friso 2011 week 07

 • Published on
  13-Mar-2016

 • View
  228

 • Download
  3

DESCRIPTION

friso 2011 week 07

Transcript

 • Albert Schootstra

  Het is helemaal niet zo dat ikgeen plezier meer heb in mijnvak. Maar het regelen houdtnooit op om het zo te zeggen. Datis in de loop van de jaren welveranderd: er is veel meer regel-en overlegwerk gekomen. Enmijn lichaam vertoont haperin-gen die niet met een prikje ofeen pilletje zijn op te lossen. Hetis een proces van wikken enwegen geweest. Aan de ene kantis het hier een Walhalla om tedokteren. We hebben een prach-tig nieuw praktijkgebouw. Het isalleen zo dat ik vanwege mijngezondheid, al ben ik niet ziek,mijn leven op een andere wijzemoet inrichten. Het vaarwel isenorm ingrijpend, want je benter toch vanuit gegaan om hier totje vijfenzestigste te blijven. Ikword nu, zeg maar, freelancer,ik hoop in veel praktijken te kun-nen waarnemen en dat zal denkik wel lukken want er is eengroot tekort aan huisartsen. Enverder zie ik wel wat er op hetmedische vlak op mijn wegkomt. Dit vertelt dokter Johan-nes Maarten (roepnaam Maar-ten) de Weerd (47). Per 1 januarijl. heeft hij zijn praktijk overge-daan aan dokter Jaap Kroijengadie een jaar ouder is danMaarten de Weerd. Hij is inWommels geboren als zoon vaneen echte Warkumer om utens,Jan Kroijenga. Toen Jaap vieren-eenhalf jaar was verhuisde hetgezin Kroijenga van Wommelsnaar Hardenberg; vader Jan wasleraar aan de mulo. En of het zomoet zijn: ook dokter De Weerdis hikke en tein in Hardenberg.Maarten siet op de middelbereskoalle ien klas nder my, aldusdokter Jaap Kroijenga. Beideartsen in spe kregen op het athe-neum geschiedenis van wijlen devader van Maarten de Weerd.Kroijenga heeft er al een loop-baan van twintig jaar als huisartsopzitten: eerst tien jaar in hetbuitenland en daarna tien jaar inAmsterdam. Enkele jaren gele-den vestigden Jaap en zijn vrouwMartine zich in Aldemardum. InWorkum werden de contactenmet Maarten de Weerd ver-nieuwd en hoe het verder isgegaan zal duidelijk zijn. Hoewelde praktijkoverdracht al per 1januari werd gerealiseerd werdeen en ander vrijdagavond ineen gezellig volle grote zaal vande Klameare ook voor de patin-ten en andere relaties van de art-sen beklonken tijdens een uiter-mate geanimeerde receptie waarMaarten de Weerd officieelafscheid nam. Officieel is inder-daad het woord, want officieuszullen heel veel Workumers hemnog vaak tegenkomen: hij blijftinwoner van onze stad, want aanWorkum hebben Maarten en zijnvrouw Judith de Weerd-Mans (48)hun hart verpand. Maar het blijfteen wonderbaarlijke speling vanhet lot dat Workum n Harden-berg zon grote rol spelen in delevens van De Weerd en Kroijen-ga.

  Vrijdagmiddag, in de aanloopnaar de receptie, waren Maartenen Judith de Weerd zo vriende-lijk om met deze krant nog eventerug te blikken. Dat gebeurde inhet prachtige pand aan hetNoard waar ze sinds november1996 tot hun grote tevredenheidwonen. Jan Kroijenga, de vaderdus van dokter Jaap Kroijenga,werd geboren in een huis daartegenover. De pake van dokterKroijenga, ook een Jacob, wasfirmant van de sigarenfabriekKroijenga en Ferwerda. PakeJacob overleed toen heit Jan nogheel jong was, waarna de siga-renfabriek werd opgeheven. Heiten mem Kroijenga waren vrij-dagavond op de receptie aanwe-zig. Maar terug naar Maarten enJudith de Weerd. Het is opval-

  lend dat Judith ook in de medi-sche sector, om het zo te zeggen,werkt. De Workumers weten datnatuurlijk wel omdat ze als prak-tijkondersteuner de beste krach-ten aan de praktijk van haar manMaarten heeft gegeven. ZonderJudith zou de praktijk niet zo zijnals hij nu is, zo zei Maarten vrij-dagavond tijdens zijn officilespeech op de receptie. Hijbedankte daar nog vele anderen,van wie de naam van HinkeGeerligs, de ruggengraat van depraktijk, wel in het bijzondermet ere mag worden genoemd.Judith is verpleegkundige enwerkt sinds begin vorig jaar alsvaatverpleegkundige in het zie-kenhuis Nij Smellinghe inDrachten. Ze begeleidt daar demensen die aan hart- en vaat-ziekten lijden en die daar al danniet aan geopereerd zijn. Spe-ciaal de risicofactoren die bijdeze zieketen een rol kunnenspelen hebben haar beroepsma-tige aandacht. Ze volgt momen-teel ook nog een opleiding totverpleegkundig specialist inGroningen en het zal duidelijkzijn dat haar dagen meer dangevuld zijn. Dit ook omdat zij enMaarten drie kinderen hebben:dochter Rosa (20) die in Amster-dam aan de fotovakschool stu-deert en de zonen Thijs (17) enOnno (15). De jongens wonen nogthuis. Aan de RSG MagisterAlvinus in Sneek bezoeken zij dehavo. In haar geboortestad Am-sterdam kreeg Judith haar oplei-ding onder meer in het OnzeLieve Vrouwen Gasthuis en hetzal nu wel een beetje duidelijkworden hoe zij en Maartenelkaar hebben leren kennen. Delaatste namelijk ging, na nog eenjaar aan de Academie voorLichamelijke Opvoeding inArnhem te hebben gestudeerd,naar de Vrije Universiteit in slands hoofdstad om daar medi-cijnen te gaan studeren. Hij deed met succes zijn artsexamen in1991 en werkte een half jaar alsarts-assistent chirurgie in hetBoven IJ-ziekenhuis in Amster-dam. Daarna werd hij gevraagdte solliciteren in het AmsterdamsMedisch Centrum, meer in hetbijzonder in het vroegere Emma-kinderziekenhuis. Hij werktedaar bijna anderhalf jaar. Daarheb ik mijn liefde voor kleinechirurgische ingrepen opge-daan, vertelt dokter De Weerd.Dat zijn voor mij de krentjes inde pap en de handigheid die jedaar bij opdoet komt natuurlijk

  ook bij bevallingen goed vanpas. In die tijd werd het hemsteeds duidelijker dat hij huis-arts wilde worden en na nog evenin Utrecht te hebben gewerktvertrokken hij, Judith en Rosa in1994 naar Engeland om daar dehuisartsenopleiding te gaan vol-gen. In die tijd was er in Enge-land een schreeuwend tekort aanhuisartsen. Het jonge gezinkwam terecht op het prachtigeEngelse platteland. Het wasdaar heel bijzonder, de prachtigenatuur waar ik met mijn vaderals jongetje van veertien noggewandeld had. Iedere weekhadden we een zogenaamdeterugkomdag in Cambridge, eenprachtige tijd was het. Ondankszijn liefde voor Engeland en metname zijn platteland beslotenMaarten en Judith, die inmiddelsdrie kinderen hadden, na eenhalf jaar waarnemen in Enge-land toch terug te keren naarNederland. Onnodig te zeggendat Maarten de Weerd zijn huis-artsenopleiding met succes hadafgerond. (Tussen twee haakjes:wat moeten medici veel stude-ren. Eerst doe je als alles goedgaat je doctoraal, maar dat zegtop zichzelf nog niets, hoe veelrespect je er ook voor moet heb-ben. Dan volgt het artsexamen enben je echt arts, maar dan moetje nog een specialisatie kiezen.En huisarts is net zo goed eenspecialisatie als noem eens eenzijstraat uroloog.)

  Na terugkomst in Nederland wasdokter De Weerd een jaar waar-nemer in een praktijk inZutphen. En toen kwam lang-zaam maar zeker Workum inbeeld. Op 1 januari 1997 begonhij mee te lopen met zijn voor-ganger, doker Stoel. Een maandlater, 1 februari dus, begon hijofficieel in de praktijk. Op nmand na was hij dus veertienjaar huisarts in Workum. Het isprima geregeld in onze praktijk,zo vertelt dokter De Weerd. Watmij in de huisartsenpraktijk aan-spreekt is het generalistischewerk: je bent voor jong en oudbeschikbaar en je bent er voorgrote en kleine kwalen. En datgaat bij wijze van spreken vaneen teen tot keelpijn. Maar jekrijgt ook te maken met dodelij-ke ziekten en crises in iemandsleven. Het is een verdrietigebeslissing om nu met de praktijkte moeten ophouden, maar hetgeeft aan de andere kant wel rusten opluchting. En ik loop met

  veel ideen rond over kansen enuitdagingen in het vak. Ik be-houd mijn registratie als huis-arts en dat is het kompas waaropik vaar. Dokter De Weerd blijftdus met enthousiasme bezig inzijn vak en daarnaast heefthij houtbewerken, fotograferen(dochter Rosa heeft het niet vaneen vreemde), klussen in huis enlezen als hobbys.

  De receptie was, als gezegd,gezellig en geanimeerd. Het zaldokter De Weerd zeker goed heb-ben gedaan dat zo velen uitinggaven aan hun dank voor het velewerk dat hij als huisarts heeftgedaan. Ik ben geraakt door destroom van reacties en door deprachtige teksten die daarop telezen waren, aldus De Weerd.Het is heel belangrijk om er tezijn. We handelen veelal in onze-kerheid en dat is voor beiden,patint n arts, moeilijk. Mijnadvies is: blijf meedenken metuw huisarts. Zijn opvolger JaapKroijenga werd door hem alseen grote vis omschreven.Kroijenga zelf: Ik hoopje degoeie dingen troch te setten en asder saken minder goed binne, litit my dan witte. Ik sil besykje indoarpsdokter yn de stden War-kum en Hylpen te wzen. Dekomende zomer zal, zo is debedoeling, het tweemanschapPim Engelenburg en JaapKroijenga nog versterking krij-gen van dokter Till Gerling. Danis de bemanning aan de Kon-vintsdyk weer helemaal com-pleet.

  De receptie was mede zo mooidoor de prachtige zang van denog maar 16-jarige AmarinsJansma uit IJlst, die zichzelf opde piano begeleidde. Amarins,leerlinge van het vwo op de RSGMagister Alvinus in Sneek, is devriendin van Thijs de Weerd enfleurde het afscheid van devader van haar vriend op een welbijzonder fraaie wijze op. Zeheeft al vier jaar zangles enzeven jaar pianoles en dat was tehoren! Geweldig! Maar het gaatnatuurlijk om dokter De Weerd.Welnu, Workum zal dokter DeWeerd al blijft hij hier duswonen missen. Maar alsKroijenga het net zo goed doetals De Weerd dan mei it nochhinnebruie. Dokter De Weerd,het ga u en de uwen verder goed.Het is u van harte gegund!Bedankt!

  NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 4

  Kampioenklompzeilengehuldigd

  Pagina 5

  Prachtige donatieaan speeltuinThomashof

  Pagina 7

  Nieuwe locatiepeuterspeelzaalDe Kobbe

  Neem nu een abonnementen ontvang een

  GRATIS ORANJEKOEK*van

  BakkerijVan der WerfDwarsnoard 21 - WorkumTel. (0515) 54 15 17Sd 128 - WorkumTel (0515) 54 25 07

  Bakkersguod Sun en Femmyv. Swinderenstraat 39 - BalkTel. (0514) 60 22 01

  Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks opde hoogte van wat er zich in de regio afspeelt.

  Naam:..............................................................................................................................................................

  Straat: .............................................................................................................................................................

  Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

  O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart.Mijn abonnementsprijs is 28,00 per jaar,postabonnement 42,00 per jaar.

  Datum: ............................................ Handtekening:......................................................................

  Stuur deze bon naar: Workumer Krant FrisoPostbus 7, 8710 AA Workum

  of bezorg deze bon op: Spoardyk 56, 8711 CK Workum

  *Alleen geldig tegen inlevering van deze bon enik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,

  Eigen service- en onderhoudsdienst

  LAATSTE WEKENOPRUIMING

  KORTINGEN TOT 60%DOUCHEWANDEN, BADEN, KRANEN,KERAMIEK, KEUKENKRANEN, ENZ.

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 15 februari 2011 // 134e JAARGANG // week 07

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Markstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Nog 2 weken...En dan heeft Workum ook een Keurslagerij!

  7KLMVYDQGHU0HHUkeurslagerMerk 14, WorkumTel. 0515-541534www.thijsvandermeer.keurslager.nl

  Getuigenvan overvalgezochtDe politie stelt een onderzoek innaar de overval op een tankstati-on aan de Stoombootkade teBolsward. Zaterdag rond 10.30uur kwam een gemaskerde engewapende man het tankstationbinnen. Hij bedreigde de mede-werker in de kiosk van het tank-station met een vuurwapen.Onder dwang van het wapenmoest de 23-jarige inwoner vanGroningen geld en sigaretten ineen tas doen die de overvaller bijzich had. De man vluchtte vervol-gens weg in de richting van deBlauwpoortsbrug. Door de Meld-kamer van de politie Frysln iseen burgernetactie gestart en eris met meerdere politie-eenhe-den naar de verdachte gezocht.Helaas werd hij niet meer gesig-naleerd of aangetroffen.Signalement: blanke man; len-gte tussen de 1.70 en 1.80 meter;tenger postuur; gekleed in eengroene, halflange jas; droeg eenmuts en vermoedelijk eengeblokte sjaal.De politie wil graag in contactkomen met mensen die getuigezijn geweest van dit voorval ofdie de man bij het tankstationaan de Stoombootkade, of eldersin Bolsward, gezien hebben.

  Rients Gratamayn de KlameareMei as gefolch fan it skses dathy yn Tryater-ferbn hn hat meisyn earste toanielstik EintsjeLibben, komt Rients Gratama,yn eigen produksje, t mei in selsskreaune en sels te spyljenmonolooch. No sneon, 19 febre-waris, de foarstelling De Goud-fisk yn de Klameare om 20.15oere.

  Rients Gratama komt meiDe Goudfisk.

  Opvolger Kroijenga heeft Workumer bloed

  Warm afscheid dokter De Weerd

  Maarten de Weerd wijst opvolger Jaap Kroijenga zowel letterlijk als figuurlijk de weg. Foto Koos Haantjes.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 FEBRUARI 2011 // PAGINA 2

  Openingstijdendiverse instellingen

  en diensten Frisos ferlineFrisos ferline

  THUISZORG ZUIDWESTFRIESLANDPostbus 2678600 AG SneekTel. (0515) 461 100e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nlwww.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland:alles draait om mensen, thuis!Met 1600 medewerkers biedenwij de volgende diensten aan: Thuisverzorging en -verple-ging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau

  Voedingsvoorlichting endieetadvisering

  Cursussen en themabijeen-komsten

  Uitleen van hulpmiddelen enverpleegartikelen

  Thuishotel Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onzedienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met deklantenservice van ThuiszorgZuidwest Friesland, telefoon:(0515) 461 100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  SpreekuurWijkverpleegkundige:U kunt met al uw vragen overThuiszorg Zuidwest Friesland enspecifiek gericht op Verzorging& Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen.Zij kan samen met u de zorgregelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen metde aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.Tel. (0515) 461424Wijkverpleegkundige:Uilkje Attema Inloopspreekuur:ma t/m do tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:Ria SpeerstraInloopspreekuur:ma en vrij tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige:Toos v/d BroekSpreekuur:dagelijks tussen 13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige:Linda FolkertsInloopspreekuur:di en do tussen 13-14 uurOok op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06 51 101 399Verzorgingshuis Talma Hiem(ingang H.Gorterstraat) 8561 BSBalk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur.Tel. (0514) 604 101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/mvrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

  BIBLIOTHEEK WORKUMBegine 52, telefoon 0515 541623

  obworkum@bswf.nlwww.bibliotheekworkum.nl

  BIBLIOTHEEK KOUDUMDs. L. Tinholstraat 3B,telefoon 0515 532120obkoudum@bswf.nl

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  SERVICE-BUREAU TE PLAKZoekt u hulp voor in de huishou-ding, dan kunt u bij ons terecht!Omdat onze vrouwen in loon-dienst zijn, is het uurtarief16,- euro per uur incl. BTW. Wiltu meer informatie, dan kunt ubellen met Trudi 06-20278801 ofu komt eens een keer langs in deKlameare waar het kantoor vante Plak gevestigd is.

