friso 2011 week 18

 • Published on
  27-Mar-2016

 • View
  233

 • Download
  9

DESCRIPTION

friso 2011 week 18

Transcript

 • ALLES OP HET GEBIED VANGRAFISCHE VORMGEVING, ONTWERP EN UITVOERING

  VAN ONTWERPTOT EN METDRUKWERK

  WIJ BIEDEN HETALLEMAAL!

  Spoardyk 56 8711 CK Workum 0515 - 541466info@huniadrukkerij.nl www.huniadrukkerij.nl

  NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 5

  Jolanda Postmawint scooter bijkapsalon Peter

  Pagina 7

  Tennisstrijdom het Gouden Paasei

  Pagina 11

  Indrukmakendebaaierd vankleuren

  Neem nu een abonnementen ontvang een

  GRATIS ORANJEKOEK*van

  BakkerijVan der WerfDwarsnoard 21 - WorkumTel. (0515) 54 15 17

  Sd 128 - WorkumTel (0515) 54 25 07

  Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks opde hoogte van wat er zich in de regio afspeelt.

  Naam:..............................................................................................................................................................

  Straat: .............................................................................................................................................................

  Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

  O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart.Mijn abonnementsprijs is 28,00 per jaar,postabonnement 42,00 per jaar.

  Datum: ............................................ Handtekening:......................................................................

  Stuur deze bon naar: Workumer Krant FrisoPostbus 7, 8710 AA Workum

  of bezorg deze bon op: Spoardyk 56, 8711 CK Workum

  *Alleen geldig tegen inlevering van deze bon enik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,

  Eigen service- en onderhoudsdienst

  Nieuw ligbadof douchewand?

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 3 mei 2011 // 134e JAARGANG // week 18

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Geweldsdelictvan Koudumermet zijn autoDe politie heeft Paasmaandagrond 19.00 uur een 32-jarigeinwoner van Koudum aangehou-den wegens poging tot zware mis-handeling. De man kreeg bij eenwoning aan het Ooste ruzie meteen 41-jarige inwoner vanKoudum. Deze ruzie lag in derelationele sfeer. Op een gegevenmoment stapte de 32-jarige inzijn auto, startte de motor enreed hard achteruit.Hierbij stuuurde hij zijn auto inde richting van de 41-jarige diedoor deze manoeuvre geraaktwerd. Vervolgens reed de 32-jari-ge vooruit weg en hierbij werdde 41-jarige geraakt door de bui-tenspiegel van de auto. Door depolitie is een onderzoek inge-steld en de verdachte werd inzijn ouderlijke woning aange-houden. Hij is voor nader onder-zoek overgebracht naar het poli-tiebureau. Het slachtoffer raaktelichtgewond en voor zoverbekend hoefde hij zich nietonder doktersbehandeling telaten stellen.

  Geen bloemenmarktdoor te mooi weerDe bloemenmarkt die komendezondag, op moederdag, in Wor-kum zou worden gehouden gaatniet door. Van de standhoudersheeft zich namelijk het meren-deel teruggetrokken omdat, zozeggen deze standhouders, van-wege het voortijdige mooie weereen heleboel bloemen en/of plan-ten al zijn uitgebloeid en er duseenvoudigweg geen of onvol-doende handel is.

  Een oergezellige Koninginnedag

  De stad Workum kan terugzien op een prachtige Koninginnedag die niet in de laatste plaats door de geweldige inzet van de Stichting WorkumBruist perfect verliep en die als oergezellig de boeken in kan. Meer over deze bijzondere Oranjedag is te lezen op de paginas 4 en 9 en te zien oppagina 10. Alle fotos van het koninginnefeest in deze krant zijn van Henk Gorter.

  Albert Schootstra

  Nog voordat de gemeente Sd-west Frysln donderdag eenpersbericht kon laten uitgaanover de nieuwe brug- en sluista-rieven en de gemeenteraad daardonderdagavond oer te set koekwam deze kwestie woensdag-avond al ter sprake tijdens dejaarvergadering van PlaatselijkBelang Workum die in deKlameare werd gehouden. Enniet alleen ter sprake. JaapWittermans, sinds 1 april dor-pen- en wijkencordinator vande gemeente, deelde toen al meedat de hele zaak zou wordenteruggedraaid. Tijdens de rond-vraag kwam Tjalling Brouwermet een opmerking over dezekwestie waarbij hij voorrekendedat de nieuwe en nu dus weerherroepen tarieven de water-sporter jierliks in pear hnderteuro kostje. Op dizze manier jeiejo de minsken Warkum t.Wittermans, ter vergadering aan-wezig om een presentatie te hou-den over het steden-, dorpen- enwijkenbeleid, kon over dezetarieven dadelijk meedelen dater een streep door de hele zaakzou worden gehaald en dat ditin misser west hat.

  In onze krant van vorige weekwas over deze kwestie ook eencolumn te lezen van de hand vanErick Mulder van scheepswerfDe Hoop. Met name het afschaf-fen van de zogenoemde abonne-menten viel Mulder rauw op hetdak. Dezelfde teneur had ook deopmerking van Tjalling Brouwertijdens de jaarvergadering vanPlaatselijk Belang. Maar zoalsuit de woorden van JaapWittermans ter vergadering al

  viel op te maken had de gemeen-te al ingezien op het verkeerdespoor te zitten en de wissel tewillen overhalen. En dat is dussupersnel gebeurd en daarmeeverdient de gemeente zeker eenpluim op de nog zo nieuwe hoed. De raadsleden waren don-derdagavond tijdens de vergade-ring van de raad wel een beetjegepikeerd dat het persberichteerder de deur uit was dan zij opde hoogte gesteld waren. De ver-antwoordelijke wethouder, Maar-ten Offinga, trok in dezen hetboetekleed aan. De nieuwe tarie-ven gaan per direct in, al moetstrikt formeel de raad zich op 26mei nog over de wijzigingen uit-spreken. Er zijn nu drie abonne-mentsvormen. Een abonnementvoor een enkele brug gaat 15euro kosten (per doorvaart 1euro), voor de doorvaartbruggenin de steden Sneek, Bolsward enWorkum bedragen de kosten vooreen abonnement 30 euro (perdoorvaart 2 euro) en de kostenvoor een sluisabonnement zijn 75euro (per doorvaart 5 euro). Hetgenoemde persbericht stelt: Denieuwe abonnementsvormen bie-den meer maatwerk. In Workumkan men in tegenstelling tot voor-gaande jaren nu bijvoorbeeldeen keuze maken voor de aan-schaf van het meest gewensteabonnement, bruggen en/ofsluis.

  De jaarvergadering had in eenmaar vrij schaars gevulde grotezaal van de Klameare, hield RealMadrid-Barcelona de mensenthuis? een rustig verloop. Tochis dat laatste bepaald geenafspiegeling van it krewearjenvan Plaatselijk Belang. It stietyn Warkum bol fan de feroarin-

  gen en de oanpasssingen, zostelde voorzitter Jacob van derValk namelijk in zijn openings-woord. De preses gaf eerlijk toedat het ons kent ons gevoel datde oude gemeente Nijefurd zokenmerkte met de komst van denieuwe gemeente SdwestFrysln op diverse punten is ver-dwenen. Mar it ons kent onsgefoel is op oare mominten ekwer ddlik oanwzich. Verdertoonde hij zich optimistisch: Itbestjoer is ambisjeus. Der binnein soad tdagingen en dy biedegench oanknopingspunten. Deris in geunstich takomstperspek-tyf foar Warkum. En wy binne dras bestjoer o sa mei dwaande, alsil dat grif mei fallen en opsteangean, op de foargrn as dat moaten ek op de eftergrn as dat yn inbepaalde sitewaasje better is.Mar wy doggei it foar jim n meijim. De vergadering had hetgeschetste rustige verloop ook tedanken aan het feit dat bepaaldezaken neem de trailerhellingvoor de visclub nog in de molenzitten en dat andere dingen zoals de ligplaats voor schepenvan de eigen Workumers zul-len worden meegenomen in hetMasterplan voor de stadWorkum. Ter vergadering viel erdus kortom niet zo gek veelover te zeggen.

  Gert Jan Mondeel hield een pre-sentatie over de upgrading vanhet Aqua Resort It Soal. We zijnal zeventien jaar met de plannenbezig, aldus de eigenaar. Nukomt de grootste investering. Dekern van het plan is de bouw vaneen hotel en een appartementen-complex en het realiseren vanzogenaamde elk-weervoorzie-ningen zoals een kinderspeel-

  tuin en een zwembad. De cam-ping krijgt in een wat verderetoekomst, bij het realiseren vaneen volgende fase van de plan-nen, 125 minder plaatsen, maardaar staat tegenover dat destaanplaatsen wel groter wor-den: van 100 vierkante meternaar 150 vierkante meter.Workum lg aan de Zuiderzeeen het kmt aan het IJsselmeer,zo gaf Mondeel de plannen eenkernspreuk mee. De apparte-menten namelijk komen aan destrandkant er komen andereparkeerplaatsen voor de dag-strandtoeristen en beginnenmet laagbouw waarna ze lang-zaam hoger worden. In het hotelzijn veel mogelijkheden omlichaam en geest aan wellnesste laven en dat is het mooie ookvan het hotel: na de wellness-activiteiten hoeft men niet naarhuis zoals meestal het geval is maar kan men blijven overnach-ten. Een torentje van zeven lagenvoltooit het geheel. Er zullengeen schreeuwende kleuren wor-den gebezigd, aldus Mondeel, erwordt veelal hout als materiaalgebruikt, er wordt een fraaie enruime boulevard gerealiseerd ende haven krijgt er vijftig ligplaat-sen bij. De appartementen gaanvoor het grootste deel in de ver-koop, maar de eigenaren krijgende verplichting het appartement(of: de appartementen) ter be-schikking te stellen aan huur-ders. Hierdoor wordt permanen-te bewoning tegen gegaan. Enwanneer gaat de eerste schep degrond in? Het jaar 2012 zou eenoptie kunnen zijn voor het beginvan de bouw, maar dan moet ergeen kink in de kabel komen,

  Vervolg op pagina 5

  Jaarvergadering Plaatselijk Belang in Klameare

  Bruggeldterreur teruggedraaid

  Rijwiel gestolenWoensdag tussen 07.00 uur en16.15 is er op de Tjalke van derWalstraat in Koudum een groeneherenfiets van het merk Unionweggenomen. De fiets stond bijde bushalte gestald.

  School gespaardVrijdag omstreeks 23.30 uurkreeg de politie een melding vaninbraak. Bij de basisschool deGrovestinshof te Koudum waseen deur geforceerd en een raamvernield dat grenst aan het gym-lokaal van school. De daders zijnwaarschijnlijk geschrokken vanhet alarm en daardoor niet in hetpand geweest.

  Tevens verse broodjes en puntzak friet!!!

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 3 MEI 2011 // PAGINA 2

  Openingstijdendiverse instellingen

  en diensten Frisos ferlineFrisos ferline

  THUISZORG ZUIDWESTFRIESLANDPostbus 2678600 AG SneekTel. (0515) 461 100e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nlwww.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland:alles draait om mensen, thuis!Met 1600 medewerkers biedenwij de volgende diensten aan: Thuisverzorging en -verple-ging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau

  Voedingsvoorlichting endieetadvisering

  Cursussen en themabijeen-komsten

  Uitleen van hulpmiddelen enverpleegartikelen

  Thuishotel Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onzedienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met deklantenservice van ThuiszorgZuidwest Friesland, telefoon:(0515) 461 100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  SpreekuurWijkverpleegkundige:U kunt met al uw vragen overThuiszorg Zuidwest Friesland enspecifiek gericht op Verzorging& Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen.Zij kan samen met u de zorgregelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen metde aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.Tel. (0515) 461424Wijkverpleegkundige:Uilkje Attema Inloopspreekuur:ma t/m do tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:Ria SpeerstraInloopspreekuur:ma en vrij tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige:Toos v/d BroekSpreekuur:dagelijks tussen 13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige:Linda FolkertsInloopspreekuur:di en do tussen 13-14 uurOok op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06 51 101 399Verzorgingshuis Talma Hiem(ingang H.Gorterstraat) 8561 BSBalk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur.Tel. (0514) 604 101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/mvrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

  BIBLIOTHEEK WORKUMBegine 52, telefoon 0515 541623

  obworkum@bswf.nlwww.bibliotheekworkum.nl

  BIBLIOTHEEK KOUDUMDs. L. Tinholstraat 3B,telefoon 0515 532120obkoudum@bswf.nl

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  SERVICE-BUREAU TE PLAKZoekt u hulp voor in de huishou-ding, dan kunt u bij ons terecht!Omdat onze vrouwen in loon-dienst zijn, is het uurtarief17,- euro per uur incl. BTW. Wiltu meer informatie, dan kunt ubellen met Aukje 06-41804861.

  OUDERENADVISEUR VOORDE GEMEENTE NIJEFURD ENGAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebiedvan wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2,8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van8.30-10.00 uur.

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGINGWORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com

  Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

  EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-loop winkel.Onderweg 6, KoudumAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 10-15 uur enelke 1ste za. van de maandvan 10-15 uurVoor afhalen: Tel. 0514-523343Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buitenopeningstijden.

  AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLANDMeldpunt vermiste en gevondenhuisdieren.Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

  PALLIESPORT

  NOARD 53TEL. 542222

  WORKUM

  voor sport en vrije tijd en sportprijzenTIMPAAN WELZIJNMaatschappelijk Werk:Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward0515-573763E-mail:amw@timpaanwelzijn.nlSpreekuur maandag t/m vrijdagVan 8.30-9.30 uurJongerenwerk:Voor ondersteuning aan diverseJongerenorganisaties:Heichina Hidding, 06-50286406E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman, 0515-421313E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl

  DIERENARTSENPRAKTIJKVAN WAARD TOT KLIFMa/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur envolgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum

  WMO-LOKET Voor al uw vragenop gebied van dienstverlening,aanvragen voor aanpassingen,tegemoetkomingen of advies opgebied van welzijn, etc. kunt ucontact met met WMO-loket,telefoon 0515-534999.

  WMO-loket in BolswardDe Wymerts 7 (begane grond)8701 WT Bolsward

  Openingstijden:Maandag t/m donderdag van 9.00tot 12.00 uur en van 13.00 tot16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 tot12.00 uur.Voor informatie en advies overzorg, welzijn en wonen.Website: www.isdzwf.nl. Het kan-toor is in het gebouw van hetIntergemeentelijke SocialeDienst.

  Vervolg van vorige weekWegens vertrek naar elders werd voor de vacature S. Zeilstra in de oudercommissie, R.Bajema benoemd. Dat het handwerkonderwijs bij de tegenwoordige tijd moet wordenaangepast, daarover gaf juffrouw Mulder een uiteenzetting. De mode van eigen gebrei-de zwarte kousen en witte katoenen hemden ligt al weer ver achter ons. Het hoofd derschool hield een inleiding over de seksuele problemen van de jeugd. Op duidelijkewijze zette meester hier in een gemoedelijk praatje de grote gevaren en moeilijkhedenuiteen van de rijpere jeugd. Hij gaf het advies aan de ouders om met steun van de schoolde jeugd door deze moeilijke periode heen te helpen. Na de pauze vertoonde meesterTalen nog een film over natuurmonumenten.*********************************************************************

  Plaatselijk Belang vergaderde onder voorzitterschap van A. Werumeus Buning. Deopkomst van leden viel bar tegen. M. Bruggenkamp las het jaarverslag, waarvoor lofaan de secretaris, zo ook aan de penningmeester, F. van Duinen, voor zijn keurig finan-cieel verslag. G. Wouda werd in het bestuur opgenomen. Over het zwembad werd vangedachten gewisseld. Wat zou het mooi zijn als Workum een zwembad zou krijgenwaar ook de omgeving van zou kunnen profiteren. Maar de kosten zullen zeker hoogzijn. Een zwembad niet halverwege het Zool, maar aan het eind bij het frisseIJsselmeerwater, dat zou ideaal zijn. Maar deze plaats werd ten zeerste afgeraden van-wege het soms kruiende ijs, dat veel schade zou kunnen aanrichten. Bij de geplandefeesten in verband met het 1050 jarig bestaan van de stad, wordt maar weinig aandachtgegeven aan de historie. Het bestuur heeft getracht hier iets aan te doen maar is daarinniet geslaagd.*********************************************************************

  De vergadering van de PvdA trok nog al wat belangstellenden. S. Brouwer las de notu-len van de vorige bijeenkomst. Maar op een vraag uit de vergadering of er van laterebijeenkomsten geen notulen waren gemaakt, kwam een ontkennend antwoord. De vra-gensteller achtte dit niet juist. Dat er geen aantekeningen van deze bijeenkomstenwaren gemaakt, daarvoor werd als reden opgegeven de toen heersende deprimerendestemming. Het plaatsen van eenvoudige zwemhokjes aan het strand, zolang een zwem-bad nog geen werkelijkheid is geworden, zou een goede tijdelijke oplossing kunnenzijn. Voor het organiseren van het 1 mei feest kreeg het bestuur de volledige vrijheid.*********************************************************************

  Op dinsdagavond jl. hield de Chr. Gymnastiek Vereniging Excelsior de jaarlijkse uit-voering in De Wijnberg. Door de heer Vrij werd met een toepasselijk woord geopend.Het programma werd verder vlot afgewerkt. De persoonlijke oefeningen van de damesAttema en Pruiksma vielen bij het publiek zeer in de smaak, evenals de zogenaamdeBoerinnenbond uitgevoerd door de senioren dames. Het was dan ook een zeer komischnummer. De jongens deden hun best bij het bokspringen en ook de knotsoefening vande dames was erg mooi, doch de afwerking hiervan liet nog wel iets te wensen over.Om elf uur sloot Vrij de zeer gezellige avond af. Dank was er voor leider Van der Zeeuit Joure. I. G. de Boer ging nog voor in het dankgebed.*********************************************************************

  Zaterdag werd het eerste kievitsei in de Gemeente Workum gevonden door de 17-jari-ge IJme T. Bouma. Zondag vond de 13-jarige D. van der Meulen in het WorkumerNijland een kievitsei en dinsdag was het weer raak toen 2 eieren in een nest werdenaangetroffen.Vervolg zie volgende week

  WMO ADVIESRAADNIJEFURDVragen en op- of aanmerkingenmet betrekking tot het beleid ende uitvoering van de WetMaatschappelijkeOndersteuning (Wmo) kunt umailen naar: wmoadviesraadnij-efurd@gmail.comOok kunt u hiervoor bellen metde voorzitter mevrouw J.Valkonet tel. 0514-682098

  Het buro te Koudum is vanmaandag t/m vrijdag tussen09.00-17.00 uur geopend en opafspraak. Telefoon 0900 8844.Inloopspreekuur wijkagent:elke maandagochtend in hetgemeentehuis te Workum van10.30 en 11.30 uur.

  Buurtagent:- Johan Swieringa voor Nijefurd

  E-mail adressen buurtagent:Johan Swieringa:johan.swieringa@friesland.politie.nl

  INGEZONDEN

  KerkdienstenZondag 8 mei 2011

  WORKUMRooms Katholieke Kerk:- 19.00 uur (Zaterdag) Vormsel viering pastor G. KamsmaBaptisten Kerk:- 9.30 uur br. K. MuurlingProtestantse Gemeente:- 9.30 uur ds. D. Hasper, dienst in de KlameareDoopsgezinde Kerk:- 9.30 uur zr. T. Tholen, dienst in Hindeloopen

  IT HEIDENSKIP- 11.00 uur ds. D. Hasper

  WeekenddienstenHUISARTSWorkum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen:Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u door-verbonden naar de dienstdoende huisarts.

  TANDARTSZaterdag 7 en zondag 8 mei 2011Tandartspraktijk De Witte HerenWitherenstraat 1a, 8701 JJ Bolsward, tel: 0515-238980

  Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoendepraktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur.- Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen -

  Ingezonden stukken, bij voorkeur digitaal via e-mail aangeleverd,mogen maximaal 250 woorden bevatten. De redactie behoudt zich hetrecht voor om zonder opgave van redenen niet tot plaatsing over tegaan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van hetgeplaatste. Er worden maximaal vijf ingezonden stukken geplaatst.

  Activiteitenprogramma WaldrikhiemDienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

  Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht indienstencentrum Waldrikhiem. Cordinator: Tjitske Visser.Noard 177 te Workum. Telefoonnummer 0515-543709.

  Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op devoicemail dan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij Marinacker: Marinacker 1.

  Telefoonnummer 0515-436820.

  Woensdag 04-05 10.00 uur Koffie ochtendVrijdag 06-05 09.30 uur Nifel oerkeMaandag 09-05 10.00 uur Volksdansen

  14.00 uur Sjoelen Woensdag 11-05 13.00 uur Lente fair Nij Marinacker

  Vanwege te weinig deelname gaat de pakeen beppe morgen van 4 mei niet door!

  Voor in uw agenda:Donderdag 19 mei om 14.00 uur

  dia middag over de natuur in Friesland.U bent van harte welkom!

  Geertje en Tjits ontmoeten u graagTel 543709 E-mail Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl

  Workum vanvroeger en nu

  Op 14 augustus 1922 werd de school voor gereformeerd christelijkonderwijs te Workum geopend. Hiervoor werd de openbare schoolaan de Stationsweg, de vroegere ULO, beschikbaar gesteld. Op 1augustus 1922 werd S. Riemersma als hoofd van deze school aan-gesteld. Hij was tot die tijd onderwijzer aan de ULO school teWorkum. In 1922 werd J.A. Neuijen hoofd van de ULO-school inWorkum. Hij vertrok in 1926 naar Murmerwoude. Zijn opvolgerwerd toen S.H. van der Kluit, die op 1 februari 1930 naarDoesburg vertrok. Op 7 januari 1930 werd te Workum de nieuwechristelijke ULO-kopschool geopend: de dr. J.Th. de Visserschool.Aan het hoofd van deze school kwam K. Meijer van Sliedrecht testaan.De vereniging heette Nieuwe Vereeniging van ChristelijkSchoolonderwijs. In 1921 werd besloten de school te splitsen in eenvoor gewoon lager onderwijs en een ULO; beide met een eigenhoofd, doch aanvankelijk in n gebouw. De splitsing kwam in1922 tot stand.

  Stond erbij en keek ernaarElke zondag wandelen we eenstukje door de stad, net als van-daag. Lekker op het terras geze-ten, ijsje gegeten, cappuccinogedronken.Lopen we vervolgens naar huis,waar we langs het water moetenbij de Hearewei. In de vertezagen we wat spartelen in hetwater, met zon zes mensen er omheen die keken.Omdat we op een meter of 80stonden, zagen we niet wat hetwas. We kwamen dichterbij en zagendat het een hondje was, dat aanhet verdrinken was.Mijn man sprong er in om hemeruit te halen, maar helaasmocht het niet baten. We hebbenhem nog gereanimeerd maar naeen paar ademhalingen was hetover.Ondertussen stonden er min-stens zes (!!) mensen te kijkenhoe het hondje verdronk.Die mensen moeten zich de ogenuit hun kop schamen dat ze zo

  toekijken hoe dat beestje ver-drinkt, om vervolgens nog eensmet een zielige smoes te komendat het hondje zelf in het waterwas gesprongen.Dat hondje (van wie we de eige-naren hebben achterhaald) iseen gruwelijke dood gestorven,en mensen stonden er bij enkeken er naar.Ik heb nooit geloofd dat er chtzulke mensen bestonden, die toekunnen kijken hoe een weerloosbeest verdrinkt en dat een jonggezin met twee kleine kinderenaan moet komen rennen om datbeestje te redden. Ik wil mezelfabsoluut niet op mijn borst klop-pen, want zoiets is niet speciaal,zoiets doe je gewoon. Dat heeftmet fatsoen, normen en waardenen een hart te maken.Ik hoop dat deze mensen zichschuldig zullen voelen over dezegebeurtenis, maar dat lijkt mesterk. Als je zo kan toekijken hoeeen beestje verdrinkt, dan heb jegeen greintje gevoel in je donder.

  Astrid van Welij, Workum

  VANMIDDAG

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 3 MEI 2011 // PAGINA 3

  FAMILIEBERICHTENFamilieberichten worden uit standaard-lettertypengezet en volgens standaard indeling geplaatst.Vignetten, afbeeldingen en fotos worden opverzoek geplaatst.Tekst voor familieberichten dient bij voorkeurdigitaal te worden aangeleverd.Bij telefonische opgave of slecht te lezenaangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voorde fouten in de gemaakte advertentie.Van deze standaard opmaak kan slechts wordenafgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzochtof vermeld.

  DANKBETUIGING

  OVERLIJDEN

  GrafmonumentenVan der Wal

  Balkfinne 1b8711 AW WorkumTel./Fax 0515-543173Mobiel 06-22449234info@grafmonumentenvanderwal.nlwww.grafmonumentenvanderwal.nl

  BANDSTRA BOUWMARKTSd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

  RolgordijnenPliss / Lamellen

  Rolhordeuren / RolhorgordijnenOp maat gemaakt!

  GRATIS opmeten en plaatsen

  SCHERP

  GEPRIJSD

  Voor aluw

  DRUKWERK

  Hunias Drukkerij0515-541466

  www.huniadrukkerij.nl

  Wij hebben voor u de volgendearrangementen in de aanbieding

  Info: 0515-232222 / 0514-523074info@taxivanderbles.nl / info@koudumtours.nlwww.taxivanderbles.nl / www.koudumtours.nl

  Donderdag 19 mei 2011

  LibelleZomerweek 35,00 p.p.Entree, vervoer en reserveringskosten inbegrepen

  Opstapplaatsen:Makkum, Bolsward, Workum, Koudum,Hemelum t Finkeboskje, Balk en Lemmer.

  SLOOPBEDRIJFDE JAGER & SIEMENSMAVoor al uw sloopwerk - containerverhuur -

  diamantboren - zagen - enz., enz.WORKUM - Tel. 0515 541940 of 541988

  Glasbedrijf Zuidwesthoek Glasservice voor ZW-Friesland Dubbelglas Interieurglas

  www.glasbedrijfzwh.nl0515

  540111

  Afvalverwerking, transport en recycling bv

  Totaal recycling voor al uw afvalInzameling en verwerking voor bedrijf en particulier.

  Oud-papier, schroot, metalen, kunststoffen.Bouw- & sloopafval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval.

  Containers van 1 tot 40 kuub.Harlingen 0517-418 552www.visserafvalverwerking.nl

  Arjen BouwsmaT. 06 30652445E-mail: schildersbedrijf-bouwsma@hetnet.nl

  Vindt u een mooi gazon belangrijk?Met John Deere tuin- en parkmachines zult u met veel plezieruw gazon maaien. U heeft al een gazonmaaier voor nog geen 300,-. Kom dus zo snel mogelijk naar uw John Deere dea-ler voor een demonstratie.

  Gebr. Gerlsma B.V.Lutswei 1-WorkumHottingawei 34 - Nijland

  Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nlLET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

  Tegelactie wand & vloer!!!STUNTPRIJZEN

  KOM-KIJK-KOOP!Bezoek ook onzeTEGELOUTLET

  VEEL TEGELS UIT VOORRAAD LEVERBAAR

  Wij willen jullie bedanken voor al jullie liefdeen warm medeleven in de vorm van kaarten,telefoontjes, knuffels, e-mails, brieven, boekjesvol troost, een bse-ingel en bloemen, tijdenshet ziek zijn en na het overlijden van onze memen omi

  Annie SchukkenHet heeft ons staande gehouden, getroost enenorm goed gedaan.

  Nynke en AldertHanna en MaartenBerber

  Jannie en GerritHiddeTieme

  Mei 2011

  Langs deze weg willen wij u danken voor uw blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en voor de wijze waarop wij samen afscheid hebben genomen van

  Dit heeft ons diep getroffen en is voor ons tot grote steun geweest.

  Namens de familie,Henk en Anneke Petit dit de la Roche

  Mei 2011

  Dit was jou keuze,maar voor ons onbegrijpelijk.

  Onverwacht is bij ons weggevallen onze lievevader, opa en oude opa

  Theodorus Johannes de Jong* Amsterdam, 6 augustus 1929 Workum, 27 april 2011

  gehuwd geweest met Geertje Sikkens,overleden 15 augustus 1991

  Workum : Johan en HennyGrytsje en ArjanAnna Marije en NielsWytske en WietzeLysbeth en Martijn

  Den Helder : Martin en DianaCindy en Bryan

  Tyrell en ZhadelchioDaisy en Evert

  Sam

  De begrafenis heeft op maandag 2 mei plaatsge-vonden te Workum.

  Correspondentieadres:Fam. J.M. de JongAlgeraburren 78711 BR Workum

  Geschrokken zijn wij door het plotselingoverlijden van ons altijd vriendelijk en trouw lid

  Theo de JongWij wensen medelid Johan en familie veelsterkte toe met dit verlies.

  Bestuur en leden Klameare 2

  NNIIEEUUWW

  HET ADRES VOOR UW:Kettingzagen - Bosmaaiers - Loopmaaiers

  Zitmaaiers - Heggescharen - Verticuteermachinesen alle andere tuinmachinesTEVENS QUADS EN TRIKES

  Verhuur verticuteermachine enslijpen van kettingzaagkettingenVoor reparaties worden machines

  GRATIS gehaald en gebracht

  Dankbetuiging

  De vele blijken van medeleven na het overlijdenvan mijn lieve man, onze lieve (skoan)heit, pakeen oerpake

  Jan J. de Boerhebben ons diep getroffen.

  Onze oprechte dank daarvoor.

  A. de Boer-MoormanKinderen, klein- en achterkleinkinderen

  Workum, mei 2011

  Do witst iens is t safierDo witst iens sil se der net mear wzeDo witst de jierren binne ferfleinDe tiid is foarby komt net weromDo witst it, mar dochs

  Fertrietlik, mar tankber foar alles wat memfoar s betsjutten hat, lit wy jim witte datnferwachts by s weinommen is, s leavemem, beppe en oerbeppe

  Akke van Gosliga-Folkertsma* Warkum, 12 oktober 1928 Snits, 29 april 2011

  Snt 28 maart 1993 widdo fanBinke van Gosliga

  Ljouwert : Bram van Gosliga

  Parregea : Matty Feenstra-van GosligaAnton Feenstra

  Akkie FeenstraBauke Piet Mous

  Anna de Vries-FeenstraJolmer de Vries

  Klaske Matty, Akkelyn

  Matteke FeenstraFolkert Kuipers

  Warkum : Boukje Miedema-van GosligaHans MiedemaArjen Binke, Reindert, Marije

  De routsjinst sil hlden wurde op tiisdei 3 maaie2011 om 14.00 oere yn de Herfoarme tsjerke teParregea. Tiid ta roubeklach fan 13.30 oere fyn de tsjerke.

  Skriuwadres:M. Feenstra-van Gosliga,Fr. Faberwei 108763 XC Parregea

  Hawwe jo gjin roubrief krigen, dan kinne jodizze advertinsje as tnoeging beskgje.

  Wille en fertriet lizze soms nei oan elkoar

  Wy winskje Henny en Johan, hun bern en famylje

  in protte sterkte en krft ta.

  Stichting Workum Bruist

  Verdrietig zijn wij dat onze Johan, Henny en kin-deren op deze manier hun vader, schoonvaderen opa moeten missen.

  Theodorus Johannes de JongWij wensen hun veel sterkte toe!

  Workum: Bouke Dooper Gretha Dooper-Vogelzang

  Parrega: Marian de Jong-DooperEelco de Jong

  Bouke JanHille en Hilly

  Leeuwarden: Janet DooperSanne

  Workum: Johannes DooperLaura Dooper-Dijkstra

  BoukeHester

  Workum: Corina Walta-DooperRudi Walta

  Hannes

  Workum, 27 april 2011

  Rozen op stamalle kleuren

  van 24,95 voor 14,95Vele soorten lavendel!!

  Tuincentrum Walinga

  ....... ook zeker een bezoekje waardDe Marne 61 (achter de watertoren) Bolsward

  WWWSTEUNBARTIMEUSNL

  5ZIETOBSTAKELS7IJZIENMOGELIJKHEDEN

  Blinde en slechtziende mensen kunnen veel. Spelen. Leren. Werken. De Vereniging Bartimus Sonneheerdt helpt. Help mee, geef via rekeningnummer 400 40 40.

  Kijk ook op steunbartimeus.nl.

  KIJK OOK EENS OPWWW.HUNIADRUKKERIJ.NL

  Eindelijk echt leren

  luisteren

  Word ook buddy !www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

  Mei fertriet moatte wy fskie nimme fan s leavesuster en skoansuster

  Akke van Gosliga-FolkertsmaWarkum: Minke Boersma-Folkertsma

  Timen BoersmaWarkum: Tjitte Folkertsma

  Tine Folkertsma-PostmaDonkerbroek: Yke Folkertsma

  Atsje Folkertsma-PostmaWarkum: Lolke Folkertsma

  Akke Folkertsma-v.d. Beek

  en tantesizzers

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 3 MEI 2011 // PAGINA 4

  KIJK OOK EENS OP WWW.HUNIADRUKKERIJ.NL

  ZATERDAG 7 MEI A.S. 14.30 UUR

  Pupil van de Week is: NIELS DE JONG (E1)Sponsor van de Pupil van de Week is: Blokker Bandstra & Bandstra Bouwmarkt

  WORKUM 1 - TOP63 1De balsponsors van de thuiswedstrijden van Workum 1 zijn:- AuqaResort It Soal Camping & Jachthaven- Bakkerij Van der Werf- Strandpaviljoen & Havenrestaurant It Soal- Fa. J. van der Goot, watersport-camping-hengelsport- Fytsmakkerij J.F. Scheltema- Autobedrijf Yntema Workum- Zuid West Hoek Keukens- Slagerij Thijs van der Meer- Eethuis & Stadscaf De Smidte- Friesland Foods Cheese Workum- Hunias Drukkerij & Workumer Krant Friso- HJG verzekeringen & financile diensten- ZWF Ontwerp- Aannemingsbedrijf De Boer & De Groot- VHC ActiFood, Oosterwolde

  - Sanitiem Visser- Taxi v.d. Bles- Eartiids Workum, groot in eertijdse-spullen- Bergsma Groothandel Makkum- Stucadoorsbedrijf Hoekstra & Kunst- Eetcaf De Witte Herbergh- Lunchroom Sd- Administratiekantoor Westendorp- It Pottebakkershs- Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland- Pallie Sport- Bakker Workum Konstruktiewerken- Woudasport.nl Teamkleding- Hotel-Caf-Restaurant De Gulden Leeuw

  WORKUM 1 - TOP63 1

  Een groot assortiment in: Tapijt en vinyl Gordijnen en vitrages Tafelkleden en karpetten Deurmatten

  Parket en laminaat Zonwering

  Telefoon 0515-413775, telefax 0515-413956Oude Koemarkt 38c - Grootzand 83 - 8601 AV Sneek

  Inlichtingen bij Bart & Joke Bouma, Ielaak 17, Workum, telefoon 0515-541809

  Een huis vol woonideen

  Tapijthuis

  BANDSTRABOUWMARKTSd 20 - 22, Workum,tel. 0515-541394

  loonbedrijf en transportbedrijf,zand- en grindhandel

  E.B. van Kalsbeek

  Alles te leveren voor: Tuin Wegenbouw Bouwmaterialen Manege bakken

  Verhuur van: Rupskranen van 7 tot 20 ton Shovel Kipautos 6x6 W.S. met kraan Kipautos 8x8 W.S. Kippertrailers

  Voor info: www.vankalsbeektransport.nlE-mail: transport-vankalsbeek@hetnet.nlOok zaterdags zijn we open.Tel. 0515-541810Scharnebuursterweg 21 Ferwoude

  Wat is een Koninginnedag zondermuziek? Ach, de vraag stellen ishaar beantwoorden en daarom ishet zo mooi dat deze kunstvormtijdens de viering van de 30eapril in Workum zo ruimschootsaan bod kwam. Dit onder meerdoor een zeer gewaardeerdoptreden van het mannenkoorLaus Deo, zaterdagmorgen in defeesttent. De leden van het kooren dirigent Jan Brens vroegenzich voorafgaand aan het infor-mele concert af of de feesttentzich wel zou lenen voor eenoptreden en of it sjongen opdeze locatie niet danig zou wor-den bemoeilijkt in relatie tot deakoestiek, maar dat viel alleszinsmee en de vele toehoorders kon-den als vanouds genieten vanLaus Deo. It falt my hjirre nochnet iens f, zo verwoordde JanBrens na afloop zijn gevoelenshieromtrent. Laus Deo liet zichtrouwens na een optreden inKoudum een week eerder voorhet eerst zien in zijn smaakvollenieuwe outfit: zwart met gelestropdassen. De Workumer kleu-ren derhalve. Maar hoe dat zij,over Laus Deo en zijn eminentedirigent Jan Brens is in dezekolommen al vaak geschreven endaarom is het wellicht goed deschijnwerper nu eens te richtenop iemand die misschien wat inde schaduw opereert maar dieop geen enkele manier kan wor-den gemist: de fantastische pia-nist/organist Jan Moens.

  Iemand naar voren halen is trou-wens altijd gevaarlijk en in ditgeval is dat niet anders. Want demanier waarop solist Theo vande Logt zich zaterdagmorgen liethoren getuigde van dermate veelklasse dat ook hij een aparte ver-melding verdient. Maar goed,deze keer is Jan Moens dus aande beurt om even wat meer in hetzonnetje te worden gezet. Enzulks zeker terecht, want wat iseen koor zonder een fantastischebegeleider? En dat laatste is JanMoens op alle fronten zoals detrouwe volgers van Laus Deomaar al te goed weten. Of Moensnu op het bankje van een monu-mentaal orgel in een dito kerkge-

  bouw plaatsneemt om een moei-lijk klassiek orgelwerk ten geho-re te brengen of dat hij in eenfeesttent achter een keyboardplaatsneemt om Verdronkenvlinder van Boudewijn de Grooten Lennaert Nijgh ten gehore tebrengen, zoals zaterdag, hetmaakt hem niet uit.

  Ik ben geen wonderlijk muzi-kaal taltent, zo zegt Jan Moensover zichzelf. Het is de beschei-denheid die de echten tekent.Moens werd 64 jaar geleden inhet Zeeuwse Koudekerke (tussenMiddelburg en Vlissingen) gebo-ren. Zijn vader had een akker-bouwbedrijf en zoals zo veelanderen in zijn sector vertrok hijin 1949 Jan Moens was toen

  drie jaar naar de pas ontgon-nen Noordoostpolder om hetbedrijf daar voort te zetten.Moens komt niet uit een speci-fiek muzikale familie, zo zegt hij,maar de liefde voor deze kunst-vorm vatte al heel vroeg bij hempost. Op zijn zesde kreeg hij zijneerste orgellessen en op zijntiende begon hij met het begelei-den van kerkdiensten. Gelukkigkwam hij in contact met deberoemde Kamper organistKlaas Jan Mulder en zo leerdehij ook met het pedaal op eengroot kerkorgel om te gaan, ietswat op het harmonium thuisnatuurlijk niet kon. Maar ook depiano trok hem. Hij heeft op ditinstrument nog steeds les van ElsThiel in Marknesse. Een ook dat

  tekent de echten weer: hetweten dat je nooit bent uitge-leerd.

  Wat wilde Jan toen hij van schoolafkwam graag naar het conserva-torium. Maar zijn ouders rea-geerden op de manier die bijnaklassiek kan worden genoemdvoor ouders uit de jaren vijftigen die je zo vaak hoort in delevensverhalen van kunstzinnigemensen die in die tijd jongwaren: Ach jongen, daar is geendroog brood in te verdienen, gatoch naar het landbouwonder-wijs. Dat laatste deed Jan entenslotte werd hij met een broereigenaar van een akkerbouwbe-drijf in zijn woonplaatsLuttelgeest. In 2008 trad zijn

  broer terug en deed de zoon vanJan Moens zijn intrede in hetbedrijf. Jan Moens werkt daarnog wel, maar tussen de regels isduidelijk te horen dat hij demeeste verantwoordelijkhedenbij zijn zoon heeft gelegd:Jazeker, ik moet nog wel eensvroeg op, zegt hij, maar niet zovaak hoor.

