Forward no 6

 • View
  227

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Szosty numer Magazynu Forward, tworzonego przez SKN Progress, dzialajace na Uniwersytecie Lodzkim

Transcript

 • No 6

  studia za granica

  MeksykKraina tequila i NAFTA pynaca

  Wochy

  ISSN 1899-5748

  Problemy finansowania SUZBY ZDROWIA

  HYIP - czy warto?

  Zachwiane EURO w chwiejnej Europie

  e - LEARNING

  BABA za kkiem

 • SKN ProgressUniwersytet dzki

  Wydzia Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansw, Bankowoci i Ubezpieczeul. Rewolucji 1905r. 4190-255 dSiedziba: pok. D 316aTel/Fax (0-42) 635-51-05progress@progress.org.plwww.progress.org.pl

  Wszystkie materiay chronione s prawem autorskim. Przedruk lub ro-zpowszechniane w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek jzyku bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione.

  Design:

  magazyn studencki

  Autorzy tekstw:

  Micha BiekowskiKatarzyna BaszkiewiczMartyna CzapskaPiotr GregorKlaudia KaczmarekJakub KoziskiBartomiej KrzeczewskiAnna KrzysztofekPawe KurpielFilip NowickiAgnieszka PietrykaDawid RezlerJustyna WielochAdrian Wjtowicz

  Koordynator projektu:

  Joanna Sobczak

  Redaktor naczelna:

  Katarzyna Baszkiewicz

  Zesp projektowy:

  Jakub KoziskiMarcin Antosik

  wochnatomasz@o2.pl Projekt dofinansowany ze rodkw Narodowego Banku Polskiego

  Witajcie!Wakacje ju za nami i przyszed czas rozpocz kolejny rok aka-

  demicki. Aby uprzyjemni Wam te nieatwe dla kadego studenta chwile, przygotowalimy kolejny szsty - numer magazynu FORWARD.

  Na pocztek proponujemy artyku o problemach finansowych suby zd-rowia. Dowiecie si te, czy Meksyk jest krain tequil czy NAFT pync. Nasi koledzy z innych miast przybli Wam popularny ostatnio termin Cor-porate Governance oraz pozwol zrozumie filozofi Kaizen. Jak w kadym numerze, porusza bdziemy bardzo wane tematy dotyczce finansw. Przyjrzymy si potencjalnym skutkom planowanego wzrostu podatku VAT oraz Wysokodochodowym Programom Inwestycyjnym. Przeanalizujemy zachowanie euro i kursu EUR/USD. Dokonamy rwnie analizy jednej z najwikszych spek w brany chemicznej.

  Ponadto w tym numerze zabierzemy Was w podr do Woch. Kadego stu-denta zainteresuje pewnie artyku o e-learningu. Wszystkim poszukujcym pracy, proponujemy artyku o tym, jak podpisa umow o prac, o czym pamita, na co uwaa. By moe poza poszukiwaniem wymarzonego pracodawcy szukacie szkoy jazdy, zachcamy do zapoznania si z kobiecy-mi szkoami jazdy. Na koniec proponujemy artyku o fan(atyk)ach oraz o jednej ze studenckich rozgoni radiowych.

  Z radoci informujemy Was te, e FORWARD zosta patronem medial-nym prestiowego konkursu dla studentw. Experience PwC firm Pricewa-terhouseCoopers rusza ju 4 padziernika (zapisy na www.experiencepwc.pl). Gorco zachcamy Was do sprbowania swoich si, zdobycia nowego dowiadczenia i cennych nagrd!

  Cieszymy si bardzo, e FORWARD cieszy si tak wielk popularnoci. Dzikujemy za wszystkie opinie na temat naszego pisma bardzo pomogy nam przy tworzeniu tego numeru. Zapraszamy do lektury!

  Wicej informacji o magazynie Forward znajdziecie na naszej stronie internetowej

  www.forward.progress.org.pl

  oraz zakadce na stronie internetowej SKN PROGRESS:

  www.progress.org.pl

  forward.redakcja@gmail.com

  dr hab. Monika Marcinkowska prof nadzw. U Dyrektor Instytutu Finansw, Bankowoci i Ubezpiecze na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu dzkiego

 • Spis Treci

  Trendy biznesowe

  Twoje Finanse

  Analiza

  Edukacja i kariera

  1

  Problem finansowania suby zdrowia Meksyk - kraina tequil i NAFT pynca?Corporate GovernanceFilozofia KAIZEN

  HYIP - czym s? czy warto?

