtt att fordra in de uppgifter och handlingar som behvs fr bedmningen. Bedmningen fr grundas p uppgifter som lmnas av berrd individ, Frskringskassan, lkare, vrdinrttning eller liknande. Bedmningen fr dessutom grundas p uppgifter som lmnas av arbetsgivaren.

  10 Frskringsbeloppens storlek Frskringsbeloppet utgrs av ett grundbelopp och ett barntillgg. Det hgsta grundbelopp som betalas ut vid hel frmn r sex prisbasbelopp. Detta belopp gller om den frskrade avlider mellan 18 och 55 rs lder. Hel frmn gller fr arbetstid om minst 16 timmar per vecka, rknat i genomsnitt per mnad. Fr arbetstid om minst 8 men hgst 16 timmar per vecka, rknat i genomsnitt per mnad, gller halva belopp.

  Efter 55 rs lder minskar beloppet i storlek.

  Om den frskrade vid ddsfallet fyllt

  Grundbelopp i prisbasbelopp

  18 men inte 55 r 6,0

  55 men inte 56 5,5

  56 men inte 57 5,0

  57 men inte 58 4,5

 • Frn: Anders Jonasson

  Datum: 2011-12-15

  Till: TGL-nmnden

  Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm.

  Sida 6 av 12

  58 men inte 59 4,0

  59 men inte 60 3,5

  60 men inte 61 3,0

  61 men inte 62 2,5

  62 men inte 63 2,0

  63 men inte 64 1,5

  64 men inte 70 1,0 Om den avlidne har barn under 17 r, betalas alltid det hgsta beloppet ut, ven om den avlidne var 55 r fyllda vid ddsfallet. Utver grundbeloppet betalas det ven ut barntillgg till vart och ett av den avlidnes barn som r under 20 r.

  Om barnet vid den frskrades dd

  Barntillgg i prisbasbelopp

  Inte fyllt 17 r 2,0

  Fyllt 17 men inte 19 r 1,5

  Fyllt 19 men inte 20 r 1,0

  11 Frskringsbesked Frskringsbesked ska utfrdas av frskringsgivaren i enlighet med FAL samt vrig gllande lagstiftning.

  12 Premie Premien ska tcka framtida utbetalning av frskringsersttning. Bestmning av premie grs utifrn frskringstekniska antaganden. Antagande grs fr rnta, ddlighet, driftskostnader och skerhetstillgg. Antagande om ddlighet r samma fr man och kvinna. Premien fr TGL r en enhetspremie. Den r oberoende av lder och kn och faststlls fr ett kalenderr i taget. Gller frskringen med halvt belopp, beroende p arbetstidens omfattning, fr frskringsgivaren bestmma att halv premie ska betalas. Premien rabatteras inte utan r lika stor fr samtliga frskringstagare.

 • Frn: Anders Jonasson

  Datum: 2011-12-15

  Till: TGL-nmnden

  Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm.

  Sida 7 av 12

  Fr TGL utges ersttning vid frskringsfall under premiebetalningstid. Ingen rtt finns till frskringsersttning nr premiebetalning upphr, svida inte efterskydd enligt 18 , eller premiebefrielse enligt 15 gller.

  13 Ansvaret fr premiebetalningen Frskringstagaren betalar hela premien.

  14 Betalning av premie Det str frskringsgivaren fritt att bestmma hur premien ska betalas: exempelvis per helr, halvr, kvartalsvis eller mnadsvis. Premien betalas frn och med den kalendermnad d frskringen trtt i kraft, till och med den kalendermnad d pensionsldern uppns. r pensionsldern 65 r eller hgre betalas dock premien lngst till och med mnaden fre den d pensionsldern uppns. Arbetar den frskrade efter ordinarie pensionslder i sdan omfattning att TGL fortstter att glla fr honom eller henne, betalas premien som lngst till och med mnaden innan den frskrade fyller 70 r. Om den frskrade slutar sin anstllning fre pensionsldern eller om frskringsavtalet upphr att glla av ngot annat skl fr honom eller henne, betalas premien till oc...

Recommended

View more >