friso 2011 week 18

 • Published on
  27-Mar-2016

 • View
  245

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 18

Transcript

 • ALLES OP HET GEBIED VANGRAFISCHE VORMGEVING, ONTWERP EN UITVOERING

  VAN ONTWERPTOT EN METDRUKWERK

  WIJ BIEDEN HETALLEMAAL!

  Spoardyk 56 8711 CK Workum 0515 - 541466info@huniadrukkerij.nl www.huniadrukkerij.nl

  NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrriieessllaanndd //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 5

  Jolanda Postmawint scooter bijkapsalon Peter

  Pagina 7

  Tennisstrijdom het Gouden Paasei

  Pagina 11

  Indrukmakendebaaierd vankleuren

  Neem nu een abonnementen ontvang een

  GRATIS ORANJEKOEK*van

  BakkerijVan der WerfDwarsnoard 21 - WorkumTel. (0515) 54 15 17

  Sd 128 - WorkumTel (0515) 54 25 07

  Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks opde hoogte van wat er zich in de regio afspeelt.

  Naam:..............................................................................................................................................................

  Straat: .............................................................................................................................................................

  Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

  O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart.Mijn abonnementsprijs is 28,00 per jaar,postabonnement 42,00 per jaar.

  Datum: ............................................ Handtekening:......................................................................

  Stuur deze bon naar: Workumer Krant FrisoPostbus 7, 8710 AA Workum

  of bezorg deze bon op: Spoardyk 56, 8711 CK Workum

  *Alleen geldig tegen inlevering van deze bon enik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Centrale verwarming, Waterleiding,Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,

  Eigen service- en onderhoudsdienst

  Nieuw ligbadof douchewand?

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 3 mei 2011 // 134e JAARGANG // week 18

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Geweldsdelictvan Koudumermet zijn autoDe politie heeft Paasmaandagrond 19.00 uur een 32-jarigeinwoner van Koudum aangehou-den wegens poging tot zware mis-handeling. De man kreeg bij eenwoning aan het Ooste ruzie meteen 41-jarige inwoner vanKoudum. Deze ruzie lag in derelationele sfeer. Op een gegevenmoment stapte de 32-jarige inzijn auto, startte de motor enreed hard achteruit.Hierbij stuuurde hij zijn auto inde richting van de 41-jarige diedoor deze manoeuvre geraaktwerd. Vervolgens reed de 32-jari-ge vooruit weg en hierbij werdde 41-jarige geraakt door de bui-tenspiegel van de auto. Door depolitie is een onderzoek inge-steld en de verdachte werd inzijn ouderlijke woning aange-houden. Hij is voor nader onder-zoek overgebracht naar het poli-tiebureau. Het slachtoffer raaktelichtgewond en voor zoverbekend hoefde hij zich nietonder doktersbehandeling telaten stellen.

  Geen bloemenmarktdoor te mooi weerDe bloemenmarkt die komendezondag, op moederdag, in Wor-kum zou worden gehouden gaatniet door. Van de standhoudersheeft zich namelijk het meren-deel teruggetrokken omdat, zozeggen deze standhouders, van-wege het voortijdige mooie weereen heleboel bloemen en/of plan-ten al zijn uitgebloeid en er duseenvoudigweg geen of onvol-doende handel is.

  Een oergezellige Koninginnedag

  De stad Workum kan terugzien op een prachtige Koninginnedag die niet in de laatste plaats door de geweldige inzet van de Stichting WorkumBruist perfect verliep en die als oergezellig de boeken in kan. Meer over deze bijzondere Oranjedag is te lezen op de paginas 4 en 9 en te zien oppagina 10. Alle fotos van het koninginnefeest in deze krant zijn van Henk Gorter.

  Albert Schootstra

  Nog voordat de gemeente Sd-west Frysln donderdag eenpersbericht kon laten uitgaanover de nieuwe brug- en sluista-rieven en de gemeenteraad daardonderdagavond oer te set koekwam deze kwestie woensdag-avond al ter sprake tijdens dejaarvergadering van PlaatselijkBelang Workum die in deKlameare werd gehouden. Enniet alleen ter sprake. JaapWittermans, sinds 1 april dor-pen- en wijkencordinator vande gemeente, deelde toen al meedat de hele zaak zou wordenteruggedraaid. Tijdens de rond-vraag kwam Tjalling Brouwermet een opmerking over dezekwestie waarbij hij voorrekendedat de nieuwe en nu dus weerherroepen tarieven de water-sporter jierliks in pear hnderteuro kostje. Op dizze manier jeiejo de minsken Warkum t.Wittermans, ter vergadering aan-wezig om een presentatie te hou-den over het steden-, dorpen- enwijkenbeleid, kon over dezetarieven dadelijk meedelen dater een streep door de hele zaakzou worden gehaald en dat ditin misser west hat.

