friso 2011 week 02

  • Published on
    19-Mar-2016

  • View
    230

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 02

Transcript

<ul><li><p>NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk</p><p>Pagina 2</p><p>Informatiepagina</p><p>Pagina 4</p><p>Jelgersjoelkampioen,Henk Wind niet</p><p>Pagina 5</p><p>Ganzen welkomin ZuidwestFriesland</p><p>Pagina 6</p><p>Mededelingenvan de gemeenteSdwest Frysln</p><p>Neem nu een abonnementen ontvang een</p><p>GRATIS ORANJEKOEK*van</p><p>Van der WerfDe Echte BakkerDwarsnoard 21 - WorkumTel. (0515) 54 15 17Sd 128 - WorkumTel (0515) 54 25 07</p><p>Bakkersguod Sun en Femmyv. Swinderenstraat 39 - BalkTel. (0514) 60 22 01</p><p>Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks opde hoogte van wat er zich in de regio afspeelt.</p><p>Naam:..............................................................................................................................................................</p><p>Straat: .............................................................................................................................................................</p><p>Postcode &amp; Plaats: ............................................................................................................................</p><p>O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart.Mijn abonnementsprijs is 28,00 per jaar,postabonnement 42,00 per jaar.</p><p>Datum: ............................................ Handtekening:......................................................................</p><p>Stuur deze bon naar: Workumer Krant FrisoPostbus 7, 8710 AA Workum</p><p>of bezorg deze bon op: Spoardyk 56, 8711 CK Workum</p><p>*Alleen geldig tegen inlevering van deze bon enik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.</p><p>Kijk ook op:www. .nl</p><p>Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer</p><p>Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.nl</p><p>www.jantegel.nl</p><p>Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl</p><p>Sanitiem VisserHet adres voor: </p><p>Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,</p><p>Eigen service- en onderhoudsdienst</p><p>Opruiming tot70% korting</p><p>Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376</p><p>De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons</p><p> 1,95 per 100 gram!Specialiteit:</p><p>EIGEN GEMAAKTE WORST!!</p><p>BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854</p><p>Bespaar op uwverzekeringspremie!www.verzekeringsmaatwerk.nl</p><p>VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!</p><p>Metty Graafsmapowered by:</p><p>Aldewei 10, 8711 BT WORKUMTel. 0515-542660</p><p>www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl</p><p>OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING</p><p>Noard 119WORKUM</p><p>Tel. 0515 542240 / 541852</p><p>Dinsdag 11 januari 2011 // 134e JAARGANG // week 02</p><p>Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:</p><p>een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.</p><p>Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.</p><p>Ontbijtservice bij uw bakker</p><p>www.bakkerijvanderwerf.nl</p><p>Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507</p><p>Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Markstraat 4 0515 572698</p><p>Boek nu uw zomervakantie2011 met HOGEVROEGBOEKKORTINGENop vliegreizen!</p><p>Failliet taxibedrijfis gewildVoor de failliete Taxicen-trale Zuid-West Frieslanduit Sneek en Personenver-voer Noordwest Frieslanduit Franeker zijn vier poten-tile kopers. De overname-kandidaten zijn actief in hetprovinciale en landelijkepersonenvervoer. Dat zegtcurator Robert Verdonk.Vorige week zijn de perso-neelsleden in Sneek op dehoogte gebracht van de af-wikkeling van hun ontslag.Curator Verdonk ging langsbij de werknemers in Fra-neker. Voor de 160 ontslagenwerknemers geldt een op-zegtermijn van zes weken.Zo lang zijn ze nog in dienst.Een groot deel van deopdrachtgevers heeft inmid-dels toegezegd in januarinog gebruik te maken vanhet vervoer van het faillietebedrijf. Daarvoor betalen zede rekening aan de curator.Die had om de voortzettinggevraagd zodat het vervoervan schoolkinderen, oude-ren en zieken niet stil komtte liggen.