Försäkringsvillkor för TGL – UTAN Adm. ?· Antagande om dödlighet är samma för man och kvinna.…

  • Published on
    03-Jul-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

Frn: Anders Jonasson Datum: 2011-12-15 Till: TGL-nmnden Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm. Sida 1 av 12 Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm. Gller frn den 1 januari 2012 1 Allmnt...................................................................................................................2 2 Allmnt om TGL.......................................................................................................2 3 Frskringsavtal ......................................................................................................3 4 Anmlan vid kollektivavtal om TGL ............................................................................3 5 Frskringstagare frskrad...................................................................................3 6 Frmnstagare ........................................................................................................4 7 Avst sin rtt som frmnstagare..............................................................................4 8 Arbetsgivarens uppgiftslmnande..............................................................................5 9 Arbetsfrhet............................................................................................................5 10 Frskringsbeloppens storlek ..................................................................................5 11 Frskringsbesked .................................................................................................6 12 Premie ..................................................................................................................6 13 Ansvaret fr premiebetalningen...............................................................................7 14 Betalning av premie ...............................................................................................7 15 Premiebefrielse vid arbetsofrmga.........................................................................7 16 Byte av frskringsgivare........................................................................................8 17 Fortsttningsfrskring...........................................................................................8 18 Efterskydd samt frlngt efterskydd ........................................................................9 19 Makefrskring ......................................................................................................9 20 Utbetalning av TGL ..............................................................................................10 21 Samordning.........................................................................................................10 22 verskott ............................................................................................................10 23 Pantsttning och verltelse .................................................................................10 24 ndring av frskringsvillkor .................................................................................10 25 Tolkning av frskringsvillkor ................................................................................10 26 Prvningsrtt.......................................................................................................11 27 Force majeure .....................................................................................................11 28 Krigsfrskringsvillkor...........................................................................................11 29 Personuppgifter ...................................................................................................12 . Frn: Anders Jonasson Datum: 2011-12-15 Till: TGL-nmnden Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm. Sida 2 av 12 1 Allmnt Dessa frskringsvillkor gller fr frskringar som r