friso 2011 week 33

 • Published on
  07-Feb-2016

 • View
  250

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 33

Transcript

 • Albert Schootstra

  Wat een prachtige sktsjesyldagzaterdag in Hindeloopen. Er vieldan ook heel wat te vieren. Deorganisatie Iepen FryskeKampioenskippen Sktsjesilen(IFKS) bestaat dertig jaar, houdtdit jaar althans haar dertigstekampioenschap, en de wieg vande IFKS stond in Hindeloopen.Volgens de Hindelooper histori-cus Gosse Blom, in zijn prachtigeboek Het sktsjesilen Eeninleiding (Bornmeer, 2010), vondop 19 december 1981 in hotel-caf De Hinde in het IJsselmeer-stadje een vergadering van skt-sje-eigenaren plaats op initiatiefvan de Franeker taxiondernemerGerrit Roosjen. Hoe hij en ande-ren (onder wie de HarlingerKees Koehoorn) ook op de deurvan de Sintrale KommisjeSktsjesilen (SKS) klopten, zekregen maar geen toegang. DeSKS hield vast aan veertien skt-sjes als maximum en bovendienmoesten en moeten binnen dezeoudste sktsje-organisatie (van1945) de schippers afkomstig zijnuit Friese binnenvaartgeslach-ten. In genoemd boek schrijftGosse Blom: De basis voor deIFKS werd dus op 19 december1981 te Hindeloopen gelegd.Hoewel het volgens een persver-slag de oprichtingsvergadering

  was, geven de statuten een ande-re oprichtingsdatum aan, name-lijk 28 januari 1982 te Leeuwar-den.

  De IFKS bleek een doorslaandsucces, ook al stelde de toenmali-ge SKS-voorzitter Alex Brinksmain die tijd: Ik beschouw de IFKSals een hevig, maar kort gebeu-ren. Hier sloeg de zo stijlvolleen gerespecteerde preses deplank toch wel helemaal mis, zoleerde de tijd. Natuurlijk, deIFKS kreeg te maken met kinder-ziekten, geldproblemen enstrideraasjes, maar als organi-satie kwam ze toch steeds weersterker uit de problemen. Op 10augustus 1982 ging de IFKS vanstart met de eerste wedstrijd ophet IJsselmeer bij Hindeloopenen er waren toen al zestien deel-nemers. Die eerste competitiewerden er vier wedstrijdengezeild: bij Hindeloopen op 10en 11 augustus van dat jaar entwee wedstrijden bij Makkum op14 augustus. De eerste kampioen

  werd Nico Hoek uit Muiden metde kleine Lutgerdina Smeltekop(28 ton, gebouwd in 1904 bij Vander Werff aan het BuitensteVallaat bij Drachten). Dit schip,nu met Andries Honing uitHuizen aan het helmhout, isanno 2011 nog altijd present, nuin de klasse a-klein. Twintigkleine sktsjes met een maxi-mumlengte van 16,20 meter strij-den hierin om de hoogste eer.Verder kent de IFKS dit jaar deA-klasse met zestien deelnemers(de eredivisie van de organisa-tie), de B-klasse met zeventien ende C-klasse met twaalf deelne-mers. In die drie genoemde gro-te klassen is een promo-tie/degradatieregeling net zoalsde voetballerij die kent. Het aan-tal deelnemers aan de wedstrij-den van dit jaar is dus maar liefst65. Beter kan het succes vanRoosjen en andere strijders vanhet eerste uur als de bekendeYde Schakel, de LeeuwarderChris van der Berg en deHindelooper Klaas Adema, en

  we doen maar een bescheidengreep, natuurlijk niet duidelijkworden gemaakt.

  Ook de plaatselijke IFKS-com-missie in Hindeloopen heefthaar ups en downs meer dangehad. Vaak moesten de wedstrij-den hier worden afgelast omdathet water bij de stad bij demeestal heersende zuidwestenwind zo poer nderwl is. Van1990 tot en met 1994 was deIJsselmeerstad zelfs niet in hetprogramma van de IFKS opgeno-men, zo schrijft genoemde GosseBlom in een keurig uitgevoerd enlezenswaard programmaboekjedat de bezoekers zaterdag gratiskregen. In datzelfde boekje staatvan de hand van Ineke Mulder-Grasman een boeiend portretvan Gerrit Roosjen. Gelukkigheeft hij nog mogen meemakenhoezeer zijn IFKS een grootsucces is geworden; hij overleedin 2001 plotseling aan het helm-hout van zijn sktsje. In haar bij-drage legt Ineke Mulder-Gras-