  Wzrost VAT

  Synthos analiza - Sektor chemiczny

  Zachwiane euro w chwiejnej Europie

  Viva Italia!E-learningFan(atyk?)

  Baba za kkiem? Wspaniale!

  Styl ycia

  Radio AK

  EUR/USD - co nim kieruje, a co nie

  Umowa o prac

  Forward nr 6

  Spis treci

  32

  24

  68

  11

  30

  27

  12

  14

  16

  18

  202225

 • problem finansowania

  SUBY ZDROWIAOstatnio w mediach wiele uwagi powi-ca si tematowi komercjalizacji i prywaty-zacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Przy tej okazji warto przyjrze si skutkom wprowadzonej ponad dziesi lat temu reformy suby zdrowia oraz temu, w jaki sposb s finansowane usugi medyczne w naszym kraju. Warto te dokona roz-rnienia pomidzy komercjalizacj a pry-watyzacj.

  Komercjalizacja a prywatyzacja

  Komercjalizacja jest procesem polega-jcym na przeksztaceniu przedsibior-stwa pastwowego lub samorzdowego w spk prawa handlowego, w ktrej jedynym lub gwnym udziaowcem pozo-staje Skarb Pastwa lub samorzd.

  Prywatyzacja z kolei polega na przeka-zaniu prywatnemu wacicielowi mienia pastwowego lub samorzdowego na drodze uwaszczenia lub sprzeday.

  Skutki reformy

  Poszukiwanie racjonalnego finansowania systemu ochrony zdrowia nie jest proce-sem atwym, o czym wiadcz cige spo-ry i dyskusje toczce si wok tego te-matu. W roku 1999 zainicjowano reform systemu ochrony zdrowia w Polsce, ktrej celem byo usprawnienie funkcjonowania i finansowania systemu. Najwaniejsze zmiany to:- odejcie od caociowego finansowa-nia suby zdrowia z budetu pastwa poprzez przejcie do systemu ubezpiecze-

  niowo budetowego,- zniesienie rejonizacji w wiadczeniu usug medycznych,- reorganizacja struktur wasnocio-wych i funkcyjnych w polskiej subie zdrowia.

  W wyniku realizacji zaoe reformy powoano do ycia kasy chorych, kt-rych zadaniem bya akumulacja i podzia rodkw potrzebnych na finansowanie usug medycznych. W 2003 roku w miej-sce kas chorych utworzono Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zoony z centrali i 16 oddziaw wojewdzkich. Wielko rodkw, jaka zostanie przyznana kade-mu z nich, zaley gwnie od liczby pa-cjentw korzystajcych z usug medycz-nych w danym rejonie. Bezporednio na rodki w dyspozycji NFZ wpywa wyso-ko skadki na ubezpieczenie zdrowot-ne. W latach 2002 2007 zwikszaa si jej warto procentowa, a od roku 2007 utrzymuje si ona na staym poziomie 9% podstawy wymiaru. Poredni wpyw na rodki NFZu mog wobec tego mie wiel-ko dochodw osobistych ludnoci oraz stopa bezrobocia. W okresie 2002 2008 nastpowa wzrost przecitnego wyna-grodzenia nominalnego brutto w sektorze przedsibiorstw i spadek stopy bezro-bocia, co byo zjawiskiem wpywajcym w sposb pozytywny na ilo rodkw NFZ (Tabela 1).