utformade enligt verenskommelsen mellan Freningen Svenskt Nringsliv och Frhandlings- och samverkansrdet PTK (PTK) om tjnstegrupplivfrskring (TGL). Dessutom gller frskringsgivarens vid varje tidpunkt gllande frskringstekniska riktlinjer respektive berkningsunderlag samt frskringstekniska regler fr dessa frskringar. Till grund fr villkoren ligger verenskommelsen om TGL mellan Svenskt Nringsliv och PTK enligt vid var tid gllande lydelse. Vidare gller de beslut som fattas av den partssammansatta TGL-nmnden. Svensk lag gller. Frn och med den 1 januari 2011 faststlls prisbasbeloppet enligt 2 kap 7 socialfrskringsbalken. Frskringsgivare r de frskringsbolag som har godknts av TGL-nmnden som frskringsgivare fr TGL och som har tecknat frmedlingsavtal om TGL med Collectum AB (Collectum). Respektive frskringsgivare tecknar, ndrar och avslutar frskringsavtal, samlar in uppgifter som ska ligga till grund fr frmner och premier, premieberknar och fakturerar premier, utfrdar frskringsbesked samt lmnar generell information om TGL till frskringstagarna och de frskrade. Frskringsgivare fr frskring enligt dessa villkor r Nnnnnnnn, organisationsnummer XXXXXX-XXXX. Styrelsen har sitt ste i Nnnnnnnnn. En lista ver samtliga godknda frskringsgivare ska finnas p Collectums hemsida. 2 Allmnt om TGL TGL r en kapitalfrskring fr ddsfall. Frskringen gller fr anstllda hos arbetsgivare som tecknat TGL hos frskringsgivaren och dr den anstllde uppfyller de krav som uppstlls i TGL-avtalet fr att omfattas av TGL. Frmnen frn TGL utbetalas vid den frskrades ddsfall under tid d premiebetalning fr frskringen pgr eller rtt till premiebefrielse enligt 15 nedan freligger. Utbetalning enligt makefrskringen kan ske om den frskrades make eller sambo avlider enligt 19. Frskringsskyddet fortstter ven att glla under tid med efterskydd enligt 18 Fr rtt till frskringens grundbelopp, barntillgg, makefrskring, efterskydd samt fr samordning med annan tjnstegrupplivfrskring gller vad som r bestmt i TGL-avtalet mellan Svenskt Nringsliv och PTK. . Frn: Anders Jonasson Datum: 2011-12-15 Till: TGL-nmnden Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm. Sida 3 av 12 3 Frskringsavtal Arbetsgivare, som enligt kollektivavtal ska teckna TGL fr sina anstllda, ska trffa ett skriftligt frskringsavtal med frskringsgivaren. Frskringsgivaren ska bekrfta till arbetsgivaren att frskringsavtalet med frskringsgivaren har ingtts. I frskringsavtalet anges frn och med vilken tidpunkt detta gller. Om garantibestmmelsen i punkt 7 i TGL-avtalet gller fr ngon anstlld, ska avtalet tecknas s att det gller frn och med den tidpunkt d garantin brjar glla. I annat fall kan avtalet tidigast glla frn den mnad anmlan kommit in till frskringsgivaren. Ett frskringsavtal om TGL gller till dess det skriftligen sagts upp av arbetsgivaren eller frskringsgivaren. Avtalet trder ur kraft tidigast vid utgngen av mnaden efter den d arbetsgivaren eller frskringsgivaren sagt upp avtalet. Frskringsgivaren eller arbetsgivaren kan inte sga upp avtalet, s lnge arbetsgivaren r bunden av kollektivavtal fr ngon kategori av anstllda, som medfr att dessa anstllda omfattas av den ovan angivna garantin. r arbetsgivaren inte bunden av kollektivavtal har frskringsgivaren rtt att sga upp avtalet om arbetsgivaren inte har betalat premien i rtt tid eller p annat stt bryter mot villkoren fr frskringen. Byte av frskringsgivare r dock mjligt enligt 16. Frstts en arbetsgivare i konkurs eller om ett likvidationsfrfarande inleds ger frskringsgivaren rtt att sga upp frskringsavtalet s att det upphr frn den tidpunkt d konkursen respektive likvidationen avslutas. 4 Anmlan vid kollektivavtal om TGL Arbetsgivare, som i kollektivavtal frbundit sig att teckna TGL, ska ange detta i sin anmlan om frskringsavtal. Innehller ett sdant kollektivavtal bestmmelser som avviker frn bestmmelserna i TGL-avtalet och de tillmpningsbestmmelser som Svenskt Nringsliv och PTK faststllt, kan frskringsavtal om TGL trffas endast efter godknnande frn TGL-nmnden. Trffas frskringsavtal utan att arbetsgivaren lmnat uppgift om avvikande kollektivavtal gller frskringsavtalet endast enligt verenskommelsen mellan Svenskt Nringsliv och PTK om TGL-avtalet. 