</p><p>Stremming vanbrug in WarnsWegens werkzaamheden bij debrug te Warns zal al het door-gaande (vaar)verkeer gedurendeeen periode van 9 tot en met 16maart volledig gestremd zijn (ofzo veel langer of korter als hetwerk duurt, afhankelijk van deweersomstandigheden).</p><p>Inwoners vanHindeloopengelanceerdAfgelopen zaterdag omstreeks17.45 uur heeft er op de Heiden-skipsterdyk onder It Heidenskipeen eenzijdig ongeval plaatsge-vonden. Twee 30-jarige mannenuit Hindeloopen kregen deschrik van hun leven toen ze bijhet tegenkomen van een tegen-ligger van de weg raakten. In deberm, waar de bestuurder ver-volgens doorreed, bleek een ver-hoging te zitten. Door deze ver-hoging werd het voertuig min ofmeer gelanceerd en belanddevervolgens in een sloot aan deoverkant van de weg. Beide inzit-tenden van de auto konden er uitkomen. Een van hen had een ver-wonding aan de hand. </p><p>Albert Schootstra</p><p>Het organiseren van een concertis punt n, maar het optuigenvan een dergelijk concert meteen keur aan zeer aansprekendegasten zodanig dat de bezoekerskunnen spreken van een zeergeslaagde muzikale avond, datgaat allemaal nog juist een stapverder. En precies in dat laatsteis de speciale commissie die hetnieuwjaarsconcert van de Wor-kumer brassband Crescendovoorbereidt een meester, zobleek zaterdagavond weer eens ten overvloede in de sporthalde Rolpeal in onze stad. Het tra-ditionele nieuwjaarsconcert vanCrescendo werd daardooropnieuw een muzikale gebeurte-nis van de eerste orde die hetgelukkig in groten getale opgeko-men publiek van de eerste tot delaatste noot ademloos in de banhield. Intussen verdient Crescen-do de hoogste lof dat de brass-band altijd zo ruim plaatsinruimt voor optredens van der-den. Maar, en dat mag niet wor-den vergeten bij een terugblik opzon spetterende avond, ookCrescendo zelf verplichtte dehoorders weer aan zich doormuziek van hoog niveau te latenhoren. Om kort te gaan: hetnieuwjaarsconcert van Cres-cendo was weer een muzikalebelevenis van de bovenste plank.</p><p>En ja, de gasten pasten zich dusvolkomen aan bij het hogeniveau van Crescendo dat weeronder de bezielende leidingstond van Marten Miedema.Neem nu de dwarsfluitisteMarije Siemensma uit Koudum.Nog maar 16 jaar jong maakte zehaar debuut met een brassbandvan het niveau van Crescendo.Wel heeft ze al vaak opgetredentijdens kerkdiensten, en dat nietalleen in haar eigen woonplaatsmaar ook in bijvoorbeeld Wit-marsum, en afgelopen Kerst wasze samen met een koor te horen,zo vertelde ze in de wandelgan-gen. Maar het optreden in deRolpeal zou je toch wel kunnenbestempelen als haar officiledebuut op het concertpodium.Welnu, het was fantastisch hoe zezich samen met Crescendo liethoren in Adagietto for flute van</p><p>Ted Huggens. En dat laatstevindt niet alleen de schrijver vandit stukje, maar ook chtemuziekkenners verklaarden inde wandelgangen desgevraagddat het spel van Marije Siemen-sma van grote klasse was en datde muziekliefhebbers zeker noghet een en ander van haar zullenhoren. Volkomen terecht datCrescendo haar had uitgenodigd.Marije heeft in haar woonplaatsKoudum op het Centrum voor deKunsten, de vroegere muziek-school, les van Janette Valkema.In maart wacht haar het praktijk-examen voor de akte D op haardwarsfluit. Ze was zaterdagmid-dag wel zenuwachtig, zo verteldeze. Mar doet it letter waard opde middei waard ik hieltyd min-der seunuweftich. Toen het zover was dat ze zich met Cres-cendo moest laten horen en zeletterlijk en figuurlijk in de spot-lights stond, was er nog wel watspanning, maat