friso 2011 week 16

 • Published on
  14-Mar-2016

 • View
  226

 • Download
  0

DESCRIPTION

friso 2011 week 16

Transcript

 • Kopij eerderZoals bekend is het volgendweekeinde Pasen. Op zich-zelf mooi natuurlijk, maareen en ander houdt wel indat onze krant aanstaandevrijdag al moet wordengemaakt om vandaag overeen week op tijd bij onzeabonnees op de mat te plof-fen. Dit houdt in dat zowelkopij als advertenties uiter-lijk op vrijdag 22 april smorgens om 11.00 uur bijons binnen moeten zijn. Wevragen begrip voor dit onge-mak, maar in verband metde vrije Paasmaandag, ookter drukkerij, kan het nueenmaal niet anders.

  Directie en redactie Friso

  Het verzetsmonument dat na een jaar - gelukkig - al niet meer weg te denken is uit de wijk Thomashof.

  NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 5

  Raad en collegeleren Workumkennen

  Pagina 8

  Eenvriendinnendagin Workum

  Pagina 9

  Jubilerende ledenvan CPB krijgenoorkonde

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,

  Eigen service- en onderhoudsdienst

  Badkameraccessoires

  of badkamerkast?

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 19 april 2011 // 134e JAARGANG // week 16

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  It giet oan!It opkreazjen fan s winkel

  is no klear!

  Daarom nodigen wij u uit voor onze

  OPEN DAGENop vrijdag 22 en zaterdag 23 april 2011om u het resultaat en onze nieuwe collectie te laten zien.

  Oant sjen!Jan en Stiny van der Weit en meiwurkers

  Uw winkel op het gebied van totaal wonen sinds 1915!

  It giet oan!It giet oan!is no klear!

  It opkreazjen fan s winkelis no klear!

  Daarom nodigen wij u uit voor onze

  It opkreazjen fan s winkel

  Daarom nodigen wij u uit voor onze

  Jan en Stiny van der WOant sjen!

  om u het resultaat en onze nieuwe collectie te laten zien.op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 201OPEN D

  eit en meiwurkersJan en Stiny van der WOant sjen!

  om u het resultaat en onze nieuwe collectie te laten zien.op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 201

  GENAOPEN Dom u het resultaat en onze nieuwe collectie te laten zien.

  1op vrijdag 22 en zaterdag 23 april 201GEN

  Jan en Stiny van der W

  Uw winkel op het gebied van totaal wonen sinds 1915!

  eit en meiwurkersJan en Stiny van der W

  Uw winkel op het gebied van totaal wonen sinds 1915!

  Ebo Reitsma

  Vorig jaar was het een bijzonderjaar voor de 4 mei-herdenking inWorkum. Toen werd in de nieuwewijk Thomashof in Workum hetverzetsmonument onthuld datnaar een ontwerp en onder lei-ding van kunstenares Ruth VultoGaube door een paar honderdleerlingen van de drie basisscho-len in Workum is gemaakt.

  Inmiddels heeft dit monumenteen waardevol plekje ingenomenin de harten van vele Worku-mers, vooral natuurlijk ook indie van al die leerlingen dieieder voor zich maandenlang aandie stenen hebben staan beite-len. Een betere manier om kin-deren te betrekken bij en bewustte maken van datgene wat er in40-45 is gebeurd, is er niet.Maar het gaat daarbij niet alleenom die periode. Het verzetsmo-nument is ook nadrukkelijk eensymbool voor datgene wat er n

  plaatsvindt.Oorlog en de vreselijke gevolgendaarvan behoren helaas nogsteeds tot de waan van deze tijd.En niet alleen in Afghanistan,Libi of het Midden-Oosten, ookin de eigen directe omgeving,zoals het pesten op het school-plein of het zogenaamde zinloosgeweld (zou niet alle geweld zin-loos moeten zijn?)

  Daarom is het belangrijk om kin-deren op zeer jonge leeftijdbewust te maken van deze zaken. Daarom ook staat er dat verzets-monument met zijn drie symbo-len: Onderdrukking, Verzet enVrijheid (en dat in die volgor-de). Daarom tenslotte is dit eenmonument dat door de driebasisscholen in Workum isgeadopteerd. Het onderhoud (endan voornamelijk het schoon-houden van de stenen en van deomgeving) is dan ook een verant-woordelijkheid die de basisscho-len op zich hebben genomen. Elk

  jaar even met emmers, water enzeep een uurtje poetsen en dezaak is weer klaar voor de her-denking. Want dat is uiteraard ook eenonderdeel van de 4 mei-herden-king in Workum. Het is al langerde gewoonte om, voorafgaandeaan de herdenking, op school inde lessen daar aandacht aan tebesteden. Vaak gingen klassen inde week voorafgaande aan demeivakantie naar de begraaf-plaats om daar letterlijk even stilte staan bij het aldaar gelegenmonument en bij de graven vangeallieerde militairen die tij-dens de Tweede Wereldoorlog inde omgeving van Workum zijngesneuveld. Nu ligt het voor dehand om in die herdenking ookhet verzetsmonument te betrek-ken. En dat gebeurt voor de kin-deren vanmiddag om 15.00 uur.

  Het wordt een kleine herden-kingsplechtigheid, speciaal voorde bovenbouwklassen. De vlag

  halfstok, er worden enkele ge-dichten voorgelezen, een minuutstilte en dan, net als bij de her-denking op 4 mei, het Wilhelmus,gespeeld door Siebe Bokma.

  Natuurlijk is deze plechtigheidook bedoeld voor ouders enandere belangstellenden, netzoals de kinderen die dat willen,ook in de stille tocht op 4 meikunnen meelopen naar debegraafplaats (opgave via demeester of juf op school).

  Overigens, die stille tocht op 4mei gaat er ook anders uitziendan tot nu toe gebruikelijk. Dietocht begint nu bij het verzetsmo-nument en voert dan naar debegraafplaats voor de herden-kingsplechtigheid. Daarna is deplechtigheid afgelopen en kaniedereen zijns weegs gaan. Meerhierover leest u hieronder.Iedereen is van harte welkomvanmiddag om 15.00 uur bij hetverzetsmonument in Thomashof.

  Vanmiddag om 15.00 uur bij verzetsmonument

  De stille tocht op 4 mei verlooptdit jaar - zie boven - anders. Vorigjaar werd het nieuwe verzets-monument in de wijk Thomashofonthuld. Een monument dat isgemaakt door kinderen van dedrie Workumer basisscholen.Een prachtig monument dat vooriedere Workumer een belangrij-ke emotionele functie kan heb-ben. Daarom leek het de organi-satie logisch, dat ook dit monu-ment in de stille tocht zou wor-den opgenomen. Maar dat lever-de wel enige praktische proble-men op. De route net als anderste laten beginnen bij het gemeen-tehuis en dan via het verzets-monument naar de AlgemeneBegraafplaats te laten gaan,bleek een te lange route. Ook de

  plechtigheid bij het verzetsmo-nument te laten plaatsvinden inplaats van op de AlgemeneBegraafplaats was geen optie.Daarom is besloten om de stilletocht te laten beginnen bij hetVerzetsmonument.De route is dan als volgt: Heare-wei Bterikkers Stienikkers Fgelikkers Vicariswei. Op debegraafplaats vindt dan de her-denkingsplechtigheid plaats.Daarna is de herdenking afgelo-pen. Er wordt dus niet terugge-lopen naar het beginpunt: dieroute is gevoelsmatig te lang.Teruglopen na de plechtigheid isimmers anders dan er naar toe,in die zin dat de spanning danmin of meer is verdwenen. Datmerkte je soms ook al in de afge-

  lopen jaren bij het teruggaannaar het gemeentehuis. De routenaar het verzetsmonument isanderhalf keer zo lang, dus is datook geen goede oplossing.

  Dat betekent dat men na deplechtigheid naar huis of naarhet concert kan gaan. Het vereistdus enig creatief denkwerk watbetreft de plaats van fiets of auto.Alleen wanneer men alleslopend doet, hoeft dat denkwerkniet plaats te vinden. De aan-vangstijd van de stille tocht isook veranderd: die begint nu om19.34 uur. Verzamelen bij het ver-zetsmonument nu dus even vrhalf acht. Ook nu weer kunnenkinderen meelopen die vervol-gens bloemen leggen op graven

  van gesneuvelde Workumers. Deopgave hiervoor loopt via de des-betreffende school.De kranslegging - dit jaar doortwee kinderen van de Pipegaal,samen met wethouder WigleSinnema namens het college vanb. en w. - vindt dan zoals gewoon-lijk plaats bij het oorlogsmonu-ment. Daar-na kan iedereenlangs het monument lopen eneventueel ook bloemen leggen.Dan in stilte terug naar de uit-gang, waarna iedereen zijnsweegs kan gaan.

  Een nieuwe opzet wat betreft destille tocht, waarvan de organisa-tie hoopt dat ook deze waardigen naar ieders tevredenheid zalverlopen. (ER)

  Nieuwe opzet van stille tocht op 4 mei

  Het voorjaarspat binnen

  Bij de familie Opmeer aan deBterikkers staat momenteel eenrhododendron in volle bloei. Is ereen betere aankondiging van delente die dit jaar zo prachtig is mogelijk? Het voorjaar spatalom binnen. Wat heerlijk!Foto Henk Gorter.

  Vernieling inIt HeidenskipDezer dagen hebben jeugdigende geveltekst De Brge van delagere school met die naam in ItHeidenskip verwijderd. Debewuste avond was er in hetdorpshuis It Swaeigat een club-avond voor jeugdigen. Aangezienhet over het algemeen erg rustigis in It Heidenskip, leek hetwaarschijnlijk dat er een ver-band bestond tussen deze club-avond en de genoemde vernie-ling. De politie heeft de zaak inonderzoek genomen en vier jeug-dige verdachten voor het HALT-traject aangemeld.

  Ook jeugd herdenkt jaren 40-45

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 19 APRIL 2011 // PAGINA 2

  Openingstijdendiverse instellingen

  en diensten Frisos ferlineFrisos ferline

  THUISZORG ZUIDWESTFRIESLANDPostbus 2678600 AG SneekTel. (0515) 461 100e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nlwww.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland:alles draait om mensen, thuis!Met 1600 medewerkers biedenwij de volgende diensten aan: Thuisverzorging en -verple-ging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau

  Voedingsvoorlichting endieetadvisering

  Cursussen en themabijeen-komsten

  Uitleen van hulpmiddelen enverpleegartikelen

  Thuishotel Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onzedienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met deklantenservice van ThuiszorgZuidwest Friesland, telefoon:(0515) 461 100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  SpreekuurWijkverpleegkundige:U kunt met al uw vragen overThuiszorg Zuidwest Friesland enspecifiek gericht op Verzorging& Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen.Zij kan samen met u de zorgregelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen metde aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.Tel. (0515) 461424Wijkverpleegkundige:Uilkje Attema Inloopspreekuur:ma t/m do tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:Ria SpeerstraInloopspreekuur:ma en vrij tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige:Toos v/d BroekSpreekuur:dagelijks tussen 13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige:Linda FolkertsInloopspreekuur:di en do tussen 13-14 uurOok op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06 51 101 399Verzorgingshuis Talma Hiem(ingang H.Gorterstraat) 8561 BSBalk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur.Tel. (0514) 604 101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/mvrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

  BIBLIOTHEEK WORKUMBegine 52, telefoon 0515 541623

  obworkum@bswf.nlwww.bibliotheekworkum.nl

  BIBLIOTHEEK KOUDUMDs. L. Tinholstraat 3B,telefoon 0515 532120obkoudum@bswf.nl

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  SERVICE-BUREAU TE PLAKZoekt u hulp voor in de huishou-ding, dan kunt u bij ons terecht!Omdat onze vrouwen in loon-dienst zijn, is het uurtarief17,- euro per uur incl. BTW. Wiltu meer informatie, dan kunt ubellen met Aukje 06-41804861.

  OUDERENADVISEUR VOORDE GEMEENTE NIJEFURD ENGAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebiedvan wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2,8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van8.30-10.00 uur.

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGINGWORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com

  Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

  EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-loop winkel.Onderweg 6, KoudumAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 10-15 uur enelke 1ste za. van de maandvan 10-15 uurVoor afhalen: Tel. 0514-523343Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buitenopeningstijden.

  AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLANDMeldpunt vermiste en gevondenhuisdieren.Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

  PALLIESPORT

  NOARD 53TEL. 542222

  WORKUM

  voor sport en vrije tijd en sportprijzenTIMPAAN WELZIJNMaatschappelijk Werk:Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward0515-573763E-mail:amw@timpaanwelzijn.nlSpreekuur maandag t/m vrijdagVan 8.30-9.30 uurJongerenwerk:Voor ondersteuning aan diverseJongerenorganisaties:Heichina Hidding, 06-50286406E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman, 0515-421313E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl

  DIERENARTSENPRAKTIJKVAN WAARD TOT KLIFMa/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur envolgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum

  WMO-LOKET Voor al uw vragenop gebied van dienstverlening,aanvragen voor aanpassingen,tegemoetkomingen of advies opgebied van welzijn, etc. kunt ucontact met met WMO-loket,telefoon 0515-534999.

  WMO-loket in BolswardDe Wymerts 7 (begane grond)8701 WT Bolsward

  Openingstijden:Maandag t/m donderdag van 9.00tot 12.00 uur en van 13.00 tot16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot12.00 uur.Voor informatie en advies overzorg, welzijn en wonen.Website: www.isdzwf.nl. Het kan-toor is in het gebouw van hetIntergemeentelijke SocialeDienst.

  Oranje Vereniging: Op maandagavond houdt het bestuur voor alle leden de jaarlijksevergadering. We willen het dit jaar eens anders hebben. Tot nu toe was de opkomstieder jaar bijzonder slecht, terwijl het toch zo belangrijk is, omdat uw kind en allen inWorkum zoveel genoegen kunnen ondervinden van een bloeiende Oranje Verenigingmet leden die ook actief meedoen en het bestuur op vergaderingen met nieuwe ideenen plannen helpen. Dus nogmaals: Begrijp en kom! Dezer dagen gaat het ophalen vande jaarlijkse contributie weer plaatsvinden. Wij komen huis aan huis want elk is lid engeeft aan de Oranje Vereniging. Het bestuur.*********************************************************************

  De beroepen predikant bij de Geref. Kerk te Workum, ds J. Bangma te Vleuten-DeMeern bij Utrecht, heeft dezer dagen voor dit beroep bedankt.*********************************************************************

  De kerk spreekt: Dinsdagavond kwamen de kerkenraden van de Protestantse KerkenHerv., Geref. en Doopsgez. voor de laatste maal in dit winterseizoen samen in de ker-keraadskamer van de Gereformeerde Kerk voor het interkerkelijk gesprek. Dat veelsamen mogelijk is en er gezamenlijk over de bijbel kan worden gesproken bleek wel opjl. vrijdagavond. Toen kwam een groep van 11 personen, 4 Hervormden, 4Gereformeerden, 3 Doopsgezinden, bij elkaar ten huize van J. Jaarsma aan de Turfkade.Deze avond stond onder leiding van I. G. de Boer. Er werd deze avond onder meergesproken over de gelijkenis van de Goede Herder.*********************************************************************

  Zaterdag collecteert het NVV tbc-fonds voor de tuberculosebestrijding. / Wij leren u inzes lessen dansen. Nu de gelegenheid om priv les te nemen. Henk de Vries dansleraarWorkum. / Vanaf maandag is de hoofdingang van het Warenhuis wegens reparatie vooralle verkeer gesloten. De verkoop gaat gewoon door. Ingang door de steeg. Vanaf hedentot de hoofdingang weer klaar is geven wij 10% korting op alle courante goederen. tWarenhuis Merk Workum. / Jongelui wat doet u? Doe als de Statendam en kies bovenalle andere merken: Sola. Groot is weer de keus dit voorjaar. Dijkstra, Sd. Laat bij onsuw messen van golfsnede voorzien. / Klerk ter secretarie. In verband met militairedienst van de tegenwoordige functionaris roepen B&W van Workum sollicitanten opvoor klerk ter secretarie in tijdelijke dienst. Mulo-diploma of daarmee gelijk te stellenopleiding vereist. Bekendheid met typen en cyclostylewerk strekt tot aanbeveling.*********************************************************************

  Raad Workum. Voorstel van het college om aan de firma Aardewerkfabriek R. F. deBoer een lening te verstrekken voor de aankoop van de voormalige zuivelfabriek DeLijempf. Raadslid Jonkman wil graag laten onderzoeken of een gedeelte van de fabriekook ingericht kan worden als noodslachtplaats. De voorzitter kan zeggen dat de firmaDe Boer de gehele fabriek wel nodig zal zijn. De raad gaat akkoord met het verstrek-ken van een lening aan de firma De Boer. Voor het houden van een vierdaags feest tergelegenheid van het 1050 jarig bestaan van Workum wordt een geldelijke garantie aan-gevraagd. B&W zouden de gevraagd garantie tot een maximum van 1000 gulden wil-len beperken. J. G. de Jager is niet tegen deze garantie maar volgens hem nemen de ker-misexploitanten een groot aandeel in het feest. Spreker mist in het programma puntenwaarbij de historie van Workum aan bod zou komen. Als voorbeeld geeft De Jager destad Hindeloopen, waarbij in het stuk De stad onzer vaadren de historie vanHindeloopen echt aan bod kwam.

  Vervolg zie volgende week

  WMO ADVIESRAADNIJEFURDVragen en op- of aanmerkingenmet betrekking tot het beleid ende uitvoering van de WetMaatschappelijkeOndersteuning (Wmo) kunt umailen naar: wmoadviesraadnij-efurd@gmail.comOok kunt u hiervoor bellen metde voorzitter mevrouw J.Valkonet tel. 0514-682098

  Het buro te Koudum is vanmaandag t/m vrijdag tussen09.00-17.00 uur geopend en opafspraak. Telefoon 0900 8844.Inloopspreekuur wijkagent:elke maandagochtend in hetgemeentehuis te Workum van10.30 en 11.30 uur.