5 Frskringstagare frskrad Arbetsgivaren r frskringstagare. Nr det gller rtten att frordna frmnstagare eller rtten till frskringsersttning ska dock varje frskrad anses som frskringstagare. Frskrad r den p vars liv eller hlsa frskringen gller. Frn: Anders Jonasson Datum: 2011-12-15 Till: TGL-nmnden Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm. Sida 4 av 12 6 Frmnstagare Frmnstagare r den som frskringsbelopp ska utbetalas till enligt frmnstagarfrordnande. Om den frskrade inte frordnat annan fysisk person som frmnstagare, gller det allmnna frmnstagarfrordnande som anges i TGL-avtalet: 1 make, maka eller registrerad partner 2 barn, barnbarn 3 frldrar. Om frmnstagare saknas utbetalas begravningshjlp till den avlidnes ddsbo med ett halvt prisbasbelopp. Annan fysisk person n vad som anges i TGL-avtalet kan inte vara frmnstagare. Juridisk person kan inte vara frmnstagare. I dessa villkor gller att med make jmstlls registrerad partner enligt lag om registrerat partnerskap. Registrerat partnerskap r att jmstlla med ktenskap. Med make menas svl efterlevande man som kvinna. Make respektive registrerad partner r frmnstagare till dess att dom om ktenskapsskillnad respektive upplsning av registrerat partnerskap vunnit laga kraft. Frordnande om frmnstagare, eller ndring av sdant frordnande, ska anmlas skriftligt av den frskrade till Collectum. Frordnandet registreras hos Collectum. Frordnandet gller frn det att det kommit Collectum tillhanda. Ett sdant frordnande gller s lnge frskringen gller. I frordnandet kan ven anges om det frskringsbelopp som ska utbetalas skall vara enskild egendom. Byter den frskrade anstllning, fortstter frordnandet att glla frutsatt att den nya anstllningen - inom det sakliga tillmpningsomrdet fr Svenskt Nringslivs och PTKs avtal om TGL - brjar i anslutning till att den frskrade slutade den frra anstllningen, och innan efterskyddet enligt 18 nedan upphr att glla. I annat fall upphr ett av den frskrade anmlt frordnande att glla och erstts d av det allmnna frmnstagarfrordnandet enligt frsta stycket. 7 Avst sin rtt som frmnstagare En frmnstagare kan helt eller delvis avst sin rtt som frmnstagare till det frskringsbelopp som ska betalas ut. Ett avstende innebr att den eller de som, enligt fr frskringen gllande frmnstagarfrordnande, str nrmast i turordning trder in som frmnstagare istllet fr den avstende frmnstagaren. Ett avstende ska ske skriftligt till frskringsgivaren, innan frskringsgivaren betalat ut frskringsbeloppet. Frn: Anders Jonasson Datum: 2011-12-15 Till: TGL-nmnden Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm. Sida 5 av 12 8 Arbetsgivarens uppgiftslmnande Arbetsgivaren r skyldig att frskra alla personer som omfattas av frskringsavtal som r tecknat enligt TGL-avtalet. Anmlan ska ske till frskringsgivaren. Arbetsgivaren ska utan drjsml anmla nr den frskrade inte lngre omfattas av frskringsavtalet eller annan omstndighet som kan pverka frskringen. Vid drjsml har frskringsgivaren rtt att debitera premier till och med mnaden fre den, under vilken anmlan inkom. Anmlningarna ska gras enligt frskringsgivarens freskrifter. Oriktiga eller ofullstndiga uppgifter kan innebra begrnsningar av frskringsskyddet och frskringsgivarens ansvar. 9 Arbetsfrhet TGL-frskring ska beviljas om den anstllde vid tidpunkten fr frskringens ikrafttrdande r arbetsfr i den anstllning som ligger till grund fr anmlan. Partiellt arbetsfr anstlld beviljas frskring p den arbetstid som motsvarar den faktiska arbetsfrmgan i anstllningen, frutsatt att denna minst motsvarar 8 timmar per vecka. Bedmningen av den anstlldes arbetsfrmga grs av Collectum. Collectum har rtt att fordra in de uppgifter och handlingar som behvs fr bedmningen. Bedmningen fr grundas p uppgifter som lmnas av berrd individ, Frskringskassan, lkare, vrdinrttning eller liknande. Bedmningen fr dessutom grundas p uppgifter som lmnas av arbetsgivaren. 