  Het heeft hem lang gespeten dathij het conservatorium niet heeftgevolgd. Aan de andere kantschetst hij zichzelf als een musi-cus die er altijd hard voor heeftmoeten werken om het niveaudat hij nu heeft te bereiken. Entenslotte heeft hij er helemaalvrede mee dat zijn leven is gelo-pen zoals het is gelopen. Wat iknu doe is veel mooier, zo zegt hijen hij doelt daarmee op de veleactiviteiten op het muzikale vlakdie hij naast zijn dagelijks werk heeft gedaan of nog doet. Zospeelt hij nog af en toe in kerk-diensten en het tekort aan goedeorganisten is dermate groot dathij iedere zondag als hij dat zouwillen meer dan genoeg speel-beurten zou kunnen vervullen.Hij is dus de vaste begeleidervan Laus Deo en ook van hetFries Mannen Ensemble en vaneen ouderenkoor in Emmeloord.In Marknesse begeleidt hij hetgemengd koor Horizon waar hijook wel invalt als dirigent. Endat laatste dirigent is hij ookvan het Emmeloords Mannen-koor. Dertien jaar lang, hij is ernu mee gestopt, dirigeerde hijeen meisjeskoor in Emmeloord,dit heeft zon zestig leden in deleeftijd van 8 tot 16 jaar.

  Jan Moens is kortom een alles-kunner op het muzikale vlak alheeft hij dat altijd gedaan naasteen gewone baan waarin hijzich tenslotte toch ook volkomenheeft thuis gevoeld. Geen conser-vatorium dus voor Jan Moens.Maar wel een leven in de muziek.Een leven waarvan de vruchtenvia Laus Deo ook in Workum inzo ruime mate zijn te plukken.En de Workumers genieten daarsteeds weer van. Alle lof voor JanMoens! (AS)

  Jan Moens: begenadigd musicus

  Jan Moens is van alle muzikale markten thuis. Foto Henk Gorter.

  Jacob Bouwhuis

  Volgens de fractie van TotaalLokaal moet er een dikke streepworden gehaald door de topsala-rissen van bestuurders vaninstellingen die op een of anderemanier een relatie hebben metde gemeente. Een motie van diestrekking van genoemde partijoogstte wel de sympathie vanverschillende partijen, maarhaalde in de gemeenteraadsver-gadering van afgelopen donder-dagavond niet een meerderheidomdat enkele citaten te scherpwaren aangezet. In de motie ver-zoekt Totaal Lokaal het collegeom vanaf heden geen subsidiemeer te verstrekken aan instel-lingen met personeelssalarissenboven de Balkenendenorm.

  Tevens wil de partij onderzoekenwelke mogelijkheden er zijn totingrijpen in organisaties enbedrijven waarvan de gemeentedeelnemende partij is, bijvoor-beeld door aandeelhouderschapenzovoorts, en ook daar te kijkennaar topsalarissen. Daarnaastwil de fractie de mogelijkhedenonderzoeken om bedrijven uit tesluiten die inschrijven bij aanbe-stedingen op het gebied van zorg,welzijn en sociale huisvesting enaan hun bestuurders ook salaris-sen en bonussen uitkeren bovendie Balkenendenorm. Aanvan-kelijk kreeg de motie de nodigesympathie van meerdere fractiesof, zoals Sjoerd Tolsma (PvdA)dat zei, in de geest kunnen wij demotie onderschrijven, maar opdit moment is niet te overzienwat de gevolgen zijn, onderzoekeerst eens wie of wat het betreftvoordat we besluiten nemen.Hiermee werden de gedachtenvan meerdere fracties verwoord,onder andere die van de FNP.Ook Germ Gerbrandy van diepartij kon de consequenties vande totale motie niet inschattenen hengelde naar een afzwakkingvan het eerste onderdeel van demotie. Toen dat achterwege bleefwees de stemming uit dat eenkleine meerderheid de motieafwees. Na afloop van de verga-

  dering merkte een van de raads-leden op dat de indiener nietalleen het ei wilde, maar ook dekip, de haan en het hele kippen-hok, maar dat hij uiteindelijkgenoegen moest nemen met eenlege dop. Goed politiek inschat-tingsvermogen had tot een eerstesuccesje voor Totaal Lokaal kun-nen leiden.

  Bij aanvang van de nieuwe ge-meente Sdwest Frysln beslootde provincie om de gemeentevooralsnog onder preventiefbegrotingstoezicht te plaatsen.Dat schijnt gebruikelijk te zijnbij dergelijke ingrijpende veran-deringen zoals een gemeentelij-ke herindeling. Op 16 maart 2011ontving provincie Friesland deop 3 maart 2011 vastgesteldebegroting over 2011. Zij consta-teerde dat de nieuwe gemeenteeen aantal forse bezuinigings-maatregelen heeft opgenomen.Ook constateerde de provinciedat de begroting een aantal risi-cos en onzekerheden bevat,waarbij zij wil opmerken dat erna een herindeling meestal spra-ke is van een onevenwichtigebegroting. Toch heeft de provin-cie er vertrouwen in, mede naconstructief bestuurlijk overlegen toelichting door de wethoudervan financin, te weten MaartenOffinga, dat de gemeente be-schikt over een sluitende begro-ting. Op grond daarvan hebbenGedeputeerde Staten van Fries-land besloten de begroting 2011goed te keuren en kennis tenemen van de meerjarenbegro-ting 20122014. De provinciewaarschuwt gemeente SdwestFrysln wel om gezien de econo-mische situatie terughoudendom te gaan met het aanwendenvan de in de begroting gepresen-teerde batige saldi en ruimtevoor nieuw beleid. Het toezichtvan de provincie over 2011 is dusopgeheven, constateerde GermGerbrandy (FNP) en dat is eenpositieve stap in de goede rich-ting. Alleen blijft toezicht opnieuw beleid nog over en daarvalt mee te leven.

  Meer over de raad op pagina 9.

  Motie over norm vanBalkenende strandt

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 3 MEI 2011 // PAGINA 5

  Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de ge-meenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wnsera-diel en Gaasterln-Sleat. Centraal Bureau voor infor-matie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing:De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar.- Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar.- Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar.- Tussenschoolse opvang.- Peuterspeelzalen.e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nlwebsite: www.kinderopvangzwfrl.nl

  WORKUM III Henk de Boer

  Zaterdag voor een week werden de prijzen uitgeloot in de winteractie van kapsalon Peter in samenwerking met Keune Haircosmetics. Bij elkKeune product ontving men een lot. De loting werd verricht door Ron Lok, salesmanager bij Keune. De derde prijs, een Keune verzorgingspakket,ging naar Robert van Netten. De tweede prijs, een jaar lang elke maand een Keune product naar keuze, viel ten deel aan Tinie Kleiker. De hoofd-prijs, een scooter, was voor Jolanda Postma. Op de foto van links naar rechts Gerwin Woudstra van kapsalon Peter, Ron Lok van Keune, JolandaPostma zittend op de scooter, Reina Woudstra en Tinie Kleiker.

  Jolanda Postma wint scooter bij kapsalon Peter

  CollecteopbrengstIn de week van 3 tot en met 9april is er gecollecteerd door deNederlandse Hartstichting. Dezeheeft in Workum 1.619,04 euroopgebracht. De Hartstichtingbedankt de inwoners voor hunbijdrage en de collectanten voorhun inzet.

  DartuitslagenDinsdag 26 aprilSeptember 1 - Darteritus 666 4 - 6Douwe Postma 2x 180S.H.I.D.T. - September 2 6 - 4Bakhzen - September 3 4 - 6Dick Nauta 1x 180Smidte - Fjouwer Flaaijers 6 - 4Ype Kramer 102 check

  Futsal week 19Dinsdag 10 mei 2011De Rolpeal te WorkumWorkum 2 VWC 120.00 uur

  Uitslagen week 17De Griffioen - Workum da1 0-2Heerenveen 3 - Workum 2 1-7

  Bommebern de loft beart fan bangenstsjokke reeksturtenferdizenje de frijheid

  minsken bauje op bleatefuotten by bommebermen lns hn en holle heine liif- enbdeguod

  sy sklje yn skovele tinten fan stokken en plastikdreame har kastielen oanrivieren

  lnwolven teskuorrememmelivenmannesie bedarret yn droegedobben

  wr sille jimme boartsje bernas jim gjin grn nder defuotten ha

  Ytsje Hettinga, streekdichtermaaie 2011

  MET GEVOEL EN VERSTANDMet goed fatsoen kun je er opdeze manier niet over praten entoch was het zo. De zon- en feest-dagen zaten Ons Aller Derdebehoorlijk dwars de afgelopenweken. Eerst was het Pasen enwas er geen verslag van de wed-strijd tegen HJSC omdat het ver-slag een dag eerder moest wor-den geschreven dan de wedstrijdgespeeld werd. Nu was het weereen Koninginnedag die de zaakverziekte omdat er tijd genoegwas voor een verslag, maar geenwedstrijd om verslag van te doen.Ach ja je moet maar zo denken;de agendas van Koning Voetbalen Koningin Beatrix zullen welniet helemaal gelijk lopen.Terwijl het onze vorstin dezeweek behaagde een flink aantalNederlanders te benoemen in deorde van Oranje Nassau, was eenweek daarvoor de kerkvorst vanKatholieken druk in de weer omde vorige paus zalig te verklaren.

  Nadat hij na vijf jaar ter aardebesteld te zijn geweest, was opge-graven en opgesteld in een kapelvan het Vaticaan, konden belang-stellenden hem feliciteren methet behaalde resultaat. Het kanzijn dat hij binnenkort ook hetpredicaat heilig nog zal ontvan-gen. Ondertussen denkt de helenieuwe gemeente Sdwest Frys-ln na over de nieuwe burge-meester, inclusief de denktankvan Ons Aller Derde. Na eenenerverende brainstormsessieachter het verste doel afgelopenzaterdag kwamen de mannenmet gefoel en ferstn vanbijna alles tot het volgendeadvies. Als de nieuwe burge-meester de kwaliteiten heeft vanalle nieuwbakken ridders in deorde van Oranje Nassau gecom-bineerd met de kwaliteiten vande vorige paus dan zal het deMannen van Workum Drie verderwel zalig wezen wie de ambtsket-ting straks omgehangen krijgt.

  aldus Mondeel. Behalve hetzogenaamde eerste toeristischeveld blijft It Soal tijdens het rea-liseren van de plannen overigensgewoon open. Alles goed en wel,zo luidde vrij samengevat eenkritische vraag uit de zaal, maarwat hebben de gewone Wor-kumers hier allemaal aan?Veel, aldus Mondeel. De mid-denstand voelt hier zeer veelvoor. Als er meer leven komt op ItSoal dan profiteert heel Workummee. Het is een win-winsituatievoor iedereen. Het genoemdezwembad wordt overigens puurrecreatief, zo gaf Mondeel alsantwoord op een andere vraaguit de zaal, en staat dus zowel let-terlijk als figuurlijk helemaal losvan het bestaande Workumerzwembad. Die tijd is voorbij,aldus Mondeel met een verwij-zing naar vroegere plannen diehet niet hebben gehaald.

  Voor de tweede presentatie tij-dens de vergadering tekende dusJaap Wittermans. Hij schetstenog eens hoe belangrijk het ker-nenbeleid voor de nieuwegemeente is. Zo belangrijk zelfsdat een wethouder, MaartenOffinga, speciaal hiermee isbelast. In september van dit jaarhoopt de gemeenteraad het ker-nenbeleid overigens vast te stel-len. De doar stiet iepen foar demienskip yn de kwa oerflaktwadde gemeente fan Nederln,zo vatte Wittermans de zaak nogeens samen. Dit alles met hetdoel om voorzieningen te behou-den en zo nodig verder te ontwik-kelen, de overheid dicht bij deburger te brengen of te houdenen daarmee de leefbaarheid tebevorderen. Wittermans wees eroverigens op dat de inbreng van

  dorpsbelangen en plaatselijkebelangen heel zwaarwegend is,maar dat de gemeenteraad uit-eindelijk de allerhoogste baasin de gemeente per saldobeslist. De gemeente kan organi-satiegeld (1000 euro) toekennenaan organisaties die in hun stadof dorp iets willen bereiken en/ofnastreven, daarnaast kwaliteits-geld voor het realiseren vankleinere zaken die uit de diverseop te stellen dorpsvisies naarvoren zullen komen en tenslotteeen projectenbudget voor derealisatie van grotere (leefbaar-heids)projecten. Daarbij gaat hetechter om cofinanciering, zowaarschuwde Wittermans. Drmoat ek jild t oare potsjes by.

  Wegens haar vertrek naarApeldoorn al is ze, ook en voor-al beroepshalve, nog veel inWorkum te vinden nam MettyGraafsma afscheid als secretarisvan Plaatselijk Belang. Sindshaar vertrek is haar werk al tij-delijk overgenomen doorbestuurslid Jelly Koopen, haarvoorgangster als secretaris, maarnu wordt ze definitief opgevolgddoor Tineke Yntema die metalgehele stemmen en geentegenkandidaten als zodanigkon worden begroet. Jacob vander Valk prees de punctueleinstelling van Matty Graafsma alssecretaris en wees op het belangvan het secretariaat. Als dat nietgoed is dan kan een voorzitterook niet functioneren, zo lietende woorden van Van der Valkzich samenvatten. Metty Graaf-sma zelf: Ik haw altyd in hielsoad nocht hn oan it wurk foarPlaatselijk Belang. Ik haw it meiin soad plezier dien. Ik winskje itbestjoer en Tineke Yntema insoad skses. Voor haar was ereen fraaie ruiker.

  Vervolg van voorpagina

  Mondeel ziet eenwin-winsituatie

  V.V. WorkumProgramma 7 mei- Workum 1 TOP 63 1Aanvang 14.30

  - ON 5 Workum 2Aanvang 14.30

  - Woudsend 2 Workum 3Aanvang 13.00

  - Workum 4 ONS 6Aanvang 14.30

  - Workum Oosterlittens DA1Aanvang 12.45

  - Workum A1 Balk A1Aanvang 11.00

  - Workum B1 Frisia B1Aanvang 11.00

  - Workum MC1 Lwarder Zw.Aanvang 14.30

  - Workum C1 Oosterlittens C1Aanvang 09.00

  - LSC 1890 C3 Workum C2Aanvang 09.00

  - Workum D1 JV Bolsward D1Aanvang 09.00

  - Workum E2 SDS E2Aanvang 09.00

  - Balk F4 Workum F4Aanvang 10.00

  Amivedi ZuidwestFrieslandGevondenWorkum - Grijs-zwart gemarmerdcyperse poes, volwassen. Kleinvan stuk. Ielaak, 16 april.VermistWorkum - Angorakonijn, kortha-rig, beige, 10 jaar. Raardaburren,24 april.Fotos www.amivedi.nl,info Ami-vedi Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.

  Burgemeester en wethoudersvan Sdwest Frysln zetten zichin voor het verbeteren van deverkeersveiligheid in de ge-meente. Zij willen het ManifestVerkeersveiligheid Frysln 2011-2025 ondertekenen. Dit nieuweverkeersveiligheidsinitiatief isbegin 2011 gestart door hetRegionaal Orgaan verkeersvei-ligheid Frysln (ROF).

  Het verminderen van het aantalverkeersslachtoffers is van grootbelang. En jong geleerd is oudgedaan. Dus is het heel goed datkinderen al op jonge leeftijdleren wat de regels zijn en hoe zezich moeten gedragen in het ver-keer, aldus wethouder GeaAkkerman van Verkeer van degemeente Sdwest Frysln.

  Gemeenten die het manifestondertekenen ontvangen voor deperiode 2011-2015 van de provin-cie Frysln een bijdrage van 1euro per inwoner voor het uit-voeren van het jaarlijkse ver-keerseducatieplan, onder devoorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag beschikbaar stelt.Voor de gemeente SdwestFrysln betekent dit een bedragvan twee keer 82.250 euro. Perjaar is er dan 32.900 eurobeschikbaar voor PermanenteVerkeerseducatie.

  Het verkeersexamen voor basis-

  scholen is n van de projectendie betaald kunnen worden vandit geld. Van 16 tot 20 mei leggenkinderen in Bolsward en Sneekpraktische verkeersexamens af.Leerlingen van groep 8 vanbasisscholen in Sdwest Fryslnen Littenseradiel fietsen daneen route, waarbij gecontroleerdwordt of ze de verkeersregelsgoed toepassen.

  Daarnaast zijn er projecten als:JONGleren in het verkeer (voorkinderen tot vier jaar), De scho-len zijn weer begonnen,Streetwise (ANWB project metlesauto over remsituaties enremweg), Friese Fiets APK,ouderavonden, Buitenspeeldag,Verkeersbrigadiers, verkeers-voorlichting Sneekweek, veilig-heidstraining landbouwvoertui-gen (voor AOC-leerlingen), scoot-mobielcursussen, etc.

  De Friese gemeenten en provin-cie Frysln spannen zich samenmet andere partijen sinds jaaren dag in voor de verkeersveilig-heid. Het totaal aantal verkeers-doden is gedaald naar 24 in 2010.Het aantal geregistreerde ernsti-ge gewonden is echter toegeno-men. Er is dus nog geen redenom achterover te leunen.Uitgangspunt van het Manifest isdat er in 2025 hooguit 14 ver-keersdoden en 148 ernstige ver-keersgewonden in Frysln zijn.

  Sdwest Frysln zet inop verkeersveiligheid

  Op koninginnedag wordt op deBoppeslach in Gaast de eerstekoningsprijs van het nieuwekaatsseizoen uitgereikt. Halsrei-kend wordt door de fanatiekstekaatsers van KV Trye Yn Ien uit-gekeken naar de 30e van de 4e. Itgiet wer los, de kreet waarmeehet nieuwe seizoen steevastwordt geopend klonk ook dit jaarweer over het terrein. De doorRabobank Sneek Sdwest Frys-ln gesponsorde partij geld door-gaans als graadmeter hoe ieder-een er weer voor staat na hetwinterskoft. Er waren zes partu-ren opgegeven, twee minder danvorig jaar maar er kon mooi wor-den gekaatst in twee poules. Dateen ieder eerst weer enigszinsmoet wennen staat buiten kijfmaar er werd gemiddeld zonanderhalf uur over een partijgedaan, dit is aan de lange kantmaar er werden dan ook veleeersten op 6-6 uitgespeeld. Vander Valk was evenals vorig jaaroppermachtig met zijn partuur,zij streken met de hoogste eer ende koningsprijs was verdiendvoor Van der Valk.

  In de eerste poule waren de par-turen; Lammert Miedema metJohannes van Kalsbeek en Ge-rard van der Wal, Sjoerd Hiem-stra met Gerben Stellingwerf enTrijntje Hoekstra en Melle deBoer met Cristiaan Drayer enAnnie Koning aan elkaar ge-

  waagd. In de poule werden depunten spannend verdeeld eneindigden de parturen met resp.10, 11 en 10 eersten. De eerstepartij tussen Miedema c.s. en DeBoer c.s. was gelijk een mooiestrijd, her en der waren wat mis-sers. Lammert is zoals altijd eentaaie tegenstander met geplaats-te ballen en geruggensteunddoor Johannes best in het perken Gerard van der Wal knap aanopslag en in het tussenspel.Waren zij de meerdere voorMelle de Boer, Drayer en AnnieKoning bij wie het nog net nietallemaal soepel verliep. 5-3 6-4.

  De tweede partj in deze pouletussen Melle c.s. en SjoerdHiemstra c.s. draaide het eenstuk beter binnen het partuur enwerden Sjoerd Hiemstra, GerbenStellingwerf enTrijntje Hoekstranipt verslagen met 5-4 6-6. Indeze partij gaf Hiemstra c.s. hunvisitekaartje al af en dat was eengoede waarschuwing voor Mie-dema c.s. die de opponend in devolgende partij waren. Hiemstra,Stellingwerf en Hoekstra warensterk op dreef, Hiemstra tk enreast, Stellingwerf jong, sterk envlug en Trijntje Hoekstra bestaan opslag en tussenspel. Hierwas voor Miedema c.s. geen hou-den aan, ondanks de ervaring envan Miedema liep het niet enwerd er te veel geknoeid. WinstHiemstra c.s. 5-3 6-4 en daarmee

  een verdiende plek in de finale.