  Buurtagent:- Johan Swieringa voor Nijefurd

  E-mail adressen buurtagent:Johan Swieringa:johan.swieringa@friesland.politie.nl

  KerkdienstenDinsdag 19 april 2011

  WORKUMRooms Katholieke Kerk:- 19.00 uur Boeteviering in Bolsward

  Witte Donderdag 21 april 2011

  WORKUMRooms Katholieke Kerk:- 19.00 uur pastor T. de WolffProtestantse Gemeente:- 15.00 uur ds. D. Hasper dienst in Nij Marinacker- 19.30 uur ds. D. Hapser, dienst in de Klameare(Heilig Avondmaal)

  Doopsgezinde Kerk:- 19.00 uur zr. T. Tholen-Haagsma,gezamenlijke Avondmaalsdienst in Bolsward

  IT HEIDENSKIP- 19.30 uur ds. G. Schormans (Heilig Avondmaal)

  Goede Vrijdag 22 april 2011

  WORKUMRooms Katholieke Kerk:- 15.00 uur pastor G. KamsmaBaptisten Kerk:- 19.30 uur br. A. van der Haagen (Heilig Avondmaal)Protestantse Gemeente:- 9.30 uur ds. H. Marchand, dienst in de Klameare(Heilig Avondmaal)

  - 19.30 uur ds. D. Hasper, dienst in de KlameareDoopsgezinde Kerk:- 19.00 uur Bijeenkomst, dienst in Bolsward

  IT HEIDENSKIP- 19.30 uur ds. G. Schormans

  Zaterdag 23 april 2011

  WORKUMRooms Katholieke Kerk:- 22.30 uur pastor T. de Wolf (Paaswake)

  Paaszondag 24 april 2011

  WORKUMRooms Katholieke Kerk:- 9.30 uur pastoor J. van der Wal (Hoogfeest van Pasen)Baptisten Kerk:- 9.30 uur br. A. van der HaagenProtestantse Gemeente:- 9.30 uur ds. D. Hasper, dienst in de KlameareDoopsgezinde Kerk:- 10.00 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep

  IT HEIDENSKIP- 9.30 uur ds. G. Schormans, met muziekkoprs Studio in Swaeigat

  WeekenddienstenHUISARTSWorkum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen:Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u door-verbonden naar de dienstdoende huisarts.

  TANDARTSVrijdag 22 t/m maandag 25 april 2011Tandartspraktijk R.J. MeijeringWjukslach 1, 8723 GC Koudum, tel: 0514-522424

  Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoendepraktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur.- Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen -

  WWWSTEUNBARTIMEUSNL

  5ZIETOBSTAKELS7IJZIENMOGELIJKHEDEN

  Blinde en slechtziende mensen kunnen veel. Spelen. Leren. Werken. De Vereniging Bartimus Sonneheerdt helpt. Help mee, geef via rekeningnummer 400 40 40.

  Kijk ook op steunbartimeus.nl.

  Skil 6a 8711 CN Workum Tel.: 0515-541619 B.g.g.: 06-20278801 www.klameare.nl

  W E E K A G E N D ADinsdag 19 april

  08.45 uur OEPS vergadering10.30 uur Yoga lessen .l.v. Saskia van Gerven 10.30 uur Face2facetravel Metty Graafsma19.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs19.45 uur Vrouwen van Nu20.00 uur Vergadering Welkom in

  Workum weekend

  Woensdag 20 april

  14.00 uur AMVlessen o.l.v. Jeanette19.30 uur Yoga-lessen o.l.v. Saskia van Gerven

  Donderdag 21 april

  Praktijk osteopathie Marc Wouda 10.30 uur Yogalessen o.l.v. Saskia v. Gerven 17.45 uur Muzieklessen Willem Alkema, Jan Calf 18.00 uur Jeugdkoor o.l.v. Jitske Draijer 19.30 uur Kerkdienst20.00 uur Oefen-avond Crescendo 20.30 uur Popkoor XXXL 30 + o.l.v. Jitske Draijer

  Vrijdag 22 april

  09.30 uur Kerkdienst14.00 uur Manueel Therapeut Clemens Schuurs

  Zaterdag 23 april

  09.30 uur Zangles o.l.v. Jannie Brandsma

  Zondag 24 april

  09.30 uur Kerkdienst met na afloop koffiedrinken

  Maandag 25 april

  10.00 uur Bridge drive

  Dinsdag 26 april

  10.30-12.30 Face2face Travel Metty Graafsma 14.30 uur Nijefurd sjongt o.l.v. Fia Zweers 19.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs19.00 uur Ebo muziekursus o.l.v Ebo Reitsma

  Woensdag 27 april

  20.00 uur Jaarvergadering Plaatselijk Belang

  Activiteitenprogramma WaldrikhiemDienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

  Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht indienstencentrum Waldrikhiem. Cordinator: Tjitske Visser.Noard 177 te Workum. Telefoonnummer 0515-543709.

  Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op devoicemail dan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij Marinacker: Marinacker 1.

  Telefoonnummer 0515-436820.

  Woensdag 20-04 10.00 uur Gezellige koffie leute Donderdag 21-04 13.30 uur Verwenmiddag

  (verzorgd door leerlingen van Friesepoort)

  Vrijdag 22-04 09.30 uur Gymnastiek Woensdag 27-04 10.00 uur Gezellig koffie leuteDonderdag 28-04 10.00 uur Shantykoor aan lager wal

  met aansluitend broodtafel

  VOOR IN UW AGENDA:Woensdag 4 mei om 9.30 uur

  is er weer een gezellige

  PAKE EN BEPPE MORGENVan harte welkom!

  Geertje en Tjits ontmoeten u graagTel 543709 E-mail Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl

  Workum vanvroeger en nu

  In tegenstelling tot andere kleine(re) plaatsen als Gonga (PieterHuistra, nu trainer van FC Groningen), Pingjum (Uilke Piebeoftewel Oekie Hoekema, diens vader Jan Hoekema, profvoetballerbij Leeuwarden en Veendam, kwam oorspronkelijk uit Koudum),Zwaagwesteinde (Johan Zuidema) en Sneek (Wytse Couperus)heeft de stad Workum nog nooit een international in hetNederlands voetbalelftal voortgebracht. En toch scheelt het, omhet wat oneerbiedig te zeggen, niet veel. De ouders van PietWildschut, die in de jaren zeventig furore maakte bij FC Twenteen PSV en die in die tijd (rondom vooral ook het wereldkampioen-schap van 1978 in Argentini) als een sterke, voetballende links-back het Nederlands elftal haalde, waren Workumers. Wijlen zijnmoeder was namelijk een dochter van smid Molenaar. Zij trouwdemet Jetse (of Jetze?) Wildschut en die laatste was een zoon vanPieter Wildschut die aan de Begine 20 met zijn echtgenote eenkruidenierswinkel dreef. In 1957 (het jaar dat de bovenste foto isgemaakt) namen Geeuwke Friso en zijn echtgenote, die hier voorhun winkel staan, het pand van Pieter Wildschut over. Zij drevenhun kruidenierswinkel onder de in die tijd (midden jaren vijftig)zo bekende vlag van de VG. Nu is hier de biologische winkelGezond Gemak gevestigd; opnieuw staan de eigenaren (en hunkroost, de foto is tijdens de opening genomen) voor het pand. PietWildschut begon te voetballen bij het Leeuwarder, of beter gezegd:Huizumer, FVC. In de Friese hoofdstad werd hij ook geboren. Ditevenals Theo de Jong, later een beroemde middenvelder van ondermeer Feyenoord en het Nederlands elftal. Alvorens in het betaaldevoetbal terecht te komen speelde Wildschut nog bij het beroemdeGroningse Be Quick. Piet Wildschut is kennelijk naar zijn pakegenoemd.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 19 APRIL 2011 // PAGINA 3

  FAMILIEBERICHTENFamilieberichten worden uit standaard-lettertypengezet en volgens standaard indeling geplaatst.Vignetten, afbeeldingen en fotos worden opverzoek geplaatst.Tekst voor familieberichten dient bij voorkeurdigitaal te worden aangeleverd.Bij telefonische opgave of slecht te lezenaangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voorde fouten in de gemaakte advertentie.Van deze standaard opmaak kan slechts wordenafgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzochtof vermeld.

  JUBILEUM

  OVERLIJDEN

  NNIIEEUUWW

  HET ADRES VOOR UW:Kettingzagen - Bosmaaiers - Loopmaaiers

  Zitmaaiers - Heggescharen - Verticuteermachinesen alle andere tuinmachinesTEVENS QUADS EN TRIKES

  Verhuur verticuteermachine enslijpen van kettingzaagkettingenVoor reparaties worden machines

  GRATIS gehaald en gebracht

  GrafmonumentenVan der Wal

  Balkfinne 1b8711 AW WorkumTel./Fax 0515-543173Mobiel 06-22449234info@grafmonumentenvanderwal.nlwww.grafmonumentenvanderwal.nl

  Wij hebben voor u de volgendearrangementen in de aanbieding

  Info: 0515-232222 / 0514-523074info@taxivanderbles.nl / info@koudumtours.nlwww.taxivanderbles.nl / www.koudumtours.nl

  Donderdag 19 mei 2011

  LibelleZomerweek 35,00 p.p.Entree, vervoer en reserveringskosten inbegrepen

  Opstapplaatsen:Makkum, Bolsward, Workum, Koudum,Hemelum t Finkeboskje, Balk en Lemmer.

  SLOOPBEDRIJFDE JAGER & SIEMENSMAVoor al uw sloopwerk - containerverhuur -

  diamantboren - zagen - enz., enz.WORKUM - Tel. 0515 541940 of 541988

  loonbedrijf en transportbedrijf,zand- en grindhandel

  E.B. van Kalsbeek

  Felicitaties zijn er voorWiebe van Kalsbeek

  met zijn 121/2 jarig jubileumin dienstverband bij

  Glasbedrijf Zuidwesthoek Glasservice voor ZW-Friesland Dubbelglas Interieurglas

  www.glasbedrijfzwh.nl0515

  540111

  BANDSTRA BOUWMARKTSd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

  RolgordijnenPliss / Lamellen

  Rolhordeuren / RolhorgordijnenOp maat gemaakt!

  GRATIS opmeten en plaatsen

  SCHERP

  GEPRIJSD

  Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nlLET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

  Tegelactie wand & vloer!!!STUNTPRIJZEN

  KOM-KIJK-KOOP!Bezoek ook onzeTEGELOUTLET

  VEEL TEGELS UIT VOORRAAD LEVERBAAR

  ZATERDAG a.s. wordt hetOUD PAPIER

  opgehaald voor de

  RK basisschool St. Ludgerusen

  Chr. basisschool It FinsterGraag om 8.00 uur langs de route

  of tot 11.00 uur bij deNIEUWE BRANDWEERKAZERNE

  Veel te vroeg hebben wij afscheid moetennemen van onze biljartvriend

  Durk de JongOprichter van en drijvende kracht achter deDriebanden Club de Klameare

  Pieter, Jan, Theo, Sjouke,Cornelis, Jan, Joop en Eeltje

  In verband met het PAASWEEKENDis onze winkel/showroom

  zaterdag 23 april gesloten

  Voor storingen kunt u contact opnemen met:06-54391110

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Jaarlijkse Ledenvergadering Plaatselijk BelangWoensdag 27 april 2011Aanvang 20.00 uur in de KlameareAlle leden zijn van harte uitgenodigd

  Presentaties door dhr. G.J. Mondeel en gemeente SWF

  ZATERDAG 23 APRIL

  DJ MAARTENSTADSCAF DE SMIDTE

  WORKUM

  AANVANG 22.00 UUR

  Eindelijk echt inspiratie

  gevonden

  Word ook buddy !www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

  Buddy Netwerk zet zich in voor mensen met een ernstige, chronische en/of levens-bedreigende ziekte, zoals kanker, MS of Hart-en Vaatziekten. De impact van de ziekte op iemands sociale en emotionele leven is groot, soms te groot.Word nu buddy en vergroot de wereld van een ander en ook die van jezelf. Simpelweg door er eens per week een paar uur voor de ander te zijn.

  ZZAATTEERRDDAAGG 2233 AAPPRR

  IILL

  MMOONNEEYYDDAARRTTEENN

  aanvang 20.00 uur

  www.swingcafeseptember.nl

  11 MMEEII SSTTAARRTT VVOOOO

  RRVVEERRKKOOOOPP

  SSEEPPTTEEMMBBEERRPPOOPP

  DDAANNCCEE OONN TTOOUURR

  IINNFFOO:: WWWWWW..SSEEPPTTEEMM

  BBEERRPPOOPP..NNLL

  OOFF VVOOLLGG OONNSS VVIIAA TTWW

  IITTTTEERR

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 19 APRIL 2011 // PAGINA 4

  Molkaad: platte houten ofkoperen (earnen) bak om demolke yn op te rjemkjen; molkefane swarte ko molke dy tmjokse is mei in part wetter;hynders jouwe tinne molke inboer kin better gjin hynders tweelde nimme

  Taals

  wylsel

  Het Koninginneweekend staatweer voor de deur en net alsvoorgaande jaren beloven hetdrie prachtige dagen te wordenmet een gevarieerd programmavoor jong en oud. Traditie-getrouw gaat het Koninginne-weekend van start met hetWorkumer touwtrek kampioen-schap op de vrijdagavond.Deelnemers zijn van harte wel-kom zich aan te melden viainfo@workumbruist.nl.Na afloop van het touwtrekkampioenschap gaat de Koning-innenacht van start met eenoptreden van Nederlands origi-neelste coverband BigBird; eentopband die garant staat vooreen waanzinnige show vol

  entertainment en interactie methet publiek. Koninginnedag wordt een dagvolop vertier voor het helegezin. Startend met de jaarlijk-se optocht (thema VreemdeVogels) onder leiding van deMallet Percussion Group Wor-kum en de aubade die dit jaarplaatsvindt op de Stedsple.Aansluitend staat de koffieklaar en start het matinee metlive muziek van mannenkoorLaus Deo, knutselen voor dekleintjes en diverse luchtkus-sens op de Stedsple. Basis-schoolkinderen en kinderen vanHummelhiem die meedoen aande kleurwedstrijd, kunnen sochtends tot 12.00 uur hun

  kleurplaten inleveren in detent. Tijdens Eet maar raakvoor een knaak kan een iedervervolgens genieten van deHollandse keuken en zichopmaken voor het zenuwslopen-de spel Minute to win it dat smiddags in groepsverbandgespeeld wordt in en om defeesttent. Opgeven kan vanaf sochtends in de tent, individueelof in groepsverband. Tijdenshet spel wordt er o.a. gestredenom de befaamde Brijleppel. Om de verschillende spelonder-delen van Minute to win it ingoede banen te leiden, zijn wenog op zoek naar een aantalenthousiaste vrijwilligers dieons willen assisteren bij de

  spellen. Heb je belangstelling,laat ons dit dan even weten viainfo@workumbruist.nl.De middag eindigt met een kin-derdisco, gevolgd door GoldenOldies klassiekers van DiscoSilver en dj Willem Twijnstra.Op zondag 1 mei sluiten we hetfeestweekend af met om 10.00uur een oecumenische kerk-dienst die gehouden zal wordenin de tent op de Stedsple.Kortom, Stichting WorkumBruist is er klaar voor en steekttijdens het Koninginneweekendde vlag uit, u toch ook?

  Bestuur StichtingWorkum Bruist

  www.workumbruist.nl

  Koninginneweekend: Workum Bruist is er klaar voor

  Op 4 mei is er weer het jaarlijkseherdenkingsconcert in Workum.Was het vorig jaar een groot con-cert in de St. Gertrudis (met hetRequiem van Faur), dit jaar ishet weer als vanouds in de intie-me ruimte van de Doopsgezindekerk in Workum.

  Een regelmatig terugkerendthema is de Jiddische muziek.Ook dit jaar is dat het geval. Numet het duo Mir Tsvey. Het duozingt en speelt Jiddische lie-deren. In de Joodse muziek is hetJiddische lied n van deuitingsvormen van een rijkemuzikale traditie. Mir Tsveyheeft inmiddels ook Sefardischeliederen toegevoegd aan hetrepertoire. Wat begon als eengelegenheidsoptreden van zan-geres Josine Franken en pianistLeo Driesenaar, mondde uit ineen muzikale samenwerking. MirTsvey (Jiddisch voor Wij Tween)geeft tijdens zijn optreden eenbijzondere en ontroerende inter-pretatie van de Jiddische volks-liederen, waarover Albert Ein-stein ooit zei dat ze de meestoprechte, de diepste, innigsteliederen waren die hij hoorde.Zij zijn de meest waarachtigeuiting van de ziel, de nesjome,van een volk. Dat dit volk in deTweede Wereldoorlog voor eengroot gedeelte is uitgeroeid, iseen tragisch gegeven. Maar detaal en de muziek van dit volkzijn niet verloren gegaan. Ook al

  wordt het praktisch gebruik vande taal helaas minder, de muziekis nog steeds immens populair,ook al is dat meer op de podiadan in de functie van het van oor-sprong volkse gebruik.

  In ieder geval leert ons dezemuziek door het bijzonderekarakter lachend door de tranenheen hoe het mogelijk is om,ondanks soms bittere ellende,toch een positieve instelling tebehouden. Frappant is het datvooral in armoede en primitie-ve omstandigheden levende vol-keren een dergelijke instellinghebben en dat wij, met onze wel-vaart, daarmee vaak veel meermoeite hebben.

