friso 2011 week 37

 • Published on
  19-Mar-2016

 • View
  225

 • Download
  4

DESCRIPTION

friso 2011 week 37

Transcript

 • Albert Schootstra

  Er is hier vaak getrouwd, maarook veel gerouwd. Gemeente-leden zijn hier steeds op zoekgeweest naar God in Zijn huis.Het is altijd een vaste burchtgeweest, een emotionele en his-torische plek. Maar een plek ookdie verantwoordelijkheid op-roept; wij zijn slechts passanten.Een slinkende kerkgemeenschapheeft het niet gemakkelijk metdie verantwoordelijkheid. Ditzei zaterdagmiddag Anne van derLeij in de Gertrudis in Workum.De kerk werd na de restauratievan 2010-2011 officieel door derestauratiecommissie aan dekerkenraad overgedragen endaarmee officieel heropend. Vander Leij, lid van de restauratie-commissie, fungeerde als cere-moniemeester en hij slaagde ervoortreffelijk in het wereldlijke de verantwoordelijkheid die de

  generatie van nu draagt voor hetschitterende monument dat deGertrudis is te verbinden methet geestelijke, de Gertrudis alsGods huis. De heropening werdoverigens mede gestalte gegevendoor de onthulling van een pla-quette door Sybrand vanHaersma Buma, fractieleidervan het CDA in de TweedeKamer. Toen hij nog gewoonkamerlid was heeft hij geborenin 1965 in Workum, gedoopt in deGertrudis en een zoon van detoenmalige burgemeester vanonze stad die toen nog een zelf-standige gemeente was eenzeer groot aandeel geleverd inhet genereren van een belangrijkdeel van het vele geld dat vooreen dergelijke restauratie nodigis. Dit samen met onder veelanderen zijn partijgenoteNicolien van Vroomhoven-Kok,van 2002 tot 2010 eveneens lidvan de Tweede Kamer en nu lidvan de gemeenteraad in DenHaag.

  In de zomer van 2008 wordtbekend dat het kabinet een mee-valler van 150 miljoen te beste-den heeft. Het CDA wil hiervan50 miljoen voor cultureel enindustrieel erfgoed bestemmen.Van Vroomhoven en VanHaersma Buma slagen er in eenwillig oor te vinden bij de toen-malige minister Ronald Plasterken vervolgens bij hun collegas inde Tweede Kamer. Deze extramiljoenen zullen wordenbesteed aan 23 monumenten. DeGertrudis behoort daartoe. Ditlevert voor de restauratie van deGertrudis ruim anderhalf mil-joen euro (1.545.316) van rijkswe-ge op. Fondsen en stichtingenzorgen ervoor dat er 221.674 euroop het kleed komt en de provin-cie Frysln draagt 60.000 eurobij. De toenmalige gemeenteNijefurd komt met 200.000 euroop de proppen en de gewone

  burgers van Workum brengenmaar liefst 48.000 euro in het laat-je. Het college van kerkrent-meesters legt 163.403 euro optafel. Fondsen, bedrijfsleven eneen eigen bijdrage van het col-lege van kerkrentmeestersmaken de begroting sluitend. Derestauratie begint op 14 juni 2010en de eindoplevering is op 29augustus jl.

  De hier genoemde feiten over definancin zijn ontleend aan hetprachtige boek St. Gertrudis-kerk Workum met als ondertitelDe restauratie 2010/2011. Allegenodigden kregen zaterdagmid-dag dit boek waarbij een cd metorgelklanken uit de Gertrudis.Aalt Landman en Jitze Zietsma(respectievelijk voorzitter ensecretaris van de restauratie-commissie) zijn de samenstellersvan het interessante boek metfotos van de twee al genoemdenen bovendien ook nog van Thijsde Vries. Dezelfde Thijs de Vriestekende voor de smaakvolle lay-out. Het eerste exemplaar vanhet boek werd door Aalt Land-man aangeboden aan HansBoekhoven, burgemeester van devoormalige gemeente Nijefurd.Als er emand model kan staanvoor het krewearjen dat nodig isom de gelden voor de restauratie niet alleen bij het rijk maar ookbij fondsen, stichtingen enbedrijven bijeen te krijgen danis het wel Boekhoven die zich indezen een zeer inspirerendeburgervader toonde. Boek-hoven noemde het een grootvoorrecht zaterdagmiddag in deprachtig gerestaureerde Gertru-dis te vertoeven en toonde zichdankbaar dat het op deze wijzegerealiseerd is. Maar nu er tochnamen genoemd worden mogenook de leden van de restauratie-commissie wel even in het zonne-tje worden gezet: Aalt Landman(voorzitter), Jitze Zietsma (secre-

  taris), Bert Grooters (penning-meester), Anne van der Leij, Th.Nijdam, Bertus Wouda en HenkHooghiemstra. Maar ach, hetnoemen van namen is in dergelij-ke gevallen zo gevaarlijk. Latenwe daarom hier nog maar de velevrijwilligers naar voren halenzonder wie een dergelijk projectecht niet gerealiseerd kan wor-den en de gewone mensen dieook zo ruim in de buidel hebbengetast. Het penningske van deweduwe, zoals dominee GielSchormans het terecht noemdein zijn toespraakje.

  Burgemeester Hayo Apothekervan Sdwest-Frysln stelde datook de gemeente trots is dat ditprachtige geschenk weer aan degemeenschap kan worden over-gedragen. Wij zijn dankbaar voorde inzet die is getoond. De eer-ste burger wees er op dat zijngemeente maar liefst 585 monu-menten telt en daarmee op delandelijke ranglijst van monu-mentrijkste gemeenten een zeereervolle vijftiende plaatsinneemt. Maar het gaat ook ver-der, we moeten bijvoorbeeld ookkijken naar de toekomst van destad Workum. Dze kerk op dzeMerk toont aan waarom hetkleinstedelijke aspect in hetbeleid van de gemeente zobelangrijk is. Wij willen stad nregio aanbieden aan deNederlanders. Van HaersmaBuma vertelde dat zijn vader alover de Gertrudis heeft gepubli-ceerd toen hij nog burgemeestervan Workum was en dat hij ditnog steeds doet. Hij herinnerdezich uit zijn jeugd het prachtigegroene licht in de Gertrudis ende sprookjesachtige afbeeldin-gen, zoals op de gildebaren, diehij toen aan de andere kant weleen beetje eng vond. AaltLandman gaf een overzicht vande restauratiegeschiedenis envooral van de lange aanloop die

  tot de jongste restauratie heeftgeleid. Architect Harmen Grun-stra wees er op dat het vroegerbij restauraties vaak ging om hetteruggrijpen naar eerdere tijdenmaar dat nu het conserveren vaneen oud gebouw het belangrijk-ste is. Tenslotte kreeg de voorzit-ter van de kerkenraad, PieterVisser, de sleutel van de kerkaangeboden door Aalt Landman.Daarmee was het gebouw offici-eel weer overgedragen aan dekerkenraad, de hoogste baasvan de kerkelijk gemeente.Klaske Deinum op orgel en SiebeBokma op trompet zorgden ervoor dat de overdracht van hetkerkgebouw aan de kerkenraadnog eens van xtra luister werdvoorzien. Dominee GielSchormans tenslotte stelde vastdat in de kerk niet de waan vande dag heerst, maar Gods belofte.Het is hier een geheiligde plaats.Op deze plaats heeft Hij tranengedroogd en vreugde bereid endat Hij hier wil blijven werken isde bede. Voor de leden van derestauratiecommissie was erfraai aardewerken bord metdaarop een afbeelding van deGertrudis. Dit bord was er ookvoor Hessel Kienstra als verte-genwoordiger van de rooms-katholieke parochie. Hoewel deprotestanten tijdens de restaura-tie meestal hebben gekerkt in deKlameare stonden de rooms-katholieken direct klaar om hunkerk aan te bieden en daar is ookwel gebruik van gemaakt.Bovendien vonden de gildebareneen onderkomen in de Werenfri-dus. Een voorbeeld door deroomsen van echte christelijkenaastenliefde dus.

  En zo moet het natuurlijk zijn ineen kerkgemeenschap en in eenkerkgebouw. Dominee Schor-mans zei het al: Een geheiligdeplaats.

  NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrryyssllnn //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 6

  Prachtig jeugdboekPaul van Dijk

  Pagina 7

  BedrijfsschoolDe Vries Makkum

  Pagina 9

  Frisse start opOBS De Pipegaal

  Neem nu een abonnementen ontvang een

  GRATIS ORANJEKOEK*van

  BakkerijVan der WerfDwarsnoard 21 - WorkumTel. (0515) 54 15 17

  Sd 128 - WorkumTel (0515) 54 25 07

  Ja, ik neem een abonnement op de Friso en ben zo wekelijks opde hoogte van wat er zich in de regio afspeelt.

  Naam:..............................................................................................................................................................

  Straat: .............................................................................................................................................................

  Postcode & Plaats: ............................................................................................................................

  O Ik betaal het abonnementsgeld per acceptgirokaart.Mijn abonnementsprijs is 28,00 per jaar,postabonnement 42,00 per jaar.

  Datum: ............................................ Handtekening:......................................................................

  Stuur deze bon naar: Workumer Krant FrisoPostbus 7, 8710 AA Workum

  of bezorg deze bon op: Spoardyk 56, 8711 CK Workum

  *Alleen geldig tegen inlevering van deze bon enik word minimaal 1 jaar abonnee van de Friso.

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem VisserHet adres voor:

  Badkamers voor elk budgetCentrale verwarming, Waterleiding,

  Riolering, Elektra, Dak- Zink- Koperwerk,Eigen service- en onderhoudsdienst

  Pelletkachels en saunas

  Renoveren of nieuwbouw badkamer?WIJ MAKEN BADKAMERSVOOR ELK BUDGET!

  Installatiebedrijf

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Dinsdag 13 september 2011 // 134e JAARGANG // week 37

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 10.30-12.30 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Tevens Jopies hamburger en puntzak friet!!!

  Feestelijke heropening na restauratie

  Gertrudis opnieuw vaste burcht

  Van Haersma Buma onthult de plaquette. Voor het goede zicht was deze even in het koor van de kerk geplaatst maar het bord zal een officieel plaatsje vinden in het portaal, zodatde kerkgangers er bij binnenkomst telkens even een blik op kunnen werpen. Foto Coby Bandstra.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 13 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 2

  Openingstijdendiverse instellingen

  en diensten Frisos ferlineFrisos ferline

  THUISZORG ZUIDWESTFRIESLANDPostbus 2678600 AG SneekTel. (0515) 461 100e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nlwww.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland:alles draait om mensen, thuis!Met 1600 medewerkers biedenwij de volgende diensten aan: Thuisverzorging en -verple-ging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau

  Voedingsvoorlichting endieetadvisering

  Cursussen en themabijeen-komsten

  Uitleen van hulpmiddelen enverpleegartikelen

  Thuishotel Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onzedienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met deklantenservice van ThuiszorgZuidwest Friesland, telefoon:(0515) 461 100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  SpreekuurWijkverpleegkundige:U kunt met al uw vragen overThuiszorg Zuidwest Friesland enspecifiek gericht op Verzorging& Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen.Zij kan samen met u de zorgregelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen metde aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.Tel. (0515) 461424Wijkverpleegkundige:Uilkje Attema Inloopspreekuur:ma t/m do tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:Ria SpeerstraInloopspreekuur:ma en vrij tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige:Toos v/d BroekSpreekuur:dagelijks tussen 13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige:Linda FolkertsInloopspreekuur:di en do tussen 13-14 uurOok op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06 51 101 399Verzorgingshuis Talma Hiem(ingang H.Gorterstraat) 8561 BSBalk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur.Tel. (0514) 604 101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/mvrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

  BIBLIOTHEEK WORKUMBegine 52, telefoon 0515 541623

  obworkum@bswf.nlwww.bibliotheekworkum.nl

  BIBLIOTHEEK KOUDUMDs. L. Tinholstraat 3B,telefoon 0515 532120obkoudum@bswf.nl

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  SERVICE-BUREAU TE PLAKZoekt u hulp voor in de huishou-ding, dan kunt u bij ons terecht!Omdat onze vrouwen in loon-dienst zijn, is het uurtarief17,- euro per uur incl. BTW. Wiltu meer informatie, dan kunt ubellen met Aukje 06-41804861.

  OUDERENADVISEUR VOORDE GEMEENTE NIJEFURD ENGAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebiedvan wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2,8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van8.30-10.00 uur.