  OUDERENADVISEUR VOORDE GEMEENTE NIJEFURD ENGAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebiedvan wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2,8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van8.30-10.00 uur.

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGINGWORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com

  Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

  EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-loop winkel.Opslach 1, KoudumAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 10-15 uur enelke 1ste za. van de maandvan 10-15 uurVoor afhalen: Tel. 0514-523343Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buitenopeningstijden.

  AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLANDMeldpunt vermiste en gevondenhuisdieren.Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

  PALLIESPORT

  NOARD 53TEL. 542222

  WORKUM

  voor sport en vrije tijd en sportprijzenTIMPAAN WELZIJNMaatschappelijk Werk:Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward0515-573763E-mail:amw@timpaanwelzijn.nlSpreekuur maandag t/m vrijdagVan 8.30-9.30 uurJongerenwerk:Voor ondersteuning aan diverseJongerenorganisaties:Heichina Hidding, 06-50286406E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman, 0515-421313E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl

  DIERENARTSENPRAKTIJKVAN WAARD TOT KLIFMa/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur envolgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum

  WMO-LOKET Voor al uw vragenop gebied van dienstverlening,aanvragen voor aanpassingen,tegemoetkomingen of advies opgebied van welzijn, etc. kunt ucontact met met WMO-loket,telefoon 0515-534999.

  WMO-loket in BolswardDe Wymerts 7 (begane grond)8701 WT Bolsward

  Openingstijden:Maandag t/m donderdag van 9.00tot 12.00 uur en van 13.00 tot16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot12.00 uur.Voor informatie en advies overzorg, welzijn en wonen.Website: www.isdzwf.nl. Het kan-toor is in het gebouw van hetIntergemeentelijke SocialeDienst.

  De voorheen in Workum wonende mw. H. Wildschut-Molenaar, thans te Leeuwarden,slaagde dezer dagen te Zwolle voor het diploma vakbekwaamheid voor de kleinhandelen tot verbruik bereide tabak.*********************************************************************

  De Jongerein afdeling Workum en Omstreken hield haar jaarvergadering in DeWijnberg. Aanwezig 26 personen waaronder ook twee gasten, die zich in de pauze alslid opgaven. J. Werumeus Buning verzorgde de inleiding met als onderwerp: Mijn reisen verblijf in Amerika. Voorzitter B. Algra en tweede secretaris A. van der Zijpp warenniet herkiesbaar. Hiervoor werden gestemd IJ. Folkertsma en J. Kampen.*********************************************************************

  Het Groene Kruis hield de jaarvergadering in De Wijnberg en wel onder leiding van denieuwe voorzitter J. Stam. De opkomst was slecht te noemen, naast het personeel warenslechts 12 leden en vijf dames-echtgenoten aanwezig. Door aanschaf van een auto doorde wijkzuster moesten de contributieomslagen een verhoging ondergaan. De contribu-ties zijn met gemiddeld 25% verhoogd. Voor leden die te weinig betaalden werden decontributies met 50% verhoogd. Het aantal leden daalde met 4 en is nu 1033. Door dewijkzuster-huisbezoekster werden 3084 bezoeken bij gewone patinten afgelegd; 138bezoeken bij tbc-patinten; 556 bezoeken bij zuigelingen; 33 bezoeken bij reumatiek-patinten; 24 personen bij overlijden. De wijkzuster verleende hulp bij 25 zittingen vanhet consultatiebureau, alwaar door de artsen 746 consulten werden verleend, alsmede17 zittingen van het kleuterbureau. Uit het magazijn werd 672 maal een artikel in bruik-leen verstrekt. C. Gorter trad uit het bestuur en dat was ook het geval met J. Veldman.Bij stemming werden als nieuwe bestuurders gekozen J. Bijlsma en F. Nauta. In deplaats van S. Walta werd B. Groenhof in de controlecommissie benoemd.*********************************************************************

  Contributies: Bij SVW worden de contributies verhoogd en tot en met 14 jaar zal 75cent per maand betaald gaan worden, voor leden van 15 tot en met 17 jaar wordt dat 1,25 per maand voor het beoefenen van n sport. Voor iedere tak van sport die menmeer beoefent, geldt een verhoging van 25 cent per maand. Contributie voor leden van18 jaar en ouder is 1,50 per maand en voor iedere tak van sport meer geldt een ver-hoging van 50 cent per maand. Voor niet-werkende leden is de contributies 1 guldenper maand.*********************************************************************

  Naderend voorjaar: Een schaap van Joh. Noordenbos bracht twee lammeren ter wereld.Dit is een goed bericht, het betekent dat het voorjaar nadert.*********************************************************************

  In De Wijnberg speelde de gelijknamige biljartclub een onderlinge wedstrijd. Iederedeelnemer ontving een bijzonder smakelijk rollaadje van Bloms Slagerij.Winnaarsronde: 1 P. Venema, 2 M. Heerlien, 3 G. Elzinga. Verliezersronde: 1 J. Westra,2 F. van Duinen, 3 S. Holkema. Hoogste serie P. Venema en vlotste spel H. Voets.*********************************************************************

  Goed zo Crescendo: Bij het zaalconcours uitgaande van de Oude Friese Bond vanmuziekcorpsen gehouden in de Harmonie te Leeuwarden behaalde Crescendo 107 pun-ten wat goed was voor een eerste prijs.*********************************************************************

  WMO ADVIESRAADNIJEFURDVragen en op- of aanmerkingenmet betrekking tot het beleid ende uitvoering van de WetMaatschappelijkeOndersteuning (Wmo) kunt umailen naar: wmoadviesraadnij-efurd@gmail.comOok kunt u hiervoor bellen metde voorzitter mevrouw J.Valkonet tel. 0514-682098

  Het buro te Koudum is vanmaandag t/m vrijdag tussen09.00-17.00 uur geopend en opafspraak. Telefoon 0900 8844.Inloopspreekuur wijkagent:elke maandagochtend in hetgemeentehuis te Workum van10.30 en 11.30 uur.

  Buurtagent:- Johan Swieringa voor Nijefurd

  E-mail adressen buurtagent:Johan Swieringa:johan.swieringa@friesland.politie.nl

  KerkdienstenZondag 20 februari 2011

  WORKUMRooms Katholieke Kerk:- 9.30 uur pastor T. de WolffBaptisten Kerk:- 9.30 uur br. D. TammingaProtestantse Gemeente:- 9.30 uur ds. G. Schormans, dienst in de Klameare- 11.00 uur ds. G. Schormans, dienst in Nij MarinackerDoopsgezinde Kerk:- 10.30 uur br. H. Klinkvis, dienst in Bolsward (Bloemkamp)

  IT HEIDENSKIP- 9.30 uur ds. J. Wagenvoort

  WeekenddienstenHUISARTSWorkum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen:Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u door-verbonden naar de dienstdoende huisarts.

  TANDARTSZaterdag 19 februari en zondag 20 februari 2011Tandartspraktijk De Witte HerenWitherenstraat 1a, 8701 JJ Bolsward, tel: 0515-238980

  Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoendepraktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur.- Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen -

  WWWSTEUNBARTIMEUSNL

  5ZIETOBSTAKELS7IJZIENMOGELIJKHEDEN

  Blinde en slechtziende mensen kunnen veel. Spelen. Leren. Werken. De Vereniging Bartimus Sonneheerdt helpt. Help mee, geef via rekeningnummer 400 40 40.

  Kijk ook op steunbartimeus.nl.

  Skil 6a 8711 CN Workum Tel.: 0515-541619 B.g.g.: 06-20278801 www.klameare.nl

  W E E K A G E N D ADinsdag 15 februari09.15 uur Schilderles o.l.v. Henk Jorritsma10.30 uur Yoga lessen o.l.v. Saskia van Gerven14.00 uur Schilderles o.l.v. Henk Jorritsma14.30 uur Nijefurd sjongt o.l.v. Fia Zweers19.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs19.00 uur Ebo Reitsma met lezing over Klagende Muziek19.30 uur Biljart Nijefurd Toernooi19.30 uur Bijeenkomst Alvamarren-weekend20.00 uur Vergadering Klameare bestuur

  Woensdag 16 februari12.00 uur Besloten lunch Te Plakmedewerkers14.00 uur AMVlessen o.l.v. Jeanette

  (centrum van kunsten)19.00 uur Nijefurd toernooi Biljart19.30 uur Schilderlessen o.l.v. Henk Jorritsma 19.30 uur Wedstrijdbiljart Driebanden19.30 uur Yoga-lessen o.l.v. Saskia van Gerven

  Donderdag 17 februari09.00 uur Volksdansen Blier fan e Flier 10.00 uur Praktijk osteopathie Marc Wouda10.30 uur Yogalessen o.l.v. Saskia v. Gerven17.45 uur Muzieklessen Willem Alkema, Jan Calf18.00 uur Jeugdkoor o.l.v. Jitske Draijer19.30 uur Fotocursus vanuit Vrouwen van NU

  19.45 uur Feestavond CPB vrouwenvereniging20.00 uur Oefen-avond Crescendo20.00 uur Biljartclub Klameare 220.30 uur Popkoor XXXL 30 + o.l.v. Jitske Draijer

  Vrijdag 18 februari14.00 uur Muzieklessen o.l.v. Marten Miedema14.00 uur Manueel Therapeut Clemens Schuurs20.00 uur Biljart driebanden klameare 320.00 uur Damavond20.00 uur Koor Tusken Wal en Skip

  Zaterdag 19 februari09.30 uur Zangles o.l.v. Jannie Brandsma20.15 uur Voorstelling vanuit St. Nut Rients Gratama

  Zondag 20 februari09.30 uur Kerkdienst met na afloop koffiedrinken12.00 uur Besloten verjaardagsfeest

  Maandag 21 februari09.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs13.30 uur Beter Bewegen o.l.v. Jettie de Jong15.00 uur Koor Twa Lud o.l.v. Fia Zweers19.00 uur Dwarsfluitlessen o.l.v. Jeanette Valkena19.00 uur Pianolessen o.l.v. Cees Noltrop19.00 uur Club Biljart Klameare 1

  Activiteitenprogramma WaldrikhiemDienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

  Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht indienstencentrum Waldrikhiem. Cordinator: Tjitske Visser.Noard 177 te Workum. Telefoonnummer 0515-543709.

  Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op devoicemail dan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij Marinacker: Marinacker 1.

  Telefoonnummer 0515-436820.

  Woensdag 16-02 10.00 uur Gezellige koffie leute Donderdag 17-02 12.00 uur Gastendag Vrijdag 18-02 09.30 uur Gymnastiek

  09.30 uur Nifel OerkeMaandag 21-02 10.00 uur Volksdansen

  13.30 uur KoersbalDinsdag 22-02 14.00 uur BingoWoensdag 23-02 10.00 uur Gezellig koffie leute

  Om alvast in de agenda te zetten

  Op donderdag 24 februari is er weer een

  PAKE EN BEPPE MORGEN!Op donderdag 3 maart hebben we weer een

  GEZELLIGE SPELMIDDAG!

  Wist u dat iedere 50 plusser welkom is in Waldrikhiem?

  Geertje en Tjits ontmoeten u graag Tel 543709 E-mail Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl

  Oproep aan kunstenaarsen verkopers van boeken

  Het lijkt misschien nog ver wegmaar het is snel zo ver: op vrij-dag 3 juni komt er in Workumeen grote internationale Kunsten Antiquarische Boekenmarkt,en U Kunstenaars heeft nu nogeven de tijd om dat Kunstwerkvan U af te maken of in te lijsten.De mogelijkheid om al Uw mooieKunstwerken (alles is mooianders heeft U het niet gemaakt)te verkopen en of te laten zienaan alle bewoners en de passan-ten van Workum. En wat de boe-ken betreft, mensen, zoek uit wat

  U echt op deze markt wilt latenzien en eventueel wilt verkopenaan alle bewoners en de passan-ten van Workum. Natuurlijk zijn er wel een paarspelregels en die kunt U van mijkrijgen als U even een e-mailstuurt of even opbelt naar onder-staand adres. Dan komt het dikvoor elkaar.

  Koos Beemsterboer, Purmerlaan10, 1718 AK Hoogwoud, e-mail;koosbeemsterboer@hetnet.nl,tel. 06-16138018.

  Thuishotel organiseert op 7maart om 19.30 uur in Sneek eenherhalingsbijeenkomst van decursus Eerste Hulp Bij Kinder-ongelukken.

  Heeft u lang of kort geleden debasiscursus Eerste Hulp BijKinderongelukken gevolgd danweet u hoe u wel en niet moethandelen bij een ongeval. Uraakt minder snel in paniek alseen kind een ongeval overkomt.Gelukkig hoeft u deze kennis nietof nauwelijks in praktijk te bren-gen, maar daardoor loopt u ookhet risico dat de kennis snel wegzakt. Tijdens deze bijeenkomstworden de kennis en vaardighe-den weer op peil gebracht.Verloopt uw Oranje Kruis erken-de certificaat binnenkort, dankan uw certificaat, door dezeherhalingsbijeenkomst bij tewonen, weer met twee jaar ver-lengd worden.

  We oefenen de meest belangrijkehandelingen van de basiscursus,zoals de benadering, controlesvan de vitale functies, beade-ming en reanimatie, handelingenbij verslikking en de stabiele zij-ligging. U kunt op deze avondvragen stellen en uw ervaringdelen over meegemaakte gebeur-

  tenissen. Daarnaast wordt zonodig ingegaan op ernstige bloe-dingen, botbreuken en hetgebruik van snelverband en hetwonddrukverband. Uiteraardworden, indien nodig, nieuwemethoden of zienswijze in deeerste hulp aan kinderen behan-deld.Tevens krijgt u de readerBesmettelijke Kinderziekten enzo nodig aanvullende of vernieu-wende informatie. U ontvangteen bewijs van deelname aan deherhalingsavond.Voor meer informatie en aanmel-ding kunt u bellen met Thuis-hotel 0515-461234, mailen naarinfo@thuishotel.nl of surfennaar www.thuishotel.nl. Thuis-hotel is onderdeel van ThuiszorgZuidwest Friesland.

  Cursus Eerste Hulp BijKinderongelukken

  It goudene puntsje fan inpinneIs it flste wapen dat wy alieuwen kinne.Mar tikket men op e taestenfan in computer om,Slacht men nou reputaesjesfinael oan grom.