  Daarom ook is een herdenkings-concert met Jiddische muziekveel meer dan alleen maar eenherinnering aan de ellende vande oorlog. Het confronteert onsook met onze onvolkomenhedenin onze moderne maatschappij,waarin waarachtige kunst en cul-tuur voor velen steeds minderbelangrijk lijken te worden.Maar kunst en cultuur zijn, meernog dan welke technische ont-wikkelingen dan ook, de pijlersvan een aanvaardbare samenle-ving. Daarom ook blijft een con-cert als dit een belangrijk gege-ven in die eerste dagen in mei.Het concert vindt plaats in deDoopsgezinde kerk in Workumen het begint om 20.45 uur. (ER)

  Jiddische herdenking

  Duo Mir Tsvey staat in een rijke muzikale traditie.

  Zaterdag 9 april was het einde-lijk weer zover dat er gestart konworden met het wedstrijdseizoenvan de plaatselijke postduiven-vereniging. Nadat vorige weekde duiven al hadden meegedaanaan een trainingsvlucht vanuitZutphen ging het deze keer tochecht om de snelste duif en de bij-behorende punten. De start vande totaal 23159 Friesche duiven,waaronder 342 uit Workum, wasom precies 10.50 uur in hetGelderse Wijchen. De lucht wasbijna onbewolkt met een matigewind uit het noordoosten kortomprima duivenweer. Het was decombinatie Flapper/Mulder dieom 12.40.12 uur de eerste en duswinnende duif van het seizoenklokten, gemiddelde snelheid1182 mtr. per minuut op eenafstand van ruim 130 kilometer.De eervolle tweede plaats wasdeze keer voor J.Bouma die bin-nen een minuut na de winnaar

  ook een duif over de electroni-sche aankomstantenne zag snel-len. Het brons was voor D.Damdie een duif klokte om 12.47.50uur, maar deze duif moest danook bijna 8 kilometer verder vlie-gen om zijn hok in Idsegahuizumte bereiken. De plaatsen vier envijf werden ingenomen door decombinatie De Groot/De Jong. Devlucht had een snel en bijzondervlot verloop zodat reeds na 15minuten alle 114 prijsduiven bin-nen waren en de wedstrijd konworden gesloten.

  Uislag: Flapper/Mulder 1, 11, 22;J. Bouma 2, 6, 17; D. Dam 3, 8, 12;De Groot/De Jong 4, 5, 9; H. Fol-kertsma 7, 84, 91; H. Kurpers-hoek 14, 59, 60; Th. Wouda 18, 23,27; Sj. Faber 33, 57; Ch. v.d. Veer62, 114; J. Bijlsma 72, 82, 89; J.Reitsma 75, 76; H. Mulder 99, 101,103; G. Yntema 100; G. de Jong112.

  Postduiven vlot van start

  Futsal week 15Maandag 18 april 2011Utingeradeelhal te AkkrumNTW 2 - Workum 420.05 uurDinsdag 19 april 2011De Trime te BalkDe Walde 1 Workum 320.00 uurDinsdag 19 april 2011De Rolpeal te WorkumWorkum 1 Urk 320.00 uurWoensdag 20 april 2011De Sneker sporthal te SneekSneekWit-Zwart 6 - Workum 519.50 uur

  Gezellige lentefairbij Nij MarinackerOp woensdag 11 mei van 13.00 tot17.00 uur wordt er weer eengezellige lentefair gehouden bijwoonzorgcentrum Nij Marin-acker. Deze keer in samenwer-king met dienstencentrum Wald-rikhiem. Er zijn allemaal ver-schillende kraampjes en er isgezellige muziek. Ook hebben weeen draaiend rad met mooie prij-zen en zijn er nog andere spelle-tjes te doen, voor jong en oud. Inde tuin kan er een hapje en eendrankje genuttigd worden, ennatuurlijk zullen de ijsjes ookniet ontbreken. Iedereen is vanharte welkom om onze lentefairte bezoeken. Het adres is woon-zorgcentrum Nij Marinacker,Marinacker 1, 8711 CB Workum.

  A Spoardyk 56, 8711 CK Workum T 0515 - 541466

  NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WORKUM EN GEHEEL NIJEFURD

  Huis-aan-huiseditie

  HUIS-AAN-HUISWORKUMERKRANT FRISO

  Geachte Adverteerders!

  Volgende week verschijnt de Workumer Krant Friso

  HUIS-AAN-HUISin Workum en de Zuidwesthoek van Friesland

  De advertenties dienen uiterlijk

  woensdag 20 april 2011bij Hunias Drukkerij te worden ingeleverd.

  V.V. WorkumProgramma 23 april- Espel 1 Workum 1Aanvang 14.30

  - Workum 2 Flevo Boys 4Aanvang 12.45

  - HJSC 2 Workum 3Aanvang 14.30

  - SC Franeker 4 Workum 4Aanvang 14.30

  - Oosterlittens Workum DA1Aanvang 14.30

  - Workum A1 SDS A1Aanvang 11.00

  - St. Annap. B1 Workum B1Aanvang 12.45

  - Workum MC1 Robur MC1Aanvang 14.30

  - Workum C1 ONS/TOP 63 C2Aanvang 09.00

  - LSC 1890 C3 Workum C2Aanvang 10.30

  - Workum C3 ONS/TOP 63 C3Aanvang 09.00

  - Workum D1 FC Wolvega D1Aanvang 09.00

  - Workum D2 Mulier D3Aanvang 11.00

  - Workum E2 Sleat E2Aanvang 09.00

  - Workum E3 CVVO E5Aanvang 09.00

  - Akkrum F1 Workum F1Aanvang 12.30

  - JV Bolsward F2 - Workum F2Aanvang 09.00

  - SWZ F5 Workum F4Aanvang 10.30

  - Workum F5 EBC/Delfstrahuizen F3Aanvang 10.00

  - Workum F6 Akkrum F6Aanvang 11.00

  - Blauwhuis F3 Workum F7Aanvang 10.00

  Uitslagen 16 aprilOuwe Syl 1 Workum 1 0 - 0CVVO 2 Workum 2 1 - 1Workum 3 Oeverzw. 3 2 - 0Workum DA1 Mulier DA1 3 - 2Franeker A1 Workum A1 5 - 2Workum B1 Franeker B1 1 - 2Workum C2 Renado C3 4 - 3SC Joure C4 Workum C3 8 - 1SWZ D1 Workum D1 11 - 0QVC D2 Workum D2 2 - 4Workum D3 TOP 63 D1 2 - 3Workum E1 Delfstrah. E1 0 - 2ONS E3 Workum E2 10 - 1Oudega E3 Workum E3 1 - 1Workum F1 Gorredijk F1 0 - 1Workum F2 Gorredijk F2 7 - 0Oeverzw. F2 Workum F3 6 - 2Workum F4 Workum F5 10 - 2Heeg F4 Workum F6 0 - 6Workum F7 FFS F2 6 - 1

  Kopen voor onze kathedraal

  Cor Hunia

  Het was zaterdag een grote druk-te in en bij het gebouw Oer deToer, alles stond in het teken vande rommelmarkt die daar werdgehouden als extra steuntje in derug voor en bij de restauratie vande Sint Gertrudiskerk. Een groteverscheidenheid aan artikelenstond in en buiten het gebouwopgesteld. Kort na de opening,die om half tien plaatsvond, werdhet bijzonder druk rond Oer de

  Toer. Sneupers en kopers warenal vroeg aanwezig met het doeliets van hun gading te bemachti-gen.

  Wat er zoal in de aanbieding wasis moeilijk op te noemen, er wasimmers zo vl. Heel gemakke-lijk om met de koopjes eenwoning in te richten. Kleding,stoelen, vloerkleden, grasmaai-ers, een grote voorraad speel-goed, zo kan nog een hele tijddoorgegaan worden: er kwam

  geen einde aan. In de morgenu-ren was het behoorlijk druk, veelaanloop en dat deed de voorraadbehoorlijk slinken. Er werdengoede zaken gedaan, de velemedewerkers aan de rommel-markt, allen vrijwilligers, warendik tevreden over de vlotteomzet.

  In de middaguren werd het rusti-ger, de grootste drukte was voor-bij. Voor de jeugd was er demogelijkheid om aan verschil-

  lende spelletjes mee te doen enook ouderen konden aan huntrekken komen bij deze spelle-tjes. Koffie en thee waren aanwe-zig dat maakte dat de markt eenbehoorlijke uitstraling kende. Deopbrengst van de rommelmarktwas niet direct bekend, dat kostuiteraard enige tijd. Alles moetgeteld worden en daarvan gaandan weer de gemaakte kosten af.Het financile steuntje in de rugzal door de bouwcommissie bij-zonder op prijs worden gesteld.

  De rommelmarkt die werd gehouden op het plein en in het gebouw Oer de Toer bracht een bijzonder groot aantal artikelen in de verkoop.

  Metamorfose fleurt Koch Kado op

  De winkel van Koch Kado aan de Merk heeft een grote verandering ondergaan. De winkelruimte is daarbij eveneens uitgebreid. Kortom: erheeft een totale herinrichting van de winkel plaatsgevonden. (CH)

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 19 APRIL 2011 // PAGINA 5

  Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de ge-meenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wnsera-diel en Gaasterln-Sleat. Centraal Bureau voor infor-matie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing:De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar.- Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar.- Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar.- Tussenschoolse opvang.- Peuterspeelzalen.e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nlwebsite: www.kinderopvangzwfrl.nl

  WORKUM III Henk de Boer

  Het is weer veiliger geworden inWorkum. Groep 8 van de Pipe-gaal heeft de afgelopen wekenonder leiding van Lucille Zijlstraveel geleerd over EHBO. Be-langrijk onderdeel is natuurlijkook het toepassen van het geleer-de. Bart Feenstra (bekend vanzijn slachtofferrollen) heeft degroep hierbij goed ondersteund.De examinatrice, Hinke Twijn-

  stra, kon na een spannende mid-dag alle kinderen vertellen datze gediplomeerd jeugd EHBO-erzijn. Op de foto onze trotse groep8: Geartsje, Roan, Roy, Yorinde,Christina, Siem, Coen, Leon,Esmee, Saar, Sanna, Marcel,Cleo, Anne en Marieke. Hartelijkgefeliciteerd allemaal en als hetnodig is de geleerde kennis toe-passen!

  EHBO-examen groep 8 de Pipegaal

  KaatskriebelsDe vorst is uit de grond, het graswordt groener en de kaatskrie-bels beginnen te komen. Dit iseen gezonde zaak, want na dewinterslaap, is kaatsverenigingTrye yn Ien weer helemaal klaarvoor een sportief kaatsseizoen.Wekelijks zal er door jong en oudgekaatst worden op kaatsveldBoppeslach te Gaast. Daarnaastworden er het hele seizoen volopactiviteiten en ledenpartijengeorganiseerd. Lijkt het jou ookleuk om kennis te maken metdeze sport? Dan ben je van hartewelkom om twee keer vrijblij-vend te komen kijken of een bal-letje mee te slaan, hier zijn geenkosten aan verbonden.

  Jeugd vanaf 6 jaar traint opmaandagavond om 18.30 uur metaansluitend competitie. De eerstvolgende trainingsavond vindtplaats op 2 mei.

  Volwassenen kaatsen op dinsdag-avond de competitie. De eerstecompetitieavond vindt plaats op3 mei om 19.15 uur. Voor meerinformatie kunt u contact opne-men met Jan Stellingwerf (jeugd)06-53170778 en Brenda Drayer(volwassenen) 06-1040803.

  Zondag 24 april treedt het TrioFrans Vermeerssen op in hetJazzcaf van het Jopie HuismanMuseum in Workum. Het gele-genheidstrio wordt gevormddoor Frans Vermeerssen op saxo-foon, Jorrit Westerhof op gitaaren Jan Ruerd Oosterhaven (geenonbekende in het museum) opcontrabas.

  Frans Vermeerssen leidde zijneigen Frans Vermeerssen Quar-tet en No Can Do met ArendNiks. Hij speelt in Bik BentBraam, All Ears, de Contraband,Joost Buis & His FamousAstronotes enz. Naast saxofonistis Frans ook actief als componistvoor diverse groepen, hij schreeftheatermuziek, een musical enzelfs voor fanfare. Daarnaastgeeft hij les aan het ArtEZConservatorium in Arnhem enleidt hij het Frysk ProjectOrkest. Jorrit Westerhof en Jan RuerdOosterhaven zijn beide studen-ten aan het Prins ClausConservatorium. Daar hebben zeles en spelen ze samen metwereldbekende muzikanten als:Don Braden (Wynton Marsalis

  Band, Freddie Hubbard), RalphPeterson (Miles Davis, JazzMessengers), Mark Gross (DaveHolland, Jazz Messengers), AlexSasha Sipiagin (Dave Holland,Michael Brecker), Robin Eubaks(Dave Holland, Michael Brecker,Wayne Shorter).Jorrit Westerhof is een jongtalent op gitaar, hij heeft opjonge leeftijd al gespeeld metgrote namen in de jazzwereld:Reuben Rogers, Guthrie Govan,Bobby Watson, Jeremy Pelt enheeft workshops gevolgd bijPeter Bernstein, Ben Monder enKenny Werner.Jan Ruerd Oosterhaven is eengetalenteerd en veel gevraagdbassist. Hij speelt op jonge leef-tijd met grote musici; hij heefto.a. concerten met Alex Sipiagindoor heel Nederland. Hij heeftgespeeld met Branford Marsalis,Alex Sipiagin, Benjamin Her-man, Joost Patocka. Ook heeft hijlessen gevolgd bij Frans van derHoeven, Ernst Glerum, JanVoogd en Paul Berner.Het belooft dus weer een virtuo-ze jazzmiddag te worden in hetmuseum. Aanvang 16.00 uur,entree 6 euro.

  Trio Frans Vermeerssen inJopie Huisman Museum

  De gemeente Sdwest Fryslnwerkt aan een Ontwikkelvisie.Hierin staan de ambities van degemeente als het gaat om sociale,ruimtelijke en economische ont-wikkelingen. De visie vormt eenbelangrijke basis voor nieuwbeleid en plannen. Duidelijkmoet worden hoe de gemeentezich wil positioneren, wat debelangrijkste speerpunten zijnen op welke aandachtsgebiedende gemeente zich gaat richten.De ontwikkelvisie gaat over een

  periode van tien jaar. Afgelopenweek heeft het college van bur-gemeester en wethouders de eer-ste gesprekken gevoerd met pro-fessionals op het gebied vanWonen, Werken, Leven en Ruim-te. Het waren interessante enkritische gesprekken, die goedeaanknopingspunten meegevenvoor het vervolg van het traject,aldus wethouder Leo PieterStoel. Een groot aantal partijen,organisaties en experts gaan huninput leveren voor de visie. Dit

  zijn bijvoorbeeld de gemeente-raad, uiteenlopende groepen uithet maatschappelijk middenvelden externe deskundigen (bijvoor-beeld op het gebied van krimp enwerkgelegenheid). Ook inwoners van SdwestFrysln krijgen de gelegenheidinput te leveren via een burger-panel. Binnenkort roept degemeente, via de gemeentelijkepagina in de krant en de website,inwoners op zich hiervoor aan temelden. Daarnaast verzamelt en

  analyseert de gemeente cijfer-materiaal.Aan de hand van alle gesprekkenen het burgerpanel stelt degemeente Sdwest Frysln deOntwikkelvisie op. Tot de zomerverzamelt de gemeente informa-tie en input en vinden diversebijeenkomsten plaats. In hetnajaar van 2011 wordt de con-ceptvisie voorgelegd aan hetmaatschappelijk middenveld, degemeenteraad en ter inspraakvoorgelegd aan de bevolking.

  Gemeente werkt aan Ontwikkelvisie

  BridgescoresDe ultieme cijfertjes van demaandagcompetitie. Eerste ko-lom met cijfertjes is het gemid-delde en dan ook de eindstand.Tweede kolom geeft het resultaatvan de laatste avond. Aan deonderkant zijn paren weggela-ten. Dus u kunt hieruit niets con-cluderen over degradaties. Debovenste drie van de B-lijn en C-lijn promoveren voor zover ergeen kleine lettertjes in de regle-menten staan die ik nog nietdoorgrond heb. Verder zijn Alie& Koos kampioen. Jacob &Gerben reserve kampioen.