  man er de nadruk op dat hetGerrit Roosjen, wiens moederGeertje de Jong in Hindeloopenwas geboren en opgegroeid, nietalleen om het zeilen ging, maarook en vooral om het behoud vanhet cultureel erfgoed dat door desktsjes wordt vertegenwoor-digd. Gerrit Roosjes heeft, kort-om, zijn dromen waargemaakt.Een dag IFKS-sktsjesilen istrouwens een volle dag. Om 9.50uur start de B-klasse en om 10.00uur de C-klasse. Om 12.00 uurverschijnen de zo fraaie enauthentieke sktsjes van de a-klein op het dan weer schonewedstrijdwater en om 14.10 uuris dan tenslotte de beurt aan dematadoren van de A-klasse.Morgen zeilen de sktsjes op deSleattemermar met het stadjeSloten als uitvalsbasis en don-derdag op het Tjeukemeer van-uit Echtenerbrug. Vrijdag enzaterdag tenslotte kan men desktsjes bewonderen in de baaivan Lemmer tijdens de wedstrij-den en in de oude sluis van dezeplaats na afloop van de silerij-en. Vooral tijdens de slotdag opzaterdag is het altijd buitenge-woon goed toeven in Lemmer.

  Maar terug naar Hindeloopen.Wat was het als gezegd eenprachtige dag. Er was een brade-rie annex boekenmarkt, muziekvan het zeemanskoor AukeWybesz en De Hofkesjongers enga zo maar door. Het hoeft eigen-lijk geen betoog dat Hindeloopenzaterdag wel heel veel bezoektrok. Het weer was gelukkig openkele druppels na prima en dezeilerij kreeg veel cachet door destevige bries.Voorzitter Tjibbe de Boer van deHindelooper commissie inter-viewde voor de start van de A-klasse nog even twee grote schip-pers uit het verleden: degenoemde Nico Hoek en AgeBandstra, ook meervoudig kam-pioen. De commissie had eenmooie baan uitgelegd met eengijpboei voor de eretribune opde zeedijk en voor deze dijk wasook de finish. De wedstrijd in deA-klasse werd gewonnen doorSibo Zijsling uit IJlst met deStriidber. Het was nogmaals genieten en wat kunnen de plaat-selijke commissie en de stadHindeloopen tevreden terugkij-ken op een gouden dag!Geweldig!

  NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrryyssllnn //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 4

  Hylper Sytse Bokmais de beste ljepper

  Pagina 5

  Sktsje SWHhoudt stand

  Pagina 5

  Weer peddelend langsde bekende elf steden

  Neem nu een abonnementen ontvang een

  GRATIS ORANJEKOEK*van

  BakkerijVan der WerfDwarsnoard 21 - WorkumTel. (0515) 54 15 17

  Sd 128 - WorkumTel (0515) 54 25 07

  Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks opde hoogte van wat er zich in de regio afspeelt.

  Naam:..............................................................................................................................................................

  Straat: .............................................................................................................................................................

  Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

  O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart.Mijn abonnementsprijs is 28,00 per jaar,postabonnement 42,00 per jaar.

  Datum: ............................................ Handtekening:......................................................................

  Stuur deze bon naar: Workumer Krant FrisoPostbus 7, 8710 AA Workum

  of bezorg deze bon op: Spoardyk 56, 8711 CK Workum

  *Alleen geldig tegen inlevering van deze bon enik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Badkamers voor elk budgetCentrale verwarming, Waterleiding,

  Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,Eigen service- en onderhoudsdienst

  Van week 33 t/m 35maandags gesloten!

  OPRUIMINGvoor de thuisblijvers

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 16 augustus 2011 // 134e JAARGANG // week 33

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Tevens Jopies hamburger en puntzak friet!!!

  Dertigste kampioenschap van IFKS

  Prachtige sktsjedag in Hylpen

  De eerste start van de A-klasse op het IJsselmeer bij Hindeloopen was zaterdagmiddag massaal vals en dus moest de procedure over. Foto Jelle Smid.

  Twintigste Brij Blues mag er zijnOp zaterdag 27 augustus is in Workum voor detwintigste maal het Brij Blues Night festival.Dit jaar begint het festival om 15.00 uur op deMerk in deze stad met optredens van Ralph deJongh en Grytz & Grize.