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGINGWORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com

  Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

  EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-loop winkel.Onderweg 6, Koudum,kringloopwinkel@emmauskoudum.nlAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 9.30-15.00 uur enelke 1ste za. van de maandvan 9.30-15.00 uurVoor afhalen: Tel. 0514-523343Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buitenopeningstijden.

  AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLANDMeldpunt vermiste en gevondenhuisdieren.Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

  PALLIESPORT

  NOARD 53TEL. 542222

  WORKUM

  voor sport en vrije tijd en sportprijzenTIMPAAN WELZIJNMaatschappelijk Werk:Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward0515-573763E-mail:amw@timpaanwelzijn.nlSpreekuur maandag t/m vrijdagVan 8.30-9.30 uurJongerenwerk:Voor ondersteuning aan diverseJongerenorganisaties:Heichina Hidding, 06-50286406E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman, 0515-421313E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl

  DIERENARTSENPRAKTIJKVAN WAARD TOT KLIFMa/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur envolgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum

  Vervolg van vorige weekTopklas metselen: D. Ketelaar Nijhuizum en J. Schilstra Ferwoude. Proefklas metselen:R. Bootsma en F. Houtsma. Topklas landbouwwerktuigen herstellen: J. Flapper. / Aande technische school te Sneek werd het eindgetuigschrift, afdeling smeden machinebankwerken, uitgereikt aan: M. Sikkema Heidenschap, E. E. Stallmann Hindeloopen,J. Vrolijk Workum, C. Amsterdam Hindeloopen, R. Glashouwer Hindeloopen, G. J.Lootsma Workum. Afdeling elektra techniek: A. G. Boogaard. Afdeling timmeren: J. deBoer. Afdeling meubelmaken: S. H. Schaap. / Aan de huishoudschool te Sneek werd hetgetuigschrift Assistente in de huishouding uitgereikt aan Tineke de Jong Heidenschap./ Te Sneek werden aan het Chr. Lyceum bevorderd naar de 2e klas: mej. D. KuipersHeidenschap en de heren H. Dijkstra, J. Wiersma, W. D. Hingst, allen Heidenshap enL. Brandenburgh, Th. De Zwart en J. Zoethout, allen Workum. Bevorderd naar de derdeklas HBS: S. Postma Workum en naar de vierde klas D. Wielinga Workum. Naar dederde klas gymnasium: R. de Boer en J. Dijkstra beiden Workum. / Voor het examenblindtypen gehouden te Groningen slaagde mej. Hannie Sieperda Workum. / Voor hette Leeuwarden gehouden Mulo examen A slaagde P. T. Flapper Workum. / Te Utrechtslaagde voor kleuteronderwijzeres: mej. R. Beuker Workum. / Voor het textielbrevetslaagde Frans Sikkes Workum.*********************************************************************

  De reder F. de Jong te Workum heeft de kustvaarder Trio verkocht aan rederij Vos enKrikke te Groningen. Wie echter de Workumer Reder De Jong mocht zijn bleef voor-lopig een raadsel. Het blijkt dat een schipper Fokke de Jong van Workum afkomstig is.In de loop der jaren heeft De Jong zijn bedrijf uitgebreid met enkele coasters. (In her-innering kunnen wij opmerken, dat toen wij voor militaire dienst moesten loten, ookeen schipperszoon met de naam De Jong een lotnummer moest trekken. Hij was znleven lang nog nooit in Workum geweest en bleek toch als Workumer in de boeken testaan. Zo meldt de redacteur in het jaar 1957).*********************************************************************

  Bestedingsbeperking: Nu bestedingsbeperking in het middelpunt pleegt te staan en onsvan regeringszijde er steeds weer op wordt gewezen, dat we zuinig dienen te zijn, doenzich toch enige vreemde feiten voor. Het doet zich namelijk herhaaldelijk voor datgemeentelijke hoveniers in de gemeentelijke werktijd werkzaamheden verrichten intuinen van leden van het gemeentebestuur. Zou dit misschien bestedingsbeperking uiteigen beurs betekenen. Dit komt mij erg vreemd voor en ik zou graag een afdoend ant-woord op dit geval willen hebben. A.H.*********************************************************************

  Versiering in Workum: Er zijn nog slechts enkele dagen en dan gaat Workum feest vie-ren. Het slagen van het feest hangt in eerste plaats af van het weer, maar dan op detweede plaats: Hoe ziet Workum er uit? Versiering, verlichting, het doet zoveel omstemming, sfeer en gezelligheid te brengen. Daarom een oproep aan jong en oud; helpin de komende dagen mee om in elke buurt Workum in een sprookjesstad om te tove-ren. Geen rang- of standsverschil mag er zijn. We helpen allen mee en blijven niet thuiszitten achter de gordijnen. Een Workumer feestvierder.*********************************************************************

  Voor het examen blindtypen slaagden te Groningen de dames T. van Beek, T. Visser enP. Riemersma. / Geslaagd voor het diploma Praktijkexamen Boekhouden Rintje F. deBoer en Jeltje de Boer. Vervolg zie volgende week

  WMO ADVIESRAADNIJEFURDVragen en op- of aanmerkingenmet betrekking tot het beleid ende uitvoering van de WetMaatschappelijkeOndersteuning (Wmo) kunt umailen naar: wmoadviesraadnij-efurd@gmail.comOok kunt u hiervoor bellen metde voorzitter mevrouw J.Valkonet tel. 0514-682098

  Het buro te Koudum is vanmaandag t/m vrijdag tussen09.00-17.00 uur geopend en opafspraak. Telefoon 0900 8844.Inloopspreekuur wijkagent:elke maandagochtend in hetgemeentehuis te Workum van10.30 en 11.30 uur. Van maandag4 juli tot maandag 5 september2011 is er geen inloopspreekuur.

  Buurtagent:- Johan Swieringa voor Nijefurd

  E-mail adressen buurtagent:Johan Swieringa:johan.swieringa@friesland.politie.nl

  KerkdienstenZondag 18 september 2011

  WORKUMRooms Katholieke Kerk:- 9.30 uur ParochievoorgangerBaptisten Kerk:- 9.30 uur br. D. Tamminga (Startzondag)Protestantse Gemeente:- 9.30 uur ds. D. Hasper (afscheidsdienst in de St. Gertrudiskerk)- 19.30 uur Versperviering ds. L. MarchandDoopsgezinde Kerk:- 10.00 uur jubileumjaar Elspeet (ADS)

  IT HEIDENSKIP- 9.30 uur dhr. H. Giliam (Frysk)

  WeekenddienstenHUISARTSWorkum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen:Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u door-verbonden naar de dienstdoende huisarts.

  TANDARTSZaterdag 17 en zondag 18 september 2011Tandartspraktijk De Witte HerenWitherenstraat 1a, 8701 JJ Bolsward, tel: 0515-238980

  Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoendepraktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur.- Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen -

  Activiteitenprogramma WaldrikhiemDienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

  Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht indienstencentrum Waldrikhiem. Cordinator: Tjitske Visser.Noard 177 te Workum. Telefoonnummer 0515-543709.

  Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op devoicemail dan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij Marinacker: Marinacker 1.

  Telefoonnummer 0515-436820.

  Woensdag 14-09 10.00 uur Gezellig koffie leuteDonderdag 15-09 12.00 uur Gastendag

  13.30 uur SpelmiddagVrijdag 16-09 09.30 uur Zomer doe ochtend

  09.30 uur Nifel OerkeMaandag 19-09 10.00 uur Volksdansen

  13.30 uur KoersbalDinsdag 20-09 14.00 uur Bingo Woensdag 21-09 10.00 uur Gezellig koffie leute

  Voor in u agenda:Vrijdag 30 september dag van de ouderen

  10.00 uur in de kaap stavoren.Als u wilt deelnemen aan deze leuke dag ishet noodzakelijk om u voor 16 september

  op te geven!

  Workum vanvroeger en nu

  Henk Gorter stelt deze week in zijn veel gelezen (en bekeken!)rubriek de panden Noard 53 en 55 centraal. De naam Haye vander Werf was alom bekend in de stad Workum en wijde omgeving.Drie generaties Van der Werf hebben ruim 120 jaar lang een zaakgedreven in gedestilleerd en wijnen. In de oorlogsjaren was heteen hele toer om iedereen wat van de godendrank toe te bedelen,mede omdat er weinig flessen waren; maar Haye wist met eenaardige sticker op de volle fles: Breng mij leeg en vlug bij Hayevan der Werf terug, er voor te zorgen dat iedereen ijverig zijnlege flessen inleverde en zodoende weer volle kon meekrijgen. Nade oorlog werd voor de aardigheid door Haye en zijn vrouw eenspreuk of zegswijze over wijn of wijndrinkers op de fles geplakt.Er waren twee panden naast elkaar. Links de kruideniersafde-ling en rechts de slijterij. In 1977 is het bedrijf gestopt. Sinds 1999is Pallie Sport in het pand gevestigd.

  7ZaYZ@L;@Vc`Zg>c[da^_c/ %-%%"%''++''\gVi^h

  7a^_[c^ZigdcYadeZcbZijlkgV\ZcdkZg`Vc`Zg

  Geertje en Tjits ontmoeten u graagTel 543709 E-mail Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl

  Skil 6a 8711 CN Workum Tel.: 0515-541619 B.g.g.: 06-20278801 www.klameare.nl

  W E E K A G E N D ADinsdag 13 september08.30 uur Oeps vergadering10.00 uur Vergadering bestuur Jongeren en Sa Wat10.30 uur Yoga lessen o.l.v. Saskia van Gerven 10.30 uur Face2facetravel Metty Graafsma 13.30 uur Voorbespreking Liereliet14.30 uur Repetitie Nijefurd Sjongt 19.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs19.00 uur Muziekkursus o.l.v. Ebo reitsma20.00 uur Bestuursvergadering klameare

  Woensdag 14 september 13.00 uur AMVlessen o.l.v. Paula19.30 uur Yoga-lessen o.l.v. Saskia van Gerven 20.00 uur Vergadering Winterfair/kerstmarkt

  Donderdag 15 septemberPraktijk osteopathie Marc Wouda

  10.30 uur Yogalessen o.l.v. Saskia v. Gerven 15.30 uur Muzieklessen Willem Alkema

  Keyboard / Gitaar19.45 uur Startavond CPB20.00 uur Oefenavond Crescendo

  Vrijdag 16 september14.00 uur Manueel Therapeut Clemens Schuurs 15.00 uur Muziekles o.l.v. Marten Miedema 20.00 uur Driebanden-biljart 20.00 uur Oefenavond Damclub

  Zaterdag 17 september09.30 uur Zangles o.l.v. Jannie Brandsma

  Maandag 19 september08.30 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs17.00 uur Muzieklessen viool, piano, dwarsfluit

  vanuit de muziekschool19.00 uur Yogalessen o.l.v. Saskia van Gerven19.00 uur Biljartclub Libere20.00 uur Schaakclub O.D.I20.00 uur Repetitieavond jongerenkoor Tjilpz

  Dinsdag 20 september10.30 uur Face2face Travel Metty Graafsma 13.00 uur Inenting vanuit GGGZ19.00 uur Manueel therapeut Clemens Schuurs19.00 uur Wedstrijdbiljart Libere20.00 uur Schrijversworkshop Creatief Schrijven

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 13 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 3

  FAMILIEBERICHTENFamilieberichten worden uit standaard-lettertypengezet en volgens standaard indeling geplaatst.Vignetten, afbeeldingen en fotos worden opverzoek geplaatst.Tekst voor familieberichten dient bij voorkeurdigitaal te worden aangeleverd.Bij telefonische opgave of slecht te lezenaangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voorde fouten in de gemaakte advertentie.Van deze standaard opmaak kan slechts wordenafgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzochtof vermeld.