  Aktualne problemy suby zdrowia

  Problemw zwizanych z finansowaniem systemu medycznego w Polsce jest wie-

  le. Jednym z nich s z pewnoci limity punktw przyznawane placwkom ochro-ny zdrowia przez NFZ na finansowanie ze rodkw publicznych wykonywanych wiadcze. Aby dana placwka moga taki limit otrzyma, musi wzi udzia w organi-zowanym cyklicznie przez Narodowy Fun-dusz Zdrowia konkursie ofert. Limit punk-tw naley odpowiednio rozplanowa na cay rok kalendarzowy, aby dany podmiot mg funkcjonowa w sposb rentowny. Czsto syszy si, i limity punktw nie wystarczaj na pokrycie wszystkich wiad-cze w danym roku. Bywa, i taka sytuacja ma miejsce nawet w poowie roku. Poka-zuje to, jak wane jest dzisiaj odpowiednie planowanie i zarzdzanie w finansowa-niu systemu ochrony zdrowia, zarwno ze strony NFZ (aby przydziela danej pla-cwce optymalny limit punktw), jak i ze strony danego podmiotu ochrony zdrowia (aby odpowiednio przyznanym limitem rozporzdza i w miar moliwoci w spo-sb rwnomierny rozkada wiadczenia danego typu).

  Rentowno placwek ochrony zdro-wia stanowi niezwykle wany problem w systemie medycznym. Odpowiednio zarzdzane ZOZy powinny leczy pacjen-tw - i co znacznie trudniejsze - przyno-si zyski. Wiele z nich, przede wszystkim publiczne szpitale, ma problemy z rentow-noci i narastajcym zadueniem. Przy-czyn tego stanu mona dopatrywa si w braku odpowiedniej kadry zarzdzajcej, nadmiernie rozbudowanej administracji i zym planowaniu. Naley rwnie pami-ta, i szpitale publiczne maj pewn mi-

  Trendy biznesowe

  Problem finansowania suby zdrowia

  2

  Tekst: Bartomiej Krzeczewski Uniwersytet dzki Finanse i Bankowo Zarzdzanie spec. Marketingbartlomiej.k@op.pl

 • sj spoeczn, jak jest dbao o zdrowie spoeczestwa. O ile szpitale niepubliczne mog pozwoli sobie na wiadczenie naj-bardziej rentownych usug, o tyle publicz-ne szpitale wojewdzkie musz rwnie dostarcza pacjentom usugi z zakresu mniej opacalnych specjalnoci medycz-nych. Naley te zwrci uwag na fakt, i czsto pomimo znacznego zaduenia szpitali publicznych warto te placwki w dalszym cigu utrzymywa. Prawdopo-dobnie z racji skali inwestycji w aparatur medyczn, odpowiednie przystosowanie budynkw, itp. s to placwki, ktre jest trudno zastpi poprzez prywatne inwe-stycje.

  Czy zawsze prywatne musi by patne?

  Wspomniana reforma umoliwia tworze-nie placwek ochrony zdrowia w formie niepublicznych zakadw opieki zdrowot-nej. S to podmioty prywatne, ktre mog wiadczy usugi medyczne finansowane ze rodkw publicznych. Mog rwnie wiadczy usugi odpatnie na zasadach komercyjnych.

  Wiele spord tego typu placwek skupia swoj dziaalno na tzw. podsta-wowej opiece zdrowotnej (POZ) oraz na ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, ktre mog by z powodzeniem finanso-wane ze rodkw publicznych. Aktualnie wikszo niepublicznych zakadw opieki zdrowotnej stanowi przychodnie blisko 12 tys., natomiast niepublicznych szpi-tali jest aktualnie 140. Dziaalno POZ jest finansowana na zasadzie tzw. staw-ki kapitacyjnej, ktra jest comiesicznie przekazywana placwkom ochrony zdro-wia wiadczcym usugi w tym zakresie. Stawka ta jest przekazywana za kadego zapisanego do placwki pacjenta. Jeli chodzi o wiadczenia specjalistyczne, s one finansowane za zasadzie limitu punk-tw przyznawanych przez NFZ. Dziki

  temu pacjenci mog korzysta z usug NZOZw nieodpatnie. Placwki te mog rwnie wiadczy na rzecz pacjenta usu-gi na zasadach komercyjnych, czyli od-patnie. Wykonywane s one z wykorzy-staniem wolnych mocy przerobowych na yczenie pacjenta.

  Na przykadzie niepublicznych zaka-dw opieki zdrowotnej mona zauway, i dziaalno medyczna prowadzona prz