friso 2011 week 10

 • Published on
  06-Mar-2016

 • View
  224

 • Download
  2

DESCRIPTION

friso 2011 week 10

Transcript

 • NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 4

  RestauratieGertrudis ligtop schema

  Pagina 7

  Topstuk JopieHuisman in Spanjeopgedoken

  Pagina 7

  In prachtichbyld fande Morra

  Kijk ook op:www. .nl

  www.jantegel.nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,

  Eigen service- en onderhoudsdienst

  Nieuw badkamermeubelof spiegelkast?

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 8 maart 2011 // 134e JAARGANG // week 10

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Markstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Bespaar op uwverzekeringspremie!www.verzekeringsmaatwerk.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  De derde Oerpolderloop in ItHeidenskip is zondag opnieuwsuccesvol verlopen. De organisa-tie was dit jaar in handen van SVFriesland, die liet zien veel erva-ring te hebben met dergelijkehardloopwedstrijden. Daarbijwerd men bijgestaan door veelvrijwilligers uit It Heidenskip.

  De Oerpolderloop is een initia-tief van Folkert Jellesma enAntje van der Wal van Bij FolkertOutdoor & Running. Vanwegedrukte konden zij de derde edi-tie niet organiseren, maar de tra-

  ditie werd gelukkig voortgezetdoor SV Friesland, samen metveel vrijwilligers uit It Heiden-skip.

  Een parcoursrecord zat er ditjaar niet in. De ruim 14 kilome-ter werd gewonnen door Willemde Boer uit Exmorra met 51.53.Vorig jaar liep hij 49.20 maar ein-digde hij als tweede, na SaidKanfaoui uit Gouda die het par-coursrecord op 46.06 neerzette.Snelste dame was Ylona Kruisuit Ysbrechtum met 57.33. Vorigjaar vestigde zij het parcoursre-

  cord op 55.20.Het feit dat de snelle tijden vanvorig jaar niet konden wordengevenaard had wellicht temaken met de wind uit hetnoordoosten, die de deelnemersin het tweede deel van de routepal tegen kregen. De Ursuladykwerd daarmee een pittig stukje ItHeidenskip.

  Bij aankomst konden de deelne-mers circa 360 schreven zich in genieten van een kop echtesnert. In It Heidenskip werdenzaterdag vele liters snert ge-

  maakt, die zondag bij het dorps-huis werden afgeleverd. De prij-zen in de verschillende catego-rien kwamen ook uit de regio.De prijswinnaars kregen streek-producten afkomstig van kaas-boerderij De Nylander van defamilie Bokma. De namen vanWillem de Boer en Ylona Kruiskomen op de hikke in de winkelvan Bij Folkert.

  De wisselprijs voor de beste manen vrouw uit It Heidenskip bleefin handen van Johannes de Boeren Ida Hylkema.

  Oerpolderloop ook dit jaar geslaagd

  De deelnemers aan de Oerpolderloop hadden te kampen met een stevige en frisse noordoosten wind en daardoor sneuvelden er geen records.Foto Rinkje van der Heide.

  Jacob Bouwhuis

  Wat voor de ene inwoner van denieuwe herindelinggemeentevoordelig uitpakt, blijkt vooranderen een financile koudedouche. Door de harmonisatievan de onroerend zaak belasting,rioolheffing en afvalstoffenhef-fing zijn een aantal inwoners vande nieuwe gemeente voordeliguit, anderen keken echterbehoorlijk op hun neus toen zede aanslag gemeentelijke heffin-gen over 2011 onder ogen kregen.Voor een ondernemer uitBlauhs was dat de reden omafgelopen donderdagavond naarIJlst af te reizen om zijn onge-noegen over de aanslag te venti-leren. Bij de deur van hetgemeentehuis deelde hij pam-fletten uit met teksten die aanduidelijkheid weinig te radenoverlieten. Garagehouder SikkeWitteveen voelt zich opgelichtdoor de gemeente.

  Toen hij onlangs de enveloppevan de gemeente Sdwest Frys-ln met de aanslag gemeentelij-ke heffingen open maakte, zaktehij bijna door zijn stoel van ver-bazing. Het bleek dat zijn aan-slag ongeveer 45 procent hogerwas dan die van vorig jaar toenhij nog inwoner van Wymbritse-radiel was. Volgens Witteveenzijn er ondernemers die gecon-fronteerd worden met een noggrotere stijging van tarieven. Hijvoelt zich met meerdere collega-ondernemers bedonderd doorzijn eigen gemeente. Dat gevoelzullen de meeste inwoners van

  de voormalige gemeente Nije-furd niet hebben. In de meestegevallen zullen die een zucht vanverlichting hebben geslaakt nahet inkijken en vergelijken vande aanslag. De modale huishou-dingen betalen minimaal 10 pro-cent minder dan afgelopen jaar.In dit geval pakt de harmonisatievan tarieven dus voordelig uit.

  In het vragenuur van de raads-vergadering en bij de program-mabegroting over 2011 en demeerjarenbegroting 2012-2014ging wethouder Maarten Offingaeven in op de voor- en nadelenvan de harmonisatie van detarieven. De telefoon heeft rood-gloeiend gestaan om ruim 1200telefoontjes over dit onderwerpte beantwoorden. Het laat zichraden dat de meeste bellers zichminder positief uitlieten over deaanslag. Wel krijgen alle burgerseen reductie op de afvalstoffen-heffing omdat de reserveringenvan de vijf herindelinggemeen-ten op dit onderdeel terugvloei-en naar de belastingplichtigen.De wethouder verwachte in detoekomst een verdere daling vanhet afvalstoffentarief door effi-cintere transportmogelijkhe-den en het beter scheiden vanafval.

  Ondanks de lastige financileomstandigheden waarin gemeen-ten in Nederland verkeren, is hetgelukt om een sluitende begro-ting en meerjarenbegroting op testellen. Er is tijdig ingespeeld opde rijksbezuinigingen en eenherindelingkorting. In 2011 om-

  vatten de ombuigingen een totaalbedrag van circa. 11 miljoen.Dat bedrag loopt in de meerja-renbegroting op tot een bedragvan circa 14,5 miljoen in 2014.Besparingen en efficiencymaat-regelen door de herindelingleveren het grootste deel op.Daarnaast heeft het nieuwegemeentebestuur een aantalinkomstenverhogende maatrege-len genomen. Veiligheidshalveheeft het gemeentebestuur in ditstadium er voor gekozen om oppolitiek gevoelige onderwerpennauwelijks te bezuinigen. Deoude gemeenteraden zijn innovember vorig jaar in meerder-heid akkoord gegaan met de har-monisatie van de belastingtarie-ven. Dit is een van de belangrijk-ste inkomstenbronnen voor degemeente. In het oordeel over debegroting van 2011 door de pro-vincie wordt ook het weerstands-vermogen betrokken. Het bepa-len van de juiste omvang is com-plex en lastig, er dient namelijkeen complete risico-analyseplaats te vinden. De oudegemeenten hebben afgesprokenom de vastgestelde minima bin-nen de algemene reserve over tedragen aan de nieuwe gemeente.Het gaat hierbij om een totaalvan 12.497.500. Voorlopig wordthet weerstandsvermogen op datbedrag vastgesteld. Omstreeksjuni krijgt de raad inzage in denieuwe nota reserves en voorzie-ningen en dan wordt de defini-tieve hoogte van het weerstands-vermogen vastgelegd. In grote lij-nen gingen de fracties akkoordmet de begroting. Hier en daar

  werden wat kanttekeningengeplaatst. Zo miste Jan Koster(FNP) een duidelijk Fries talen-beleid in het verhaal en sprak hijzijn zorgen uit voor bepaaldebezuinigingen die ten koste gaanvan het werkvoorzieningschapEmpatec en de jongeren- enouderenwerker. Deze zorgenwerden gedeeld door AngelineKerver van GroenLinks die ookvond dat recreatie en toerismemeer stimulansen verdienenomdat deze tak een belangrijkebron van inkomsten vormt voorhet nieuwe grondgebied. Wet-houder Wigle Sinnema wist temelden dat er inmiddels eenambtenaar is aangesteld die zichbezig zal houden met het stimu-leren van het Fries in de gemeen-te en wethouder Maarten Offingagaat op Friese cursus.

  Slechts n van de raadsledenstemde tegen de begroting, datwas Klaas Jan Semplonius vanTotaal Lokaal. Op enkele schrif-telijke vragen over verschillendeposten had hij zijns inziens geen passend antwoord gekre-gen, dus vandaar. Nu zat deraadsvergadering met een over-laden agenda, bestaande uitveertig agendapunten, ook niette wachten op een veelheid vanaanvullende vragen, amende-menten en moties, want ruimvier uur vergaderen liet zijn spo-ren na en in sommige gevallensloeg de meligheid toe.

  (Meer over de vergadering van deraad is elders in deze krant telezen.)

  Harmonisatie gemeentelijke tarieven

  Voordeel en koude douche

  Fusiegemeentevoorbereid opearste ljipaaiDe ljipaaideskundige van hetCDA, Jentje Steringa, had gecon-stateerd, zo bleek donderdag tij-dens de vergadering van degemeenteraad, dat het openlandschap van de gemeenteSdwest Frysln de laatstedagen is opgesierd met kieviten.Bij een enkeling stroomt hetbloed dan sneller door de ade-ren, zo ook bij Steringa. Hij ver-wacht dat het sijke binnen enke-le weken aan de leg zal zijn. Inhet vragenuur vroeg hij zich afwaar de vinder van het eerstekievitsei zich moet melden na dehistorische vondst, waar de over-handiging plaats dient te vinden,welk telefoonnummer op hetmoment suprme gebeld moetworden en of de nieuwe gemeen-te over het nodige gereedschapbeschikt om het lotterproces pro-bleemloos te laten verlopen.

  In zijn hoedanigheid als burge-meester en als oud-bewindvoer-der van het departement land-bouw en visserij wist HayoApotheker alle ingrijpende vra-gen naar tevredenheid te beant-woorden. In de eerste plaatsmoet de vinder en/of vindster0515-489000 bellen, buiten kan-toortijd is het telefoonnummervan de Bond van Friese Vogel-beschermingwachten (BFVW)beschikbaar. Aangezien er op vijfgemeentehuizen nog het nodigegereedschap voor een deskundi-ge lotterproef aanwezig is, maghet geen probleem zijn voor deeerste ljipaaiprocedure. De bur-gemeester waarschuwde dat hijook op de hoogte is van aaisikers-kaarten, nazorg, sms-meldingenzovoorts. Kortom: het gemeen-tebestuur is helemaal klaar voorde instandhouding van het eersteljipaai-fenomeen. (JB)

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 2

  Openingstijdendiverse instellingen

  en diensten Frisos ferlineFrisos ferline

  THUISZORG ZUIDWESTFRIESLANDPostbus 2678600 AG SneekTel. (0515) 461 100e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nlwww.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland:alles draait om mensen, thuis!Met 1600 medewerkers biedenwij de volgende diensten aan: Thuisverzorging en -verple-ging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau

  Voedingsvoorlichting endieetadvisering

  Cursussen en themabijeen-komsten

  Uitleen van hulpmiddelen enverpleegartikelen

  Thuishotel Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onzedienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met deklantenservice van ThuiszorgZuidwest Friesland, telefoon:(0515) 461 100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  SpreekuurWijkverpleegkundige:U kunt met al uw vragen overThuiszorg Zuidwest Friesland enspecifiek gericht op Verzorging& Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen.Zij kan samen met u de zorgregelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen metde aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.Tel. (0515) 461424Wijkverpleegkundige:Uilkje Attema Inloopspreekuur:ma t/m do tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:Ria SpeerstraInloopspreekuur:ma en vrij tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige:Toos v/d BroekSpreekuur:dagelijks tussen 13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige:Linda FolkertsInloopspreekuur:di en do tussen 13-14 uurOok op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06 51 101 399Verzorgingshuis Talma Hiem(ingang H.Gorterstraat) 8561 BSBalk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur.Tel. (0514) 604 101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/mvrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

  BIBLIOTHEEK WORKUMBegine 52, telefoon 0515 541623

  obworkum@bswf.nlwww.bibliotheekworkum.nl

  BIBLIOTHEEK KOUDUMDs. L. Tinholstraat 3B,telefoon 0515 532120obkoudum@bswf.nl

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  SERVICE-BUREAU TE PLAKZoekt u hulp voor in de huishou-ding, dan kunt u bij ons terecht!Omdat onze vrouwen in loon-dienst zijn, is het uurtarief16,- euro per uur incl. BTW. Wiltu meer informatie, dan kunt ubellen met Trudi 06-20278801 ofu komt eens een keer langs in deKlameare waar het kantoor vante Plak gevestigd is.

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGINGWORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com

  Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

  EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-loop winkel.Onderweg 6, KoudumAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 10-15 uur enelke 1ste za. van de maandvan 10-15 uurVoor afhalen: Tel. 0514-523343Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buitenopeningstijden.

  AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLANDMeldpunt vermiste en gevondenhuisdieren.Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

  PALLIESPORT

  NOARD 53TEL. 542222

  WORKUM

  voor sport en vrije tijd en sportprijzenTIMPAAN WELZIJNMaatschappelijk Werk:Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward0515-573763E-mail:amw@timpaanwelzijn.nlSpreekuur maandag t/m vrijdagVan 8.30-9.30 uurJongerenwerk:Voor ondersteuning aan diverseJongerenorganisaties:Heichina Hidding, 06-50286406E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman, 0515-421313E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl

  DIERENARTSENPRAKTIJKVAN WAARD TOT KLIFMa/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur envolgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum

  Gevraagd een boerenknecht. K. Westra, Heidenschap. Gevraagd een timmerknecht.A. de Jager, Bascohof. Gevraagd een vaste arbeider, genegen te melkrijden. Tj. deVries, Breewarsdyk. Te koop gevraagd oude klederdracht en priksleedje. Brievenbureau Friso. Waterschap Westergos IJsselmeerdijken: Scharverhuring 1957.Aangeboden percelen tussen Piaam en Gaast, Gaast en Doniaburen met Jouke SjoerdsPolder, Workumer Vuurtoren tot Scheidingshek Oosterdijk bij Hindeloopen, Oosterdijkbij Hindeloopen, Westerdijk bij Hindeloopen, Molkwerumerdijk. Het Dijksbestuur: H.R. Kingma, dijkgraaf J. D. de Jager, secretaris.*********************************************************************

  Woensdag hield de vereniging Warkums Erfskip de jaarvergadering in De Wijnberg, hetbetrof de vijfde jaarvergadering van de vereniging. Voorzitter K. Mast opende de bij-eenkomst en deed dat niet met een hamerslag maar met een bterboar. Welkom wer-den geheten allen die naar deze vergadering waren gekomen en in het bijzonder de bur-gemeester met echtgenote. Er werd een voordelig saldo gemeld van 200 gulden, dit zalin de toekomst worden besteed aan enkele kostbare aankopen. In het bestuur was aftre-dend W. Visser en in zijn plaats werd M. Visser gekozen. W. Keikes was de sprekervoor deze avond en hij nam de aanwezigen mee op een tochtje door het oude Zuiderzeestadje. F. S. de Vries uit Haarlem verzocht het bestuur van Warkums Erfskip om mede-werking te verlenen tot het laten plaatsvinden van een dag voor oud-Workumers.*********************************************************************

  Nutsavond, die in de middag al een aanvang nam met een verteluurtje verzorgd doorAafje Top uit Amsterdam, voor vele Workumers geen onbekende. Ook s avonds ver-vulde Aafje Top een hoofdrol in het programma. Mw. Top droeg o.a. voor uit het boekvan Mary Webb Kostbaar Gif. B. Groenhof sprak, wegens een lichte ongesteldheidvan voorzitter Oosten, een inleidend- en later ook een slotwoord.*********************************************************************

  In maart 1955 was de nieuwe School met de Bijbel geopend aan de Doltewl, verledenweek vond de opening plaats van het nieuwe gymnastieklokaal dat tegen de school isaangebouwd. In een lokaal van de school werden de genodigden ontvangen en sprak dsSpaling het welkomstwoord. Spreker vertelde over het tot stand komen van het gymlo-kaal. Om alles rond te krijgen werd heel wat energie gebruikt. Aannemer Johs. Dijkstrahad de bouw verzorgd en een keurig stuk werk afgeleverd. Ook aan het gemeentebe-stuur werd lof gebracht en de burgemeester sprak daarvoor de dank uit. AannemerDijkstra sprak een woord namens alle uitvoerders. De gymnastiekleraar van de Ulo,Monsma en ook de voorzitter van SVW, J. Stam, waren opgetogen over de inrichtingvan het lokaal. Plaatselijke sportverenigingen zullen gelegenheid krijgen van het nieu-we lokaal gebruik te kunnen maken. A. Werumeus Buning, vertegenwoordiger vanPlaatselijk Belang en VVV, sprak ook felicitaties uit. Spreker bood naast een bloeme-tje een eenvoudig, maar zeker functioneel, asbakje aan. Er werden kopjes thee en koek-jes rondgedeeld. Het werd zelfs rokerig in het lokaal en dat kwam omdat er gretiggebruik werd gemaakt van de mogelijkheid een paffertje in de brand te steken.Sigaretten en sigaren stonden immers in ruime sortering op de tafels. Er werd op gewe-zen dat in de nieuwe sportzaal beslist niet gerookt mocht worden. En toen het tijd wasom de nieuwe zaal te bezichtigen bleven de rokertjes achter in de asbakjes.*********************************************************************

  Het buro te Koudum is vanmaandag t/m vrijdag tussen09.00-17.00 uur geopend en opafspraak. Telefoon 0900 8844.Inloopspreekuur wijkagent:elke maandagochtend in hetgemeentehuis te Workum van10.30 en 11.30 uur.