  KIJK OOK EENS OP WWW.HUNIADRUKKERIJ.NL

  OVERLIJDEN

  loonbedrijf en transportbedrijf,zand- en grindhandel

  E.B. van Kalsbeek

  Alles te leveren voor: Tuin Wegenbouw Bouwmaterialen Manege bakken

  Verhuur van: Rupskranen van 7 tot 20 ton Shovel Kipautos 6x6 W.S. met kraan Kipautos 8x8 W.S. Kippertrailers

  Voor info: www.vankalsbeektransport.nlE-mail: transport-vankalsbeek@hetnet.nlOok zaterdags zijn we open.Tel. 0515-541810Scharnebuursterweg 21 Ferwoude

  GrafmonumentenVan der Wal

  Balkfinne 1b8711 AW WorkumTel./Fax 0515-543173Mobiel 06-22449234info@grafmonumentenvanderwal.nlwww.grafmonumentenvanderwal.nl

  HET ADRES VOOR UW:Kettingzagen - Bosmaaiers - Loopmaaiers

  Zitmaaiers - Heggescharen - Verticuteermachinesen alle andere tuinmachinesTEVENS QUADS EN TRIKES

  Verhuur verticuteermachine enslijpen van kettingzaagkettingen

  Voor reparaties worden machinesGRATIS gehaald en gebracht

  Afvalverwerking, transport en recycling bv

  Totaal recycling voor al uw afvalInzameling en verwerking voor bedrijf en particulier.

  Oud-papier, schroot, metalen, kunststoffen.Bouw- & sloopafval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval.

  Containers van 1 tot 40 kuub.Harlingen 0517-418 552www.visserafvalverwerking.nl

  SLOOPBEDRIJFDE JAGER & SIEMENSMAVoor al uw sloopwerk - containerverhuur -

  diamantboren - zagen - enz., enz.WORKUM - Tel. 0515 541940 of 541988

  Als ik ontwaak dan ben ik nog bij u. Ps. 139:18b

  Vol vertrouwen is van ons heengegaan onze blije en opgewekte mem, beppe en oerbeppe

  Hotske Postma-Hendrikssinds 5 augustus 1986 weduwe van

  Bonne Postma

  * Hemelum, 19 december 1929 Koudum, 5 september 2011

  Koudum: Aaltje en Brugt Hotske Gelke en Hilde Marcella Marina Wieke-Bonna Workum: Siebe en Jeltsje Marie en Tim Bonne Menaldum: Grietje en Douwe Bonne Sierd

  De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op vrijdag 9 september 2011 te Workum.

  Correspondentieadres:Fam. Broersma,Tjalke v.d. Walstraat 17,8723 CA Koudum.

  Beetje bij beetje moesten wij u laten gaan. We konden niet meer goed met u praten. Die blik, die stilte, deed vaak zeer. De beppe van vroeger was u niet meer. Bedankt beppe voor alle liefde die we hebben gekregen.

  Rust zacht

  beppe Hotske Hotske Gelke en Hilde Marcella Marina Wieke-Bonna

  Marie en Tim Bonne

  Bonne Sierd

  Wegens vakantieGESLOTEN

  van 16 septembertot en met

  26 septemberNoard 7 - Workum - Tel. 0515 541492 (t/o Jopie Huisman museum)

  WATERSPORT-CAMPING-HENGELSPORTFA. VAN DER GOOT

  Dag van de Ouderen 2011

  Dit jaar staat onze Dag van de Ouderenin het teken van:

  Stavoren 950 jaar Stadsrechtenmet optreden van het vrouwtje van Stavoren eneen presentatie van Zuiderzee naar IJsselmeer

  Datum: vrijdag 30 september 2011Locatie: de Kaap StavorenAanvang: 10.00 uurKosten: 8,00 p.p.

  (met koffie, gebak, borreltje en lunchbuffet)

  Als u wilt deelnemen aan deze leuke dag is hetnoodzakelijk u voor 16 september op te geven in:Nij Claerbergen Koudum tel 0514-521541.Waldrikhiem Workum tel 0515-543709.Janke Tromp Warns tel 0514-681666.Mevr. Geertsma Hindeloopen tel 0514-522732.Opgeven of u vervoer nodig hebt of mogelijkanderen mee kunt nemen.

  Na een ernstige ziekte is toch nog plotselingoverleden onze broer, zwager en oom

  Hans WeitenbergOp de leeftijd van 71 jaar.

  Workum: Theo Weitenberg

  Workum: Piet WeitenbergLenie Weitenberg-Bouma

  Bolsward: Tine de Jong-WeitenbergGeert de Jong

  Neven en nichten

  Wij wensen Ine en de kinderen heel veel sterktemet dit verlies.

  Noordwijk, 9 september 2011

  Yoga voor ouderenOp dinsdagochtend van

  10.30-11.30 uur is er speciaalvoor oudere mensen yogao.l.v. Saskia van Gerven.

  Een proefles is altijd mogelijk.Locatie: De Klameare

  Informatie: 0515-540121

  YogaBij voldoende belangstelling

  begint er op dinsdag een nieuweYoga-groep van 9.00-10.00 uur

  o.l.v. Saskia van GervenLocatie: De Klameare

  Informatie: 0515-540121

  Andere tijden:Maandag 19.00-20.00 uur vol

  20.20-21.20 uur volDinsdag 09.00-10.00 uur

  10.30-11.30 uurWoensdag 19.00-20.00 uur vol

  20.20-21.20 uurDonderdag 10.30-11.30 uur

  Kom gezellig zingenbij het evergreen koor

  Tsken Wal en SkipOns koor zingt om de twee weken in de Klameare.

  We beginnen op vrijdag 16 septemberen zingen van 20.00 tot 22.00 uur.kom vrijblijvend langs en doe mee!

  In verband met vakantie isde Fytsmakkerij gesloten van zaterdagmiddag 17 september

  t/m maandag 3 oktober.

  Wij zien u graag terug opdinsdag 4 oktober!

  Vindt u een mooi gazon belangrijk?Met John Deere tuin- en parkmachines zult u met veel plezieruw gazon maaien. U heeft al een gazonmaaier voor nog geen 300,-. Kom dus zo snel mogelijk naar uw John Deere dea-ler voor een demonstratie.

  Gebr. Gerlsma B.V.Lutswei 1-WorkumHottingawei 34 - Nijland

  Glasbedrijf Zuidwesthoek Glasservice voor ZW-Friesland Dubbelglas Interieurglas

  www.glasbedrijfzwh.nl0515

  540111

  Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nlLET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

  Wand- & VloertegelsBODEMPRIJZENMERKTEGELS

  Kijk, vergelijk enPROFITEER NU!

  TEGELOUTLET: ALTIJD VOORDELIG!

  Voor aluw

  DRUKWERK

  Hunias Drukkerij0515-541466

  www.huniadrukkerij.nl

  BANDSTRA BOUWMARKTSd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

  BatterijenVoor uw electronica:

  horloge, klok, fotocamera, telefoon, enz.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 13 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 4

  ZATERDAG 17 SEPTEMBER A.S. 14.30 UUR

  Pupil van de Week is: Stijn de VriesSponsor van de Pupil van de Week is: Blokker Bandstra & Bandstra Bouwmarkt

  WORKUM 1 - DESZ 1De balsponsors van de thuiswedstrijden van Workum 1 zijn:- AuqaResort It Soal Camping & Jachthaven- Bakkerij Van der Werf- Strandpaviljoen & Havenrestaurant It Soal- Fa. J. van der Goot, watersport-camping-hengelsport- Fytsmakkerij J.F. Scheltema- Autobedrijf Yntema Workum- Zuid West Hoek Keukens- Slagerij Thijs van der Meer- Eethuis & Stadscaf De Smidte- Friesland Foods Cheese Workum- Hunias Drukkerij & Workumer Krant Friso- HJG verzekeringen & financile diensten- ZWF Ontwerp- Aannemingsbedrijf De Boer & De Groot- VHC ActiFood, Oosterwolde

  - Sanitiem Visser- Taxi v.d. Bles- Eartiids Workum, groot in eertijdse-spullen- Bergsma Groothandel Makkum- Stucadoorsbedrijf Hoekstra & Kunst- Eetcaf De Witte Herbergh- Lunchroom Sd- Administratiekantoor Westendorp- It Pottebakkershs- Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland- Pallie Sport- Bakker Workum Konstruktiewerken- Woudasport.nl Teamkleding- Hotel-Caf-Restaurant De Gulden Leeuw

  WORKUM 1 - DESZ 1

  Op 15 september keert koningRedbad na 1300 jaar terug inFriesland. SULT (SdwesthoekeLocatie Theater) viert met dezevoorstelling zijn vijftienjarigjubileum en Stavoren zijn 950-jarig bestaan. Reden genoeg omgroots uit te pakken. Er wordtdeze laatste weken voorafgaandeaan de voorstelling met man enmacht gebouwd en gerepeteerd.Op het strand in Stavoren ver-rijst een waar fort. Op dezeprachtige locatie wordt het ver-haal van koning Aldgilles, zijnzoon Redbad en diens zoonLeafwyn verteld. Hun strijdtegen het water, het behoudenvan identiteit, de angst voor ver-

  anderingen, maar bovenal deliefde voor Frysln staan cen-traal. Het koor van bijna hon-derd man, de band en acteurskomen, na weken zelfstandiggerepeteerd te hebben, nusamen op het strand. Het resul-taat is indrukwekkend en hetbelooft een aangrijpende voor-stelling te worden. De kaartver-koop overstijgt de verwachtin-gen, bijna tweederde van debeschikbare toegangskaartenzijn inmiddels al verkocht.Voorstellingen zijn op 15, 16, 17,23 en 24 september op hetSuderstrand bij Stavoren. Voormeer informatie: www.teater-groepsult.nl.

  Koning Redbad terug inStavoren in locatietoneel

  De Open Monumentendag van zaterdag heeft in onze stad een geanimeerd verloop gekend.Scheepstimmerwerf De Hoop, het Museum kerkelijke kunst, Kunsthuis Kort, het prachtige voormalige stadhuisvan de stad Workum aan de Merk en de Waag aan hetzelfde plein waren voor het publiek opengesteld. Datgold ook voor de bibliotheek, waar zaterdag- en ook zondagmiddag de expositie Trouwen op het stadhuis konworden bezichtigd. Deze tentoonstelling is nog drie maanden open, maar speciaal met het oog op OpenMonumentendag was er zaterdag en zondag ook klassieke trouwkleding te bekijken. Deze prachtige trouwjur-ken zijn alleen in het afgelopen weekeinde te zien geweest, maar de expositie op zichzelf hoeft men dus alsgezegd bepaald niet te missen. De foto van Cor Hunia geeft een beeld van een nieuwbakken echtpaar op demooiste dag van zijn leven. Ook het Filmtheater aan de Emmabuert was te bezichtigen. Dit gebouw, hier opeen foto van Henk Gorter, heeft al vele bestemmingen gehad. Dit voormalige sanatorium, om maar even eengroot woord te gebruiken voor het gebouwtje, deed onder meer ook dienst als landbouwschool, onderkomenvoor de klokkenindustrie en recentelijk als artsenpraktijkgebouw.

  Geanimeerde Monumentendag

  Dezer dagen is op de tennisba-nen van tennisvereniging Gaas-terland in Balk het jaarlijksemixed toernooi gespeeld. On-danks de vakanties hadden zichtoch 22 koppels opgegeven. Zijstreden in twee categorien omde eer. De weergoden waren deorganisatie goed gezind. De vrij-dagavond met kwartfinales werdgoed bezocht en de zaterdag wasruim een week geleden bijna tro-pisch warm. In de hoogste categorie was ereen spannende halve finale tus-sen Ane Huisman en Tineke vander Goot tegen Luuk vanKesteren en Tjallie van derWekken. Ze hielden elkaar langin evenwicht maar na een afmat-tende partij trokken Huisman/Van der Goot met 2-6, 7-6 en 6-4aan het langste eind. Daarin trof-fen ze Bauke Wortman en CiskaLyklema. Deze hadden de finalebereikt door het Lemster duoGerard Pars en AnsjelienVerwoert met 6-2 en 7-6 te ver-slaan. Duidelijk was dat de halve finalefysiek veel had geist vanHuisman/Van der Goot. Met dezeuitspraak echter zouden we hetgoede en stabiele spel van

  Wortman/Lyklema tekort doen.Via 6-4 en 7-5 werden zij deterechte winnaars van de catego-rie A.In de categorie B konden in dehalve finale moeder Griet enzoon Jan Lyklema het niet bol-werken tegen Bertus Nijholt enJetkse Miedema. De laatstenplaatsten zich met 6-4 en 6-0 voorde finale. Daarin troffen zij Ulkevan der Wal en Berta Flapper.Die hadden zich in de halve fina-le ontdaan van Durk Venema enJeanette van der Kooy met desetstanden 6-3 en 6-4. Van der Wal en Flapper komenaltijd ver, hebben al een paarkeer de finale gespeeld maar nognooit gewonnen. Dat gebeurdenu wel. Door de warmte raaktede accu bij Nijholt/Miedema leegen Van der Wal/Flapper paktenmet 6-3 en nogmaals 6-3 de felbe-geerde winst in de categorie B.

