friso 2011 week 07

 • Published on
  13-Mar-2016

 • View
  229

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 07

Transcript

 • Albert Schootstra

  Het is helemaal niet zo dat ikgeen plezier meer heb in mijnvak. Maar het regelen houdtnooit op om het zo te zeggen. Datis in de loop van de jaren welveranderd: er is veel meer regel-en overlegwerk gekomen. Enmijn lichaam vertoont haperin-gen die niet met een prikje ofeen pilletje zijn op te lossen. Hetis een proces van wikken enwegen geweest. Aan de ene kantis het hier een Walhalla om tedokteren. We hebben een prach-tig nieuw praktijkgebouw. Het isalleen zo dat ik vanwege mijngezondheid, al ben ik niet ziek,mijn leven op een andere wijzemoet inrichten. Het vaarwel isenorm ingrijpend, want je benter toch vanuit gegaan om hier totje vijfenzestigste te blijven. Ikword nu, zeg maar, freelancer,ik hoop in veel praktijken te kun-nen waarnemen en dat zal denkik wel lukken want er is eengroot tekort aan huisartsen. Enverder zie ik wel wat er op hetmedische vlak op mijn wegkomt. Dit vertelt dokter Johan-nes Maarten (roepnaam Maar-ten) de Weerd (47). Per 1 januarijl. heeft hij zijn praktijk overge-daan aan dokter Jaap Kroijengadie een jaar ouder is danMaarten de Weerd. Hij is inWommels geboren als zoon vaneen echte Warkumer om utens,Jan Kroijenga. Toen Jaap vieren-eenhalf jaar was verhuisde hetgezin Kroijenga van Wommelsnaar Hardenberg; vader Jan wasleraar aan de mulo. En of het zomoet zijn: ook dokter De Weerdis hikke en tein in Hardenberg.Maarten siet op de middelbereskoalle ien klas nder my, aldusdokter Jaap Kroijenga. Beideartsen in spe kregen op het athe-neum geschiedenis van wijlen devader van Maarten de Weerd.Kroijenga heeft er al een loop-baan van twintig jaar als huisartsopzitten: eerst tien jaar in hetbuitenland en daarna tien jaar inAmsterdam. Enkele jaren gele-den vestigden Jaap en zijn vrouwMartine zich in Aldemardum. InWorkum werden de contactenmet Maarten de Weerd ver-nieuwd en hoe het verder isgegaan zal duidelijk zijn. Hoewelde praktijkoverdracht al per 1januari werd gerealiseerd werdeen en ander vrijdagavond ineen gezellig volle grote zaal vande Klameare ook voor de patin-ten en andere relaties van de art-sen beklonken tijdens een uiter-mate geanimeerde receptie waarMaarten de Weerd officieelafscheid nam. Officieel is inder-daad het woord, want officieuszullen heel veel Workumers hemnog vaak tegenkomen: hij blijftinwoner van onze stad, want aanWorkum hebben Maarten en zijnvrouw Judith de Weerd-Mans (48)hun hart verpand. Maar het blijfteen wonderbaarlijke speling vanhet lot dat Workum n Harden-berg zon grote rol spelen in delevens van De Weerd en Kroijen-ga.

  Vrijdagmiddag, in de aanloopnaar de receptie, waren Maartenen Judith de Weerd zo vriende-lijk om met deze krant nog eventerug te blikken. Dat gebeurde inhet prachtige pand aan hetNoard waar ze sinds november1996 tot hun grote tevredenheidwonen. Jan Kroijenga, de vaderdus van dokter Jaap Kroijenga,werd geboren in een huis daartegenover. De pake van dokterKroijenga, ook een Jacob, wasfirmant van de sigarenfabriekKroijenga en Ferwerda. PakeJacob overleed toen heit Jan nogheel jong was, waarna de siga-renfabriek werd opgeheven. Heiten mem Kroijenga waren vrij-dagavond op de receptie aanwe-zig. Maar terug naar Maarten enJudith de Weerd. Het is opval-