  Buurtagent:- Johan Swieringa voor Nijefurd

  E-mail adressen buurtagent:Johan Swieringa:johan.swieringa@friesland.politie.nl

  KerkdienstenZondag 13 maart 2011

  WORKUMRooms Katholieke Kerk:- 9.30 uurBaptisten Kerk:- 9.30 uur br. J. de VriesProtestantse Gemeente:- 9.30 uur ds. L. Marchand, dienst in de KlameareDoopsgezinde Kerk:- 10.00 uur br. S. van der Linden, dienst in Bolsward

  IT HEIDENSKIP- 9.30 uur ds. D. Hasper, 1e zondag 40 dagen tijd en Frysk

  WeekenddienstenHUISARTSWorkum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen:Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u door-verbonden naar de dienstdoende huisarts.

  TANDARTSZaterdag 12 maart en zondag 13 maart 2011Tandartspraktijk De Witte HerenWitherenstraat 1a, 8701 JJ Bolsward, tel: 0515-238980

  Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoendepraktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur.- Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen -

  WWWSTEUNBARTIMEUSNL

  5ZIETOBSTAKELS7IJZIENMOGELIJKHEDEN

  Blinde en slechtziende mensen kunnen veel. Spelen. Leren. Werken. De Vereniging Bartimus Sonneheerdt helpt. Help mee, geef via rekeningnummer 400 40 40.

  Kijk ook op steunbartimeus.nl.

  Activiteitenprogramma WaldrikhiemDienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

  Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht indienstencentrum Waldrikhiem. Cordinator: Tjitske Visser.Noard 177 te Workum. Telefoonnummer 0515-543709.

  Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op devoicemail dan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij Marinacker: Marinacker 1.

  Telefoonnummer 0515-436820.

  Woensdag 09-03 10.00 uur Gezellige koffie leute Donderdag 10-03 14.00 uur Film de gouden Swiepe

  (alleen bij voldoende deelname)

  Vrijdag 11-03 09.30 uur Gymnastiek 09.30 uur Nifel Oerke

  Maandag 14-03 10.00 uur Volksdansen14.00 uur Sjoelen

  Woensdag 16 -03 10.00 uur Gezellig koffie leute

  Om alvast in de agenda te zetten

  Donderdag 17 maart spelmiddagOproep: Wij zijn op zoek naar oude boeken voor de lentefair van 11 mei. Als u thuis wat heeft liggen mag u dit

  afgeven op Waldrikhiem.

  Wist u dat iedere 50 plusser welkom is in Waldrikhiem?

  Geertje en Tjits ontmoeten u graag Tel 543709 E-mail Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl

  Workum vanvroeger en nu

  Vanaf vandaag begint in onze krant een serie van de hand van debekende Workumer fotograaf, die ook veel diensten aan deze krantverleent, Henk Gorter. Hij wil in deze serie, zoals de kop ook alduidelijk maakt, het Workum van vroeger en nu met elkaar verge-lijken. Op de nieuwe foto de situatie aan een gedeelte van hetNoard zoals deze nu is met van links naar rechts een gedeelte vanJopies Hskeamer, Het Boekhuis en twee panden van de Bentex.De oude foto laat de situatie omstreeks 1895 zien van de pandenmet de nummers 15, 17, 19 en 21. Geheel links een gewoon woon-huis, dan de Workumer Koekfabriek later werd dat Gaastradrukkerij vervolgens Trijntje Schuitemaker Textiel (en na ver-loop van tijd werd dat Jan Sikkes) en tenslotte (op nummer 21)een handel in uurwerken. Later vond schoenmaker B. Eiling hierdomicilie. De handel in uurwerken was in handen van J. Lamerisdie zich in 1895 in Workum vestigde. Velen staan keurig in hetgelid op de foto van ongeveer 1895. Dat ging vroeger zo: fotografiewas relatief nieuw en iedereen wilde wel op de foto

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 3

  FAMILIEBERICHTENFamilieberichten worden uit standaard-lettertypengezet en volgens standaard indeling geplaatst.Vignetten, afbeeldingen en fotos worden opverzoek geplaatst.Tekst voor familieberichten dient bij voorkeurdigitaal te worden aangeleverd.Bij telefonische opgave of slecht te lezenaangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voorde fouten in de gemaakte advertentie.Van deze standaard opmaak kan slechts wordenafgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzochtof vermeld.

  OVERLIJDEN

  Kijk ook eens opwww.huniadrukkerij.nl

  Algemene Kennisgeving

  Na een afnemende gezondheid is overledenonze lieve broer, zwager en oom

  Jan PruiksmaWorkum, 4 juni 1923 Urk, 27 februari 2011

  Sjouk Berkhout-PruiksmaDirk Berkhout (in liefdevolle herinnering)

  Klaas Pruiksma (in liefdevolle herinnering)Geertje Pruiksma-WassenaarAnneke Pruiksma (in liefdevolle herinnering)

  Bouke PruiksmaSiem Pruiksma-Ybema

  Oedske Nauta-PruiksmaJilles Nauta (in liefdevolle herinnering)

  Neven en nichten

  Workum, 3 maart 2011

  www.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland biedt met

  circa 1600 professionele en betrokken

  medewerkers diensten op het gebied van

  zorg, wonen en welzijn. Dat doen we

  aan ruim 140.000 mensen in onze regio.

  Onze werkzaamheden zijn zo ingericht

  dat clinten zo lang mogelijk thuis in

  hun eigen vertrouwde omgeving kunnen

  blijven wonen. Thuiszorg Zuidwest

  Friesland is een organisatie waar mensen

  zich thuis voelen en graag werken.

  Wijkziekenverzorgende 18 uur - 24 uur per weekHet betreft in eerste instantie een functie voor een jaar, met de intentie voor onbepaalde tijd.

  Het cluster Verzorging en Verpleging biedt clinten hulp aan bij persoonlijke verzorging en

  verpleging. Verzorgenden en verpleegkundigen assisteren clinten bij hun dagelijkse verzorging, zoals

  wassen, aankleden, eten en drinken. Verder kunnen zij clinten ondersteunen bij verpleegkundige

  taken zoals wondbehandeling en medicijntoediening. Ook geven zij advies en begeleiding over

  bijvoorbeeld ziekenverzorging door familie. Je werk bestaat uit het verzorgen en verplegen van en

  het bieden van (psycho-)sociale begeleiding aan clinten en/of mantelzorg in de thuissituatie, waarbij

  zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van de clint wordt gestimuleerd. Binnen het kader van de

  gestelde indicatie wordt in overleg met de clint bepaald welke taken worden verricht.

  Wij vragen een afgeronde opleiding Verzorgende IG, MDGO-VP of gelijkwaardig. Je beschikt daarnaast

  over enkele jaren werkervaring als Verzorgende IG, bij voorkeur in een extramurale omgeving. Je kunt

  zelfstandig werken en handelend optreden en je houdt overzicht over het totale zorgproces. Daarnaast

  heb je overredingskracht, kun je stimuleren en motiveren en de eigen beroepshouding bewaren.

  Je beschikt over een rijbewijs en auto en je bent inzetbaar in zowel de dag- , avond- als weekenddienst.

  Wij bieden afwisselend en zelfstandig werk in een eigentijdse organisatie. Onze arbeidsvoorwaarden

  zijn conform de CAO VVT. Je salaris is overeenkomstig salarisschaal FWG 35, minimaal 1.526,40 tot

  maximaal 2.216,16 bruto per periode van 4 weken bij een 36-urige werkweek.

  Informatie over de functie kun je inwinnen bij mevrouw L. Folkerts, wijkverpleegkundige,

  tel. (0515) 543 116. De volledige functiebeschrijving kun je opvragen bij afdeling P&O,

  tel. (0515) 461 106. De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

  Bij gelijkblijkende geschiktheid, gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat.

  Je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae dienen uiterlijk 20 maart 2011 in ons bezit te zijn.

  Je kunt deze sturen naar: Thuiszorg Zuidwest Frieslandt.a.v. afdeling P&O o.v.v. WZV/Workum (18-24) Postbus 267 8600 AG SNEEK

  of mailen naar solliciteren@thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Frieslandteam Workum is op zoek naar:

  Ziet en hoort u het goed?

  U ziet en hoort het goed bij Vellinga Optiek in Workum!

  Jawel! Iedere VEERTIEN DAGEN houdt Vellinga Optiek - Audiospecialist zitting inverenigingsgebouw Oer de Toer aan de Merk 7-A. U kunt hier terecht voor:

  VAKKUNDIGE OOGMETING EN OOGDRUKCONTROLE UITGEBREIDE ACTUELE MONTURENCOLLECTIE AANPASSING EN CONTROLE VAN ALLE SOORTEN CONTACTLENZEN REPARATIES EN BIJSTELLEN MONTUREN EN BEZORGING AAN HUIS OOK OOGMETING AAN HUIS!U kunt bij ons ook terecht voor een gehoortest en levering van de modernste digitale hoortoestellen.

  Voor een afspraak kunt u bellen met: Vellinga Optiek, telefoon 058-2162124 ofmail naar vellinga.optiek@planet.nl

  Ons service-adres in Workum: Johan Gorter, Fgelikkers 3, Telefoon 0515-542969

  Toanieljn It HeidenskipSneon 12 maart om 20.00 oere

  in doarpshs It Heidenskip.

  Yn it oare fel spilet Ik wol mei Lousma prate,in komysk blijspul in twa bedriuwen.

  Eltsenien is wolkom!

  Entree: 5,- p.p.Kaartsjes bestelle by: J. Haanstra, 0515-541727

  of johanneshaanstra@hotmail.com

  BANDSTRA BOUWMARKTSd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

  RolgordijnenPliss / Lamellen

  Rolhordeuren / RolhorgordijnenOp maat gemaakt!

  GRATIS opmeten en plaatsen

  SCHERP

  GEPRIJSD

  GrafmonumentenVan der Wal

  Balkfinne 1b8711 AW WorkumTel./Fax 0515-543173Mobiel 06-22449234info@grafmonumentenvanderwal.nlwww.grafmonumentenvanderwal.nl

  Glasbedrijf Zuidwesthoek Glasservice voor ZW-Friesland Dubbelglas Interieurglas

  www.glasbedrijfzwh.nl0515

  540111

  Arjen BouwsmaT. 06 30652445E-mail: schildersbedrijf-bouwsma@hetnet.nl

  Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nlLET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

  A-merktegels bodemprijzen!Wand & Vloerafhaalprijsjes

  Voordeel!!Op voorraad

  DE GOEDKOOPSTE IN DE REGIO

  BANDSTRABOUWMARKT

  Sd 20 - 22, Workum,tel. 0515-541394

  loonbedrijf en transportbedrijf,zand- en grindhandel

  E.B. van Kalsbeek

  Alles te leveren voor: Tuin Wegenbouw Bouwmaterialen Manege bakken

  Verhuur van: Rupskranen van 7 tot 20 ton Shovel Kipautos 6x6 W.S. met kraan Kipautos 8x8 W.S. Kippertrailers

  Voor info: www.vankalsbeektransport.nlE-mail: transport-vankalsbeek@hetnet.nlOok zaterdags zijn we open.Tel. 0515-541810Scharnebuursterweg 21 Ferwoude

  Een groot assortiment in: Tapijt en vinyl Gordijnen en vitrages Tafelkleden en karpetten Deurmatten

  Parket en laminaat Zonwering

  Telefoon 0515-413775, telefax 0515-413956Oude Koemarkt 38c - Grootzand 83 - 8601 AV Sneek

  Inlichtingen bij Bart & Joke Bouma, Ielaak 17, Workum, telefoon 0515-541809

  Een huis vol woonideen

  Tapijthuis

  Afvalverwerking, transport en recycling bv

  Totaal recycling voor al uw afvalInzameling en verwerking voor bedrijf en particulier.

  Oud-papier, schroot, metalen, kunststoffen.Bouw- & sloopafval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval.

  Containers van 1 tot 40 kuub.Harlingen 0517-418 552www.visserafvalverwerking.nl

  Vindt u een mooi gazon belangrijk?Met John Deere tuin- en parkmachines zult u met veel plezieruw gazon maaien. U heeft al een gazonmaaier voor nog geen 300,-. Kom dus zo snel mogelijk naar uw John Deere dea-ler voor een demonstratie.

  Gebr. Gerlsma B.V.Lutswei 1-WorkumHottingawei 34 - Nijland

  SLOOPBEDRIJFDE JAGER & SIEMENSMAVoor al uw sloopwerk - containerverhuur -

  diamantboren - zagen - enz., enz.WORKUM - Tel. 0515 541940 of 541988

  Wij hebben voor u de volgendearrangementen in de aanbieding

  Info: 0515-232222 / 0514-523074info@taxivanderbles.nl / info@koudumtours.nlwww.taxivanderbles.nl / www.koudumtours.nl

  Zaterdag 15 oktober 2011 (Alleen vervoer)

  Symphonica in Rossomet Nick & Simon

  30,00 p.p.Opstap mogelijk in Makkum, Bolsward,Koudum, Balk en Lemmer.