  Door de lange wedstrijden werdop de finaledag pas de laatste balom 17.30 uur geslagen. De fina-listen gingen met bloemen encadeaubonnen huiswaarts. Dezewerden beschikbaar gesteld doordiverse ondernemers uit Balk,waarvoor dank!

  Wortman en Lykleman bij tennis Balk

  Bij de prijswinnaars kan er - begrijpelijk - best een lachje af.

  Jan Pieter Dykstra

  Onder deze titel, Kunst Apart,identiek aan zijn bedrijfsnaam,hield kunsthistoricus PaulFluttert een introductiecauserieover de door hem uitgebrachtecursus kunsthistorie jaargang2011-2012. Deze krant woonde deeditie bij die plaatsvond opwoensdag 7 september. Zoals inzijn korte voorbeschouwing waste lezen, geeft hij jaarlijks cur-sussen over de Nederlandse 17een 19e eeuwse schilderkunst.Deze opmaat naar de geheimenvan de Neder-landse schildersen hun kunst vond plaats in Ope Timpe, het zorg- en leerbe-drijf aan de Tempelreed vanmevrouw Bak-ker in Hieslum, deplaats waar de kunsthistoricus,afkomstig uit het Rotterdamse,nu al weer vijf jaar domicilieheeft. Overigens vond deze intro-ductie een dag later plaats inMuseum Martena in Franeker.Het betrof dus een klein jubile-um, want dat is een lustrum. Instijlvolle eenvoud werd daaromna de pauze, voorafgaand aandeel twee van de boeiende, datkan al vast gesteld worden,lezing op aangeven van de jubi-laris het glas geheven door deaanwezigen.

  Hoewel Hieslum goed bereik-baar is, was het wel even zoekennaar waar Ope Timpe is gesitu-eerd. En dan blijkt dat het onver-harde pad de reed - dat richtingdeze boerderij slingert uitste-kend past in de sfeer van de 17een 19e eeuw. Met afbeeldingenvan de fraaie idyllische land-schappen van onze schilders uitdie periode in gedachten, hob-belden wij Timpe-waarts. Naafloop in het pikkedonker,slechts voorafgegaan door hetlicht van je koplampen, zeer vol-daan huiswaarts. Een perfecteintroductie eigenlijk, al is datwellicht onbedoeld geweest. En misschien is het aardig omvoor de lezer eerst een afslag tenemen om iets over het woordTimpe op te diepen. Volgens hetWurdboek moet men daarbijdenken aan een spits uiteindevan iets, bijvoorbeeld een timpeble, dat het stuk brood is waarde eindkorst deel van uitmaakt.Een stuk land kan een timpe heb-ben, een stuk dat eindigt in eenpunt. Mogelijk was deze boerde-rij dus wel op een zodanig stukland gelegen. Ook gebruiken wijdat woord bijvoorbeeld voor eenfors uitgevallen stuk kaas ofbrea (roggebrood). Immen op etimpe krije is een gezegde datbedoelt dat men iemand op dekost krijgt, zoals deze avondmevrouw Bakker de (aspi-

  rant)cursisten. Als kost werd eenstikje skerble geserveerd bijde koffie of thee. En als vaniemand bekend is dat hij of zijaltyd op e timpe sit, dan bete-kent dit dat die persoon er eenhandje van heeft om juist tijdensde maaltijd bij emand binnen tevallen. Voor hem of haar wordtook wel de term waarmmielrin-ner gebezigd. Maar misschienzijn er nog andere slechtsplaatselijk bekende - betekenis-sen van het woord.

  De causerie bestond uit tweedelen. Voor de pauze werd eenbreed gebied behandeld, datbegon in de Middeleeuwen eneindigde in de 19e eeuw. Wantvoor een goed begrip van degebeurtenissen in een tijdperk ishet noodzakelijk te begrijpen enweten wat er in een voorgaandeperiode gaande was. Bijvoor-beeld over het kleurgebruik inde (kerkelijke) kunst: Maria isdan altijd in blauwe kledijgehuld. Duidelijk is dat de kerkvanaf die eeuwen tot ongeveerde Hervorming, de tachtigjarigeoorlog, een grote opdrachtgeverwas, met als goede tweede detoenmalige adel. Prachtigealtaarstukken, het beroemde deAanbidding van het Lam Godsvan de gebroeders Van Eyck ende fraai gellustreerde getijden-boeken bijvoorbeeld, zijn de erf-stukken van deze periode. Degebroeders hebben op dit altaar-stuk niet tweemaal dezelfdegezichten (en er zijn circa 300)afgebeeld, iets dat tot die tijdongewoon was, want de mens-heid had tot dan maar een een-vormig uiterlijk als we de betref-fende afbeeldingen bekijken.Bovendien treedt iets andersnaar voren, het perspectiefwordt uitgevonden, aarzelenddoor pioniers gentroduceerd.De getijden- en andere boeken,onder meer, laten middels plaat-jes de ongeletterde burgers ken-nismaken met ideen, dogmasdie in de kerk verkondigd wer-den. Een handjevol bevoorrech-ten (meestal kloosterlingen) konimmers lezen en schrijven.Geniaal denkwerk, eigenlijk, vande clerus om het geloof bij deongeletterden aanschouwelijk temaken, te propageren en wel-licht manipuleren, in de zin vandit verhaal wel en dat verhaalniet, een soort van censuur.Immers wie betaalt, bepaalt

  Een ander voorbeeld: het inkunstkringen beroemde Lothar-kruis (Duitsland, dom van Aken).Met veel precisie en kennis vanhet materiaal is in het centrumvan het kruis (misschien 15 centi-meter groot) een in een schelp

  uitgesneden gezicht een camee-aangebracht. Op de armen is hetmet edelstenen verluchtigd.Toen de kerk als belangrijkemecenas was teruggetreden, deprotestanten moesten niets vande pracht en praal van Romehebben, kwam langzaam de nieu-we elite als opdrachtgever inbeeld. Hollandse kooplieden(VOC), ambachtslieden, geleer-den, magistraten, wilden hunwelvaart graag bevestigd ziendoor uiterlijk vertoon. Schil-derijen, met vaak zinnebeeldigeof historische voorstellingenwaren geliefd als wandbekle-ding, golden gelijktijdig als eensoort van isolatiemateriaal, daarde spouwmuur nog niet was gen-troduceerd! Daarom zijn schilde-ringen en tekening van interi-eurs van welgestelden uit die tijdzo vol gehangen met kunst.Natuurlijk was een eigen naar dewerkelijkheid geconterfeit por-tret wel het uiterste bewijs vanbelangrijkheid. Bovendien vorm-de die vraag voor de schilder eenmooie basis onder zijn bestaan.

  In de in Itali ontstane Renais-sance beleefden Romeinse enGriekse schrijvers een herwaar-dering. Bijvoorbeeld Ovidius,een geliefd schrijver, wiensmythologische verhalen uit deMetamorphosen dankbare on-derwerpen voor schilders entekenaars leverden. De uitvin-ding van de olieverf betekendeook een andere manier van wer-ken. De bijna verloren geganekennis van schildermateria-len(ooit verzameld en opgete-kend in de 10e, 11e eeuw door de

  monnik Theophilus) werd opge-rakeld en vastgelegd door Carelvan Mander. Zijn boek, een soortvade mecum, berustte in menigatelier onder handbereik van deschilder en zijn leerlingen, wantlesgeven was ook een bron vaninkomen.

  Toen Antwerpen tijdens de 80-jarige oorlog viel, weken veelkunstenaars uit naar het noor-den en kwamen in het huidigeNederland terecht. Een enkelevluchteling, Frans Hals onderanderen, haalde op deze lezingde publiciteit. Hij was specialistin portretten, schuttersstukken.Kwam, heel revolutionair, metbusteportretten, waar zijn kunst-broeders altijd de gehele per-soon in beeld brachten.Het kunstklimaat in ons landtrok kunstenaars uit andere lan-den aan. Er ontstond specialisa-tie: portretten, dieren, land-schappen, stillevens, zeegezich-ten. Een man stijgt echter verreboven deze kunstenaars uit:Rembrandt. Hij is net zo uniekals Bach dat is in de muziek.Eenzame hoogte voor dezegeweldenaar van palet en teken-stift. Hij is de man die actie inzijn werk brengt. Kijk naar deNachtwacht of het in Stockholmhangende Eedverbond derBatavieren, waar de eenoogClaudius Civilis oogt als eenvechtjas, een soort aristocrati-sche schurk, en niet een toon-beeld van beschaving is.Ook mooie verhalen die annexzijn met de getoonde werken pas-seren de revue. De Maaltijd vanAnthonius en Cleopatra, ge-

  schilderd door J. de Bree. Hetgaat hier om een wedstrijd wiehet kostbaarste gerecht op tafelkon zetten. Anthonius dacht meteen duur stuk vlees dat te zullenwinnen. Toen Cleopatra aan debeurt was om haar creatie telaten opdissen, haalde zij eenparel uit haar oorhanger, deeddie in een wijnglas en goot ervervolgens zoutzuur op. Deparel, duurder dan in ieder gevalhet vlees van haar rivaal, losteop. Zij nipte even aan het glas engoot de inhoud vervolgens weg!Op het paneel zien we hetmoment afgebeeld dat Cleopatrahaar parel uit haar oorhangerhaalt.

  Dergelijke anecdotes verlevendi-gen een cursus, tillen het boveneen gortdroog gebeurenuit.Trouwens, de beschouwervan nu moet zich realiseren datde landschappen van toen nietlevensecht zijn, aldus spreker.Het zijn composities die uit hetschetsboek zijn geplukt ensamengevoegd, hetgeen men nudigitaal ook kan doen. Pas in de19e eeuw, als de tube is uitgevon-den, krijgen wij waarheidsge-trouwe landschappen te zien.Daardoor kon er namelijk pleinair geschilderd worden. Dat soort informatie wordt vloten aanstekelijk gebracht.Duidelijk is dat de spreker eengrote fascinatie voor Rembrandt,de beste onder zijns gelijken,heeft. Bovendien was die inzeker opzicht revolutionair quabehandeling van het onderwerp,beschikte daarenboven over eenfenomenale techniek. Deed aanbronnenonderzoek om de voor-stelling in overeenstemming tebrengen met het verhaal. Dat,aldus de causeur, is af te lezenaan de beroemde prent EcceHomo. Bij Rembrandt is hetgeende evangelist Johannes daaroververmeldt de basis. Niet verwon-derlijk dat de betreffende passa-ge uit de Rembrandtbijbel tengehore wordt gebracht.Het tweede gedeelte van dezeavond liet dias zien van de favo-riete kunstwerken van de cursus-leider. Tijdens de daarbijbeho-rende toelichtingen liet hij zichkritisch uit over de bezuinigings-drift van het huidige kabinet tenaanzien van de kunsten, en datkan men na aanhoren van zijnboeiende relaas begrijpen, watmeer is zeer billijken.

  Wie de vijf jaar geleden bijGepke Heeres gestarte cycluscursussen wil volgen, kan zich op28 september (19e eeuwse schil-ders) vervoegen bij Op e Timpeof informeren bij de heer Flut-tert zelf.

  Kunst Apart: boeiende causerie

  Paul Fluttert toont zich hier - begrijpelijk - zeer in zijn element.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 13 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 5

  ColofonRedactieadres:Workumer Krant FrisoPostbus 78710 AA WorkumTel.: (0515) 541466Fax: (0515) 543297E-mail: frisokrant@planet.nl

  Hunias DrukkerijSpoardyk 568711 CK WorkumTel.: (0515) 541466Fax: (0515) 543297E-mail: info@huniadrukkerij.nl

  Verspreidingsgebied:Workum, It Heidenskip,Hindeloopen en deZuidwesthoek van Frysln

  Tarieven:Abonnementen 28,00per jaarPer post 42,00per jaarLosse nummers 0,85per stuk

  Aanleveren advertenties:Aanleveren van materialenmaandag voor 11.00 uur.Fouten in telefonisch opgegevenadvertenties of fouten ontstaandoor onduidelijk handschrift vande opdrachtgever(s) behoeven(worden) door ons niet te wordengecompenseerd.

  Aanleveren teksten:Aanleveren van tekstmateriaalvoor maandag 11.00 uur.