  De tweede finalist moest komenuit de andere poule met daarinop papier twee sterke parturen,Pieter van der Valk, HielkeOosterhuis en Tiny Hiemstra enhet partuur Theo Sellingwerf,Herre Stegenga en WietskeBuma. Het partuur Abe Rignal-da, Marten Hoekstra en SabineDrayer maakte de poule com-pleet. De eerste partij in pouletwee was tussen Van der Valk c.s.en Stellingwerf c.s. Bijna alleborden werden op 6-6 gespeelddit geeft al aan dat de krachts-verhoudingen aan elkaar ge-waagd waren. Wietske Buma hadmet haar opslag nogal last van dewind en miste te vaak het perk,daartegenover stond Tiny Hiem-stra met haar voor best opslagdie juist wel op de goede momen-ten het perk wist om te krijgenmet leep geplaatse ballen. Sa-men met een beste uitslagerHielke Oosterhuis en Pieterwerd deze zeer spannende partijmet 5-5 0-6 door Van der Valk c.s.binnengesleept. Stellingwerf c.s.moest gelijk na deze zware partijtegen Rignalda c.s. Wederomwerd dit weer een zware partijwaar de parturen zeer aan elkaargewaagd waren. Maar deze keerwisten Stellingwerf en zijnmaten de winst op te eisen 5-4 6-6. Knap gespeeld tegen Rignaldac.s. die sterk op alle fronten

  waren maar soms het geluk nieteven mee hadden.De derde partij in de poule wastussen Van der Valk c.s. enRignalda c.s. Geen gemakkelijkeopgaaf voor Rignalda, Hoekstraen Drayer om tegen de toch welde inmiddels favoriet te moetenoptreden. In de eindstand wordtduidelijk dat het beste partuur,dat steeds beter begon te draaienmet monsterlijke uitslagen vanOosterhuis en Van der Valk eneen beste voor best opslaagsterTiny Hiemstra. Rignalda c.s.deden wat ze moesten doen: hethun tegenstander zo lastig moge-lijk maken, maar met 5-3 6-0 washet gedaan. Van der Valk c.s. inde finale.

  De finale begon voortvarendvoor het partuur van Van derValk met een sterk opgebouwdevoorsprong 4-1 werd het Hiem-stra te gortig en zetten zij detegen aanval in. Tot er een 5-5aan de telegraaf hing, grote klas-se. Van der Valk, Oosterhuis enTiny Hiemstra krabden zich eensachter de oren en dachten, ditzal toch niet gebeuren? Maar hetlaatste eerst was wederom eensubliem optreden voor Van derValk c.s. Met twee behoudendikke kaatsen bij de boppe eneen zitbal door Tiny was de winstveilig gesteld. Evenals vorig jaarwerd Pieter van der Valk gekozentot koning.

  Van der Valk koning Oranje Partij

  De winnaars van links naar rechts: Hielke Oosterhuis, Pieter van der Valk en Tiny Hiemstra.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 3 MEI 2011 // PAGINA 6

  INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL

  BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SDWEST FRYSLN 1ste Jaargang | Week 2 2011

  CENTRAAL POSTADRES Gemeente Sdwest Frysln | Postbus 10.000 | 8600 HA Sneek GEMEENTELOKET SDWEST FRYSLN Bij het gemeenteloket kunt u terecht voor gemeentelijke producten en diensten | T. 0515 48 90 00 | F. 0515 48 99 99 | E. info@gemeenteswf.nl LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 16.00 uur | Vrijdag 9.00 12.30 uur | Maandag 18.00 20.00 uur (avond) LOKET SNEEK Marktstraat 15 | Maandag t/m donderdag 9.00 16.00 uur | Vrijdag 9.00 12.30 uur | Donderdag 18.00 20.00 uur (avond) LOKET WORKUM Merk 1 | Maandag t/m donderdag 9.00 - 16.00 uur | Vrijdag 9.00 - 12.30 uur | Dinsdag 18.00 - 20.00 uur (avond) De gemeente Sdwest Frysln is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. WMO-LOKET Voor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u in Bolsward en Workum terecht bij het gemeenteloket van de gemeente Sudwest Fryslan en in Sneek bij het WMO loket (Marktstraat 12) tegenover het gemeenteloket. MILIEUSTRAAT Veel afval kunt u kwijt in uw container, maar niet alles. Het overige afval kunt u naar de Milieustraat brengen. MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17 MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 MILIEU-STRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4

  SdwestFryslnTa jo tsjinst

  Invloed uitoefenen en contact

  Meedenken over burgemeester

  Nu al ruim 350 reacties binnen!

  Met de campagne onder het motto De burge-meester. Dat ben je bijna zelf. vraagt de ge-meenteraad aan de bevolking van Sdwest Frys-ln welke eigenschappen en kwaliteiten men belangrijk vindt voor de nieuwe burgemeester. Inwoners mogen zich daarbij laten leiden door hun gefoel of juist door het ferstn. Vindt men veiligheid, werkgelegenheid of innovatie belangrijk? Wil men graag een burgemeester die de regio goed kent en gemakkelijk te bena-deren is? Moet hij of zij zich alleen concentreren op Sdwest Frysln of is landelijk netwerken ook van belang? Door middel van een door Stenden Hogeschool Leeuwarden opgestelde enqute kunnen de inwoners hun wensen en voorkeuren aangeven, waarmee men een fl ink stuk van zich-zelf in het profi el van de nieuwe burgemeester kan leggen.

  Sjoerd Tolsma is fractievoorzitter van de PvdA en voorzitter van de vertrouwenscommissie die zich met de procedure van de nieuwe burge-meester bezighoudt: Het is de uitdrukkelijke wens van de gemeente Sdwest Frysln om de burgers zoveel mogelijk te betrekken bij het voordragen van de meest geschikte burgemees-ter. Naast de ongeveer honderd organisaties die de enqute ontvangen, hebben inwoners van de gemeente de mogelijkheid om mee te denken over de nieuwe burgemeester. Dat kan zowel via de poll op de website www.gemeentesudwestfryslan.nl, waarop elke week een nieuwe vraag zal staan. Wij vinden dit een belangrijk moment om onze inwoners hier-over te laten meedenken . Ook via de enquete op de website. Verder zullen studenten van Stenden Hogeschool in Leeuwarden de enqu-

  Er zijn verschillende manieren waarop u als burger invloed uit kunt oefenen op het politieke proces.

  InsprekenDe raadscommissie- en raadsvergaderingen zijn openbare vergaderingen waarbij u als inwoner aanwezig kunt zijn om de besluitvorming in de raad te kunnen volgen. U kunt tijdens een com-missievergadering uw mening naar voren bren-gen. Dat noemen we inspreken. In een commis-sie kunt u inspreken over een onderwerp dat het beleidsterrein van die commissie aangaat. Het maakt dan niet uit of het onderwerp wel of niet

  op de agenda staat. Wilt u inspreken? Meldt u zich dan aan vr aanvang van de betreffende vergadering bij de griffi e.

  Brief aan de raadVindt u dat de gemeenteraad meer aandacht aan bepaalde zaken moet besteden, dan kunt u de raad een brief schrijven. Deze komt dan bij de raadsvergadering op de lijst van ingekomen stukken te staan. Een brief aan de gemeente-raad komt dus in de openbaarheid, tenzij u zelf aangeeft dit niet te willen. De raad besluit hoe uw brief wordt afgehandeld.

  Groepen van inwoners van de gemeente kun-nen hun voorstellen sinds kort op de agenda van de gemeenteraad zetten. Met een mooi woord heet dat het burgerinitiatief. Onlangs heeft de gemeenteraad dit mogelijk gemaakt. Voorwaarde is wel dat het voorstel door ten-minste 20 mensen moet worden ondersteund. Al vanaf 14 jaar mag je in onze gemeente een initiatief bij de raad indienen. Onze ge-meente onderscheidt zich hiermee van andere gemeenten, waar de leeftijdsgrens veelal 16 jaar of zelfs nog ouder is. Dus ook jongeren krijgen in Sdwest Frysln de mogelijkheid meer bij de politiek te worden betrokken. De gemeenteraad is dus eigenlijk veel dichterbij dan vaak wordt gedacht.

  Er zijn wel een paar aanvullende voorwaar-den. Zo mag het voorstel voor de agenda geen onderwerp zijn van bijvoorbeeld een

  bezwaarschriftenprocedure.

  Het burgerinitiatief wordt gezien als een be-langrijk instrument om inwoners, instellingen of organisaties meer bij de politiek te betrek-ken. Immers, wanneer zij een voorstel op de agenda van de gemeenteraad kunnen krijgen, zijn zij ook direct betrokken bij de politieke ontwikkeling en de besluitvorming.

  Burgemeester Hayo Apotheker is er blij mee dat de gemeenteraad het burgerinitiatief heeft mogelijk gemaakt. Hij noemt het een mooie verrijking van de democratie. Wie meer wil weten over de mogelijkheden van het burgerinitiatief en hoe een voorstel op de agenda kan worden geplaatst, kan contact opnemen met de griffi e van de gemeente-raad: griffi e@gemeenteswf.nl.

  Inwoners, kom maar op met je initiatieven!

  De gemeenteraad van Sdwest Frysln telt 37 raadsleden. Dat aantal is wettelijk bepaald op basis van het aantal inwoners dat de gemeente telt. Na de eerste verkiezingen in november vorig jaar, zijn de zetels verdeeld. De gemeente telt tien verschillende fracties.

  Het CDA heeft 10 zetels, de PvdA heeft zeven zetels, De VVD heeft vijf zetels, de FNP be-zet zes zetels, de ChristenUnie heeft er twee, GroenLinks heeft twee zetels, Gemeente Belan-gen Sdwest Frysln heeft er ook twee, en de fracties van D66, TotaalLokaal en Feriene Lofts/Verenigd Links hebben elk n zetel.

  Een aantal van deze fracties hebben een wet-houder in het college van burgemeester en wethouders. Dat zijn de fracties van het CDA,

  de PvdA en de VVD. Deze fracties gezamenlijk vormen de coalitie. De overige partijen vormen gezamenlijk dus de oppositie.

  De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken. In de eerste plaats zijn de raadsleden volks-

  vertegenwoordigers. De gemeenteraad als geheel vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van de gemeente Sdwest Frys-ln.

  De tweede taak van de raad is het besturen op hoofdlijnen en vervolgens voert het col-lege de besluiten van de raad uit.

  De derde taak van de gemeenteraad is het controleren of het college de taken goed heeft uitgevoerd.

  Elke maand, met uitzondering van de zomer, komt de gemeenteraad bij elkaar. De vergade-ringen vinden plaats in het raadhuis, het voor-

  malige gemeentehuis van Wymbritseradiel in IJlst. Enkele weken voorafgaand aan de raads-vergaderingen worden de agendapunten eerst behandeld in de drie raadscommissies. Ook die vergaderingen worden in het raadhuis in IJlst gehouden.

  De vergaderingen van zowel de raadscommis-sies als de gemeenteraad zijn openbaar. Vanaf de publieke tribune zijn de vergaderingen te volgen. Ook op het internet worden de verga-deringen life uitgezonden via de website van de gemeente. Bezoekers van de website horen niet alleen de debatten, ze kunnen kunnen ook life zien wie er aan het woord is.

  De vergaderdata en de agenda met de stukken die er bij horen zijn te vinden op www.gemeente-sudwestfryslan.nl onder Bestuur & Organisatie.

  Tien fracties en 37 zetels in de gemeenteraad

  De gemeenteraad van Sdwest Frysln heeft drie raadscommissies: Doarp, Std en Omkriten, Boarger en Mienskip en Bestjoer en Finnsjes. Elke commissie behandelt n of meerdere be-leidsterreinen. De meeste onderwerpen worden eerst in een commissie besproken alvorens ze in de raad worden behandeld. Een raadscommissie wordt voorgezeten door n van de raadsleden. De commissie neemt geen besluiten, maar geeft advies aan de gemeenteraad en het college.

  Besluitvorming vindt altijd plaats in de gemeen-teraad. Een uitgebreid overzicht van de beleids-terreinen van de drie commissies vindt u op de website van de gemeente www.gemeentesudwestfryslan.nl onder Bestuur & Organisatie.

  De raadscommissies vergaderen ongeveer twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering op dinsdag (Doarp, Std en Omkriten), woensdag (Boarger en Mienskip) en donderdag (Bestjoer en Finnsjes). Het is in de praktijk niet mogelijk dat alle raadsleden ook in alle drie de commis-sies deelnemen. Daarom kent de gemeenteraad als aanvulling tien commissieleden, afkomstig uit de verschillende fracties. Zij ondersteunen het werk van de raadsleden en bereiden zo de debatten in de daarop volgende raadsvergade-ring voor.

  Daarnaast kan het gebeuren dat een commissie-lid toch niet aan de vergadering kan deelnemen. Daarom zijn er nog eens 23 plaatsvervangende commissieleden benoemd.

  Met regelmaat legt de gemeenteraad al werkbezoeken af. Op die manier laten raads- en commissieleden zich actief informeren over actuele zaken in de gemeente. In februari gingen de raadsleden al tijdens een bustour op zaterdag langs een aantal belangrijke locaties in de gemeente. Diverse onderwerpen en locaties, die op korte termijn op de agenda van de raad zouden komen te staan, werden besproken en toegelicht. Een maand later, in maart, lieten de gemeenteraadsleden zich uitgebreid informeren over de ontwikkelingen van het Cultureel Kwartier in Sneek. Ter plaatse werd de bouwlocatie bezocht en werden de vorderingen van het bouwen toegelicht.

  In april ging een groep raadsleden op bezoek bij de sociale werkvoorziening van Empatec in Sneek. Maar tussendoor zijn de raadsleden ook op andere locaties te zien om zich ter plekke te laten in-formeren. Zo ging een delegatie onlangs naar Workum en waren raadsleden aanwezig bij de start van de festiviteiten rond 950 jaar stad Stavoren. En ook buiten de regelmatige vergaderdata laten raads- en commissieleden zich uitgebreid informeren. Dat gebeurde onlangs tijdens een informatie-bijeenkomst over de nieuwe wet over de omgevingsvergunningen, de Wabo.

  Drie raadscommissies

  Raadsleden regelmatig op werkbezoek

  Inwoners van de gemeente hebben deze periode de gelegenheid om mee te denken over de nieuwe burgemeester voor hun gemeente. En terwijl de campagne nog maar net van start is gegaan, zijn er nu al ruim 350 reacties binnen gekomen. Wilt u ook meedenken over de nieuwe burgemeester, geef dan uw mening op de website www.gemeentesudwestfryslan.nl. De nieuwe burgemeester van de gemeente zal de ambtsketen naar verwachting medio januari 2012 voor het eerst omhangen.

  Herinnering:

  Vrijwilliger(s) van het Jaar in de gemeente Sdwest Frysln

  ASBEST? Lever het gratis inLever asbest gratis in bij een milieustraat in de Gemeente Sdwest Frysln.

  Is uw woning gebouwd vr 1994 Dan is de kans groot dat er asbest in uw woning is ver-werkt. Houd hier rekening mee als u gaat ver-bouwen of slopen. Als u asbest wilt verwijderen, heeft u namelijk toestemming nodig van de ge-meente. Alleen bij kleine hoeveelheden, minder dan 35m2, is een melding voldoende.

  De melding voor asbestverwijdering is gratis en kost u als inwoner van de Gemeente Sdwest Frysln niets, tevens is het aanbieden van asbest bij de milieustraat ook gratis.

  Is het asbesthoudend materiaal hechtgebonden, minder dan 35m en zonder dat het asbest ka-pot gemaakt wordt (is het niet gelijmd, gespij-kerd of genageld) te verwijderen (bijvoorbeeld geschroefd) dan kunt u dit gratis afgeven bij een milieustraat in de Gemeente Sdwest Frysln.

  Volg hiervoor onderstaande werkwijze: - Een Particulier Asbest

  Meldingsformulier(PAM-formulier) invul-len en inleveren en opsturen naar de Ge-meente Sdwest Frysln of mailen naar p.asbestmelding@gemeenteswf.nl (wel met handtekening) te downloaden via de website of af te halen bij de balie in Sneek, Bolsward of Workum.

  - Wachten op een goedgekeurde en gete-kende kopie van uw melding. Wij streven ernaar uw melding binnen 8 werkdagen te behandelen en te verwerken. (Niet beginnen voordat u een goedgekeurde melding hebt ontvangen!)

  - Het asbest zelf verwijderen (niet door een bedrijf laten doen).

  - Dubbel verpakken in plastic (wel persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken).

  - Het asbest inleveren samen met het door de gemeente goedgekeurde en getekende Particulier Asbest Meldingsformulier.

  Bovenstaande werkwijze geld niet voor bedrijven. boeren, verengingen en organisaties enz. Wanneer u dus geen particulier bent is het alleen mogelijk om het asbest door een gecertifi ceerd bedrijf te laten verwijderen middels een omgevingsvergunning. Mocht blijken dat u als bedrijf toch asbest aan saneren bent dan is de gemeente genoodzaakt om de Milieupolitie en de arbeidsinspectie in te schakelen.

  Tevens is deze regel niet van toepassing als het asbesthoudend materiaal meer is dan 35m. of

  als het te slopen van een bouwwerk meer dan 10m sloopafval bevat. Dan moet u eerst een omgevingsvergunning activiteit slopen aan te vragen bij de Gemeente Sdwest Frysln.

  Meer informatie:Voor vragen kunt u bellen met de asbestdeskun-digen van de Gemeente Sdwest Frysln: Deze deskundigen vallen onder het Team handhaving en Toezicht.De heer J.A. Rienstra, tel. (0515)-489 486 of mobiel 06 129 345 20. De heer R. Blaeser, tel. (0515)-489 299 of mobiel 06 105 984 07.

  NB: bovenstaande regeling is alleen bedoeld voor PARTICULIEREN

  Asbest en Bedrijven:

  De nieuwbouw voor het Mienskipshs bij de sporthal therne verloopt voorspoedig. Het gebouw wordt uiterlijk 1 november van dit jaar opgeleverd. Er komt dan een grote zaal voor maximaal 300 mensen beschikbaar, al of niet gecombineerd met een podium. Deze zaal is zowel geschikt voor sport (o.a. volleybal, badminton, judo, karate, aerobic,jazz gym) als voor cultuur (o.a. toneel, muziek, cabaret, bridge en vergaderingen). Daarnaast is er een kleinere zaal voor maximaal 32 mensen te huur. Ook het podium is afzonderlijk te huren voor maximaal 35 mensen.

  Ook uw organisatie kan gebruik gaan maken van deze nieuwe ruimten.

  Voor meer informatie en vragen over de verhuur kunt u terecht bij de be-heerder, de heer Herman Baudet, telefoon 0515-531944 of 06-23931770, f mailen via info@utherne.nl of via contactformulier op www.utherne.nl.

  Graag ontvangt de heer Baudet uw wensen voor 15 mei a.s. Met name als u wekelijks of regelmatig gebruik wilt maken van een ruimte is het van belang dat u dat vroegtijdig aangeeft. Dan kan er een (voorlopige) urenin-deling gemaakt worden.

  Uw verzoek kunt u bij voorkeur per mail (info@utherne.nl) indienen. Het postadres is De Dassenboarch 25, 8651 CB IJlst.

  Mienskipshs therne IJlst te huur

  Het dagelijks bestuur van de gemeenteHet dagelijks bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Burgemeester Hayo Apotheker is voorzitter van het college en tijdens de raadsver-gaderingen, die eens per maand worden gehouden, is hij ook voorzitter van de gemeenteraad.

  De wethouders in het college zijn Maarten Offi nga (CDA), Gea Akkermans-Wielinga (CDA), Andries Ekhart (PvdA), Wigle Sinnema (PvdA) en Leo Pieter Stoel (VVD).

  Hoe kom ik met fracties van de gemeenteraad in contact?De gemeenteraad van Sdwest Frysln telt 10 fracties en 37 raadsleden verdeeld over grote fracties en eenmansfracties. Alle fracties vergaderen zeer regelmatig, soms wekelijks. Uiteraard tijdens de commissievergaderingen en eens per maand ook tijdens de raadsvergaderingen. Bovendien hebben de fracties ook allemaal een eigen werkkamer in het raadhuis aan de Stadslaan in IJlst. Inwoners, bedrijven, organisaties of instellingen kunnen contact zoeken met de verschillende fracties. Hieronder geven we per fractie weer via welke personen en op welke wijze het contact tot stand kan komen.