  Voor aluw

  DRUKWERK

  Hunias Drukkerij0515-541466

  www.huniadrukkerij.nl

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 4

  Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de ge-meenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wnsera-diel en Gaasterln-Sleat. Centraal Bureau voor infor-matie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing:De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar.- Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar.- Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar.- Tussenschoolse opvang.- Peuterspeelzalen.e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nlwebsite: www.kinderopvangzwfrl.nl

  HandboogschutterijMaandag 28 februariHout: Tamara Magomadeva 113ptn.; Paul van Keimpema 108ptn. Bare bow (groot blazoen):Kees Salverda 144 ptn.; Fokke deVries 107 ptn. Bare bow: JanHaanstra 208 ptn.; Henk Keizer197 ptn.; Henk Venema 179 ptn.;Jaap de Jong 174 ptn.; OttoOnderwater 173 ptn.; Jan van derVeen 164 ptn.; Irina Laube 161ptn.; Lothar Laube 147 ptn.;Niels Pelle 123 ptn.; Dirk Porsius83 ptn.; Tonko Hofman 82 ptn.

  DartuitslagenDinsdag 1 maartRijsterbos - September 1 7-3September 2 - Ropeinen Om Utens 5-5Henk Wind 141 checkSeptember 3 - Bommel 1 5-5Dick Nauta 104 en 128 checkSmidte - Bakhzen 4-6Peter Lammers 108 check

  De fotos bij dit artikel spreken in feite voor zichzelf. Fijn om te weten dat de Gertrudis op vele fronten een monument in het Workumer stads-beeld zal blijven.

  Futsal week 10Dinsdag 22 februari 2011De Middelzee te BolswardBolswardia 2 Workum 420.30 uur

  Dinsdag 22 februari 2011De Rolpeal te WorkumWorkum da1 ONT/CHZ da219.00 uurWorkum 1 De Herauten 120.00 uurWorkum 2 VWC 121.00 uur

  Uitslagen week 9Workum da1 - ONS da1 6-0Workum 1 - ZVF 1 4-3workum 2 - Ens 2 5-8RES 2 - Workum 3 5-9RES - Workum 5 0- 16

  V.V. WorkumProgramma 12 maart- Heeg 1 Workum 1Aanvang 14.30

  - ONS 3 Workum 2Aanvang 14.30

  - Workum 3 DWP 3Aanvang 12.45

  - Workum 4 Arum 2Aanvang 14.30

  - Workum DA1 Harlingen DA1Aanvang 14.30

  - Workum A1 SC Stiens A1Aanvang 11.00

  - Workum B1 HRC B1Aanvang 11.00

  - Workum MC1 SC FranekerAanvang 14.30

  - Makkum C1 Workum C1Aanvang 09.30

  - Workum C2 LSC 1890 C3Aanvang 09.00

  - ONS/TOP 63 C3 Workum C3Aanvang 10.30

  - Workum D1 Dronrijp D1Aanvang 09.00

  - Mulier D3 Workum D2Aanvang 09.45

  - Workum E1 SC Joure E5Aanvang 09.00

  - Sleat E2 Workum E2Aanvang 09.15

  - CVVO E5 Workum E3Aanvang 11.20

  - Workum F1 Akkrum F1Aanvang 09.00

  - Workum F2 JV Bolsward F2Aanvang 10.00

  - Workum F4 SWZ F5Aanvang 10.00

  - Delstrahuizen F3 Workum F5Aanvang 10.00

  - Akkrum F6 Workum F6Aanvang 10.00

  Uitslagen 5 maartWorkum 1 DESZ 1 2 - 1Workum 2 Makkum 2 1 - 1Oudehaske 3 Workum 3 5 - 0IJVC 3 Workum 4 3 - 0MKV DA2 Workum DA1 2 - 7Wyckels/H A1 Workum A1 0 - 1SC Stiens B1 Workum B1 2 - 3GAVC MC1 Workum MC1 4 - 1Workum C1 SC Joure C2 11 - 0RES D1 Workum D1 2 - 1Workum D2 QVC D2 6 - 1Delfstrah. E1 Workum E1 4 - 3Workum E2 ONS E3 4 - 3Workum E3 Oudega E3 1 - 3Gorredijk F1 Workum F1 2 - 1Gorredijk F2 Workum F2 0 - 4Workum F3 Oeverzw. F2 1 - 2Workum F5 Workum F4 1 - 4Workum F6 Heeg F4 2 - 1FFS F2 Workum F7 1 - 6

  Albert Schootstra

  De PvdA is bij de woensdag ge-houden verkiezingen voor Pro-vinciale Staten de grootste partijgeworden in de nieuwe (fusie)gemeente Sdwest Frysln. Desamenvoeging van Bolsward,Sneek, Wynbritseradiel, Wnse-radiel en Nijefurd volgt daarmeeprecies de trend in geheelFriesland waar de PvdA voorhet eerst sinds 1987 ook degrootste partij werd. Landelijkgezien werd de VVD de grootstepartij. In Sdwest Frysln kwam60,1 procent van de kiesgerech-tigden zijn stem uitbrengen endat was meer dan provinciaal(59,9 procent) en landelijk (54,2procent) gezien. In heel Neder-land brachten bijna 8 procentmeer kiezers hun stem uit in ver-gelijking met de verkiezingenvoor de Provinciale Staten in2007. In Sdwest Frysln (alleoude gemeenten bij elkaaropgeteld) kwamen bij de verkie-zingen voor Provinciale Staten in2007 veel minder mensen stem-men (55,3 procent), maar bij deverkiezingen voor de TweedeKamer in juni vorig jaar warenhet er meer (77,8) procent.

  Het CDA liep in Friesland, even-als landelijk gezien, een hardetik op. De christen-democratenverliezen vier zetels in de Statenen duikelen van twaalf naar acht.Het CDA was niet eerder inFriesland z klein. Landelijkgezien echter was het verlies vanhet CDA in Friesland het kleinst.De PvdA haalde elf zetels en datbetekent een verlies van n,

  maar de sociaal-democraten zijnmet hun elf zetels dus wel degrootste partij in de Staten. DeChristenUnie verloor maarhoudt de drie zetels die de partijal bezet. De VVD groeide van vijfnaar zes zetels in de Staten en dePVV van nul naar vier. Ook D66kan tevreden zijn: de Democra-ten gingen van nul naar tweezetels in de Staten. De FNP (vanvijf naar vier zetels) en de SP(van vier naar drie) verloren.GrienLinks won weliswaar maarblijft toch op de twee zetels, diede partij ook al in de oudeStaten had, staan. De overigepartijen slaagden er niet in omin de Friese Staten een zetel teveroveren, ook niet dus de senio-renpartij 50Plus.

  Wat de uitslag van de verkiezin-gen van woensdag voor gevolg zalhebben in de Eerste Kamer isnog onduidelijk. De leden vanProvinciale Staten kiezen eindmei de leden van de EersteKamer, maar daarbij zijn allerleiingewikkelde berekeningen aande orde. Zo heeft een stem vaneen statenlid in het (dichtbevolk-te) Zuid-Holland bijvoorbeeldmeer gewicht dan een stem vaneen statenlid uit Friesland datveel minder inwoners telt. Eenstem van een Noord-Hollandsstatenlid heeft weer meergewicht dan die van een collegauit Zeeland enzovoorts. Boven-dien zijn er nog ingewikkeldeberekeningen in het geding inza-ke de verdeling van de restzetels.Zoals het er nu voorstaat kan decoalitie van VVD en CDA, metgedoogsteun van de PVV, reke-nen op 37 zetels van de 75 in de

  Senaat, net geen meerderheiddus. Veel zal dan ook afhangenvan de SGP in de Eerste Kamer(twee zetels) als het gaat om hethelpen van het huidige kabinetaan een meerderheid in dieSenaat.

  Het CDA verloor in SdwestFrysln niet alleen fors in verge-lijking met de verkiezingen voorde Provinciale Staten in 2007,van 31,6 naar 21,4 procent, maarging ook wat achteruit in verge-lijking met de verkiezingen voorde Tweede Kamer van juni vorigjaar toen de partij nog 21,8 pro-cent haalde. De PvdA haalde inonze gemeente 22 procent en datwas minder dan in 2007 (22,1 pro-cent), maar meer dan vorig jaar(21,6). De VVD won in onzegemeente in vergelijking met2007 (van 11,3 naar 14,8 procent),maar kwam minder sterk naarvoren vergeleken met de kamer-verkiezingen van 9 juni vorigjaar toen de liberalen 16,8 pro-cent van de stemmen haalden.Verliezers in vergelijking met2007 de een meer, de anderminder waren in SdwestFrysln de FNP (van 12,2 naar11,1 procent), de SP (van 9,1 naar6,9) en de ChristenUnie (van 5,5naar 4,2). GrienLinks won (van3,6 naar 4,6 procent), evenals D66(van 1,4 naar 4,2 procent) enuiteraard de PVV (van niks naar8,2 procent). In 2010, bij de ver-kiezingen voor de TweedeKamer, haalden de volgelingenvan Geert Wilders echter 10,9procent in Sdwest Frysln endaarmee was in onze gemeenteook weer de landelijke trendzichtbaar: de PVV won wel fors

  maar ging achteruit vergelekenmet de verkiezingen van vorigjaar.

  De verkiezingen van woensdaggeven in onze gemeente dus detrend te zien die ook landelijk tesignaleren valt: het CDA verliestfors (al viel het de christen-democraten in Den Haag woens-dag nog mee vanwege de desas-treuze voorspellingen in de pei-lingen) en ook de PvdA verliestenigszins maar wordt door hetveel forsere verlies van het CDAprovinciaal gezien wel de groot-ste. De VVD wint maar niet zoveel als vorig jaar en de PVV isde grote winnaar maar toch nietzo overweldigend als werd ver-wacht. Feriene Lofts, dat in zeke-re zin wel een voedingsbodem inde nieuwe gemeente SdwestFrysln leek te hebben vanwegezijn verzet tegen de voorgeno-men gemeentelijke herindeling,werd weggevaagd en haalde inde hele gemeente slechts 61stemmen.

  De algemene conclusie is datzowel landelijk als provinciaalen tenslotte ook in SdwestFrysln het politieke landschapeen steeds meer versnipperdbeeld te zien geeft. Nooit warende winnende partijen z klein.Intussen is de verwachting dathet nieuwe college van Gedepu-teerde Staten in Friesland zalbestaan uit PvdA, CDA en VVD.Dit zou betekenen dat deChristenUnie gedeputeerde PietAdema ziet verdwijnen naar degewone statenbankjes en dat deVVD in het college terugkeert.

  Winst voor PVV en VVD, forse tik CDA

  PvdA grootste Sdwest FryslnHet college van burgemeester enwethouders van de gemeenteSdwest Frysln heeft beslotende Nederlandse Bach Academieeenmalig 15.000 euro te geven.Deze bijdrage is bedoeld voorhet voorbereiden en opstellenvan een plan van aanpak.

  De Nederlandse Bach Academieis een initiatief van de bekendemusicus en dirigent HoitePruiksma. De Academie richtzich op oude muziek, die onge-veer de periode van 1600 tot 1850beslaat, waarbij de muziek vanJohann Sebastian Bach centraalstaat. Het wordt een vooruitstre-vende opleiding. De BachAcademie wil een brug slaan tus-sen gespecialiseerde musici enconservatoriumstudenten.

  Niet alleen vakstudenten ennieuw muzikaal talent krijgen

  een podium. De academie wilook met name gevorderde ama-teurmusici de gelegenheid bie-den zich verder te bekwamen.Via speciale projecten zoekt deacademie verbindingen met hetreguliere onderwijs. De acade-mie moet uitgroeien tot eenmuzikaal centrum van belangvoor de gemeente SdwestFrysln, de provincie, maar ookvoor Nederland en in de zomer-maanden eveneens voor deel-nemers van buiten de landsgren-zen.

  Het bedrag dat de gemeentebeschikbaar stelt past binnen hetinitiatief van de provincieFrysln voor de versterking vanhet culturele regioprofiel. Aande eenmalige bijdrage van degemeente kunnen geen rechtenworden ontleend voor het ver-volg van het project.

  Sdwest Frysln: 15.000 euro voorde Nederlandse Bach Academie

  Afgelopen zaterdag 5 maart werder te Koudum een wedstrijdgeorganiseerd voor de ponys.Iedereen kreeg de mogelijkheidom twee proeven te rijden. Eenaantal Morraruters startte voorhet eerst met hun (nieuwe) ponyof debuteerde een klasse hoger.Amarins Stobbe startte met haarpony Wonderboy v/d Leijense-finne voor de eerste keer in deklasse M1 cat DE en ondanks datze de hele week ziek wasgeweest, won ze in de eersteproef de 1e prijs met 188 pnt(1wp) en haar tweede proef werdbeloond met de 2e prijs met 184pnt (1wp). Maar ook de resulta-ten van Iris Vinkx mochten erzijn, met haar pony MoonlightShadow verdiende zij in de eer-ste proef de 2e prijs met 182 pnt(1wp) en in de tweede proef wasde 1e prijs voor haar met 189 pnt(1wp). In de tweede proef was erook een winstpunt voor Nynketen Boom met Mikado vanOrchids, 182 pnt (1wp) en voorIris Vinkx met Zidane, ook 182pnt (1wp).

  In de klasse B cat DE kwamDieuwke Draijer met haar ponyMonique aan de start en scoordein de eerste proef 185 pnt (1wp)en in de tweede proef 183 pnt(1wp) Ook Trudy Eekma metGurbe startte in deze klasse enbehaalde 180 (1wp) en 182 (1wp)punten. Lianne van der Meer enhaar pony Madonna reed super-goed in de klasse B cat BC, zescoorde in de eerste proef 199pnt (2wp) en in de tweede proef194 pnt (1wp) en won met dezepunten maar liefst twee keer de1e prijs. Janita Wildschut kwamvoor het eerst aan de start methaar nieuwe C-pony Goldfeveren behaalde in de eerste proefeen 2e prijs met 193 pnt (1wp).Haar tweede proef werd beloondmet 181 pnt (1wp). Anneke Heida

  won met haar pony Duckly de 2eprijs in de tweede proef met 183pnt (1wp). Annelies Yntema enhaar pony Rianca scoorde in deeerste proef 188 pnt (1wp) en inde tweede proef 181 pnt (1wp). Inde klasse L1/L2 cat ABC kreegJildou Heida met Duckly in deeerste proef 187 pnt (1wp) van dejury en in de tweede proef 185pnt (1wp).

  Op vrijdag 4 maart is JolandaDijkstra naar Emmeloord afge-reisd om daar voor de allereerstekeer te starten met haar paardArame in de klasse L1. De eersteproef ging vreselijk maar detweede proef ging een stuk beteren daar scoorde ze 181 pnt (1wp).In Franeker werd op zaterdag 5maart een dressuurwedstrijdvoor de paarden gehouden,Akkelien de Vries verscheen methaar paard Rascha voor de juryin de klasse M2 en behaalde een2e prijs met 184 pnt (1wp). KlaskeJonkman debuteerde in de klas-se M1 met haar paard Zjesto enwas meteen succesvol. Ze won de4e prijs met 189 pnt (1wp). OokMartha Boekema en haar paardVoodoo startte in Franeker,in deklasse Z1 behaalde ze 204 pnt(1wp). Annemarie Bouma kwamook in de klasse Z1 aan de start,met haar paard Pietieannascoorde ze 206 pnt en een 4eprijs, dit is haar tiende winst-punt en ze is nu Z2 startgerech-tigd.

  Kenna Bakker is zaterdag methaar paard Binck in Hasker-horne gestart. Ze debuteerde inde klasse L2 en scoorde als van-ouds een 1e prijs met 193 pnt(1wp).

  Nagekomen uitslag:27 Februari te Sneek, AnnemarieBouma met Pietieanna, klasse Z1205 pnt (1wp).