  Ingezonden stukkenIngezonden stukken, bij voorkeurdigitaal via e-mail aangeleverd,mogen maximaal 250 woordenbevatten. De redactie behoudt zichhet recht voor om zonder opgavevan redenen niet tot plaatsing overte gaan en kan niet aansprakelijkworden gesteld voor de inhoudvan het geplaatste. Er wordenmaximaal vijf ingezonden stukkengeplaatst. Ingezonden stukkenworden alleen geplaatst als zedoor de inzender zijn onderte-kend. In zeer bijzondere gevallenkan de redactie op dringend ver-zoek van de inzender besluiten denaam weg te laten, maar dezenaam moet dan uiteraard wel bijde redactie bekend zijn.

  Algemeen:Workumer Krant Friso BV kan nietaansprakelijk worden gesteld voor: zetfouten, verkeerd aangeleverdeadvertenties of het niet plaatsenvan teksten.Voor advertenties die niet op tijdbinnen zijn maandag voor11.00 uur is het risico vanplaatsing voor de klant.Kopij van activiteiten engebeurtenissen, die langer daneen week geleden hebbenplaatsgevonden wordt alleengeplaatst bij voldoende ruimte.

  Niets uit deze uitgave magworden overgenomen en/ofgekopieerd zonder schriftelijketoestemming van de uitgever. Workumer Krant Friso BVA Spoardyk 56, 8711 CK Workum T 0515 - 541466

  NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WORKUM EN GEHEEL NIJEFURD

  Huis-aan-huiseditie

  HUIS-AAN-HUISWORKUMERKRANT FRISO

  Geachte Adverteerders!

  Volgende week verschijnt de Workumer Krant Friso

  HUIS-AAN-HUISin Workum en de Zuidwesthoek van Friesland

  De advertenties dienen uiterlijk

  woensdag 14 september 2011bij Hunias Drukkerij te worden ingeleverd.

  WORKUM III Henk de Boer

  TSUNAMIKun je als fervente WorkumDrie-supporter al na de eerstecompetitiedag verwachten dathet klassement op zijn kop gezetwordt? Natuurlijk niet! Alleploegen beginnen elk seizoenmet nul punten dus staat er noghelemaal niets, laat staan dat erwat op zijn kop gezet kan wor-den. En zeker na de eerste wed-strijd tegen Urk hoefde niemandop aardverschuivingen te reke-nen. Als we het dan al overschokkende gebeurtenissen heb-ben dan was het wel de aardbe-ving die Nederland de afgelopenweek trof. Vier punt vijf op deschaal van Richter volgens demannen die het weten konden,en daarmee de op twee na zwaar-ste aardbeving die Nederland delaatste honderd jaar heeft getrof-fen. Het nieuws stond er bol van!Wat niet in het nieuws kwam,maar zo mogelijk nog unieker,was het voorval dat Hette eenpaar minuten na de beving op decamping overkwam. Hette, die devoetbalschoenen vorig seizoenaan de wilgen heeft gehangen,

  stond donderdagavond dus opblote voeten in het zand aan deoever van het IJsselmeer van deondergaande zon te genieten. Opeen veilige afstand van ongeveereen halve meter van de kabbe-lende golfjes. Zo bleven zijntenen mooi droog. Tot er om21.10 uur plotseling een grotergolfje over zijn tenen spoelde.Met aan zekerheid grenzendewaarschijnlijkheid ging het hierom een piepkleine tsunami dieop de aardbeving bij Nijmegenvolgde en de tenen van Hette ver-zwolg. Bij het horen van ditnieuws valt de mededeling datOns Aller Derde met 4-2 verloorvan Urk in het niet. Dan is sporteven niet belangrijk meer enbesef je eens te meer dat we don-derdagavond in Workum op derand van de afgrond gebalan-ceerd hebben.De vraag of u wel eens bang bentvoor een tsunami zal dan ook toe-gevoegd worden aan de veilig-heidsenqute van de gemeenteonder de burgers van Sdwest-Frysln. Kunt u er vast even overnadenken.

  Jan Pieter Dykstra

  Twintig jaar ongeveer voer DirkFaber met het beurtvaartschipJohanna Jacoba dagelijks zesdagen per week - driemaal vanWorkum naar Bolsward om savonds weer te eindigen bij dehavenkolk nabij Die WorckumerPeerdestal op het Dwarsnoard.

  Dirk Faber (1876-1955) was eenondernemend man, wiens vrouwFokelina Kroese (1875-1957) eenwinkeltje dreef op het Noard (nurestaurant Jopies Hskeamer)in band en garen, aldus klein-kind en dochter van schoolmees-ter Nico Faber, Hanne Readber-gen.Maar uit een opgedoken adver-tentie uit die tijd blijkt dat hetassortiment breder was, bijvoor-beeld ook dekens, parapluis.Het veerschip, dat nog steedsonder dezelfde naam in de vaartis, werd in 1909 gebouwd inopdracht van de in 1849 inBolsward geboren Freerk Faber,de vader van Dirk. Hij vernoem-de in dit schip, geheel in de tra-ditie dat een schip vrouwelijk is,zijn moeder Johanna JacobaPluynaar. Rond negentienhon-derd nam de jonge Dirk hetbeurtveer over van senior, dievoor de in opkomst zijnde(coperatieve) zuivelindustriemet paard en wagen begon alsmelkrijder. Die overname bracht Dirk ertoeom zo nu en dan in Schuttevaer,het vakblad van de schippersvooruitstrevende artikelen tepubliceren over zijn metier.Tijdens de opkomende crisisja-ren werd ergens in 1929 het schipverkocht aan Pieter Sijbesma uitIJlst. Tegenwoordig heeft hetschip daar domicilie, is gerestau-reerd en vervoert nu in dezomerperiode elke donderdag enverder alleen op aanvraag(maximaal 40) passagiers, waareertijds ook vracht tot de ladingbehoorde.

  Trouwens het expeditievak zatdie generatie Fabers in hetbloed, want een broer van Dirk,Freerk had een vrachtschip datonder de naam Mintje in de vaartwerd gehouden. Gelet op de alaangehaalde naamgeving vanschepen vernoemde Freerk zijnschip naar zijn moeder, MintjeEerdmans, in 1851 geboren inBolsward. In het fotoboek Frys-ln Revisited van oud-WorkumerAndries Deinum komt een fotovoor waarop dit schip ligt afge-meerd in de Djippe Dolte op hetDwarsnoard, daar waar zich nuhet Houtmolestreekje bevindt.Freerk woonde daar namelijk inhet (tegenwoordig wit geschil-derde) hoekhuis met uitgebouw-de erker.

  In 1924 begon Dirk Faber, dievoorzag dat het beurtschip deconcurrentie met het opkomendegemotoriseerde wegvervoer nietaan zou kunnen, met een buson-derneming. Hij vestigde zichtoen op de Trekweg aan de Dolte,waar een woning met garagewerd gebouwd. Inmiddels is diegarage al lang omgebouwd toteen bijna identieke woning. Dezaken gingen niet echt voorspoe-dig en in de crisisjaren kwam hijtot het inzicht dat het beter wasom de tering naar de nering tezetten, een stapje terug te doen.Het overtollige rollend materieelwerd verkocht, waarbij de fami-lie Van den Akker een Fordvrachtwagentje uit de boedelaankocht. Van den Akker hadwellicht eerste koop want hijwas een der chauffeurs van defirma Faber, die tevens (vracht)-autos en bussen voor verhuur inbedrijf had. In 1933 (en ook 1934)treffen wij in de catalogus vanKeuringsdei een advertentie aanwaarin Dirk Faber luxe autos enautobussen te huur aanbiedt. Opde volgende pagina geeft F(okke)van den Akker te kennen dat hijeen dagelijkse vracht-autodienstrijdt tussen Bolsward enWorkum, waarschijnlijk dus metzijn van Faber gekochte voertuig.In de catalogus van 1936 treftmen trouwens een advertentievan Walter (in de Wor-kumerwandelgangen bekend alsWouter) Faber, een zoon vanDirk, die een autobusdienstonderhield tussen Workum-Koudum-Rijs, en ook Workum-Bolsward. Het was dus wel eenfamilie die iets had met logistiekvan mensen en materiaal, zoalsdat tegenwoordig heet.Het echtpaar Dirk en FokelinaFaber-Kroese kreeg zes kinde-ren. Behalve de al genoemdeWalter bleken de andere kinde-ren geen ondernemersbloed tehebben. Toch toonden zij zichwel ondernemend.

  Freerk kwam in het onderwijsterecht en vertrok naar het wes-ten des lands. Ytsje trouwde met een leraar diein Workum aan de MULO lesheeft gegeven. Hij, Jan Huizinga,is bij oud-leerlingen van dathelaas in het kader van econo-

  mische groei? - al enige decenniauit Workum verdwenen soortonderwijs nog bekend als JanHuodsje. Hoewel in die dagenhet dragen van hoeden nog alge-meen gangbaar was, is niet echtmeer bekend waarom speciaalhij met deze typerende naamge-ving werd geduid. Misschien hadhij een buitenissig model? Bernardus verzeilde eveneens inhet onderwijs en trok naar hetWesten.

  Dochter Mintje woonde doorhaar huwelijk met de ambtenaarHenk van Hout op verschillendeplaatsen in het land. In onzeeigen, sterk door de agrarischewereld benvloede, taal was hijeen persoon dy t iet fan it grutteheablok. Hij schopte het uitein-delijk tot burgemeester. Mintjeoverleed als laatste van dezegeneratie Fabers op 94-jarigeleeftijd in 2010.

  Nico bekwaamde zich eveneensin het onderwijsvak. Hij werd navoltooing van zijn studie als kwe-keling-met-acte zoals dat heette,benoemd aan de MULO in onzestad, nadat zijn vader Dirk eniglobbywerk bij bestuur en directievoor hem - want nog niet echtbevoegd! - had verricht; nietsnieuws onder de zon eigenlijk.Later werd Nico onderwijzer aande lagere school in Workum, zijngeboorteplaats, maar vertrok uit-eindelijk naar het westen deslands. Zijn dochter Hanne,gehuwd met Adriaen Readber-gen, is nu al weer een jaar of achtwoonachtig in Workum. Zij is de

  organisator van de verderop tersprake komende renie.Die vader van Dirk, Freerk, waseen invloedrijk man in de Wor-kumer gemeenschap, bekleeddefuncties binnen de NederlandsHervormde gemeente, wasbestuurder van het waterschap,school en nog andere besturenmaakten van zijn kennis ge-bruik.Vanuit het waterschap hadhij bemoeienis met de droogleg-ging van de Workumer Meer ener is in de Mar een weggetje datzijn naam draagt. Dirk had trou-wens wat betreft bestuurskundi-ge kwaliteiten een aardje naarzijn vaartje. Hij was ook actiefbinnen de Nederlands Hervorm-de gemeente en van 1913-1946bestuurslid van de Vereenigingvoor Christelijk Onderwijs; zatdus toen zoon Nico als kweke-ling-met-acte op zoek was naarwerk, dichtbij het vuur.

  Dirk en Fokelina Faber-Kroesewerden begraven op wat wij nuals it lde tsjerkhf betitelen,dus bij de Grote of St. Gertrudis-kerk. Op diezelfde dodenakkerwerden al eerder de ouders vanDirk begraven. Hun stenen zijnin tegenstelling tot die van Dirken Fokelina, moeilijk leesbaar.Maar saillant detail is dat op degrafsteen van Freerk ook denaam is te ontwaren van een jongoverleden dochter, en op die vanzijn vrouw Mintje staat de naamvan een jonggestorven zoon ver-meld.

  Ongeveer vierentwintig nazatenvan deze Fabers hielden zater-

  dag 10 september in onze stadeen familierenie. Het ont-vangstcomit zetelde voor degebruikelijke koffie met gebak ineen horecagelegenheid op deMerk. Daar werd onder het toe-ziend oog van St. Petrus, die daarvanaf zijn hoge standplaats aanhet Bascohuis een wakend oog inhet zeil houdt, kennisgemaakt enbijgepraat. Vanaf de Merk werdtoen met het toeristentreintjekoers gezet naar het station.Vanaf daar ging de reis per spoornaar IJlst, waar de inschepingvolgde in, het zal de lezer na ken-nisname van het voorgaande nietverwonderen, de JohannaJacoba. Die zette om circa 13.00uur koers naar de Wimerts rich-ting Bolsward, via de Abbegeas-terketting dus, en vanaf hetKrswetter bij die elfstedenstadkwam het schip in zijn vroegereelement op de historische beurt-vaartroute van pake en oerpakeFaber. Honderden malen infraaie en minder fraaie weers-omstandigheden heeft het schipdie afstand afgelegd. In Workumaangekomen, volgde ordelijk deontscheping en vervoegde hetgezelschap zich bij het Slees-wijckhuis, waar de jubileumten-toonstelling van schilderijen entekeningen van Jopie Huismanwerd bezichtigd, waarbij aange-tekend dat het hier gaat om schil-derijen uit particulier bezit. Enzoals meestal bij dergelijke gele-genheden werd het samenzijnbeklonken en afgesloten met eeneenvoudige doch voedzamemaaltijd om Nerlands enigeheer van stand te citeren.

