friso 2011 week 10

  • Published on
    06-Mar-2016

  • View
    224

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 10

Transcript

<ul><li><p>NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk</p><p>Pagina 2</p><p>Informatiepagina</p><p>Pagina 4</p><p>RestauratieGertrudis ligtop schema</p><p>Pagina 7</p><p>Topstuk JopieHuisman in Spanjeopgedoken</p><p>Pagina 7</p><p>In prachtichbyld fande Morra</p><p>Kijk ook op:www. .nl</p><p>www.jantegel.nl</p><p>Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl</p><p>Sanitiem VisserHet adres voor: </p><p>Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,</p><p>Eigen service- en onderhoudsdienst</p><p>Nieuw badkamermeubelof spiegelkast?</p><p>Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376</p><p>De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons</p><p> 1,95 per 100 gram!Specialiteit:</p><p>EIGEN GEMAAKTE WORST!!</p><p>BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854</p><p>VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!</p><p>OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING</p><p>Noard 119WORKUM</p><p>Tel. 0515 542240 / 541852</p><p>Dinsdag 8 maart 2011 // 134e JAARGANG // week 10</p><p>Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:</p><p>een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.</p><p>Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.</p><p>Ontbijtservice bij uw bakker</p><p>www.bakkerijvanderwerf.nl</p><p>Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507</p><p>Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Markstraat 4 0515 572698</p><p>Metty Graafsmapowered by:</p><p>Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl</p><p>Bespaar op uwverzekeringspremie!www.verzekeringsmaatwerk.nl</p><p>Kantoortijden Klameareiedere dinsdag</p><p>van 10.30-12.30 uur</p><p>Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer</p><p>Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com</p><p>Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110</p><p>www.boogaardinstallatie.nl</p><p>Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur</p><p>Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen</p><p>Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen</p><p>De derde Oerpolderloop in ItHeidenskip is zondag opnieuwsuccesvol verlopen. De organisa-tie was dit jaar in handen van SVFriesland, die liet zien veel erva-ring te hebben met dergelijkehardloopwedstrijden. Daarbijwerd men bijgestaan door veelvrijwilligers uit It Heidenskip.</p><p>De Oerpolderloop is een initia-tief van Folkert Jellesma enAntje van der Wal van Bij FolkertOutdoor &amp; Running. Vanwegedrukte konden zij de derde edi-tie niet organiseren, maar de tra-</p><p>ditie werd gelukkig voortgezetdoor SV Friesland, samen metveel vrijwilligers uit It Heiden-skip.</p><p>Een parcoursrecord zat er ditjaar niet in. De ruim 14 kilome-ter werd gewonnen door Willemde Boer uit Exmorra met 51.53.Vorig jaar liep hij 49.20 maar ein-digde hij als tweede, na SaidKanfaoui uit Gouda die het par-coursrecord op 46.06 neerzette.Snelste dame was Ylona Kruisuit Ysbrechtum met 57.33. Vorigjaar vestigde zij het parcoursre-</p><p>cord op 55.20.Het feit dat de snelle tijden vanvorig jaar niet konden wordengevenaard had wellicht temaken met de wind uit hetnoordoosten, die de deelnemersin het tweede deel van de routepal tegen kregen. De Ursuladykwerd daarmee een pittig stukje ItHeidenskip.</p><p>Bij aankomst konden de deelne-mers circa 360 schreven zich in genieten van een kop echtesnert. In It Heidenskip werdenzaterdag vele liters snert ge-</p><p>maakt, die zondag bij het dorps-huis werden afgeleverd. De prij-zen in de verschillende catego-rien kwamen ook uit de regio.De prijswinnaars kregen streek-producten afkomstig van kaas-boerderij De Nylander van defamilie Bokma. De namen vanWillem de Boer en Ylona Kruiskomen op de hikke in de winkelvan Bij Folkert.