  Morraruter Amarins Stobbebegint goed op hoger niveau

  In april start de gemeente Sd-west Frysln met Burgernet.Burgernet is een telefonisch net-werk van inwoners en (medewer-kers van) bedrijven uit degemeenten. De centralist van demeldkamer van de politie start,na een melding van bijvoorbeeldeen inbraak of een vermist kind,een Burgernetactie op.

  In mei 2009 zijn de voormaligegemeenten Sneek en Wymbritse-radiel al aangesloten op Burger-net. De inwoners van voormaliggemeente Bolsward, Nijefurd enWnseradiel ontvangen binnen-kort een bericht over de wijzewaarop zij zich kunnen aanmel-den.

  Burgernet is een telefonisch net-werk van inwoners en (medewer-kers van) bedrijven uit degemeente. De centralist van demeldkamer van de politie start,na een melding van bijvoorbeeldeen inbraak waarbij een dader isoverlopen of bij een vermistkind, een Burgernetactie op. DeBurgernetdeelnemers krijgeneen ingesproken bericht via de(mobiele) telefoon of een tekstbe-richt per SMS met het verzoekuit te kijken naar een duidelijkomschreven persoon of voertuig.Gewoon vanuit de eigen woning,op straat of vanaf de werkplek.Zo kunt u direct behulpzaam zijnbij de opsporing van bijvoor-beeld dader(s), een voertuig ofeen vermist kind. Na afloop ont-vangen alle ingeschakelde Bur-gernetdeelnemers een berichtover het resultaat van de actie.Zo vergroten we samen de kansdat een vermist kind snel wordtopgespoord of dat een verdachtesneller wordt gepakt.

  Aanpak veiligheid niet alleentaak van de gemeente en politieDe gemeente en de politie stel-len alles in het werk om de woon-en leefomgeving veilig te makenen te houden. Dit kunnen zij ech-ter niet alleen. Daarom wordt ervolop samengewerkt met allerleipartners. Inwoners van gemeen-te Sdwest Frysln kunnen eenbelangrijke bijdrage leveren aandie veiligheid. Burgernet geeftde inwoners van Frysln de gele-genheid om samen met degemeente en politie voor veilig-heid en tegen criminaliteit tegaan. Een gezamenlijke aanpakvan criminaliteit en met name inheterdaad situaties blijken zeersuccesvol te zijn.

  Burgernet van startin Sdwest Frysln

  Amivedi ZuidwestFrieslandGevondenKoudum - Zwarte poes, nietgroot, 1-2 jaar oud. Zijl, N359,tussen witte ophaalbrug enKoudum, 3 maart. Geheel voor-malig Nijefurd, aangeredengevonden tussen 25 februari en 4maart, allen volwassen: Rood-cyperse ex-kater, groot, breed.Volle staart. Grijscyperse poesmet witte snoet, keel, voor- enonderkant, witte poten. Cypersevlek op kin, witte vlekjes boven-op donkere rug. Wit rechts in denek. Zwarte kater, lichte bescha-diging langs rand van linkeroor.Grijscyperse kater, 1 jaar oud,mooie bruine neus. Inkeping inlinkeroorpunt. Draagt blauwsude bandje met belletje. Fotos www.amivedi.nl, info Ami-vedi Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.

  Restauratie Gertrudis ligt op schema

  De dagen lengen, de vogels zin-gen weer en voorzichtig zie je deeenden een partner zoeken. Jahet voorjaar is in aantocht, Desneeuwklokjes zijn de voorlopersin de bollenwereld en overal ste-ken zij de kop op.

  Ook de kraamkamers in de Wor-kumer toren worden in gereed-heid gebracht en de broedplaat-sen voor de roeken zien er cleanuit. Ook fris staat de vieringtorenweer op het kruispunt van dekerk en heeft de haan zijn glansterug. De restauratie looptgeheel naar wens en de werk-zaamheden passen goed in hetwerkschema. Geen achterstandof tegenvaller. Ja, misschien ver-meldenswaard is de wenteltrapin de kerk die als een kaartenbakin elkaar gestort is. Toch niet erg,er komt een nieuwe en je kuntniet zien dat deze vernieuwdwordt. Alleen de draairichtingloopt tegenovergesteld.

  Vroeger gingen we rechtsomnaar boven, maar na de restaura-tie wordt dit linksom. De vaklie-den zingen het hoogste lied in dekerk en wij vinden dit plezierig.

  Met welk een vakmanschap eraan de St. Gertrudis gewerktwordt. De timmerlieden en met-selaars, de leidekkers, loodgie-ters en koperslagers, de glaze-niers, bouwhistorici en archief-onderzoekers. De begeleidersallen niet genoemd. Iedereenwerkt met plezier aan deze domi-nante en markante plaats in hetcentrum van Workum. 2010-2011is een belangrijk jaar in degeschiedenis van onze stadWorkum.

  De gemeente is overgegaan inSdwest Frysln maar de eeu-wenoude St. Gertrudiskerk blijften in de analen mag bijgeschre-ven worden dat in deze jaren dekerk gerestaureerd is. De glaze-nier zit aan de zuidkant met zijnwerk. Er moeten nog drie ven-sters naar het atelier inLeeuwarden. Ook de leidekkerswerken aan de zuidkant. Ook zijzijn met de zonnige kant bezig.

  Binnenkort worden de steigersin het noorder transept afgebro-ken en weer op gebouwd in hetzuidertransept. De aanloop naarde eindfase is begonnen.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 5

  WORKUM III Henk de Boer

  ColofonRedactieadres:Workumer Krant FrisoPostbus 78710 AA WorkumTel.: (0515) 541466Fax: (0515) 543297E-mail: frisokrant@planet.nl

  Hunias DrukkerijSpoardyk 568711 CK WorkumTel.: (0515) 541466Fax: (0515) 543297E-mail: info@huniadrukkerij.nl

  Verspreidingsgebied:Workum, It Heidenskip,Hindeloopen en deZuidwesthoek van Friesland

  Tarieven:Abonnementen 28,00per jaarPer post 42,00per jaarLosse nummers 0,85per stuk

  Aanleveren advertenties:Aanleveren van materialenmaandag voor 11.00 uur.Fouten in telefonisch opgegevenadvertenties of fouten ontstaandoor onduidelijk handschrift vande opdrachtgever(s) behoeven(worden) door ons niet te wordengecompenseerd.

  Aanleveren teksten:Aanleveren van tekstmateriaalvoor maandag 11.00 uur.

  Algemeen:Workumer Krant Friso BV kan nietaansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverdeadvertenties of het niet plaatsenvan teksten.Voor advertenties die niet op tijdbinnen zijn maandag voor11.00 uur is het risico vanplaatsing voor de klant.Kopij van activiteiten engebeurtenissen, die langer daneen week geleden hebbenplaatsgevonden wordt alleengeplaatst bij voldoende ruimte.

  Niets uit deze uitgave magworden overgenomen en/ofgekopieerd zonder schriftelijketoestemming van de uitgever. Workumer Krant Friso BV

  Mjirkes: in dmny dyt meiemeritaat is; mjirkje - sprin-gend fuort drave; dert mjirkje gau tnaaie

  Taals

  wylsel

  SCHIJT JE RIJKEn yn e Haske hinget n barichyn e beam, barich yn e beam.Dat zongen de mannen van OnsAller Derde toen ze zaterdag volgoede moed richting het voetbal-veld togen. Een oud Fries liedjewaarvan de Heren van Drie zelfwel eens wilden kijken of het ookecht zo was, en omdat ze tegenOudehaske moesten voetballenkwam het dus mooi uit. Het vielallemaal wat tegen. Waar ze ookkeken, in Oudehaske hing hele-maal geen varken in de boom.Niet in de bomen rond het voet-balveld en ook niet rond de kerk.Waarschijnlijk wordt in dit liedNijehaske bedoeld en hangendaar de varkens in de boom.Voetbaltechnisch liep het ookniet helemaal zoals vooraf in deplanning lag. Voor rust lagen eral twee ballen in het net en narust kwamen daar nog eens driebij. Het lag niet aan Arjen. Arjen,in de bevallige leeftijd van 14lentes, stond voor deze gelegen-heid onder de lat. En na de wed-

  strijd zei onze dappere en tege-lijk humoristische doelman dat,naast voetbal, vissen zijn favorie-te sport was. Dat kon hij zater-dagmiddag vijf keer doen encombineerde daarmee deze tweesporten op slimme wijze. Vanbelastingen had hij echter geenverstand. Dat was meer voor degevestigde orde van WorkumDrie, die de afgelopen week degemeentelijke aanslagen in debus had gekregen. De blauwebrieven zorgden in de gemeentevoor de nodige beroering. Voorde Workumers viel het wel watmee. De rioolbelasting leek flinkte zijn gezakt. Voor anderegemeenteleden is de heffing opde ontlasting kennelijk een gro-tere belasting. Ons advies voordeze gedupeerden is even een-voudig als doeltreffend. Gagewoon twee keer zo vaak naarde wc. Dan wordt elk bezoek aanhet kleinste kamertje de helftgoedkoper en heb je de belastingin een poep en een scheet terug-verdiend!

  Pupil van de wedstrijd was Klaas Jan Bosje. Sponsor is Blokker Bandstra & Bandstra Bouwmarkt.

  Vrouwendagmet deelnametopzangeressenWereldwijd zal er vandaag aan-dacht worden besteed, op aller-lei verschillende en de meest uit-eenlopende manieren, aan Inter-nationale Vrouwendag. Vanzelfsprekend dat dit ook inde Klameare het geval is. Hetdoel is alle vrouwen in het zon-netje te zetten. Het gaat overvrouwen die iets bijzondersdoen, een groot project neerzet-ten, vrouwen in de verschillendecontinenten, in verschillendeculturen, maar het gaat ookover vrouwen hier in Frieslanden dus ook in Workum. Gewone,leuke, gezellige vrouwen en dusheel bijzonder. Eigenlijk gaat hetover alle vrouwen met een eigenstijl en eigen karakter, haareigen wezen. Voor al die vrouwenmaken we vanavond een feestje,uiteraard samen met een optre-den van twee bijzondere vrou-wen die zingen, te weten AnnekeDouma en Jannie Brandsma.Daarnaast zullen er nog vele ver-rassingen te beleven zijn op dieavond, dus neem al je vriendin-nen mee! Wil je zelf iets doen,dan nodigen we ook van harte uitom jouw leukste/sterkste kant telaten zien. Denk bijvoorbeeldaan iets lekkers en/of lekker hap-jes meenemen, iets vertellen,boeken en/of fotos. De entree isgratis. Kortom, we maken er van-avond aanvang 20.00 uur ietsmoois van en wil je meer wetenbel dan met Trudi 06-20278801.

  Renie StavorenStavoren heeft 950 jaarstadsrechten en daar wordthet hele jaar bij stilgestaan.Zo wordt er ook een reniegeorganiseerd op zaterdag 7mei voor alle Staversen enoud-Staversen. Voor meerinformatie kunt u kijken opwww.stavoren950.nl.

  Het college van burgemeester enwethouders stelt de gemeente-raad voor in te stemmen met destartnotitie Brede Scholen. Hetcollege wil onderzoeken wat demogelijkheden zijn voor het ont-wikkelen van Brede Scholen inde gemeente. Een Brede Schoolis een netwerk van voorzienin-gen voor kinderen, ouders en debuurt, met de school als middel-punt. Een school kan bijvoor-beeld samenwerken met de peu-terspeelzaal, de kinderopvang offysiotherapie. Belangrijk is datde voorzieningen in de BredeSchool aansluiten bij de behoef-ten van het dorp of de wijk. Geenenkele Brede School is dusgelijk!

  Het is geen verplichting voorgemeenten om Brede Scholen opte zetten. In Sneek zijn inmiddelsvijf brede scholen. De andereherindelinggemeenten haddennog geen aanpak voor BredeScholen. Wel zijn in verschillen-de dorpen multifunctionelegebouwen, waar scholen samen-

  werken met andere organisatieszoals peuterspeelzalen en na-schoolse opvang. Met het ont-wikkelen van mogelijkhedenvoor Brede Scholen richten weons op een optimale ontwikke-ling van kinderen, onze toe-komst, aldus wethouder AndriesEkhart.

  Als de gemeenteraad instemtmet het voorstel gaat de gemeen-te in gesprek met diverse organi-saties (zoals scholen, peuter-speelzalen, kinderopvang, wijk-en dorpsbelangen, welzijnsorga-nisaties, Centrum Jeugd enGezin etc.) om te achterhalen watzij vinden van het concept BredeScholen. Aan de hand van dezegesprekken stelt de gemeenteeen kadernotitie Brede Scholenop. In deze notitie staat beschre-ven wat de visie is op BredeScholen, criteria voor BredeScholen en de organisatiestruc-tuur van Brede Scholen. De gemeenteraad bespreekt eind2011 de kadernotitie BredeScholen.

  Sdwest Frysln onderzoektontwikkeling Brede Scholen

  World Servants ondersteunt inGhana haar lokale partnerorga-nisatie Agreds. Deze organisatieis actief in het minst ontwikkeldedeel van Ghana. World Servantshelpt hen bij de uitvoering vanhun projecten in het noorden(Northern Region). De projectenhebben voornamelijk betrekkingop het verbeteren van het onder-wijs en de gezondheidszorg.

  Deze zomer zullen 4 mensen uitWorkum en Gaast naar Ghana toegaan om daar mee te helpen meteen van de projecten die deWorld Servants samen met deAgreds heeft gestart. Ze zullen inde periode van 11 juli tot 2augustus en van 9 augustus tot 31augustus meehelpen met hetbouwen en verder ontwikkelenvan een kliniek in Nakpanduri inhet Bunkpurugu/Yunyoo district.Deze medische kliniek biedt zorgaan 4.600 mensen uit het dorp en

  de omliggende omgeving. Lars deBok, Eline Brombacher, MargrietHoekstra en Magriet de Vrieszullen deze indrukwekkende reismaken naar Ghana, liggende inde onderste hoek van West-Afrika. Dit moet natuurlijk ookgefinancierd worden. Daar-omorganiseren we op zaterdag 12maart een benefietavond in deKlameare.

  De avond begint om 20.30. Er zul-len verschillende activiteitenzijn waaronder live muziek vanCow Tipping, Space Back To Ten(Pearl Jam Tribute), Smk,Popkoor Tjilpz en TroubadourTheo. Verder zijn er nog activi-teiten zoals spijker slaan voorhet goede doel. Alle opbrengstengaan naar het goede doel.

  Dus komt allen op zaterdag 12maart om 20.30 naar de Kla-meare!

  Benefiet voor Ghana

  Van 13 tot en met 19 maart houdtontwikkelingsorganisatie Simavihaar landelijke collecte in hon-derden gemeenten. Ook in deZuidwesthoek van Friesland.

  Centraal in het werk van Simavistaan moeders in de armstegebieden van ontwikkelingslan-den. Zij kunnen niet altijd veiligdrinkwater geven aan hun kinde-ren, waardoor deze meer risicolopen op dodelijke ziektes alscholera en tyfus. Om wel veiligdrinkwater te halen moeten moe-ders vaak uren lopen. Meer danvijftienduizend betrokken vrij-willigers gaan tijdens de collec-teweek zelf lopen met een collec-tebus om zo deze moeders te hel-pen.