  A-lijnAlie de Boer-Postma & Koos Woudstra 54,52 53,65Jacob de Boer & Gerben Dijkstra 54,04 59,06Rigt Varwijk & Ype Wijma 53,09 54,69Wim Botter & Koos Leurs 53,05 46,88Geertje Folkerts & Tine Venema 51,48 57,19Sjoekie Folkerts & Douwe Folkerts 51,19 45,83Bert de Boer & Minnie de Boer-Genee 50,94 52,81Kees Varwijk & Tine. Wijma 50,09 54,69Dorrie Benschop & Ettje Hunia 48,74 52,71Gerard Zweers & Fia Zweers 45,82 40,83Annie Bijlsma & Coby Lammers 45,28 41,04Tjitte Agricola & Meindert Deenen 44,50 45,31

  B-lijnJappie Bakker & Jacob Wiersma 55,00 52,92Feikje Kemker & Han Visser 51,48 51,48Corrie de Bode & Hans de Bode 51,46 48,75Jannie Koning-Jans & Anja v. Wigcheren 50,95 51,67Hinke Castelein & Roelie Fopma 50,47 58,75Annebel Heijn & Jac. v. Santen 50,41 50,00Hillie Bruggink & Greetje Meindersma 50,40 48,33Ellemieke Schramp & Jan Schramp 50,07 53,33Bep Vinkx & Gerry Woudstra 49,89 49,89Gerben Dooper & Sjoukje Schaap 49,86 43,33Kitty Bruno & Emma Veldkamp 48,53 50,83Hinke Agricola & Janny Deenen 48,47 55,42Froukje Steegenga & Kees Verweij 47,20 37,50Hielke Sietsma & Wietske Smit 47,03 41,67

  C-lijnJohn Winkel & Netty Winkel 55,16 53,72Pe v.d. Werf & Ida v.d. Werf 52,85 51,04Rob Fhrhop & Thora Fhrhop 52,21 37,15Henk v. Krugten & Froukje Wiersma 51,72 52,08Willem Broer & Andries Groen 51,28 57,74Gretha Wesselius & Jeanette Feldman 51,04 56,84Diet Hoekstra & Marijke Kuipers 50,72 53,02Bob Vreeling & Annemarie Vreeling 49,47 54,62Lucy Vogelzang & J. Yntema 48,35 46,67Tonneke Boer & Kitty Postma 46,59 44,10Liesbeth van Oudvorst & Henny Stouthart 45,29 54,27Annie de Boer & Tine Nijenhuis 45,13 44,31Thera Verweij & Wies v. Hennik 43,79 45,73Douwien Feenstra & Eelkje Galema 43,42 43,30Henk Bos & Mieke Bos , 55,42

  HandboogschutterijMaandag 11 aprilCompound: Luc Leereveld 259ptn. Hout: Jan van der Veen 214ptn.(PR); Paul van Keimpema161 ptn.; Jaap de Jong 124 ptn.;Loekie Heintzberger 112 ptn.;Tamara Magomadeva 87 ptn.Bare bow: Niels Pelle 227ptn.(PR); Jan Haanstra 218 ptn.;Henk Keizer 210 ptn.; IrinaLaube 197 ptn.; Henk Venema196 ptn.; Dirk Porsius 140 ptn.;Tonko Hofman 134 ptn.(PR);Virpi (gast) 124 ptn.(PR); LotharLaube 104 ptn.; Fokke de Vries81 ptn. Bare bow jeugd (gr.bl.):Rogier 202 ptn.(PR)

  ZUIVER SCHEERWOLDe zon schijnt. De wereld lachtOns Aller Derde weer toe met dealler-breedste glimlach die moe-der aarde maar kan bedenken.Na de overwinning van vorigeweek op de koploper kondenvoor het verslag van zaterdag detoetsen knippen en plakkenvolstaan. Maar dan wel omge-keerd. Was het eerst Frans (dFrans voor de liefhebbers) die debal tegen de touwen tikte, detweede treffer kwam van Jeffreyof Wesley die beheerst indraaide(of uitdraaide voor de liefheb-bers) om vervolgens in de langehoek binnen te schieten. Voor deliefhebbers ligt de korte hoek netaan de andere kant van het doel.Een 2-0 zege op de Beantsjes dus.En dat terwijl Frans niet eenshelemaal fit was omdat hij dehele week al snipverkoudumrondliep. Er werd in eersteinstantie oorlog voorspeld tegenonze buren, omdat in zon derbyde krachttermen en scheldwoor-den met menselijke vleeswarenals hoofdschotel nog wel eensover en weer willen vliegen,maar het viel allemaal reuzemee. Zaterdag bleef dit allemaalachterwege en, als er al eens een

  onvertogen woord viel dan washet vegetarisch van aard.Boontje! werd er zo nu en dangefluisterd, maar er is geenKoudumer die daar nog vanopkijkt. In Workum zelf woedtoverigens wel een ware biologi-sche oorlog. Na de Graankorrelen Gezond Gemak heeft ookPoiesz zich in het onbespotenstrijdgewoel gemengd. In de win-kels op het Noard en op het Sdheeft het concern radicaal allemilieu-, dier- en mensonvriende-lijke producten uit de schappengehaald, ja, zelfs alle schappenwaar het spul in lag uit de pan-den verwijderd. Om dan nu opde Hearewei een nieuw eco-front te openen. Er gingen tij-dens de nazit trouwens ookgeruchten dat de Friso overenkele weken op brandnetelpa-pier gedrukt gaat worden, de ver-slagen van alle overbodige enkunstmatige toevoegingen wor-den ontdaan en de fotos door delezers zelf kunnen worden opge-haald bij het kantoor. Ons AllerDerde mengt zich in de bio-strijddoor de laatste competitiewed-strijden op zelfgebreide voetbal-sokken van zuiver scheerwol tespelen.

  Neem een kijkje op een boerde-rij bij jou in de buurt en ontdekwaar jouw melk vandaan komt.Iedereen is op 25 april, TweedePaasdag, tussen 10.00 en 16.00uur welkom op de boerderij vande familie De Boer-Galama inParrega (Angterperlaan 2a). Opdeze Campina Open Boerderij-dag openen zij hun deuren vooriedereen uit de buurt. Zo kanjong en oud via allerlei leuke enleerzame activiteiten ontdekkenwaar hun melk vandaan komt.Een rondleiding over de boerde-rij door de boer zelf en een kijk-je bij de koeien in de wei staancentraal. Daarnaast zijn er veleactiviteiten zoals ponyrijden,springkussen, knutselen, skippykoe race en schminken die dedag tot een leuke belevenis met

  een leerzaam tintje maken.Lekker buiten in de Nederlandsenatuur.

  Alle activiteiten gaan de hele dagdoor en wie trek heeft gekregenkan zich tegoed doen aan lekkereen gezonde Campina zuivel ophet terras of bij de koeienwei.

  Tijdens de zesde Campina OpenBoerderijdag openen 27 melk-veehouders op 25 april door hethele land hun deuren. Vorig jaarbezocht een recordaantal van100.000 mensen een boerderij inde buurt. Elk jaar biedt de OpenBoerderijdag een kijkje achterde schermen, zodat iedereen zelfhet beste van onze eigenNederlandse koeien uit de weikan proeven.

  Open Boerderijdag ook bijDe Boer-Galama in Parrega

  Raad en college leren Workum kennen

  Zaterdag heeft een delegatie vande gemeente Sdwest Frysln(SWF) Workum bezocht op uitno-diging en initiatief van Plaatse-lijk Belang. Deze delegatie be-stond uit de Burgemeester, tweewethouders en een vertegen-woordiging van alle fracties in degemeenteraad. Het doel van ditbezoek was om met eigen ogen desterke en zwakke punten vanWorkum te aanschouwen en eenvisie te krijgen op de kansen enbedreigingen.

  Na ontvangst met koffie en eenWorkumer lekkernij, heeft deheer Fokko Hofman als afge-vaardigde van de gemeente SWFeen presentatie gegeven over deinhoud van het beleidsplanNatuurlijk Gastvrij, opgestelddoor de oude gemeente. In ditplan ligt voor Workum de nadrukop de functie als toegangspoorten verbindingsweg tussen IJssel-meer en het merengebied. Aan-sluitend hierop werd kort inge-zoomd op de ontwikkelingen open rond het It Soal en de Haven-kom. De hierbij aanwezige kan-

  sen en bedreigingen werdenbenoemd. Na deze presentatiewerd ingescheept aan boord vaneen tweetal sloepen om eenrondvaart door Workum temaken. In een aangenaam zomerzonne-tje is een blik geworpen op deschoonheid van Workum vanafhet water. Maar ook de slechteonderhoudstoestand van de wal-beschoeiing werd in beeld ge-bracht, net zoals het gebrek aansanitaire voorzieningen, vuilwa-tervoorzieningen en aanlegvoor-zieningen. Daarnaast is een blikgegund op de vele (water-sport)bedrijven en de zuivelfa-briek welke voor veel arbeids-plaatsen in Workum zorgen.

  Na de rondvaart werd in deKlameare een lunch genoten,waarbij Plaatselijk Belang eenpresentatie heeft verzorgd overde plannen die er ontwikkeldworden om Workum een grondi-ge facelift te kunnen geven.Aansluitend is de toestand vande voorzieningen in Workumgepresenteerd. Hierbij is speci-

  ale aandacht uitgegaan naar deontwikkelingen rondom de scho-len, de voetbalvereniging, sport-hal en zwembad, de leegstaandewinkelpanden en de situatie vande Begine.

  Na de lunch werd het gezelschapmeegenomen voor een busritdoor Workum en naar het strand.Op het strand hebben de partijeneen indruk gekregen van dewijze waarop de plannen eeninvulling zouden kunnen krijgen.Gedurende de busrit doorWorkum werd er eveneens stilge-staan bij de objecten die momen-teel ter discussie staan en waareen andere invulling aan zoukunnen worden gegeven.Bij terugkomst bij de Klamearewaar het bezoek van de delegatievan de fracties van de gemeente-raad en b. en w. werd afgesloten,is de eerste conclusie getrokkendat de genodigden het bezoek alszeer nuttig hadden ervaren eneen goede indruk hadden gekre-gen van wat er in Workum speelt.Iedereen is er zich van bewustdat er veel wensen zijn, waarvan

  een groot aantal noodzaak en ervervolgens keuzes gemaakt zul-len moeten worden.

  Aansluitend willen we de lezerer op attenderen dat de Vereni-ging Plaatselijk Belang opwoensdag 27 april haar jaarver-gadering voor haar leden heeft,zie ook de advertentie elders inde Friso. Dit belooft een zeerinformatieve avond te worden,waar een verdere verdieping vande ontwikkelingen wordt gege-ven. Nog geen lid? Maar welbetrokken bij het wel en wee inWorkum? Word lid! De nieuwegemeente wil graag dat dePlaatselijk Belangen/Dorpsbe-langen hun rol als belangenbe-hartiger actief oppakken. Wijwillen hier graag een goedeinvulling aan geven en we pak-ken de handschoen op maarwel willen wij dit breed gedra-gen invullen en van de leden veelinput ontvangen, dus ook van u!Voor de contributie hoeft u hetniet te laten. Ledenopgaaf voor-afgaande aan de jaarvergaderingis mogelijk. Komt allen.

  In twee sloepen maakt het gezelschap een rondvaart door Workum. Foto Henk Gorter.

  Kriebels leiden tot lenteconcert

  De zanggroep annex popkoor Tjilpz had lentekriebelz (om met die laatste letter maar even in stijl te blijven) en daarom werd een lenteconcertop touw gezet. Vrijdagavond was het koor te beluisteren in de Doopsgezinde kerk aan het Noard in Workum. De groep, bestaande uit JohannaPrins, Nynke Kunst, Anne Kunst, Marijke Nijdam en Piety Bouma bracht een gevarieerd en bovendien warm programma. Anna de Vries diri-geerde en begeleidde het groepje. Geluid en licht (en die zijn natuurlijk ook onmisbaar) werden verzorgd door LDV-techniek. Foto Koos Haantjes.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 19 APRIL 2011 // PAGINA 6

  Afvalverwerking, transport en recycling bv

  Totaal recycling voor al uw afvalInzameling en verwerking voor bedrijf en particulier.

  Oud-papier, schroot, metalen, kunststoffen.Bouw- & sloopafval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval.

  Containers van 1 tot 40 kuub.Harlingen 0517-418 552www.visserafvalverwerking.nl

  Een groot assortiment in: Tapijt en vinyl Gordijnen en vitrages Tafelkleden en karpetten Deurmatten

  Parket en laminaat Zonwering

  Telefoon 0515-413775, telefax 0515-413956Oude Koemarkt 38c - Grootzand 83 - 8601 AV Sneek

  Inlichtingen bij Bart & Joke Bouma, Ielaak 17, Workum, telefoon 0515-541809

  Een huis vol woonideen

  Tapijthuis

  loonbedrijf en transportbedrijf,zand- en grindhandel

  E.B. van Kalsbeek

  Alles te leveren voor: Tuin Wegenbouw Bouwmaterialen Manege bakken

  Verhuur van: Rupskranen van 7 tot 20 ton Shovel Kipautos 6x6 W.S. met kraan Kipautos 8x8 W.S. Kippertrailers

  Voor info: www.vankalsbeektransport.nlE-mail: transport-vankalsbeek@hetnet.nlOok zaterdags zijn we open.Tel. 0515-541810Scharnebuursterweg 21 Ferwoude

  BANDSTRABOUWMARKT

  Sd 20 - 22, Workum,tel. 0515-541394

  Arjen BouwsmaT. 06 30652445E-mail: schildersbedrijf-bouwsma@hetnet.nl

  Vindt u een mooi gazon belangrijk?Met John Deere tuin- en parkmachines zult u met veel plezieruw gazon maaien. U heeft al een gazonmaaier voor nog geen 300,-. Kom dus zo snel mogelijk naar uw John Deere dea-ler voor een demonstratie.

  Gebr. Gerlsma B.V.Lutswei 1-WorkumHottingawei 34 - Nijland

  ZATERDAG 23 APRIL A.S. 14.30 UUR

  De bus vertrekt om 12.30 uur vanaf sportcomplex De Rolpeal.Voor spelers en supporters 3,- euro p.p.

  Het vervoer per touringcar wordt mede mogelijk gemaakt door:- AuqaResort It Soal Camping & Jachthaven- Bakkerij Van der Werf- Strandpaviljoen & Havenrestaurant It Soal- Fa. J. van der Goot, watersport-camping-hengelsport- Fytsmakkerij J.F. Scheltema- Autobedrijf Yntema Workum- Zuid West Hoek Keukens- Slagerij Thijs van der Meer- Eethuis & Stadscaf De Smidte- Friesland Foods Cheese Workum- Hunias Drukkerij & Workumer Krant Friso- HJG verzekeringen & financile diensten- ZWF Ontwerp- Aannemingsbedrijf De Boer & De Groot- VHC ActiFood, Oosterwolde

  - Sanitiem Visser- Taxi v.d. Bles- Eartiids Workum, groot in eertijdse-spullen- Bergsma Groothandel Makkum- Stucadoorsbedrijf Hoekstra & Kunst- Eetcaf De Witte Herbergh- Lunchroom Sd- Administratiekantoor Westendorp- It Pottebakkershs- Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland- Pallie Sport- Bakker Workum Konstruktiewerken- Woudasport.nl Teamkleding- Hotel-Caf-Restaurant De Gulden Leeuw

  ESPEL 1 - WORKUM 1ESPEL 1 - WORKUM 1

  Voor aluw

  DRUKWERK

  Hunias Drukkerij0515-541466

  www.huniadrukkerij.nl

  Openingstijden servicestation gelijk aan de brugtijdenMoleburren 11, 8711 JA Workum, tel. 0515-542004

  Gelegen aan de vaarroute door Workum

  WATERSPORTWINKEL

  De Liefde

  ANTIFOULING International Sikkens

  20% KORTING Epifanes

  15% KORTING

  Blom SlagerijFriesche Ambachtelijke Slagerij

  Noard 115 - Workum - Telefoon 0515 541354

  SS ii nndd ss 11 885544 || DD EE WWOORRSSTTKKAAMMPP II OOEE NN

  Met de paasdagen vlees vande allerhoogste kwaliteit!

  Supermalse kogelbief (van de kampioen),tournedos, entrecte.

  Varkenshaas, varkensfilet of kalfsvlees.

  Stel zelf uw gourmet- of fondueschotel samen.Ook voorzien van barbecuevlees.

  Neem de proef met onzeeigengemaakte vleeswaren en worstsoorten.

  PS: Bij ons kunt u nu pinnen.

  Paasvlees op zn best

  Deze week vers lamsvlees

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 19 APRIL 2011 // PAGINA 7

  Albert Schootstra

  Wie vertrouwen heeft in de toe-komst, zoekt balans in het hedenen geeft het verleden zin. Stinyvan der Weit-Bruinsma (55) uitBalk kan zich altijd helemaalvinden in de wijsheid van dezespreuk en ze leeft er ook naar.Vertrouwen in de toekomst heb-ben zij en haar man Jan van derWeit (56) zeker. Al ruim 25 jaarstaan zij aan het roer vanJongsma & Zonen Totaal Wonenaan de Van Swinderenstraat 20in Balk en zo ongeveer n keerin de vijf jaar nemen zij hun win-kel (nou ja, winkel, het is meereen warenhuis dat veel groter isdan je aan de voorkant zou ver-moeden) eens degelijk onderhanden. Momenteel is dat weeraan de orde en op vrijdag 22 enzaterdag 23 april is er open huisaan de Van Swinderenstraat. Endergelijke opknapbeurten zijnnodig, vertelt Stiny: Yn it foar-ste plak wolle je by bliuwe byalle trends en dr moat fanselsek plak foar wze. It nije spulmoat yntegrearre wurde yn it fer-haal. Mar je moatte fierder eknderhld oan de winkel op him-sels dwaan kinne. En as lste haje in winkel mei guod om dehuzen moaier te meitsjen en danmoatst sels de boel ek goed fer-soarge hawwe. En zon openhuis past helemaal bij Stiny: Ikfyn it ek leuk om de minsken risop in oare manier ntfange tekinnen. Ja, met die toekomst zithet wel goed, temeer daar Jan enStiny ervan doordrongen zijn datje als ondernemer het is al geci-teerd bovenal bij moet blijvenen ogenblikkelijk moet aanhakenbij de aan de orde zijnde trends.Jan en Stiny zijn alweer de derdegeneratie die de leiding heeft bijJongsma & Zonen en de vierdestaat in de personen van eendochter en een zoon van het echt-paar al klaar.