</p><p>De wisselprijs voor de beste manen vrouw uit It Heidenskip bleefin handen van Johannes de Boeren Ida Hylkema.</p><p>Oerpolderloop ook dit jaar geslaagd</p><p>De deelnemers aan de Oerpolderloop hadden te kampen met een stevige en frisse noordoosten wind en daardoor sneuvelden er geen records.Foto Rinkje van der Heide.</p><p>Jacob Bouwhuis</p><p>Wat voor de ene inwoner van denieuwe herindelinggemeentevoordelig uitpakt, blijkt vooranderen een financile koudedouche. Door de harmonisatievan de onroerend zaak belasting,rioolheffing en afvalstoffenhef-fing zijn een aantal inwoners vande nieuwe gemeente voordeliguit, anderen keken echterbehoorlijk op hun neus toen zede aanslag gemeentelijke heffin-gen over 2011 onder ogen kregen.Voor een ondernemer uitBlauhs was dat de reden omafgelopen donderdagavond naarIJlst af te reizen om zijn onge-noegen over de aanslag te venti-leren. Bij de deur van hetgemeentehuis deelde hij pam-fletten uit met teksten die aanduidelijkheid weinig te radenoverlieten. Garagehouder SikkeWitteveen voelt zich opgelichtdoor de gemeente.</p><p>Toen hij onlangs de enveloppevan de gemeente Sdwest Frys-ln met de aanslag gemeentelij-ke heffingen open maakte, zaktehij bijna door zijn stoel van ver-bazing. Het bleek dat zijn aan-slag ongeveer 45 procent hogerwas dan die van vorig jaar toenhij nog inwoner van Wymbritse-radiel was. Volgens Witteveenzijn er ondernemers die gecon-fronteerd worden met een noggrotere stijging van tarieven. Hijvoelt zich met meerdere collega-ondernemers bedonderd doorzijn eigen gemeente. Dat gevoelzullen de meeste inwoners van</p><p>de voormalige gemeente Nije-furd niet hebben. In de meestegevallen zullen die een zucht vanverlichting hebben geslaakt nahet inkijken en vergelijken vande aanslag. De modale huishou-dingen betalen minimaal 10 pro-cent minder dan afgelopen jaar.In dit geval pakt de harmonisatievan tarieven dus voordelig uit.</p><p>In het vragenuur van de raads-vergadering en bij de program-mabegroting over 2011 en demeerjarenbegroting 2012-2014ging wethouder Maarten Offingaeven in op de voor- en nadelenvan de harmonisatie van detarieven. De telefoon heeft rood-gloeiend gestaan om ruim 1200telefoontjes over dit onderwerpte beantwoorden. Het laat zichraden dat de meeste bellers zichminder positief uitlieten over deaanslag. Wel krijgen alle burgerseen reductie op de afvalstoffen-heffing omdat de reserveringenvan de vijf herindelinggemeen-ten op dit onderdeel terugvloei-en naar de belastingplichtigen.De wethouder verwachte in detoekomst een verdere daling vanhet afvalstoffentarief door effi-cintere transportmogelijkhe-den en het beter scheiden vanafval.</p><p>Ondanks de lastige financileomstandigheden waarin gemeen-ten in Nederland verkeren, is hetgelukt om een sluitende begro-ting en meerjarenbegroting op testellen. Er is tijdig ingespeeld opde rijksbezuinigingen en eenherindelingkorting. In 2011 om-</p><p>vatten de ombuigingen een totaalbedrag van circa. 11 miljoen.Dat bedrag loopt in de meerja-renbegroting op tot een bedragvan circa 14,5 miljoen in 2014.Besparingen en efficiencymaat-regelen door de herindelingleveren het grootste deel op.Daarnaast heeft het nieuwegemeentebestuur een aantalinkomstenverhogende maatrege-len genomen. Veiligheidshalveheeft het gemeentebestuur in ditstadium er voor gekozen om oppolitiek gevoelige onderwerpennauwelijks te bezuinigen. Deoude gemeenteraden zijn innovember vorig jaar in meerder-heid akkoord gegaan met de har-monisatie van de belastingtarie-ven. Dit is een van de belangrijk-ste inkomstenbronnen voor degemeente. In het oordeel over debegroting van 2011 door de pro-vincie wordt ook het weerstands-vermogen betrokken. Het bepa-len van de juiste omvang is com-plex en lastig, er dient namelijkeen complete