  CDABettie Tamminga. Telefoon: 06-611106979. E-mail: fractieondersteuning@cda-swf.nl. Website: www.cda-swf.nl. PvdASjoerd Tolsma. Telefoon: 0515-424104. E-mail: sjoerd.tolsma@tiscali.nl Hester Slootjes. Telefoon: 0515-575849 / 06-11426913. E-mail: hesterslootjes@hotmail.com Website: www.pvdaswf.nl. VVDBaukje Miedema. Telefoon: 0515-541799 of 06-30269762. E-mail: bmiedema@gmx.net en telefo-nisch op 0515-541799 of 06-30269762. Website: www.vvdsudwestfryslan.nl.

  FNPSicco Rypma. Telefoon: 0515-521761. E-mail: s.rypma.fnp@gemeentesudwestfryslan.nl. Via de website op Gerben Gerbrandy. E-mail: gerbengerbrandy@gmail.com.Website: www.fnpsudwestfryslan.nl

  2011 Is het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. In het hele land worden in dit kader diverse activiteiten georganiseerd.

  De gemeente Sdwest Frysln hecht een groot belang aan vrijwilligerswerk. Wij willen onze waardering graag uitspreken voor vrijwilligers-werk en willen daarom een aantal vrijwilligers-organisaties in de gelegenheid stellen om hun vrijwilliger van het jaar in het zonnetje te zetten. Wij nodigen iedere vereniging uit om n vrij-williger voor te dragen. De verenigingen zullen worden opgedeeld in negen categorien, te weten sport; jeugd en jongeren; dorpen en buurten; religieus; ouderenwerk; recreatie en ontspanning; kunst en cultuur; vorming en ont-wikkeling en overige.

  Een vereniging is volledig vrij in het maken van haar keuze. De gemeente heeft mede daarom geen criteria vastgesteld waaraan de vrijwil-liger zou moeten voldoen. In elke categorie

  tes aan een representatief aantal inwoners van de gemeente voorleggen.

  Ook de onlangs ingestelde JongerenAdvies-Raad buigt zich over het profi el van de nieuwe burgemeester. Aan de hand van alle uitkomsten, voorkeuren en suggesties zal de raad dat profi el vaststellen op 29 juni 2011.

  zal minimaal n voordracht, door middel van loting, worden geselecteerd. De betreffende vereniging ontvangt een bedrag van 150,--. Dit bedrag is naar eigen inzicht te besteden met als doel de voorgedragen vrijwilliger in het zon-netje te zetten.

  Alle verenigingen hebben onlangs een brief ontvangen met voordrachtformulier. Middels dit formulier kan een vereniging haar vrijwilliger voordragen. Een voordracht is alleen mogelijk middels genoemd formulier. Voordrachten die-nen voor 1 juni 2011 binnen te zijn.

  Mocht uw vereniging onverhoopt geen aan-vraagformulier hebben ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Sdwest Frysln, telefoon 0515-489000.

  ChristenUnieLieuwe van der Pol. Telefoon: 0515-41 5050. E-mail: lavanderpol@home.nl.Gemeentebelangen SWFHenk Hoekema en Ruurd Abma. Contactadres via de website www.gbsudwestfryslan.nl/ledenfractie.html en www.gbsudwestfryslan.nl/contact.html. J. Koudstaal. Telefoon: 0515-569908.Groen LinksGroen Links is bereikbaar via de website www.groenlinksswf.nl. Totaal LokaalKlaas Jan Semplonius. Telefoon: 0515-543749 en 06-28152300. E-mail: sportcentrumzwf@hotmail.com.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 3 MEI 2011 // PAGINA 7

  ColofonRedactieadres:Workumer Krant FrisoPostbus 78710 AA WorkumTel.: (0515) 541466Fax: (0515) 543297E-mail: frisokrant@planet.nl

  Hunias DrukkerijSpoardyk 568711 CK WorkumTel.: (0515) 541466Fax: (0515) 543297E-mail: info@huniadrukkerij.nl

  Verspreidingsgebied:Workum, It Heidenskip,Hindeloopen en deZuidwesthoek van Friesland

  Tarieven:Abonnementen 28,00per jaarPer post 42,00per jaarLosse nummers 0,85per stuk

  Aanleveren advertenties:Aanleveren van materialenmaandag voor 11.00 uur.Fouten in telefonisch opgegevenadvertenties of fouten ontstaandoor onduidelijk handschrift vande opdrachtgever(s) behoeven(worden) door ons niet te wordengecompenseerd.

  Aanleveren teksten:Aanleveren van tekstmateriaalvoor maandag 11.00 uur.

  Ingezonden stukkenIngezonden stukken, bij voorkeurdigitaal via e-mail aangeleverd,mogen maximaal 250 woordenbevatten. De redactie behoudt zichhet recht voor om zonder opgavevan redenen niet tot plaatsing overte gaan en kan niet aansprakelijkworden gesteld voor de inhoudvan het geplaatste. Er wordenmaximaal vijf ingezonden stukkengeplaatst. Ingezonden stukkenworden alleen geplaatst als zedoor de inzender zijn onderte-kend. In zeer bijzondere gevallenkan de redactie op dringend ver-zoek van de inzender besluiten denaam weg te laten, maar dezenaam moet dan uiteraard wel bijde redactie bekend zijn.

  Algemeen:Workumer Krant Friso BV kan nietaansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverdeadvertenties of het niet plaatsenvan teksten.Voor advertenties die niet op tijdbinnen zijn maandag voor11.00 uur is het risico vanplaatsing voor de klant.Kopij van activiteiten engebeurtenissen, die langer daneen week geleden hebbenplaatsgevonden wordt alleengeplaatst bij voldoende ruimte.

  Niets uit deze uitgave magworden overgenomen en/ofgekopieerd zonder schriftelijketoestemming van de uitgever. Workumer Krant Friso BV

  Mudde: in hectoliter; muddefe-arn 25 liter, in kwart mudde;muddesek sek mei in ynhldfan in mudde

  Taals

  wylsel

  Van vrijdag 1 t/m zondag 3 juli ishet Welkom in Workum weekend.Een weekend vol met verschil-lende activiteiten op het gebiedvan sport en cultuur door en voorWorkumers. Het weekend wordtnaast een gezellig gebeuren ookeen weekend waar iedereen zichkan laten zien en promoten. Hetweekend sluit aan bij het AlveMarren weekend. Veel sportacti-viteiten van de Alve Marren pau-zeren of eindigen in Workum,wat zorgt voor een grote stroommensen: naast de deelnemersook de familie, vrienden en ove-rige belangstellenden.Al een aantal oproepen zijngeplaatst vanuit de werkgroepvan Welkom in Workum. Zo krijgtde aftrap van het weekend metde botenparade op de vrijdag-avond steeds meer vorm en kun-nen ondernemingen, winkeliersen vereningen zich nog steedsaanmelden voor de markt bij hetterrein van Durk de Boer en deBlazershaven waar de botenpa-rade eindigt. Ook aanmeldenvoor de botenparade en andereactiviteiten blijft natuurlijk nogmogelijk.Zon groot evenement kan nietdraaien en een succes wordenzonder vrijwilligers. Voor hetweekend zijn we op zoek naarmensen die het leuk vinden omte helpen tijdens het weekendmet n of meerdere verschillen-de werkzaamheden. Dat kunnenkleine klusjes zijn, maar we zijn

  ook op zoek naar sterke mannenvoor de wat zwaardere klussen.Er zijn in ieder geval al een aan-tal gerichte werkzaamhedenwaar we mensen voor zoeken: -verkeersregelaars (gratis deelna-me aan een officile cursus); -opbouwen van de markt; -klaar-zetten en inrichten diverse loca-ties; -assistentie bij diverseonderdelen; -hulp in de voorbe-reiding.Voor vragen of aanmelden kunt umailen naar welkominworkum@hotmail.com of door contact op tenemen met de mensen van dewerkgroep: Theunis Wouda,Klaas de Bok, Trudi Vervaart,Lars van Dieren en Piety Bouma. Binnenkort is het uitgebreideprogramma van het weekend tevinden op www.workum.nl/wel-kom en is de unieke Workumerautosticker verkrijgbaar. Dushoudt de website in de gaten!

  Vrijwilligers gezocht voorWelkom in Workum weekend

  Bent u nieuwsgierig hoe kunst-werken worden opgebouwd danbent u op 10 mei 2011 van harteuitgenodigd om een kijkje tenemen in het atelier op de Merk17 tussen 13.30 en 15.00 uur.

  Stichting Beeldenstad Workumorganiseert op 8, 9 en 10 juli 2011een beeldhouwmanifestatie inhet stadspark te Workum. In aan-loop naar deze manifestatie isNellie Procee, studente vanCreatieve Therapie van deStenden Hogeschool, bezig ommet schoolkinderen kunst temaken voor de ouderen vanwooncentrum Nij Marinacker.

  Het gaat hier om een gespreks-bankje waar omheen drie kleur-rijke objecten komen waaroponderwerpen worden uitge-beeld. In het kader van ReWorkis gekozen voor mozaek (kapottetegels) die zijn geleverd doorenthousiaste bewoners en be-drijven van Workum. Evenalsvele andere onderdelen die voor

  het kunstwerk nodig zijn. Ditallemaal in het kader van herge-bruik.

  De locatie van de manifestatie ishet park achter wooncentrumNij Marinacker. Om de bewo-ners erbij te betrekken ontstondhet idee om hun een permanentkunstwerk aan te bieden. Doordit te laten maken door school-kinderen van groep 8 van dePipegaal, wordt ook deze doel-groep bij de manifestatie betrok-ken. Nellie Procee die het gespreks-bankje heeft bedacht en het pro-ject begeleid is met kinderenaan de slag gegaan om te beden-ken welke gedachtes kinderenwillen delen met hun overburen,de bewoners van Nij Marin-acker. Hieruit kwamen de onder-werpen muziek, natuur en liefde. Bij de start van de beeldhouw-manifestatie op 8 juli zullen deobjecten worden aangebodenaan de bewoners van Nij Marin-acker.

  Wording Beeldenstad

  Ida Hylkema

  Zwangere vrouwen die complica-ties krijgen bij de zwangerschapof de bevalling, gaan naar hetziekenhuis. Dat klinkt vanzelf-sprekend, maar dat is het langniet overal. Ria van Wier-Boumaen Jos Galema en TryntsjePostma van VerloskundigePraktijk Rnom zetten zich invoor zwangere vrouwen inZambia. Hun doel: geld inzame-len voor een moederhuis inKaoma, Zambia. Daarvoor orga-niseren ze de Moederwandelingen Moederfair op zaterdag 7 meiin Koudum.

  Ria en Jos hebben beide meteigen ogen kunnen zien hoe dezorg voor zwangere en pas beval-len vrouwen in Afrika is gere-geld. Ria, secretaris van deStichting Bouwen met Boumas,ging vorig jaar met haar vader enandere vrijwilligers naar Kaoma,waar wordt gebouwd aan ver-schillende projecten. Je doet erzoveel indrukken op. Eenmaalthuis besef je eigenlijk pas goedwat je allemaal gezien hebt, ver-telt ze.

  Vooral een bezoek aan een zie-kenhuis maakte veel indruk. VanBouwen met Boumas had zegeleerd dat concreet werken aankleine projecten zijn vruchtenafwerpt en daarom besloot zezich in te zetten voor de oprich-ting van een moederhuis bij hetziekenhuis. Ze zocht contact metJos Galema en Tryntsje Postmavan Verloskundige PraktijkRnom. Zij liepen vier wekenstage in Ghana en herkendenveel in de verhalen van Ria. Zewaren dan ook meteen bereid dekar mee te trekken. Ze wordenbij de organisatie bovendien bij-gestaan door kraamzorgorganisa-tie KraamZus en Atje Deinum,Partner in Events.

  Ons doel is om vrouwen met eenrisicovolle zwangerschap eerdernaar een ziekenhuis te krijgen,vertellen ze. Dat willen we doendoor vlakbij het ziekenhuis eenmoederhuis te realiseren, waarde vrouwen vr de bevallingkunnen verblijven. Als de beval-ling zich dan aandient, hoeven zeniet meer ver te reizen naar hetziekenhuis. Hier is dat een kwes-

  tie van Workum-Sneek per ambu-lance, maar daar kun je het ver-gelijken met Workum-Groningen,en dan op de fiets.Een bevalling is in Afrikaanselanden een risicovolle onderne-ming, zowel voor de moeder alshet kind. De cijfers liegen er nietom: in Zambia sterven 591 van de100.000 vrouwen tijdens of vlakna de bevalling. In Nederlandgaat het om 8 van de 100.000zwangerschappen. Ook de babys-terfte ligt in Zambia veel hogerdan in Nederland, al ontbrekendaarvan betrouwbare gegevens.Een moederhuis zorgt ervoor datde moeder vlak voor of zelfs tij-dens de bevalling snel naar hetziekenhuis kan. In Zambiakomen veel tienerzwangerschap-pen voor en juist deze meisjeslopen risico op complicaties.Voor hen is zon moederhuis duserg belangrijk. Maar zeker zobelangrijk is goed onderwijs voorde meisjes. Want daardoor wor-den ze mondiger en neemt hetaantal tienerzwangerschappen

  af, leggen ze uit.Voor de Moederwandeling rich-ten ze zich echter alleen op hetmoederhuis, want je kunt nietalles tegelijk. Op 7 mei staatKoudum in het teken van moe-ders, hier en in Zambia. Dedatum is bewust gekozen: denacht van 7 op 8 mei is de inter-nationale moedernacht, waarinwereldwijd aandacht wordtgevraagd voor de moedersterfte.8 Mei is het daarna Moederdag.De Moederwandeling is een wan-deling van 5 kilometer rondKoudum, speciaal bedoeld voorzwangere vrouwen en moeders.Maar ook hun partners, pakes enbeppes, kinderen en alle anderebelangstellenden zijn van hartewelkom, benadrukken de beideorganisatoren. Het is vooriedereen die zich betrokkenvoelt en graag wandelt. Vijf kilometer moet voor zwan-gere vrouwen te doen zijn, vindtJos. Daar in Afrika moeten zeveel verder. De route is boven-dien wandelwagenvriendelijk,

  en halverwege staan toiletten,lacht Ria.De Moederwandeling begint om15.30 uur vanaf De Klink. Bea-trijs Smulders, bekend verlos-kundige uit Amsterdam, geeft hetstartsein. Van 14.00 tot 18.00 uuris er bovendien een Moederfairin De Klink met zon twintig kra-men. Hier is allerlei informatiete vinden over zwangerschap,babys en alles wat daarmeesamenhangt. Zoals kraamzorg,kinder- en zwangerschapskle-ding, maar ook buikschilderen,fotografie en kinderboeken, ommaar enkele voorbeelden te noe-men. Ook zijn er verschillendeworkshops.Deelname aan de wandeling kost7,50 euro en opgeven kan terplekke of via de site www.moe-derwandeling.nl. Op deze site isook een sponsorformulier tedownloaden. De deelnemerskrijgen na afloop een goodiebagmet kortingsbonnen en hebbe-dingetjes van verschillendestandhouders aangeboden.

  Op Paasmaandag is de traditio-nele caf drive te Workumgehouden. In totaal hebben 86paren deelgenomen aan dit toer-nooi. Vorig jaar waren er ruimhonderd paren. Op de zaterdagvoor Pasen was er ook een cafdrive in Harlingen en beidenhadden last van de concurrentie.In de uitslag treft u de eerste 5paren die zijn aangevuld met deparen die lid zijn van de BCWorkum. In totaal zijn er 8 ron-den met 4 spel gespeeld. Na 4ronden stonden de damesBijlsma/Lammers aan de kop inde B-lijn. Daarna sloeg de ver-moeidheid toe. Benschop/Huniakwamen langzaam naar bovendrijven en behaalden eengedeelde tweede plaats. In de C-lijn hebben het paar Wesselius/Uges 7 ronden aan kop gestaan.In de laatste ronde hebben zijhet verknald. Zij kregen 4 nullenaan de broek. Ondanks dezeblunder zijn zij toch nog tweedegeworden.

  Groep A1 Jannie en Jan Wierts Wessels 61.022 Willem Kerver - Henk Bunt 60.253 Rik v.d.Horst WilmaSteenbergen 59.72

  4 Kees Varwijk - Karel Stricker 58.645 Wopke Stienstra-Bertus Veldman 58.0818 Wim Botter - Albertje Botter 48.8120 Bert de Boer - Minnie de Boer 47.20

  Groep B1 Arnold Beekes Fenna Beekes 60.122 Albert v.d.Kloet-v.d.Burg 59.87Dorrie Benschop Ettje Hunia 59.87

  4 Rispens Rispens 59.055 Siep en Lemmie Gielstra 58.066 Annie Bijlsma Coby Lammers 57.659 Geertje vd.Meer Gerry Woudstra 55.1012 Rigt Varwijk Marja Stricker 53.0417 Douwe en Sjoekie Folkerts 50.33Cilia Keuning Hillie Bruggink 50.33

  21 Gerben Dooper-Anja v Wigcheren 49.4231 Gerard Zweers Fia Zweers 45.4832 Kitty Bruno Emma Veldkamp 45.3140 Froukje Wiersma Henk v Krugten 33.22

  Groep C1 Koning Koning 60.352 Gretha Wesselius Dick Uges 59.183 Henk Bos Mieke Bos 55.864 Andries Groen Tonneke Groen 54.695 F. Faber T Luth 54.30Ida v.d.Werf Pe v.d.Werf 54.30

  8 Janny Deenen Meindert Deenen 51.3711 Annie de Boer Tine Nijenhuis 47.4613 Thera Verweij Feikje Kemker 46.2916 Wick Broer Willem Broer 42.1918 Rens Postma Kitty Postma 41.41

  Caf bridgedrive Workum

  Wandelen voor moeders in Afrika

  Ria van Wier-Bouma (links) en Jos Galema (rechts) zijn druk met de organisatie van deMoederwandeling op zaterdag 7 mei.

  Wie weet meer van waterpolitiein jaren 40-45Van een collega op het werkkreeg ik de Workumer krant telezen, zo schrijft ons PieterHoekstra uit Urk. Zijn specialeaandacht werd getrokken, zoschrijft hij verder, door het arti-kel onder de kop OZO koeken,een aanvulling van de hand vanJan Pieter Dykstra, ook deauteur van het gelijknamigemooie boek over Workum in debezettingsjaren 1940-1945. Het isgeen wonder dat Pieter Hoekstraspeciaal aandacht had voor ditartikel, want, zo schrijft hij ver-volgens, hij is actief in deStichting Urk in Oorlogstijd. Indat kader wil hij graag meerweten over de Duitse waterpoli-tie die actief was op hetIJsselmeer. De kans is aanwezigdat vissers over en weer Joodsemensen hebben helpen ontvluch-ten of andere verzetsactiviteitenhebben verricht. Wie kan mijmeer vertellen over de Duitsebezetting en de Canadese bevrij-ding van onze regio? Zeer waar-schijnlijk zijn wij (op Urk dus,red.) door de bevrijders vanLemmer k bevrijd. PieterHoekstra woont aan de Houtrib10, 8321 SL Urk. Telefonisch ishij bereikbaar onder de num-mers 06-51901598 en 0527-690509.Email: pieterhoekstra@urkin-oorlogstijd.nl. Graag lever ikmeer gegevens om een verhaalpassend te maken, zo besluitHoekstra.

  Toen de duiven afgelopen zater-dag in Boxtel werden gelost washet voor de derde keer op rijprima duivenweer. De lucht wasbijna onbewolkt en er stond eenmatige wind die hoodzakelijkwaaide uit meest oostelijke rich-tingen. De start van de 311 dui-ven was om precies 09.00uur, deverwachting was dat de 153 kilo-meter in ruim een uur en driekwartier zouden kunnen wordenafgelegd.Was het de beide vorige kerensteeds een duif op de Lijnbaenbij de combinatie Flapper/Mul-der die er met de winst vandoorging, ook nu moest de winnendeduif op de Lijnbaen zijn maardeze keer was het bij de over-buurman, Jack Bijlsma, die dezekeer met het goud aan de haalging. Bijlsma klokte zijn eersteduif om 10.58.25 uur, gemiddeldesnelheid 1288,581 mtr. per mi-nuut. Een mooi succes en een

  geweldige opsteker voor dezeoude rot in de duivensport. Detweede duif die in Workum arri-veerde, 20 seconden later, moestmoest bij de achterbuurman vanBijlsma zijn. J. Bouma was hetdie deze keer het zilver voor zijnrekening nam. De plaatsen driet/m vijf waren voor de weer sterkvliegende D. Dam, zes voor H.Kurpershoek en de combinatieDe Groot/De Jong was ook nuweer nadrukkelijk aanwezig inde top tien met geklasseerde dui-ven op de zevende t/m de tiendeplaats.