  De nazaten van de beurtvaarder laten zich vereeuwigen op de trappen van het stadhuis. Foto Henk Gorter.

  De kompetysje fan damklupBoalsert Warkum Kombinaasje istein setten yn in nije lokaasje.Yn Boalsert wurdt tenein dammeyn Frans Hollands Eethuis. Deris dr in moai sealtsje op de ear-ste ferdjipping en der kin sa-dwaande mei rjocht sein wurdedat der no op in heger nivo spilewurdt!

  Lolke Huitema wie de earste dytdit ek yn syn spul fernaam. Hystie nei tsien setten al in skiif ynit foar tsjin Auke Koopmans enkaam drnei net mear yn swier-richheden. Piet de Boer spile ek

  in sterke wedstryd. Op de lsteset foar de tiidkontrle gong itdchs mis en koe SjoerdHuitema de partij nei him talke.

  Fedde Piet Huitema spile tsjinPiet Bouwhuijsen op in CoupeRoyal mar hy hie net sjoen datPiet troch ditselde setsje twa ski-ven yn it foar komme koe. Pietseach it ek net en it slagge himdrnei net mear om Fedde Pietfan it liif te hlden. Danny Ruiterhie it sintrum fan it boerd tsjinKlaas Herder en hie sadwaandein licht foardiel. Klaas wie dan

  ek bliid dat Danny eftert ruilewant yn in fjouwer om fjouwerstn koe hy kamp meitsje. JanMente Drent die goeie saken opde earste kompetysjedei. Hy koeSybrand de Groes op it boerdopslute en ek tsjin Age Folkert-sma, dyt him kranich wearde,pakte hy de winst.

  De tslaggen:F.P. Huitema P. Bouwhuijsen 2-0S. Huitema P. de Boer 2-0A. Folkertsma J.M. Drent 0-2S. de Groes J.M. Drent 0-2D. Ruiter K. Herder 1-1L. Huitema A. Koopmans 2-0

  Damklup BWK op heger nivo

  IJzersterkMet 14 dames verschenen weafgelopen zaterdag aan de startvan de eerste competitiewed-strijd. Balk kwam op bezoek inWorkum. Na een aantal jarengeen damesteam te hebbengehad in Balk zijn ze dit seizoenweer terug. Uit heel Zuidwest-Friesland hebben ze dames bij-een weten te verzamelen, omzoals de geruchten gaan eenijzersterk team bijeen te krij-gen. Hier waren wij dus ook opvoorbereid. Maar dan is het nogsteeds eerst zien dan geloven!Na 45 min. werd het gerucht aluit de lucht geholpen; Workumstond 3-1 voor.

  Waarschijnlijk zijn wij het ijzer-sterke team uit de Zuidwesthoek!Niet dat we erg geen moeite voorhoefden te doen hoor. In tegen-deel: door een inzet van 11x200% gingen we de rust in metdeze prima stand.

  De tweede helft kwam er nog ndoelpunt bij voor ons. En trefferuit deze wedstrijd kwam opnaam van een speelster van Balk.De overige vier kwamen op naamvan Tianne Stellingwerff.

  Een goed begin van de competi-tie. Volgende week spelen weniet. Een groot aantal dames spe-len ook in de zaal en ondanks dater 7 dagen in een week zittenmoet een uitje op een zaterdagmidden in het seizoen wordengepland!

  Het is niet anders, dus spelen wezaterdag over een week pas weer.Thuis tegen Harlingen.

  Dames Workum

  Toonaangevende prijsin kunst naar Koudum

  Vrijdag 2 september jl. werd tij-dens de opening van de SpecialAward tentoonstelling bij deRijksdienst voor het CultureelErfgoed in Amersfoort bekendgemaakt dat Miranda Dijkstra(24) uit Koudum winnares is vand wedstrijd beeldende kunstvoor kunstenaars met een handi-cap.

  Miranda Dijkstra is al jarenactief als kunstenares bij DeBascule in Sneek. Al vrij snelbleek dat zij creatief is in hetmaken van schilderijen en kunst-werken en gedurende de afgelo-pen jaren heeft zij zichzelf eeneigen stijl weten eigen te maken.Dit resulteerde in een prachtigewaardering met het nominerenvan drie van haar schilderijentijdens de voorrondes van deSpecial Award, met als fantas-tisch eindresultaat dat zij uitein-delijk gekozen is tot winnares2011. De prijs, een stipendium ter

  waarde van 3500 euro, werd aanhaar uitgereikt door de commis-saris van de koningin. Ik vindhet geweldig en had nooitgedacht dat ik zou winnen,aldus een zeer blije en enthousi-aste Miranda. Toen de eersteprijs bekend zou wordengemaakt en ik mijn naam hoorde,kon ik het echt niet geloven.Miranda showt vol trots haarwinnende schilderij en de bijho-rende prijs.

  De wedstrijd krijgt nog een ver-volg. Miranda is nu in de racemet de andere genomineerdekunstenaars en de genomineerdekunstwerken voor de landelijkepublieksprijs. Het kunstwerk datde meeste stemmen heeft gekre-gen, krijgt de publieksprijs tij-dens de opening van de konink-lijke tentoonstelling in paleisSoestdijk, op 5 oktober aanstaan-de. Daar zal Jan des Bouvrie,interieurontwerper en kunstken-ner, de prijs uitreiken.

  Miranda Dijkstra is zeer blij met haar prijs.

  Nazaten Faber zoeken wortels op

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 13 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 6

  Albert Schootstra

  Paul van Dijk is een rasechteWorkumer. Hij is weliswaar inhet ziekenhuis in Sneek geboren,maar hij groeide op aan deBlomikkers in onze stad. Zijnouders zijn Stoffel en Aaltje vanDijk. Ook Lydia Altenburg kanhet stempel hikke en tein ynWarkum dragen. Zij komt van deBrouwersdyk en haar vaderheeft lang lesgegeven op de SintLudgerus. Nu doet hij hetzelfdeop een school in Makkum. Paulseigen vader werkt bij Hubert inStavoren. Lydia Altenburg regeltde stages op de NoordelijkeHogeschool (NHL) in Leeuwar-den. Sinds afgelopen novemberbewoont het paar een prachtighuis aan het Dwarsnoard. Paulging naar de Tarissing, de basis-school die nu It Finster heet.Daarna stond de Rijksscholen-gemeenschap in Sneek op hetprogramma, hier haalde Paul hethavo-diploma. Daarna ging hijEngels studeren aan de NHL inLeeuwarden, een studie die hijal op zijn 21e heeft afgerond.Direct hierna ging hij al alsleraar Engels aan de slag en welop de CSG Gaasterland in Balk,een vmbo-school. Ik bin al njog-gen jier yn Balk want ik bindaalks starten, aldus Paul.Lydia reist dus s morgens pertrein af naar Leeuwarden enPaul per auto naar Balk. Het istussen twee haakjes opvallenddat Paul een boek heeft geschre-ven dat duidelijk is bedoeld voorde jeugd van de basisschool endat hij in tegenstelling tot veelschrijvers van jeugdliteratuur dus niet aan een dergelijkeschool lesgeeft.

  Paul van Dijk kan rustig als eenveelzijdig talent wordenbeschouwd. Hij schrijft dus entekent prachtig, maar hij doetook aan toneel. Zon twee jaargeleden richtte hij de theater-groep Knkel op, een groep dieook regelmatig meewerkt aantheaterproducties van Henk deBoer. Knkel werkt met poppen,acteurs uiteraard en ook muziek.En met de muziek is de vierdekunstvorm genoemd waaraanPaul van Dijk zich vol enthousi-asme wijdt. Hij speelt bij Skarl,een band die de wortels groten-deels in Workum heeft. Ook washij als toetsenist actief in deBeugelband, bekend van dieandere Workumer muzikant,Sipke de Boer. Op een gegevenmoment werd Henk de Boer wie kent hem niet in Workum? gevraagd een theaterstuk teschrijven. Henk had toen geentijd en verwees naar Paul vanDijk. Zo ontstond Renske wolstoer wze! als theaterstuk. Wyhawwe it ngefear oardeljierspile, nder oare sels yn eHarmonie yn Ljouwert. Mar opin stuit wie dat fansels dien endoe tocht ik: no is myn ferhaalfuort, ik fn it hast dramatysk.No ja, tocht ik, dan moat ik itbewurkje ta in boek, dan bliuwtit. Maar hoe vind je een uitgevervoor een boek? Als je het zohoort van nu gevestigde schrij-vers, dan hebben ze het in dezenniet altijd gemakkelijk gehad.Dat seine de minsken ek tsjinmy: Paul, dat slagget dy net. Dankinst wol depressyf wurde. Marik haw it opstjoerd nei de Afk(onder meer uitgever vanFriestalige literatuur, red.) endr seine se: dit moat wze. Do

  fregest dy fansels altyd f of itwol goed gench is en of it woloansprekt. En ast dan hearst datse it tjaan wolle dan jout dat inhiel fijn gefoel.

  Doet ik it teaterstik skreau hawik in famke frege om de haadrolte spyljen en dat wie Renske deRoos dyt doe yn Sondel wenne.En sa bin ik ek yn it boek by infamke as haadpersoan kommenen hjit se Renske. Het hoeftgeen betoog dat Paul van Dijk hetdruk heeft met alle terreinen vande kunst waarop hij zich begeeften dat natuurlijk gevoegd bij eendrukke baan als leraar. Dy krea-tive enerzjy, dat moat der by mygewoan t. It is yndie wol opfal-lend dat ik net les jou oan inbasisskoalle, mar ja, dt ferhaalwoe ik fertelle en dat is no ienrisgeskikt foar dy kategory bern, debern yn e ldens fan e basis-skoalle dus. Op de middelbereskoalle wurdt it allegearre warhurder, wat stoerder. It wielykwols gjin bewuste kar dat ikdit ferhaal fertelle woe, it isnbewust sa gien. Ik haw wolspesjale ynteresse foar berneli-teratuer en lde ferhalenfertel-lers. Paul Biegel fyn ik wat datoanbelanget in fantastyske skriuw-er: yn syn boeken komme prach-tige sfearen foar en it is faak watmearke-eftich, dat kin my nonoch boeie. As bern haw ik inhiel soad lzen en tekene. Itmoast foar my wol spannendwze en it hoegde net te realis-tysk. Het lijkt er dus op dat Paulvan Dijk nu een boek heeftgeschreven dat hij zlf altijd hadwillen lezen en dat levert meest-al het is algemeen bekend demooiste literatuur op. In boek is

  wol in hiel persoanlike erfaring,vertelt Paul van Dijk hierover.Vorig jaar verscheen van de handvan Ate de Jong een prachtigboekje, Op e tribune dat gaatover het kaatsen en bestemd isvoor pakes en hun pakesizzers.Ook in dit sfeervolle werkje, datPaul van Dijk met veel genoegenlas, speelt dus, net als in Renskewol stoer wze!, een pake eenheel belangrijke rol. Ja, marpakes en beppes binne foar bernek hiel wichtige figueren, aldusPaul.

