friso 2011 week 16

 • Published on
  14-Mar-2016

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 16

Transcript

 • Kopij eerderZoals bekend is het volgendweekeinde Pasen. Op zich-zelf mooi natuurlijk, maareen en ander houdt wel indat onze krant aanstaandevrijdag al moet wordengemaakt om vandaag overeen week op tijd bij onzeabonnees op de mat te plof-fen. Dit houdt in dat zowelkopij als advertenties uiter-lijk op vrijdag 22 april smorgens om 11.00 uur bijons binnen moeten zijn. Wevragen begrip voor dit onge-mak, maar in verband metde vrije Paasmaandag, ookter drukkerij, kan het nueenmaal niet anders.

  Directie en redactie Friso

  Het verzetsmonument dat na een jaar - gelukkig - al niet meer weg te denken is uit de wijk Thomashof.

  NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 5

  Raad en collegeleren Workumkennen

  Pagina 8

  Eenvriendinnendagin Workum

  Pagina 9

  Jubilerende ledenvan CPB krijgenoorkonde

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,

  Eigen service- en onderhoudsdienst

  Badkameraccessoires

  of badkamerkast?

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 19 april 2011 // 134e JAARGANG // week 16

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  It giet oan!It opkreazjen fan s winkel

  is no klear!

  Daarom nodigen wij u uit voor onze

  OPEN DAGENop vrijdag 22 en zaterdag 23 april 2011om u het resultaat en onze nieuwe collectie te laten zien.

  Oant sjen!Jan en Stiny van der Weit en meiwurkers

  Uw winkel op het gebied van totaal wonen sinds 1915!

  It giet oan!It giet oan!is no klear!

  It opkreazjen fan s winkelis no klear!

  Daarom nodigen wij u uit voor onze

  It opkreazjen fan s winkel

  Daarom nodigen wij u uit voor onze

  Jan en Stiny van der WOant sjen!

  om u het resultaat en onze nieuwe collectie te laten zien.op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 201OPEN D

  eit en meiwurkersJan en Stiny van der WOant sjen!

  om u het resultaat en onze nieuwe collectie te laten zien.op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 201

  GENAOPEN Dom u het resultaat en onze nieuwe collectie te laten zien.

  1op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 201GEN

  Jan en Stiny van der W

  Uw winkel op het gebied van totaal wonen sinds 1915!

  eit en meiwurkersJan en Stiny van der W

  Uw winkel op het gebied van totaal wonen sinds 1915!

  Ebo Reitsma

  Vorig jaar was het een bijzonderjaar voor de 4 mei-herdenking inWorkum. Toen werd in de nieuwewijk Thomashof in Workum hetverzetsmonument onthuld datnaar een ontwerp en onder lei-ding van kunstenares Ruth VultoGaube door een paar honderdleerlingen van de drie basisscho-len in Workum is gemaakt.

  Inmiddels heeft dit monumenteen waardevol plekje ingenomenin de harten van vele Worku-mers, vooral natuurlijk ook indie van al die leerlingen dieieder voor zich maandenlang aandie stenen hebben staan beite-len. Een betere manier om kin-deren te betrekken bij en bewustte maken van datgene wat er in40-45 is gebeurd, is er niet.Maar het gaat daarbij niet alleenom die periode. Het verzetsmo-nument is ook nadrukkelijk eensymbool voor datgene wat er n

  plaatsvindt.Oorlog en de vreselijke gevolgendaarvan behoren helaas nogsteeds tot de waan van deze tijd.En niet alleen in Afghanistan,Libi of het Midden-Oosten, ookin de eigen directe omgeving,zoals het pesten op het school-plein of het zogenaamde zinloosgeweld (zou niet alle geweld zin-loos moeten zijn?)

  Daarom is het belangrijk om kin-deren op zeer jonge leeftijdbewust te maken van deze zaken. Daarom ook staat er dat verzets-monument met zijn drie symbo-len: Onderdrukking, Verzet enVrijheid (en dat in die volgor-de). Daarom tenslotte is dit eenmonument dat door de driebasisscholen in Workum isgeadopteerd. Het onderhoud (endan voornamelijk het schoon-houden van de stenen en van deomgeving) is dan ook een verant-woordelijkheid die de basisscho-len op zich hebben genomen. Elk

  jaar even met emmers, water enzeep een uurtje poetsen en dezaak is weer klaar voor de her-denking. Want dat is uiteraard ook eenonderdeel van de 4 mei-herden-king in Workum. Het is al langerde gewoonte om, voorafgaandeaan de herdenking, op school inde lessen daar aandacht aan tebesteden. Vaak gingen klassen inde week voorafgaande aan demeivakantie naar de begraaf-plaats om daar letterlijk even stilte staan bij het aldaar gelegenmonument en bij de graven vangeallieerde militairen die tij-dens de Tweede Wereldoorlog inde omgeving van Workum zijngesneuveld. Nu ligt het voor dehand om in die herdenking ookhet verzetsmonument te betrek-ken. En dat gebeurt voor de kin-deren vanmiddag om 15.00 uur.