  Maar ook met de balans in hetheden is het wel in orde bij Stinyen Jan. Ze schuwen de samen-werking met andere onderne-mers geenszins en geven die inhun eigen warenhuis ook aan-dacht. Bovendien geven zij ruimbaan aan de kunst: te beginnenmet de open dagen exposeren defotografen Ruud Jacobs uitHemelum en Johan Keus, dievooral grote bekendheid genietals musicus, bij Jongsma &Zonen Totaal Wonen. Hun wer-ken kunnen daar ook gekochtworden. Daar komt ook nog eensbij dat het echtpaar goed om zichheen kijkt en daarbij constateertdat wy it net allinne kinne.Jongsma & Zonen bestaat uit eenhecht team en juist dat team(waarvan ook een eigen naaisterdeel uitmaakt, bovendien is ereen naai-atelier) zorgt voor dekracht die het bedrijf nu al 96jaar tentoonspreidt. Veel van devaste krachten werken al heellang bij Jongsma en aan de ande-re kant worden ook wel zelfstan-digen zonder personeel inge-huurd voor klussen in de buiten-dienst. Maar iedereen telt meeen van de waarde van ieders spe-

  cifieke inbreng zijn Jan en Stinyten zeerste overtuigd. Rest noghet verleden dat volgens despreuk zin gegeven moet worden.Ook dat is het echtpaar Van derWeit wel toevertrouwd; de roem-ruchte historie van het bedrijfwordt gekoesterd zonder daarbijte zwelgen in nostalgie. PakeHendrik Jongsma werkte aan-vankelijk op de zuivelfabriek inBalk en besloot in 1915 op eigenbenen te gaan staan. In novem-ber van dat jaar openden hij enzijn vrouw Duttje Stegenga eenwinkeltje aan de Van Swinderen-straat 30, De Goedkoope Bazar.De Van Swinderenstraat, met hetkarakteristieke watertje de Luts,heette toen overigens nog Ha-richsterzijde. In dat winkeltjewerd de kiem voor de huidigeactiviteiten al gelegd, wantHendrik en Duttje behartigdenonder veel meer ook de verkoopvan meubels. Duttje stond in dewinkel en Hendrik trok met dehondenkar de Sdwesthoekedoor. De koffer die hij mee oppad nam is nog in het bezit vanJan en Stiny. Inderdaad: met hethistorisch besef van het echtpaarzit het wel goed.

  De geschiedenis van de winkel,zoals die ook naar voren komt uitoude en meer recente kranten-knipsels, laat zich verder lezenals het verhaal waarvan er geluk-kig vele in ons gewest bekendzijn. Met keihard werken, zuinig-heid en een goed oog voor de vra-

  gen van de tijd breidden Hendriken Duttje hun imperium stapjevoor stapje uit. In 1929 werd dewinkel verbouwd. Er bleef groeiin de onderneming zitten en zowerd in 1941 het huidige pandaan de Van Swinderenstraat aan-gekocht. In 1951 namen de kinde-ren Hieke Jongsma en haar manThomas van der Weit, de oudersvan de huidige eigenaar Jan vander Weit, en Pier Jongsma en zijnvrouw Henny de Boer hetbedrijf, dat toen al met recht eenechte woonwinkel mocht heten,over. Een naastgelegen pandwerd in de jaren vijftig aange-kocht, zo vertellen de chroni-queurs, en in de jaren zestig bijhet bestaande gevoegd. Als je nuin de winkel rondloopt is hetleuk om te zien hoe de steeg dieer aanvankelijk tussen de tweepanden was, kunstig is wegge-werkt maar hoe je nog wel kuntzien dat die er eens is geweest. In1971 werd de showroom vergrooten in 1986 kreeg het bedrijf eenextra ingang aan de achterzijde.In datzelfde jaar werd het stokjeovergedragen aan Jan en Stiny.De laatsten woonden aanvanke-lijk met hun vier kinderen zondertien jaar in het winkelpand,en dat kon allemaal maar net envergde veel passen en meten. Nuwonen Jan en Stiny alweer gerui-me tijd in een gewoon huis aande rand van Balk, maar dat bete-kende voor Jan wel dat hij zijngeboortehuis moest verlaten. Devrijgekomen ruimte, het is bijna

  overbodig te zeggen, werd bij dewinkel getrokken.

  Jan leek aanvankelijk helemaalniet de kant van de winkel op tegaan. Hij volgde de Hogere Tech-nische School afdeling bouwkun-de en werkte daarna bij architec-tenbureaus en aannemers. ToenJan en Stiny na lang nadenkenbesloten toch te kiezen voor eenleidende rol in het familiebe-drijf, betekende dit voor hen welvier jaar van noeste avondstudieom alle benodigde papieren tehalen. Stiny Bruinsma werdgeboren in Wijckel en ging aan-vankelijk ook een heel anderekant uit dan het besturen van eenwoonwarenhuis. Ze volgde eenopleiding voor de zorgsector enleerde in die sector een grootdeel van onze provincie kennen.Ze woonde in Leeuwarden enWeidum en was leidster in debejaardenzorg in Berlikum,Dronrijp en Menaldum. Als leid-ster in de gezinsverzorging wasze actief in Akkrum, Aldeboarnen Terherne. Maar inmiddelsstraalt ook zij uit dat ze in hetfamiliebedrijf helemaal op haarplaats is.

  Terwijl deze woorden aan hetpapier worden toevertrouwdwordt er nog hard gewerkt omalles in gereedheid te brengenvoor de open dagen van 22 en 23april, dagen trouwens tijdenswelke de bezoekers aan JongsmaTotaal Wonen het zij ten over-vloede gezegd zich tot niets ver-plicht behoeven te voelen. In dewinkel wordt tijdens dat hardewerken overigens direct deteamspirit waarvan hierboveneven sprake was, meer dan dui-delijk. In grote eensgezindheidworden de handen uit de mou-wen gestoken en ook een zus vanStiny komt onverwacht langs omeen dagje te gaan helpen. Engewerkt moet er worden, wantook tijdens deze renovatie is enwordt er weer veel aangepast enveranderd. Bij het door Jan enStiny zo genoemde opkreazjenvan het pand zijn de puien vooren achter aangepakt, zijn erbeneden nieuwe vloeren geko-men en is ook een nieuwe textiel-hoek (gordijnen en dergelijke)gerealiseerd. Wat de trends vandeze tijd betreft, trends waaropJan en Stiny uiteraard directinspelen, moet onder meergedacht worden aan de pvc vloe-ren. Deze zijn er niet slechts inde bekende plakuitvoering,maar ze zijn nu ook in een zoge-naamde magneetuitvoering ver-krijgbaar. Het voordeel daarvanlaat zich raden: de vloeren zijnop die manier heel gemakkelijkmee te nemen bij een eventueleverhuizing. Bij de vinylvloerenzijn de mooie houtstructurenvandaag de dag wel heel opval-lend. De hele winkel is trouwensopnieuw aangekleed en daarbijhebben Jan en Stiny en hun teamhulp gekregen van bloemenar-rangeur Johan Huisman. Jong-sma Totaal Wonen is, dit terzijde,lid van de inkoopverenigingIntres en de meubelgroep Ga-rant. Er wordt uiteraard gestof-

  feerd bij particulieren, maar ookvoor projecten (het stofferen inscholen en bejaardenhuizen bij-voorbeeld) draait men zijn handniet om.

  Moet er nog verteld worden water bij Jongsma Totaal Wonengekocht kan worden? De termwarenhuis in plaats van win-kel is in het bovenstaande alenkele keren genoemd en datslaat niet alleen op de al aange-stipte grootte van het bedrijf invierkante meters, maar ook weldegelijk op alle mogelijke en(zou de leek denken) onmogelij-ke zaken die men zich kan aan-schaffen. De textielhoek is algenoemd en ook de vloeren kwa-men al even ter sprake. Maar bijde laatste houdt het verhaal nietop bij de genoemde pvc en dediverse soorten vinyl, ook par-ket, laminaat en gewoon tapijtkun je bij Jongsma uiteraardkrijgen. Verder is er een slaap-studio, kan men zich zonweringaanschaffen en is de raambedek-king als geheel een belangrijkspeerpunt in het assortiment enkomen in dat kader ook de hor-ren ter sprake. En dan zou je demeubels al haast vergeten. Enfin,het heeft geen zin om zelfs maareen pging te doen om volledig tezijn. Wat wel zin heeft is eenbezoekje aan Jongsma & ZonenTotaal Wonen, en dan zou hetleuk zijn als dat tijdens de opendagen zou gebeuren. Maar dewinkel, open van dinsdag tot enmet zaterdag, verdient altjd eenbezoek. Al was het alleen maarom te constateren hoezeer Jan enStiny met liefde en respect voorhet verleden en anderzijds metde blik op de toekomst, hetlevenswerk van hun vooroudersop een prachtige wijze voortzet-ten en uitbouwen. Jan en Stiny:fantastische ondernemers in eendito winkel.

  Open dagen in vernieuwde winkel in Balk

  Jongsma Wonen topper in zijn soort

  Stiny van der Weit poseert graag in de vernieuwde winkel.Foto Jeroen Kemker.

  ColofonRedactieadres:Workumer Krant FrisoPostbus 78710 AA WorkumTel.: (0515) 541466Fax: (0515) 543297E-mail: frisokrant@planet.nl

  Hunias DrukkerijSpoardyk 568711 CK WorkumTel.: (0515) 541466Fax: (0515) 543297E-mail: info@huniadrukkerij.nl

  Verspreidingsgebied:Workum, It Heidenskip,Hindeloopen en deZuidwesthoek van Friesland

  Tarieven:Abonnementen 28,00per jaarPer post 42,00per jaarLosse nummers 0,85per stuk

  Aanleveren advertenties:Aanleveren van materialenmaandag voor 11.00 uur.Fouten in telefonisch opgegevenadvertenties of fouten ontstaandoor onduidelijk handschrift vande opdrachtgever(s) behoeven(worden) door ons niet te wordengecompenseerd.

  Aanleveren teksten:Aanleveren van tekstmateriaalvoor maandag 11.00 uur.

  Ingezonden stukkenIngezonden stukken, bij voorkeurdigitaal via e-mail aangeleverd,mogen maximaal 250 woordenbevatten. De redactie behoudt zichhet recht voor om zonder opgavevan redenen niet tot plaatsing overte gaan en kan niet aansprakelijkworden gesteld voor de inhoudvan het geplaatste. Er wordenmaximaal vijf ingezonden stukkengeplaatst. Ingezonden stukkenworden alleen geplaatst als zedoor de inzender zijn onderte-kend. In zeer bijzondere gevallenkan de redactie op dringend ver-zoek van de inzender besluiten denaam weg te laten, maar dezenaam moet dan uiteraard wel bijde redactie bekend zijn.

  Algemeen:Workumer Krant Friso BV kan nietaansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverdeadvertenties of het niet plaatsenvan teksten.Voor advertenties die niet op tijdbinnen zijn maandag voor11.00 uur is het risico vanplaatsing voor de klant.Kopij van activiteiten engebeurtenissen, die langer daneen week geleden hebbenplaatsgevonden wordt alleengeplaatst bij voldoende ruimte.

  Niets uit deze uitgave magworden overgenomen en/ofgekopieerd zonder schriftelijketoestemming van de uitgever. Workumer Krant Friso BV

  Mijn kleinkind gaat naar hetkinderdagverblijf . Welke groot-ouder zegt dat tegenwoordigniet? Maar weten grootouderswel wat hun kleinkind daar dehele dag doet? Vaak wordt er weleens over gesproken door deouders, maar zijn de grootouderstoch niet helemaal op de hoogte.

  Om daar verandering in te bren-gen werd op kinderopvang it

  Fgelnst te Koudum vorigeweek een inloopweek voor opasen omas, pakes en beppes geor-ganiseerd. Gedurende de heleweek werden aan de verschillen-de groepen bezoekjes gebrachtdoor grootouders. Zo kregen zeeen indruk hoe een dag verlooptop de kinderopvang en deden zegezellig mee met hun kleinkinde-ren. Het was een geslaagdeweek!

  Pakes en beppes op Fgelnst

  De lente is begonnen en hetwordt dan weer tijd om uw mooievoeten te laten zien. Daaromheeft Hotel Aan de Wymerts ervoor gekozen om nu ook pedicu-rebehandelingen uit te voeren.Vanaf heden kunt u uw voeten erweer fris, zomers en klachtvrijuit laten zien, door middel vaneen cosmetische pedicure. Dit isheerlijk te combineren met eengezichtsbehandeling.

  De pedicurebehandelingen wor-den uitgevoerd door de gediplo-meerde schoonheidsspecialistesvan het hotel. Moniek Rozen-

  berg-van Seijen en Sigrid Flap-per-Folkerts hebben allebeimeer dan tien jaar ervaring inhet pedicure vak.Tijdens een basisbehandelingzullen Moniek of Sigrid kijkennaar de door u aangegeven even-tuele klachten. Klachten zoalslikdoorns, ingegroeide nagels enovertollig eelt kunnen vanaf nubehandeld worden. Ook kunt ueen uitgebreide behandelingboeken, waarbij de completevoet wordt behandeld. Kijk voorprijzen en omschrijving behan-delingen op onze websitewww.hotelaandewymerts.nl.

  Sigrid Flapper-Folkerts maakt de voeten lenteklaar.

  Pedicurebehandelingenin Hotel Aan de Wymerts

  Een stralende lentezaterdag be-gin april. In de Klink in Koudumstaan veertig stands, waarondereen druk bezochte stand van dethuiszorg. Allerlei foldermateri-aal over de thuiszorg, zorgboer-derij, maaltijdvoorzieningen endergelijke zijn hier verkrijgbaaren worden waar nodig is, toege-licht door verpleegkundigen/verzorgenden. Maarliefst 132bezoekers hebben hier een vra-genformulier ingevuld. Met on-der andere vragen over wat dethuiszorg allemaal voor dienstenlevert, en wat is preventie? Velenverbazen zich over de mogelijk-heden die thuiszorg biedt. Be-

  kend zijn wel de verzorging en dehuishoudelijke hulp. Maar datook een pedicure aan huis gere-geld kan worden of tuinonder-houd is nieuw. Of dat de thuis-zorg zo gebeld kan worden metvragen en dat hier niet altijd eenhuisarts aan te pas komt is ookniet bij iedereen bekend. Uit de132 formulieren zijn twee win-naars getrokken.De eerst prijs is voor mevrouwLyclkema uit Koudum en detweede prijs is voor mevrouw P.van der Meer uit Nijemirdum.Beide dames krijgen een bonvoor kapper, schoonheidsbehan-deling of pedicure.

  Thuiszorg Zuidwest Frieslandop de lentefair present

  Mevrouw Lycklema (rechts) die de bon overhandigd krijgt vanCatharien Ludema van Thuiszorg Zuidwest Friesland.

  Verenigingscompetitie Watersportverbond 2011

  Woensdag 27 april is de start van de nieuwe verenigingscompetitie 2011 waaraan Zeilvereniging Workum ook meedoet. In de eerste klassewordt opnieuw in valken (foto) gevaren op diverse locaties. De eerste wedstrijden zijn woensdag 27 april en er wordt gevaren bij zeilschool tGaryp. Zeilvereniging Workum zeilt dan ook met drie boten die door de betreffende zeilschool ter beschikking worden gesteld. Het is de bedoelingdat er tegen de overige verenigingen in deze divisie wordt gestreden. Genteresseerden kunnen zich opgeven om hieraan deel te nemen viasecretaris@zvworkum.nl of bij Klaas de Bok telefoon 0515-543152.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 19 APRIL 2011 // PAGINA 8

  Levensredderis goud waardIn Stavoren heeft maandag vooreen week een levensreddendehandeling met een zogenaamdeAED plaatsgevonden. Via burger-net werden twaalf inwoners vande stad op de hoogte gebrachtvan het feit dat op een bepaaldadres een reanimatie nodig was.Zeker drie mensen spoeddenzich derwaarts en gebruikten hetapparaat, de zogenaamde le-vensredder, nog voordat ambu-lance en politie arriveerden. Hetprachtige effect van de actie vande inwoners van Stavoren met deAED was, dat de getroffen per-soon het hartritme en de adem-haling terugkreeg. Voorlopig zalde betrokken inwoner vanStavoren nog in het ziekenhuismoeten blijven; er zal moetenworden afgewacht wat de ge-zondheidseffecten zullen zijn.

  Laptops ensieraden wegTussen 8 april en 14 april is eringebroken in een woning inWarns. Uit een woning aan ItNoard werden sieraden en lap-tops ontvreemd. Er is een vin-gerafdruk aangetroffen door detechnische recherche. Mochtener mensen zijn die iets in Warnshebben gezien, dan wordt menverzocht om het telefoonnummervan de politie 0900-8844 te bellen.

  Bloms slagerij weerbeladen met prijzenTijdens de zogenaamde paasvee-show die afgelopen woensdag inSchagen is gehouden hebben sla-ger Sjerp Blom uit Workum enzijn enthousiaste team medewer-kers zich weer van hun allerbes-te kant laten zien. Slagerij Blomkeerde huiswaarts met maarliefst drie keer een eerste prijsen twee keer een ereprijs.Tevens werd in de zo genoemdecategorie wit-blauw het kampi-oenschap behaald. Waarlijk eenmooi succes, vooral als menbedenkt dat Blom en de zijnenalleen maar werken met koeienuit eigen weiderij.

  Zilver voor dedebuterendeJilles in -42 kgTijdens het 34e Bartje Toernooite Assen heeft de judoka JillesBonnema uit Koudum de over-stap gemaakt van de -38kg naarde -42kg. In deze poule warenmaar liefst 28 tegenstanders enwerd gespeeld over twee matten.Jilles begon met een vrijloot, enmoest vervolgens tegen Kjell deVries uit Veendam die in binnenvier seconden was verslagen. Dederde partij wist Jilles ook vrijsnel met ippon te winnen, enmoest vervolgens in de halvefinale aantreden tegen de num-mer drie van Nederland LarsKamphuis uit Dronten. In dezehalve finale domineerde Jillesmet diverse aanvallen en wistmet een 3-0 overwinning de tata-mi te verlaten. In de finale moestJilles tegen zijn trainingsmaatuit Heerenveen Ivailo Dijkstradie al bijna een jaar in deze klas-se domineert. Jilles moest tij-dens dit toernooi nog het hoofdbuigen en genoegen nemen methet zilver, wat op zich een goedeprestatie was.

  Oud papier en nieuwe regels

  Cor Hunia

  Op het bedrijfsterrein van de firma Fokkevan den Akker staan twee containers waarinhet oud papier gedumpt kan worden. Van diemogelijkheid wordt goed gebruik gemaakt.Bij de grote inzameling van papier, n keerin de maand ten gunste van de Workumerbasisscholen, raken de beide containershelemaal vol. Ook bestaat de mogelijkheid

  voor particulieren om papier naar de plaatswaar de containers bij Van den Akker aan deSpoardyk klaar staan, te brengen om hetpapier daar voor het goede doel in te leveren.