  Word ook buddy !www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

  Eindelijk echt inspiratie

  gevonden

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 FEBRUARI 2011 // PAGINA 3

  FAMILIEBERICHTENFamilieberichten worden uit standaard-lettertypengezet en volgens standaard indeling geplaatst.Vignetten, afbeeldingen en fotos worden opverzoek geplaatst.Tekst voor familieberichten dient bij voorkeurdigitaal te worden aangeleverd.Bij telefonische opgave of slecht te lezenaangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voorde fouten in de gemaakte advertentie.Van deze standaard opmaak kan slechts wordenafgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzochtof vermeld.

  DANKBETUIGING

  Slagerij Thijs van der Meer

  De aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 15 februari t/m zaterdag 19 februari 2011

  Slagerij Thijs van der MeerMerk 14 8711 CL Workum

  Tel. 0515-541534

  COMBIVOORDEEL:500 gr. gehakten 4 winterburgerssamen 5.00

  Rundersteaks3-5 min. bruin bakken ophoog vuur

  150 gram 2.50

  WOENSDAGGEHAKTDAGkilo voor 5.50Spare-ribs

  100 gram 0.95VLEESWARENVOORDEEL:

  100 gr. Varkensrollade

  100 gr. Salami Veneti 2.391.25

  Nog

  2weken

  en danFiletlapjes

  500 gram 4.95

  BANDSTRABOUWMARKTSd 20 - 22, Workum,tel. 0515-541394

  BANDSTRA BOUWMARKTSd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

  RolgordijnenPliss / Lamellen

  Rolhordeuren / RolhorgordijnenOp maat gemaakt!

  GRATIS opmeten en plaatsen

  SCHERP

  GEPRIJSD

  Kijk ook eens opwww.huniadrukkerij.nl

  Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nlLET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

  A-merktegels bodemprijzen!Wand & Vloerafhaalprijsjes

  Voordeel!!Op voorraad

  HIER SLAAGT U GEGARANDEERD!!!

  GrafmonumentenVan der Wal

  Balkfinne 1b8711 AW WorkumTel./Fax 0515-543173Mobiel 06-22449234info@grafmonumentenvanderwal.nlwww.grafmonumentenvanderwal.nl

  Afvalverwerking, transport en recycling bv

  Totaal recycling voor al uw afvalInzameling en verwerking voor bedrijf en particulier.

  Oud-papier, schroot, metalen, kunststoffen.Bouw- & sloopafval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval.

  Containers van 1 tot 40 kuub.Harlingen 0517-418 552www.visserafvalverwerking.nl

  Wij hebben voor u de volgendearrangementen in de aanbieding

  Info: 0515-232222 / 0514-523074info@taxivanderbles.nl / info@koudumtours.nlwww.taxivanderbles.nl / www.koudumtours.nl

  Zaterdag 15 oktober 2011 (Alleen vervoer)

  Symphonica in Rossomet Nick & Simon

  30,00 p.p.Opstap mogelijk in Makkum, Bolsward,Koudum, Balk en Lemmer.

  Vindt u een mooi gazon belangrijk?Met John Deere tuin- en parkmachines zult u met veel plezieruw gazon maaien. U heeft al een gazonmaaier voor nog geen 300,-. Kom dus zo snel mogelijk naar uw John Deere dea-ler voor een demonstratie.

  Gebr. Gerlsma B.V.Lutswei 1-WorkumHottingawei 34 - Nijland

  Glasbedrijf Zuidwesthoek Glasservice voor ZW-Friesland Dubbelglas Interieurglas

  www.glasbedrijfzwh.nl0515

  540111

  Arjen BouwsmaT. 06 30652445E-mail: schildersbedrijf-bouwsma@hetnet.nl

  loonbedrijf en transportbedrijf,zand- en grindhandel

  E.B. van Kalsbeek

  Alles te leveren voor: Tuin Wegenbouw Bouwmaterialen Manege bakken

  Verhuur van: Rupskranen van 7 tot 20 ton Shovel Kipautos 6x6 W.S. met kraan Kipautos 8x8 W.S. Kippertrailers

  Voor info: www.vankalsbeektransport.nlE-mail: transport-vankalsbeek@hetnet.nlOok zaterdags zijn we open.Tel. 0515-541810Scharnebuursterweg 21 Ferwoude

  SLOOPBEDRIJFDE JAGER & SIEMENSMAVoor al uw sloopwerk - containerverhuur -

  diamantboren - zagen - enz., enz.WORKUM - Tel. 0515 541940 of 541988

  Een groot assortiment in: Tapijt en vinyl Gordijnen en vitrages Tafelkleden en karpetten Deurmatten

  Parket en laminaat Zonwering

  Telefoon 0515-413775, telefax 0515-413956Oude Koemarkt 38c - Grootzand 83 - 8601 AV Sneek

  Inlichtingen bij Bart & Joke Bouma, Ielaak 17, Workum, telefoon 0515-541809

  Een huis vol woonideen

  Tapijthuis

  ZATERDAG 19 FEBRUARI A.S. 14.30 UUR

  De bus vertrekt om 12.45 uur vanaf sportcomplex De Rolpeal.Voor spelers en supporters 3,- euro p.p.

  Het vervoer per touringcar wordt mede mogelijk gemaakt door:- AuqaResort It Soal Camping & Jachthaven- Bakkerij Van der Werf- Strandpaviljoen & Havenrestaurant It Soal- Fa. J. van der Goot, watersport-camping-hengelsport- Fytsmakkerij J.F. Scheltema- Autobedrijf Yntema Workum- Zuid West Hoek Keukens- Slagerij Thijs van der Meer- Eethuis & Stadscaf De Smidte- Friesland Foods Cheese Workum- Hunias Drukkerij & Workumer Krant Friso- HJG verzekeringen & financile diensten- ZWF Ontwerp- Aannemingsbedrijf De Boer & De Groot- VHC ActiFood, Oosterwolde

  - Sanitiem Visser- Taxi v.d. Bles- Eartiids Workum, groot in eertijdse-spullen- Bergsma Groothandel Makkum- Stucadoorsbedrijf Hoekstra & Kunst- Eetcaf De Witte Herbergh- Lunchroom Sd- Administratiekantoor Westendorp- It Pottebakkershs- Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland- Pallie Sport- Bakker Workum Konstruktiewerken- Woudasport.nl Teamkleding- Hotel-Caf-Restaurant De Gulden Leeuw

  AVC 1 - WORKUM 1AVC 1 - WORKUM 1

  Hoofdsponsor: Hunias Drukkerij WorkumSubsponsor: De Boer en De Groot

  14,00 / Donateurs 13,00 / oant 18 jier 10,00

  www.nutworkum.nl / Het Boekhuis

  Rients GratamaSneon

  19/02/1120.15 oere

  De Klamearete Warkum

  Tagong

  Foarferkoop

  voor meer info kijk op:www.nutworkum.nl

  26 febr. BRUCEBAND(SPRINGSTEEN TRIBUTE)

  19 mrt. BAND ZONDER BANAAN

  Zaterdag 19 februari

  30 EURO LIVE

  Uw aanwezigheid en medeleven, na hetoverlijden van onze mem, beppe en oerbeppe

  Catharina Janke Bouma-de Jonghebben wij zeer gewaardeerd.Hiervoor willen wij U hartelijk danken.

  Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

  Workum, februari 2011

  HULP GEZOCHTvoor het schoonmaken van zeilboten

  binnen-/buitenkant,20 - 25 uren/week.

  Poule Yachting, Workum.06-53310637.

  DDIINNSSDDAAGG 1155 FFEEBBRR

  UUAARRII

  SSEEPPTTEEMMBBEERR 11 -- DDUUBBBB

  EELLEE BBOOLLLLEE 55

  DDLLGG -- SSEEPPTTEEMMBBEERR 22

  BBAARRCCHHJJEE 11 -- SSEEPPTTEEMMBB

  EERR 33

  aanvang 20.00 uur

  www.swingcafeseptember.nl

  HHAAAALL NNUU JJEE TTIICCKKEETTSS VVOOOORR

  SSEEPPTTEEMMBBEERRPPOOPP GGOOEESS AAPPRREESS--SSKKII

  2266 FFEEBBRRUUAARRII // VVEERRWWAARRMMDDEE FFEEEESSTTTTEENNTT

  IINNFFOO:: WWWWWW..SSEEPP

  TTEEMMBBEERRPPOOPP..NNLL

  moederszijn sterk

  zorgengevendelen

  simavihelptleertwerkt aan gezondheid

  drinkwater, hygine, wc's

  veilige zwangerschappen

  ziektes voorkomen

  opkomen voor belangen

  www.simavi.nl

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 FEBRUARI 2011 // PAGINA 4

  Futsal week 7Dinsdag 15 februari 2011De Rolpeal te WorkumWorkum da1 DRS Vijfje da619.00 uurWorkum 4 RES 420.00 uurWoensdag 16 februari 2011Sneker Sporthal te SneekSneekWit-Zwart 5 Workum 519.50 uurWoensdag 16 februari 2011Evert van Benthemhal te EnsFC Kraggenburg 1 - Workum 221.00 uur

  Uitslagen week 6Workum 5 Haskerland 6 6-4workum 4 - Sneek WitZwart 4 0-6GAVC da1 - Workum da1 4-1Exstador 1 - Workum 1 6-2

  V.V. WorkumProgramma 19 februari- AVC 1 Workum 1Aanvang 14.30

  Uitslagen 12 februariWorkum 1 NOK 1 2 2

  SchaakuitslagenMaandag 7 februariSj. Haijtema - J.A. de Boer -A. v.d. Kloet - D. Tjerkstra -M. de Haas - P. de Boer 1-0G. de Vries - W. de Vries 1-0B. Geerligs - K. Hoekstra -B. Grooters - J. Groesz 1-0

  Op 10 februari behandelde deraadscommissie Bestjoer enFinansjes de eerste begrotingvan de gemeente Sdwest Frys-ln. Er lag een sluitende begro-ting met een positief resultaatvan 300.000. De begroting houdtrekening met de landelijke ont-wikkelingen, zoals de komendebezuinigingen. De meerjarenra-ming 2012-2014 schetst een posi-tief resultaat. Daarnaast is voor 1 miljoen ruimte voor nieuwbeleid.

  Deze begroting biedt een primabasis voor alle genomen beslui-ten van de voormalige gemeen-

  ten. We gebruiken wat er is omonze ambities te realiseren. Wedoen daarbij geen onnodige uit-gaven voor bijvoorbeeld nieuwmeubilair. We richten ons op detoekomst van de nieuwe gemeen-te. Vanzelfsprekend hoort daar-bij dat we rekening houden metde komende bezuinigingen,aldus wethouder Maarten Of-finga.De gemeente Sdwest Fryslnkan met deze begroting alle pro-jecten die voortvloeien uit devoormalige gemeenten ( 20 mil-joen) opstarten en uitvoeren,zoals de renovatie van OnsGebouw in Bolsward en Sport-

  centrum de Rolpeal in Workum,nieuwbouwproject Harinxma-land (fase 1), verbouwing biblio-theek Makkum en nieuwbouwdorpshuis Elim in Scharnegou-tum. In totaal is ruim 9 miljoenbespaard en 1,9 miljoen aaninkomstenverhogende maatrege-len doorgevoerd. Dit haalt degemeente uit besparingen, effi-cintiemaatregelen en inkom-stenverhogende maatregelen. Opdeze manier ontstaat er ruimteom aan de ambities van de nieu-we gemeente te werken. Degemeente Sdwest Frysln geefthet komende jaar in totaal 193miljoen uit.

  Jaarlijks maakt de gemeente eenprogrammabegroting. Aan dehand van de begrotingen van devijf fusiegemeenten is gewerktaan n sluitende programmabe-groting voor de nieuwe gemeen-te. Deze wordt na vaststelling inhet kader van het financieel toe-zicht aan de GedeputeerdeStaten van de provincie Fryslngezonden. De provincie houdtpreventief toezicht op de wijzewaarop een herindelinggemeen-te met het geld omgaat. Dit finan-cieel toezicht is een wettelijketaak, opgedragen aan Gede-puteerde Staten, het dagelijksbestuur van de provincie.

  Sluitende eerste begroting voor Sdwest Frysln

  BridgescoresDe uitslagen van de derde perio-de van de clubcompetitie staanin de eerste kolom. De uitslagenvan de laatste avond op 7 februa-ri staan in de tweede kolom Ikwaag me er niet aan te vertellenwie promoveren of degraderen.Wegens ziekte en vakanties zijner paren uit de lijst weggelatendie geen scores hadden in delaatste periode.

  A-lijnAlie de Boer-Postma & Koos Woudstra 56,82 58,75 Wim Botter & Koos Leurs 54,23 53,75Rigt Varwijk & Ype Wijma 53,58 61,25 Sjoekie Folkerts & Douwe Folkerts 53,28 50,83 Geertje Folkerts & Tine Venema 51,72 50,42 KeesVarwijk & Tine Wijma 51,70 50,42 Bert de Boer & Minnie de Boer-Genee 50,14 46,25 Tjitte Agricola & Meindert Deenen 49,84 49,58 Jacob de Boer & Gerben Dijkstra 49,77 52,92 Dorrie Benschop & Ettje Hunia 48,92 45,83 Jappie Bakker & Jacob Wiersma 46,65 42,08 Albertje Botter & Jannie de Vries 44,55 53,75 Bep Vinkx & Gerry Woudstra 40,26 37,92

  B-lijnFia Zweers & Gerard Zweers 56,13 55,21 Hinke Castelein & Roelie Fopma 55,95 55,90 Annie Bijlsma & Coby Lammers 54,89 51,39 Jannie Koning-Jans & Anja v. Wigcheren 53,67 53,47 Klazien Hoomans & Geertje v.d. Meer 51,41 40,28 Hillie Bruggink & Greetje Meindersma 51,39 45,83Hielke Sietsma & Wietske Smit 51,12 54,86 Feikje Kemker & HanVisser 50,82 53,82 Kitty Bruno & Emma Veldkamp 46,69 54,86 Gerben Dooper & Sjoukje Schaap 46,46 53,13 Hinke Agricola & Janny Deenen 46,45 46,88 Ellemieke Schramp & Jan Schramp 44,78 44,79 Diet Hoekstra & Marijke Kuipers 44,38 47,57 Henk v. Krugten & Froukje Wiersma 43,13 42,01

  C-lijnAnnebel Heijn & Jac. v. Santen 56,79 45,83 Corrie de Bode & Hans de Bode 54,00 56,88 Froukje Steegenga & Kees Verweij 53,72 49,58 Rob Fhrhop & Thora Fhrhop 52,88 43,92 Gretha Wesselius & Jeanette Feldman 52,09 51,81 Willem Broer & Andries Groen 51,28 46,25 Pe v.d. Werf & Ida v.d. Werf 51,06 59,42 Tonneke Boer & Kitty Postma 49,86 51,81 Bob Vreeling & Annemarie Vreeling 49,50 50,36 Liesbeth v. Oudvorst & Henny Stouthart 49,07 49,03 Lucy Vogelzang & J. Yntema 47,10 45,42 Thera Verweij & Wies v. Hennik 46,06 53,75 Annie de Boer & Tine Nijenhuis 42,59 47,40 John Winkel & Netty Winkel 42,48 45,42 Douwien Feenstra & Eelkje Galema 41,58 49,38 Jojan Keuning & Ina Keuning 32,47 ,

  Klompzeilkampioen gehuldigd

  Kapitein Mervin Blom (8) is zon-dagmiddag plechtig gefeliciteerddoor de voorzitter van LierelietWorkum, internationaal festivalvan maritieme muziek. Behalvehartelijke felicitaties en veelapplaus ontving hij natuurlijkook de felbegeerde Loden Kiel2010, omdat hij afgelopen herfst-vakantie het hoogst eindigde inhet algemeen klassement vanvracht-klompzeilen.