  Directeur Rolien Sasse is ergonder de indruk van de inzet vande vrijwilligers tijdens de collec-te. Dit jaar zijn er weer meermensen die willen meelopen omzo een bijdrage te leveren aanhet werk van Simavi voor moe-ders in Afrika en Azi. Zonder desteun van vrijwilligers zoudenwe deze moeders lang niet zogoed kunnen helpen. En dat ter-wijl ze onze hulp hard nodig heb-ben. Basisbehoeften als veiligdrinkwater en schone toilettenzijn voor de allerarmsten geenvanzelfsprekendheid. Nog steedssterven dagelijks duizenden kin-

  deren, omdat iets simpels als vei-lig drinkwater ontbreekt. Wewerken daarom altijd met demoeders samen, door bijvoor-beeld te zorgen dat er een water-pomp in het dorp komt. En wetrainen moeders zodat ze in detoekomst zelf verantwoordelijk-heid kunnen nemen voor hetonderhoud ervan.

  Naast de collecte, organiseertSimavi de komende weken nogandere activiteiten. Zo zal eindfebruari onze ambassadeurAntje Monteiro een aantal pro-jecten gaan bezoeken in Afrikaom het belang van veilig drink-water met eigen ogen te zien.Daarover zal ze vertellen in demedia. In maart zullen ruimachtduizend leerlingen meedoenaan de actie Wandelen voorWater, waarbij ze ook geld inza-melen voor waterprojecten. Deleerlingen krijgen daarnaast ookles over het belang van watervoor de gezondheid van mensenen de rol van moeders hierbij.

  U kunt moeders in ontwikke-lingslanden ook zelf helpen doorte geven aan de Simavi-collec-tant of een financile bijdrageover te maken op giro 300100 tenname van Simavi in Haarlem.Namens alle moeders in Afrikaen Azi alvast hartelijk dankhiervoor.

  Vrijwilligers helpen moedersin ontwikkelingslanden

  Jacob Bouwhuis

  Hoewel de enorme hoeveelheidverordeningen die de raadsagen-da van afgelopen donderdagbevatte al uitgebreid in diversecommissies was besproken,leverden een aantal van dezeverordeningen toch gespreksstofop, zo ook de verordening die dekaders aangeeft voor de inrich-ting van de financile functie ende uitgangspunten voor hetfinancieel beleid en daarnaasthet financieel beheer. De FNPbij monde van Sicco Rypma con-stateerde bij motie dat het colle-ge bij inkoop en aanbestedingenniet voldoende rekening houdtmet plaatselijke ondernemers.Hij vond dat de gemeente hetgoede voorbeeld moet gevendoor in voorkomende gevallen deplaatselijke bedrijven in de armte nemen om zo de regionalewerkgelegenheid te stimuleren.We hebben alles in onze gemeen-te, van bakkers, slagers, schil-ders, aannemers, mechanisatie-bedrijven, tot aan loonbedrijvenen ga zo maar door. Deze onder-nemers moeten eerst een kanskrijgen bij leveranties en werkendie binnen de gemeente op sta-pel staan.

  Hij besefte wel dat het uitspre-ken van deze voorkeur niet strij-dig mag zijn met de Europeseregelgeving, maar via het knip-pen in opdrachten is deze regel-geving te omzeilen. De motievond raadsbrede ondersteuning.Uiteraard kijkt de gemeentenaar lokale mogelijkheden, zoantwoordde wethouder MaartenOffinga, alhoewel het aankoop-en aanbestedingsbeleid een

  gedelegeerde taak van het colle-ge is. Bij kleine enkelvoudigeaanbestedingen tot 50.000 ligthet voor de hand dat er wordtgekeken naar eigen bedrijven.Bij grotere bedragen, vooralboven de vijf ton, moet vooraleen overheidsorgaan zich aan deregels, in dit geval de Europeseaanbestedingsregels, houden,aldus Offinga.Een ander sympathiek aandoendamendement werd ingedienddoor Hans Hettinga van het CDA.Het betreft de verordening amb-telijke bijstand en fractieonder-steuning over 2011. Indiener hadgeconstateerd dat de verschillentussen de vergoedingen per frac-tie onevenredig groot zijn.Oorspronkelijk was de bedachtevaste vergoeding 1.000 per frac-tie en 1.000 per zetel. Door devaste vergoeding op te schroevennaar 2.000en de vergoeding perzetel te verlagen naar 725wordt het gat tussen grote enkleine fracties meer gelijkgetrokken. Bovendien pakt dezeregeling iets goedkoper uit voorde gemeente. Hoewel iedereenhet amendement ondersteunde,merkte een van de raadsleden opdat het nieuwe bestuur met alzijn geledingen inmiddels meerkost dan de gezamenlijke voor-malige raden.

  Johan Feenstra (PvdA) maaktezich ernstig zorgen om het voor-nemen van het kabinet om fors tebezuinigen op de bijstandsuitke-ringen. Het gevolg van de lande-lijke bezuinigingen is dat de uit-keringen aan mensen in de bij-stand, onder wie gezinnen enalleenstaande ouders, honder-

  den euros lager gaan uitvallen.Het huidige gemeentelijk mini-mabeleid heeft tot doel een bij-drage te leveren aan het voorko-men van achterstandssituatiesen sociaal isolement, maar demogelijkheden om in aanmer-king te komen voor het minima-beleid worden door het voorge-nomen rijksbeleid drastischingeperkt. De landelijke grensvan het minimabeleid wordtgesteld op maximaal 110 % vanhet sociaal minimum. VolgensFeenstra moeten de gemeentenbeleidsvrijheid inzake het mini-mabeleid inleveren, wat volgenshem tot vele vormen van achter-stand en sociaal isolement zalleiden. In een motie roept hij deminister van sociale zaken op dekabinetsbezuinigingen ten lastevan de minima terug te brengentot aanvaardbare proporties enhet landelijk budgettair pro-bleem niet op het bordje van degemeente te leggen. De motievond bijna raadsbrede onder-steuning, alleen de fractie van deVVD vond dat de initiatiefnemerop de zaken vooruit liep en gafdaarom geen steun aan de motie.

  In het verlengde van de motieover de bijdrageregeling minimakwam een vijftal partijen, zowelvan de oppositie als van de coali-tie, met een amendement over dewaardevastheid van de regeling.In hun ogen was verzuimd dateen bijdrage elk jaar bijgestelddient te worden met het inflatie-percentage om te voorkomen datde minima er elk jaar meer opachteruitgaan. Ook de verorde-ning langdurigheidtoeslag WWBleverde een behoorlijke hoeveel-heid amendementen op. Hier

  draaide het vooral om de inko-mensnorm die in de nieuwe ver-ordening was gesteld op 105 %.In enkele herindelinggemeen-ten, waaronder Bolsward, wasdie norm 115 %. Het zou dusbetekenen dat veel mensen diehet hogere percentage als inko-mensnorm kenden, de dupe zou-den worden van de nieuwe regel-geving. Vooral mensen die netboven het minimum zitten, bij-voorbeeld vrijwilligers met eenkleine vergoeding of gescheidenmoeders met minderjarige kin-deren en een kleine parttimebaan, vallen dan vaak net buitensociale regelingen. De indienersvan de amendementen pleittenvoor het optrekken van de normnaar minstens 110 procent.

  De fractie van de VVD bij mondevan Sijmen Wijbenga gaf aantegen de verhoging naar 110 pro-cent te zijn. Het leek hem betereen jaar te wachten met het ver-hogen van de norm omdat het nuonduidelijk is wat de mogelijkegevolgen zijn. Bovendien vondhij de norm voldoende toerei-kend om van te leven, althans dathad hij ervaren toen hij in hetverleden vanwege omstandighe-den ook met een minimaal inko-men moest rondkomen.Deze laatste opmerking schootAd van de Kolk van VerenigdLinks in het verkeerde keelgat.Hij vond dat ieder hoger percen-tage veel betekent voor de echteminima en dat Wijbinga volsla-gen ten onterechte koketteerdemet deze groepering. Om meergrievende opmerkingen te voor-komen hamerde burgemeesterApotheker meteen de discussieaf.

  Gemeenteraad op bres voor minima

  Stimulering regionale bedrijven

  Zaterdag moest Workum 1 aan-treden tegen DESZ DoorEendracht Sterk Zwartsluis. Demannen van trainer FransMolenaar en leider Jan Bangmahadden in de drie voorgaandewedstrijden steeds in de slotfasevan die wedstrijden uit stan-daardsituaties de trije puntenferskiten, dus het werd nu weereens tijd voor winst.

  Zonder de geblesseerden KamilDybala en Stephan Wijnia werdom 14.30 uur afgetrapt in de vol-gende opstelling: in het doelDijkstra, achterin van links naarrechts Bouman, Van der Valk,Stellingwerff en Hofman, op hetmiddenveld van links naarrechts Hoekstra, De Vries, Jel-lesma en De Groot en voorinHiemstra en Hoekstra. De bankwerd warm gehouden doorAardenburg, Nijboer, A-juniorMaarten van der Poel en reserve-doelman Adema.

  Workum, dat in de eerste helft alrichting de stad speelde, had hetlastig en werd al in een vroeg sta-dium door de polderboys vanDESZ vastgezet. Hierdoor was eraan Workumer zijde geen sprakevan verzorgd voetbal, zoals datnormaal gesproken wel gebeurt.DESZ deed zijn clubnaam eer

  aan, voetbalde veel gemakkelij-ker en was dan ook, vooral in deeerste 30 minuten, de bovenlig-gende partij. Het Workumerveldspel was te onnauwkeurigom tot uitgespeelde kansen tekomen en daarbij was men druk-ker met het becommentarirenvan de scheidsrechter dan methet eigen spel.

  Na zon half uur te hebbengespeeld, kreeg DESZ een vrijetrap op de rechterkant van hetveld, ongeveer 30 meter van hetdoel van Workum. De bal werdmet veel gevoel ingedraaid enwerd enigszins gelukkig met derug verlengd door de topscorervan DESZ; de bal plofte buitenhet bereik van de matig ingrij-pende doelman Dijkstra zo in hetlege doel: 0-1.

  Na deze domper leek Workum deschroom wat van zich af te gooienen er ontstonden wat kleine kan-sen voor het doel van DESZ. Uitn van deze halve kansen groei-de ineens een hele grote kanstoen de bal in een scrimmagevoor het doel bleef hangen. Zoalshet een echte goaltjesdief be-taamt wist Klaas de Groot hierwel raad mee; met binnenkantschoen schoof hij de bal beheerstin de rechterhoek, buiten bereik

  van de keeper: 1-1. In de reste-rende vijf minuten tot aan detheepauze gebeurde er weinigbijzonders en met deze gelijkestand zochten beide teams dekleedkamer op.

  Na rust kwam Marcel Aarden-burg in het veld voor ArieHiemstra. Trainer Molenaar hadde pionnetjes in de rust ietsanders neergezet en dat leiddeertoe dat de rollen in het veldomgekeerd waren. Was het voorrust nog DESZ wat de klok sloeg,na rust was Workum de bovenlig-gende partij. DESZ kon nog weln keer een bres in de Wor-kumer verdediging slaan, toen debalvaste spits oog in oog metdoelman Dijkstra kwam te staan,deze keer kwam echter laatstgenoemde als winnaar uit destrijd en bleef de stand ongewij-zigd. Dit was ook gelijk een vande laatste keren deze wedstrijddat DESZ gevaarlijk werd.

  Workum kwam meer en meer inzijn geliefde spelletje omdatspits Gjerryt Hoekstra voorin deballen goed vasthield en het duoJellesma/Aardenburg met fijnesteekpassjes regelmatig Klaas deGroot en Dennis Hoekstra op dezijkanten aan het werk zette. Totuitgespeelde kansen leidde dit

  echter niet. Met nog zon 20minuten op de klok werd er aanWorkumer zijde nog n keergewisseld: Dennis Hoekstra ver-liet het veld en werd vervangendoor Michel Nijboer.

  Workum bleef de overhand hou-den en ook het wederom in grotegetale toegestroomde publiekhad in de gaten dat bij DESZ depijp leeg begon te raken. Tienminuten voor tijd kreeg Workumdan eindelijk loon naar werkentoen Hoekstra de bal panklaarlegde voor de geheel vrijstaandeNijboer; hij schoot de bal over-tuigend en onhoudbaar tegen detouwen: 2-1.

  In het slot van de wedstrijdkwam Workum niet meer in deproblemen, mede doordat kee-per Dijkstra op een wel zeer pro-fessionele manier, maar wel tenkoste van een gele kaart enkeleseconden tijd wist te rekken.DESZ kon geen potten meer bre-ken en zo bleven de drie puntendan eindelijk weer eens inWorkum.

  Zaterdag de lastige uitwedstrijdtegen Heeg, waar de heren vanWorkum 1 revanche kunnen ne-men voor de schlemielige 1-0thuisnederlaag van 9 oktober.

  Workum 1 pakt volle mep tegen DESZ

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 6

  Jan Pieter Dykstra

  Het Zondagmiddagpodium in deKlameare heeft in die seizoenendat het nu actief is, een breedscala aan ferdivedaasje overhet voetlicht gebracht. Dichtersen muzikanten, soms in een soortsamenspraak, of enkel alleenmuzikanten, zoals afgelopen zon-dag het geval was treden dan uitde schaduw van het dagelijkseleven in de schijnwerpers.

  Na het welkomstwoord van deorganisator, onze onvermoeibareTrudi, klonken al snel de somsijle klanken van een Paragua-yaanse harp door de zaal. Ditinstrument met een rijke klank-kleur werd bespeeld doorClaudia en Manito begeleiddehaar op zijn akoestische gitaar.De laatste was trouwens al eenseerder te gast op dit podium.Ook in het kader van de winter-snein-te-middei-wille, zoals mendit initiatief gerust kan benoe-men, hield hij met zijn compag-non getween bekend onder denaam La Manouche - een CD-presentatie van muziek gent opde muziek van de grote DjangoReinhardt (1910 -1953). Als zodanig was dit optreden vanClaudia y Manito, zoals dat op deaankondiging geafficheerdstond, ook rondom de presenta-tie van een CD georganiseerd.Helaas, aldus de welluidendestem van de vrouwelijke helftvan het duo, was er een kleinekink in de kabel gekomen, de CDwas nog niet voor uitgavebeschikbaar. Maar eind volgendeweek zal dat al alles dus goedgaat wel het geval zijn en dan iser het medium internet dat demogelijkheid biedt om een exem-plaar, gesigneerd door beide per-formers, in bezit te krijgen.Onder de vrij talrijke bezoekerswas er in ieder geval genoegbelangstelling voor, dus zal demailbox volgende week de nodi-ge bestellingen uit Workum ofomgeving bevatten.

  Het werd een middag vol muzi-kaal genot. Dat kan, gelet op hetopendoekje aan het einde vanhet concert, gesteld worden. Metals uitsmijter het wereldbekende en wellicht ook meest bekendeLatijns-Amerikaanse lied ElCondor Passa, waarover verder-op meer, bewaart het auditoriumzoete herinneringen aan eenperfect uitgevoerde muzikaleshow, die best voor herhaling vat-baar is.

  Waarom spreekt deze muziek,die inmiddels universeel ge-noemd kan worden, ons Euro-peanen aan? Wellicht omdat,zoals de zangeres en harpis-te/gitariste, in de toelichting opde uitgevoerde nummers vertel-de, er Europese invloeden zijn tebeluisteren. Bovendien is devoertaal in Latijns-Amerika vanEuropese komaf, namelijk inhoofdzaak die van de Spaanseconquistadores - Columbus alseerste, Pizarro, Cortez en ande-ren - die op zoek naar het des-tijds bijna mythische Indi uit-eindelijk in Zuid-Amerikaterecht kwamen. Sinds die ont-dekking van de hoogstaande cul-turen van Azteken, Tolteken,Majas, Incas, Onas en anderevolkeren met onder andere hunberoemde keizers Montezuma enAtahuallpa, zijn ontelbare avon-turiers naar het westen getrok-ken. Ook en vooral op zoek naarhet onbereikbare, want onvind-bare goud van El Dorado.