  Helaas gebeurde dat op een wat ruwe wijze,veel papier kwam buiten de container op hetterrein van Van den Akker terecht. Het werdeen janboel en er moest wat aan gedaan wor-den. Er werden regels opgesteld met betrek-

  king tot de vraag hoe het nu wel en hoe het nuniet zou moeten.

  Fokke van den Akker zegt: ,,It liket derop datit no better giet en dat it papier net mear pit terrein stoart wurdt. Hij hoopt dat dit zozal blijven. Is dat niet het geval dan loopt destortplaats het gevaar om gesloten te wordenen dat zal dan zeker weer de nodige proble-men geven.

  Bij misbruik verdwijnt de papiercontainer. Fokke van den Akker met wel streng zijn om de inzameling van het oud papier niet weer eenjanboel te laten worden.

  Een vriendinnendag in Workum

  Jan Pieter Dykstra

  Ik kin jo wol fertelle hoe lang twy as freondinnen no al elk jierin dei by elkoar komme. Me-vrouw Minke Zeinstra-Kuiperstrekt het is woensdag 13 april -haar agenda uit de handtastevoorschijn, bladert naar deachterste regionen en begint,met de wijsvinger langs de regelsglijdend, in zichzelf mompelendte tellen. No, dat is ek sterk,klinkt het na enkele ogenblikken,dit is de fiifentweintigste kear.In lyts jubileum dus.

  Of dat nou een unicum is? Er zul-len vast wel meer vriendinnen-groepjes zijn die zo lang contacthouden. Dat ze allemaal dezelfdeleeftijd hebben - in dit geval zijnde dames allemaal 80 geweest,dus zitten ze in hun eenentach-tigste levensjaar - is ook nietwereldschokkend.

  Maar in ieder geval is het eenvermelding waard in deze krant.Want op een na zijn alle damesgeboortig uit Workum, maar zehebben op een honkvaste vrien-

  din na hun geboortestad aldecennia geleden verlaten.

  Vanaf de tijd dat zij vier jaaroud onder de hoede van deZusters (van JMJ) op de St.Ludgerusschool kwamen hebbenMinke van Julius P. en JetskeKuipers-Ypma, Coba van Josephen Akke Brouwer-Boermans,Alie van Ypke en Catrien Flap-per-Jongstra, Anneke van Jan enCatrien Bouma-Boekema enRegina van Keimpe en SuzeVeltman-de Vreeze altijd meer ofminder intensief contact gehaden voor vier van hen geldt dat nual ruim 76 jaar.

  Hebben deze vijf meiden de lief-de voor Workum thuis met debrijleppel opgediend gekregen,de zesde aanwezige, Marieke vanBalen, hikke en tein ynWytgaerd, heeft de spengroat-tenbrij met de paplepel vanomke Rein van der Meer binnengekregen. Zij was bij deze omke,die een slagerij met winkel ophet Dwarsnoard bestierde, eenregelmatige tfanhuzer, kwamdaardoor in de klas bij wat nu al

  zovele decennia haar hartsvrien-dinnen zijn. Het programma van zon dag, diegewoonlijk bij toerbeurt in dewoonplaats van een der vrien-dinnen plaatsvindt, verliep dezekeer in grote trekken als volgt.Ontvangst aan huis met kofjemei in taartsje, misschien eenbonbon of een andere versnape-ring, bijvoorbeeld een met enigenostalgie omgeven drankje. Totslot van deze renie, zo kan debijeenkomst ook gekenschetstworden, volgde een etentje in devorm van een brunch.

  Coba van der Meulen, dochtervan Joseph en Akke Brouwer-Boermans, die verantwoordelijkwas voor de editie 2011 had haarvriendinnen middels een keuriguitziend menukaartje na de kof-fie aan een dis genodigd en welin het gerenommeerde restau-rant Sburch. Zij had op dit eta-blissement haar oog laten vallen,omdat zoals ingewijden al aande vermelde summiere stam-boomgegevens zullen hebbenontleend een hunner, ReginaAdema-Veltman, in deze ooit ver-

  maarde herensociteit, annexcaf het levenslicht heeft aan-schouwd. Haar vader KeimpeVeltman (tink derom wol mei int, hear) dreef hier - ook al onderde naam Sburch - een caf.

  Op de plaats van de vroegeresociteit/gelagkamer van dit incirca 1856 gestichte karakteris-tieke pand genoten de vriendin-nen, van wie door de tafelschik-king een paar uitzicht op debefaamde Ligersbolle hadden,met smaak van de door de uitba-tende echtelieden van Sburchbereide brunch. Veel herinnerin-gen, fiten misschien, werden tij-dens deze brunch conversanteopgehaald, de laatste nieuwtjesuitgewisseld.Nadat it streksume miel behim-mele wie keerden de dames dieconditioneel en fysiek jeugdigogen, nog met vaste hand hetstuur van hun auto omvattendnaar hun haardsteden terug, demeeste gelegen in it ln dr t ittilt fan fee en blommen, zoalseen dichter syn en dizze frouljuharren bertegrn ooit om-schreef.

  Op portret bij Sburch van links naar rechts Alie Steenstra-Flapper, Coba van der Meulen-Brouwer, Marieke van Balen,Regina Adema-Veltman, Minke Zeinstra-Kuipers en Anneke de Jong-Bouma.

  Jan Mente Drentnije kampioendamklup BWKIt seizoen 2010/2011 fan damklupBoalsert Warkum Kombinaasjesit der op. Der is fan septimber fstride yn ferskate kompetysjesmei oer it algemien goede resul-taten. Jan Mente Drent waardfreed huldige ta nije klupkampi-oen, hy folge Sjoerd Huitema opdyt twadde waard.

  Yn de provinsjale haadklassehelle it earste team fan BWK inkreas fyfde plak. It twadde teampakte it twadde plak yn de pro-vinsjale twadde klasse. It earstefjouwertal helle de fjirde priis ynde provinsjale bekerkompetysje.

  Nei in dik healjier damjen einigeit seizoen dchs noch rap, derwaard fsluten mei in fluchdam-toernoai. Sjoerd Huitema, JanMente Drent en Lolke Huitemapakten hjir de boppeste plakken,Auke Koopmans helle de poedel-priis.

  De einstn yn de kompetysje: 1.J.M. Drent, 2. D. Huitema, 3. D.de Vries, 4. A. Mulder, 5. A.Koopmans, 6. D. Ruiter, 7. F.P.Huitema, 8. L. Huitema, 9. S. deGroes, 10. D. Kunst, 11. P. de Boer,12. P. Bouwhuijsen, 13. S. Postma,14. K. Herder, 15. A. Folkertsma.

  Een goed resultaat voor Brass-band Crescendo met een Sul-veren Spiker en een eerste prijsvoor de beste solist!

  Afgelopen zaterdag 16 april werdhet Gouden Spiker Festivalgehouden en de muzikanten vanCrescendo namen daaraan deelin de 4e divisie. Ze behaaldeneen uitstekend resultaat door detweede prijs in het totaalklasse-ment voor zich op te eisen.Crescendo speelde een totaal-programma met daarin een mars,een koraal, een solo en een ver-plicht werk. Er was niet alleeneen prijs voor het totaalprogram-ma, maar ook voor het verplichtewerk en de solo. Crescendobehaalde voor het verplichtewerk een tweede prijs en de ver-rassing van de avond was de prijsvoor de beste solist. Die gingnaar Cristiaan Ybema. Hij speel-de met zijn althoorn de solo OneDay in Your Life en mocht voorzijn optreden de eerste prijs inontvangst nemen.

  Het Gouden Spiker Festival is aljaren een begrip in de fanfare-

  en brassbandwereld en kent elkjaar vele deelnemers in diversedivisies. Dit jaar ging Crescendode strijd aan met vier anderebrassbands, te weten Speelt Weluit Suawoude, Hallelujah uitMenaldum en Ere Zij God uitDamwoude. Deze laatste ging ermet de Gouden Spiker vandoor.

  Na het nieuwjaarsconcert heeftCrescendo zich volledig gerichtop een goede prestatie op ditGouden Spiker Festival en menkreeg loon naar werken. De jurygaf vele complimenten aangaan-de het vertoonde spel en ook demuzikanten waren na afloop vanhet optreden tevreden. Na debekendmaking van de uitslagbleek deze tevredenheid meerdan terecht. De komende periode zal voorCrescendo in het teken staan vanhet Brass4Kids spektakel datplaatsvindt op 27 mei. Hierbijzijn alle kinderen van Workumweer welkom om mee te zingen,klappen en springen op demuziek van het jeugdkorps vanCrescendo en Studio. Noteerdeze datum alvast in uw agenda.

  Crescendo tweede opGouden Spiker Festival

  Diploma Fit n Fun lessen

  De kinderen op de foto hebben tijdens de Fit n Fun lessen in hetzwembad hun diploma Survival gehaald. In drie weken tijd moestenze allerlei oefeningen en opdrachten in en om het water uitvoeren.Doelstellingen van Fit n Fun zijn onder andere: plezier maken in hetwater, spelenderwijs allerlei vaardigheden leren en gezond en actiefbezig zijn. Fit n Fun wordt gegeven op vrijdag van 17.00 tot 17.30 uur.

  Op zaterdag 9 april stond detweede ledenpartij voor de jeugdvan kv de Pripper op het pro-gramma. Krap een week na dezeer geslaagde activiteiten bijPoiesz voor de jeugd sponsoractie, mocht de jeugd nu weerhet echte spel om echte prijzenspelen. Voor de laatste keer ditseizoen in de zaal. Om 13.00 uurstonden 22 enthousiastekaats(t)ers te popelen om hettegen elkaar op nemen in hetkaatsveld. Onder leiding van 5,inmiddels ervaren, jeugdtrai-ners beloofde het een leuke mid-dag te worden.

  Er was gekozen om de groep teverdelen in twee categorien,een groep beginners en eengroep voor de wat oudere enmeer gevorderde jeugd. Dit omhet onderlinge niveau verschilzoveel mogelijk te beperken. Bijde jongste groep werd er met eenvaste kaats gespeeld en bij deoudere groep werd het officilespel met 2 kaatsen gespeeld. Erwaren 3 verschillende lijstengemaakt zodat een ieder steedsmet een ander partuur en ooksteeds tegen een andere tegen-stander speelde.Toen er begonnen was bleken ereen aantal zeer spannende par-tijen te ontstaan waar het niveaubehoorlijk was, het resultaat vande wintertrainingen was duide-lijk zichtbaar! De scheidrechtersmoesten diverse keren ingrijpenom de opslagers verder naar ach-teren te sturen, zo gemakkelijkslaan de jeugdkaatsers de balinmiddels over grote afstandnaar het perk. Vanaf de perkzijdewerd er behoorlijk op los gemept

  en regende het af en toe boven-slagen. Een genot om naar te kij-ken zagen ook de aanwezigeouders, die behoorlijk bij hetspel betrokken werden en ookzichtbaar enthousiast werden. Na drie spannende speelrondenwas het aan secretaris AukeBuren en zijn laptop om de eind-stand te bereken. Er waren 6prijzen te verdelen. Voor alle-maal een mooie beker en denummers 1 en 2 kregen hier nogeen mooie krans bij. En hier ishet bij het kaatsen uiteindelijkaltijd om te doen. VoorzitterPieter Westra startte met deprijsuitreiking waarbij hij hetklassement vanaf de nummer 10voorlas.

  1. Klaas Jan Bosje 21 voor 5tegen. 2. Inge Wesselius 21 voor 6tegen. 3. Iris Atsma 19 voor 12tegen. 4. Ivana Blom 19 voor 12tegen (onderling resultaat beslis-send). 5. Jildau Haijtema 19 voor13 tegen. 6. Menno Kuipers 19voor 14 tegen. 7. Jildou Attema 19voor 15 tegen. 8. Lucas Galema 17voor 12 tegen. 9. Sanne Miedema17 voor 16 tegen. 10. LindeGietema 16 voor 10 tegen.

  Al met al konden we terug kijkenop een zeer geslaagde kaatsmid-dag en geeft het hoge niveauhoge verwachting voor het veldseizoen dat weer voor de deurstaat! We gaan dan weer iederedinsdagavond trainen en hetbestuur is van plan ook op hetveld weer aantal partijen te orga-niseren. Op het programma staatook een ouder- kind partij om zode ouders ook goed bekend temaken met het kaatsspel.

  Klaas Jan Bosje en IngeWesselius in kaatskransen

  Ook voor de ponyruiters zit deeerste buitenwedstrijd er weerop. Op de mooie terreinen vanManege Gaasterland was het ookdit weekend weer goed vertoe-ven. Een super dag was wegge-legd voor Jantine Konst met haarpony Shutterfly. Uitkomend in deL2 heeft ze ook nu weer desmaak te pakken. Te Harich reedze 201** en 206** bijeen met 2eerste prijzen. Janine Kemkerstartte voor de eerste keer indeze klasse en haalde twee nettewinstpunten met 184* en 180*.Inge de Vries startte voor het

  eerst buiten met haar ponyGlenda in de B dressuur enbehaalde 182* en 187*. Hilde vander Wal pakte met Gracezella inde M1 181* mee.Zaterdag werd er door de Kwin-toruiters en Manege Janssen ookeen leerzame middag georgani-seerd. Door het rijden van jewedstrijd proef en deze vast teleggen op video werd deze laterin de kantine gevalueerd dooreen jurylid wat interesante enleerzame momenten opleverde.De Kwintoruiters zijn klaar voorhet groene seizoen!

  Kwinto Konst opperbest te Harich

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 19 APRIL 2011 // PAGINA 9

  DartuitslagenDinsdag 12 aprilSeptember 1 - D.L.G. 7-3Rijsterbos - September 2 4-6Edward Coleo 124 checkGerwin Woudstra 118 checkSmidte - September 3 4-6Dick Nauta 2x 180Nico Romkema biergame 40 check:Dubbel 12, Dubbel 8

  SchaakuitslagenLaatste ronde 11 aprilM. de Haas - A. Wouda -G. de Vries - W. de Vries -

  Jelly Krook vertelt over het boek Sietske

  Na het huishoudelijke gedeeltevertelt Diet over de Biningsdei.De dames die ernaar toe zijngeweest hebben hun hoed opge-zet. Het was een feestelijk ge-zicht in de Lawei. De mensen die50 jaar of langer lid zijn geweestwerden op de Biningsdei ge-noemd en de aanwezige dameskregen een bloem opgespeld.

  De afdelingen konden de oorkon-des ophalen en ook de bloemen.It Zijlstra wordt nu gehuldigd enkrijgt de oorkonde uitgereikt ende bloem opgespeld. Verderkrijgt ze een glas met inscriptieen een bos tulpen. Ook de anderedames, die al eerder 50 jaar lidwaren krijgen hun oorkonde ende bloem opgespeld. Dit zijn dedames mevr. Brink, mevr. Van derValk, mevr. Van den Akker, mevr.Hoekstra en mevr. Attema. Mevr.

  Riemersma en mevr. Pruiksmazijn er niet wegens ziekte. LiesWouda en Diet Westra nemeneen foto van de jubilarissen. Inde pauze gaat er een kaart rondvoor mevr. Riemersma.Na de pauze krijgt mevr. JellyKrook het woord.Ze gaat ons vertellen overSietske. Dit boek is geschrevendoor ds. Visser. Het is een waargebeurd verhaal, dat zich af-speelt in de vorige eeuw rond1916. Ze vertelt eerst over detroubadour Peije Rasp. Hij iseen rondtrekkende speelman uitFochteloo met een hart van goud.Deze figuur staat centraal in hetboek. Sietske is een verliefdmeisje en Alle Borgstra is haargeliefde. Het was een armoedigetijd en Alle wilde graag vooruit-komen en besloot om naarAmerika te gaan. Dit tot groot

  verdriet van Sietske. Ze beloof-den elkaar trouw te blijven.Eerst kwamen er regelmatigbrieven uit Amerika. Later ble-ven de brieven uit. Sietske werddoor armoede gedwongen ommet Halbe te trouwen. Ze krijgentwee meisjes, Tjitske en Sietske.Het geluk duurde echter maarvijf jaar want door de Spaansegriep werd Sietske weduwe. Zeging als huishoudster werken. Opeen dag bezorgde Ruurd, de post-bode, een dik pak brieven enfotos.

  Alle schreef, dat hij had gehoord,dat Sietske was getrouwd entwee dochtertjes had. Hij wistook dat ze weduwe was gewor-den. Hij wilde toch graag methaar trouwen en een vader voorhaar dochtertjes worden. Defotos lieten zien, dat hij een

  farm had met 30 koeien enbovendien in het bezit was vaneen auto. Toen Alle overkwamom Sietske en haar meisjes tehalen, leefde het hele dorp methaar mee. Na het huwelijk wer-den ze uitgezwaaid op het tram-station en Peije stond er ook enspeelde op zijn harmonica. Dedames luisterden vol aandachtnaar het verhaal. Na de lezingwerd Jelly Krook bedankt enkreeg een envelop met inhoud,een Fryske koeke en een bosjetulpen. Er was niets voor derondvraag en de voorzitter slootaf met een gedicht: Sta op, laathet Pasen worden.

  Ze wenst ons een goede zomer entot ziens bij de fietstocht op 26mei.

  Hiltsje Zijlstra

  De jubilarissen met de oorkonde en de bloem.

  Vrouwen opnippertjelangs MulierVorige week zaterdag werd erverloren van de nummer tweeFraneker (5-1). Deze week volgdeMulier in een thuis wedstrijd. Indeze competitie hadden we nogniet tegen dit team gespeeld,maar uit de resultaten was dui-delijk te zien dat Mulier steedsnet verloor (1 doelpunt verschil).Dit betekende voor de dames vanWorkum dat ze er vol tegen aanmoesten gaan om in de competi-tie: Beetgum en Scharnegoutumin te halen om de derde plaats tebehalen dit seizoen. Wat een keu-rig resultaat zal zijn en perspec-tief bied voor het komende sei-zoen.