  In de Vermaning was iedereenwelkom om deze feestelijkegebeurtenis bij te wonen. Hetduo Nanne & Ankie presenteer-de de middag, gekruid met mooiezeemansliederen. Twee jeugdigeleden van ketelbinkengroepMaatje Groot zongen ook nog eenpaar liedjes, waaronder een zelf-gemaakt zeilklomplied. Eenandere spannende gast was ver-halenverteller, sktsjesiler en

  schaatser Age Veldboom. Hij ver-telde mooie verhalen overLutske Wester, die schaatste doorhet griezelige gebied rondEarnewld. En over zijn pake enzijn sktsje, over zeilen vroegeren zeilen nu.

  Voor alle klompzeilers uit Wor-kum is er goed nieuws. OpKoninginnedag staat een klomp-zeilwedstrijd gepland, op de

  Dolte ter hoogte van de Steds-ple. En op 18 juni zijn de Friesekampioenschappen klompzeilenin Heeg. Daar gaan Workumerklompschip-schippers natuurlijkook aan mee doen. Want eenbeter schip dan het onze is erniet... Nee!Kijk voor meer info over hetachtste Iepen Frysk Kampioen-skip Klompkesilen in Heeg opwww.klompkesilen.nl.

  De stoere schipper Mervin Blom is uitgebreid gehuldigd. Foto: Koos Haantjes.

  De dag begon al vroeg op zater-dag 12 Februari te Sneek. Al vooracht uur moesten alle springrui-ters parcours verkennen en omacht uur ging het Friese Regio-Kampioenschap Indoor Springen2011 van start. Morraruter FleurSteringa ging met haar ponyChanel van start in de klasse Lcat B en sprong het eerste par-cours foutloos. Er waren zes com-binaties foutloos en deze moch-ten dus barrage springen. Fleurwas als laatste aan de beurt entegen die tijd had nog maar ncombinatie de barrage foutloosgesprongen. Maar ook Fleursprong een foutloze barrage(=2wp) en won uiteindelijk de 2eprijs en werd dus ReserveKam-pioen klasse L cat B. Hiernastartte de klasse L cat C en DianSnoek moest met haar ponyCrisian als tweede van haar cate-gorie starten en sprong een fout-loos parcours. Pas de laatstetwee combinaties sprongen ookfoutloos en dus mochten dezedrie nog een hele spannendebarrage springen. De eerste dievan start ging was snel en maak-te hele krappe wendingen maarbleef foutloos, hierna kwam Dianmet Crisian. Dian wist dat zezulke krappe wendingen niet konmaken en dus foutloos (=2wp)moest blijven en dit lukte! Dederde was ook snel maar gooideer op de laatste hindernis eenbalkje af en dus won Dian Snoekmet Crisian de 2e prijs en mag zezich ReserveKampioen klasse Lcat C noemen. Dian won hiermeeook nog een startbewijs voor deNederlandse Indoor Kampioen-

  schappen Springen te Ermelo op19 Maart.

  UitslagenOp 12 Februari werd er te St.Nicolaasga een dressuurwed-strijd georganiseerd.AnnemarieBouma startte haar paardPietieAnna in de klasse Z1 enbehaalde een mooie score van205 pnt.(1wp). Ook Kenna Bakkerkwam hier aan de start.Met haarpaard Binck startte ze voor delaatste keer in de klasse L1 enkreeg van de jury 193 pnt (1wp)en een 1e prijs. CatharinaKuipers is op zondag 13 Februarinaar Hippolytushoef gegaan enreed met Wira in de klasse Z1 enscoorde in de eerste proef een 1eprijs met 207 pnt (1wp). Haar zusMaaike Kuipers kwam metZjawiska in de klasse M1 aan destart en behaalde in de eersteproef 181 pnt (1wp).Ook in Warga kon men een dres-suurproef rijden, Margriet deBruin kwam hier aan de startmet Wjera fan Breewar in deklasse B en behaalde 183 pnt(1wp).

  Nagekomen uitslagen29 Januari te Molkwerum, Mar-griet de Bruin met Wjera fan Breewar, klasse B, eerste proef181 pnt (1wp) en tweede proef184 pnt (1wp). 30 Januari teNistelrode, Jellie Meester metJolie du Tournesol, klasse L2eerste proef 186 pnt (1wp) 1eprijs, tweede proef 182 pnt (1wp)1e prijs. 6 Februari te Cornwerd,Ine Postma met Jokelien P., klas-se L2, 184 pnt (1wp) 3e prijs

  De reservekampioenen Fleur Steringa en Dian Snoek.

  Fleur Steringa en Dian Snoekreservekampioen springen

  Afgelopen zaterdag stond de 15ecompetitiewedstrijd voor Wor-kum 1 op het programma. NOKwas ditmaal de tegenstander.NOK staat op de ranglijst 2 pun-ten achter Workum en is boven-dien nog kanshebber voor hetwinnen van de tweede periodeti-tel. Al met al een mooi affichevoor deze derby.

  Workum beschikte over een fitteselectie en startte in de volgendebasisformatie. Keeper Dijkstrain de goal, achterin Van der Valk,Stellingwerff, Bouwman enWynia. Op het middenveldJellesma, De Groot, De Vries enDybala en voorin Hoekstra enHiemstra. Ondanks de kou washet publiek ook deze dag in gro-ten getale naar sportterrein DeRolpeal gekomen. Vanaf hetbegin lieten vooral de gasten uitOudemirdum hun aanvallendeintenties zien. Mede gesteunddoor de sterke wind had NOK inde eerste helft het betere van hetspel. Dit resulteerde onder ande-re in 7 hoekschoppen. Workumhad moeite om tot uitgespeeldekansen te komen, terwijl ook devooraf zo gevreesde NOK-voor-hoede geen gevaar wist te cre-ren. Beide ploegen zochten dekleedkamers dan ook op met een0-0 ruststand.

  De tweede helft zou voor eenstuk meer spektakel zorgen.Workum beet veel meer van zichaf en zag dit in de 51e minuutresulteren in een 1-0 voorsprong.Spits Arie Hiemstra was er als dekippen bij om de bal na een voor-zet vanaf de linkerkant binnen tekoppen. Even was er nog discus-sie over wel of niet buitenspel,maar de wazig leidende scheids-rechter besloot de treffer goed tekeuren. Lang kon Workum echter

  niet genieten van de voorsprong.In de 55e minuut wist NOK destand gelijk te trekken. Een vrijetrap vanaf de rechterkant van hetveld werd door de Workumerdefensie niet goed ingeschat,waardoor de nummer 4 van NOKde bal binnen kon schieten.Gezien de grote belangen vandeze wedstrijd was het duidelijkdat beide ploegen met een gelijk-spel geen genoegen zoudennemen. De wedstrijd werd ietsvenijniger en aan beide kantenwerd gewisseld. Aan Workumkant betraden Sjerp-Jan, Dennisen A-junior Jurgen Buma hetveld voor Stephan, Kamil enArie. De Workumer aanvalsdriftwerd in de 78e minuut beloondnadat Gjerryt een schitterendeaanval over de linkerkant tot eengoed einde wist te brengen. Eenvlotte combinatie tussen Dannyen Dennis leidde tot een voorzetvan Danny. Dit was een koudkunstje voor de Workumer top-scorer om de bal behendig metlinks langs de NOK-doelman teschieten. Een enorme ontladingbij zowel spelers als publiekvolgde. Een minuut later moestNOK met een man minder ver-der. Na een grove charge opGooitzen en een flink stukjetheater van de Workumer voor-stopper, stuurde de scheidsrech-ter een NOK aanvaller van hetveld. Maar ook tegen 10 man wistWorkum de voorsprong niet vastte houden. De NOK spelersbesloten er allemaal een tandjebij te doen en dit leidde in de 81eminuut tot de 2-2. Eerder beland-de een inzet nog op de paal, maarna een ten onrechte gegevenvrije trap aan de linkerkant vanhet veld, viel toch de gelijkma-ker. Opnieuw zag de Workumerverdediging er niet goed uit bijhet verwerken van de vrije trap

  en kon een NOK-invaller de balbinnenkoppen.

  Workum probeerde met snelleuitbraken over de zijkanten als-nog de overwinning naar zich toete trekken, maar de eindstandzou ook 2-2 zijn. Een stand waar-mee beide ploegen niet veelopschieten, Workum blijft echter

  wel koploper in de vierde klasseA.

  Zaterdag staat opnieuw eenbelangrijke wedstrijd op het pro-gramma. Dan mag de ploeg vantrainer Molenaar aantredentegen AVC uit Sexbierum, mo-menteel de koploper in de standvoor de tweede periode.

  Workum 1 weet niet te winnen van NOK

  Pupil van de week Rudmer de Ringh bij de wedstrijd Workum NOK. Sponsor Blokker Bandstra&Bandstra Bouwmarkt.

  Morgen is het de derde woensdagin februari en dus is hetFilmtheaterdag in Workum!Om 16.00 uur vertonen we de ver-filming van een boek van TheaBeckman (9 jaar, 138 minuten)waarin een moderne jongenterechtkomt in de middeleeuwenen vrienden, vertrouwen en lief-de vindt. Deze Cinekidklapper uit 2006won de volgende prijzen: PlatinaFilm 2006 (400 000 bezoekers).Gouden Kalf (2007) voor BesteFilm, in ontvangst genomen doorproducer Kees Kasander.Gouden Kalf (2007) voor BesteMontage, toegekend aan HermanP. Koerts. Childrens Jury Awardop Chicago InternationalChildrens Film Festival (2007).Young Peoples Jury Award opToronto Sprockets InternationalFilm Festival for Children (2008)

  De 15-jarige Dolf komt door eenprototype van een tijdmachinetegen zijn wil in de middeleeu-wen. Hij wordt neergeslagendoor overvallers, maar wordtgered door de mooie Jenne. Zijmaakt deel uit van een kinder-kruistocht: achtduizend kinde-ren op weg naar Jeruzalem omde stad te bevrijden van deArabieren. Dolf helpt de kinde-ren de verschrikkelijke bergen tetrotseren, infectieziekten teoverwinnen en rovende ridderste bevechten. Langzaam begintDolf zich te realiseren dat hetechte gevaar niet schuilt achterde volgende bergtop, maar dathet in de kruistocht zelf zit. Dolfverdenkt de leider van de kruis-tocht, vader Anselmus, ervanhem in te zetten als een pion inzijn verschrikkelijke plannen...

  Om 20.00 uur vertonen we de filmdie in 2010 met maar liefst zes

  Oscars bekroond werd, waaron-der Beste Film, Beste Regie enBeste Originele Script. Dezeveelgeprezen actie/oorlogsfilm(124 minuten) gaat over een roe-keloze Amerikaanse mijnenrui-mer in Irak en de spanningenbinnen zijn team. Een intens portret van een groepelitesoldaten met n van demeest gevaarlijke jobs terwereld: bommen ontmantelen inhet heetst van de strijd. Wanneersergeant James aan het hoofdkomt van een getraind ontmij-ningsteam, slaat hij zijn onderge-schikten met verstomming doorhen roekeloos mee te slepen ineen dodelijk kat-en-muisspelmet de vijand. James gedraagtzich alsof de dood hem onver-schillig laat. Terwijl de mannenproberen hun losgeslagen leideronder controle te houden, ont-ploft de stad in chaos. Jamesware karakter onthult zich opeen manier die de mannen vooraltijd zal veranderen...

  De Volkskrant: Bigelow zocht envond de balans tussen ontluiste-rend realisme en entertainment. Het Parool: Van de schokkendeopening tot aan het wrange slotgrijpt Bigelow de kijker bij dekeel. Dit is een meesterlijkeactiefilm, en een hartverscheu-rende tragedie.Movie 2 Movie: Dankzij de ver-schillende perspectieven, degelaagdheid, de aangrijpendestijl van filmen en een duidelijkeboodschap, heeft Bigelow cine-ma weten te maken die er toedoet.

  Voor meer informatie over hetfilmprogramma van FilmtheaterWorkum en voor het reserverenvan zitplaatsen, ga naarwww.filmtheaterworkum.nl.

  Morgen weer films

  AcceptgiroactieStichting WorkumBruist van startHet is Stichting Workum Bruistweer gelukt een fantastisch pro-gramma samen te stellen voorhet komende Koninginnewee-kend; drie dagen feest voor jongen oud in en rond de feesttent opde Stedsple in Workum. Deze week gaat de acceptgiroac-tie van Workum Bruist dan ookweer van start. Alle huishoudensin Workum ontvangen een enve-lop met daarin een acceptgiro-kaart en het programma voor hetkomende Koninginneweekend. Door giften van de Workumerbevolking en sponsoring door hetbedrijfsleven, is de organisatievan de festiviteiten rondomKoninginnedag mogelijk n geldtvoor alle activiteiten gratisentree.Alvast nieuwsgierig naar het pro-gramma of wilt u meer informa-tie over Stichting WorkumBruist? Ga dan naar onze websi-te www.workumbruist.nl. Alvast onze hartelijke dank vooruw gift en graag tot ziens tijdensKoninginnedag 2011!

  Bestuur StichtingWorkum Bruist

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 FEBRUARI 2011 // PAGINA 5

  WORKUM III Henk de Boer

  ColofonRedactieadres:Workumer Krant FrisoPostbus 78710 AA WorkumTel.: (0515) 541466Fax: (0515) 543297E-mail: frisokrant@planet.nl

  Hunias DrukkerijSpoardyk 568711 CK WorkumTel.: (0515) 541466Fax: (0515) 543297E-mail: info@huniadrukkerij.nl

  Verspreidingsgebied:Workum, It Heidenskip,Hindeloopen en deZuidwesthoek van Friesland

  Tarieven:Abonnementen 28,00per jaarPer post 42,00per jaarLosse nummers 0,85per stuk

  Aanleveren advertenties:Aanleveren van materialenmaandag voor 11.00 uur.Fouten in telefonisch opgegevenadvertenties of fouten ontstaandoor onduidelijk handschrift vande opdrachtgever(s) behoeven(worden) door ons niet te wordengecompenseerd.

  Aanleveren teksten:Aanleveren van tekstmateriaalvoor maandag 11.00 uur.

  Algemeen:Workumer Krant Friso BV kan nietaansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverdeadvertenties of het niet plaatsenvan teksten.Voor advertenties die niet op tijdbinnen zijn maandag voor11.00 uur is het risico vanplaatsing voor de klant.Kopij van activiteiten engebeurtenissen, die langer daneen week geleden hebbenplaatsgevonden wordt alleengeplaatst bij voldoende ruimte.