  lend dat Judith ook in de medi-sche sector, om het zo te zeggen,werkt. De Workumers weten datnatuurlijk wel omdat ze als prak-tijkondersteuner de beste krach-ten aan de praktijk van haar manMaarten heeft gegeven. ZonderJudith zou de praktijk niet zo zijnals hij nu is, zo zei Maarten vrij-dagavond tijdens zijn officilespeech op de receptie. Hijbedankte daar nog vele anderen,van wie de naam van HinkeGeerligs, de ruggengraat van depraktijk, wel in het bijzondermet ere mag worden genoemd.Judith is verpleegkundige enwerkt sinds begin vorig jaar alsvaatverpleegkundige in het zie-kenhuis Nij Smellinghe inDrachten. Ze begeleidt daar demensen die aan hart- en vaat-ziekten lijden en die daar al danniet aan geopereerd zijn. Spe-ciaal de risicofactoren die bijdeze zieketen een rol kunnenspelen hebben haar beroepsma-tige aandacht. Ze volgt momen-teel ook nog een opleiding totverpleegkundig specialist inGroningen en het zal duidelijkzijn dat haar dagen meer dangevuld zijn. Dit ook omdat zij enMaarten drie kinderen hebben:dochter Rosa (20) die in Amster-dam aan de fotovakschool stu-deert en de zonen Thijs (17) enOnno (15). De jongens wonen nogthuis. Aan de RSG MagisterAlvinus in Sneek bezoeken zij dehavo. In haar geboortestad Am-sterdam kreeg Judith haar oplei-ding onder meer in het OnzeLieve Vrouwen Gasthuis en hetzal nu wel een beetje duidelijkworden hoe zij en Maartenelkaar hebben leren kennen. Delaatste namelijk ging, na nog eenjaar aan de Academie voorLichamelijke Opvoeding inArnhem te hebben gestudeerd,naar de Vrije Universiteit in slands hoofdstad om daar medi-cijnen te gaan studeren. Hij deed met succes zijn artsexamen in1991 en werkte een half jaar alsarts-assistent chirurgie in hetBoven IJ-ziekenhuis in Amster-dam. Daarna werd hij gevraagdte solliciteren in het AmsterdamsMedisch Centrum, meer in hetbijzonder in het vroegere Emma-kinderziekenhuis. Hij werktedaar bijna anderhalf jaar. Daarheb ik mijn liefde voor kleinechirurgische ingrepen opge-daan, vertelt dokter De Weerd.Dat zijn voor mij de krentjes inde pap en de handigheid die jedaar bij opdoet komt natuurlijk

  ook bij bevallingen goed vanpas. In die tijd werd het hemsteeds duidelijker dat hij huis-arts wilde worden en na nog evenin Utrecht te hebben gewerktvertrokken hij, Judith en Rosa in1994 naar Engeland om daar dehuisartsenopleiding te gaan vol-gen. In die tijd was er in Enge-land een schreeuwend tekort aanhuisartsen. Het jonge gezinkwam terecht op het prachtigeEngelse platteland. Het wasdaar heel bijzonder, de prachtigenatuur waar ik met mijn vaderals jongetje van veertien noggewandeld had. Iedere weekhadden we een zogenaamdeterugkomdag in Cambridge, eenprachtige tijd was het. Ondankszijn liefde voor Engeland en metname zijn platteland beslotenMaarten en Judith, die inmiddelsdrie kinderen hadden, na eenhalf jaar waarnemen in Enge-land toch terug te keren naarNederland. Onnodig te zeggendat Maarten de Weerd zijn huis-artsenopleiding met succes hadafgerond. (Tussen twee haakjes:wat moeten medici veel stude-ren. Eerst doe je als alles goedgaat je doctoraal, maar dat zegtop zichzelf nog niets, hoe veelrespect je er ook voor moet heb-ben. Dan volgt het artsexamen enben je echt arts, maar dan moetje nog een specialisatie kiezen.En huisarts is net zo goed eenspecialisatie als noem eens eenzijstraat uroloog.)

  Na terugkomst in Nederland wasdokter De Weerd een jaar waar-nemer in een praktijk inZutphen. En toen kwam lang-zaam maar zeker Workum inbeeld. Op 1 januari 1997 begonhij mee te lopen met zijn voor-ganger, doker Stoel. Een maandlater, 1 februari dus, begon hijofficieel in de praktijk. Op nmand na was hij dus veertienjaar huisarts in Workum. Het isprima geregeld in onze praktijk,zo vertelt dokter De Weerd. Watmij in de huisartsenpraktijk aan-spreekt is het generalistischewerk: je bent voor jong en oudbeschikbaar en je bent er voorgrote en kleine kwalen. En datgaat bij wijze van spreken vaneen teen tot keelpijn. Maar jekrijgt ook te maken met dodelij-ke ziekten en crises in iemandsleven. Het is een verdrietigebeslissing om nu met de praktijkte moeten ophouden, maar hetgeeft aan de andere kant wel rusten opluchting. En ik loop met

  veel ideen rond over kansen enuitdagingen in het vak. Ik be-houd mijn registratie als huis-arts en dat is het kompas waaropik vaar. Dokter De Weerd blijftdus met enthousiasme bezig inzijn vak en daarnaast heefthij houtbewerken, fotograferen(dochter Rosa heeft het niet vaneen vreemde), klussen in huis enlezen als hobbys.

  De receptie was, als gezegd,gezellig en geanimeerd. Het zaldokter De Weerd zeker goed heb-ben gedaan dat zo velen uitinggaven aan hun dank voor het velewerk dat hij als huisarts heeftgedaan. Ik ben geraakt door destroom van reacties en door deprachtige teksten die daarop telezen waren, aldus De Weerd.Het is heel belangrijk om er tezijn. We handelen veelal in onze-kerheid en dat is voor beiden,patint n arts, moeilijk. Mijnadvies is: blijf meedenken metuw huisarts. Zijn opvolger JaapKroijenga werd door hem alseen grote vis omschreven.Kroijenga zelf: Ik hoopje degoeie dingen troch te setten en asder saken minder goed binne, litit my dan witte. Ik sil besykje indoarpsdokter yn de stden War-kum en Hylpen te wzen. Dekomende zomer zal, zo is debedoeling, het tweemanschapPim Engelenburg en JaapKroijenga nog versterking krij-gen van dokter Till Gerling. Danis de bemanning aan de Kon-vintsdyk weer helemaal com-pleet.