  Met een goede temperatuur werder op het B-veld afgetrapt. Erwaren enkele wijzigingen in hetveld aangebracht door trainer encoach. De keepster Anneke washelaas geblesseerd en zodoendenam Judith haar rol over. Verdermocht Isa, van de meisjes, in debasis beginnen. De wedstrijdbegon slordig en dat was duide-lijk te merken. Er was geengoede communicatie en iedereenschreeuwde door elkaar heen.Suzanne speelde sterk en blok-keerde alle aanvallen vanMulier, wat fijn dat ze weer terugis! Na een paar kansen vanTianne was het wel duidelijk dater een doelpunt zou volgen. Dooreen vrij trap van Hinke, diebreed werd gelegd op Tianne endeze de bal vervolgens op depaal schoot. Was het Isa dieoplettend was en de bal in twee-de instantie tegen het net werkte.1-0. Tot grote vreugde bij degeblesseerden en trouwe sup-portster Willeke. Voor rust werder door een goede ingooi vanAntje vervolgens door Tiannegescoord. Ruststand 2-0.Na rust werd er veel druk doorMulier uitgeoefend en werd erweer door Workum onzorgvuldiggevoetbald. Doordat Kim eengoede pass op Tianne gaf die zodoor de defensie van Mulierstormde werd het 3-0.Vervolgens kwam er een keer-punt in de wedstrijd. Mulier dat1 op 1 ging spelen (wat in zonsituatie logisch is) kwam meertot aanvallen toe en zelfs tot sco-ren. Judith had prachtige reddin-gen gehad maar werd uiteinde-lijk wel twee keer gepasseerd.Waardoor het slotstuk van dewedstrijd enorm spannend was.Mulier begon met beuken waar-door het spel meer op rugby leekdan op voetbal. Judith werdgewisseld met Kim, omdat er nogwat fitheid in het team moestworden gebracht. In de laatsteminuten werd er van beide kan-ten nog aangevallen, maar zon-der resultaat. Eindstand: 3-2.

  Zaterdag volgt Oosterlittens alstegenpartij. Hier hebben we nogniet tegen gespeeld maar wegaan natuurlijk (net zo als altijd)voor de winst. Alvast een goedpaasweekend!

  De dames van V.V. Workum

  Rob Ruiter biljartkampioen

  Afgelopen donderdag heeft biljartclub Klameare II het seizoen feestelijk afgesloten. Voorzitter JoukeBouma kon weer een aantal bekers aan de gelukkige winnaars overhandigen. Dit jaar is Rob Ruiter (op defoto rechts) overtuigend kampioen geworden. Hij kreeg, naast zijn kampioensbeker, ook de wisselbeker vooreen jaar in zijn bezit. Tweede werd Wim Veneman en Rinse Kleefstra legde beslag op de derde prijs. TeakeBouma had, niet voor het eerst, de hoogste serie. Jaap Harkema maakte de kortste partij en Johan de Jongging er met de prijs voor de/het hoogste serie/gemiddelde van door. Ook dit seizoen was weer zeer geslaagden gezellig. Mocht u op donderdagavond niets te doen hebben en een balletje willen stoten (en daarnaast eenkaartje willen leggen) bel dan even met de wedstrijdsecretaris Bert de Hosson, telefoon 540192. In septem-ber begint de nieuwe competitie weer in de Klameare.

  De politie gaat de komendeweken gerichte alcoholcontrolesuitvoeren bij voetbalkantines inde gemeenten Sdwest Frysln,Littenseradiel en Gaasterln-Sleat. Het doel is om een signaalaf te geven dat sport en rijdenonder invloed niet samen gaan.Alle sportkantines in de genoem-de gemeenten zijn door middelvan een brief op de hoogtegebracht van deze controles.Naast de alcoholcontroles bij devoetbalkantine blijven regulierealcoholcontroles uiteraard ookaan de orde.

  Onder invloed van alcohol neemtde reactiesnelheid af, wordt hetmoeilijker om afstanden in teschatten en wordt het gezichts-veld beperkter. Andere kenmer-ken zijn overschatting van heteigen kunnen en een gebrek aanzelfkritiek. Je wordt dus over-moedig terwijl je tegelijk steedsslechter presteert.

  Wie wordt aangehouden voor eenalcoholcontrole, is verplicht omdaaraan mee te werken. Wie opstraat de blaastest weigert laadtde verdenking op zich toch alco-

  hol te hebben genuttigd en kandoor de politie meegenomenworden voor een ademanalyse ophet bureau. Als men dan weigertom mee te werken of de adema-nalyse zodanig saboteert dat ergeen uitslag komt, terwijl er geenmedische redenen zijn om nietmee te kunnen werken, maaktmen zich schuldig aan een ver-keersmisdrijf. Hierop staan hogestraffen en het rijbewijs kan met-een worden ingevorderd.

  De straffen voor rijden onderinvloed variren van een boetetot enkele jaren gevangenisstraf.Ook kun je een rijverbod krijgen,kan de rechter een ontzeggingvan de rijbevoegdheid opleggenen kun je een (L)EMA - (Lichte)Educatieve Maatregel Alcohol enVerkeer - opgelegd krijgen. Datzijn cursussen die de deelne-mer een aantal vrije dagen kosten die zelf betaald moeten wor-den. Het is verplicht voor be-stuurders die zijn aangehoudenmet een promillage van meerdan 1,3. De verslavingsinstellin-gen voeren het programma uit enwie dat niet of onvoldoendevolgt, raakt het rijbewijs kwijt.

  Alcoholcontrolesbij sportkantines

  Goede start zomerseizoenponyleden Morraruters

  Morgen is het de derde woensdagin april en dus is het Filmthea-terdag in Workum.

  Om 16.00 uur wordt er een frisge-wassen kinderfilm voor alle leef-tijden vertoond (Simone vanDusseldorp, Nederland 2009, 75minuten) met in de hoofdrollenGeorgina Verbaan, Juul Vrijdag,Nino den Brave, Whitney Fran-ker.

  Max gaat een nachtje bij zijnoma logeren omdat zijn grotebroer Jannes naar het ziekenhuismoet om zijn amandelen te latenknippen. Jannes wil dat Max kik-kerdril voor hem meeneemt naarhet ziekenhuis, anders zal hijnooit meer praten. Max looptweg en gaat in de natuur op zoeknaar kikkerdril. Onderweg komthij Jesse tegen, een meisje vanzijn leeftijd, dat dierenverpleeg-ster wil worden. Max vertelt haarover zijn zoektocht en Jessebesluit met hem mee te gaan. Zevallen van het ene avontuur inhet andere: ze zien een rups diegek loopt, ontmoeten een wees-jongen die hen leert koeien temelken, een meisje dat varkensaait en ze komen oog in oog testaan met een vos en een hert!Lukt het Max en Jesse ook omkikkerdril te vinden ...?

  Om 20.00 uur draait de filmversievan de bekende bestseller vanKluun (Reinout Oerlemans,Nederland 2009, 105 minuten)met in de hoofdrollen BarryAtsma, Carice van Houten,Pierre Bokma.

  Stijn houdt van het leven en hetleven houdt van hem. Hij heefteen eigen zaak, een prachtigedochter en het lekkerste wijf vanhet Westelijk Halfrond. Dat hij af

  en toe van andere vrouwengeniet hoeft zijn Carmen niet teweten. En bovendien, zijn hart isvan Carmen, dus wat maakt hetuit. Hij is on top of the world. Hijheeft het gemaakt. Maar dan;borstkanker. Zijn wereld stort in.Carmen en Stijn komen terechtin een rollercoaster van zieken-huis in, ziekenhuis uit, chemoku-ren en bestraling. Maar hij is ervoor haar. Altijd. Hoe vreselijkmoeilijk dat ook is. Tussen dechemos door doen ze of er niksaan de hand is.

  Voor meer informatie over hetfilmprogramma van FilmtheaterWorkum en voor het reserverenvan zitplaatsen, ga naarwww.filmtheaterworkum.nl

  Iedere eerste en derde woensdagvan de maand draait het Film-theater Workum om 16.00 uureen jeugdfilm en om 20.00 uureen film voor volwassenen.Kaarten zijn verkrijgbaar aan dekassa van het filmtheater aan deEmmabuert 16 in Workum. Dezaal opent een half uur voor aan-vang van de films.

  Het filmtheater houdt de prijzenvan de kaartjes zo laag mogelijk.De jeugdfilm kost 3 en een 10-rittenkaart 25. De avondfilmkost 6 en een 10-rittenkaartbedraagt 50. De 10-rittenkaar-ten zijn niet persoonsgebonden,dus u kunt ze delen met wie umaar wilt!

  Weer Filmtheaterdag

  Vele ponyleden van de Morra-ruters zijn afgelopen zaterdag 16april naar Harich afgereisd voorde eerste buitenwedstrijd van ditzomerseizoen. Het was vooriedereen wel weer even wennen,rijden op het gras en netjes tus-sen de bordjes blijven. Sommi-gen startten ook voor de eerstekeer met hun pony op een bui-tenwedstrijd, zoals Janita Wild-schut en haar pony Goldfever. Zijstartte haar pony in de klasse Bcat C en scoorde in de eersteproef 183 pnt (1wp) maar haartweede proef ging helemaalsuper, daar behaalde ze eenmegascore van 209 pnt (2wp) eneen 1e prijs. Anneke Heida enhaar pony Duckly behaalde indezelfde klasse 180 pnt (1wp) en181 pnt (1wp). Ze deed ook meeaan het bixiespringen maar danmet haar andere pony Diesel enbehaalde hiermee een 2e prijsmet 31 pnt. Ook Lianne van deMeer had een goede dag, methaar pony Madonna reed ze in deklasse B cat B en behaalde in deeerste proef 187 pnt (1wp), voorhaar tweede proef kreeg ze de 3eprijs met 196 pnt (2wp). Met haarandere pony Chanel deed Lianneook mee met het springen, in deklasse BB behaalde ze een 1eprijs met 64 pnt. Hierna sprongze ook nog een B-parcours en ookhiermee won ze de 1e prijs meteen stijl van 58 pnt (2wp). MyrnaBouma en haar pony Geldaukwamen voor het eerst aan destart in de klasse B en scoorde inde eerste proef 183 pnt (1wp) enin de tweede proef 180 pnt (1wp).In de klasse L1 cat E kwam Inezvan der Laan met Heros aan destart en behaalde 188 pnt (1wp).Deanne Baak met Eros behaalde182 pnt (1wp) en 185 pnt (1wp).Jildou Heida verscheen met haarpony Duckly voor de jury in deklasse L2 cat C en kreeg voorhaar eerste proef een 2e prijsmet 184 pnt (1wp), tweede proef181 pnt (1wp). Met haar ponyMoonlight Shadow startte IrisVinkx in de klasse M1 cat DE enscoorde een 4e prijs met 187 pnt(1wp). Met Moonlight Shadowsprong ze ook in de klasse L cat Den sprong een foutloos parcours

  (=2wp) en ook de barrage gingfoutloos en dit leverde haar de2e prijs op.Iris Vinkx sprong methaar andere pony Zidane in deklasse M cat E, ze had vier fout(=1wp) en ook een 2e prijs.Amarins Stobbe startte met haarpony Wonderboy v/d Leijense-finne in de klasse M1 cat DE enscoorde in de tweede proef een2e prijs met 194 pnt (1wp). FleurSteringa sprong met haar ponyKings Diamond in de klasse B enwon de 1e prijs met een foutloosparcours (=2wp) en een stijl van46.

  Op zondag 17 april is JellieMeester met haar paard Jolie deTournesol naar Renswoude afge-reisd en behaalde in de klasse L2176 pnt (-wp) en 174 pnt (-wp) enwon twee keer de 1e prijs.

  Nagekomen uitslagen:9 april te Franeker, ChantalCnossen met Raisa, Bixie klasseAA, 1e prijs. 9 april te Harich,Klaske Jonkman met Ceyira,klasse B, eerste proef 1e prijsmet 204 pnt (2wp), tweede proef3e prijs met 191 pnt (1wp). 9 aprilte Harich, Klaske Jonkman metZjesto, klasse M1, eerste proef181 pnt (1wp),tweede proef 3eprijs met 183 pnt (1wp). 9 april teHarich, Marie Postma metUrbanus, klasse M1, eerste proef180 pnt (1wp).

  Jildou Heida met Duckly,L2cat C 2e prijs met 184 pnt.

  Deze zaterdag stond Ouwe Syl1 uit op het programma. Tij-dens deze uitwedstrijd is de E1meegeweest. We hopen dat zeeen leuke middag hebbengehad desondanks het gelijke(matige) spel.

  Aanvang van de wedstrijd was14:30 uur, de basis elf beston-den uit: Wietse Adema (kee-per), Danny Bouman, JelmerJellesma, Sjerp Jan Hofman,Gooitzen Stellingwerff, Klaasde Vries, Pieter van der Valk,Klaas de Groot, Dennis Hoek-stra, Arie Hiemstra en MarcelAardenburg.

  Naar verwachting moet Wor-kum het spel maken. Dit is nieteenvoudig, Ouwe Syl trekt zichterug op eigen helft. Over hetalgemeen wordt er niet goedomgegaan met het vele balbe-zit. Het spel wordt niet goed ge-noeg van links naar rechts enomgekeerd verdeeld. Aan het

  einde van de eerste helft wordtdit wel goed gedaan en hier-door ontstaat er voor de aan-vallers meer ruimte, wat resul-teert in twee schoten op doel.De eerste helft verstrijkt voorde rest met een aantal kansenvoor Workum en geen n voorde tegenstander.

  In de rust werden Arie Hiem-stra en Gooitzen Stellingwerfvervangen door Gjerryt Hoek-stra en Johan Galema. De twee-de helft verloopt hetzelfde alsde eerste helft. Alleen breektde thuisploeg soms door deverdediging. Dit heeft niet totgrote kansen geleid. Er wasvoor de thuisploeg n gevaar-lijk moment, een schot van 25meter, dit werd door WietseAdema tegen de lat aangetikt.Workum had de tweede helftzelf nog een aantal kleine kans-jes, bij n kans werd de baltegen de lat aangewerkt. Dewedstrijd eindigt in 0-0.

  Ouwe Syl en Workum:doelpuntloze remise

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 19 APRIL 2011 // PAGINA 10

  Openbare raadsvergadering

  INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL

  BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SDWEST FRYSLN 1ste Jaargang | Week 16 2011

  CENTRAAL POSTADRES Gemeente Sdwest Frysln | Postbus 10.000 | 8600 HA Sneek GEMEENTELOKET SDWEST FRYSLN Bij het gemeenteloket kunt u terecht voor gemeentelijke producten en diensten | T. 0515 48 90 00 | F. 0515 48 99 99 | E. info@gemeenteswf.nl LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 16.00 uur | Vrijdag 9.00 12.30 uur | Maandag 18.00 20.00 uur (avond) LOKET SNEEK Marktstraat 15 | Maandag t/m donderdag 9.00 16.00 uur | Vrijdag 9.00 12.30 uur | Donderdag 18.00 20.00 uur (avond) LOKET WORKUM Merk 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 - 16.00 uur | Vrijdag 9.00 - 12.30 uur | Dinsdag 18.00 - 20.00 uur (avond) De gemeente Sdwest Frysln is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. WMO-LOKET Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u in Bolsward en Workum terecht bij het gemeenteloket van de gemeente Sudwest Fryslan en in Sneek bij het WMO loket (Marktstraat 12) tegenover het gemeenteloket. MILIEUSTRAAT Veel afval kunt u kwijt in uw container, maar niet alles. Het overige afval kunt u naar de Milieustraat brengen. MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17 MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 MILIEU-STRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4