10 Frskringsbeloppens storlek Frskringsbeloppet utgrs av ett grundbelopp och ett barntillgg. Det hgsta grundbelopp som betalas ut vid hel frmn r sex prisbasbelopp. Detta belopp gller om den frskrade avlider mellan 18 och 55 rs lder. Hel frmn gller fr arbetstid om minst 16 timmar per vecka, rknat i genomsnitt per mnad. Fr arbetstid om minst 8 men hgst 16 timmar per vecka, rknat i genomsnitt per mnad, gller halva belopp. Efter 55 rs lder minskar beloppet i storlek. Om den frskrade vid ddsfallet fylltGrundbelopp i prisbasbelopp18 men inte 55 r 6,0 55 men inte 56 5,5 56 men inte 57 5,0 57 men inte 58 4,5 Frn: Anders Jonasson Datum: 2011-12-15 Till: TGL-nmnden Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm. Sida 6 av 12 58 men inte 59 4,0 59 men inte 60 3,5 60 men inte 61 3,0 61 men inte 62 2,5 62 men inte 63 2,0 63 men inte 64 1,5 64 men inte 70 1,0 Om den avlidne har barn under 17 r, betalas alltid det hgsta beloppet ut, ven om den avlidne var 55 r fyllda vid ddsfallet. Utver grundbeloppet betalas det ven ut barntillgg till vart och ett av den avlidnes barn som r under 20 r. Om barnet vid den frskrades ddBarntillgg i prisbasbeloppInte fyllt 17 r 2,0 Fyllt 17 men inte 19 r 1,5 Fyllt 19 men inte 20 r 1,0 11 Frskringsbesked Frskringsbesked ska utfrdas av frskringsgivaren i enlighet med FAL samt vrig gllande lagstiftning. 12 Premie Premien ska tcka framtida utbetalning av frskringsersttning. Bestmning av premie grs utifrn frskringstekniska antaganden. Antagande grs fr rnta, ddlighet, driftskostnader och skerhetstillgg. Antagande om ddlighet r samma fr man och kvinna. Premien fr TGL r en enhetspremie. Den r oberoende av lder och kn och faststlls fr ett kalenderr i taget. Gller frskringen med halvt belopp, beroende p arbetstidens omfattning, fr frskringsgivaren bestmma att halv premie ska betalas. Premien rabatteras inte utan r lika stor fr samtliga frskringstagare. Frn: Anders Jonasson Datum: 2011-12-15 Till: TGL-nmnden Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm. Sida 7 av 12 Fr TGL utges ersttning vid frskringsfall under premiebetalningstid. Ingen rtt finns till frskringsersttning nr premiebetalning upphr, svida inte efterskydd enligt 18 , eller premiebefrielse enligt 15 gller. 13 Ansvaret fr premiebetalningen Frskringstagaren betalar hela premien. 14 Betalning av premie Det str frskringsgivaren fritt att bestmma hur premien ska betalas: exempelvis per helr, halvr, kvartalsvis eller mnadsvis. Premien betalas frn och med den kalendermnad d frskringen trtt i kraft, till och med den kalendermnad d pensionsldern uppns. r pensionsldern 65 r eller hgre betalas dock premien lngst till och med mnaden fre den d pensionsldern uppns. Arbetar den frskrade efter ordinarie pensionslder i sdan omfattning att TGL fortstter att glla fr honom eller henne, betalas premien som lngst till och med mnaden innan den frskrade fyller 70 r. Om den frskrade slutar sin anstllning fre pensionsldern eller om frskringsavtalet upphr att glla av ngot annat skl fr honom eller henne, betalas premien till och med den sista anstllningsmnaden respektive den sista mnad den frskrade omfattas av frskringsavtalet. Om en frskrad slutar sin anstllning har frskringsgivaren rtt att avst frn premieuttag fr avgngsmnaden, om personen i frga redan blivit frskrad genom en annan arbetsgivare fr samma mnad. Drjsmlsrnta samt eventuellt premietillgg bestms av respektive frskringsgivare utifrn de niver som gller fr annan frskring som erbjuds av frskringsgivaren. Vid slutbetalning av frskring kan frskringsgivaren medge att premien betalas genom engngsbelopp 15 Premiebefrielse vid arbetsofrmga Fr TGL gller rtt till premiebefrielse vid arbetsofrmga. Premiebefrielsen innebr att frskringsgivaren, i stllet fr frskringstagaren, betalar premien fr frskringen under den tid premiebefrielsen gller. Rtt till premiebefrielse freligger om den frskrade r arbetsofrmgen