  Dat liet zijn sporen na in dit con-tinent waar veel Indiaanse volke-ren het loodje legden tegen dehebzucht van het westen. Ookziekten van de westerse mens,die daar nog onbekend waren,eisten hun tol onder de oor-spronkelijke bewoners. Tijdensde landbouwcrises in Europaaan het einde van de 19e eeuw enlater gingen velen op de bonne-fooi naar Zuid-Amerika. Duit-sers, Nederlanders, Engelsen ennog wel een handvol nationali-teiten emigreerden om daar een

  nieuwe toekomst vooral als boerte zoeken. Vanuit Frysln en erzijn ook gevallen uit Workumbekend - werd stamboekvee naaronder meer Argentini verkocht. Geen wonder dus dat het conti-nent de muzikale erfenis van aldie immigranten opzoog. Zo-doende proeft men in de metverve gebrachte liederen eninstrumentale composities ietsvan de sfeer van het oudeEuropa. Flamenco-achtige rit-mes gemengd met polka, in deverte soms een mars hoorbaar ineen broeiende tango-vertolking.

  Dit uit Argentini afkomstigegenre is dan weer dwingend, danweer bijna sensueel in het sle-pende ritme dat met een voor-treffelijke techniek uit gitaar enharp werd getoverd. Of dezamba, niet vergelijkbaar met deBraziliaanse samba, en doorManito solistisch een heuse fla-menco met pseudocastagnettenontlokt aan de gitaarkast doortrommelende vingers - vermaak-ten het publiek bovenmatig. Menverwachtte elk ogenblik dat eruit de coulissen van de Klameareeen in zwierige rokken gekledeSpaanse schone zou wervelen,begeleid en begeesterd door eenmuzikale torero. Of de ode aande stad Rome, een herinneringvol melancholie aan de eeuwigestad. Natuurlijk liedjes over ver-liefd zijn of die een verlangennaar een verloren geliefde, somshet vaderland, gestalte geven.Alles vaak met de parelende aan-zwellende klanken, dan weerzacht terugvloeiend, op het eindbijna aarzelend gelijk ongeveerde eerste waterdruppels diehoog in de bergen uit een gletsjerworden geperst. Ook vielen ernog indiaanse invloeden tehoren, waarbij de stem vanClaudia zo maar ergens over deijle hoogten van de Andes, hetthuisland van de condor, dekoningsvogel van Zuid-Amerika,leek te zweven.

  Die condor vormt in het Peru-

  aanse dorpje Cotabambas, gele-gen in de Cordilleras de losAndes, het symbool van deautochtone, dus indiaanse,bevolking. Elk jaar rond 29 julihoudt de bevolking daar eenfista, waar de keizer van deAndes een belangrijke rol inspeelt. Een paar weken eerdergaat een groep mannen met eenaftands paard de bergen in om zon keizer te vangen. Daartoewordt in een smal ravijn hetoude paard ter dood gebracht enblijft liggen als lokaas voor decondor. Als die de prooi ontdekten opgepeuzeld heeft komen demannen tevoorschijn en vangende vogel, die zwaar is van hetopgepeuzelde karkas. En eigen-lijk heeft hij tevens te weinigruimte om met zijn machtigevleugels het luchtruim te kiezen.Terug in het dorp wordt de vogelmet touwen op een stier vastge-bonden, vastgenaaid met houtennaalden, die in de flanken van destier worden gestoken. Danbegint de ongelijke strijd. Decondor slaat van angst zijn groteklauwen diep in de huid van destier. Die wordt gek van pijn enbegint in de kleine arena, waarinhet schouwspel plaats vindt,rond te rennen om zijn belager afte kunnen schudden. Dat luktnooit en na ongeveer een kwar-tier zijn beide dieren uitgeput.De vogel wordt losgelaten, krijgtspeciaal voer en men hangt hemeen banier om de hals. Dan volgtde vrijheid. De stier wordt afge-maakt en bij het feest opgegeten.De vogel staat symbool voor heteens machtige Indianenvolk ende stier is het symbool van hetSpanje van de conquistadores.Het lied El Condor Passa zoumen, aldus desgevraagd het ant-woord van de zangeres, als eenspoort van protestlied kunnenzien.Niet tegen het vroegere Spanje,maar meer tegen het feit dat deleefomgeving van mens en dierdaar door allerhande soms poli-tieke beslissingen bedreigdwordt.

  Zuid-Amerikaanse ritmes op Zondagmiddagpodium

  Eindelijk mochten de dames vanWorkum weer beginnen met deeerste competitie wedstrijd van2011. Deze wedstrijd zou wordengespeeld in Leeuwarden tegenMKV 29. Vorige week had MKV29 de eerste wedstrijd gespeeldtegen de koploper van de compe-titie ONS Da2. Ze hadden maarmet 4-2 verloren, wat echter eenboeiende uitslag is voor deonderste club tegen ONS. In dethuis wedstrijd tegen MKV29was de uitslag 9-2, voor Workum.

  Op het kunstgrasveld werd ergespeeld tegen MKV29. Na eenaantal minuten gespeeld te heb-ben gaf Tianne een voorzet, diemede door de wind in het goalbelandde. Dit tot vreugde van despelers en stond het al snel 0-1.Vervolgens viel de 0-2 door eenprachtige vrije trap van Judith.In de eerste helft werd er veelaangevallen van Workum.Slechts een enkele keer kwamMKV29 door de verdediging vanWorkum, maar tegengoals vielener niet. De 0-3, 0-4 en 0-5 volgden

  snel. Judith n en Tianne nogeens twee, die het totaal van 18doelpunten op haar naam konzetten.

  De tweede helft was Eva Meijer(de nieuweling)op de voorstop-pers positie gekomen, spitsJudith werd in de rust eruitgehaald. Na enkele minuten inde tweede helft maakte Tiannede 0-6. Maureen Woudstra maak-te haar debuut ook in het Damesteam van Workum. Toch kwamMKV29 steeds meer aan voetbal-len toe en kregen ze steeds meerkansen. Na een aangeschotenhands bal, waarbij MKV29 eenpenalty kreeg stond het 2-6. Ookhebben Jessica en Hedwich nogeen paar minuten met de Damesmeegevoetbald. Kim scoorde nogeen goaltje op aangeven vanTianne. Met kapotte (geschaafde)knien en een uitslag van 2-7werd het veld verlaten. Volgende week is Harlingen detegenstander. Hopelijk kunnenwe de punten thuis houden!

  Dames Workum 1

  Kapotte knien en winstvoetbaldames Workum

  Weerbaarheidvoor tienersvan 10 t/m 14Je zou denken dat jongerenzich tegenwoordig al goedvoor zichzelf kunnen opko-men. Dat is een misvatting.Vaak weten ze niet hoe zemoeten reageren in een con-flictsituatie. Daarom organi-seert het jongerenwerk vanTimpaan Welzijn in samen-werking met Roelevink Sporteen weerbaarheidstrainingvoor tieners van 10 t/m 14 jaar.Roelevink leert de tieners invijf lessen een stappenplantoepassen als ze in situatieszitten die zij als angstig erva-ren. Niet alleen ruzies, maarbijvoorbeeld ook als mensenopdringerig zijn of op eenandere wijze zich lastiggedragen. De training bestaatuit twee delen. Het fysiekedeel, waarbij ze met een mixvan zelfverdedigingsporten,leren zichzelf te verdedigen.Bij het deel weerbaarheiddraait het om contact met deanderen, weten wie je bent enwaar je grenzen liggen. Erwordt gewerkt aan wat je kuntzeggen, je uitstraling, je hou-ding en het zelfvertrouwen. Aandachtspunten in de trai-ning zullen zijn; kracht op eeneffectieve manier toepassen,omgaan met angst en conflict-situaties oplossen. Er wordtgewerkt met o.a. stootkussensen rollenspel. De training vindt plaats in deKlink in Koudum, begint op 24maart en is op donderdagmid-dag van 17.00 tot 18.00 uur. Dekosten voor 5 lessen zijn 35,00. Voor opgave en inlich-tingen kunt u mailen metSchuscha Huisman(s.huisman@timpaanwelzijn.nl). Wilt u meer weten over deinhoud van de training dankunt u het beste contact opne-men met de docent: AlbertRoelevink 0513-677392.

  Geachte Stichtingen & VerenigingenTijdens een bijeenkomst voor stichtingen, verenigingen en buurten van Plaatselijke Belang in november vorig jaar,kwam het idee evenementenborden bij de ingangen van Workum ter sprake. Veel aanwezigen waren erg enthou-siast over dit idee. Zo is er gevraagd wie er zitting wilde nemen in de werkgroep. (zie onderstaande personen)

  De werkgroep is in Januari voor het eerst bij elkaar gekomen en heeft een plan van aanpak gemaakt.

  Zo is er gekozen om 1 bord (proberen) aan te schaffen / te laten maken en deze op een duidelijke locatie langs deN359 te plaatsen. Een eerste ontwerp is gemaakt en daarbij is gekozen om een bord te maken waarbij de activitei-ten van 2 kanten te lezen zijn (Bolsward - Koudum en Koudum Bolsward). De borden worden bij elkaar gehouden door de Workumertoren (blikvanger). De toren zal gesneden worden uiteen plaat ijzer.

  De activiteiten zullen te lezen zijn op de witte, inschuifbare, trespa platen. Op deze platen kunnen zwarte plaklettersaangebracht worden.Dit bord met activiteiten is bedoeld voor verenigingen & stichtingen, dus niet voor de organisaties met commerciledoeleinden .

  Om alles financieel rond te kunnen krijgen zal Plaatselijk Belang gevraagd worden voor een bijdrage. Maar ook heb-ben zich een tweetal sponsoren gemeld om de opstartkosten mede te financieren. En de overige kosten zullen weproberen te financieren met de borden inleg van de verenigingen en stichtingen die mee willen doen. (alleen bijvoldoende deelname zal het bord er komen)

  Graag willen wij een groot aantal verenigingen / stichtingen vragen om mee te doen. Op deze manier hebben wehet hele jaar door alle activiteiten in beeld, waardoor men duidelijk kan zien dat er in Workum altijd veel te doen is.

  Als een vereniging / stichting mee wil doen kunnen zij 2 witte trespa platen (afmeting: 40 x 300 cm) aanschaffen(blijven dan ook in bezit van de vereniging / stichting).Dit bord kan (afhankelijke van het aantal aanmeldingen van verenigingen / stichtingen voor de borden. En afhanke-lijk van het aantal activiteiten in die periode) ongeveer 4 of 5 weken voor aanvang van het evenement geplaatstworden.

  De (aanschaf) kosten bedragen 65,- per set (dit is exclusief plakletters, deze dient men zelf aan te schaffen en opte plakken).

  Door hopelijk veel deelnemers kunnen we de jaarlijkse kosten (soort van contributie voor onderhoud) jaarlijks laaghouden. Iedereen die in toekomst alsnog mee wil doen zal eerst wel de aanschaf kosten van de 2 witte trespa pla-ten moeten betalen.

  (en alle activiteiten ook aanmelden bij workum.nl, zodat ze ook op de site van Workum in de agenda terug te vin-den zijn)

  Graag horen we van jullie of jullie mee willen doen met dit prachtige project.

  Via pb@workum.nl (o.v.v. borden) ontvangen wij graag voor 31 maart een reactie of jullie wel of niet mee willendoen.

  Met vriendelijke groet,

  Alfred YntemaHenk HuniaLars van DierenTrienke SpyksmaTheunis WoudaTaeke Wouda(werkgroep evenementenbord Workum)

  Eindelijk echt balans gevondenWord ook buddy !

  www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 7

  Amnesty International2772,49 euro rijkerDe collecte van Amnesty Inter-national, die van 6 februari toten met 12 februari 2011 in degemeente werd gehouden, heeft 2772,49 opgebracht. Dit is hettotaal van Workum, Koudum,Warns, Hindeloopen, Stavorenen Nijhuizum.Het was de achtste keer dat men-senrechtenorganisatie AmnestyInternational een landelijke col-lecte hield. De collecte is voorAmnesty van groot belang. Mededankzij giften van particulierenkan Amnesty het werk voortzet-ten. Amnestysecties ontvangenalleen geld van de overheid ofvan politieke groeperingen voormensenrechteneducatie buitenhun eigen land.Amnesty dankt iedereen vanharte voor de geldelijke bijdra-ge. Ook bedankt Amnesty allevrijwilligers die in weer en windhebben gecollecteerd voor hunenthousiaste inzet.

  Armband wegWie heeft mijn tedora armbandjegevonden met oa een rose hartjeen een engeltje eraan? Ben ditwaarschijnlijk verloren op dins-dag 22 februari jl. tussenMouterij, Aldewei en Begine enmisschien in de Klameare. Ditarmbandje is voor mij van emoti-onele waarde. Als iemand hetheeft gevonden zou ik deze graagterug willen hebben. Alvastbedankt! Marije Blok Mouterij 2(telefoonnummer 543323)

  ToanieljnIt HeidenskipOp sneon 12 maart wurdt itdoarpshs yn it Heidenskip om-tovere tot "rsths De Sinne-blommen". Want tonielfereningYn it oare fel spilet: "Ik wol meiLousma prate"; in komysk blij-spul yn twa bedriuwen.

  It stik spilet him f yn de hal fanrsths de Sinneblommen.Foar 43 en in heale euro kinne jedr in dei ta jesels komme... Jowurde dr ferwent troch Tetsje,Petrus of dokter Kikstra. Al dannet frijwillich wurde je yn in din-nenullebad stoppe en op it dakstean ek noch sinnebanken!Alles bart nder de deskundigelieding fan de sjarmante direk-trise frou Jellesma. Jo sille hjirberoemd heden as KlaraKoopmans (winnares fan in gou-den medalje) treffe kinne enmiskien byt iten wol neist pro-fessor Piersma oan tafel sitte. Enas it mei sit kinne jo ek noch meiLousma prate. Want elkenien wolommers mei Lousma prate.Allinne is it wat in toer om dyman te wurd te kommenBenijd? Op sneon 12 maart om20.00 oere yn it doarpshs ItSwaeigat It Heidenskip kinne joit sjen en meimeitsje. Wat bartder allegearre yn dit ferskrikli-ke rsths... Want wurdt dizzedei wol sa relaxed? Eltsenien isfan herte wolkom! Kaarten fia0515-541727; sjoch advertinsje.

  ProgrammavolleybalVrijdag 11 maart 19.15 uur Jeugd CSVW MC 1 - Makkum Mix MC 119.15 uur Jeugd BSVW MB 1 - Makkum MB 120.30 uur D Pr.kl.SVW DS 1 - Stanfries DS 220.30 uur D 3e kl.SVW DS 3 - Staveren DS 121.45 uur H 2e kl.SVW HS 1 - Makkum HS 1

  Germ Gerbrandy van de FNPwas donderdagavond tijdens devergadering van de gemeente-raad nieuwsgierig naar de werk-wijze van gemeenteambtenarendie moeten toezien op het netjesopruimen van hondenstront.Volgens wethouder Offinga zaldat projectmatig gebeuren. Nietmet een softe benadering maargelijk lik op stuk bij een overtre-ding van de desbetreffende hondof beter gezegd: zijn baas. Er zul-

  len geen opvallende autos doorde gemeente rijden om hetspeurwerk te verrichten, want dedader zal dan snel een steegjeinduiken om aan de handhaverte ontkomen. Dat is nog eens hel-der antwoord over hondenstront,vond Gerbrandy, die toch de vin-ger aan de pols zal houden.Mocht het hondenstrontbeleidfalen, dan zal hij de wethoudermet de neus op de feiten druk-ken.