  Over het proces van het schrij-ven zegt hij: It is oan de ienekant prachtich wurk, puzelje fanhoe doch ik dit en hoe sis ik dat,mar oan de oare kant is it ek inkwestje fan sitten gean en type,gewoan produsearje en dan fan-sels hndert kear trochlze enwer ferbetterje: dat moat oars,dat kin better. Mar ik fyn it dochsin hiel moai proses. Ik haw oarsbewust foar it Frysk keazen, dytaal hat foar my eat hiel waarms,eat hiel eigens, it stiet hiel tichtby mysels. It teaterstik wie al ynit Frysk skreaun en it wie foar mydus net mear as logysk it boek ekyn it Frysk te skriuwen. It is wolit doel nochris wat yn it Hollnskte skriuwen, mar ik bin nodwaande mei in opfolger fan itearste boek; dr komt Renske ekwer yn foar en dat is wer gewoanyn it Frysk. De mensen die gen-teresseerd zijn in jeugdlitera-tuur staat dus vast en zeker weerwat moois te wachten. Maar eerstgaat het nog even over de eerste-ling van Paul van Dijk. Woens-dagmiddag 5 oktober is er in hetkader van de moanne fan itFryske Boek een kinderboeken-

  feest in de Harmonie in Leeu-warden. Tresoar en It FryskeBerneboek bieden dan een pro-gramma aan met verhalen enmuziek van Paul van Dijk naaraanleiding van Renske wol stoerwze! en in de vertelbus verha-len van Thys Wadman uit Kou-dum, schrijver van het actieboekvoor kinderen van dit jaar. Ditboek heet De bisteboel fan OmkeRoel en bevat naast spannendeverhalen van Thys Wadman ookfleurige versjes van Hindrik vander Meer met nieuwe arrange-menten van Kees van der Meer.Bij het boek is een cd waaropalle versjes staan.

  Maar terug naar Workum. Hier-boven was sprake van mensendie genteresseerd zijn in jeugd-literatuur. Welnu, iedereen dievan lezen houdt is ook gek opjeugdliteratuur. Dat lijkt een ste-vige uitspraak, maar iedereenkent toch nog de boeken die hijof zij in zijn/haar jeugd gelezenheeft, die in het geheugen staangegrift en die een jeugd kleurhebben gegeven? Met deze uit-spraak in het achterhoofd kun-nen wij als Workumers alleenmaar ontzettend trots zijn opPaul van Dijk. Wat fijn dat destad Workum zon fantastischeschrijver binnen haar poortenheeft. Paul, van harte gefelici-teerd met het prachtige boek datje hebt gemaakt!

  As der in boadskip yn itboek sit dan is it wol: gean dyneigen paad, ws dysels. Dit ver-telt Paul van Dijk (30), die metzijn partner Lydia Altenburg(28) aan het Dwarsnoard inWorkum woont. Dezer dagenverscheen zijn eerste jeugd-

  boek, Renske wol stoer wze!Het boek ziet er werkelijk

  prachtig uit, niet het minst doorde mooie tekeningen die Paul

  zelf heeft gemaakt. Voor slechts12,50 euro is het ook verkrijg-baar bij ons eigen Boekhuis

  aan het Noard. Slechts inder-daad, want voor een dergelijk

  mooi boek, met een warme let-ter op mooi papier gedrukt,goed ingebonden en met een

  hard kaft, is twaalfeneenhalveeuro in deze tijd toch bepaald

  niet teveel. It hat ek meigroepsdruk te krijen, wat dochik as de oaren in oare kant t-geane? Even de korte inhoud:Renske is pas verhuisd en gaat

  naar een nieuwe school. Zeweet echter niet goed hoe zedaar vrienden moet maken.

  Haar pake helpt haar, en ookeen monster. Deze Nar probeertde zaak in de war te sturen enook de hulp van pake leidt nietecht tot het gewenste resultaat.Tenslotte komt Renske er achter

  dat ze gewoon zichzelf moetzijn. In het boek komt ook depestproblematiek aan de ordeen de aanwezigheid van de Nar

  maakt wel duidelijk dat hetboek ook een zeg maar fee-rieke lading heeft. Paul: It is

  yn dy sin in hiel optimistysk fer-haal en ik hoopje dat de mins-ken dyt it foarlze it ek moai

  fine of dat se sizze: ik ls it selsek. Dat soe my hiel gelokkich

  meitsje. Ik krige in mailtsje fanin beppe dyt it graach foarlzewol oan har bernsbern en dat

  fyn ik prachtich.

  Paul van Dijk heeftzich met zijn eerste-ling direct in de ere-divisie van de Friesejeugdliteratuurgespeeld. De Afkwilde zijn boek maarwat graag uitgeven!Foto Linus Harms.

  Renske wol stoer wze! debuut Workumer

  Prachtig jeugdboek Paul van Dijk

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 13 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 7

  Okkebyld, okkebyldsje: inleaf- alderleafst famke, skat,skattebek

  Taals

  wylsel

  VolleybalBekerwedstrijdenvrijdag 16 september 201120.30 uur SVW DS 1 - VVH DS 120.30 uur SVW HS 1 - SCS HS 1

  Amivedi in regioZuidwest-FrieslandVermistHemelum, De Maren, 5 septem-ber: Lapjespoes met rode wan-gen, zwarte streep op de kop,witte snoet en gehele voorkant,inclusief voorpoten. Witte kous-jes achter. Wit op achterhoofd, 10jaar. Vermist na verhuizing;mogelijk teruggelopen naarWarns. Fotos www.amivedi.nl, info Ami-vedi Zuidwest-Friesland, tel. 088-0064692.

  Al jaren is er op de arbeidsmarkteen groot gebrek aan vaklieden.Ook voor de komende jaren voor-ziet men door vergrijzing en eengebrek aan instroom bij techni-sche opleidingen een groeiendtekort aan technici. Bij De VriesMakkum zit men niet bij de pak-ken neer en heeft men beslotende vaklieden zelf intern op te lei-den. Uit meer dan honderd aan-meldingen voor een leer-werk-plek zijn twintig aanstormendetalenten geselecteerd. Zij beleef-den vorige week maandag de eer-ste dag van hun carrire alsjachtbouwer. Toen ook is de startvan het nieuwe schooljaar op bij-zondere wijze gevierd met deofficile opening van het leslo-kaal op het werfterrein. De ope-ning werd verricht door Japkevan Groning (Hoofd Personeel enOrganisatie) in het bijzijn van deleerlingen, leermeesters, docen-ten en directie van zowel DeVries als het ROC Friese Poort.

  De leerlingen volgen vier ver-schillende landelijk erkendeMBO-opleidingen en volgen twee

  dagdelen per week lessen in hetlokaal op het werfterrein. Daar-naast werken ze in de verschil-lende afdelingen onder begelei-ding van een gediplomeerdeleermeester. Het Bedrijfs Oplei-dings Centrum (BOC) is eensamenwerking tussen ROC Frie-se Poort en De Vries Scheeps-bouw Makkum.

  Vroeger was het heel gewoon dateen bedrijfsschool onderdeelwas van een werf, hierin werdenjongeren vooral opgeleid totscheepsmetaalbewerker. Helaaszijn in Friesland alle bedrijfs-scholen in de loop van de jarenopgedoekt. Het bijzondere inMakkum is dat de leerlingenkunnen kiezen uit vier verschil-lende opleidingsrichtingen:scheepsinterieurbouw, metaal-bewerker, installatiemonteur ofjachtschilder. Naast hun werk inde werkplaats krijgen ze les vandocenten van ROC Friese Poort.Behalve vakspecifieke techni-sche vakken volgen zij ook alge-mene vakken zoals Nederlands,Engels en wiskunde. Ook wordt

  er in de opleiding aandacht gege-ven aan zaken als samenwerken,veiligheid en milieu. Uiteinde-lijk ontvangt de leerling na tweejaar een MBO-diploma.

  Bij het tot stand komen van hetBedrijfs Opleidings Centrum zijnveel partijen betrokken. De leer-meesters hebben een hoofdrol inhet BOC, zij bepalen samen metde docenten de inhoud van deopleiding en zorgen ervoor datde leerling een vakman wordt.Het ROC zorgt voor docenten enwaarborgt de kwaliteit van deopleiding.

  Met deze bedrijfsschool bij DeVries Scheepsbouw Makkumwordt een belangrijke stap gezetnaar het veiligstellen van dekomende generatie vaklieden.Bij De Vries ScheepsbouwMakkum werken momenteel 230vaklieden. De toekomst voor dewerf in Makkum ziet er goed uit.Naast het huidige nieuwbouwproject heeft de werf ook eenopdracht voor het bouwen vaneen motorjacht van 90 meter.

  Afgelopen donderdag is het vier-de en tevens grootste nieuw-bouwcasco bij De Vries Scheeps-bouw in Makkum gearriveerd.Het casco van dit jacht werdgebouwd bij Slob Scheepsbouwin Papendrecht en wordt afge-bouwd bij De Vries Scheepsbouwin Makkum. De aluminium op-bouw van het jacht is bij Aker-boom Yacht Equipment in Lei-den vervaardigd. Alle genoemdebedrijven zijn onderdeel van deKoninklijke de Vries Groep.

  Deze Feadship XL heeft eenlengte van 99 meter en is daar-mee het grootste plezierjacht datooit in Nederland is gebouwd.De oplevering staat gepland inhet voorjaar van 2013.

  In de hal ligt momenteel ook hetmotorjacht Sultana. Dit jachtwordt voorzien van een geheelnieuw interieur en modernetechniek. De Sultana (25,80meter), bij Feadship beter be-kend als Din-Dina uit 1969, wordtaan het einde van dit jaar tewater gelaten.

  Werf: nieuwe technici opleiden

  Bedrijfsschool De Vries Makkum

  Het grootste casco arriveert gesleept door een stevige sleepboot in Makkum.

  Weer collectevoor PrinsesBeatrix FondsDe polio-epidemie van 1956 leid-de tot oprichting van het PolioFonds. Het werd het eigen fondsvan prinses Beatrix die, met haar18 jaar, dicht bij de getroffenpatintjes stond. Nu werkt hetPrinses Beatrix Fonds voorspierziekten zoals MultipleSclerose, polio, Parkinson,Huntington, ALS of spasticiteiten meer dan zeshonderd minderbekende ziekten.

  Deze zijn grotendeels ongenees-lijk en vaak ook levensbedrei-gend. Het zijn allemaal ziektendie het zenuwstelsel aantastenen daarmee ook het bewegings-apparaat. Het Prinses BeatrixFonds krijgt de benodigde mid-delen uit de jaarlijkse collecte inde tweede week van september,bijdragen van donateurs, giftenvan familieleden of vrienden vande patinten, een bijdrage vande Sponsor Loterij en tenslottelegaten en nalatenschappen. HetPrinses Beatrix Fonds heeftnaast veel meer, zoals uiteraardwetenschappelijk onderzoek,aangepaste vakantiehuizen ge-bouwd voor patinten en hunfamilie. Het aangepaste zeil-schip Beatrix vaart geregelddoor Workum. Deze week, van 11tot en met 17 september, gaancollectanten op pad om geld in tezamelen met de collectebus. Wiede collectant mist kan ook eenbijdrage overmaken op giro 969ten name van het Prinses BeatrixFonds te Den Haag. Kijk voormeer informatie op www.prinses-beatrixfonds.nl.

  Warns wurdtwer betochtDe 66e betinking fan de Slach byWarns is dit jier op 24 septimbero.s. om 13.45 oere op it Reaklif.Tagelyk is dit de earste betinkingyn de nije gemeente Sdwest-Frysln. Yn it ramt fan de betin-king 60 jier Kneppelfreedwurdt der omtinken jn oan deposysje fan minderheidstalen.By de betinking op it Reaklif silsjoen wurde nei it plak fan itFrysk by de gemeentlike weryn-dielingen. It tma is dan ekFrysk by weryndielingen.

  Der binne trije sprekkers tnoe-ge dyt elts in koarte taspraakhlde. De earste sprekker isGerben Gerbrandy, ld-wethl-der fan Wymbritseradiel. Hy sil itha oer de fspraken dyt makkebinne foar de nije gemeente.

  De twadde sprekker is waarnim-mend-boargemaster Hayo Apo-theker oer hoet it giet mei defspraken en hoe it fierder gietmei it Frysk yn de nije gemeente.Tredde sprekster is deputearreJannewietske de Vries oer ittafersjoch fan de provinsje op demakke fspraken en hoe it komtmei de oare weryndielingen.Nei it skoft sil in tal sjongers enmuzikanten fan tatergroepSULT nmers hearre litte tharren foarstelling Redbad. Ekit korps De Lytse Sdwesthoekeis der wer. Tidens it neipetear ynDe Spylder yn Warns sil mei desprekkers fierder praten wurde.It liket in tige nijsgjirrige betin-king te wurden.

  Gezellige middag van Zonnebloem

  De Zonnebloem heeft afgelopen zaterdag een gezellige middag in Nij Marienacker gehad. Dit in het kader van de week van de Zonnebloemwaarin extra aandacht wordt gegeven aan zieken en mensen met fysieke beperkingen. De mensen werden vermaakt met zeemansliederen vanhet zeemanskoor Auke Wybes uit Hindeloopen. De bezoekers kregen koffie/thee met gebak en daarna een hapje en drankje mede waardoor erenthousiast werd meegezongen met het koor. Het was een zeer gezellige middag.