  De receptie was mede zo mooidoor de prachtige zang van denog maar 16-jarige AmarinsJansma uit IJlst, die zichzelf opde piano begeleidde. Amarins,leerlinge van het vwo op de RSGMagister Alvinus in Sneek, is devriendin van Thijs de Weerd enfleurde het afscheid van devader van haar vriend op een welbijzonder fraaie wijze op. Zeheeft al vier jaar zangles enzeven jaar pianoles en dat was tehoren! Geweldig! Maar het gaatnatuurlijk om dokter De Weerd.Welnu, Workum zal dokter DeWeerd al blijft hij hier duswonen missen. Maar alsKroijenga het net zo goed doetals De Weerd dan mei it nochhinnebruie. Dokter De Weerd,het ga u en de uwen verder goed.Het is u van harte gegund!Bedankt!

  NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 4

  Kampioenklompzeilengehuldigd

  Pagina 5

  Prachtige donatieaan speeltuinThomashof

  Pagina 7

  Nieuwe locatiepeuterspeelzaalDe Kobbe

  Neem nu een abonnementen ontvang een

  GRATIS ORANJEKOEK*van

  BakkerijVan der WerfDwarsnoard 21 - WorkumTel. (0515) 54 15 17Sd 128 - WorkumTel (0515) 54 25 07

  Bakkersguod Sun en Femmyv. Swinderenstraat 39 - BalkTel. (0514) 60 22 01

  Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks opde hoogte van wat er zich in de regio afspeelt.

  Naam:..............................................................................................................................................................

  Straat: .............................................................................................................................................................

  Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

  O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart.Mijn abonnementsprijs is 28,00 per jaar,postabonnement 42,00 per jaar.

  Datum: ............................................ Handtekening:......................................................................

  Stuur deze bon naar: Workumer Krant FrisoPostbus 7, 8710 AA Workum

  of bezorg deze bon op: Spoardyk 56, 8711 CK Workum

  *Alleen geldig tegen inlevering van deze bon enik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,

  Eigen service- en onderhoudsdienst

  LAATSTE WEKENOPRUIMING

  KORTINGEN TOT 60%DOUCHEWANDEN, BADEN, KRANEN,KERAMIEK, KEUKENKRANEN, ENZ.

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 15 februari 2011 // 134e JAARGANG // week 07

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Markstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Nog 2 weken...En dan heeft Workum ook een Keurslagerij!

  7KLMVYDQGHU0HHUkeurslagerMerk 14, WorkumTel. 0515-541534www.thijsvandermeer.keurslager.nl

  Getuigenvan overvalgezochtDe politie stelt een onderzoek innaar de overval op een tankstati-on aan de Stoombootkade teBolsward. Zaterdag rond 10.30uur kwam een gemaskerde engewapende man het tankstationbinnen. Hij bedreigde de mede-werker in de kiosk van het tank-station met een vuurwapen.Onder dwang van het wapenmoest de 23-jarige inwoner vanGroningen geld en sigaretten ineen tas doen die de overvaller bijzich had. De man vluchtte vervol-gens weg in de richting van deBlauwpoortsbrug. Door de Meld-kamer van de politie Frysln iseen burgernetactie gestart en eris met meerdere politie-eenhe-den naar de verdachte gezocht.Helaas werd hij niet meer gesig-naleerd of aangetroffen.Signalement: blanke man; len-gte tussen de 1.70 en 1.80 meter;tenger postuur; gekleed in eengroene, halflange jas; droeg eenmuts en vermoedelijk eengeblokte sjaal.De politie wil graag in contactkomen met mensen die getuigezijn geweest van dit voorval ofdie de man bij het tankstationaan de Stoombootkade, of eldersin Bolsward, gezien hebben.

  Rients Gratamayn de KlameareMei as gefolch fan it skses dathy yn Tryater-ferbn hn hat meisyn earste toanielstik EintsjeLibben, komt Rients Gratama,yn eigen produksje, t mei in selsskreaune en sels te spyljenmonolooch. No sneon, 19 febre-waris, de foarstelling De Goud-fisk yn de Klameare om 20.15oere.

  Rients Gratama komt meiDe Goudfisk.

  Opvolger Kroijenga heeft Workumer bloed

  Warm afscheid dokter De Weerd

  Maarten de Weerd wijst opvolger Jaap Kroijenga zowel letterlijk als figuurlijk de weg. Foto Koos Haantjes.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 15 FEBRUARI 2011 // PAGINA 2

  Openingstijdendiverse instellingen

  en diensten Frisos ferlineFrisos ferline

  THUISZORG ZUIDWESTFRIESLANDPostbus 2678600 AG SneekTel. (0515) 461 100e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nlwww.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland:alles draait om mensen, thuis!Met 1600 medewerkers biedenwij de volgende diensten aan: Thuisverzorging en -verple-ging...