toen ze eenmaalspeelde verdween die. Marije zitin het dagelijks leven in klas 5van het vwo op Bogerman inSneek. Ik wol echt fierder meide dwersfluit mar as ik ienris fanskoalle f bin is it wol myn doelom in stdzje op te pakken, ik witallinne noch net krekt wat datwurde sil, pedagogyk of biology,sokssawat. </p><p>Fantastisch in n woord wasook het optreden van zangeresJannie Brandsma uit Parrega. Zijstaat de laatste tijd veel in debelangstelling, niet het minstdoor haar kort geleden uitge-brachte cd met een vertolking inhet Fries van liederen van wijlende bekende Vicki Brown. Hoeterecht de aandacht is die JannieBrandsma, van oorsprong afkom-stig uit Lemmer en daarnagewoond hebbend in Veenwou-den voordat ze in Parrega neer-streek, ten deel valt werd zater-dagavond volkomen duidelijk.Wat een fantastische zangeres!Ze heeft het conservatorium inZwolle geheel afgelopen en zemag zich nu dus behalve bach-elor ook master noemen.Tijdens het concert werd geheelduidelijk waarom dat zo is.Schitterend. In het programma-boekje stond: Jannie is altijd opzoek naar de juiste balans tussen</p><p>mooie melodien en de beteke-nis van de tekst en wil bovenal demensen raken met haar maniervan zingen. Beter kan het nietonder woorden worden gebracht.Ze is oorspronkelijk jazz-zange-res maar beheerst het hele scalaaan muziekstijlen en heeft methaar stem een groot bereik, nietalleen letterlijk maar ook quadiverse klankkleuren. Als ze ineen klassiek koor zou zingen zouze het beste tot haar recht komenals mezzo sopraan, zo verteldeze. Dit zit, voor de niet kennersonder ons, tussen sopraan en altin, wat zwaarder dus dan eensopraan en wat lichter dan eenalt. Maar, als gezegd, ze beheersthet hele terrein van de zang-kunst, zoals ook duidelijk is tehoren in de grote variatie aanstukken die ze op een concert alsdat van zaterdag zo aansprekendten gehore weet te brengen.</p><p>Veel lof verdient echter ook haarbuurman uit Parrega, JoukeBouma (45). Dit is it sechdeoptreden mei Jannie, zo vertel-de hij. Op de genoemde cd zingthij een aantal duetten metJannie en daaruit vloeien nuoptredens als dat van zaterdag-avond voort. Waar de samenwer-king tussen de twee ooit begonmet een optreden op een feest inParrega, is er nu dus zeker spra-ke van een officieel tintje aanhun optredens. Het is voor Joukenatuurlijk een grote eer dat eengelauwerde beroepszangeres alsJannie Brandsma hem heeft uit-gekozen. Jouke Bouma zelf blijfter echter bescheiden onder:Jannie rn hjir lns mei de hnen doe hawwe wy Barcelonasongen op in nijjiersfeest ynParregea. Mooi gezegd natuur-lijk en inderdaad bescheiden,maar voor een zangeres alsJannie zal dit heus het enige nietzijn geweest en speelt ook deklasse van Jouke Bouma eengeducht woordje mee. Een uit-blinkende tennisser zal toch ookniet willen dubbelen met eenhakkenkruk? Nou is Jouke, vanzijn vak kraanmachinist bijAppie Faber in Sondel, ook eenman die de zangkunst waarin hijzo uitblinkt een warm hart toe-draagt. Eigenlijk myn hiele lib-ben al zingt hij bij het rooms-</p><p>katholieke Ursulakoor in Wor-kum, al haw ik der in skoftsjetuskent west. Jouke Boumawerd geboren in It Heidenskipen verhuisde toen naar Workum.Nu woont hij alweer zon elf jaarin Parrega. It is in hiele eare datsy jo tkiest, zo geeft JoukeBouma tenslotte ook zelf wel toe.Mar alle kearen as ik meiJannie optrede moat bin ik nocho sa senuweftich. Jannie Brand-sma op haar beurt: Mar dat ishielendal net te hearren. Zo ishet precies en Jouke Bouma ver-dient heel veel lof voor de wijzewaarop hij bijvoorbeeld Plaisirdamour met Jannie in het Friesten gehore bracht. Gewoon klas-se!