  SdwestFryslnTa jo tsjinst

  OMGEVINGSVERGUNNINGAANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

  Arum, Boltapad (nabij het dorp) - Vergunning aanvraag voor het bouwen van een veldschuur. (11-04-2011)Arum, Sytzamaweg 1 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een erfafscheiding. (05-04-2011)Bolsward, De Tjilling 1 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel. (24-03-2011)Bolsward, Eekwerdlaan 1 - Vergunning aan-vraag voor het kappen van 2 bomen, t.b.v. de aanleg van parkeervakken. (25-03-2011)Bolsward, Eikenburg 3 - Vergunning aanvraag voor het wijzigen van de dakkapel. (07-04-2011)Bolsward, Harlingerstraat 65 - Vergunning aan-vraag voor het uitbreiden van de bedrijfshal en het maken van een in-/uitrit. (12-04-2011)Bolsward, Industriepark 2 - Vergunning aan-vraag voor het plaatsen van reclameborden. (06-04-2011)Bolsward, Industriepark 4 - Vergunning aan-vraag voor het vervangen van kozijnen, ramen en deuren van de ingang. (05-04-2011)Bolsward, Industriepark 4 - Vergunning aan-vraag voor het verplaatsen van de vlaggenmas-ten naar de nieuwe ingang. (05-04-2011)Heeg, Lytshzen 1 - Vergunning aanvraag voor het wijzigen van de in/-uitrit. (05-04-2011)Hommerts, Krimwei 5 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een loopbrug t.b.v. het transformatorstation. (07-04-2011)Idsegahuizum, Brekkerweg 4c - Vergunning aanvraag voor het verbouwen van de woning. (08-04-2011)Kimswerd, Greate Pierwei 11 - vergunning aanvraag voor het verwijderen van asbest. (11-04-2011)Kimswerd, Harlingerweg 26 - Vergunning aan-vraag voor het verbouwen van de woning, het veranderen van de in-/uitrit en het kappen van een boom. (08-04-2011)Koudum, Snakke 12 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een tuinhuisje en het veranderen van de in/-uitrit. (06-04-2011)Koudum, Spoarleane 23 - Vergunning aanvraag voor het slopen van de boerderij. (06-04-2011)Longa, Pasfeardyk 6 - Vergunning aanvraag voor een interne verbouwing t.b.v. de multifunc-tionele ruimte. (06-04-2011) Makkum, De Holle Poarte 10 - Vergunning aan-vraag gebruikersvergunning. (06-04-2011)Nijland, Tsjerkegrft 1 - Vergunning aanvraag voor het snoeien van bomen bij kerk en pasto-rie. (01-04-2011)Oudega, Feandyk 5 - Vergunning aanvraag voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de ligboxenstal. (07-04-2011)Sneek, Groen van Prinstererstr. 2 - Vergunning aanvraag voor het vergroten van de garage in strijd met het bestemmingsplan. (05-04-2011)Sneek, Johan Willem Frisostr. 136 - Vergunning aanvraag voor het vervangen van de woonwa-gen in strijd met het bestemmingsplan. (31-03-2011)Sneek, Oosterdijk 39 - Vergunning aanvraag voor het vervangen van de lichtreclame. (08-04-2011)Sneek, Oppenhuizerweg 20 - Vergunning aan-vraag voor een interne verbouwing en wijziging bestemming. (05-04-2011)Sneek, Prins Hendrikkade 7 - Vergunning aan-vraag voor het plaatsen van een gevelreclame

  aan de voor- en achterzijde van het pand. (08-04-2011)Sneek, Sint Antoniusplein 37 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van 2 naamborden. (12-04-2011)Sneek, Zuidwesthoekweg 4 - Vergunning aan-vraag voor het kappen van bomen t.b.v. het uitloopspoor van de stoomtrein. (11-04-2011)Tjerkwerd, Bolswarderweg 5 - Vergunning aan-vraag voor het uitbreiden van de ligboxenstal. (06-04-2011)Warns, Laaksum 26 - Vergunning aanvraag voor het verwijderen van asbest uit de recreatiewo-ning. (12-04-2011)Wolsum, Remswerderleane 6 - Vergunning aanvraag voor het starten van een kleinschalige zorgboerderij in strijd met het bestemmings-plan. (05-04-2011)Workum, Skarfi nne 1 - Vergunning aanvraag voor het plaatsen van een carport. (09-04-2011)Workum, Sd 35 - Vergunning aanvraag voor het isoleren van het dak. (30-03-2011)Workum, Sd 4 - Vergunning aanvraag voor de verbouw van de woning. (07-04-2011)Workum, Wiske 5 - Vergunning aanvraag voor het aanleggen van een dam. (05-04-2011)Ysbrechtum, De Finne 26 - Vergunning aan-vraag voor het wijzigen van de voorgevel. (07-04-2011)Ysbrechtum, Schoonoord 5 - Vergunning aan-vraag voor het plaatsen van een overkapping voor de garage. (05-04-2011)

  Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informa-tie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct be-trokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aange-vraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  TER INZAGEHemelum, Hegewei 47 - Vergroten van de wo-ning in strijd met het bestemmingsplan.

  Aanvraag in strijd met de regels vna de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Bij het college bestaat het voornemen tot afgifte van een omgevingsvergunning. Alvoerens hiertoe over te gaan, ligt de aanvraag ingaande 22 april 2011 twee weken ter inzage bij de ge-meentelokketten. Een ieder kan gedurende deze termijn een schriftelijke zienswijze tegen voornoemd besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln.

  ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNINGMakkum, Holle Poarte 10 - Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (uitgebreide procedure) voor Beach Hotel Vigi-lante. (06-04-2011)

  Het ontwerpbesluit met bijbehorende stuk-ken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 7 april 2011 op afspraak ter inzage gelegd op het gemeentelo-ket. De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken in te zien

  tijdens openingsuren van het betreffende ge-meenteloket.Voordat het defi nitieve besluit wordt genomen kan een ieder binnen zes weken na start van de ter inzage termijn eventuele zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indie-nen bij het college van burgemeester en wet-houders van de gemeente Sdwest Frysln.Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belang-hebbende is.

  VERLENGING BESLISTERMIJNBurgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-vingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

  Bolsward, De Bunders 31 - Verlenging beslis-termijn voor het kappen van een boom. (11-04-2011)Gonga, Goaijengeamieden 9 - Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een rijhal. (19-04-2011)Oudega, Hagenadyk 11 - Verlenging beslister-mijn voor het verlengen van het dak op bestaan-de platte dak. (26-04-2011)Schettens, Filenswerwei 6 - Verlenging be-slistermijn voor het slopen van de bovenbouw van de schuur, 2 betonnen mestsilos, het ver-wijderen van asbesthoudende dakbeplating van de ligboxenstal en de nieuwbouw van een ligboxenstal. (20-04-2011)Sneek, Marktstraat 26 - Verlenging beslister-mijn voor een interne verbouwing, het wijzigen van de gevels, aanvraag terras, plaatsing gevel-reclame. (14-04-2011)Ysbrechtum, Schoonoord 2 - Verlenging be-slistermijn voor het starten van een bed en breakfast in strijd met het bestemmingsplan. (13-04-2011)

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek.

  VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGArum, De Polle 30 - Verleende vergunning voor het vergroten van de woning. (04-04-2011)Blauwhuis, Vitusdyk 23 - Verleende vergunning voor het veranderen van de gevel. (07-04-2011)Bolsward, De Terpen 11 Verleende vergun-ning, activiteit kappen, voor het kappen van 1 eik. (11-04-2011)Bolsward, Stoombootkade 22 - Verleende ver-gunning voor het verbouwen van een woning. (04-04-2011)Gaast, Buren 22 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een balkon en het kappen van 2 bomen. (12-04-2011)Gaastmeer, Turfdyk 18 - Verleende vergunning

  voor het plaatsen van een kap op de garage. (06-04-2011)Gaastmeer, Yntemapolder 4 - Verleende ver-gunning voor het slopen van een deel van de boerderij. (08-04-2011)Hichtum, Schwartzenbergweg 7 - Verleende vergunning voor het vergroten van het dorps-huis, het aanbrengen van een nieuwe kap en het plaatsen van een geluidsabsorberende wand. (11-04-2011)Hichtum, Sieswerd 1 - Verleende vergunning, activiteit kappen, voor het kappen van 3 kastan-jebomen. (08-04-2011)IJlst, Galamagracht 106 - Verleende vergunning voor het uitbouwen van de woning en het veran-deren van het dak. (07-04-2011)Indyk, nummer 78 - Verleende vergunning voor het vernieuwen van een damwand. (07-04-2011)Koudum, Nieuweweg 42 - Verleende vergun-ning voor het plaatsen van 2 dakkapellen en het wijzigen van de gevel. (07-04-2011)Nijland, Skieppeleane 6 - Verleende vergunning voor het verbouwen van een paardenstal. (31-03-2011)Nijland, Tsjaerddijk 6 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een paardenbak in strijd met het bestemmingsplan. (12-04-20110Sneek, Burgemeester Rasterhoffpark - Ver-leende vergunning voor het plaatsen van een huiszwaluwtil. (08-04-2011)Sneek, Dames Masselinkstrjitte 1 - Verleende vergunning voor het bouwen van een serre. (11-04-2011)Sneek, Nauwe Burgstraat 10 - Verleende ver-gunning voor het wijzigen van de gevel en het aanbrengen van gevelreclame. (08-04-2011)Sneek, tussen Oosterom en Lauwers (Groen-strook) - Verleende vergunning voor het plaat-sen van een huiszwaluwtil (08-04-2011)Sneek, De Strikel 45 (groenstrook) - Verleende vergunning voor het plaatsen van een huiszwa-luwtil. (08-04-2011)Sneek, Touwslagersstraat 14 - Verleende ver-gunning voor het uitbreiden van de wasstraat. (06-04-2011)Stavoren, Koeweg 3 - Verleende vergunning voor het verwijderen van asbesthoudende golf-platen. (06-04-2011)Stavoren, Stationsweg 30b - Verleende vergun-ning voor het plaatsen van een relaishuisje en een hekwerk. (06-04-2011)Wons, Weersterweg 27 - Verleende vergunning voor het oprichten van een nertsenstal en het vergroten van een schuur. (12-04-2011)

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek.

  APV VERGUNNINGAANVRAAG APV VERGUNNING

  Caf/Restaurant t Foarnder te Offi ngawier voor het plaatsen van een tent naast t Foarn-der voor het ten gehore brengen van muziek en het schenken van zwak-alcholische dranken in

  de periode van 6 t/m 12 augustus 2011 tussen 14.00 en 03.00 uur. (05-04-2011)

  INZAGE EN INFORMATIE Deze aanvragen liggen gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren brengen bij de burgemeester van de gemeente Sdwest Frysln. Voor inlichtingen kunt u contact opne-men met de afdeling Publiek/team Omgeving tel. (0515) 48 90 00.

  VERLEENDE APV VERGUNNINGENVergunning (datum tussen haakjes = datum bekendmaking) is verleend aan:Industrieterrein De Marne te Bolsward voor het houden van het evenement Krachtdag op zondag 15 mei 2011 tussen 09.00 en 17.00 uur en het innemen van een standplaats (08-04-2011)Vereniging Oranje Sneek voor het organiseren van Koninginnenacht (plaatsen van een podium en het organiseren van een concert op vrijdag 29 april van 20.00 tot 24.00 uur in de Stadhuis-tuin te Sneek (15-04-2011)Vereniging Oranje Sneek voor het organi-seren van Koninginnedag te Sneek met een Kindervrijmarkt op de Singel, Suupmarkt (geen kramen toegestaan), Wijde Burgstraat, Kruize-broederstraat, gedeelte Kleinzand; muziek in de Stadhuistuin van 12.00 tot 18.30 uur; een de-monstratie en tentoonstelling van modelboten op de Singel en het water tussen Oude Koe-markt-Hoogend-Grootzand en overige diverse activiteiten. (14-04-2011)Oranjevereniging Woudsend voor het organise-ren van een dorpsfeest op 16, 17, 18 en 19 juni 2011 op de ijsbaan te Woudsend (12-04-2011)St. Stavoren 950 voor het organiseren van di-verse evenementen in 2011 in het kader van 950 jaar stadsrechten, waaronder een pieremacho-cheltocht op 6 mei, kitesurf- en vliegerfestijn op 7 mei, oefening SAR Helicopter op 7 mei, het opstijgen met een luchtballon vanaf de Meer-weg op 7 mei, helicopterrondvluchten vanaf het terrein bij het gemaal/sluis van 10.00 tot 17.00 uur, Sktsje trekken, klompje zeilen, fokhijsen, vis roken en bakken, een braderie met oude ambachten en afsluitend vuurwerk (12-4-2011).Danscaf De Prins voor het organiseren van een openlucht muziekfestijn op de Dijkstraat/Barge-fenne in Bolsward op Paaszondag 24 april 2011 van 16.00 tot 22.30 uur (08-04-2011)St. Jngfolk Hindeloopen voor het organiseren van diverse activiteiten op de Havenkade in Hindeloopen op 30 april 2011 (01-04-2011)A.P. Buma voor het organiseren van Septem-berpop goes dance on tour in een feesttent aan de Aaltjemeerweg 16 te Ferwoude op 11 juni 2011 (31-03-2011)Advendo Korpsen Sneek voor het repeteren in de open lucht tussen 20 april 2011 en 20 sep-tember 2011 op verschillende locaties binnen de gemeente Sdwest Frysln. (12-04-2011)

  BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoem-de verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van bekendma-king. Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  SPOEDAls er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden

  VERORDENINGEN ENREGLEMENTEN

  VERORDENINGEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln maakt be-kend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 31 maart 2011 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:- Verordening burgerinitiatief gemeente Sd-

  west Frysln- Verordening Vertrouwenscommissie benoe-

  ming burgemeester gemeente Sdwest Frysln 2011

  TER INZAGEDe verordeningen liggen ter inzage op de ge-meenteloketten in Bolsward, Sneek en Workum.

  Een ieder kan op zijn verzoek, tegen betaling van de kosten, een afschrift krijgen van genoem-de verordeningen.

  MILIEUVERGUNNING

  Tjerkwerd, Hemdijk 9 - het uitbreiden van een melkrundveehouderijbedrijf.

  De beschikking is ten opzichte van de ontwerp-vergunning van 22 februari 2011 niet gewijzigd.

  TER INZAGEAlle stukken liggen van 22 april tot en met 2 juni 2011 ter inzage.

  Gelegenheid in beroep te gaan: t/m 2 juni 2011.

  BEROEPIngevolge artikel 20.6 van de Wet milieubeheer kan tegen bovenvermelde beschikking beroep worden ingesteld door:a. degenen die zienswijzen hebben ingebracht

  tegen het ontwerp van het besluit.b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt

  van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van besluit;

  c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

  d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

  De beschikking wordt na afl oop van de be-roepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening.Het beroepsschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing of een voorlopige herzie-ning moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

  MELDINGEN MILIEUBolsward, Industriepark 2 - Melding ingevolge het Besluit algemene regels inrichtingen milieu-beheer voor de exploitatie van een autoschade-bedrijf. (12-03-2011)Bolsward, Industriepark 2 - melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het oprichten van een meu-belmakerij. (14-03-2011)

  VERKEERVERKEERSSTREMMING DIVERSE WEGEN

  In verband met het aanbrengen van bermver-harding worden de volgende wegen afgesloten voor het doorgaande verkeer, uitgezonderd fi etsers, voetgangers en bestemmingverkeer:Tsjaerdyk, tussen Folsgare en Nijland - 28 april t/m 4 mei 2011Hegewier, tussen Goenga en Scharnegoutum - 3, 4 en 5 mei 2011Aldfeartsdyk, van Goenga richting Gauw - 4 t/m 9 mei 2011Wolsumerwei, van Wolsum richting Nijland - 6 t/m 10 mei 2011Remswerderleane, nabij Wolsumerketting - 9 t/m 11 mei 2011

  VERKEERSSTREMMING TE WOLSUMIn verband met herstraatwerkzaamheden wordt de Wolsumerwei te Wolsum afgesloten voor het doorgaande verkeer, uitgezonderd fi etsers en voetgangers.De stremming geldt voor de periode van 2 t/m 27 mei 2011 of zoveel korter als mogelijk of langer als noodzakelijk zal blijken. Het verkeer wordt omgeleid middels bebording.

  AFVALWIJZIGING OPHALEN AFVAL

  Voor het ophalen van afval tijdens feestdagen, raadpleeg uw afvalkalender. Voor de inwoners van voormalig Nijefurd geldt: containers dienen om 6.00 uur s morgens aan de weg te staan.

  Geen afvalpas meer nodigInwoners van de gemeente Sdwest Frysln hebben geen afvalpas (meer) nodig om grofvuil naar n van de vier milieustraten te brengen. U kunt n keer per maand gratis twee kubieke meter grofvuil bij n van de vier milieustraten brengen. De gemeente biedt u ook de mogelijkheid om een aantal keer per jaar twee kubieke meter grofvuil te laten afhalen. Voor meer informatie over de ophaaldata en voor aanmelding kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente 0515-489000.

  Als inwoner van Sdwest Frysln kunt u bij alle vier milieustraten in de gemeente terecht. U moet zich als inwoner van de gemeente Sdwest Frysln kunnen legitimeren. Op milieustraten worden alleen voertuigen toegelaten waarvoor rijbewijs B E nodig is. De voertuigen dienen met de hand gelost

  te worden. Landbouwvoertuigen en vracht-autos worden niet toegelaten. Het ophalen of overnemen van grofvuil geldt alleen voor particulieren. Bedrijven kunnen een aparte overeenkomst sluiten met de gemeente of een particuliere afvalinzamelaar.

  Milieustraten in Sdwest FryslnBolsward | Exmorraweg 3Amaandag t/m vrijdag 9.00 tot 16.30 uur en zaterdag 9.00 tot 13.00 uur

  Heeg | De Draei 17maandag t/m vrijdag 13.00 tot 15.00 uur en maandag 19.00 tot 20.00 uur

  Koudum | Spoarleane 2maandag en vrijdagmiddag 13.00 tot 15.30 uur

  Sneek | Wetterskipsdyk 4maandag t/m vrijdag 16.30 tot 19.00 uur

  Datum: donderdag 28 april 2011Tijdstip: 19.30 uurLocatie: Raadszaal IJlst, Stadslaan 75

  Aan de orde komt:

  Ingekomen stukken - Lijst met ter inzage liggende stukken (college-

  bevoegdheid)- Circulaire Ministerie BZK dd 14-3-2011- Brief Provincie Frysln dd 22-3-2011- E-mail onroerende zaakbelastingen dd 30-3-

  2011

  Benoeming- Toelating en benoeming raadslid de heer P.

  DijkstraVoorstellenBespreekstukken*- Openbare verlichting SneekHamerstukken**- Bestemmingsplan Roggebroek-Stavoren

  - Startnotitie Erfgoedvisie- Startnotitie kadernotitie Wmo- Verordening commissie bezwaarschriften

  * Bespreekstukken: worden onder voorbe-houd, inhoudelijk behandeld

  ** Hamerstukken: worden onder voorbehoud, inhoudelijk niet behandeld

  Voor belangstellenden liggen op onderstaan-de locaties de stukken, die betrekking hebben op deze raadsvergadering, ter inzage bij de gemeenteloketten.

  Digitale informatie:Via de hoofdpagina van de gemeentelijke web-site, www.gemeentesudwestfryslan.nl, kunt u de raadsvoorstellen digitaal raadplegen via de link vergaderdata en -stukken.

  De vergaderingen kunnen live worden gevolgd via de link vergaderingen live.

  Gemeente gesloten in verband met PasenDe gemeenteloketten zijn vrijdag 22 april 2011 geopend van 9.00 12.30 uur.

  Op maandag 25 april 2011 zijn de gemeenteloketten en de milieustraten gesloten in verband met tweede paasdag.