  Niets uit deze uitgave magworden overgenomen en/ofgekopieerd zonder schriftelijketoestemming van de uitgever. Workumer Krant Friso BV

  Minnist (ek menist): doopsge-sind, it minniste leauwe; deminnisten sjonge sein as itwetter sieret; it minniste evan-geelje de brief fan Jacobus;in minniste brulloft it (bynacht) leegjen fan de hsketon-ne; mennisteblden tabak;mennistebrogge brogge meijam, hunich en oar swiet spul,ek in bak(beskt) mei krinteb-le

  Taals

  wylsel

  PYJAMA TWEENooit hoor je wat en plots was depyjama van Heerenveen-spitsDos Bast onderwerp van gespreken kwamen de vragen los overwaarom je niet in een pyjamanaar eigen keuze mag slapen.Daarom, als service van WorkumDrie richting lezers, leggen wehet nog een keer uit in voor janen alleman begrijpelijke taal:Wie in de pyjama van de buur-man slaapt, ligt in het verkeerdebed en kan er zeker van zijn datie thuis voorlopig niet meer in debasis staat! Zo, dat is klare taal.En voor de rest kan elke spitsgewoon weer doorgaan met kan-sen om zeep helpen, want datdoet een spits toch hoofdzake-lijk. De ballen over het doel jen-zen, naast de paal rossen en kla-gen dat de voorzet niet goed was.Als ie der per jaar maar een stukof twintig in schiet. Dan hoef jeeigenlijk niet echt veel te doenvoor een salarisje van een tonne-tje of drie, vier. Als de postbodeper jaar maar twintig keer debrieven in de goede brievenbus

  gooit, en de post er voor de restmaar wat naast of overheenkwakt, dan staat meneer niet zoheel lang bij de baas op de loon-lijst. Daar moet ie wel wat meervoor doen. Evenals de ambtena-ren van onze nieuwe gemeente,die hebben er ook heel wat meerwerk van om hun hongerloon bijmoeder de vrouw te brengen.Want volgens de wethouder gaande ambtenaren voortaan ook savonds aan de slag. Om de bur-gers die in besturen van vereni-gingen en clubs zitten van raaden daad te voorzien. Die burgershebben overdag hun werk en dusgeen tijd om dan met het ge-meentehuis te contacten. Fijnplan! Maar elke oplossing heeftwel een probleem, want er zittenook ambtenaren in besturen vanverenigingen en clubs. En diekunnen dus nu s avonds nietmeer vergaderen omdat ze moe-ten werken. Op deze manierblijft er eigenlijk maar n optieover. Nachtwerk en bij elkaarslapen. In de goede pyjama,natuurlijk.

  De gemeente Sdwest Fryslnneemt deel aan de VVV Frysln.Ook streeft de gemeente naarn sterke lokale VVV die debelangen van ondernemersondersteunt en de toerist opti-maal bedient. De gemeente vindthet belangrijk dat de VVVs zichrichten op gastheerschap en pro-ductontwikkeling.

  We vinden het belangrijk datondernemers nog meer gaansamenwerken om zo de toerist te

  binden aan deze prachtigewaterrijke gemeente, aldus wet-houder Maarten Offinga. Ditvraagt van de lokale VVVs eenstevige ondersteunende en facili-terende rol naar de ondernemersin de gemeente. De 5 VVVs bin-nen de gemeente SdwestFrysln die voor 1 oktober 2011fuseren tot n VVV ontvangeneenmalig een extra bijdrage van10%. Met provinciale samenwerkingtussen de VVV kantoren in

  Friesland is het doel de dienst-verlening te verhogen en deinformatievoorziening naar detoerist een impuls te geven.Daarnaast wordt op regionaalniveau de kwaliteit van dedienstverlening verbeterd doorde krachten te bundelen. VVV Frysln bestaat uit drieonderdelen:- Een provinciaal dienstencen-trum met een algemeen aan-spreekpunt, n website en eenboekingscentrale.

  - VVV-corners en digitale infor-matievoorziening. Denk hierbijaan informatiezuilen met touchs-creen in de deelnemendegemeenten in de provincie.- Algemeen aanspreekpunt voorondernemers om de samenwer-king te stimuleren. De gemeente Sdwest Fryslndraagt voor de komende tweejaar 65.000 per jaar bij aan deVVV Frysln, met als voorwaardedat ook de provincie en alleFriese gemeenten bijdragen.

  Nieuwe gemeente sluit aan bij VVV Frysln

  Op de nieuwjaarsborrel van debuurtvereniging van Thomashofop zondagmiddag 6 februari ishet jaar 2010 op een ontspannenwijze afgesloten waarbij directde plannen voor 2011 de revuepasseerden.

  De, ietwat verlate, nieuwjaars-borrel werd gehouden in demodelwoning van bouwbedrijfVDM Woningen aan de SytseGorterstrjite 1 te Workum. Demodelwoning werd belangelooster beschikking gesteld doorVDM, zodat er mooi centraal inde wijk een ruimte beschikbaarwas voor de feestelijkheden. Na enkele huishoudelijke mede-

  delingen en het bespreken vanvoorgenomen uitstapjes kwamhet onderwerp speeltuin aanbod. Het is de wens van de buurt-vereniging om aan de bestaandespeeltuin nog enkele speeltoe-stellen toe te voegen. Vorig jaaris er een sponsorloop georgani-seerd voor het uitbreiden van despeeltuin. Dit heeft het nodigegeld opgeleverd, maar helaasnog niet genoeg om n of meer-dere speeltoestellen te kunnenaanschaffen. Zoals u wellicht weet, is de bouwvan woningen in Thomashof eennieuwe fase ingegaan. Er wordtinmiddels al druk gebouwd aaneen nieuwe serie 2/1-kapwonin-

  gen aan de Igleburren, daarnaastwordt er druk gewerkt aan hetuitwerken van de plannen voortwee blokken van vijf rijwonin-gen aan de Gebroeders Bonne-mastjitte. Met deze opstart van de nieuwefase is ook gezocht naar nieuwesamenwerkingsverbanden bin-nen Workum. De verkoop van denieuwbouwwoningen binnenThomashof wordt vanaf hetderde kwartaal van 2010 inWorkum verzorgd doorMakelaardij P. J. de Jong, dit insamenwerking met Woonaccentuit Heerenveen. Voor informatieover de financieringsmogelijkhe-den en verzekeringen is een

  samenwerking opgestart metHJG Verzekeringen Workum. Om deze nieuwe samenwerkingte onderstrepen is op de nieuw-jaarsborrel een financile bij-drage gedaan aan het speeltuin-fonds van de buurt. Thomashof,VDM Woningen, Makelaardij P. J.de Jong en HJG VerzekeringenWorkum, hebben samen eentotaal bedrag gedoneerd van1000 euro. Alle partijen hebben er hetgrootste vertrouwen in dat debuurtvereniging hiervoor eenmooie aanvulling op de bestaan-de speeltuin kan aanschaffen omdeze mooie jonge buurt compleette maken.

  Prachtige donatie aan speeltuin Thomashof

  De kinderen en vertegenwoordigers van de gulle gevers in een uiteraard fleurige stemming bijeen. Foto Reinier Veenstra.

  Stoomtreinstopt in deKlameareVanaf 2 juli gaat de locomotiefvan de Friesche StoomtreinMaatschappij (FStM) onderstoom! De stoomtrein zal, zoalsbekend, ook stoppen bij stationWorkum. De organisatie staat tepopelen om de besturen vanplaatselijk belang, ondernemers-vereniging, VVV , Musea, Horeca,Jachthavens, Campings en alleandere belangstellende onderne-mers in de halteplaatsen te infor-meren over de actualiteit. Ookzal de plaatselijke werkgroep destand van zaken met betrekkingtot de eventuele herbouw van hetoude station toelichten. Dezeinformatieavond zal plaatsvin-den op dinsdagavond 22 februariom 20.00 uur in de Klameare teWorkum. Op deze avond wordteen flitsende presentatie ver-toond waarin onder meer aan deorde zal komen: de historie en dedoelstelling van de FStM, deinvesteringen, de dienstregelingen de kaartverkoop en de nieuwewebsite met hierop het specialeOndernemersportal. Vooral ditlaatste onderwerp is van belangvoor ondernemers die kansenzien om door middel van de uit-stappende passagiers hun kassate laten rinkelen. Een van dehoofddoelstellingen van de FStMis namelijk om de opbrengstenuit het toerisme in deze omge-ving te verhogen. De verwachtingis dat de stoomtrein jaarlijks ca.65.000 passagiers zal vervoerenen het zou natuurlijk zonde zijndat deze vergeten om uit te stap-pen in Workum. Dus iedereendie denkt wat te bieden te heb-ben voor deze extra toeristen-stroom wordt geadviseerd om op22 februari in de Klameare aan-wezig te zijn.

  Jubilarissen in de bloemetjes gezet

  Op 25 januari j.l. hield onze afde-ling haar jaarvergadering. Ge-woontegetrouw is een vast onder-deel onze jubilarissen in het zon-netje te zetten. Twee jubilarissenwerden verwelkomd, mevrouw A.Folkertsma-v.d. Beek is 40 jaarlid en mevrouw A. Sterkenburgh-Schilstra is 70 jaar(!) lid van onzevereniging. Wat mevr. Sterken-

  burgh betreft, is al lid sinds deoorlogsjaren en altijd een trou-we bezoekster geweest. Ze woontnu sinds enkele jaren inMarinacker en kan de avondenniet meer bezoeken, maar blijfttrouw onze vereniging steunen.De dames ontvingen een mooieattentie in de vorm van glaswerken een boeket bloemen.

  Op deze avond hield HennieSoepboer een lezing over deStichting Otjiruze ChildrenFund.Haar dochter Sanne MinkeTijtsma heeft hiervoor inNamibi een Day Care Centreopgericht en met een aantalNamibische vrouwen heeft ze dezorg over ca. 50 kinderen in de

  vorm van onderdak, voedsel,onderwijs en structuur, maarbovenal zorgt zij voor de brood-nodige liefde, aandacht en hoopop een betere toekomst. Na de interessante lezing is ereen inzameling gehouden voorhet werk van de stichting enheeft het mooie bedrag van 285euro opgebracht.

  De dames A. Sterkenburgh-Schilstra (links) en A. Folkertsma-v.d. Beek kregen een mooie attentie en een boeket bloemen.

  Gam Yntemawint duivenshow

  In het stille seizoen voor de post-duivenhouders worden er veeltentoonstellingen gehouden ookin Workum werd in januari eenviertallen show gehouden. Opvrijdagavond werden de duivenin de tentoonstellings kooiengeplaatst in afwachting van dekeuring. Die zaterdagmorgenplaats vond in het clubgebouwaan de Nonnestrjitte. Dit keerwas keurmeester Jan Heeres uitKimswerd bereid gevonden omde duiven te keuren. De duivenwerden in 4 klassen ingedeeld eniedere liefhebber mocht in elkeklasse 1 duif insturen. De klasseindeling was als volgt een oudedoffer, oude duivin, jonge doffer,jonge duivin de punten die elkeduif zou krijgen wordt opgetelden de liefhebber met de meestepunten zou kampioen van deshow worden. De Algemene lei-ding was zo als altijd in handenvan Henk Kurpershoek en hijkon weer terug kijken op eengeslaagde show. Hier volgen deeindstand in elke klasse.

  Oude Doffers1. H. Mulder, 2. A. Schippers, 3.J.J. Bouma.Oude duivinnen1. A. Schippers, 2. G. Yntema, 3.Th. woudaJonge Doffers1. H. Kurpershoek, 2. G. Yntema,3. J. ReitsmaJonge duivinnen1. G. Yntema, 2. Combinatie DeGroot/De Jong, 3. Th. WoudaEindstand viertallen show ( top 5)1. G. Yntema, 2. A. Schippers, 3.H. Kurpershoek, 4. J.Reitsma, 5.Combinatie De Groot/De Jong.

  De mooiste duif van de show wasde jonge doffer van Henk Kur-pershoek.

  Toen om 15.00 uur het clubge-bouw werd geopend voor bezoe-kers werd het weer een gezelligsamen zijn voor de duivenmel-kers uit de gehele omgeving.Natuurlijk draaide het draaiendrad overuren en konden de veleprijzen worden verdeeld onderde aanwezigen. Om 17.00 uurwerden er nog enkele duiven-bonnen verkocht ten bate van declubkas. De duurste bon (waaropin het voorjaar een jonge duifkan worden opgehaald) die werdverkocht, kwam van de kampi-oensformatie De Groot/De Jonguit Workum en verwisselde voor120 euro van eigenaar. Een goedetweede was Cees de Boer uitStavoren, zijn bon bracht 110euro op. De rest van de jongeduiven ging voor minder geldweg, maar desalniettemin kon depenningmeester weer tevredenterugkijken op de verkoop vanjongeduivenbonnen van toplief-hebbers uit de regio.Toen barkeeper Douwe de Jongom 21.00 uur het clubgebouw opslot deed ging iedereen tevredennaar huis en wordt al weer stie-kem gedroomd over de vliegpres-taties van onze gevleugeldevrienden die begin april zullenaanvangen. Maar eerst zullen deduiven nog moeten wordensamengebracht om voor nieuwekampioentjes te zorgen. En uit betrouwbare bron is ver-nomen dat de eerste jonge dui-ven al weer het levenslicht heb-ben aanschouwd.

  Henk Kurpershoek met de mooiste duif van de show.

  Aanstaande zondag 20 februariorganiseert Museum Hindeloo-pen opnieuw om 15.00 uur delezing van dr. Pieter Tichelaarover Fries aardewerk bovenwater. Op 13 februari was debelangstelling dusdanig groot,dat het museum na de komst vande 60e bezoekers, de deurenmoest sluiten. Gelukkig was deheer Tichelaar bereid om a.s.zondag opnieuw de lezing te hou-den voor de teleurgesteldebezoekers.

  De lezing gaat over de vondst vanamateurduikers uit Schellink-

  hout die in 2004 gedoken hebbennaar een schip dat in het zichtvan de haven van Hoorn wasgezonken. Bij voorzichtig onder-zoek van de tjalk werden bovende lading van 30.000 gele bakste-nen en andere bouwmaterialen(delen van) 30 Makkumer scho-tels gevonden, waarvan twee methet jaartal 1752. Sindsdien heb-ben deze schotels de gemoede-ren beziggehouden en zijn erveel bijzonderheden aan hetlicht gekomen. Bij de naspeurin-gen naar deze zeebodemvondst isdr. Pieter Jan Tichelaar nauwbetrokken geweest.

  Opnieuw lezing Friesaardewerk boven water

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 FEBRUARI 2011 // PAGINA 6

  verzorging & verpleging | hulp in de huishouding | thuishotel | thuiszorg technologie | thuisbegeleiding T (0515) 461 100

  www.thuiszorgzwf.nl

  thuisbegeleiding

  Mijn man en ik hadden de situatie thuis niet

  meer onder controle. Ook omdat onze jongste

  ADHD heeft, niet luistert en veel lawaai

  maakt. Ondertussen kregen we onderling

  steeds vaker ruzie over de opvoeding.

  En kwam ik niet toe aan de huishoudelijke

  taken. Dat maakte me wel eens moedeloos.

  Gelukkig hebben we nu een thuisbegeleider

  van Thuiszorg Zuidwest Friesland. Die zorgt

  voor structuur in ons gezin, dat geeft rust.

  Aan haar handelen merk je dat bij die

  thuiszorg alles draait om mensen, thuis.

  Babette de Vries, 31 jaar

  Sytskeis er voor ons allemaal

  'DW-RKDQ$SSHUORRPHW]LMQMDUHQQRJMRQJLVEHZLMVWQLHWDOOHHQ]LMQXLWEXQGLJHKDDUGUDFKWPDDURRN]LMQJHHVWGULIW+LMKHHIWLQYHUVFKLOOHQGHIXQFWLHVRS PDDWVFKDSSHOLMN HQ NHUNHOLMN WHUUHLQ EHZH]HQGDWKLMKHHOZDWNDQ'DDURPDFKWLNKHWQLHWLQKHWPLQVWYRRURQ]H UHJLRYDQJURRWEHODQJGDWKLM LQVWDDWJHVWHOGNDQZRUGHQ]LMQJDYHQ LQHHQJURWHUYHUEDQGDDQWHZHQGHQ/DWHQZHHUPHW]LMQDOOHQYRRU]RUJHQGDWKLMQDGHYHUNLH]LQJHQYDQPDDUWRQVJHGDFKWHQJRHGRSSURYLQFLDDOQLYHDXYRRUKHWYRHWOLFKWNDQEUHQJHQDOV NDQGLGDDWRSOLMVWQU 0LMQQDDPLV*HUEHQ:LOGVFKXW

  :25'7'(=(-21*(0$121=(1,(8:($)*(9$$5',*'("

  A Spoardyk 56, 8711 CK Workum T 0515 - 541466

  NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WORKUM EN GEHEEL NIJEFURD

  Huis-aan-huiseditie

  HUIS-AAN-HUISWORKUMERKRANT FRISO

  Geachte Adverteerders!