  Vanzelfsprekend leverde dehandhavingnota in de gemeente-raadsvergadering van vorigeweek donderdag ook weer amen-dementen op. Een van de raads-leden opperde dat de meesteamendementen en moties beterin commissieverband behandeldhadden kunnen worden om deraadsvergadering meer te ontlas-ten. Op dat moment was het ruimelf uur. Maar een enkeling vondhet nodig om nog een belangrijk

  punt in het kader van de handha-vingnota aan te dragen.Aan het begin van de raadsverga-dering werden ruim twintig bur-gers uit de nieuwe gemeentebenoemd en bedigd als plaats-vervangende leden van de drieraadscommissies. We mogen aan-nemen dat het gemeentebestuurnu op volle sterkte is en degemeente Sdwest Frysln zon-der personele problemen kanbesturen. (JB)

  Geen genade voor achterlaten van hondenpoep

  Het college van burgemeester enwethouders van gemeente Sd-west Frysln heeft 1 maart 2011besloten voor zeven jaar deBloem-kampbus voor WoonZorg-en Behandelcentrum Bloem-kamp (Plantein) in Bolsward tefinancieren.

  Er wordt al lange tijd zeer goedgebruik gemaakt van de bus. De

  Bloemkampbus wordt geredendoor vrijwillige chauffeurs. DeBloemkampbus was nodig aanvervanging toe.

  De vervanging wordt gefinan-cierd door de Stichting Vriendenvan Bloemkamp/De Finke enWoonZorg- en BehandelcentrumBloemkamp (Plantein). De finan-ciering van de bus zelf was niet

  de vraag aan gemeente SdwestFrysln. Voordat er overgegaanwordt tot vervanging wildeBloemkamp graag de garantiehebben dat de financiering vanhet vervoer tot zeven jaar gega-randeerd wordt door de gemeen-te. Het gaat om een jaarlijksbedrag van 45.000,-. Hier is hetcollege van burgemeester enwethouders mee akkoord ge-

  gaan. De Bloemkampbus voor-ziet in de behoefte van de clin-ten van Bloemkamp. De bus is erom clinten van Bloemkamp opeen gemakkelijke en praktischewijze gebruik te laten maken vanvervoer dat vanuit de Wmo wordtbekostigd. De bus heeft nietalleen voor de clinten vanBloemkamp een goede functie,maar ook voor de vrijwilliger.

  Sdwest Frysln ondersteunt Bloemkampbus

  Op zondag 20 maart om 15.30 uurhoudt het Sdwestkoor een bij-zondere uitvoering in deOosterkerk te Sneek. Samen metfamilie en naasten van het koorzal een gevarieerd programmagebracht worden. De ruim 50leden van het koor komen uit dewijde omtrek van Sneek en menviert deze maand de eerste ver-jaardag.Wekelijks repeteert het koor inde Oosterkerk op woensdagvanaf 19.30 uur. De liederen indit project zijn evergreens vanmusicals, popsongs enz.Een 10-tal acts van jonge enoudere gasten zullen in afwisse-ling met liederen van het koornaar voren gebracht worden.Het Sdwestkoorstaat onderleiding van dirigent/saxofonistJan Brens en de begeleiding is inhanden van pianist WillemBinnema. Volwassenen en kinde-ren zullen met zang, keyboard,dwarsfluit, piano, cornet, trek-

  zak, drums, blokfluit en gitaar alsgastartiest optreden. O.a. HansFaber en Judith Leyendekker(van Rolling Home) van wiefamilie bij het koor zingt, zullende Friese tophit Fries omtensuitvoeren. Theo van deLogt uit Workum, gaat de WildRover en het bekende Halle-luja van Leonard Cohen vertol-ken met zang en gitaar.Veel artiesten zijn in de leef-tijd tussen 7 en 12 jaar.Uiteraard zal ook het publiekgeregeld in het concert betrok-ken worden middels refreinenen bekende melodietjes.Het volgende project van hetSdwestkoor is op 22 mei enzal een zgn. Ierse middag alsthema krijgen. Ook dan is hetconcert in de Oosterkerk.Het belooft een spetterende mid-dag te worden. De toegang is gra-tis. Wel zal een collecte gehou-den worden om de onkosten tedekken.

  Familieconcert Sdwestkoorin de Oosterkerk in Sneek

  Vernieling opStedspleTussen zaterdag en zondag vooreen week is een zwarte RenaultClio aangereden. De auto stondgeparkeerd op een parkeer-plaats op het Sd te Workum,plaatselijk bekend als deStedsple. De schade: linksach-ter op de zijkant zit een deuk inde auto en het glas van de achter-lamp is kapot.

  Diefstal groeneGazelle damesfietsEen fiets is gestolen aan deBinnendijk in Koudum. Bijzon-derheden: fietsmandje voorop,oude fiets, niet op slot.

  Diefstal bij AldiOp maandag 28 februari kreeg depolitie een melding om naar desupermarkt Aldi in Workum tegaan. Aldaar bleek een inwoon-ster uit Workum aangehouden tezijn voor diefstal van goederenuit die winkel.

  Al in de achttiende eeuw stondHindeloopen bekend als eenbezienswaardigheid. Menig reizi-ger probeerde een glimp op tevangen van de merkwaardigekleding van de vrouwen en vande eigenaardige gewoonten enoudheden van de bevolking.Vanaf 1848 ging het Fries Ge-nootschap onderzoek doen naarde woon- en leefcultuur vanHindeloopen. Dit bevorderde debelangstelling voor het Hinde-looper interieur, dat in heelNederland bekendheid kreegsinds er een Hindelooper kamerte bezichtigen was op deHistorische Tentoonstelling vanFriesland in 1877.Op 13 maart houdt Ad de Jong,bijzonder hoogleraar Nederland-se cultuurgeschiedenis, op uitno-diging van de Vrienden vanMuseum Hindeloopen een lezingmet als titel De Hindelooper cul-tuur, beroemd in binnen- en bui-tenland. De heer De Jong heeft29 jaar gewerkt in hetNederlandse Openluchtmuseumen is thans verbonden aan deUniversiteit van Amsterdam.Toen er in 1878 eveneens eenHindelooper kamer op dewereldtentoonstelling van Parijste bewonderen viel, maakte heelEuropa kennis met de bijzonderebeschilderde meubels. Veel gen-teresseerden wilden een Hinde-looper voorwerp in huis en zoleefde de Hindelooper schilder-kunst weer op.

  De opmars van de Hindeloopercultuur en de rol die deze cul-tuur heeft gespeeld bij het ont-staan van de belangstelling voorde typisch Nederlandse cultuurkomt in de lezing ruimschootsaan de orde. Dat er zelfs in hetbegin van de 20e eeuw in eenwarenhuis in Berlijn Hindeloo-per beschilderde meubels tekoop waren, is niet alleen eenleuk weetje maar vooral eenbevestiging van het uniekekarakter van het culturele erf-goed en de historische waardevan de collectie van MuseumHindeloopen.

  Zondag 13 maart, 15.00 uur inMuseum Hindeloopen.

  Hylper cultuur isom te koesteren

  Kwintoruiter WendyDijkstra scoort in Z1

  SchaakuitslagenMaandag 21 februariSj. Haijtema - P. de Boer -J.A. de Boer - A. v.d. Kloet 1-0B. Geerligs - J. Groesz 1-0D. Tjerkstra - G. de Vries 1-0W. de Vries - A. Wouda 1-0

  Maandag 28 februariP. de Boer - D. Tjerkstra 1-0Sj. Haijtema - M. de Haas 1-0A. van der Kloet - W. de Vries 1-0K. Hoekstra - J.A. de Boer 0-1G. de Vries - B. Geerligs -J. Groesz - A. Wouda -

  Zie ook: www.sc-odi.nl

  Afgelopen weekend zijn er weermooie resultaten bereikt doorenkele Kwintoruiters. Zo behaal-de Wendy Dijkstra met haarFriese ruin Kay haar eerste winst-punt met 206* in de Z1 dressuur teEmmeloord. (In de Z is 1 wp 204*)Ook in Koudum werd goed gere-

  den door de ponyruiters. Geeskede Boer startte met GideonsDimitri in de B en behaalde tweekeer een 2de prijs met 193* en190* punten. Jantine Konst deeder nog even een schepje bovenopen werd twee keer 1ste met 199*en 205** in het L1 met Shutterfly.

  Wendy Dijkstra met Kay. Foto: B. Dijkstra.

  Topstuk Jopie Huisman in Spanje opgedokenIn Spanje is een topstuk vanJopie Huisman opgedoken: DeKermisgangers. Het is een olie-verfschilderij (103x103) uit 1964en in bezit van de in Benidormwoonachtige Eveline Posthuma-de Soet (1938). Zij kocht het des-tijds op een door Thom Mercuurgeorganiseerde expositie.

  De Kermisgangers komt te han-gen op de tentoonstelling Deandere kant van Jopie Huismanin Museum De Andere Kant, dattijdelijk is gehuisvest in hetSleeswijckhuys in Workum (van10 april t/m 6 november). Veelvan de ca. 150 tentoongesteldeschilderijen zijn in bezit van par-ticulieren in het hele land.

  Aanleiding tot de tentoonstellingis het feit dat het Jopie HuismanMuseum in 2011 een kwart eeuwbestaat. Initiatiefnemers van deexpositie zijn Jacob Huisman, dejongste zoon van Jopie, en diensneef Joop Huisman.

  Dat de expositie in het Slees-wyckhuys wordt gehouden iszowel praktisch (het pand staattegenover het Jopie HuismanMuseum aan It Noard) als symbo-lisch (het museum is daar in 1986begonnen). De expositie draagtde naam De andere kant vanJopie Huisman. De expositie iseen van de meest bijzonderenationale kunstmanifestaties in2011.

  Jacob Huisman: Het is ommeerdere redenen belangrijkdat er een zo compleet mogelijkoverzicht van het werk van mijnvader komt. Niet alleen voor deexpositie, maar ook voor hetopmaken van de hele nalaten-schap. Het oeuvre is nog nooit inzijn geheel in kaart gebracht.Er verschijnt tevens een exposi-tieboek waarin de tentoongestel-de werken zijn afgebeeld enwaarbij de achtergronden doorjournalist Albert van Keimpemazijn beschreven. Het opgedoken schilderij De Kermisgangers.

  Age Folkertsma ferlear freed bydamklup Boalsert WarkumKombinaasje troch in moai setsjefan Sjoerd Huitema. Spitich foarAge want hy siet goed yn it spul.Der waard drom noch efkes nei-damme om te sjen as it ek oarskinnen hie. De earste set dyt Ageyne holle hie wie net sterk en bysyn twadde kar kaam der ek inloopke yn. No en dy dan, is datnet in goeie set? frege hy. Neesei Sjoerd, dy ha jo krekt ekdien. Sa hawwe jo de partij fer-lern!. Fedde Piet ferlear opdeselde jn ek fan Sjoerd. In fer-kearde fruil wie hjir debet oan.

  Danny Ruiter en Lolke Huitemaspilen in spannende pot. Dannyspile it type Parti Bonnard en datwie sterk omt Lolke syn basisski-ven net goed stean hie. Dannywie wat te gretich en helle tebetiid daam. Lolke hie sadwaan-de gench kompensaasje om inpunt te heljen. Sjoerd Postmadamde sterk mar krige yn it ein-spul lst fan tiidneed. Hy trapedrtroch yn in loksetsje fan Durkde Vries, dyt de winst pakte.Douwe Kunst en Albert Mulderspilen in moaie klassike partijmar doet Douwe in daamset oerde holle seach wie it gau t.

  Klaas Herder en Auke Koopmanshienen in moai iepen spul. Klaasferseach him mei in fruil en koeit doe net mear hlde.Op Provinsjaal nivo binne dergoede tslaggen te melden. Ynde haadklasse spile it earsteteam fan BWK lyk tsjin Hzum. Ittwadde team pakte de winst tsjinStienwyk.De tslaggen:A. Mulder D. Kunst 2-0K. Herder A. Koopmans 0-2L. Huitema D. Ruiter 1-1D. de Vries S. Postma 2-0F.P. Huitema S. Huitema 0-2S. Huitema A. Folkertsma 2-0

  Steenwijk 36 BWK:J. van Vliet L. Huitema 1-1G. Kroese D. Ruiter 0-2A. Robbertsen A. Koopmans 0-2J. Folkers S. de Groes 2-0D. Glazenborg A. Hoekstra 2-0J. Bijl A. Folkertsma 0-2

  BWK Huizum:S. Postma R. van der Pal 0-2A. Folkertsma A. Schotanus 0-2J.M. Drent B. Stenekes 2-0S. Huitema J. Adema 2-0D. Kunst J. de Vries 1-1F.P. Huitema B. Post 0-2D. de Vries M. de Vries 2-0L. Huitema T. v.d. Bosch 1-1

  In ezel stjit him yn t gemien

  It tema drt de Blitse Flitsers dizze moanne mei oan e slach moasten wie Rst. De konklzje nei in jn fotos besjen wie wol dat der ynde Sdwesthoeke noch in soad rstige plakjes te finen binne. De winnende foto is makke troch Minke Wiersma-Mulder. Dizze blik op deMorra is te sjen fanf it strntsje bij Himmelum dat ek it wenplak fan Minke is.

