Forward nr 11

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Forward nr 11

Transcript

 • Za duo nas?

  czy celowe postarzanie produktw jest si napdow wczesnej gospodarki?

  Spisek arwkowy

  Konsekwencje wysokiego odsetka osb studiujcych w Polsce

  Tradycyjne fundusze inwestycyjne a fundusze

  hedgingowe

  Polska wobec strefy euro w dobie kryzysu

  wywiad z dr. Pawem Sameckim

  Nowe moliwoci kontroli pracownikwocena prawna

  Employer Brandingczyli jak sprzeda etat

  nr: 11 (10/2012) Uniwersytet dzki ISSN 1899-5748

  Studenckie Koo Naukowe Progress

 • Nazwa dziau2

  C E R T I F I E D B Y T H E C R F I N S T I T U T E

 • TRENDY BIZNESOWE Spoeczna odpowiedzialno biznesu w marketingu midzynarodowym 4 Gender Marketing 6 Foreign labour force fundamental for economy of Qatar 8

  ANALIZA Corporate Governance a warto przedsibiorstwa 12 Za duo nas? Konsekwencje wysokiego odsetka osb studiujcych w Polsce 14 Kontrakty terminowe charakterystyka i zasady dziaania najpopularniejszego instrumentu pochodnego 18

  BIULETYN SKN PROGRESS 22-23

  WYWIAD Polska wobec strefy euro w dobie kryzysu wywiad z dr. Pawem Sameckim 24

  TWOJE FINANSE Historia lubi si powtarza 26 Spisek arwkowy czy celowe postarzanie produktw jest si napdow wczesnej gospodarki? 28 Tradycyjne fundusze inwestycyjne a fundusze hedgingowe 31 EDUKACJA I KARIERA Employer Branding, czyli jak sprzeda etat 34 Blog kluczem do sukcesu marki 36 PRAWO Zasada terytorialnoci w midzynarodowym prawie podatkowym sposb na optymalizacj podatkow? 38 Nowe moliwoci kontroli pracownikw ocena prawna 40

  Spis treci 3

  SKN Progress Uniwersytet dzki Wydzia Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansw,Bankowoci i Ubezpiecze ul. Rewolucji 1905r. 41 90-214 d Siedziba: FP10 Tel: 728-899-221 Fax (0-42) 635-51-05 progress@progress.org.pl www.progress.org.pl

  Wszystkie materiay chronione s prawem autorskim. Przedruk lub rozpowszechnia-ne w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek jzyku bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione Wydawcy magazynu nie ponosz odpowiedzialnoci za bdy czy konsekwencje wynikajce z zastosowania informacji w nim zawartych.

  Koordynator: Anna Cupriak a.cupriak@progress.org.pl Redaktor naczelny: Jan elazny j.zelazny@progress.org.pl Redakcja: Szymon Kejna Sylwia Bartoli Agnieszka Kania Karolina Jasiaczyk Korekta: Micha Winciorek winciorek.michal@gmail.com Zdjcie redakcji: Krzysztof Baraniak krzysztofbaraniak.weebly.com Projekt graficzny i skad: Kosmiczni.com Patronat honorowy nad naszym pismem objli: Jolanta Chemiska Wojewoda dzki prof. zw. dr hab. Wodzimierz Nykiel Rektor Uniwersytetu dzkiego dr hab. Pawe Starosta prof. nadzw. U, Dziekan Wydziau Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu dzkiego dr hab. Monika Marcinkowska prof. nadzw. U Dyrektor Instytutu Finansw, Bankowoci i Ubezpiecze na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu dzkiego

  W tym numerze mamy dla Was pewn nowo. Uruchomilimy zakadk

  dotyczc PRAWA, z ktrej dowiecie si midzy innymi o nowych sposo-

  bach kontroli pracownikw. Dodatkowo zamiecilimy wywiad z niezwyk

  osobistoci polskiej ekonomii, byym Komisarzem Unii Europejskiej ds.

  polityki regionalnej, doktorem Pawem Sameckim. Ponadto poznajcie z nami

  fundusze hedgingowe, kontrakty terminowe i tajniki wspczesnego marke-

  tingu. Zadalimy rwnie pytania, czy nie jest nas studentw za duo, czy

  istnieje na wiecie nowa forma niewolnictwa oraz czy kto nie uknu przeciw

  nam spisku arwkowego.