  Volgende week verschijnt de Workumer Krant Friso

  HUIS-AAN-HUISin Workum en de Zuidwesthoek van Friesland

  De advertenties dienen uiterlijk

  woensdag 16 februari 2011bij Hunias Drukkerij te worden ingeleverd.

  ;IIVKVMTSTY[KIPHMR

  Ook Annemieke Post (35) wilde

  eindelijk eens niet meer rood staan.

  Op advies van het Nibud zette ze haar

  inkomsten en uitgaven op een rij met

  behulp van het Persoonlijk Budgetad-

  vies dat op www.nibud.nl staat.

  Ik had helemaal

  geen grip op

  mijn geld.

  Wist niet waar het allemaal bleef.

  Daarom heb ik op Nibud.nl gratis het

  Persoonlijk Budgetadvies gedaan.

  Daarmee kreeg ik een overzicht van

  mijn inkomsten en uitgaven en kon ik

  zien waarom ik zo vaak rood stond.

  Elke maand vullen trouwens 12.500

  mensen het Persoonlijk Budgetadvies

  op Nibud.nl in!

  Meer inkomen?Of minder uitgaven?Zicht krijgen op uw inkomsten en

  uitgaven is de eerste en belangrijkste

  stap. Als blijkt dat u meer uitgeeft dan

  er binnenkomt, kunt u proberen uw

  inkomen te verhogen. Annemieke Post

  deed dat door spullen die ze niet meer

  nodig had, te verkopen. Ik verkocht

  boeken die ik al had gelezen en een

  fi ets die ik niet meer gebruikte. Ook gaf

  ik mezelf een maximum budget voor

  de boodschappen en een vast bedrag

  voor leuke tussendoortjes zoals een

  kopje koffi e

  in de stad. Ik

  merkte dat ik

  daar ongemerkt veel geld aan uitgaf.

  Het zijn simpele trucjes, maar ik sta nu

  nooit meer rood. Het boek 101 Goed

  met Geld tips van het Nibud heeft mij

  daar ook enorm bij geholpen.

  101 Goed met Geld tipsHet Nibud-boek 101 Goed met

  Geld tips bevat allerlei tips om slim

  met je geld om te gaan. Marieke

  Henselmans, d besparingsexpert

  van Nederland, schreef dit leuke en

  inspirerende boekje speciaal voor

  het Nibud. Volgens haar is het de

  kunst om zo weinig mogelijk uit te

  geven aan de dingen die je niet zo

  belangrijk vindt, waardoor je meer

  kunt overhouden voor de dingen

  die je wel belangrijk vindt. Niet

  besparen op leuke dingen dus! Zet

  bijvoorbeeld altijd de stand-by knop

  van apparaten uit en haal opladers na

  gebruik meteen uit het stopcontact.

  Besparing: ` 100 per jaar! Of kijk eens kritisch naar alle verzekeringen

  die u hebt. Zijn ze wel allemaal nodig?

  En kunnen ze goedkoper? Vergelijk

  ook de prijzen in winkels en op

  internet.

  Waar blijft het geld?Ook Peter van Wieringen (46) wilde

  met zijn gezin minder geld uitgeven.

  Hij belde het gratis Nibud-nummer

  om te vragen hoe hij kon besparen op

  zijn uitgaven. Nadat hij twee maanden

  lang alle uitgaven had bijgehouden,

  kreeg hij een goed inzicht in waar zijn

  geld bleef. Hij gebruikte daarvoor de

  Nibud-boeken Waar blijft het geld?

  Bewaren en bijhouden , een set van

  twee hulpmiddelen bij het ordenen

  van de administratie. We bleken erg

  veel geld kwijt te zijn aan onze twee

  zonen. Zo kochten we ongemerkt

  veel kleding en speelgoed voor de

  kinderen en gingen we behoorlijk

  vaak naar zwemparadijzen en andere

  uitjes. Het is fi jn om nu zicht te

  hebben op waar ons geld heengaat.

  Stoppen met roken, minder eten of minder geld uitgeven? Wat is uw goede

  voornemen voor 2011? Of gaat u ze alle drie aanpakken? De meesten van

  ons geven vaak ongemerkt meer geld uit dan ze willen. Vraagt u zich ook

  regelmatig af waar t geld blijft? Neem dan uw inkomsten en uitgaven

  eens goed onder de loep. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

  (Nibud) geeft tips hoe u dat kunt doen.

  Vragen? Bel gratis het Nibud!Het Nibud is het kenniscentrum in Nederland op het gebied van de

  huishoudportemonnee en geeft al jarenlang onafhankelijk advies over

  geldzaken. Hebt u een vraag over uw geldzaken? Of over (be)sparen,

  lenen, schulden of wonen? Dan kunt u iedere werkdag van 9 tot 5 uur

  terecht bij het Nibud op het gratis nummer: 0800-221 21 21.

  Ik had helemaal

  Word wijzer in geldzaken!

  Hoe maakt u een begroting?1. Noteer eerst alle inkomsten. Vergeet niet ook de belastingterug-

  gave, het vakantiegeld en alle toeslagen mee te nemen. Reken al

  deze bedragen terug naar een gemiddeld maandbedrag en tel alle

  inkomsten op. U ziet nu uw gemiddelde maandinkomsten.

  2. Noteer vervolgens uw uitgaven, zoals de verzekeringen, bood-

  schappen en benzine. Vaste lasten als de huur en de energiekos-

  ten vindt u op uw bankafschriften. Reken ook hier alle bedragen

  terug naar een gemiddeld bedrag per maand. Tel vervolgens alle

  uitgaven bij elkaar op. U weet nu hoeveel u per maand uitgeeft.

  3. Trek nu de uitgaven af van de inkomsten. U ziet nu hoeveel u per

  maand tekort komt of overhoudt.

  De genoemde boeken zijn te

  bestellen in de webwinkel op

  www.nibud.nl.

  7ZaYZ@L;@Vc`Zg>c[da^_c/ %-%%"%''++''\gVi^h6ahjbZi`Vc`ZgiZbV`Zc`g^_\i!]ZZ[ijVa\ZcdZ\odg\Zc#7a^_[YVVgdbc^ZigdcYadeZcbZikgV\Zcd[dcYj^YZa^_`]ZYZcdkZgjlo^Z`iZ!bVVgWZadch#L^_]ZaeZcj\gVV\kZgYZg#

  7a^_[c^ZigdcYadeZcbZijlkgV\ZcdkZg`Vc`Zg

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 FEBRUARI 2011 // PAGINA 7

  Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de ge-meenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wnsera-diel en Gaasterln-Sleat. Centraal Bureau voor infor-matie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing:De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar.- Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar.- Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar.- Tussenschoolse opvang.- Peuterspeelzalen.e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nlwebsite: www.kinderopvangzwfrl.nl

  HandboogschutterijMaandag 7 februariCompound: Luc Leereveld 246ptn. Hout: Jan van der Veen 182ptn.; Bare bow gr. blazoen: NielsPelle 188 ptn.; Fokke de Vries155 ptn.; Tonko Hofman 149 ptn.;Dirk Porsius 129 ptn.; Bare bow:Jan Haanstra 234 ptn.; HenkKeizer 230 ptn.; Paul van Keim-pema 192 ptn.; Otto Onderwater186 ptn.; Henk Venema 174 ptn.;Jaap de Jong 160 ptn.; IrinaLaube 145 ptn.; Lothar Laube 126ptn.

  De gemeente Sdwest Fryslnbrengt grensverleggende accen-ten aan in de contacten met destads-, dorp- en wijkbelangen.Dorpen- en wijkencordinatorenzijn nu overdag n s avondsbereikbaar voor de stads-,dorps,- en wijkbelangen inSdwest Frysln. Deze ontwikke-ling is een opmerkelijke trend-breuk in overheidsland dieonmiskenbaar navolging vindt.Enkele gemeenten doen alnavraag bij ons over deze aan-

  pak. De mooiste reactie kregenwe vorige week, stelde wethou-der Maarten Offinga; Op dezemanier staat de gemeente meertusken de minsken!Wethouder Maarten Offinga; Wijwillen dat de afstand tussen degemeente en haar inwoners let-terlijk en figuurlijk tot het verle-den behoort. Wij kiezen voorpraktische oplossingen waarmeedirect de band tussen de inwo-ners en de gemeente wordtgelegd.

  De mogelijkheid om in de avond-uren contact te hebben met degemeente verkleint de afstandtot de gemeente. Het doet rechtaan onze ambitie, dat we eengemeente zijn die dicht bij haarinwoners staat en gebiedsgerichtinvulling geeft aan het kernenbe-leid en contacten met anderen.We staan voor goede fysieke ensociale woon- en leefomstandig-heden waar onze inwoners tevre-den over zijn.De dorpen- en wijkencordinato-

  ren hebben als belangrijkstetaak te zorgen voor een goedecommunicatie tussen diversegroeperingen en besturen vanstads-, dorps-, en wijkbelangenmet de gemeente. Zij zijn heteerste aanspreekpunt voor dezegroeperingen binnen de gemeen-telijke organisatie. Het teambestaat uit zeven cordinatorendie elk voor een aantal dorpenen/of wijken de contacten onder-houdt. Het team is gehuisvest inhet stadhuis van Workum.

  Sdwest Frysln tusken de minsken

  DartuitslagenDinsdag 8 februariLegend 7 - September 1 7-3September 2 - Kypmantsje 1 5-5Henk Wind 1x 180September 3 - Aangeschoten Wild 1 4-6Richard Trinidad 1x 180Smidte - Makkum 2 3-7

  Amivedi ZuidwestFrieslandVermistWorkum - Grijs-bruin cyperse ex-kater met wit op linker bovenlip,witte kin, keel, bef, witte streepnaar borst. Wit aan de poten.Grote kat, 10 jaar oud. SintAnnafinne, 12 februari. Fotos www.amivedi.nl, infoAmivedi Zuidwest Friesland, tel.088-0064692.

  OEPS gaat weerlos in de voor-jaarsvakantieWe zijn er weer met OEPS! Vooreen ieder is er weer iets te doen,bewegen, koken, ontwerpen, tim-meren en nog veel meer. Ookvoor de ouders is het fijn omeven ongedwongen en gezelligbezig te zijn met de kinderen. Wehebben deze keer het themaVoorjaarssferen, jullie komentoch ook allemaal weer! De heleclub staat weer klaar om samenmet jullie er iets leuks van temaken, Tot ziens, tot OEPS!

  Gevolgen voorsenioren intaxivervoerWat kunt u met DRA bonnendoen die nog in de omloopzijn? Tot 14 februari 2011kunt u de bonnen noggebruiken bij TaxicentraleNoord/Zuidwest Friesland.Van 14 februari tot 1 april2011 kunt u oude bonnentegen een kleine vergoedingopmaken bij Taxibedrijf vander Bles, die de service over-neemt. U kunt daar ook eenvervoerspas aanschaffen.Voor meer informatie kunt ubellen naar Zorggroep Tel-lens, Zorggroep Plantein,Timpaan of Taxibedrijf Vander Bles.

  De oude bonnen zijn bij Vander Bles nog twee eurowaard, waardoor u bij elkebon die u bij hen inlevertvier euro moet bijbetalenvoor een taxirit. Als de bon-nen op zijn, kunnen ouderenvan 65 jaar of ouder zichaanmelden voor een Bles-VervoersPas, die aange-schaft kan worden met 5%korting. Het is de bedoelingdat alleen particuliere oude-ren van deze mogelijkheidgebruik maken. De 5% kor-ting wordt gesubsidieerddoor Stichting DRA. Ookouderen die geen bonnenhebben, kunnen een Bles-VervoersPas aanschaffen.Voor meer informatie kunt uterecht bij de recepties vanZorggroep Tellens, Timpaanof Zorggroep Plantein. Of ukunt bellen naar TaxibedrijfVan der Bles: 0515-232222.

  Voor meer informatie:www.zorggroeptellens.nl.

  Nieuwe locatie peuterspeelzaal De Kobbe

  De peuterspeelzaal in Hindeloopen is van de Oude Weide verhuisd naar de voormalige brandweerkazerne aan de Hanzestraat in deze stad.De afgelopen maanden is door een hele grote groep vrijwilligers uit Hindeloopen, de ouders van de peuterspeelzaal De Kobbe, een zeer bevlogenstichtingsbestuur, de (voormalige) gemeente Nijefurd en de Stichting Peuterspeelzalen Zuidwest Friesland hard gewerkt om een nieuwe, eigenruimte voor de peuters te creren. De ruime locatie biedt plaats aan zestien kinderen en is open op woensdag en vrijdagochtend. Uw kind isvanaf twee jaar van harte welkom bij juf Alice!

  Na twee weken terug de uitwed-strijd tegen Swette Switters uitScharnegoutum met 0-4 te heb-ben verloren stonden de damesvan SVW afgelopen vrijdag klaarvoor de thuiswedstrijd tegenOTIB uit Nijland, de nummer 6in de ranglijst van de promotie-klasse A. Daar SVW stuivertjewisselt met HVC wat betreft delaatste plaats in deze klasse zijnde punten hard nodig.

  Met veel enthousiasme werdgestart in de eerste set welke inhet begin gelijk opging maarSVW steeds achter de feiten aan-liep. Door teveel eigen fouten uitonder andere de serve kwamSVW niet meer bij en ging de eer-ste set verloren met 16-25. De 2deset ging ook weer gelijk op enwaren de twee ploegen aanelkaar gewaagd. Beide ploegenlieten mooi aanval- en verdedi-gingswerk zien maar ook deze setlieten de dames van SVW teveeleigen fouten zien waardoor ookdeze set voor OTIB was met 20-25. Het spel van SVW werd gaan-

  deweg de wedstrijd steeds beteren SVW kreeg meer grip op dewedstrijd en speelde niet ondervoor OTIB. Maar toch was hetweer OTIB die in de 3de set opde belangrijke momenten depuntjes pakt en dus ook de 3deset naar zich toetrekt met 21-25.De 4de set startte SVW met enke-le frisse gezichten en nam gelijkeen voorsprong in deze set. Doorprima aanvallen en goede verde-diging liep SVW al snel uit vanOTIB en kon SVW uiteindelijkmet een setwinst van 25-19 tochnog een punt meenemen uit dezewedstrijd.

  Volgende week staat op donder-dagavond de belangrijke uitwed-strijd teven HVC uit Harkema ophet programma. SVW zal metman en macht proberen hier de2de winstpartij van het seizoente behalen en zo de rode lan-taarn weer over te dragen aanHVC.De eerstvolgende thuiswedstrijdis 11 maart tegen Stanfries uitIJlst.

  Verlies volleybaldamesSVW door eigen fouten

  Workum F-3 (zaalvoetbal)kampioen in Bakhuizen

  Afgelopen zaterdag moesten de heren van Workum F-3 de finaleron-de van het Zuidwesthoek zaalvoetbaltoernooi spelen. Alle wedstrijdenwerden door deze toppers gewonnen. Als beloning voor deze geweldigeprestatie kregen ze een vaantje en een prachtig mooie medaille. Op defoto zijn te zien: bovenste rij van links naar rechts: Luut de Jong, LukaWahle en Joris van der Zee. Zittend: Rienco Flapper en JaldertSjoerds. Op de foto ontbreekt Sybrand Koek.