  Uitslag: J. Bijlsma 1, 27, 36; J.Bouma 2, 46, 47; D. Dam 3, 4, 5; H.Kurpershoek 6, 30, 50; De Groot/De Jong 7,8, 9; Flapper/Mulder13, 26, 37; H. Folkertsma 19, 56,62; Th. Wouda 49, 72, 73; H.Mulder 65, 82, 85; G. Yntema 67,83; J. Reitsma 71, 97; Ch. v.d. Veer103.

  Vlucht Boxtel boppeslach Bijlsma

  Op Paaszondag werd op de tennisvelden van de Rekke in Workum de strijd om het Gouden Paasei gestreden. Een grote club jeugdige tennis-helden mocht, met het zonnetje hoog aan de hemel, laten zien wat ze de afgelopen tijd zoal aan vaardigheden had geleerd. In kleine groepjes wer-den verschillende onderdelen afgewerkt: bal vlak over het net slaan, lege flesjes kegelen, mik in de hoepels, balletje hooghouden en jeux des ten-nisboules. En er vielen nogal wat punten te verdienen. Een waar schouwspel voor het aanwezige publiek, dat onder het genot van onder anderekoude drankjes de benodigde technieken doornam. Aan het eind van de middag werden de punten opgeteld, waarna Amber Fraiquin er met hetGouden Paasei vandoor ging. Een gezellige en sportieve middag dat zeker weer een vervolg krijgt!

  Tennisstrijd om het Gouden Paasei

  In de week van 18 tot en met 23april kwamen de bestuurders enenkele vrijwilligers bij jullielangs de deur met rollen toilet-papier. Onder het motto: Veeg jerijk starten zij enthiousiast deverkoop van de voorraad vancirca duizend pakken van ditbruikbare zachte hulpmiddel.

  Dat de verkoop en de behoefte zogroot zou zijn in onze ijsstadWorkum durfden wij niet tebevroeden en hadden we zekerniet verwacht. Binnen vierdagen was alles foetsie! Mooi

  toch zullen jullie denken warehet niet dat wij een deel van debuurten in Workum niet hebbenkunnen bezoeken. Dat spijt onsverschrikkelijk temeer omdatdaar mogelijk nu oude krantende taak van ons wc papier heeftovergenomen en die mensen hunsteun aan de IJsclub niet hebbenkunnen geven.

  In een inderhaast opgeroepenbestuursvergadering hebben wijbesloten om u via deze weg hier-van te informeren en hopen datbij een eerstvolgend evenement

  welke door de IJsclub zal wordengeorganiseerd u wel te kunnenbenaderen voor diensten ofsteun.

  Mocht bij u toch de wens zijn omnog in deze veeg je rijk-actiemee te kunnen doen, dan kan eraltijd een respectabele bestel-ling bij n van de bestuursledengedaan worden en zal in debehoefte kunnen worden voor-zien.

  Bij dezen willen we vooreersttoch iedereen bedanken voor de

  spontane medewerking en daar-door het succes van deze aktie.Trots mag deze IJsclub strakszijn op hun nieuwe clubgebouwen de manier hoe deze tot standis gekomen. Gelijktijdig met deSuydersee Kuiertocht op 11 junizal op een toepasselijke manierhet nieuwe gebouw geopendworden en voor ieder te bezichti-gen zijn. Het programma ronddeze dag zal op korte termijnsamengesteld worden en viadeze krant onder uw aandachtgebracht worden.

  IJsclub Workum

  Beste bewoners van Workum! Het was geweldig!

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 3 MEI 2011 // PAGINA 8

  Sjoch foar mear ynformaasje oer jo gemeente op www.gemeentesudwestfryslan.nl

  Voor alle commissies geldt:Tijdstip 19.30 uurLocatie Raadszaal IJlst, Stadslaan 75

  Agenda Kommisje Doarp, Std en OmkritenDatum: dinsdag 10 mei 2011

  Ingekomen stukken - Brief van Coperatie ParkeerService.- Van nulmeting naar een nieuw woningbouw-

  programma.

  Raadsvoorstellen- Bestemmingsplan Heeg.- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen

  ten behoeve van de uitbreiding van het vee-houderijbedrijf op het perceel Hemert 13 te Burgwerd.

  - Bestemmingsplan Sperkhem-Tuindorp.

  Overig behandelpunt- Voorbereiding ontwikkeling locatie Het Perk te Sneek.

  Agenda Kommisje Boarger en MienskipDatum: woensdag 11 mei 2011

  Ingekomen stukken - Ynvestearringsympuls doarpshzen/MFSs

  Wymbritseradiel.

  Openbare commissievergaderingen- Convenant Wonen, Welzijn en Zorg SWF. - Plan van aanpak Impuls Brede Scholen,

  Sport en Cultuur in Sdwest Frysln!- Natuur- en Milieueducatie.- Stipepunten mantelzorg & vrijwillige inzet

  Timpaan Welzijn.- Plan fan oanpak foar de harmonisearring

  fan it subsydzjebelied foar doarpshzen en wykgebouwen.

  Raadsvoorstellen- Notitie Kernenbeleid. - Nulrapportaazje Frysk Taalbelied. - Startnotitie nota Museumbeleid.- Startnotitie kadernota sport.

  Agenda Kommisje Bestjoer en FinnsjesDatum: donderdag 12 mei 2011

  Ingekomen stukken- Invordering gemeentelijke belastingen: a. Leidraad invorderingen gemeentelijke

  belastingen. b. Reglement voor de automatische incasso

  van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Sdwest Frysln.

  - Integrale Veiligheidsrapportage 2010 ge-meente Sdwest Frysln en Jaarwerkplan Politie 2011.

  Overig behandelpunt- Notitie Ontwikkelingen bestuurlijk Frysln.

  Raadsvoorstellen- Vaststellen defi nitieve gemeentenaam. - \Begrotings- en voorwaardencriterium jaar-rekeningen 2010.- Reglement van Orde voor de raad en de

  raadscommissies.- Werkgeverscommissie griffi e. - Instellen rekenkamer en vaststellen verorde-

  ning Vergoeding leden rekenkamer.

  Voor belangstellenden liggen op de stukken, op de gemeenteloketten, ter inzage die betrekking hebben op deze vergaderingen.

  DIGITALE INFORMATIE:Via de hoofdpagina van de gemeentelijke web-site, www.gemeentesudwestfryslan.nl, kunt u de agendastukken digitaal raadplegen via de link vergaderdata en -stukken. De vergaderingen kunnen live worden gevolgd via de link verga-deringen live.

  SPREEKRECHT:Op de vergaderingen van de raadscommissies kunt u gebruik maken van uw spreekrecht.Degene die van het spreekrecht gebruik wil ma-ken, meldt dit binnen een redelijke termijn voor de aanvang van de vergadering aan de griffi er van de commissie. Dit kan via telefoonnummer 0515-489194 of u stuurt een mail naar griffi e@gemeenteswf.nl. U vermeldt daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren.

  OMGEVINGSVERGUNNINGAANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

  Bolsward, Gasthuissingel 24 - Vergunningaan-vraag voor het verbreden van de in-/uitrit. (25-04-2011)Hemelum, De Maren 29 - Vergunningaanvraag voor het vergroten van de woning. (19-04-2011)Hindeloopen, Schoolstraat 1 - Vergunning-aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel. (19-04-2011)Hindeloopen, Spinhuisstraat 9 - Vergunning-aanvraag voor het plaatsen van een speeltoe-stel. (20-04-2011)Hindeloopen, Spinhuisstraat 9 - Vergunning-aanvraag voor het plaatsen van een schutting. (20-04-2011)Koudum, Tjalke van der Walstraat 29 - Vergun-ningaanvraag voor het uitbreiden van de ma-nege. (20-04-2011)Makkum, Workumerdijk - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een viskiosk op het haven-terrein in strijd met het bestemmingsplan. (21-04- 2011)Scharnegoutum, Ivige Leane 11 - Vergunning-aanvraag voor het plaatsen van een carport. (25-04-2011)Scharnegoutum, Lange Achte 33 - Vergun-ningaanvraag voor het vergroten van de garage. (19-04-2011)Sneek, De Ruter 16 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een kap op de garage. (20-04-2011)Sneek, Harste 5 - Vergunningaanvraag voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal. (12-04-2011)Sneek, Kolmeer 34 - Vergunningaanvraag voor het vergroten en verhogen van de bijkeuken en garage. (21-04-2011)Sneek, Vliestroom 16 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een carport naast de garage.(19-04-2011)Sneek, Volland 19 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel. (21-04-2011)

  Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informa-tie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct be-trokken hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aange-vraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  ONTWERP-ONTHEFFINGSBESLUITSneek, Groen van Prinstererstraat 2- Ontwerp-Ontheffi ngsbesluit artikel 2.12 Wabo voor het verbouwen en uitbreiden van de garage.

  In het kader van de procedure kunnen be-langhebbenden op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht binnen twee weken na de verschijningsdatum van deze pu-blicatie hun zienswijze tegen het voornemen tot het verlenen van deze ontheffi ng schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA SNEEK. Gedurende deze termijn ligt het inge-diende bouwplan ter inzage bij de gemeentelo-ketten

  VERLENGING BESLISTERMIJNBurgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-vingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.Heeg, It Eiln 67 - Verlenging beslistermijn voor de verbouw van het MFC It Heechhs. (26-04-2011)Sneek, Bredyk 4 - Verlenging beslistermijn voor de uitbreiding en renovatie van de school en het maken van een in/-uitrit. (28-04-2011)Sneek, Noardwei - Verlenging beslistermijn voor de bouw van 39 koopwoningen en 41 huur-woningen. (10-05-2011)

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek.

  VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGGaastmeer, Munkedyk 44 - Verleende vergun-ning voor het vergroten van de kap op de wo-ning. (22-04-2011)Hindeloopen, Nieuwe Weide 1 - Verleende vergunning voor het verwijderen van asbesthou-dend zeil in de kelder. (22-03-2011)Hindeloopen, Oude Weide 25 - Verleende ver-gunning voor het wijzigen van het gebruik van een gebouw. (14-04-2011)Kimswerd, Greate Pierwei 11 - Verleende vergunning voor het verwijderen van asbest. (21-04-2011)Koudum, Groote Wiske 1 - Verleende vergun-ning voor het plaatsen van 2 informatieborden, tijdelijk tot uiterlijk 30-09-2011. (14-04-2011)Koudum, Smidsweg 17 - Verleende vergunning voor het verwijderen van asbesthoudende pla-ten op schuur en afdak. (22-03-2011)Koudum, Spoarleane 23 - Verleende vergun-

  ning voor het slopen van de boerderij. (21-04-2011)Koudum, Swanneblom 12 - Verleende vergun-ning voor het plaatsen van een dakkapel over 2 woningen. (21-04-2011)Molkwerum, Stationswei 42 - Verleende ver-gunning voor het verwijderen van asbestplaten en het vervangen door nieuwe. (22-03-2011)Parrega, Trekweg 1 - Verleende vergunning voor het verwijderen van asbesthoudende golf-platen van de ligboxenstal. (12-04-2011)Pingjum, Nesserlaan 3 - Verleende vergunning voor het vervangen van asbestvrije golfplaten. (12-04-2011)Schettens, Filenserwei 6 - Verleende vergun-ning voor het slopen van de bovenbouw van de schuur, 2 betonnen mestsilos en het verwijderen van asbesthoudende dakbeplating van de lig-boxenstal en de nieuwbouw van de ligboxen-stal. (26-04-2011)Sneek, Offi ngawiersterleane 1 - Verleende vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van de woning. (27-04-2011)Tirns, Kilewierwei 1 - Verleende vergunning voor het milieuneutraal uitbreiden van de inrich-ting door middel van een extra mestvergistings-silo. (26-04-2011)Warns, Buorren 4 - Verleende reguliere bouw-vergunning 2e fase voor het plaatsen van twee windturbines. (20-04-2011)Witmarsum, Schoolstraat 23 - Verleende ver-gunning voor het verwijderen van asbest uit de woning. (21-04-2011)Workum, Snakkerburren 9 - Verleende vergun-ning voor het vervangen van dakpannen. (19-04-2011)Ypecolsga, nabij nummer 20 - Verleende vergunning voor het maken van een rotonde. (26-04-2011)Ypecolsga, nr. 8a - Verleende vergunning voor het plaatsen van 2 informatieborden, tijdelijk tot

  uiterlijk 30-09-2011. (14-04-2011)Ysbrechtum, Thaborwei 10 - Verleende ver-gunning voor het vervangen van de bestaande melkput door een transparant tussenlid en het realiseren van een sanitaire ruimte in de lig-boxenstal. (20-04-2011)

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek.

  APV VERGUNNINGAANVRAAG APV VERGUNNING

  Ver. Sneker Zakenlieden i.s.m. Sneek Promo-tion - Vergunning aanvraag voor de organisatie van het TROS Muziekspektakel op het Marti-niplein te Sneek, 31 mei 2011 tussen 19.00 en 23.00 uur. (26-04-2011)St. Heechspanning - Vergunning aanvraag voor het houden van het evenement Heechspanning in het centrum van Heeg 2 juni 2011 tussen 12.00 en 21.00 uur. (april 2011)Bar t Ouwe Vat - Vergunning aanvraag voor het ten gehore brengen van muziek op de 1e Oosterkade (8601) op 6 augustus 2011 tussen 20.00 en 02.00 uur, 7 augustus 2011 tussen 15.00 en 22.00 uur, 8 augustus 2011 tussen 22.00 en 02.00 uur en 10 augustus tussen 15.00 en 22.00 uur. (26-04-2011)St. Sneek Promotion - Vergunning aanvraag voor het houden van een vlootschouw d.d. 05-08-2011 in de Kolk en omliggende grachten van 14.00 tot 23.00 uur. (26-04-2011)

  INZAGE EN INFORMATIE Deze aanvragen liggen gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren brengen bij de burgemeester van de gemeente Sdwest Frysln. Voor inlichtingen kunt u contact opne-men met de afdeling Publiek/team Omgeving tel. (0515) 48 90 00.

  VERLEENDE APV VERGUNNINGVergunning (datum tussen haakjes = datum bekendmaking) is verleend aan: Tentcommissie/Kaatsvereniging Arum voor het organiseren van de Arumer Merke op o.a. de sportvelden in Arum, gebruikmakend van een feesttent, van 29 juli t/m 1 augustus 2011 (22-04-2011);St. Int. Menno Simons Centrum voor de ope-ning van Menno 2011 tentoonstelling gebruik-makend van een feesttent aan It Fliet in Witmar-sum op 13, 14 en 15 mei 2011 (22-04-2011);Kulturele Kommissie Pingjum voor het orga-niseren van de Merke op het sportterrein in Pingjum, gebruikmakend van een feesttent, van 2 t/m 4 september 2011 (22-04-2011).Vereniging Pieremachochel Rock voor het organiseren van het evenement Pieremacho-chelrock te Oppenhuizen op 27 mei 2011 tot en met 29 mei 2011. (26 april 2011)

  BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoem-de verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van bekendma-king. Het bezwaar richten aan het college van

  burgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  SPOEDAls er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden

  VERORDENINGEN ENREGLEMENTEN

  LEIDRAAD INVORDERING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln maakt be-kend dat zij op 29 maart 2011 de Leidraad in-vordering gemeentelijke belastingen gemeente Sdwest Frysln 2011 heeft vastgesteld.

  REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln maakt be-kend dat zij op 29 maart 2011 het Reglement automatische incasso gemeentelijke belastingen gemeente Sdwest Frysln heeft vastgesteld.

  BESTEMMINGSPLANONTWERP WIJZIGINGSPLAN GOAIJENGEAMIEDEN 2 TE GONGA

  Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een ontwerp van het wijzigings-plan Goaijengeamieden 2 te Gonga hebben voorbereid.

  INHOUDHet wijzigingsplan betreft het wijzigen van de bestemming Agrarisch in de bestemming Wo-nen-Woonboerderij van genoemd perceel.

  TER INZAGEHet ontwerp van dit bestemmingsplan ligt met ingang 6 mei 2011 t/m 16 juni 2011 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten.Het ontwerp is tevens te bekijken op onze web-site: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plan-nen in procedure/ontwerp en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl

  REAGERENGedurende bovengenoemde termijn kan een ie-der schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerp-wijzigingsplan naar voren brengen. Uw reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Om praktische redenen verdient het aanbeve-ling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzagetermijn. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer B. de Jong van de afdeling Backoffi ce Ruimtelijke Ordening, telefoonnummer 0515-489000.

  MEDEDELINGENHANDHAVING

  Het college heeft op 21 april 2011 het besluit

  genomen om de eigenaar van de woning op het adres Terpweg 5 te Wons, wonende op het adres P. van Zoonenstraat 8 te Winkel, aan te schrijven op grond van artikelen 1a lid 1 en 7b lid 2 van de Woningwet, artikel 3:25 lid 1 van het Bouwbesluit, artikel 5.1.1. van de bouw-verordening, artikel 125 van de Gemeentewet juncto artikel 5:32 en volgende van de Alge-mene wet bestuursrecht, om vr 1 juli 2011 zodanige voorzieningen te treffen, zodat zijn/haar woning zal voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, de Woningwet en de bouwveror-dening. Mocht de eigenaar van de woning niet , niet tijdig of niet naar behoren aan zijn verplich-tingen voldoen dan is hij/zij, gelet op de aard en ernst van de overtreding, een dwangsom verschuldigd van 2.500,00 per week of gedeelte van een week met een maximum van 25.000,00.

  MILIEUMELDINGEN MILIEU

  Bolsward, Snekerstraat 7 - melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer voor het oprichten van een super-markt (30-03-2011)

  VERKEERPARKEERVERBOD BEIDE ZIJDEN THOMASSTRAAT TE BOLSWARD

  Burgemeester en wethouders van Sdwest Frys-ln maken bekend dat zij bij besluit van 7 april 2011 hebben besloten om:- een parkeerverbod in te stellen aan beide

  zijden van de Thomasstraat te Bolsward.

  TER INZAGEHet besluit ligt met ingang van 6 mei t/m 16 juni 2011 ter inzage bij de gemeenteloketten.

  REAGERENDegene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit een bezwaar-schrift indienen bij het college van burgemees-ter en wethouders van Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de maat-regel waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit waartegen het is gericht niet. Hiertoe kan, indien tegen dit besluit bezwaar is gemaakt en onverwijlde spoed dat vereist, op verzoek van de belanghebbende een voorlopige voor-ziening worden getroffen door de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

  STREMMING SPOORWEGOVERGANG MADENLAAN TE HINDELOOPEN

  In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de spoorovergang in de Madenlaan te Hinde-loopen wordt deze voor alle verkeer gestremd.De werkzaamheden worden uitgevoerd in nacht van donderdag 19 mei van 22.30 uur tot vrijdag 20 Mei 06.00 uur. De werkzaamheden worden uitgevoerd Structon Rail Oost te Nijmegen in opdracht van Prorail te Zwolle. Voor meer in-formatie kunt u bellen met Harm Wiessenberg, Werkvoorbereider Baan, 024 - 700 21 52 of mob. 06 - 11 30 82 23

  www.nachtvandevluchteling.nlis mediapartner van de Nacht van de Vluchteling

  LOOP MEE IN DE NACHT VAN DE VLUCHTELING

  ROTTERDAM - DEN HAAG 18 - 19 JUNI 2011

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 3 MEI 2011 // PAGINA 9

  Dit jaar werd het Oranjetoernooiin een iets kleinere vorm georga-niseerd. Doordat er bijna geenanimo kwam van de aangeschre-ven verenigingen en wij onzejeugd deze voetbaldag niet wil-den onthouden, waren wijgenoodzaakt om het toernooi ineen mixvorm met eigen spelerste organiseren. Mede door hetmooie weer werd het ondankshet eigen karakter een geweldigsucces. Voor de D-, E- en F-pupillen wer-den er dus poules samengesteld.De F-pupillen werden opge-

  splitst in twee afzonderlijke pou-les, waarbij de poulewinnaarsgingen strijden om de medailles.De E-pupillen speelden in hunpoule met vier teams twee keertegen elkaar. De D-pupillenspeelden in een poule met zesteams n keer tegen elkaar.Natuurlijk was er tussen de wed-strijden door voor de jeugd degelegenheid om de smakelijkepannenkoeken (gebakken dooronze activiteitencommissie) tenuttigen. Alle deelnemers kre-gen voor hun inzet herinnerings-vaantjes uitgereikt.