p grund av sjukdom eller olycksfall och fljande villkor r uppfyllda: - Arbetsofrmgan ska ha varat i mer n 90 kalenderdagar i fljd eller i mer n sammanlagt 105 kalenderdagar under den senaste tolvmnadersperioden (karenstid). - Arbetsofrmgan ska uppg till minst 25 procent. Nedsttningen av arbetsfrmgan berknas utifrn den arbetstid i anstllningen som frskringen grundas p. Fr en frskrad som r partiellt arbetsfr och som, enligt 9, har beviljats frskring p en lgre arbetstid motsvarande den faktiska arbetsfrmgan i anstllningen, finns rtt till Frn: Anders Jonasson Datum: 2011-12-15 Till: TGL-nmnden Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm. Sida 8 av 12 premiebefrielse endast om arbetsofrmgan utkas med minst 25 procent av den frskrade arbetstiden. - Den frskrade ska uppbra ersttning frn Frskringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersttning, aktivitetsersttning eller liknande. - Om en frskrad terfaller i arbetsofrmga ska detta vara i minst 30 dagar. I karenstiden ingr endast tid frn det att frskringen brjat glla fr den frskrade. Frskringen blir premiebefriad frn och med mnaden efter det att rtt till premiebefrielse intrtt. Om rtten till premiebefrielse intrtt den frsta i mnaden blir frskringen premiebefriad frn och med samma mnad. Premiebefrielsen gller s lnge villkoren i andra stycket r uppfyllda, dock som lngst till och med mnaden innan den d den frskrade fyller 65 r. r pensionsldern lgre n 65 r gller premiebefrielsen till och med den mnad d den frskrade uppnr pensionsldern. Avlider den frskrade innan dess gller premiebefrielsen till och med ddsfallsmnaden. Om den frskrade omfattas av TGL vid arbete efter 65 rs lder, gller reglerna fr premiebefrielse s lnge anstllningen bestr, dock lngst till och med mnaden innan den d den frskrade fyller 70 r. Arbetsgivaren, eller den frskrade, ska skriftligen snarast anmla sdan arbetsofrmga p grund av sjukdom eller olycksfall som kan ge rtt till premiebefrielse. De handlingar och vriga upplysningar som frskringsgivaren behver fr att kunna bedma rtten till premiebefrielse ska lmnas utan kostnad fr frskringsgivaren. r den frskrade inte lngre arbetsofrmgen ska han snarast meddela frskringsgivaren detta. Den frskrade r ven skyldig att snarast meddela frskringsgivaren om ersttningen frn den allmnna frskringen upphr. Den frskrade ska ven lmna uppgift till frskringsgivaren om andra frhllanden som kan pverka rtten till premiebefrielse. 16 Byte av frskringsgivare En arbetsgivare som har tecknat TGL hos en viss frskringsgivare har rtt att byta till en annan frskringsgivare enligt avtalet mellan Svenskt Nringsliv och PTK. Vid ett sdant byte avslutas samtliga frskringar hos den befintliga frskringsgivaren, inklusive frskringar som r premiebefriade. Nya frskringar, inklusive premiebefriade frskringar, tecknas sedan hos den nya frskringsgivaren. Bytet till en annan godknd frskringsgivare kan ske vid utgngen av mnaden efter det att begran om ett byte har kommit in till den nya frskringsgivaren. Frskringsgivarna erstter varandra fr pgende sjukfall etc. enligt vad som stadgas i frmedlingsavtalet med Collectum. Efterskydd och frlngt efterskydd enligt 18 vertas av den nya frskringsgivaren. 17 Fortsttningsfrskring Frskringsgivaren ska erbjuda fortsttningsfrskring Frn: Anders Jonasson Datum: 2011-12-15 Till: TGL-nmnden Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm. Sida 9 av 12 18 Efterskydd samt frlngt efterskydd Avlider den frskrade inom tre kalendermnader efter det att den tidigare anstllningen upphrt, och inte genom en ny anstllning omfattas av en ny tjnstegrupplivfrskring med liknande frmner, gller det tidigare frskringsskyddet genom ett efterskydd. Den frskrade fr dock inte ha fyllt 65 r eller dessfrinnan lmnat sin anstllning i pensioneringssyfte. Detta efterskydd gller ven d frskringsskyddet upphrt p grund av att frskringsavtalet r uppsagt och uppsgningen har trtt i kraft. Blir den frskrade arbetsofrmgen under ovan nmnda tremnadersperiod, och arbetsofrmgan