risico-analyseplaats te vinden. De oudegemeenten hebben afgesprokenom de vastgestelde minima bin-nen de algemene reserve over tedragen aan de nieuwe gemeente.Het gaat hierbij om een totaalvan 12.497.500. Voorlopig wordthet weerstandsvermogen op datbedrag vastgesteld. Omstreeksjuni krijgt de raad inzage in denieuwe nota reserves en voorzie-ningen en dan wordt de defini-tieve hoogte van het weerstands-vermogen vastgelegd. In grote lij-nen gingen de fracties akkoordmet de begroting. Hier en daar</p><p>werden wat kanttekeningengeplaatst. Zo miste Jan Koster(FNP) een duidelijk Fries talen-beleid in het verhaal en sprak hijzijn zorgen uit voor bepaaldebezuinigingen die ten koste gaanvan het werkvoorzieningschapEmpatec en de jongeren- enouderenwerker. Deze zorgenwerden gedeeld door AngelineKerver van GroenLinks die ookvond dat recreatie en toerismemeer stimulansen verdienenomdat deze tak een belangrijkebron van inkomsten vormt voorhet nieuwe grondgebied. Wet-houder Wigle Sinnema wist temelden dat er inmiddels eenambtenaar is aangesteld die zichbezig zal houden met het stimu-leren van het Fries in de gemeen-te en wethouder Maarten Offingagaat op Friese cursus.</p><p>Slechts n van de raadsledenstemde tegen de begroting, datwas Klaas Jan Semplonius vanTotaal Lokaal. Op enkele schrif-telijke vragen over verschillendeposten had hij zijns inziens geen passend antwoord gekre-gen, dus vandaar. Nu zat deraadsvergadering met een over-laden agenda, bestaande uitveertig agendapunten, ook niette wachten op een veelheid vanaanvullende vragen, amende-menten en moties, want ruimvier uur vergaderen liet zijn spo-ren na en in sommige gevallensloeg de meligheid toe.</p><p>(Meer over de vergadering van deraad is elders in deze krant telezen.)</p><p>Harmonisatie gemeentelijke tarieven</p><p>Voordeel en koude douche</p><p>Fusiegemeentevoorbereid opearste ljipaaiDe ljipaaideskundige van hetCDA, Jentje Steringa, had gecon-stateerd, zo bleek donderdag tij-dens de vergadering van degemeenteraad, dat het openlandschap van de gemeenteSdwest Frysln de laatstedagen is opgesierd met kieviten.Bij een enkeling stroomt hetbloed dan sneller door de ade-ren, zo ook bij Steringa. Hij ver-wacht dat het sijke binnen enke-le weken aan de leg zal zijn. Inhet vragenuur vroeg hij zich afwaar de vinder van het eerstekievitsei zich moet melden na dehistorische vondst, waar de over-handiging plaats dient te vinden,welk telefoonnummer op hetmoment suprme gebeld moetworden en of de nieuwe gemeen-te over het nodige gereedschapbeschikt om het lotterproces pro-bleemloos te laten verlopen. </p><p>In zijn hoedanigheid als burge-meester en als oud-bewindvoer-der van het departement land-bouw en visserij wist HayoApotheker alle ingrijpende vra-gen naar tevredenheid te beant-woorden. In de eerste plaatsmoet de vinder en/of vindster0515-489000 bellen, buiten kan-toortijd is het telefoonnummervan de Bond van Friese Vogel-beschermingwachten (BFVW)beschikbaar. Aangezien er op vijfgemeentehuizen nog het nodigegereedschap voor een deskundi-ge lotterproef aanwezig is, maghet geen probleem zijn voor deeerste ljipaaiprocedure. De bur-gemeester waarschuwde dat hijook op de hoogte is van aaisikers-kaarten, nazorg, sms-meldingenzovoorts. Kortom: het gemeen-tebestuur is helemaal klaar voorde instandhouding van het eersteljipaai-fenomeen. (JB)</p></li><li><p>WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 8 MAART 2011 // PAGINA 2</p><p>Openingstijdendiverse instellingen</p><p>en diensten Frisos ferlineFrisos ferline</p><p>THUISZORG ZUIDWESTFRIESLANDPostbus 2678600 AG SneekTel. (0515) 461 100e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nlwww.thuiszorgzwf.nl </p><p>Thuiszorg Zuidwest Friesland:alles draait om mensen, thuis!Met 1600 medewerkers biedenwij de volgende diensten aan: Thuisverzorging en -verple-ging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)</p><p> Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau</p><p> Voedingsvoorlichting endieetadvisering</p><p> Cursussen en themabijeen-komsten</p><p> Uitleen van hulpmiddelen enverpleegartikelen</p><p> Thuishotel Informatie, advies en bemid-deling</p><p>Wilt u gebruik maken van onzedienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met deklantenservice van ThuiszorgZuidwest Friesland, telefoon:(0515) 461 100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst. </p><p>SpreekuurWijkverpleegkundige:U kunt met al uw vragen overThuiszorg Zuidwest Friesland enspecifiek gericht op Verzorging&amp; Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen.Zij kan samen met u de zorgregelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen metde aanvraag hiervan. </p><p>Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.Tel. (0515) 461424Wijkverpleegkundige:Uilkje Attema Inloopspreekuur:ma t/m do tijdens kantooruren</p><p>Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:Ria SpeerstraInloopspreekuur:ma en vrij tussen 13-14 uur</p><p>Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige:Toos v/d BroekSpreekuur:dagelijks tussen 13-14 uur</p><p>Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige:Linda FolkertsInloopspreekuur:di en do tussen 13-14 uurOok op afspraak op ma, di en do</p><p>Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06 51 101 399Verzorgingshuis Talma Hiem(ingang H.Gorterstraat) 8561 BSBalk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur.Tel. (0514) 604 101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/mvrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412</p><p>BIBLIOTHEEK WORKUMBegine 52, telefoon 0515 541623</p><p>obworkum@bswf.nlwww.bibliotheekworkum.nl</p><p>BIBLIOTHEEK KOUDUMDs. L. Tinholstraat 3B,telefoon 0515 532120obkoudum@bswf.nl</p><p>www.bibliotheekkoudum.nl</p><p>www.ontdekdebieb.nl</p><p>SERVICE-BUREAU TE PLAKZoekt u hulp voor in de huishou-ding, dan kunt u bij ons terecht!Omdat onze vrouwen in loon-dienst zijn, is het uurtarief16,- euro per uur incl. BTW. Wiltu meer informatie, dan kunt ubellen met Trudi 06-20278801 ofu komt eens een keer langs in deKlameare waar het kantoor vante Plak gevestigd is.</p><p>BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGINGWORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com</p><p>Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.</p><p>EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-loop winkel.Onderweg 6, KoudumAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 10-15 uur enelke 1ste za. van de maandvan 10-15 uurVoor afhalen: Tel. 0514-523343Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buitenopeningstijden.</p><p>AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLANDMeldpunt vermiste en gevondenhuisdieren.Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl</p><p>PALLIESPORT</p><p>NOARD 53TEL. 542222</p><p>WORKUM</p><p>voor sport en vrije tijd en sportprijzenTIMPAAN WELZIJNMaatschappelijk Werk:Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward0515-573763E-mail:amw@timpaanwelzijn.nlSpreekuur maandag t/m vrijdagVan 8.30-9.30 uurJongerenwerk:Voor ondersteuning aan diverseJongerenorganisaties:Heichina Hidding, 06-50286406E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman, 0515-421313E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl</p><p>DIERENARTSENPRAKTIJKVAN WAARD TOT KLIFMa/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur envolgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum</p><p>Gevraagd een boerenknecht. K. Westra, Heidenschap. Gevraagd een timmerknecht.A. de Jager, Bascohof. Gevraagd een vaste arbeider, genegen te melkrijden. Tj. deVries, Breewarsdyk. Te koop gevraagd oude klederdracht en priksleedje. Brievenbureau Friso. Wat...</p></li></ul>