friso 2011 week 32

 • View
  235

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 32

Transcript

 • NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrryyssllnn //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 4

  Een laffe enzinloze daad

  Pagina 4

  NFM een grandiozefierljepdag

  Pagina 5

  Spetterend zomer-feest Sinnefleur

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Badkamers voor elk budgetCentrale verwarming, Waterleiding,

  Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,Eigen service- en onderhoudsdienst

  Van week 31 t/m 35maandags gesloten!

  OPRUIMINGvoor de thuisblijvers

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 2 augustus 2011 // 134e JAARGANG // week 31

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Tevens Jopies hamburger en puntzak friet!!!

  SPECTACULAIR PAARDENCONCOURSRIJS Zaterdag 6 augustus 2011Terrein Manege GaasterlandAanvang: 9.45 uur Info: www.ch-rijs.nl

  SPECTACULAIR PAARDENCONCOURSShow

  Adelinde CornelissenZ

  Unieke RiddershowZ

  Show Barrire springenZ

  Show De Mijl van RijsZ

  Zomerfair

  HOOFDSPONSOR:

  RABOBANK SNEEK-ZUIDWESTFRIESLAND

  KAMPIOENSC

  HAPPEN

  Eenspannen Fries Ras

  Nederland

  EenspannenFries Ras ereklasse

  Visser Jachtbouw breidt uit

  Visser Jachtbouw aan de Hearekeunst 25 breidt uit. Eigenaar Sytze Visser vertelt dat zijn jachtwerf annex scheepstimmerbedrijf zich vooralbezighoudt met het vervaardigen van meubels en dergelijke voor luxueuze jachten. Wy leverje oan grutte werven, zo zegt Visser. Daarnaastbiedt hij ligplaatsen aan. Er waren al een stuk of dertig, maar er komen nu ongeveer negen nieuwe bij. Nei de brge wie der noch krekt in stikjeoer, aldus Sytze Visser. En ja, wat dochst dan. Maar de nieuwe ligplaatsen, waaraan momenteel hard wordt gewerkt, zijn niet het enige. Alleligplaatsen, dus ook de oude, zijn van drijvende kunststofsteigers voorzien. Visser Jachtbouw, met zeven man personeel, bestaat al sinds 1973 enis dus al 38 jaar lang een belangrijke speler in het toch al zo rijke scala aan Workumer bedrijven die op welke wijze dan ook aan de watersportzijn gelieerd. Ondanks de recessie gaat het goed met het bedrijf. Wy meie noch net mopperje, vertelt Visser. Mar ja, oan de oare kant sille wy itmiskien yn e takomst ek noch wol fernimme. En dr komt ek noch by datst yn e wettersportsektor sizze kinst dat veel varkens de spoeling dunmeitsje. Mar goed, wy wachtsje mar f. Hoe dat zij, het is een goed zaak dat er in watersportstad Workum weer nieuw ligplaatsen bijkomen.Foto Cor Hunia.

  Musea varenwel bij hetmatige weerDe Friese musea hebbendankzij de om het eufemis-tisch te zeggen qua weermatige julimaand een bop-peslach gemaakt. Zowel inhet Jopie Huisman Museumin Workum alsook in hetFries Scheepvaart Museumin Sneek mocht men in julihet dubbele aantal bezoe-kers verwelkomen vergele-ken met voorgaande jarentijdens welke het weer watdraaglijker was. Het FriesNatuurmuseum in Leeuwar-den heeft er nu zelfs topda-gen tussen zitten met vijf-honderd bezoekers, terwijlhet reguliere aantal twintigbedraagt.

  BrandstichtersaangehoudenDe politie heeft in de nachtvan dinsdag op woensdagtwee 14-jarige inwoners vanBakhuizen aangehouden opverdenking van brandstich-ting. Agenten zagen tijdenseen surveillance dat op hetFlinkeboskje een containerin brand stond en steldenvervolgens een onderzoekin. Plotseling zagen de agen-ten vier knapen met hogesnelheid bij de brand van-daan fietsen. Twee van devier verdachten kondenworden aangehouden. Detwee anderen wisten te ont-komen. Beide verdachtenwerden overgebracht naarhet politiebureau, waar zijvoor nader onderzoek wer-den ingesloten.