  Om 20.00 is er een openlucht optreden op hetmuziekpodium van niemand minder danJulian Sas. Hij wordt beschouwd als n vande beste gitaristen in Europa. Een optredenvan deze bluesman in hart en nieren is altijdeen belevenis, en het bestuur van StichtingBrijblues is dan ook ontzettend blij dat JulianSas op dit vierde lustrum in Workum zal optre-den.Na dit concert begint de Brij Blues Night in deverschillende horecagelegenheden. De catego-rie buitenlandse groepen wordt dit jaar verte-genwoordigd door Jesus Volt en The BlueBones. Uit onze eigen provincie Frysln komenDe Hnekop, Weima & Van der Werf, Filo enErnst Langhout. Al deze topbands worden nogaangevuld met toppers uit Nederland alsRalph de Jongh, The Red Cars, Leif de Leeuwen Wolfpin ft Marcel Scherpenzeel.

  Een Brij Blues Night button voor dit festivalkost 15 euro (voorverkoop 12,50 euro) en isverkrijgbaar bij sigarenmagazijn Van derVelde, Noard 45, en bij de deelnemende hore-cagelegenheden. Uiteraard rijden er ook ditjaar weer de gratis borrelbussen.Voor meer info kijk www.brijbluesworkum.nl.

  Julian Sas zal op dit vierde lustrum in Workum optre-den.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 16 AUGUSTUS 2011 // PAGINA 2

  Openingstijdendiverse instellingen

  en diensten Frisos ferlineFrisos ferline

  THUISZORG ZUIDWESTFRIESLANDPostbus 2678600 AG SneekTel. (0515) 461 100e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nlwww.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland:alles draait om mensen, thuis!Met 1600 medewerkers biedenwij de volgende diensten aan: Thuisverzorging en -verple-ging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau

  Voedingsvoorlichting endieetadvisering

  Cursussen en themabijeen-komsten

  Uitleen van hulpmiddelen enverpleegartikelen

  Thuishotel Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onzedienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met deklantenservice van ThuiszorgZuidwest Friesland, telefoon:(0515) 461 100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  SpreekuurWijkverpleegkundige:U kunt met al uw vragen overThuiszorg Zuidwest Friesland enspecifiek gericht op Verzorging& Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen.Zij kan samen met u de zorgregelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen metde aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.Tel. (0515) 461424Wijkverpleegkundige:Uilkje Attema Inloopspreekuur:ma t/m do tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:Ria SpeerstraInloopspreekuur:ma en vrij tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige:Toos v/d BroekSpreekuur:dagelijks tussen 13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige:Linda FolkertsInloopspreekuur:di en do tussen 13-14 uurOok op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06 51 101 399Verzorgingshuis Talma Hiem(ingang H.Gorterstraat) 8561 BSBalk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur.Tel. (0514) 604 101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/mvrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

  BIBLIOTHEEK WORKUMBegine 52, telefoon 0515 541623

  obworkum@bswf.nlwww.bibliotheekworkum.nl

  BIBLIOTHEEK KOUDUMDs. L. Tinholstraat 3B,telefoon 0515 532120obkoudum@bswf.nl

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  SERVICE-BUREAU TE PLAKZoekt u hulp voor in de huishou-ding, dan kunt u bij ons terecht!Omdat onze vrouwen in loon-dienst zijn, is het uurtarief17,- euro per uur incl. BTW. Wiltu meer informatie, dan kunt ubellen met Aukje 06-41804861.

  OUDERENADVISEUR VOORDE GEMEENTE NIJEFURD ENGAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebiedvan wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2,8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van8.30-10.00 uur.

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGINGWORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com

  Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

  EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-loop winkel.Onderweg 6, Koudum,kringloopwinkel@emmauskoudum.nlAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 9.30-15.00 uur enelke 1ste za. van de maandvan 9.30-15.00 uurVoor afhalen: Tel. 0514-523343Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buitenopeningstijden.

  AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLANDMeldpunt vermiste en gevondenhuisdieren.Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

  PALLIESPORT

  NOARD 53TEL. 542222

  WORKUM

  voor sport en vrije tijd en sportprijzenTIMPAAN WELZIJNMaatschappelijk Werk:Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward0515-573763E-mail:amw@timpaanwelzijn.nlSpreekuur maandag t/m vrijdagVan 8.30-9.30 uurJongerenwerk:Voor ondersteuning aan diverseJongerenorganisaties:Heichina Hidding, 06-50286406E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman, 0515-421313E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl

  DIERENARTSENPRAKTIJKVAN WAARD TOT KLIFMa/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur envolgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum

  Vervolg van vorige week

  Geslaagd te Leeuwarden voor het diploma Middelbare Handelsavondschool mej. B.Piersma te Leeuwarden, voorheen woonachtig in Workum.*********************************************************************

  Raad Workum kwam bijeen voor het behandelen van een bijzonder korte agenda en inenkele minuten tijd stonden de bestuurders en bezoekers dan ook al weer op...