  To i wiele wicej na kolejnych stronach! Zapraszamy do lektury! Zachcamy do kontaktu z nami i wyraania swoich opinii o magazynie i artykuach: forward.redakcja@gmail.com www.forward.progress.org.pl

  Drodzy Czytelnicy! Mamy przyjemno odda w Wasze rce kolejny, jedenasty ju

  numer Magazynu Studenckiego FORWARD. Kontynuujc zmiany

  zapocztkowane w poprzednim numerze, wybralimy najlepsze

  artykuy spord wielu, ktre do nas napyny. Wasze zaintereso-

  wanie moliwoci opublikowania swojego tekstu byo rekordowe,

  co nas niezmiernie cieszy i pokazuje, e zmierzamy w dobrym

  kierunku. Chcielibymy Was zaprosi do jeszcze aktywniejszego

  udziau przy tworzeniu nastpnego numeru, gdy dziki temu nasz

  Magazyn moe sta si tylko lepszy!

 • Nazwa dziau44

  Do interpretacji marketingowych form realizacji zasad spoecznej odpowiedzial-noci biznesu (CSR od ang. Corporate Social Responsibility) przez przedsibior-stwa midzynarodowe skania rosnca popularno tego zagadnienia i fakt, e coraz wicej firm umieszcza informacje o swojej spoecznej odpowiedzialnoci w misji oraz wyznawanych wartociach. Firmy, dc do wzrostu poziomu sprze-day i poprawy swojego wizerunku, sigaj po coraz to nowsze rozwizania w celu wyrnienia si i zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku. Jednym z pomocnych w tym narzdzi jest koncepcja spoecznej odpowiedzialnoci biznesu. Pragnc zdefiniowa istot CSR, mona posuy si wyjanieniem, zgod-nie z ktrym jest to: obowizek wyboru przez kierownictwo takich decyzji i dziaa, ktre przyczyniaj si zarwno do dbaoci o interes wasny (pomnaania zysku przed-sibiorstwa), jak i do ochrony i pomnaania dobrobytu spoecznego1 . Twierdzi si, e idea CSR powstaa w wyniku poczucia odpowiedzialnoci przedsibiorcw i narodzin etyki biznesu. Nie bez znacze-nia bya gwatowna degradacja rodo-wiska naturalnego oraz pogbiajce si zjawisko globalizacji. Dopiero z biegiem czasu okazao si, e CSR moe by te metod walki konkurencyjnej. Obecnie zagadnienie to naley do jednego z najbardziej dynamicznych i zoonych kwestii, z ktrymi spotykaj si mene-derowie. CSR zwizane jest z zaangao-waniem rodowiska biznesu na rzecz po-stpowania etycznego, a take rozwoju

  ekonomicznego. Z drugiej strony zaka-da trosk o spoeczestwo i rodowisko naturalne, uczciwo i prawdomwno w kontaktach z interesariuszami oraz branie odpowiedzialnoci za wszelkie podejmowane decyzje.

  Aby dobrze zrozumie ide spoecznej odpowiedzialnoci biznesu, menede-rowie powinni cechowa si empati i by wraliwi na sprawy, z ktrymi spo-tykaj si wsppracownicy. Co wicej, podstaw jest zrozumienie warunkw, jakie panuj w spoeczestwie. Tylko odpowiednia interpretacja zjawisk zacho-dzcych w otoczeniu bliszym i dalszym zagwarantuje, e podjte dziaania wywr pozytywny wpyw na spoeczestwo.

  W JAKI SPOSB PRZEDSIBIORSTWA MIDZYNARODOWE REALIZUJ SPOECZN ODPOWIEDZIALNO BIZNESU?Warto przytoczy przykad firmy Danone, ktra organizowaa szeroko nagonion akcj Podziel si posikiem. Program ten zosta zainicjowany w 2003 roku i realizowany by dziki zaangaowaniu konsumentw Danone` a. To oni, kupujc produkty Danone` a oznaczone charakte-rystycznym talerzykiem, pomagali doy-wia dzieci. By to mechanizm marketin-gu zaangaowanego spoecznie cz

  zyskw ze sprzeday produktw Danone przekazano na walk z niedoywieniem dzieci, poprzez finansowanie i wspor-ganizowanie dziaa podejmowanych w ramach programu2.