  Oranjetoernooi 2011

  Bij de F-pupillen werd Heerenveen kampioen. Zij werden eerste inhun poule en speelden de finale tegen Groningen. Deze werd in eenspannende krachtmeting uiteindelijk met 3-1 door Heerenveen gewon-nen. Op foto: Rients, Luut, Jorrit, Marten, Joris, Jurre en Thijs Jan.

  Bij de E-pupillen werd Engeland met vlag en wimpel kampioen. Nahun zes wedstrijden stonden zij ongeslagen met 18 punten bovenaan.Zij hadden maar liefst acht punten voorsprong op Duitsland dattweede werd. Op foto: Jorrit, Nynke, Beau, Broer Wiebe, Wytze,Dietmer en Kjertil.

  Bij de D-pupillen werd Barcelona kampioen. Zij speelden zoalsgezegd elk vijf wedstrijden en wonnen daarvan vier keer. Met 12 pun-ten werden zij nipt kampioen voor Arsenal dat 11 punten behaalde. Opfoto: Jan Wytze, Douwe, Lars, Wisse, Wilco en William.

  Jacob Bouwhuis

  Sommige raadsleden vroegenzich tijdens het vragenuurtje tij-dens de gemeenteraadsvergade-ring van vorige week donderdag-avond af hoeveel externe krach-ten er vanaf de start van de nieu-we gemeente werkzaam zijngeweest en welk prijskaartjedaaraan hangt. Germ Gerbrandy(FNP) had berekend dat de vijfoorspronkelijke fusiegemeententezamen 760 ambtenaren indienst hadden, terwijl we nu nade herindeling op 900 medewer-kers zitten. Volgens hem lijkt ditniet op de verwachte afname vanpersoneel die tijdens het fusie-proces is voorgespiegeld. Welerkende hij dat de voormaligegemeenten destijds veel externekrachten inhuurden en bepaaldewerkzaamheden uitbesteeddenaan derden.

  Volgens wethouder Leo PieterStoel telt de organisatie op ditmoment 38 vacatures, zowel vol-tijds als deeltijds banen, diemoeilijk of onmogelijk in te vul-len zijn vanuit het bestaandepersoneelsbestand. Om de leem-

  tes op te vullen heeft de fusiege-meente de eerste drie maandenvan haar bestaan 107 externemensen ingehuurd voor verschil-lende functies waarbij gedachtmoet worden aan tijdelijke brug-wachters, aan ambtenaren dieplekken invullen die later doorvaste ambtenaren zullen wordenbezet en aan mensen die voorlo-pig nodig zijn vanwege het extrawerk dat door de fusie is ont-staan. Van de beschikbare 3,8miljoen is inmiddels 8 tongebruikt. Het streven is en blijftdat er op termijn wordt bezui-nigd op de personeelslasten doorminder externe krachten tijde-lijk in dienst te nemen.

  Ook de harmonisatie van ver-schillende sectoren binnen deorganisatie vergt nog handenvolwerk. Dat vond Lucy Postmus(FNP) ook. Zij merkte op dat erbinnen de gemeente nog steedsgrote verschillen bestaan binnenhet schoolzwemmen. Waar in hetene geval de schoolkinderen gra-tis het water induiken, moetenandere schoolzwemmers betalenvoor de lessen. Niemand weetinmiddels waar men aan toe is.

  Zolang er nog geen harmonisatieis op dit onderdeel achtte zij hetraadzaam om via een publicatiede bevolking in kennis te stellenvan de huidige situatie en aan-gaande de vraag wanneer denieuwe gelijkluidende regelingin werking gaat treden. Een uni-forme regeling vergt te veel tijdom die op korte termijn te reali-seren, aldus wethouder AndriesEkhart. Het is de bedoeling omin 2012 te komen tot een gelijk-luidende regeling voor hetschoolzwemmen en zo mogelijkvoor aanvang van het nieuweschooljaar.

  In de gemeente worden in 2011een aantal onderhoudswerkenaan de openbare verlichting uit-gevoerd. Het gaat om het weg-werken van onderhoudsachter-standen in de openbare verlich-ting. Afgelopen donderdagavondmaakte de raad van SdwestFrysln financile middelen vrijvoor werkzaamheden in Sneek.Het betreft achterstanden bijdiverse hoofdontsluitingswegenin de binnenstad, diverse stratenvan het industrieterrein deHemmen en andere wijken aan

  de rand van Sneek. Het gaat omhet ondergrondse werk voor devervanging van 440 lichtmastenen 350 lichtarmaturen. Doorgebruik van LED-lampen wordteen energiebesparing bereiktvan ruim 30.000 Kwh. De voorma-lige gemeente Sneek had trou-wens al middelen gereserveerdvoor deze klus die 160.000 eurozal vergen.Volgens Klaas Jan Semploniusvan Totaal Lokaal zijn er in hetverleden door andere fusiege-meenten meer onderhoudsplan-nen in het kader van straatver-lichting gemaakt, waaronder hetaanpakken van de straatverlich-ting van Hindeloopen. Via eenmotie riep hij het college op omin het kader van bezuinigingeneerst met een totaalplan voor dehele gemeente te komen. Hetplan Sneek moet in eersteinstantie worden uitgesteld enpas na totale inventarisatie zalde raad dan bekijken welk ver-lichtingsplan als eerste dient teworden uitgevoerd. In de ogenvan de meeste andere fractieswas een keuze voor uitstel eentotaal verkeerde en opschortenvan noodzakelijk onderhoud aan

  straatverlichting kan leiden totongelukken en calamiteitenwaarvoor een gemeente aanspra-kelijk kan worden gesteld.

  De gemeente Sdwest Frysln isrijk aan cultureel erfgoed.Landelijk staat de gemeente opde twaalfde plek qua aantalrijksmonumenten en op nummern qua aantal beschermdestads- en dorpsgezichten. Dit isprachtig, maar het schept ookverplichtingen. In de program-mabegroting is opgenomen dathet van groot belang is dezemonumenten als cultuurhisto-risch erfgoed te behouden.Daarom neemt de gemeente zichvoor om met behulp en steun vanandere overheden zich in tespannen om aan de zorg voor demonumenten zo goed mogelijkinvulling te geven. Een eerstebelangrijke stap in die richting ishet vaststellen van de Startno-titie Erfgoedvisie. Voor bijeen-komsten, inhoudelijke begelei-ding door experts, dataverzame-ling, analyse en het uiteindelijkeboekwerk heeft het college15.000 euro nodig.De raad had er geen moeite mee.

  Sdwest Frysln kent veel vacatures

  Albert Schootstra

  De Koninginnedag was zaterdageigenlijk nog maar pas begonnenof de vlaggenstok op de toren vande Gertrudis begaf het in eenrukwind. Geen vlag op de torendus maar dit feit was absoluutniet tekenend voor het verdereverloop van de Koninginnedag inonze stad. Het was namelijk eenschitterende dag, of eigenlijkdagen, want vrijdagavond ginghet feest in de grote tent op deStedsple al van start met ondermeer het touwtrekken en zondag-morgen eindigde het pas met eeninspirerende kerkdienst onderleiding van dominee LenekeMarchand. Voor deze dienst hadde organiserende StichtingWorkum Bruist ruim baan gege-ven aan het Oecumenisch Over-leg Workum, onder verantwoor-delijkheid waarvan de kerk-dienst werd gehouden. Koningin-nedag 2011 zal in onze stad noglang herinnerd worden als eenperfect feest. Het was geweldig!

  Plaatsvervangend voorzitterJeltje Wouda van Workum Bruistzondagmiddag in een terugblik:It wie tige slagge. Der hawwe insoad minsken west en dat betsjutdat wy dochs wol yn in behoeftefoarsjogge en dat wat wy organi-searre hawwe oanslt by wat deminsken graach wolle. Wy hawwefan alles sjoen en meimakke ender wiene minsken fan hiel jongoant hiel ld. De sfear wie goeden der hat bygelyks hielendalgjin trammelant west, freedtejnen sneontejn ek net. Mar boppealles binne wy sa bliid mei dedonaasjes dyt wy krigen hawwe,want oars hiene wy dit net orga-nisearje kinnen. Een zeer tevre-den plaatsvervangend voorzitterdus en dat zeer terecht. Voor demanier namelijk waarop het opzichzelf ook al aansprekende

  programma naar voren werdgebracht verdient WorkumBruist alle lof. Werkelijk van hethoogste niveau! Het is daaromgoed de namen van WorkumBruist eens naar voren te bren-gen. Henny de Jong is voorzitter,zij kon het weekeinde niet aan-wezig zijn wegens familieom-standigheden. Triest, maar alsvoorzitter werd zij op zeer stijl-volle wijze vervangen door JeltjeWouda, normaal gesprokensecretaris. Martin Groen is pen-ningmeester en als leden makenAlfred Yntema, Atsje Jansen,Roelof Fopma, Lydia Altenburgen Willem de Vries deel uit vanhet gezelschap dat het afgelopenweekeinde weer zo veelWorkumers aan zich heeft ver-plicht.

  Maar die lof geldt ook voor DiscoSilver uit It Heidenskip die op zoprima wijze tekende voor hetgeluid in de tent, voor mannen-koor Laus Deo, voor de MalletPercussion Group, voor de cover-band Big Bird en voor dj WillemTwijnstra. Maar ook voor eenkoperensemble bestaande uitleden van Crescendo uit Workumen Studio uit It Heidenskip datonder leiding van LeendertSchller de liederen in de kerk-dienst zo prachtig begeleidde envoor Attie Nicolaij-Soepboer diede collecte tijdens de dienst,voor het zogenaamde Aanloop-huis in Leeuwarden dat door dekerken aldaar is opgericht enwaar daklozen in de weekendseen luisterend oor, eten, eventu-eel kleren en bovenal een thuisen warmte kunnen vinden, zowarm en aansprekend inleidde.De Workumse Attie Nicolaij wastot voor kort cordinator bij ditAanloophuis dat geen daklozen-opvang is zoals het Leger desHeils, maar dat wel de enigeinstelling in Leeuwarden is die

  in de weekends aan daklozeneen veilige haven biedt. Maarook lof voor OEPS dat het knutse-len voor de kinderen met alsthema Vreemde vogels bege-leidde. Dit thema, Vreemdevogels dus, was tevens het themavan de door Workum Bruist optouw gezette programmaonder-delen en ook van de kerkdienst.In die kerkdienst waren enkeletoneelspelers als vreemde vo-gels te bewonderen.

  Het is in deze kolommen vakergeschreven: het is zo gemakke-lijk om een mooie Koninginne-dag te consumeren zonder er bijna te denken hoeveel werk ervoor verzet moet worden voorzoiets ook daadwerkelijk kan. Endaarom nogmaals een grotepluim op de hoed van degenendie hierboven zijn genoemd envooral ook op die van de hier ten onrechte niet genoemden.Wy hawwe echt in moaie

  ploech, aldus Jeltje Woudazaterdagmorgen. Elts dochtnammentlik de dingen drt ergoed yn is. En in haar officileopeningswoord stelde ze dat itde keninginne spite sil dat se neiWeert moat. Wat soe se it hjirprachtich fn hawwe. Uiteraardbedoelde Jeltje Wouda dit alskwinkslag maar ze gaf daarmeetoch een prima overzicht van deeven mooie dag die Workum opdat moment nog wachtte. Super!

  Een stralende KoninginnedagPrijswinnaarsHet geanimeerd verlopentouwtrekken werd vrijdag-avond gewonnen door deploeg van fietsmakerij JanFr Scheltema. De ploeg vanSpoarsicht werd tweede.Vorig jaar was de ploeg vanSpoar de sterkste en hetjaar daarvoor toen hettouwtrekken voor het eerstop de rol stond grepen defytsmakkers ook de hoogsteeer. Een ter plekke samenge-stelde gelegenheidsploegvan losse touwtrekkers ende Flinstones, een ploeg diegrotendeels bestaat uitleden van de familie Yn-tema, completeerden hetdeelnemersveld van vierploegen.

  Bij de optocht onder leidingvan de Mallet PercussionGroup door de stad waarbijde kinderen waren verkleedwerden de prijzen als volgtverdeeld: 1. Djoeke enBaukje Bosje, 2. JannieNijdam, 3. Rixt van der Goot,4. Sijbrand Koek. Jorn vander Meer greep de hoogsteeer bij de kleurplaten voorde oudere kinderen. Bij dejongere kinderen won op ditonderdeel Amy Berk, tweedewerd Denise van der Meeren derde Tine de Lange. BijMinute to win it werd deeerste prijs gehaald door hetteam woartels en beantsjesdat bestond uit Wim Zwaan,Peter Yntema en KeesFolkertsma.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 3 MEI 2011 // PAGINA 10

  Een zonovergoten Koninginnedag

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 3 MEI 2011 // PAGINA 11

  Voor de tweede opeenvolgendekeer is aan Bibliotheken Sd-west Frysln het landelijk kwali-teitskeurmerk Openbare Biblio-theken uitgereikt.Het keurmerk is onderdeel vaneen landelijk certificeringproceswaarbij de Vereniging van Ne-derlandse Gemeenten en deVereniging van Openbare Biblio-theken kwaliteitsafspraken heb-ben gemaakt waar alle Neder-landse bibliotheken aan moetenvoldoen. Om de kwaliteit van hetbibliotheekwerk te waarborgenen de bedrijfsvoering voor subsi-diegevers en klanten transparan-ter te maken worden eisengesteld aan de bibliotheek. Ditcertificaat wordt een voorwaar-de om aan het landelijk netwerkvan bibliotheken deel te nemen.De certificeringnorm met betrek-king tot het landelijk kwaliteits-

  keurmerk is naar aanleiding vanervaringen uit de vorige periodeverbeterd.De nadruk ligt nog meer op dekwaliteit van de dienstverlening,alsmede de innovatiekracht vande bibliotheek. Daarnaast iszorgvuldig gekeken naar wat demedewerkers daadwerkelijk methet beleid doen.Uiteraard blijven hoofdpuntenals dienstverlening, collectie,spreiding van vestigingen enopeningstijden van groot belang.Ook de tevredenheid van klan-ten, medewerkers, partners engemeentes is een punt van aan-dacht.Met een uitvoerige audit zijn aldeze onderdelen gescreend enbeoordeeld. Bibliotheken Sd-west Frysln voldoet aan deeisen en daarmee aan de lande-lijke certificering.

  Certificering kwaliteitskeurmerk bibliotheken Sdwest Fryslan

  Over het weer kon niemand watte klagen hebben want het waswerkelijk een prachtige eerstepaasdag. Beter weer kun je je alsbestuur niet wensen om eenponywedstrijd te organiseren ophet terrein van de Morraruters.Op zondag 24 april konden alleruiters en amazones in de ver-schillende disciplines aan destart komen. Iris Vinkx kwamnaar Koudum met haar beideponys en startte met allebei inde klasse M1 cat D. Met haarpony Zidane scoorde Iris in deeerste proef een 1e prijs met 192pnt (1wp), haar tweede proefwerd beloond met een 2e prijsmet 183 pnt (1wp). Met MoonlightShadow behaalde Iris in de eer-ste proef 182 pnt (1wp) en een 2eprijs, voor haar tweede proefkreeg ze de 3e prijs met 178 pnt (-wp). Iris Vinkx sprong metMoonlight Shadow ook nog in deklasse L cat D en was foutloos endit leverde haar nog eens de 2eprijs op, in totaal dus 5 linten.Amarins Stobbe en Wonderboyv/d Leijensefinne behaalde in deklasse M1 cat D in de eersteproef 180 pnt (1wp). VoorMichelle Konst en haar ponyNikos was er in de klasse M2 catD een 1e prijs in de tweede proefmet 175 pnt (-wp).In de klasse B cat B scoordeLianne v/d Meer met haar ponyMadonna twee keer de 1e prijsmet 190 pnt (1wp) en 184 pnt(1wp). Annelies Yntema metRianca behaalde in de eersteproef de 2e prijs met 184 pnt(1wp). In de klasse B cat Cbehaalde Janita Wildschut methaar pony Goldfever in de eersteproef een megascore van 212 pnt(3wp), daarvoor kreeg ze natuur-lijk de 1e prijs, ook haar tweedeproef werd beloond met een 1eprijs met 192 pnt (1wp).Winstpunten in de eerste proefwaren er voor Marleine Stobbemet Esprit, 188 pnt (1wp), AnnaFekkes met Samantha, 183 pnt(1wp) en Anneke Heida metDiesel, 182 pnt (1wp). Wendy deVries won met haar pony IronMan in de klasse L1 cat DE de 1eprijs met 189 pnt (1wp),voor haartweede proef kreeg ze 180 pnt(1wp).Inez v/d Laan met Herosbehaalde in de eerste proef 180pnt (1wp). Jildou Heida won methaar pony Duckly de 2e prijs met179 pnt (-wp) in de klasse L1/L2cat C. s Middags waren de bixie-ruiters aan de beurt, ze kregenallemaal voor hun tweede proefde 1e prijs. In de klasse B1 cat C

  was er een 1e prijs voor JeanetteCnossen met Donna Karan met106 pnt (1wp), tweede proef 109pnt (1wp). In de klasse AA ging de1e prijs naar Chantal Cnossenmet Raisa, 81 pnt (1wp), tweedeproef 79 pnt (1wp). Marije v/dMeer met Dewi won de 2e prijsmet 80 pnt (1wp), tweede proefook 80 pnt (1wp). AnnemarieBouma met Lady, eerste proef 76pnt (1wp), tweede proef 77 pnt(1wp), Marije de Vries metDanny, eerste proef 75 pnt (1wp),tweede proef 77 pnt (1wp). KlasseA Berber Gaastra met Megan eer-ste proef en tweede proef 77 pnt(2x1wp), Rixt Gaastra metHannie eerste proef 77 pnt (1wp),tweede proef 78 pnt (1wp) enMathilda Busman eerste proef 76pnt (1wp), tweede proef 77 pnt(1wp).In de buitenbak was een mooiparcours opgezet en s morgenswerd begonnen met de klasse Bcat BC, in het eerste parcourswon Fleur Steringa met KingsDiamond de 1e prijs, ze was fout-loos (=2wp) stijl 58, de 2e prijsging naar Lianne v/d Meer metChanel, foutloos (=2wp) stijl 54,5.Anne-jetske Kuipers met Ton-dupark Ebony was foutloos(=2wp) stijl 48,5. In het tweedeparcours ging de 1e prijs naarLianne v/d Meer met Chanel,foutloos (=2wp) stijl 54,5,Fleur Steringa met KingsDiamond foutloos (=2wp) stijl 52,Anne-jetske Kuipers metTondupark Ebony had vier fout(=1wp) stijl 44,5. In de klasse Bcat DE sprong Anne-JetskeKuipers met Holiday en wonvoor beide foutloze parcoursende 1e prijs (=2x2wp),stijl tweekeer 57,5. Iris de Boer met Maxsprong ook beide parcoursenfoutloos, stijl 43,5 en 39. Bij hetL-springen was er een 2e prijs inhet tweede parcours voor TrudyEekma met Gurbe, ze was fout-loos (=2wp) en de barrage wasook foutloos, in het eerste par-cours was Trudy ook foutloos(=2wp). Nynke ten Boom metMikado sprong ook een foutloosparcours (=2wp) maar had in debarrage acht fout. Dian Snoek enhaar pony Crisian won in het M-springen de 2e prijs met eenfoutloos parcours (=2wp). Nynketen Boom met Mikado was ookfoutloos (=2wp) maar had in debarrage wederom acht fout.Wendy de Vries met Iron Manhad vier fout (=1wp) en IrisVinkx met Zidane had ook vierfout (=1wp).