</p><p>Maar Jannie Brandsma, JoukeBouma en Marije Siemensmawaren niet de enige gasten dieuitblonken. Zo zorgde de afde-ling jazz dans van SVW onder lei-ding van Jettie de Jong-Anemavoor de gymlessen en KarinGijzen voor die in de jazz, vooreen prachtig intermezzo. En dande Mallet Percussion GroupWorkum, de vroegere Drumband.Onder de altijd zo aansprekendeleiding van Dennis Leemburg,geknipt voor zijn functie, zette deMallet Percussion Group weereen prima show neer. Wat WimHoutsma uit Joure tenslottepresteert op de xylofoon enandere slaginstrumenten grenstaan het ongelooflijke. Virtuoos!Bij een dergelijke avond is er hetgevaar dat de prestaties vanCrescendo zelf wat zouden on-dersneeuwen en dat zou zeer tenonrechte zijn. De eigen solistenCristiaan Ybema (althoorn) en decornetsectie (Wouter van derMolen, Hilda Koopmans, TjitteKetelaar en Martha Smeding)leverden vakwerk af. Maar datdeed ook de brassband alsgeheel. Door ziekte moest er opde valreep (een dag voor het con-cert) nog een invaller op de eer-ste cornet gezocht worden enmede door het netwerk vanTjitte Ketelaar lukte dat in depersoon van Pieter Rondaan uitBeetgumermolen die zich inkorte tijd het programma hadeigen gemaakt. Geweldig!Inderdaad: een spetterend muzi-kaal feest!</p><p>Gasten en brassband imponeren</p><p>Waar muziekfeest Crescendo</p><p> Marije Siemensma tijdens haar verrassende optreden op dwarsfluit. Daar te staan terwijl je nog maar 16 jaar bent. Klasse.</p></li><li><p>WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 11 JANUARI 2011 // PAGINA 2</p><p>Openingstijdendiverse instellingen</p><p>en diensten Frisos ferlineFrisos ferline</p><p>THUISZORG ZUIDWESTFRIESLANDPostbus 2678600 AG SneekTel. (0515) 461 100e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nlwww.thuiszorgzwf.nl </p><p>Thuiszorg Zuidwest Friesland:alles draait om mensen, thuis!Met 1600 medewerkers biedenwij de volgende diensten aan: Thuisverzorging en -verple-ging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)</p><p> Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau</p><p> Voedingsvoorlichting endieetadvisering</p><p> Cursussen en themabijeen-komsten</p><p> Uitleen van hulpmiddelen enverpleegartikelen</p><p> Thuishotel Informatie, advies en bemid-deling</p><p>Wilt u gebruik maken van onzedienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met deklantenservice van ThuiszorgZuidwest Friesland, telefoon:(0515) 461 100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst. </p><p>SpreekuurWijkverpleegkundige:U kunt met al uw vragen overThuiszorg Zuidwest Friesland enspecifiek gericht op Verzorging&amp; Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen.Zij kan samen met u de zorgregelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen metde aanvraag hiervan. </p><p>Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.Tel. (0515) 461424Wijkverpleegkundige:Uilkje Attema Inloopspreekuur:ma t/m do tijdens kantooruren</p><p>Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:Ria SpeerstraInloopspreekuur:ma en vrij tussen 13-14 uur</p><p>Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige:Toos v/d BroekSpreekuur:dagelijks tussen 13-14 uur</p><p>Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige:Linda FolkertsInloopspreekuur:di en do tussen 13-14 uurOok op afspraak op ma, di en do</p><p>Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06 51 101 399Verzorgingshuis Talma Hiem(ingang H.Gorterstraat) 8561 BSBalk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur.Tel. (0514) 604 101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/mvrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412</p><p>Bibliotheek WorkumBegine 52telefoon 0515 541623obworkum@bswf.nlwww.bibliotheekworkum.nl</p><p>Bibliotheek KoudumDs. L. Tinholstraat 3Btelefoon 0515 532120obkoudum@bswf.nlwww.bibliotheekkoudum.nl</p><p>www.ontdekdebieb.nl</p><p>SERVICE-BUREAU TE PLAKZoekt u hulp voor in de huishou-ding, dan kunt u bij ons terecht!Omdat onze vrouwen in loon-dienst zijn, is het uurtarief16,- euro per uur incl. BTW. Wiltu meer informatie, dan kunt ubellen met Trudi 06-20278801 ofu komt eens een keer langs in deKlameare waar he...</p></li></ul>