  Het wordt een kleine herden-kingsplechtigheid, speciaal voorde bovenbouwklassen. De vlag

  halfstok, er worden enkele ge-dichten voorgelezen, een minuutstilte en dan, net als bij de her-denking op 4 mei, het Wilhelmus,gespeeld door Siebe Bokma.

  Natuurlijk is deze plechtigheidook bedoeld voor ouders enandere belangstellenden, netzoals de kinderen die dat willen,ook in de stille tocht op 4 meikunnen meelopen naar debegraafplaats (opgave via demeester of juf op school).

  Overigens, die stille tocht op 4mei gaat er ook anders uitziendan tot nu toe gebruikelijk. Dietocht begint nu bij het verzetsmo-nument en voert dan naar debegraafplaats voor de herden-kingsplechtigheid. Daarna is deplechtigheid afgelopen en kaniedereen zijns weegs gaan. Meerhierover leest u hieronder.Iedereen is van harte welkomvanmiddag om 15.00 uur bij hetverzetsmonument in Thomashof.

  Vanmiddag om 15.00 uur bij verzetsmonument

  De stille tocht op 4 mei verlooptdit jaar - zie boven - anders. Vorigjaar werd het nieuwe verzets-monument in de wijk Thomashofonthuld. Een monument dat isgemaakt door kinderen van dedrie Workumer basisscholen.Een prachtig monument dat vooriedere Workumer een belangrij-ke emotionele functie kan heb-ben. Daarom leek het de organi-satie logisch, dat ook dit monu-ment in de stille tocht zou wor-den opgenomen. Maar dat lever-de wel enige praktische proble-men op. De route net als anderste laten beginnen bij het gemeen-tehuis en dan via het verzets-monument naar de AlgemeneBegraafplaats te laten gaan,bleek een te lange route. Ook de

  plechtigheid bij het verzetsmo-nument te laten plaatsvinden inplaats van op de AlgemeneBegraafplaats was geen optie.Daarom is besloten om de stilletocht te laten beginnen bij hetVerzetsmonument.De route is dan als volgt: Heare-wei Bterikkers Stienikkers Fgelikkers Vicariswei. Op debegraafplaats vindt dan de her-denkingsplechtigheid plaats.Daarna is de herdenking afgelo-pen. Er wordt dus niet terugge-lopen naar het beginpunt: dieroute is gevoelsmatig te lang.Teruglopen na de plechtigheid isimmers anders dan er naar toe,in die zin dat de spanning danmin of meer is verdwenen. Datmerkte je soms ook al in de afge-

  lopen jaren bij het teruggaannaar het gemeentehuis. De routenaar het verzetsmonument isanderhalf keer zo lang, dus is datook geen goede oplossing.

  Dat betekent dat men na deplechtigheid naar huis of naarhet concert kan gaan. Het vereistdus enig creatief denkwerk watbetreft de plaats van fiets of auto.Alleen wanneer men alleslopend doet, hoeft dat denkwerkniet plaats te vinden. De aan-vangstijd van de stille tocht isook veranderd: die begint nu om19.34 uur. Verzamelen bij het ver-zetsmonument nu dus even vrhalf acht. Ook nu weer kunnenkinderen meelopen die vervol-gens bloemen leggen op graven

  van gesneuvelde Workumers. Deopgave hiervoor loopt via de des-betreffende school.De kranslegging - dit jaar doortwee kinderen van de Pipegaal,samen met wethouder WigleSinnema namens het college vanb. en w. - vindt dan zoals gewoon-lijk plaats bij het oorlogsmonu-ment. Daar-na kan iedereenlangs het monument lopen eneventueel ook bloemen leggen.Dan in stilte terug naar de uit-gang, waarna iedereen zijnsweegs kan gaan.

  Een nieuwe opzet wat betreft destille tocht, waarvan de organisa-tie hoopt dat ook deze waardigen naar ieders tevredenheid zalverlopen. (ER)

  Nieuwe opzet van stille tocht op 4 mei

  Het voorjaarspat binnen

  Bij de familie Opmeer aan deBterikkers staat momenteel eenrhododendron in volle bloei. Is ereen betere aankondiging van delente die dit jaar zo prachtig is mogelijk? Het voorjaar spatalom binnen. Wat heerlijk!Foto Henk Gorter.