  Na uwag zas uguje take f irma Electrolux, ktra od 2009 roku wspiera Kampani Wodn i przeznacza cz dochodu ze sprzeday wodooszczdnych pralek i zmywarek na budow studni w Afryce. Dla wikszoci z nas swobod-ny dostp do czystej wody jest czym oczywistym. Kadego dnia zuywamy jej bardzo duo gotujc, myjc si, piorc, zmywajc, tymczasem wedug danych wiatowej Organizacji Zdrowia okoo 884 milionw ludzi nie ma takich moliwoci. Cierpi z powodu pragnienia i chorb wywoanych spoywaniem zanieczyszczonej wody. Do tej pory z pie-nidzy zebranych przez Electrolux wybu-dowano 5 studni w Sudanie Poudniowym, z ktrych korzysta codziennie okoo 6 000 osb. Obecnie firma zbiera rodki na szst studni i ma w planach kolejne3.

  Tego typu dziaaniami moe poszczy-ci si rwnie firma Kraft Foods Polska, ktra od ponad 12 lat walczy z proble-mem godu i niedoywienia w Polsce. Wsppracuje w tym zakresie z Federacj Polskich Bankw ywnoci i kadego roku przekazuje na ich rzecz darowi-zny produktowe i pienine, wspierajc jednoczenie inicjatywy edukacyjne oraz zbirki ywnoci. Pracownicy Kraft

  SPOECZNA ODPOWIEDZIALNO BIZNESU W MARKETINGU

  MIDZYNARODOWYM

  TRENDY BIZNESOWE

 • TRENDY BIZNESOWE 5

  Foods w charakterze wolontariuszy maj okazj uczestniczy w akcjach charyta-tywnych. Ponadto Kraft Foods zainaugu-rowa du kampani z zakresu spoecz-nej odpowiedzialnoci biznesu poprzez mark Milka . Dziki akcji Razem dla Tatr maj swj wkad w ochron tatrzaskiej przyrody - przekazali na ten cel milion zotych4.

  Warto wspomnie o firmie DB Schenker, ktra realizuje CSR na wszystkich polach, z uwzgldnieniem kadej z grup interesariuszy firmy klientw, pracow-nikw, dostawcw, spoecznoci lokal-nych, mediw czy studentw. Dla firmy, jako operatora logistycznego, jednym z newralgicznych obszarw jest wpyw na rodowisko naturalne. Podejmowane s dziaania, aby ten wpyw by odpo-wiedzialny poprzez budowanie odpo-wiedniej oferty, ale te dziki rozwijaniu wiadomoci ekologicznej pracownikw, dostawcw i klientw5.

  Z kolei w Nestl Polska zaangaowanie spoeczne jest integraln czci strate-gii Tworzenia Wsplnych Wartoci. To ludzie odgrywaj wan rol w kadym ogniwie procesu produkcji i dystrybucji towarw. Firma zdaje sobie spraw z tego, jak wane jest by czynnie uczestniczy w yciu pracownikw, rwnie w miejsco-wociach, gdzie znajduj si ich fabryki. Dlatego wsppraca ze spoecznociami

  lokalnymi jest dla nich bardzo wana. Nestl Polska angauje si w przekazywa-nie produktw ywnociowych Bankom ywnoci i oddziaom Caritas w caej Polsce. Mocno wspiera kampani infor-macyjn prowadzon przez Federacj Polskich Bankw ywnoci Podatki s po naszej stronie, skierowan do producentw i dystrybutorw ywno-ci w Polsce. Kampania ta ma na celu zaznajomienie producentw ywnoci z korzystnymi zmianami podatkowymi, ktre zostay wprowadzone w ycie na pocztku 2009 roku. Co wicej, w 2010 roku pracownicy Nestl Polska czyn-nie zaangaowali si w pomoc ludziom mieszkajcym na obszarach dotknitych przez powd, przekazujc tamtejszym Bankom ywnoc