  Auke de Groot en Berend Mink verrassen

  Beste start van ons sktsjeAlbert Schootstra

  Het sktsje van de Sdwest-hoeke met schipper Auke deGroot aan het roer heeft zaterdageen beste start gemaakt bij hetsktsjesilen onder auspicin vande Sintrale Kommisje Sktsje-silen (SKS). Op Pikmar en WideIe bij Grou werd ons sktsje Workum ligt immers in hetrayon van dit schip keurigzesde. Een prestatie die moedgeeft voor het vervolg van deveertiendaagse wedstrijdreeks.Gisteren zeilden de klassiekeFriese vrachtschepen bij deVeenhoop en terwijl deze krantbij de abonnees op de mat valtzijn de sktsjes actief bijEarnewld. In de wedstrijd bijGrou vormde zich al snel eensoort kopgroep bestaande uit hetGrouster sktsje met DouweVisser aan het roer, neef ennaamgenoot Douwe Visser metde Sneeker Pan en Berend Minkmet het sktsje van Philips-Drachten, dHalve Maen.Aanvankelijk leek Grou de wed-strijd onbedreigd te winnenmaar in de slotfase kwam hetSneker schip wel heel dichtbij.De Grousters wisten hun voor-sprong echter heel nipt te conso-lideren en wonnen zo op eigenwater. Sneek werd tweede endHalve Maen derde. De eerstestart op de Pikmar werd massaalvals verklaard. Bij de tweedestart was alleen de regerendekampioen, Pieter Brouwer metde Heerenveenster Gerben vanManen, te vroeg over de lijnzodat hij terug moest. De

  Heerenveensters begonnen eeninhaalrace en eindigden tenslot-te nog als zevende, voorwaar eenprima prestatie. Al snel na destart moest het Lemster sktsjemet een kapotte opsteker naarde kant. Schipper JohannesMeeter werd aangevaren doorhet schip van Bolsward met zijnachterneef Pieter Meeter aan hethelmhout. Bolsward zat foutmaar Pieter Meeter en de zijnenvonden dat ze in die positiewaren gedwongen door hetHuizumer sktsje met een ande-re achterneef, Eildert Meeter,aan het roer en daarom protes-teerden ze door. De jury was hetmet Pieter Meeter eens enzodoende werd het Huizumerschip tenslotte gediskwalifi-ceerd. Lemmer, dat dus buiteneigen schuld de wedstrijd moestverlaten, krijgt voor de wedstrijdin Grou het gemiddelde van hetaantal punten dat het schip in deoverige tien wedstrijden behaalt.Auke de Groot verspeelde na eenmooie start in de beginfase vande strijd wat plaatsjes, maarhield zich tenslotte kranig staan-de op de zesde plaats. Klasse!

  De grootste verrassing was ten-slotte de derde plaats vanBerend Mink met dHalve Maen.Niet omdat Mink geen winnaarzou zijn, hij werd kampioen in2000 en 2001, maar omdat Minkvoor het eerst zeilde met eenander sktsje, dHalve Maen dus.Weliswaar is dit schip in 1912gebouwd op de beroemde werfvan de Roordas in Drachten, dePiip in de volksmond, maar het is

  toch geen erkende hardzeiler alsde schepen van Grou, Sneek,Joure en Heerenveen, de kans-hebbers die ook dit seizoen onge-twijfeld weer hoge ogen zullengooien. Het Philipssktsje werdgebouwd in opdracht van eenschipper Epema en was later(het heette toen Op Hoop vanZegen) onder meer eigendom vanschipper Melis Walsweer uitOppenhuizen/Uitwellingerga dieer ook nog mee in de SKSgehardzeild heeft. In 1962 ver-scheen het schip als Sylnochtweer op het wedstrijdwater metSiete Meeter als particulier aanhet helmhout. In 1963 kreeg hetsktsje de naam Op Hoop vanZegen weer terug. In dat jaarwerd dit schip het Leeuwardersktsje. Dat bleef het tot en met1978. Als schippers stonden SieteMeeter (1963 en 1964), SietseBrouwer (1965 tot en met 1970, devader van de huidige kampioenPieter Brouwer) en Albert vanAkker (1971 tot en met 1978) aanhet helmhout. Na 1978 verdweenhet schip in het circuit van de in1981 opgerichte Iepen FryskeKampioenskippen Sktsjesilen(IFKS). Laatstelijk zeilde wijlenJitze Grondsma met dit schip inde IFKS. Grondsma haalde er in1994 en 1995 het kampioenschapvan de IFKS mee. In 2001 werdGrondsma bij de SKS benoemdtot schipper op dHalve Maen.Hij besloot zijn eigen schip, opdat moment Woeste Oane gehe-ten, mee te nemen en verkochthet aan officieel gezegd Stichting vrienden van sktsjedHalve Maen en boeier Alba-

  tros. Nadat Jitze Grondsma over-stapte naar het Jouster sktsjeen vlak daarna overleed werdJitze Mink (de jongste broer vande genoemde Berend) schipperop de nieuwe Halve Maen endaarna nog een jaar JacobZwerver. De laatste kreeg on-enigheid met de genoemde stich-ting en Jitze Mink kon het skt-sjesilen niet meer combinerenmet zijn drukke dagelijks werken zijn gezin met kleine kinde-ren. Het huidige Phulipssktsjeis zeker drie keer verlengd endat heeft het schip in zekere zingeen goed gedaan. Het mat aan-v