  Vernieling inIt HeidenskipDezer dagen hebben jeugdigende geveltekst De Brge van delagere school met die naam in ItHeidenskip verwijderd. Debewuste avond was er in hetdorpshuis It Swaeigat een club-avond voor jeugdigen. Aangezienhet over het algemeen erg rustigis in It Heidenskip, leek hetwaarschijnlijk dat er een ver-band bestond tussen deze club-avond en de genoemde vernie-ling. De politie heeft de zaak inonderzoek genomen en vier jeug-dige verdachten voor het HALT-traject aangemeld.

  Ook jeugd herdenkt jaren 40-45

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 19 APRIL 2011 // PAGINA 2

  Openingstijdendiverse instellingen

  en diensten Frisos ferlineFrisos ferline

  THUISZORG ZUIDWESTFRIESLANDPostbus 2678600 AG SneekTel. (0515) 461 100e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nlwww.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland:alles draait om mensen, thuis!Met 1600 medewerkers biedenwij de volgende diensten aan: Thuisverzorging en -verple-ging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau

  Voedingsvoorlichting endieetadvisering

  Cursussen en themabijeen-komsten

  Uitleen van hulpmiddelen enverpleegartikelen

  Thuishotel Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onzedienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met deklantenservice van ThuiszorgZuidwest Friesland, telefoon:(0515) 461 100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  SpreekuurWijkverpleegkundige:U kunt met al uw vragen overThuiszorg Zuidwest Friesland enspecifiek gericht op Verzorging& Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen.Zij kan samen met u de zorgregelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen metde aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.Tel. (0515) 461424Wijkverpleegkundige:Uilkje Attema Inloopspreekuur:ma t/m do tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:Ria SpeerstraInloopspreekuur:ma en vrij tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige:Toos v/d BroekSpreekuur:dagelijks tussen 13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige:Linda FolkertsInloopspreekuur:di en do tussen 13-14 uurOok op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06 51 101 399Verzorgingshuis Talma Hiem(ingang H.Gorterstraat) 8561 BSBalk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur.Tel. (0514) 604 101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/mvrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

  BIBLIOTHEEK WORKUMBegine 52, telefoon 0515 541623

  obworkum@bswf.nlwww.bibliotheekworkum.nl

  BIBLIOTHEEK KOUDUMDs. L. Tinholstraat 3B,telefoon 0515 532120obkoudum@bswf.nl

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  SERVICE-BUREAU TE PLAKZoekt u hulp voor in de huishou-ding, dan kunt u bij ons terecht!Omdat onze vrouwen in loon-dienst zijn, is het uurtarief17,- euro per uur incl. BTW. Wiltu meer informatie, dan kunt ubellen met Aukje 06-41804861.

  OUDERENADVISEUR VOORDE GEMEENTE NIJEFURD ENGAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebiedvan wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2,8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van8.30-10.00 uur.

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGINGWORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com

  Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

  EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-loop winkel.Onderweg 6, KoudumAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 10-15 uur enelke 1ste za. van de maandvan 10-15 uurVoor afhalen: Tel. 0514-523343Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buitenopeningstijden.

  AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLANDMeldpunt vermiste en gevondenhuisdieren.Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

  PALLIESPORT

  NOARD 53TEL. 542222

  WORKUM

  voor sport en vrije tijd en sportprijzenTIMPAAN WELZIJNMaatschappelijk Werk:Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward0515-573763E-mail:amw@timpaanwelzijn.nlSpreekuur maandag t/m vrijdagVan 8.30-9.30 uurJongerenwerk:Voor ondersteuning aan diverseJongerenorganisaties:Heichina Hidding, 06-50286406E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman, 0515-421313E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl

  DIERENARTSENPRAKTIJKVAN WAARD TOT KLIFMa/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur envolgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum

  WMO-LOKET Voor al uw vragenop gebied van dienstverlening,aanvragen voor aanpassingen,tegemoetkomingen of advies opgebied van welzijn, etc. kunt ucontact met met WMO-loket,telefoon 0515-534999.

  WMO-loket in BolswardDe Wymerts 7 (begane grond)8701 WT Bolsward

  Openingstijden:Maandag t/m donderdag van 9.00tot 12.00 uur en van 13.00 tot16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot12.00 uur.Voor informatie en advies overzorg, welzijn en wonen.Website: www.isdzwf.nl. Het kan-toor is in het gebouw van hetIntergemeentelijke SocialeDienst.

  Oranje Vereniging: Op maandagavond houdt het bestuur voor alle leden de jaarlijksevergadering. We willen het dit jaar eens anders hebben. Tot nu toe was de opkomstieder jaar bijzonder slecht, terwijl het toch zo belangrijk is, omdat uw kind en allen inWorkum zoveel genoegen kunnen ondervinden van een bloeiende Oranje Verenigingmet leden die ook ac...