  In onze krant van vorige weekwas over deze kwestie ook eencolumn te lezen van de hand vanErick Mulder van scheepswerfDe Hoop. Met name het afschaf-fen van de zogenoemde abonne-menten viel Mulder rauw op hetdak. Dezelfde teneur had ook deopmerking van Tjalling Brouwertijdens de jaarvergadering vanPlaatselijk Belang. Maar zoalsuit de woorden van JaapWittermans ter vergadering al

  viel op te maken had de gemeen-te al ingezien op het verkeerdespoor te zitten en de wissel tewillen overhalen. En dat is dussupersnel gebeurd en daarmeeverdient de gemeente zeker eenpluim op de nog zo nieuwe hoed. De raadsleden waren don-derdagavond tijdens de vergade-ring van de raad wel een beetjegepikeerd dat het persberichteerder de deur uit was dan zij opde hoogte gesteld waren. De ver-antwoordelijke wethouder, Maar-ten Offinga, trok in dezen hetboetekleed aan. De nieuwe tarie-ven gaan per direct in, al moetstrikt formeel de raad zich op 26mei nog over de wijzigingen uit-spreken. Er zijn nu drie abonne-mentsvormen. Een abonnementvoor een enkele brug gaat 15euro kosten (per doorvaart 1euro), voor de doorvaartbruggenin de steden Sneek, Bolsward enWorkum bedragen de kosten vooreen abonnement 30 euro (perdoorvaart 2 euro) en de kostenvoor een sluisabonnement zijn 75euro (per doorvaart 5 euro). Hetgenoemde persbericht stelt: Denieuwe abonnementsvormen bie-den meer maatwerk. In Workumkan men in tegenstelling tot voor-gaande jaren nu bijvoorbeeldeen keuze maken voor de aan-schaf van het meest gewensteabonnement, bruggen en/ofsluis.

  De jaarvergadering had in eenmaar vrij schaars gevulde grotezaal van de Klameare, hield RealMadrid-Barcelona de mensenthuis? een rustig verloop. Tochis dat laatste bepaald geenafspiegeling van it krewearjenvan Plaatselijk Belang. It stietyn Warkum bol fan de feroarin-

  gen en de oanpasssingen, zostelde voorzitter Jacob van derValk namelijk in zijn openings-woord. De preses gaf eerlijk toedat het ons kent ons gevoel datde oude gemeente Nijefurd zokenmerkte met de komst van denieuwe gemeente SdwestFrysln op diverse punten is ver-dwenen. Mar it ons kent onsgefoel is op oare mominten ekwer ddlik oanwzich. Verdertoonde hij zich optimistisch: Itbestjoer is ambisjeus. Der binnein soad tdagingen en dy biedegench oanknopingspunten. Deris in geunstich takomstperspek-tyf foar Warkum. En wy binne dras bestjoer o sa mei dwaande, alsil dat grif mei fallen en opsteangean, op de foargrn as dat moaten ek op de eftergrn as dat yn inbepaalde sitewaasje better is.Mar wy doggei it foar jim n meijim. De vergadering had hetgeschetste rustige verloop ook tedanken aan het feit dat bepaaldezaken neem de trailerhellingvoor de visclub nog in de molenzitten en dat andere dingen zoals de ligplaats voor schepenvan de eigen Workumers zul-len worden meegenomen in hetMasterplan voor de stadWorkum. Ter vergadering viel erdus kortom niet zo gek veelover te zeggen.

  Gert Jan Mondeel hield een pre-sentatie over de upgrading vanhet Aqua Resort It Soal. We zijnal zeventien jaar met de plannenbezig, aldus de eigenaar. Nukomt de grootste investering. Dekern van het plan is de bouw vaneen hotel en een appartementen-complex en het realiseren vanzogenaamde elk-weervoorzie-ningen zoals een kinderspeel-