  Morraruter Vinkxverzamelt linten

  Uit onze berichtgeving over dechiplezer die donderdag vooreen week in de kantine van demilieustraat in Koudum ingebruik is gesteld, zou tenonrechte kunnen worden gecon-cludeerd dat men ook met leven-de maar kennelijk verdwaaldeen de baas kwijtgeraakte kattenbij de gemeentereiniging terechtkan. Dit is echter niet het geval.De mensen van de milieudien-sten kunnen zich alleen bezig-houden met dode katten die zijtijdens hun werk aantreffen. Metverdwaalde katten kan men zichmelden bij de dierenartsen inonze regio die in hun praktijkook de beschikking over eenchiplezer hebben. Maar men kanzich in dat geval ook wenden totWelmoed via het nummer vanAmivedi dat onder haar ressor-teert: 088 006 46 92.Verder is het zo dat het Amivedier vooral om gaat om via chip enchiplezer op de hoogte te komenvan de eigenaar van een bepaal-de kat. Het is vorige week algeschreven: Amivedi is geen die-renopvang of -asiel en beoogtslechts vermiste en gevondenhuisdieren te herenigen met huneigenaren. En wat is het mooi alseen vermiste kat bij de eigenaarkan worden terugbezorgd. En als

  een kat dood is dan is dat welis-waar heel erg, maar dan hebbende eigenaren tenminste zeker-heid en dat is heel wat waard.

  Verder werd de redactie aange-sproken over het bijschrift vanvorige week bij de fotos in derubriek Workum van vroeger ennu van Henk Gorter. Volgens eenkenner van schepen en sktsjesis het schip op de bovenste fotowel degelijk een ijzeren sktsjeen dus niet een houten, zoalsondergetekende en meerderemensen ter redactie dachten tekunnen stellen. Do hearst himsuver rustkjen, aldus deze ken-ner die zo zegt hij niet zonodig met zijn naam in de kranthoeft. Wij geven onze meninggraag voor een betere en gelovendeze kenner blindelings.

  Verder staat in het genoemde bij-schrift nog een fout. Het eerstein Friesland gebouwde ijzerensktsje gleed in 1889 van de hel-ling bij Barkmeijer in Sneek enniet zoals wij beweerden bijBos in Echtenerbrug. Onze excu-ses voor deze fout. De jaartallenkloppen verder wel en ook diewerf van Barkmeijer kwam ingenoemd bijschrift nog ter spra-ke. (AS)

  Kleine rechtzettingen

  Jan Pieter Dykstra

  In Wales werden quilts, aldusvoorzitter Ton Visser van hetMuseum kerkelijke kunst inWorkum in zijn welkomstwoordbij de opening van de wisselex-positie Quilts en Glas, door vrou-wen van mijnwerkers vervaar-digd om te worden verkocht. Metdeze productie zorgden zij vooreen aanvulling op het karigeinkomen. Naast deze introductieover het fenomeen quilts was ereerst een bijzonder welkom voorwethouder Wigle Sinnema, diede openingshandeling zou ver-richten, de dames die de quiltshebben vervaardigd en glazenierJohannes Boersma, die sommigequiltontwerpen in gebrandschil-derd glas heeft uitgevoerd.

  Heden is quilten een zeer veelbeoefende vorm van creatiefbezig zijn die, zoals op de exposi-tie is te zien, artistiek gezien totgrote hoogte is opgevoerd. Maarvoordat de genodigden daar ken-nis van konden nemen, namVisser de aanwezigen mee opeen korte reis door de geschiede-nis van het quilten. Ergens in de19e eeuw gingen in de VerenigdeStaten vooral de Amish, eenbevolkingsgroep die zich nogsteeds afsluit voor de (techni-sche) zegeningen van de moder-ne wereld, zich met deze tak vanhandwerkkunst bezig houden.Vanuit hun achtergrond versier-den zij deze gebruiksvoorwer-pen, het nuttige met het aangena-me verenigend, met de binnenhun cultuur gebruikelijke motie-ven. Kenmerkend voor hun quiltsis de bonte kleurenpracht, eenzonnige kijk op het leven weer-spiegelend. Op de Britse eilan-den daarentegen maakten vis-sers en boerenbevolking, gewendaan een armoedig bestaan, quiltsmet een minder uitbundig kleu-renpalet, synchrone grijzen enaardetinten voerden in hun pro-ducten de boventoon. Wel ge-

  bruikten zij ingewikkelde patro-nen, misschien als tegenwichtdoor het ontbreken van kleurva-rianten ontstaan. Beide culturenkenden overigens de methodewaarbij collectief aan grote quil-ten werd gewerkt. De huidigequilsters, voor het merendeelvrouwen, maar incidenteel beoe-fenen mannen ook deze tak vansport om het oneerbiedig te zeg-gen, werken over het algemeenindividueel. Maar ook nu wordtsoms in clubverband collectiefeen quilt gemaakt, bijvoorbeeldin het kader van een project ofeen aan de actualiteit ontleendthema.Voor het realiseren van deze ten-toonstelling heeft het bestuurvan de Pastoor Janningstichting,dat het Museum kerkelijke kunstexploiteert, een beroep gedaanop enkele particulieren en deMartini-quilsters uit Dokkum, ende glazenier Johannes Boersmakomt uit dezelfde contrei.

  Om de opening extra cachet teverlenen had het museumbe-stuur onlangs op een vergaderingvan de 16 musea die de gemeen-te rijk is, wethouder Wigle Sin-nema verzocht de openingshan-deling te verrichten. Hij stemdevlot daarin toe en mocht vooraf-gaande aan de eigenlijke hande-ling eerst het spreekgestoeltebeklimmen in de kleurrijke enop deze zonnige dag prachtig dif-fuus verlichte St. Werenfridus-kerk, waarvoor, zoals ingewijdenweten, natuurlijk de gebrand-schilderde glazen in de neogoti-sche vensters verantwoordelijkwaren.

  Sinnema stipte onder andere deenorme dichtheid van musea inonze gemeente aan. Refereerdedaarbij aan de voorzitter van denieuwe stichting die de belangenvan de musea in onze gemeentegaat behartigen, de heer Sef-finga, in het dagelijks levendirecteur van het Fries Scheep-

  vaartmuseum in Sneek. Naardiens oordeel kan zelfs gespro-ken worden van een (wereld)-record.

  Hoe die getalsverhoudingen tenopzichte van andere regios lig-gen is eigenlijk bijzaak, maarniet te ontkennen valt dat musea,ook de onze, een belangrijkonderdeel van het toeristischgebeuren vormen, aldus de wet-houder, die de cultuur in zijnalgemeenheid in zijn portefeuil-le heeft. Bovendien heb ik, aldusSinnema, ook de verantwoorde-lijkheid binnen het college van B&W, voor de stad Workum yn synhiele hear en fear. Dat was voorhem een extra reden om hier teverschijnen. Hij, afkomstig uit deierappelhoeke bekende enigs-zins overdonderd te zijn door dekleurenpracht van de St.Werenfridus, die door het paro-chiebestuur graag voor deze ope-ning beschikbaar is gesteld,daarmee zonder dat hy der aanfan hie vast vooruitlopend op dekleurensymfonie die in de ten-toonstelling te zien is. Om debezoekers in het kort met zijneigen leefomgeving en iets vanzijn achtergrond bekend temaken, kwam hij, om dat te dui-den, op de proppen met de intro-ductie die de destijds beginnen-de en toen dus relatief onbeken-de Rients Gratema, de cabare-tier, vanaf de bhne zijn publiekvoorhield: Witte jimme wer t ikwei kom?, was vaak zijn eerstevraag. No, Penjum, dat ferdtstsommige saken en dingen en sawitte wy better wer t wy oan tabinne. Want het is belangrijk,aldus de uit Arumer drevenafkomstige wethouder, dat wijweet hebben van onze afkomst.En een museum heeft alles metdie afkomst te maken, want is indiepste zin een afspiegeling vande maatschappij waarin s foar-team heeft geleefd, gewoond,gewerkt. Niet onbelangrijktegenwoordig is daarnaast de

  impuls die het toerisme, ook hetcultuurtoerisme, geeft aan deeconomie van een streek, stad,dorp, aldus de wethouder. Metdie constatering en de wensuitend dat hij hoopt op een moaiwaar simmer voor museum (nette gleon fansels, dan geane de ljuit wetter op of te poatsje- en sin-nebaaien nei it strn), stad enommeland, sloot de magistraatzijn inleiding af. Overigens roem-de hij ook de bij dit museumbelangenloze inzet van de circa50 vrijwilligers, die er met hunniet aflatend enthousiasme enkennis een door de overheid alsgecertificeerd erkend museumvan hebben weten te maken. Pet,hoed, muts, klots af.Op een seintje van voorzitterVisser kwam vervolgens hetgezelschap in de benen, verlietde St. Werenfriduskerk en steldezich verwachtingsvol op voor demeer dan manshoge op canvasafgedrukte quiltafbeelding, dieook de poster siert, waarmeemen op de tentoonstelling attentwordt gemaakt, die de toegangtot het museum aan het oog ont-trok.

  Met een schaar, een attribuut datde quilsters bij hun bezighedenook veelvuldig en vakkundig han-teren, knipte hij vervolgens dedraden door waarmee het can-vasdoek was bevestigd, ontslootmet enige fysieke hulp van devoorzitter daardoor de toegangtot het museum, waarna men hetmuseum betrad en de kleuren-pracht van deze wisselexpositiekon gaan bewonderen, naastnatuurlijk de vaste collectie ker-kelijke kunst- en gebruiksvoor-werpen die permanent in dezalen van de voormalige pastorievan de kerk is opgesteld.

  Quilts en Glas, Museum kerkelij-ke kunst Workum, (naast St.Werenfriduskerk). Dagelijks ge-opend t/m september van 11.00 17.00 uur. Zondags gesloten.

  Tentoonstelling Quilts en Glas geopend in Museum kerkelijke kunst

  Indrukmakende baaierd van kleuren

  Voorzitter Ton Visser (rechts) en wethouder Wigle Sinnema nemen nog even de openingsceremonie door.

  Hard werken voor zeilers op knobbelige zee

  Zaterdag en zondag werd er door ruim 440 zeilboten gestreden op het IJsselmeer vlak voor Workum en Hindeloopen. Deelnemende botenwaren Optimist, Cadet, Splash, Laser, 420, 470 en gastklasse RSFeva. Al deze boten voeren op drie verschillende banen, die bemand werden doortientallen vrijwilligers. Met wind van ruim 6 Bft was dat voor vrijwilligers en zeilers niet een eenvoudige klus. In de diverse selecties voor EKen WK werden de standen nog aardig door elkaar gegooid. Varen met weinig wind geeft immers andere winnaars als varen met harde wind.Voor iedereen was het een prachtig, zonnig en droog zeilweekend. Er is veel geleerd en er zijn in alle klassen winnaars tevoorschijn gekomen.Foto Koos Haantjes.

  IntroductieworkshopZang-MuziekreisZuid-FrankrijkOp maandagavond 9 mei wordter op Hanzestraat 10 te Hinde-loopen in Studio Arsis van 19.30tot 21.00 uur een introductie-workshop gehouden aangaandede Zang-Muziekreis die van 15tot en met 22 oktober 2011 plaatszal vinden in Cantignergues(Zuid-Frankrijk). De workshopwordt georganiseerd doorTamarisk Encore en AmarantReizen en heeft als doel potenti-le deelnemers kennis te latenmaken met Wiebe en Dini Buis,die als professionals het muzika-le deel van de reis vorm zullengeven. Tijdens deze avond wordtonder andere. samen gemusi-ceerd, zodat men kennis kanmaken de werkwijze van de reis-leiders. Daarnaast zal er uitge-breide informatie zijn over dereis en ruimte om vragen te stel-len. Ieder kan hieraan geheelvrijblijvend deelnemen aan dezeavond; ook als men deelnameaan de reis (nog) niet overweegt.De toegang is gratis.

  Faceliftkust vanHylpenDe kust van Hindeloopen ver-zandt. Samen met ondernemersen bewoners zoekt het projectDe zachte zandmotor naarnatuurlijke oplossingen om dekust zodanig te verbeteren dat derecreatie er garen bij spint.

  De kust voor Hindeloopen kamptmet een overschot aan zand,waardoor zandbanken de water-sporters en recreanten schaden.Om de zandproblemen te bespre-ken, vond 20 april jongstleden inHindeloopen een bijeenkomstplaats met betrokken onderne-mers en bewoners. Ook de ge-meente, provinsje Frysln, Rijks-waterstaat en Wetterskip Fryslnwaren aanwezig. De bijeenkomstwas georganiseerd door It FryskeGea, trekker van het project Dezachte zandmotor. Met dit pro-ject vinden de komende tijdlangs de Friese IJsselmeerkustdrie experimenten plaats.Onderzocht wordt hoe de moge-lijke gevolgen van klimaatveran-dering op een natuurlijke wijzezijn tegen te gaan. Het eersteexperiment loopt reeds bij deWorkumerwaard, een buiten-dijks natuurgebied van It FryskeGea bij Workum. Stijgt het water-peil in de toekomst door de kli-maatverandering, dan komt deWorkumerwaard onder water testaan. De proef onderzoekt ofdoor het storten van zand vervoor de kust de oever op eennatuurlijke wijze meegroeit.

  Ook in Hindeloopen staat eenexperiment gepland. Storten vanzand voor de kust zien de onder-nemers en inwoners niet zitten,zo vertelden ze tijdens de bijeen-komst. Anders dan bij de Wor-kumerwaard is in Hindeloopenreeds sprake van verzanding. Derecreatieondernemers vrezendoor het experiment ng meerzandbanken, waardoor recrean-ten niet meer kunnen zwemmenin het ondiepe water. Punt vanzorg is ook de waterkwaliteit diedoor de zandbanken zou ver-slechteren. De ondernemersschreven hierover eind januarieen verontruste brief aan degemeente, de provincie enRijkswaterstaat. It Fryske Geaneemt de zorgen serieus en steltnadrukkelijk dat ze naar omwo-nenden en ondernemers wil luis-teren. De bijeenkomst vondplaats in een positieve sfeer.Besproken zijn de voorwaardenwaaraan een eventueel experi-ment bij Hindeloopen moet vol-doen. De belangrijkste luidde:geen extra zand. Samen metexperts gingen de aanwezigenvervolgens aan de slag met hetzoeken naar natuurlijke oplos-singen om het overtollige zand testuren. Het zand moet namelijkop het strand belanden, en nietvoor de kust of in de haven, zoalsnu het geval is. Met het principedat de natuur het werk moetdoen, waren de deelnemers heteens. Het is beter mt de krach-ten van de natuur te werken, danje ertegen te verdedigen.

  De besproken oplossingen wor-den de komende maanden naderonderzocht. Naar aanleiding vande bijeenkomst gaan de onder-zoekers tevens de stromingenvoor de kust van Hindeloopenbeter bestuderen. Rond de zomerbespreken de onderzoekers hunbevindingen met de onderne-mers, de bewoners en de ge-meente. Tijdens de bijeenkomstis de harde afspraak gemaakt dathet experiment alleen plaats-vindt als de plaatselijke belang-hebbenden er geen bezwarentegen hebben.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 3 MEI 2011 // PAGINA 12

  Wandelen en Nordic Walken in Gaasterland voor Gambia!

  WWW .GAA S T E R L ANDWAND E L TO CH T . N LDrie prachtige nieuwe routes. Dit jaar vernoemd naar haar sponsoren: 15 km, de Steegenga Mode route (ook geschikt voor Nordic Walkers), 25 km, de Gambia route en 40 km, de Caf t Bolwerk route leiden de deelnemers langs de mooiste plekjes van Zuidwest Frysln met daarin o.a. de schitterende eeuwenoude Gaasterlandse bossen en de IJsselmeerkust.

  De opbrengsten van deze wandeltocht komen ten goede aan onderwijsprojecten in Gambia.

  Startlocatie: Manege Gaasterland aan de N359, Balk-Bolsward, afslag Oudemirdum.

  Aanmelden:www.gaasterlandwandeltocht.nl

  of aan de start

  8e GaasterlandWandeltochtZaterdag 14 mei 2011

  Start 40 km: 08:00 - 09:00 uur

  Start 25 km: 08:30 - 10:00 uur

  Start 15 km: 10:00 - 10:30 uur

  Inschrijfkorting!Als u voor 10 mei aanstaande inschrijft ontvangt u per mail een

  kortingsbon van 35% van Pearle opticiens. Met deze bon kunt u in de week van 5 tot en met 11 juni bij de opticiens van Pearle een bril, zonne-bril of contactlenzen met een korting van maar liefst 35% uitzoeken.

  Veilig, voordelig en vakkennis: dat is een heleboel meer!!!

  sperdaverhuur.nl0900 7474747 Sneek Leeuwarden Emmeloord Heerenveen Groningen Drachten Franeker Assen Eemshaven

  Bouwmachines Steigerbouw Betonbekisting

  Sperda heeft alles vooruw evenement

  Voorstreek 116 -1178556 XV Sloten (Friesland)Telefoon (0514) 53 14 05www.restauranthetbolwerk.nl

  Culinair en Gastvrij Genieten!Hotel Restaurant Jans ligt aan de rand van het Rijsterbos in het onverwacht glooien de Gaasterland.Dit bedrijf is bekend van de speeltuin die hier vroeger was.

  Tegenwoordig is het een 3 sterren hotel met 22 kamers en beschikt het bedrijf over een zeer goed restaurant, waar persoon-lijke aandacht en gastrvijheid hoog in het vaandel staan. Kom en proef de sfeer van ons Hotel Restaurant.

  Hotel Restaurant JansMientwei 18572 WB Rijs

  tel. 0514-581250www.hoteljans.nl

  Prachtig strand en activiteiten aan het IJsselmeer

  OPEN 2 APRIL - 31 OKTOBER 2011

  Faciliteiten:zwembad, peuterbad, groot zandstrand, speeltoestellen, paviljoen met overdekt terras, snackbar en plateservice

  met activiteiten als midgetgolf, speeltuin enUNIEK IN FRIESLAND: Wipe Uitje en Voetbalgolf

  Ook voor bruiloften en partijen!

  Dagrecreatie De Hege Gerzen

  Liemerige Wei 4, 8567 HM Oudemirdumwww.hegegerzen.nlwww.wipe-uitje.nl

  Van Kleffenslaan 8, Heerenveen

  Postbus 306, 8440 AH Heerenveen

  Telefoon (0513) 65 70 10

  Fax (0513) 65 70 19

  bestellen@slumpoil.nl

  www.slumpoil.nl

  Gratis bestelnummer

  0800-75867645

  www.jensenfamilyshop.nl

  modevoor het hele gezin

  %YXS7GLEET6MIRWMRKIP+,0IQQIV[[[EYXSWGLEETRP

  ()2-)9;)7%%&-RSR^IWLS[VSSQZEREJNYPM

  .RUWHVWUHHN3RVWEXV$&/HPPHU7)OHPPHU#NLQJPDZDOLQJDQOZZZNLQJPDZDOLQJDQO

  9RRUVWUDDW3RVWEXV=10DNNXP7)PDNNXP#NLQJPDZDOLQJDQOZZZNLQJPDZDOLQJDQO

  Al 15 jaar gespecialiseerd in de verkoop, service, stalling en verhuur van sloepen en toerboten.

  INTERBOAT CRESCENT

  TOPCRAFT YAMAHA

  PRACHTIGE

  NIEUWE ROUTE

  S

  O.A. LANGS DE

  MORRA!

  Hotel Restaurant Serre

  De Vrouwe van Stavoren

  Havenweg 18715 EM Stavorenhotel-vrouwevanstavoren.nl

  HOTEL RESTAURANT GALAMADAMMEN WENST U EEN PRETTIGE WANDELTOCHT! - WWW.GALAMADAMMEN.NL

  $SN*URWHNOHLQHEHXUWHQ7DQNVWDWLRQXXUVHUYLFH5XLWUHSDUDWLHV:DVKWHFZDVSODDWV&DU[SHUWVPLW.UDPHUVZHLHZ.RXGXPWHOID[VPLWNRXGXP#FDU[SHUWQOZZZFDU[SHUWVPLWQO

  Stadsboerderij De Koebrug

  Schans 31Stavoren

  T 0514 681875dekoebrug.nl

  Whiskyen een bijzonder diner

  Schots Restaurant &

  www.Whiskybar.nlStavoren 0514 681 875