varar s lnge att rtt till premiebefrielse intrder, fortstter frskringsskyddet fr TGL att glla s lnge rtten till premiebefrielse bestr. Efterskyddet p tre mnader gller alltid. Dessutom kan frlngt efterskydd enligt punkt 5 i TGL-avtalet glla. Om den frskrade r arbetsls och sker arbete kan efterskyddet fr TGL frlngas med lika mnga mnader som han/ hon har varit anstlld, dock lngst 24 mnader. Villkoret r att den frskrade r anmld som arbetsskande hos Arbetsfrmedlingen och att den frskrade inte har ftt en ny anstllning med TGL. Om den frskrade tar ny anstllning hos en arbetsgivare som inte tecknat TGL eller annan liknande tjnstegrupplivfrskring med liknade frmner, gller efterskyddet lika lng tid som den frskrade varit arbetsls, dock lngst 24 mnader. Startar den frskrade eget fretag utan TGL gller dock inte efterskydd. Efterskyddet gller under lika lng tid som den frskrade under de senaste 24 mnaderna varit anstlld fre anstllningens upphrande. Efterskydd gller ocks fr frskrad som erhllit tjnstledighet enligt lagen om rtt till ledighet fr studier, om han uppbr studiemedel eller studiestd. Efterskydd gller d under lika lng tid som om den frskrade varit arbetsls. Frlngt efterskydd upphr att glla om den frskrade bostter sig utomlands. 19 Makefrskring Om den frskrades make avlider och makarna har barn som vid ddsfallet r under 17 r samt den avlidne maken saknar TGL utbetalas vid hel frmn: - dels 0,5 prisbasbelopp till den frskrade - dels 1,0 prisbasbelopp fr varje barn under 17 r Med make jmstlls sambo - om barnet r gemensamt Frn: Anders Jonasson Datum: 2011-12-15 Till: TGL-nmnden Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm. Sida 10 av 12 - eller, om barnet inte r gemensamt, den frskrade har frordnat den avlidne som frmnstagare enligt 6. 20 Utbetalning av TGL Frskringsgivare bestmmer hur utbetalning av TGL ska g till. Dock med kravet att utbetalas frskringsbelopp senare n d rtten till ersttningen intrtt, tillkommer rnta. 21 Samordning Om den frskrade har haft tv eller flera anstllningar som vardera ger rtt till TGL, utbetalas frskringsbelopp som om endast en TGL tecknats. Finns TGL och annan tjnstegrupplivfrskring med i huvudsak samma frmner, utbetalas den av frskringarna som ger det hgsta beloppet. Samordning av frskringsersttning frn olika frskringsbolag bestms av bolagen sinsemellan. 22 verskott Eventuellt verskott ska frdelas enligt respektive frskringsgivares interna regelverk. 23 Pantsttning och verltelse TGL kan pantsttas av den frskrade. Dremot kan TGL inte verltas. Respektive frskringsgivare bestmmer hur pantsttningen ska g till. 24 ndring av frskringsvillkor ndringar av dessa frskringsvillkor grs av TGL-nmnden Svenskt Nringsliv PTK (TGL-nmnden) eller av behrigt organ som r utsett av berrda kollektivavtalsparter. 25 Tolkning av frskringsvillkor TGL-nmnden tolkar dessa frskringsvillkor och bestmmelser i vrigt rrande frskringen. Arbetsgivaren, den frskrade eller efterlevande kan begra att en frga som angr honom eller henne, och som berr tolkningen av frskringsvillkoren fr TGL, behandlas i TGL-nmnden. Frn: Anders Jonasson Datum: 2011-12-15 Till: TGL-nmnden Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm. Sida 11 av 12 26 Prvningsrtt Frskringsgivaren omprvar Beslut av en frskringsgivare ska omprvas p begran av den som beslutet angr. Frfarandet r kostnadsfritt. TGL-nmnden Svenskt Nringsliv och PTK har trffat verenskommelse om en srskild nmnd TGL-nmnden som svarar fr tolkningen av de verenskommelser som Svenskt Nringsliv och PTK trffat om TGL. Frskringstagare, frskrad eller annan kan begra att frga som angr denne ska prvas genom behandling i nmnden. Begran om prvning i TGL-nmnden skall ges in till Collectum som ansvarar fr nmnden. Frfarandet r kostnadsfritt. Pensionsskiljenmnden Om ett rende har prvats av TGL-nmnden gller, vid tvist om tolkning eller tillmpning av frskringsvillkoren eller frskringsavtalet i vrigt, att endera parten kan hnskjuta tvisten till bindande avgrande av pensionsskiljenmnden. Skiljenmnden bestr av ledamter utsedda av Svenskt Nringsliv och PTK. Frfarandet r frenat med en kostnad. Allmn domstol Rttslig prvning kan erhllas genom att talan vcks i allmn domstol, under frutsttning att saken inte tidigare avgjorts genom skiljedom. 