  Cow Tipping valtreuze in de smaak

  Familieleden, vrienden en bewonderaars waren zaterdagavondnaar Jopies Hskeamer getogen om te genieten van de WorkumerBlues Rock-band Cow Tipping. De band, bestaande uit Jouke vanDieren, zang en mondharmonica, Aldert van der Werk, drums en per-cussie, Hans van Leeuwen, basgitaar, Jelle van der Zee, slaggitaar, enAndr Fraiquin, leadgitaar, bracht een divers programma ten gehore.Het viel bijzonder in de smaak en is derhalve wellicht voor herhalingvatbaar. Foto Henk Gorter.

  Ook in 2011 kunnen de kinderename en aete of pake en beppeweer door die lange voorjaarsva-kantie heen helpen. In velemusea in Frysln vinden voor detiende keer allerlei activiteitenplaats op initiatief van deMuseumfederatie in Leeuwar-den.In Museum Hindeloopen verteltRiemkje Hoogland-Pitstra hetspannende verhaal van KoningFrederick die een nieuw paleiswil bouwen. Maar hoe komt hijaan spullen om zijn paleis mooiin te richten? Opeens krijgt hijeen geweldig idee. MuseumHindeloopen heeft schattengenoeg! Midden in de nachtsluipt de koning het museum in.En wat er dan gebeurt?Er zijn s nachts schatten ver-dwenen! Maar welke? Gelukkigheeft de koning aanwijzingenvoor de kinderen achtergelatenin de vorm van puzzelstukken.

  Als de kinderen de puzzelgemaakt hebben, kunnen ze opzoek gaan naar de vermiste spul-len.Als beloning voor het terugvin-den van de vermiste schattenmogen ze zelf hun eigen houtenschatkistje versieren. Er zijnmaterialen aanwezig om er eenuniek exemplaar van te maken.En de koning? Hoe loopt dat af?Als de kinderen en begeleidersdat willen weten, dan moeten zenatuurlijk naar Museum Hinde-loopen komen!Wil je met de koning op de foto?Dan zelf even een camera mee-nemen.

  Museum Hindeloopen dinsdag 22tot en met donderdag 24 februarivan 14.00 - 16.30 uur. We startenom 14.00 uur met het verhaal enom 15.00 uur wordt het verhaalherhaald. Voor kinderen van 6 12 jaar.

  Met pake en beppe naarschatten in Hielper museum

  De raadsels rond de vrouw met de brief Wie voor het eerst door eenmuseum met schilderijen loopt,denkt vaak: Allemaal portretten,niets aan. Het zegt me niks. Nouzijn er maar weinig musea metalleen portretten, maar de reac-tie is wel begrijpelijk. Achter eenportret of een huiselijk tafereelmet mensen, zit een hele wereld,maar die moet je wel worden uit-gelegd. Zoals je ook uitleg moetkrijgen als je voor het eerst naareen kaatswedstrijd kijkt.Zo heeft Jan Steen in de 17eeeuw vrouwen met een briefgeschilderd. Het zijn altijd boei-ende en mooie schilderijen,zoals het schilderij de dokters-visite. Op dit schilderij komteen briefje voor waar het alle-maal om draait, maar wat staater in die brief? Tip: denkt u datde dokter hier echt kan helpen? Vrouw met brief is een beroemdonderwerp uit de Nederlandse17e-eeuwse schilderkunst. JanSteen was voor zijn tijdgenotentamelijk duidelijk in zijn raad-sels en ook nu is de oplossing nogmakkelijk te vinden. Anderewereldberoemde Nederlandseschilders zoals Vermeer ofRembrandt, maakten op hunschilderijen ingewikkelder raad-sels die je vaak kunt oplossen:maar alleen met wat kennis vanzaken. Deze zaken kan men lerenin een korte cursus.In het voorjaar van 2011 verzorgtKunst-Apart vijf cursusavondenover 17e-eeuwse schilderkunst.De cursus start met een inleidingop de geschiedenis en vroegereschilderkunst. Bij 17e-eeuwseMeesters staan we stil bij huneigen tijd, opdrachtgevers, tech-nieken en bij de inhoud van watmen ziet. Onderwerpen zijn: hetlandschap, maritieme kunst, por-tret- en genrekunst. De cursus wordt gehouden opvijf aaneensluitende woensdag-avonden vanaf 2 maart om 20.00uur. Bij voldoende belangstel-ling is deelname mogelijk aaneen vrijblijvende excursie (2en/of 9 april) naar het Rijks-museum.

  Op woensdagavond 23 februariwordt om 20.00 uur een vrijblij-vende introductie-avond gehou-den in Op e Timpe te Hieslum.Hier krijgt u een voorproefje van

  de kunsthistorische benaderingvan het thema: Vrouw met Briefin onze 17e-eeuwse schilder-kunst. Verder wordt cursusma-teriaal getoond van de avondenin maart. Dezelfde cursus wordt gegevenin Museum Martena te Franeker.

  Omdat het gaat om een nieuweopzet houden we in Hieslum eentry out tegen lagere prijs. Dit iseen initiatief van de twee zorgbe-drijven Op e Timpe en It Sureinen van kunsthistoricus drs. PaulFluttert. Reservering voor de introductie-

  avond is mogelijk via Op eTimpe (0515 560063) of via ItSurein (0515 541525).Zie verder www.opetimpe.nl/activiteiten/workshops of www.surein.nl /nieuws, of www.par-regea.nl /bedrijven/kunst-apart/lezingen.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 FEBRUARI 2011 // PAGINA 8

  BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SDWEST FRYSLN 1ste Jaargang | Week 7 2011

  INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeentesudwestfryslan.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL

  CENTRAAL POSTADRES Gemeente Sdwest Frysln | Postbus 10.000 | 8600 HA Sneek GEMEENTELOKET SDWEST FRYSLN Bij het gemeenteloket kunt u terecht voor gemeentelijke producten en diensten | T. 0515 48 90 00 | F. 0515 48 99 99 | E. info@gemeentesudwestfryslan.nl LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 16.00 uur | Vrijdag 9.00 12.30 uur | Maandagavond 18.00 20.00 uur LOKET SNEEK Marktstraat 15 | Maandag t/m donderdag 9.00 16.00 uur | Vrijdag 9.00 12.30 uur | Donderdagavond 18.00 20.00 uur LOKET WORKUM Merk 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 - 16.00 uur | Vrijdag 9.00 - 12.30 uur | Dinsdagavond 18.00 - 20.00 uur De gemeente Sdwest Frysln is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. WMO-LOKET Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het gemeenteloket van de gemeente Sdwest Frysln. Het gemeenteloket vindt u in Bolsward, Sneek en Workum. MILIEUSTRAAT Veel afval kunt u kwijt in uw container, maar niet alles. Het overige afval kunt u naar de Milieustraat brengen. MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17 MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4

  SdwestFryslnTa jo tsjinst

  OMGEVINGSVERGUNNINGAANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

  Arum, De Polle 30 Vergunningaanvraag voor het vergroten van de woning. (08-02-2011)Arum, Sytzamaweg 5 - Vergunningaanvraag voor het verwijderen van asbesthoudend dakbe-schot. (03-02-2011)Arum, Van Camminghaweg 40 - Vergunning-aanvraag voor het uitbreiden van de bestaande aardappelbewaarloods. (05-01-2011)Bolsward, De Brekken 2 - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een garage. (02-02-2011)Bolsward, De Drift 18 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een berging. (03-02-2011)Bolsward, De Ielreager 29 - Vergunningaan-vraag voor het plaatsen van een dakkapel. (02-02-2011)Bolsward, De Marne 202 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een erfafscheiding en reclamezuil in strijd met het bestemmingsplan. (31-01-2011)Bolsward, De Swan 7 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een veranda. (08-02-2011)Bolsward, Grote Dijlakker 11 - Vergunning-aanvraag voor het kappen van een boom. (26-01-2011)Bolsward, Nannenhof 2 - Vergunningaanvraag voor het verbouwen van een woning. (07-02-2011)Bolsward, Stoombootkade 22 - Vergunning-aanvraag voor de verbouw van een woning. (04-02-2011)Bolsward, Turfkade 44 - Vergunningaanvraag voor het verbouwen van een woning en plaatsen van zonwering. (01-02-2011)Exmorra, Bolswarderweg 11 - Vergunningaan-vraag voor het gedeeltelijk slopen van de stal en het verwijderen van asbesthoudende golfplaten. (04-02-2011)Exmorra, Van der Weijstrjitte 27 - Vergunning-aanvraag voor het bouwen van een garage. (01-02-2011)Gaastmeer, Turfdyk 18 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een kap op de garage. (06-02-2011)Greonterp, Doarpswei 4 - Vergunningaanvraag voor het vervangen van kozijnen, goten en dak. (01-02-2011)It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 34 - Vergun-ningaanvraag voor het bouwen van een nieuwe stal. (03-02-2011)It Heidenskip, Helspaed 4 - Vergunningaan-vraag voor het gedeeltelijk slopen van de boer-derij en het aanbouwen van een werktuigenber-ging. (03-02-2011)Bolsward, Prof. Dr. T. Brandsmalaan 4 - Vergunningaanvraag voor het kappen van een boom. (01-02-2011)IJlst, Eegracht 104 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een walbeschoeiing. (01-02-2011)IJlst, Mientln 13 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel. (15-01-2011)Lollum, Noardereind 1a - Vergunningaanvraag voor het kappen van een boom.Makkum, Schans 6 - Vergunningaanvraag voor het verbouwen van een woning. (04-01-2011)Molkwerum, Stationswei 19 - Vergunningaan-vraag voor het uitbreiden van de bestaande ligboxenstal en werktuigenberging. (08-02-2011)Parrega, Kerkbuurt 8 - Vergunningaanvraag voor het vergroten van de woning. (08-02-2011)Pingjum, Buitendijk 4 - Vergunningaanvraag voor het bouwen van een ligboxenstal. (06-01-2011)Sneek, Bolswarderbaan 1 - Vergunningaan-vraag voor het bouwen van een tijdelijke unit. (02-02-2011)Sneek, De Strikel - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een huiszwaluwtil. (08-02-2011)Sneek, Het Gemaal 25 - Vergunningaanvraag voor de nieuwbouw van een vrijstaande woning. (03-02-2011)Sneek, Kruizebroederstraat 38 - Vergunning-aanvraag voor het vervangen van de gevelre-clame. (08-02-2011)Sneek, Lauwers - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een huiszwaluwtil. (08-02-2011)Sneek, Offi ngawiersterleane 1 - Vergunning-aanvraag voor de verbouw van een woning en het kappen van 1 boom. (04-02-2011)Sneek, Prof. Zernikestraat 18 - Vergunning-aanvraag voor de aanleg van een nieuw bedrijfsterrein en het plaatsen van tijdelijke units. (01-02-2011) Sneek, Rijksweg (Rasterparkhof) - Vergunning-aanvraag voor het plaatsen van een huiszwaluw-til. (08-02-2011)Sneek, Selfhelpweg - Vergunningaanvraag voor het kappen/rooien van bomen en struikgewas. (07-02-2011) Sneek, Tulpstraat 29 - Vergunningaanvraag voor het verbreden van het glazenwasvlonder. (01-02-2011)Stavoren, Voorstraat 92 - Vergunningaanvraag voor het slopen van een deel van de kerk en het verbouwen van de kerk tot woning. (03-02-2011)Warns, t Noard 13 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een dak boven het terras. (08-02-2011)Workum, Aldedyk - Vergunningaanvraag voor het maken van een uitrit bij kadastraal bekend nummer 245. (07-01-2011)Workum, Hegeterp 2 t/m 32 - Vergunning-aanvraag voor het renoveren van de gevels van 16 woningen. (07-02-2011)Woudsend, Koetshusleane 2 - Vergunningaan-vraag voor het verwijderen van een asbesthou-dende buis. (08-02-2011)Woudsend, Vosseleane 22 - Vergunningaan-vraag voor het vergroten van de woning. (03-02-2011)

  RECTIFICATIEIn verband met onjuiste gegevens in de publi-catie van vorige week. Hieronder volgt de juiste publicatie.

  - Hindeloopen, Melkuljes. Aanvraag vergunning (activiteit kappen) voor het kappen van 24 bo-men t.b.v. uitbreiding parkeerterrein (24-01-11).

  Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informa-tie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct be-trokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een plan, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend ge-maakt. Voor nadere informatie over aangevraag-de vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  VERLENGING BESLISTERMIJN Ferwoude, Doniaburen 13 - Verlenging be-slistermijn voor het uitbreiden van een woning. (04-02-2011)Hindeloopen, Tuinen 13 - Verlenging beslister-mijn voor het vergroten van een woning. (10-02-2011)IJlst, Croleskwartier 47 - Verlenging beslister-mijn voor het verbouwen van de woning. (08-02-2011)IJlst, Lantingawerf 21 - Verlenging beslistermijn voor het vergroten van de woning. (10-02-2011)Koudum, Farswei 2 - Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een kap op de garage. (10-02-2011)Koudum, Hoofdstraat 65 - Verlenging beslister-mijn voor het plaatsen van een garage/berging. (09-02-2011)Koudum, Onderweg 1 - Verlenging beslister-mijn voor het plaatsen van een container voor inzameling van huishoudelijk afval. (09-02-2011) Makkum, It String 5 - Verlenging Beslistermijn voor het bouwen van een inpandige bedrijfswo-ning. (04-02-2011)Sneek, Oude Oppenhuizerweg 20 - Verlen-ging beslistermijn voor het verbouwen van een jeugdherberg tot moskee. (16-02-2011)Witmarsum, Pingjumerstraat 43 - Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een dakka-pel. (04-02-2011)Workum, Noard 173 - Verlenging beslistermijn voor het oprichten van een monument. (07-02-2011)Workum, Aldedyk (ijsbaanterrein) - Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een skate-baan. (09-02-2011)Workum, Hearekeunst 11 - Verlenging beslis-termijn voor het oprichten van een boothuis. (03-02-2011)Workum, Snakkerburren 9 - Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van de woning. (04-02-2011)

  Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informa-tie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct be-trokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een plan, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend ge-maakt. Voor nadere informatie over aangevraag-de vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  ONTWERP- BESLUIT EN ONTHEFFING BESTEMMINGSPLAN

  Sneek, Lemmerweg 76 (voorlopig). Een ver-gunning voor het bouwen van een polderge-maal, waarbij toestemming is gevraagd voor afwijking van het bestemmingsplan conform art. 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 4, van bijlage II van het Besluit OmgevingsRecht.

  TER INZAGEHet ontwerpbesluit ligt van 17 februari tot en met 3 maart 2011 op het gemeenteloket in Sneek ter inzage.

  ZIENSWIJZEVoordat het defi nitieve besluit wordt genomen kan een ieder tot en met 17 februari schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij het col-lege van burgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln.

  VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGArum, Julianastraat 10 - Verleende omgevings-vergunning voor het bouwen van een garage. (01-02-2011)Hemelum, Mientwei 5 - Verleende omgevings-vergunning voor het vernieuwen van het dak en wijzigen van de gevels. (08-02-2011)Kimswerd, Harlingerweg 36a - Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke caravan. (08-02-2011)Kimswerd, Harlingerweg 36a - Verleende om-gevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning. (08-02-2011)Makkum, De Knokkels 23 - Verleende omge-vingsvergunning voor het uitbreiden van een vakantiewoning. (04-02-2011)Molkwerum, Flait 5 - Verleende omgevings-vergunning voor het plaatsen van een mestsilo (31-01-2011).Sneek, De Leijen 24 - Vergunning omgevings-vergunning voor het vergroten van de woning. (04-02-2011) Sneek, Hendrik Butlhuisweg 30 - Verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfswoning. (09-02-2011)Sneek, Spijkerboor 15 - Verleende omgevings-vergunning voor het uitbreiden van de woning. (03-02-2011)Sneek, Stationsstraat 30 - Verleende omge-vingsvergunning voor het verbouwen en uitbrei-den van de woning. (01-02-2011)Uitwellingerga. Binnebaen 9 - Verleende om-gevingsvergunning voor het bouwen van een

  garage. (01-02-2011)Workum, Slinkewei 15 - Verleende omgevings-vergunning voor het oprichten van een was- en tankplaats. (03-02-2011)Woudsend, Midstrjitte 16 - Verleende omge-vingsvergunning voor het wijzigen van de ach-tergevel van een monument. (09-02-2011)Zurich, Ald Mar 18 - Verleende omgevings-vergunning voor het vergroten van de woning. (08-02-2011)

  BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoem-de verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethou-ders van de gemeente Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit om-schrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  SPOEDAls er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

  APV VERGUNNINGAANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

  Aanvraag voor het organiseren van een tuinfeest op 4 juni 2011 van 17.00 tot 01.00 uur aan de Floridus Campuslaan 95 te Bolsward.

  ONTHEFFING GELUIDSHINDERAan de Provinsje Frysln is ontheffi ng (artikel 4.1.7.a van de Algemene Plaatselijke Verorde-ning) verleend, ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden aan de brug Warns over het Johan Frisokanaal. Op zaterdag 11 maart van 07.00 tot 22.00 uur en zondag 12 maart van 07.00 tot 16.00 uur

  TER INZAGE Deze aanvragen liggen gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage bij het team Omge-ving. Gedurende deze termijn kunnen belang-hebbenden schriftelijke of mondelinge ziens-wijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Swest Frysln. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de het team Omgeving via het gemeenteloket tel. (0515) 48 90 00.

  VERLEENDE VERGUNNINGVergunning (datum tussen haakjes = datum bekendmaking) is verleend aan:Workum Bruist voor het vieren van Koninginne-dag met diverse activiteiten zoals touwtrekken met muziek na afl oop in een feesttent op de Stedsple te Workum op 29 april, optocht en Koninginnefeest op 30 april en een tentviering op 1 mei 2011 (03-02-2011);Circus Malford voor het geven van circusvoor-stellingen op de Stedsple in Workum in Wor-kum op 15 en 16 juli 2011 (03-02-2011);St. Leugenbollepop voor het organiseren van Leugenbollepop op het Plein in Makkum op 26 augustus 2011 (27-01-2011);Elstar Catering voor het organiseren van klan-tendagen ten behoeve van het 100-jarig bestaan van De Heus Voeders Sneek op 5, 6 en 7 juli 2011 van 09.00 19.00 uur.Makkum, Plein 1. Vergunning voor het houden van een evenement en ontheffi ng overige ge-luidhinder op 19 februari 2011 van 16.00 tot 22.00 uur (08-02-2011)

  BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoem-de verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethou-ders van de gemeente Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagteke-ning ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  BESTEMMINGSPLANVASTSTELLING UITWERKINGSPLANHARINXMAPARK

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln maken op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college van de gemeente Sdwest Frysln bij besluit van 8 februari 2011 het uitwerkingsplan Harinxmapark ongewijzigd heeft vastgesteld.

  INHOUDHet plangebied ligt ten noorden van Sneek. Het plangebied grenst aan het buitengebied van de gemeente Sneek en aan de Stadsrondweg-noord. Het doel van dit uitwerkingsplan is om de aanleg van een park als essentieel onderdeel van de groenstructuur in Harinxmaland. Het ont-werp van het uitwerkingsplan Harinxmapark bevat een toelichting en regels.

  TER INZAGEHet vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 18 februari tot en met 31 maart 2011 ter inzage bij het gemeenteloket in Sneek, Marktstraat 15.

  Het bestemmingsplan is tevens te bekijken op onze website: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plan-

  nen/plannen in procedure/vastgesteld en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl.De digitale planbestanden van het uitwerkings-plan Harinxmapark zijn te downloaden op de volgende weblocatie: http://diensten.iszf.nl/swf/ro-online/upload/0D0E92EC-D207-4F92-8A55-9FC6CD80CDA8/

  REAGERENGedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s Gravenhage door: - een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan; - een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.

  INWERKINGTREDINGHet bestemmingsplan treedt in werking met in-gang van de dag na afl oop van de bovenvermel-de beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het bestem-mingsplan niet op. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State, treedt het bestemmingplan niet in wer-king voordat op het verzoek is beslist.

  MEDEDELINGENRIOLERING NIJLN

  In het zuidwestelijk deel van Nijln vinden mo-menteel werkzaamheden plaats, waarbij de riolering wordt vervangen. De werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd bevatten voornamelijk het herstraten van een deel van de Botniastrjitte, het herstraten van de Hoedema-kersstrjitte en het aanbrengen van twee parkeer-plaatsen aan de Botniastrjitte. Naar verwachting is het werk het eerste kwartaal van 2011 afge-rond. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer R. Grondsma via het gemeenteloket tel. (0515)48 90 00.

  VERVANGEN BETONNEN BRUGGEN SCHARNEGOUTUM, FIIFHS EN GREONTERP

  Begin januari 2011 is gestart met het vervangen van de betonnen brug aan de St. Martendyk te Scharnegoutum. Hierdoor is de St. Martendyk gestremd voor al het doorgaande verkeer. Door middel van borden wordt de omleiding voor het fi ets- en autoverkeer aangegeven. Naar verwachting is de nieuwe brug eind april 2011 gereed.In de tweede week van februari 2011 wordt be-gonnen met het vervangen van de brug aan de Doarpswei te Greonterp. Doordat het verkeer niet omgeleid kan worden, wordt naast de te vervangen brug een tijdelijke brug geplaatst. Op de tijdelijke brug geldt een maximale snel-heid van 10 km/u. De planning is dat de nieuwe brug eind mei 2011 gereed is.Medio februari wordt begonnen met het vervan-gen van de brug aan de Nijewei ter hoogte van Fiifhs. Om het verkeer niet te stremmen wordt naast de te vervangen brug een tijdelijke brug geplaatst. Op de tijdelijke brug geldt een maxi-male snelheid van 10 km/u . De planning is dat de nieuwe brug eind mei 2011 gereed is.Voor vragen over het werk kunt u contact opne-men met de heer N. Lakhi via het gemeentelo-ket tel. (0515) 48 90 00.

  RECTIFICATIE: WONS, WEERSTERWEG 27 In de publicatie van vorige week zijn helaas niet de juiste beschikkingen en de juiste procedures voor de adressen Nijbuorren 23 Hemelum en Weersterweg 27 Wons weergegeven. Hieronder volgt de juiste publicatie voor Weersterweg 27 Wons.Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 30 september 2010 een aanvraag om een vergunning is ingekomen van een veehou-derijbedrijf voor het gewijzigd uitvoeren van een veestalling op het perceel Weersterweg 27, 8747 NR te Wons. Op grond van de verstrekte gegevens is de aanvraag als melding volgens ar-tikel 8.19 van de Wet milieubeheer behandeld. Door middel van een verklaring hebben wij op 2 februari 2011 positief beschikt op bovenstaande melding. Voor de bestaande inrichting is reeds een vergunning verleend.

  BEZWAARBinnen zes weken na publicatie kan een be-zwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. Gedurende de be-zwaartermijn en wel na indiening van het be-zwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gra-venhage

  MILIEUMELDINGEN MILIEU

  Warns, t Sou 58 - Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer (art. 8.41 Wet milieubeheer) voor het wijzigen van een inrich-ting. (20-12-2010)Hindeloopen, Madenlaan 2 - Melding Besluit mestbassins milieubeheer voor het oprichten van een mestbassin. (17-01-2011).Koudum, Zijl 1 - Melding Besluit landbouw Milieubeheer. Melden van een eerder gereali-seerde wijziging. (6 januari 2011)Molkwerum, Flait 5 - Melding Besluit mestbas-

  sins milieubeheer voor het oprichten van een mestbassin. (02-12-2010).

  MILIEUVERGUNNINGRectifi catie: In de publicatie van vorige week zijn helaas niet de juiste beschikkingen en de juiste procedures voor de adressen Nijbuorren 23 Hemelum en Weersterweg 27 Wons weergegeven. Hieronder staat de juiste publicatie.Hemelum, Nijbuorren 23 - wijzigen van een tankstation en autobedrijf.De beschikking is ten opzichte van de ontwerp-vergunning van 7 december 2010 inhoudelijk niet gewijzigd.Wons, Weersterweg 27 - positieve beschikking op de melding art. 8.18 Wet Milieubeheer, voor het gewijzigd uitvoeren van een veestalling. (02-02-2011)

  TER INZAGEAlle stukken liggen van 11 februari tot en met 24 maart 2011 ter inzage.

  BEROEP Van 11 februari tot en met 24 maart 2011 kan tegen bovenvermelde beschikking beroep wor-den ingesteld door:a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht

  tegen het ontwerp van het besluit.b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt

  van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van besluit;

  c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzi-gingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aange-bracht;

  d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

  De beschikking wordt na afl oop van de be-roepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.Het beroepsschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige herzie-ning moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

  VERKEERONDERDEEL VAN HET FRIESE MERENPROJECT FASE 2, AANLEG FIETSPAD OUDEGA - HEEG

  Enkele jaren geleden is er een wens van de be-woners aan de Rigedyk en Lytshuzen om een vrij liggend fi etspad, tussen Oudega en Heeg, aan te leggen. In 2009 is door de raad gehoor gege-ven aan dit verzoek. Begin 2010 is gestart met de eerste studies naar de mogelijkheden. Medio 2010 zijn de fi nancin beschikbaar gesteld om het fi etspad aan te kunnen leggen. In oktober is gestart met de uitvoering van het werk. De plan-ning was om het werk eind 2010 af te ronden. Door de vroeg invallende winter kon dit helaas niet worden gerealiseerd. Het werk wordt in het eerste kwartaal 2011 afgerond. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H.J. van Dasselaar via het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  HALTEPLAN FRIESLAND De uitvoering van het halteplan heeft als doel om haltevoorzieningen op een zodanige manier in te richten dat deze toegankelijk zijn voor gehandicapten en chronische zieken die in een rolstoel zitten.In de volgende dorpen worden de bestaande haltes nog aangepast. Skarnegoutum (2 haltes) Gauw (2 haltes) Goenga (2 haltes) Blauwhuis (1 halte)

  Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer F. Drenthen via het gemeenteloket tel. (0515) 48 90 00.

  GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN TE SNEEK

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln maakt be-kend dat zij op 9 februari 2011 heeft besloten:- een gedeelte van de weg nabij de woning aan

  de Gonggrijpstraat 32 te Sneek aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats en op het onderbord het kenteken te vermelden van het voertuig van degene voor wie de parkeerplaats wordt aangemerkt.

  - een gedeelte van de weg nabij de woning aan de Frittemaleane 4-5 te Sneek aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats en op het onderbord het kenteken te vermelden van het voertuig van degene voor wie de parkeerplaats wordt aangemerkt.

  - een gedeelte van de weg nabij de woning aan de Molenkrite 30 te Sneek aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats. Op het onder-bord wordt het kenteken van het betreffende voertuig vermeld.

  TER INZAGEBovenstaande besluiten liggen ter inzage op het gemeenteloket in Sneek.

  BEROEPBelanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Sdwest Frysln,

  Postbus 10.000, 8600 HA Sneek. Eventuele be-zwaarschriften kunnen worden ingediend binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen

  het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

  Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht niet. Hiertoe kan, indien tegen dit besluit bezwaar is gemaakt en onverwijlde spoed dat vereist, op verzoek van de belanghebbende een voorlopige voor-ziening worden getroffen door de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

  SPOEDAls er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

  OPKREAZJEN 5 DORPENIn september 2008 gaven burgemeester en wethouders het startsein tot realisatie van een programma om vijf dorpen in Wymbritseradiel op te kreazjen. De opdracht werd meegege-ven om samen met de besturen van de plaatse-lijke belangen te inventariseren welke delen van de dorpen in aanmerking konden komen voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.In samenwerking met de plaatselijke belangen zijn er diverse plannen bedacht welke in 2010 tot uitvoer moesten komen. De gemeenteraad heeft voor dit doel 3 miljoen uitgetrokken, inclusief 1 miljoen voorgenomen reservering, waarbij de opdracht is meegegeven dit bedrag te vermeerderen door werk met werk te maken, door locale samenwerking en door het verkrij-gen van bijdragen van hogere overheden.Op 3 februari 2009 heeft de raad ingestemd met het voorstel van het college over de defi ni-tie van de projecten en de voorgestelde priori-teitstelling.De diverse werken, die voornamelijk bestaan uit het herinrichten en herstraten van diverse straten, vinden plaats in de dorpen Oudega, Oppenhuizen, Hommerts-Jutrijp, Nijland en Os-ingahuizen. Bij het werk in Osingahuizen zal de weg een nacht volledig afgesloten zijn voor het doorgaande verkeer. Een week voorafgaande de werkzaamheden zal een vooraankondiging hiervan plaatsvinden.Het werk in Oudega is gereed en de werken in de overige dorpen zijn in 2010 opgestart. Van-wege de winter konden in 2010 niet alle werken volledig worden gerealiseerd en deze worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2011 worden afgerond. Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer H.J. van Dasselaar via het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  RONDWEG WOUDSEND (PROJECT PROVINCIE FRYSLN)

  De uitvoering van de aanleg van de rondweg Woudsend heeft enige vertraging opgelopen. Met uitzondering van de deklaag zijn de werk-zaamheden van het deel rondweg en de paral-lelweg, over het gedeelte, rotonde tot aan de nieuwe brug, juni 2011 gereed. De deklaag op dit trac wordt in een later stadium aange-bracht.Naar verwachting is de uitvoering van de gehele rondweg begin 2012 afgerond. Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer J. Dries via het gemeenteloket tel. (0515) 48 90 00.

  STREMMING BRUG WARNS Wegens werkzaamheden bij de brug te Warns is al het doorgaande (vaar)verkeer van 9 t/m 16 maart 2011 volledig gestremd. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer T. Soeten, van de provincie Frysln (afdeling Nieuwe Werken)telefoonnummer 058-292 55 23.

  STREMMING DE KLASTER TE HEMELUMGedeelte bebouwde kombord Hemelum tot bebouwde kombord Bakhuizen- In verband met herstelwerkzaamheden aan de De Klaster te Hemelum is deze voor al het doorgaande gemotoriseerd verkeer gestremd van maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari 2011 (voorjaarsvakantie). Omleidingsroute wordt aangegeven ter plaatse. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met dhr. S. van der Meer of dhr. P. van Wijngaarden via het gemeenteloket tel. (0515) 48 90 00.

  VERORDENINGEN ENREGLEMENTEN

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln maken bekend dat zij in hun vergadering van 27 januari 2011 hebben vast-gesteld de Verordening Onroerende zaakbe-lastingen. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en heeft terugwer-kende kracht tot 1 januari 2011.

  TER INZAGEDeze regeling treedt in werking op 11 februari 2011 en werkt terug tot en met 1 januari 2011. De regeling ligt ter inzage op de gemeente-loketten in Bolsward, Sneek en Workum. Een ieder kan op zijn verzoek, tegen betaling van de kosten, een afschrift krijgen van genoemde regeling en het genoemde besluit.