  In prachtich byld fan de Morra

  KIJK OOK EENS OP WWW.HUNIADRUKKERIJ.NL

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 8

  BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SDWEST FRYSLN 1ste Jaargang | Week 10 2011

  INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL

  CENTRAAL POSTADRES Gemeente Sdwest Frysln | Postbus 10.000 | 8600 HA Sneek GEMEENTELOKET SDWEST FRYSLN Bij het gemeenteloket kunt u terecht voor gemeentelijke producten en diensten | T. 0515 48 90 00 | F. 0515 48 99 99 | E. info@gemeenteswf.nl LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 16.00 uur | Vrijdag 9.00 12.30 uur | Maandagavond 18.00 20.00 uur LOKET SNEEK Marktstraat 15 | Maandag t/m donderdag 9.00 16.00 uur | Vrijdag 9.00 12.30 uur | Donderdagavond 18.00 20.00 uur LOKET WORKUM Merk 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 - 16.00 uur | Vrijdag 9.00 - 12.30 uur | Dinsdagavond 18.00 - 20.00 uur De gemeente Sdwest Frysln is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. WMO-LOKET Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u terecht bij het gemeenteloket van de gemeente Sdwest Frysln. Het gemeenteloket vindt u in Bolsward, Sneek (Marktstraat 12) en Workum. MILIEUSTRAAT Veel afval kunt u kwijt in uw container, maar niet alles. Het overige afval kunt u naar de Milieustraat brengen. MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17 MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4

  SdwestFryslnTa jo tsjinst

  OMGEVINGSVERGUNNINGAANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

  Arum, Schoolstraat 11 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een hekwerk. (04-02-2011)Exmorra, Meerswal 3 - Vergunning aanvraag voor het slopen van de stal. (28-02-2011)Gaast, De Greide 7 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel. (03-02-2011)Gonga, Goaijengeamieden 9 - Vergunning aanvraag voor het realiseren van een rijhal. (23-02-2011)Heeg, it Eiln 67 - Vergunning aanvraag voor de verbouw van het mfc It Heechhs. (01-03-2011)Hindeloopen, Nieuwe Weide 1 - Vergunning aanvraag voor het verwijderen van asbesthou-dend zeil in de kelder. (25-02-2011)IJlst, Eegracht 8 - Vergunning aanvraag voor het bouwen van een serre aan de woning. (27-02-2011)It Heidenskip, Skar 1 - Vergunning aanvraag voor het slopen van de stal en de nieuwbouw van een schapenstal en het wijzigen van de milieu-inrichting. (18-02-2011)It Heidenskip, Ursuladyk 5 - Vergunning aan-vraag voor het slopen van een deel van de stal en de verbouw van de bestaande stal. (01-03-2011)Koudum, Barchjeblom 4 - Vergunning aanvraag voor het verbouwen van de woning. (23-02-2011)Nijland, Tsjaerddyk 15 - Vergunning aanvraag voor het verwijderen van asbesthoudende golf-platen en vervangen door nieuwe. (23-02-2011)Oosthem, Nijesyl 12 - Vergunning aanvraag voor de verbouw van een woning. (25-02-2011)Scharnegoutum, Ald Dyk 16 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel. (24-02-2011)Schettens, Filenserwei 6 - Vergunning aanvraag voor het slopen van de bovenbouw van de schuur, 2 betonnen mestsilos en het verwijderen van de asbesthoudende dakbeplating van de ligboxenstal en de nieuwbouw van een lig-boxenstal. (24-02-2011)Schettens, Van Osingaweg 43 - Vergunning aanvraag voor een gebruiksvergunning. (15-02-2011)Sneek, De Strikel 21 - Vergunning aanvraag voor het verbouwen van de woning. (23-02-2011)Sneek, De Strikel 23 - Vergunning aanvraag voor het uitbreiden van de woning aan de ach-terzijde. (23-02-2011)Sneek, Hendrik Bulthuisweg 23 - Vergunning aanvraag voor het bouwen van schiphuizen,

  verplaatsen van de spuitplaats, plaatsen van een hellingbaan met mobiele hijsinrichting. (25-02-2011)Sneek, Johan Willem Frisostr 120b - Vergun-ning aanvraag voor het plaatsen van een woon-wagen. (25-02-2011)Sneek, Kleinzand 21 - Vergunning aanvraag voor het wijzigen van de entree, het vervangen van het voorgevelkozijn. (01-03-2011)Sneek, Oppenhuizerweg 20 - Vergunning aanvraag waarbij toestemming is gevraagd voor afwijking van het bestemmingsplan conform art. 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 4, van bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht, voor het verbouwen van de voormalige jeugdherberg tot moskee.Sneek, Parelmoervlinder 3 - Vergunning aan-vraag voor het verbreden van het balkon. (23-02-2011)Sneek, Wolkammersstraat 14 - Vergunning aanvraag voor het bouwen van een bedrijfsver-zamelgebouw, het plaatsen van een hekwerk en het aanleggen van een in-uitrit. (28-02-2011)Warns, t Noard 43 - Vergunning aanvraag voor het slopen van de bestaande aanbouwen, de nieuwbouw van de aanbouw en het plaatsen van een windmolen. (24-02-2011)Workum, Aldedyk 19 - Vergunning aanvraag voor het kappen van populieren en de herplant van iepen en essen. (28-02-2011)Workum, Begine 15 - Vergunning aanvraag voor het maken van een in/uitrit. (24-02-2011)Workum, Snakkerburren 9 - Vergunning aan-vraag voor het vervangen van dakpannen. (24-02-2011)Workum, Waechfi nne 4 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een carport. (02-03-2011)

  Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informa-tie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct be-trokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een plan, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend ge-maakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  VERLENGING BESLISTERMIJNBurgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-

  vingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.Arum, Van Camminghaweg 40 - Verlenging be-slistermijn voor het uitbreiden van de bestaande aardappelbewaarloods. (16-02-2011)Exmorra, Ds. W. A. van Brakelstrjitte 23 - Ver-lenging beslistermijn voor het plaatsen van een schutting. (09-03-2011)Gaast, Buren 22 - Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een balkon en het kappen van bomen. (28-02-2011)Makkum, Kalkovens 11a - Verlenging beslister-mijn voor het bouwen van een woning. (07-03-2011)Molkwerum, Ymedaem 21 - Verlenging beslis-termijn voor het verbouwen van een recreatie-woning. (07-03-2011)Sneek, 1e Oppenhuizerdwarsstr 7 - Verlenging beslistermijn voor de verbouw van een woning in strijd met het bestemmingsplan. (28-02-2011)Tjalhuizum, nr. 7a - Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een stoeterij. (08-03-2011)Ysbrechtum, Thaborwei 10 - Verlenging beslis-termijn voor het vervangen van de melkput en realiseren van een sanitaire ruimte. (07-03-2011)

  Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informa-tie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct be-trokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een plan, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend ge-maakt. Voor nadere informatie over aangevraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGGaastmeer, nabij Kaepwei (kadastraal bekend gemeente Heeg, sectie G, nr. 34) - Verleende vergunning voor vervangen van steigers. (28-02-2011)Heeg, nabij Pharshoeke (kadastraal bekend gemeente Heeg, sectie H, nr. 108) - Verleende vergunning voor het plaatsen van een speeltoe-stel in strijd met het bestemmingsplan. (28-02-2011)Makkum, De Pleatsen 4 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een bijgebouw. (01-03-2011)Makkum, De Zalm 33 - Verleende vergunning voor het uitbreiden van een woning d.m.v. een

  kap op de garage. (10-02-2011)Molkwerum, Eesterich 16 - Verleende vergun-ning voor het wijzigen van gevels. (01-03-2011)Oppenhuizen, P. Walsmastrjitte 8 - Verleende vergunning voor het verbouwen van MFC it Harspit. (02-03-2011)Pingjum, Bootland 7 - Verleende vergunning (van rechtswege) voor het verwijderen van een dam en het plaatsen van twee nieuwe dammen ter hoogte van de Mulierlaan. (02-03-2011)Schettens, Marnedyk 11 - Verleende vergun-ning voor het uitbreiden van het dierenpension met een hondenkennel (03-02-2011)Sneek, Parelmoervlinder 3 - Verleende vergun-ning voor het verbreden van een balkon. (02-03-2011)Sneek, Troelstrakade 9 - Verleende bouwver-gunning (met ontheffi ng) voor het vergroten van de badkamer op de 1e verdieping. (01-03-2011)Witmarsum, Pingjumerstraat 43 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een dakkapel. (02-03-2011)Workum, perceel plaatselijke bekend als ge-meente Workum, sectie A, nr. 7311 (Workumer-waard) - Verleende vergunning voor het plaatsen van een palenrij. (25-02-2011)Workum, Hegeterp 2 t/m 32 - Verleende vergunning voor het renoveren van de gevels. (25-02-2011)

  BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoem-de verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethou-ders van de gemeente Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit om-schrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  SPOEDAls er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

  APV VERGUNNINGALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

  - Op grond van artikel 2.3.1.2. lid 1 is een ex-ploitatievergunning verleend voor de uitoe-fening van het horecabedrijf in de inrichting Julianastraat 63 te Sneek.

  Vergunning (datum tussen haakjes = datum bekendmaking) is verleend aan:St. Werenfridus Parochie Workum voor het houden van een rommelmarkt bij de RK Kerk aan het Noard in Workum op 21 mei 2011 en voor het exploiteren van een rommelmarkt van-uit de bergplaats aan het Noard 24 te Workum op 21 mei, van 4 juli t/m 27 augustus, van 15 t/m 22 oktober en op 16 en 17 december 2011. (01-03-2011)St. Feestweek Workum voor het organiseren van diverse sport- en spelactiviteiten op 24 september 2011 in Workum van 11.00 tot 20.00 uur op het parkeerterrein van de voormalige gasfabriek, het voormalig parkeerterrein van Super de Boer aan het Sd en het vrije gedeelte voor de feesttent op de Stedsple en het stukje land er achter, voorafgegaan door een ballon-nenwedstrijd op de Merk met medewerking van de Drumband. (01-03-2011)Oranjevereniging Koudum voor het organise-ren van een optocht in Koudum, een viswed-strijd aan de far en een afsluitende disco in Gemeenschapscentrum De Klink op 30 april 2011. (01-03-2011)

  BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoem-de verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten

  aan het college van burgemeester en wethou-ders van de gemeente Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit om-schrijven waartegen het bezwaar zich richt.

  Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, telefoon 0515 48 90 00

  SPOEDAls er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

  BESTEMMINGSPLANINTREKKEN VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

  Burgemeester en wethouders van Sdwest Frysln maken ingevolge artikel 4.8 van de Alge-mene wet bestuursrecht bekend dat zij voorne-mens is om de aan Lidl Nederland GmbH op 9 december 2004 verleende vrijstelling ex artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het uitoefenen van grootschalige detailhandel in foodartikelen (supermarkt) in de panden Sint Antoniusplein 33 en Julianastraat 71 te Sneek, in te trekken.In de praktijk is gebleken dat op onderhavige locatie geen supermarkt kan worden gex-ploiteerd aangezien de bevoorradingsituatie overschrijding van de geluidsgrenswaarden uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) met zich meebrengt. Daarnaast heeft Lidl de exploitatie van de supermarkt op de onderhavige locatie beindigd en voortgezet op een andere locatie in Sneek. Het distributie planologisch beleid ten aanzien van supermarkten biedt geen ruimte voor de vestiging van een extra supermarkt in Sneek.

  TER INZAGEHet concept-intrekkingsbesluit ligt ter inzage van 11 maart tot 22 april 2011 bij de gemeente-loketten.

  REAGERENGedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden bedenkingen (zowel schrifte-lijk als mondeling) rondom dit voornemen ken-baar maken. Uw bedenkingen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge reactie. Om praktische redenen verdient het aanbeveling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzage-termijn. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw L. van der Bijl van de afdeling Backoffi -ce Ruimtelijke Ordening, via het gemeenteloket, telefoon (0515) 48 90 00.

  VASTSTELLING PROJECTBESLUIT NABIJ DE MARNE 120 TE BOLSWARD (09-03-2011)

  Burgemeester en Wethouders van Sdwest Frysln hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening een projectbesluit te nemen binnen het bestem-mingsplan Bolsward De Marne ten behoeve van: het realiseren van 8 parkeerplaatsen nabij De Marne 120 (8701 MC) te Bolsward

  TER INZAGEZij maken daarom krachtens artikel 3.11 Wro juncto afdeling 3.4 van de Algemene Wet Be-stuursrecht bekend, dat het projectbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 1 maart tot en met 11 april 2011 ter inzage bij de gemeenteloketten.

  REAGERENBelanghebbenden kunnen binnen zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met

  betrekking tot het projectbesluit indienen bij de arrondissementsrechtbank Leeuwarden, sector Bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA te Leeuwarden. De termijn van zes weken voor het indienen van het beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voor-lopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang. Voor nadere informatie over het plan kan con-tact opgenomen worden met de heer J. Koop-mans van het team Backoffi ce Ruimtelijke Orde-ning, via het gemeenteloket, telefoon (0515) 48 90 00.

  DRANK- EN HORECAVERGUNNING

  VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET

  Aan v.o.f. Huis van Hommerts is een drank- en horecavergunning verleend voor de uitoefening van het cafbedrijf in de inrichting Jeltewei 144 te Hommerts.Aan Austrian Trade Consultancy is een drank- en horecavegunning verleend voor de uitoefe-ning van het horecabedrijf in de inrichting Julia-nastraat 63 te Sneek.

  BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoem-de verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van verlening (zie datum achter aanvraag). Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethou-ders van de gemeente Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit om-schrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  SPOEDAls er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

  MILIEUMELDINGEN MILIEU

  Melding van bedrijf die onder algemene maatre-gelen van bestuur vallen, gelet op art. 8.41 Wet milieubeheer:Burgwerd, Kloosterweg 2 - melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer voor het wijzigen van een mestvee- naar een melkvee-houderij(19-01-2011)Sneek, Edisonstraat 3 - ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het uitbreiden van bestaande kantoren (13-01-2011)

  VERKEERSLUIS MAKKUM GESLOTEN VAN 11 T/M 15 APRIL

  Van maandag 11 t/m vrijdag 15 april vervangen we de buiten(sluis)deuren van de schutsluis te Makkum. Voor de ingang van de sluis ligt een werkschip en door het ontbreken van de sluis-deuren kan de sluis niet worden geschut. Scheepsvaart tussen de Makkumer buitenhaven/het IJsselmeer en de Grote Zijlroede/Panhuys-kanaal is in deze periode dan ook niet mogelijk. De stremming is met een bord aangegeven op de Panhuysbrug te Tjerkwerd en op de Nij-huizumerbrug, zodat vanaf daar gekozen kan worden voor het alternatief via sluis Workum. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Sdwest Frysln uitgevoerd door Aannemingsbedrijf De Boer en De Groot uit Harlingen / Workum.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. van der Brugge via het gemeentelo-ket, tel: (0515) 48 90 00.

  Voor alle commissies geldt:Tijdstip: 19.30 uurLocatie: Raadszaal IJlst, Stadslaan 75

  AGENDA KOMMISJE DOARP, STD EN OMKRITEN

  Datum: woensdag 15 maart 2011Ingekomen stukken - Koers Friese Merenproject (FMP) Sdwest

  Frysln 2011-2015

  Raadsvoorstellen- Bestemmingsplan Eilandde Domp te Sneek- Pilotproject Demosite afvalwater Antonius

  Ziekenhuis Sneek- Bestemmingsplan Indijk-Hindeloopen- Bestemmingsplan Workum-Aldedyk 10- Bedrijventerreinplan Zuidwest Frysln- Bestemmingsplan Duinterpen-Sneek- Bestemmingsplan IJlst- Bestemmingsplan Workum-Kom

  AGENDA KOMMISJE BOARGER EN MIENSKIPDatum: woensdag 16 maart 2011Ingekomen stukken - Plan van aanpak herijking welzijnsproducten

  Timpaan en andere aanbieders

  Raadsvoorstellen- Startnotitie Participatiebudget- Startnotitie brede scholen- Begroting 2011 RSG

  AGENDA KOMMISJE BESTJOER EN FINNSJES

  Datum: donderdag 17 maart 2011Ingekomen stukken - Crisisplan Sdwest Frysln- Overeenkomst langlopende geldlening met

  BNG- Vertegenwoordiging gemeente Sdwest Frys-

  ln (bestuurlijk en ambtelijk)

  Raadsvoorstellen- Verordening burgerinitiatief

  Sdwest Frysln- Defi nitieve naamgeving gemeente - Instellen jongerenadviesraad - Conjunctuurnota 2011- Strategische Samenwerkingsagenda - Startnotitie Ontwikkelingsvisie

  Sdwest Frysln (SREOP)

  Voor belangstellenden liggen op onderstaande locaties de stukken ter inzage die betrekking

  hebben op deze vergaderingen:- Gemeenteloket Workum, Merk 1.- Gemeenteloket Bolsward, Kerkstraat 1.- Gemeenteloket Sneek, Marktstraat 15.

  DIGITALE INFORMATIE:Via de hoofdpagina van de gemeentelijke web-site, www.gemeentesudwestfryslan.nl, kunt u via de link vergaderingen live en archief de stuk-ken digitaal raadplegen en kunnen de vergade-ringen live worden gevolgd.

  SPREEKRECHT:Op de vergaderingen van de raadscommissies kunt u gebruik maken van uw spreekrecht.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil ma-ken, meldt dit binnen een redelijke termijn voor de aanvang van de vergadering aan de griffi er van de commissie.

  Dit kan via tel.nr. 0515-489194 of u stuurt een mail naargriffi e@gemeentesudwestfryslan.nl.

  U vermeldt daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren.

  Openbare commissievergaderingen