27 Force majeure Frskringsgivaren ansvarar inte fr frluster som kan drabba frskringstagaren, den frskrade eller frmnstagare p grund av frsenad handlggning eller utbetalning frn frskringen, om frseningen beror p: - krig, krigsliknande frhllanden, politiska oroligheter eller terrorhandling, - riksdagsbeslut eller av myndighet vidtagen tgrd, - konflikttgrd p arbetsmarknaden. 28 Krigsfrskringsvillkor Krigstillstnd i Sverige Vid krigstillstnd i Sverige gller lagen om krigsansvarighet fr frskringsgivarens (ansvarighet och rtt att ta ut en tillggspremie (krigspremie). Frskringsgivaren r fri frn krigsansvarighet fr en frskring som tecknats eller fr utkning av frskringsbelopp efter krigstillstndets intrde, eller inom en period av tre mnader dessfrinnan. Frn: Anders Jonasson Datum: 2011-12-15 Till: TGL-nmnden Rubrik: Frskringsvillkor fr TGL UTAN Adm. Sida 12 av 12 Deltagande i krig eller politiska oroligheter utom Sverige Frskringen gller inte fr - ddsfall eller arbetsofrmga som intrffar d den frskrade deltar i krig eller politiska oroligheter utanfr Sverige - ddsfall eller arbetsofrmga som intrffar inom ett r efter ett sdant deltagande och som kan anses bero p kriget eller oroligheterna. Ett deltagande i militr fredsbevarande verksamhet i FN:s regi eller enligt beslut av OSSE (Organisationen fr skerhet och samarbete i Europa) rknas inte som deltagande i krig eller politiska oroligheter. Vistelse utanfr Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Vistas den frskrade utanfr Sverige i ett omrde dr krig eller krigsliknande politiska oroligheter rder utan att sjlv delta gller fljande: Tecknades frskringen i samband med utresan till omrdet eller under vistelsen dr, och kriget eller oroligheterna d redan pgick eller uppenbar krigsfara frelg, gller inte frskringen fr ddsfall eller arbetsofrmga som intrffar under vistelsen i omrdet eller inom ett r efter dess slut och som kan anses bero p kriget eller oroligheterna. Inskrnkningen gller inte om vistelsen i omrdet franleds av utlandstjnstgring under vilken den frskrade omfattas av Avtal om social trygghet vid utlandstjnstgring trffat mellan Svenskt Nringsliv och PTK. 29 Personuppgifter Personuppgiftsansvariga Frskringsgivaren (undantag, se bitrde) r sjlvstndigt personuppgiftsansvarig fr de uppgifter de inhmtat fr hanteringen av TGL-avtalet. Den personuppgiftsansvarige ansvarar fr att behandlingen av personuppgifterna sker enligt bestmmelserna i personuppgiftslagen (PUL). ndamlet med behandlingen r att kunna fullgra de skyldigheter som finns inom ramen fr TGL-avtalet och enligt lagar och myndighetsfreskrifter. Enligt PUL har den registrerade rtt att skriftligen begra information om vilka personuppgifter som den personuppgiftsansvarige har om honom eller henne och att begra rttelse av felaktig eller missvisande personuppgift. Personuppgiftsbitrde Fr frmnstagarfrordnanden inom TGL-avtalet r frskringsgivaren personuppgiftsansvarig och Collectum personuppgiftsbitrde. Ett personuppgiftsbitrdesavtal reglerar integritetsskyddet i denna del. 1 Allmnt 2 Allmnt om TGL 3 Frskringsavtal 4 Anmlan vid kollektivavtal om TGL 5 Frskringstagare frskrad 6 Frmnstagare 7 Avst sin rtt som frmnstagare 8 Arbetsgivarens uppgiftslmnande 9 Arbetsfrhet 10 Frskringsbeloppens storlek 11 Frskringsbesked 12 Premie 13 Ansvaret fr premiebetalningen 14 Betalning av premie 15 Premiebefrielse vid arbetsofrmga 16 Byte av frskringsgivare 17 Fortsttningsfrskring 18 Efterskydd samt frlngt efterskydd 19 Makefrskring 20 Utbetalning av TGL 21 Samordning 22 verskott 23 Pantsttning och verltelse 24 ndring av frskringsvillkor 25 Tolkning av frskringsvillkor 26 Prvningsrtt 27 Force majeure 28 Krigsfrskringsvillkor 29 Personuppgifter

Recommended

View more >