  tuin en een zwembad. De cam-ping krijgt in een wat verderetoekomst, bij het realiseren vaneen volgende fase van de plan-nen, 125 minder plaatsen, maardaar staat tegenover dat destaanplaatsen wel groter wor-den: van 100 vierkante meternaar 150 vierkante meter.Workum lg aan de Zuiderzeeen het kmt aan het IJsselmeer,zo gaf Mondeel de plannen eenkernspreuk mee. De apparte-menten namelijk komen aan destrandkant er komen andereparkeerplaatsen voor de dag-strandtoeristen en beginnenmet laagbouw waarna ze lang-zaam hoger worden. In het hotelzijn veel mogelijkheden omlichaam en geest aan wellnesste laven en dat is het mooie ookvan het hotel: na de wellness-activiteiten hoeft men niet naarhuis zoals meestal het geval is maar kan men blijven overnach-ten. Een torentje van zeven lagenvoltooit het geheel. Er zullengeen schreeuwende kleuren wor-den gebezigd, aldus Mondeel, erwordt veelal hout als materiaalgebruikt, er wordt een fraaie enruime boulevard gerealiseerd ende haven krijgt er vijftig ligplaat-sen bij. De appartementen gaanvoor het grootste deel in de ver-koop, maar de eigenaren krijgende verplichting het appartement(of: de appartementen) ter be-schikking te stellen aan huur-ders. Hierdoor wordt permanen-te bewoning tegen gegaan. Enwanneer gaat de eerste schep degrond in? Het jaar 2012 zou eenoptie kunnen zijn voor het beginvan de bouw, maar dan moet ergeen kink in de kabel komen,

  Vervolg op pagina 5

  Jaarvergadering Plaatselijk Belang in Klameare

  Bruggeldterreur teruggedraaid

  Rijwiel gestolenWoensdag tussen 07.00 uur en16.15 is er op de Tjalke van derWalstraat in Koudum een groeneherenfiets van het merk Unionweggenomen. De fiets stond bijde bushalte gestald.

  School gespaardVrijdag omstreeks 23.30 uurkreeg de politie een melding vaninbraak. Bij de basisschool deGrovestinshof te Koudum waseen deur geforceerd en een raamvernield dat grenst aan het gym-lokaal van school. De daders zijnwaarschijnlijk geschrokken vanhet alarm en daardoor niet in hetpand geweest.

  Tevens verse broodjes en puntzak friet!!!

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 3 MEI 2011 // PAGINA 2

  Openingstijdendiverse instellingen

  en diensten Frisos ferlineFrisos ferline

  THUISZORG ZUIDWESTFRIESLANDPostbus 2678600 AG SneekTel. (0515) 461 100e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nlwww.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland:alles draait om mensen, thuis!Met 1600 medewerkers biedenwij de volgende diensten aan: Thuisverzorging en -verple-ging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau

  Voedingsvoorlichting endieetadvisering

  Cursussen en themabijeen-komsten

  Uitleen van hulpmiddelen enverpleegartikelen

  Thuishotel Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onzedienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met deklantenservice van ThuiszorgZuidwest Friesland, telefoon:(0515) 461 100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  SpreekuurWijkverpleegkundige:U kunt met al uw vragen overThuiszorg Zuidwest Friesland enspecifiek gericht op Verzorging& Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen.Zij kan samen met u de zorgregelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen metde aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.Tel. (0515) 461424Wijkverpleegkundige:Uilkje Attema Inloopspreekuur:ma t/m do tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:Ria SpeerstraInloopspreekuur:ma en vrij tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige:Toos v/d BroekSpreekuur:dagelijks tussen 13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige:Linda FolkertsInloopspreekuur:di en do tussen 13-14 uurOok op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06 51 101 399Verzorgingshuis Talma Hiem(ingang H.Gorterstraat) 8561 BSBalk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur.Tel. (0514) 604 101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/mvrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

  BIBLIOTHEEK WORKUMBegine 52, telefoon 0515 541623

  obworkum@bswf.nlwww.bibliotheekworkum.nl

  BIBLIOTHEEK KOUDUMDs. L. Tinholstraat 3B,telefoon 0515 532120obkoudum@bswf.nl

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  SERVICE-BUREAU TE PLAKZoekt u hulp voor in de huishou-ding, dan kunt u bij ons terecht!Omdat onze vrouwen in loon-dienst zijn, is het uurtarief17,- euro per uur incl. BTW. Wiltu meer informatie, dan kunt ubellen met Aukje 06-41804861.

  OUDERENADVISEUR VOORDE GEMEENTE NIJEFURD ENGAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebiedvan wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2,8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van8.30-10.00 uur.

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGINGWORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com

  Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

  EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-loop winkel.Onderweg 6, KoudumAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 10-15 uur enelke 1ste za. van de maandvan 10-15 uurVoor afhalen: Tel. 0514-523343Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buitenopeningstijden.

  AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLANDMeldpunt vermiste en gevondenhuisdieren.Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

  PALLIESPORT

  NOARD 53TEL. 542222

  WORKUM

  voor sport en vrije tijd en sportpr...