  Jacob Bouwhuis

  De gemeente Sdwest-Fryslnwil de komende maanden met deburgers en het bedrijfsleven vanWorkum en Stavoren in gesprekom te komen tot masterplannenvoor beide steden. In het kadervan de tweede fase van hetFriese Merenproject worden metbehulp van de provincie dergelij-ke plannen gemaakt voor debelangrijkste watersportkernenen toegangspoorten in Friesland.Heeg, Woudsend, IJlst enBolsward hebben een dergelijktraject al doorlopen en inmid-dels is er al een start gemaaktmet een masterplan voor Mak-kum. De masterplannen wordenopgesteld om plannen en ideenvan gemeente, provincie, dorps-en plaatselijke belangen, bewo-ners, ondernemers en anderebelangengroepen in samenhangmet elkaar ten uitvoer te bren-gen. Uiteindelijk moeten de des-betreffende kernen aantrekkelij-ker worden gemaakt voor dewatersporter en toerist, maarook voor de eigen bevolking ende ondernemers.

  Afgelopen vrijdagmiddag werdten overstaan van de voltalligeraad, het college van b.en w., eenaantal commissieleden van deraad en enkele afgevaardigdenvan plaatselijke belangen, hetstartschot gegeven voor de mas-terplannen van Stavoren enWorkum. Daarvoor was een spe-ciale en passende locatie geko-zen en wel aan boord van De Arkdie afgemeerd lag aan de Schansin Stavoren. Met recht een bij-zondere locatie, want De Ark iseen uiterst opvallend schip, ont-worpen door Gunnar Daan. Straken hoog van vorm, helemaal grijsgekleurd, een totale tegenpoolvan de gebruikelijke charter-schepen met n, twee of driemasten die normaliter aan dekade van de Schans liggen. DeArk is een varend podium van deprovincie Frysln en bedoeld omover architectuur en ruimtelijkekwaliteit te informeren, te inspi-reren, ideen uit te wisselen,tentoonstellingen te houden endiscussies te voeren. Kortom:een prachtig stekje om een pre-sentatie te verzorgen en nietgeheel toevallig gekozen, omdatburgemeester Hayo Apotheker inhet stichtingsbestuur van De Arkzit.

  De middag bestond grotendeelsuit enkele presentaties die minof meer te maken hadden metruimtelijke kwesties en ontwik-kelingen op het gebied van derecreatie in het zuidwesten vanFriesland. Zo gaf Marno van derWiel van ingenieursbureau In-terra in samenwerking metBallast Nedam nadere uitlegover de uitbreiding van de sluisvan Stavoren. Zoals gemeld heeftBallast Nedam de prijsvraagvoor het beste en goedkoopsteontwerp van de sluis gemaakt.Het is de bedoeling dat er naastde bestaande sluis een nieuwenatuurvriendelijke en energie-neutrale sluis wordt aangelegd.De kolk zal niet uit beton wordenopgetrokken maar het talud isstraks begroeid met riet en gras.Volgens Van der Wiel voorkomteen dergelijke rustige en natuur-lijke omgeving veel stress bij devarende en schuttende gebrui-ker. Als het nieuwe sluiscomplex,waarbij ook een informatiecen-trum over het Friese Meren-gebied is gepland, in 2013 klaarzal zijn, betekent dat het eindevan wachttijden voor de water-sporters. In combinatie met destoomtrein zet dit projectStavoren stevig op de kaart. Alsprojectleider van het FrieseMerenproject van de provincieFrysln verwachtte StevenDuursma ondanks de recessietoch groei in de toeristische sec-tor. Die groei zal zich op dezelfdemanier ontwikkelen als in

  Duitsland, dat rekent op 30 pro-cent werkgelegenheidsgroei bin-nen de watersport- en recreatie-sector. De verwachting dat hetbestedingspatroon van de recre-ant de komende tien jaar zal toe-nemen met 50 procent is te opti-mistisch, vond Duursma. Tochmeende hij dat ondanks een ver-sobering in de te besteden mid-delen we verder moeten gaanmet investeringen om de econo-mie te versterken. De afgelopenjaren zijn in het kader van hetFriese Merenproject 840 nieuweaanlegplaatsen gecreerd en zijner 36 bruggen vernieuwd en/ofverhoogd. Daarnaast zijn er eenaantal belangrijke aquaductenbij gekomen.

  De komende tijd moeten we ons,volgens Steven Duursma, richtenop de verbetering van de invals-poorten van Friesland waarbijhij met name de sluizen vanStavoren, Workum, Makkum enLemmer noemt. Een ander aan-dachtspunt is het op korte ter-mijn inlopen van de baggerach-terstand. Hierbij moet de provin-cie, samen met waterschappenen gemeenten, zich meer inspan-nen voor hergebruik van de bag-ger, bijvoorbeeld voor ophoog-werkzaamheden en de aanlegvan geluidswallen. Op termijnmoeten het fenomeen bruggelden de schafttijden van de brug-wachters worden afgeschaft,vond de spreker. Het kost enigetijd om de infrastructuur aan tepassen om bruggen op afstand tebedienen, maar in 2015 zal hetbruggeld mogelijk verleden tijdzijn. Varen wordt dan publieks-vriendelijker, het zal de beste-dingen aanwakkeren en de mas-terplannen kunnen daarbij fun-geren als dankbaar instrument.

  De masterplannen zijn op ditmoment niet meer dan een kaft,het is aan de bevolking, hetbedrijfsleven en andere betrok-kenen dit kaft te vullen metideen en plannen, aldus wet-houder Maarten Offinga. Eenaantal zaken staat in de start-blokken, zoals de sluis vanStavoren, de ontsluiting van dezestad, de weg Hemelum-Warns-Stavoren en de drempel van desluis van Workum. Met elkaarmoeten we alle losse plannenvan het abstractieniveau overhe-velen naar de realiteit. Via ditinteractieve proces komt debevolking tot de beste plannendie over voldoende draagvlakbeschikken. Deze bijeenkomstvormt de start van een intensieftraject dat naar verwachting indecember als masterplan kanworden gepresenteerd.

  Volgens de wethouder kan menrekenen op hulp van externedeskundigen, mensen van degemeente en de provincie. In dekomende raadsvergaderingwordt de gemeenteraad gevraagdom alvast 75.000 euro uit te trek-ken voor het opstellen van debetreffende masterplannen. Depresentatie van Indira van tKlooster van ArchitectuurLokaal bestond vooral uit beel-den van architectonische hoog-standjes elders op de wereld. Devorm en grootte van de getoondebouwwerken was voor de meesteaanwezigen een brug te ver.Vooral plaatjes van drijvendeenclaves en steden voor de kust(in het kader van de zeespiegel-stijging) moeten voor sommigeneen gruwel zijn. Gelukkig eindig-de ze positief voor iedereen diehet Friese landschap een warmhart toedraagt. De mooiste vloeris een ijsvloer op de sloten enmeren in deze provincie, zei zetot slot.

  Het volledige gemeentebestuur,dat de dag varend was begonnenin Heeg haastte, zich rond halfvijf naar het station voor eenafsluitende warme hap elders inde gemeente.

  Workum en Stavoren

  Startsein voormasterplannen

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 13 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 8

  INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL

  BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SDWEST-FRYSLN 1ste Jaargang | Week 37 2011

  SdwestFryslnTa jo tsjinst

  VAN DE GEMEENTEAANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

  Bolsward - Aangevraagde vergunning voor een paraplusloopvergunning voor de woningen te Bolsward van Elkien. (11-08-2011)Bolsward, Nieuwmarkt 8d - Aangevraagde vergunning voor het plaatsen van een schotelan-tenne. (06-09-2011)Bolsward, Rinck Baukesstraat - Aangevraagde vergunning voor het bouwen van 1 loop/fi ets-brug. (01-09-2011)Bolsward, Stoombootkade 30 - Aangevraagde vergunning voor de renovatie van het dak van tankstation De Kroon. (05-09-2011)Ferwoude, Buren 29 - Aangevraagde vergun-ning voor het verwijderen van asbest op het hellende dak. (06-09-2011)Hindeloopen, Dijkweg 2 - Aangevraagde ver-gunning voor het plaatsen van 1 schuur/berging. (07-09-2011)Koudum, Doerebout 42 - Aangevraagde ver-gunning voor het plaatsen van een dakkapel op de zijgevel. (06-09-2011)Koudum, Tnkersstrjitte 38 - Aangevraagde vergunning voor het verwijderen van asbesthou-dend zeil uit de keuken. (01-09-2011)Makkum, Turfmarkt 91 - Aangevraagde ver-gunning voor het verbreden van de berging. (05-09-2011)Makkum, Turfmarkt 91 - Aangevraagde vergun-ning voor het plaatsen van een reclamebord aan de schutting. (03-09-2011)Makkum, Waardwei 11 - Aangevraagde ver-gunning voor het kappen van 1 boom op het voorerf en het wijzigen van de in/uitrit. (06-09-2011)Scharnegoutum, Willem Santema-strjitte 12 - Aangevraagde vergunning voor het vervangen van de bestaande walbeschoeiing. (01-09-2011)Sneek - Aangevraagde vergunning voor een paraplusloopvergunning voor de woningen te Sneek van Woningstichting De Wieren. (18-08-2011)Sneek, Bolswarderbaan (achter ROC) - Aangevraagde vergunning voor het kappen van het populierenbos tbv de aanleg van het par-keerterrein. (07-09-2011)Sneek - Aangevraagde vergunning voor een paraplusloopvergunning voor asbestverwijde-ring in de huurwoningen en bedrijfspanden van Accolade te Sneek. (02-09-2011)Sneek, Oude Oppenhuizerweg 32 - Aange-vraagde vergunning voor het kappen van 7 den-nen en 2 rijen coniferen. (02-09-2011)Sneek, Kamerlingh Onnesstraat 21 - Aange-vraagde vergunning voor het verbouwen/ver-groten van het bedrijfspand. (01-09-2011)Sneek, Koopmansgracht 26 - Aangevraagde vergunning voor het schilderen van de muren met kleur 5214, Base WA. (07-09-2011)Sneek, Oosterdijk 20 - Aangevraagde vergun-ning voor het schilderen van de bestaande witte voorgevel in RAL 7016. (06-09-2011)Sneek, Oosterom 5 - Aangevraagde vergunning voor het plaatsen van een nieuwe handelsre-clame. (01-09-2011)Sneek, Westersingel 28 - Aangevraagde ver-gunning voor het aanbrengen van beeldscher-men in de gevel van het theater. (31-08-2011)Warns, Buorren 50 - Aangevraagde vergunning voor het vestigen van een houtbewerkingsbe-drijf in strijd met het bestemmingsplan. (31-08-2011)Workum, Sd 72 - Aangevraagde vergunning voor het plaatsen van een dakkapel. (03-09-2011)Woudsend, Broerestrjitte 16 - Aangevraagde vergunning voor het verbouwen van de woning door plaatsing van een erker aan de voorzijde. (06-09-2011).

  Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informa-tie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct be-trokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aange-vraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

  Jutrijp, Binnenpaed 12 - Ontwerpbesluit omge-vingsvergunning voor het uitbreiden van t mfc Oan t Far in afwijking van het bestemmingsplan en het aanvragen van een gebruiksvergunning.Scharnegoutum, Legedyk 43 - Ontwerp/Ont-heffi ngsbesluit artikel 2.12.2 van de Wabo voor het starten van een kinderdagverblijf in de groepsruimte van de basisschool.

  In het kader van de procedure kunnen belang-hebbenden op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verschijningsdatum van deze publicatie hun zienswijze tegen het voornemen tot het verlenen van deze vergunning schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Sdwest-Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA SNEEK. Gedurende deze termijn ligt het inge-diende bouwplan ter inzage.

  MONUMENTENVERGUNNING

  ONTWERPBESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING ARTIKEL 3.10 WABO

  Schettens, Van Osingaweg 1 - Ontwerpbe-schikking Omgevingsvergunning Monumenten artikel 3.10 van de Wabo voor de verbouw (wij-ziging gevel) van een monumentale boerderij.

  In het kader van de procedure kunnen belang-hebbenden op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verschijningsdatum van deze publicatie hun zienswijze tegen het voornemen tot het verlenen van deze vergunning schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Sdwest-Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA SNEEK. Gedurende deze termijn ligt het inge-diende bouwplan ter inzage

  ONTWERP-ONTHEFFINGSBESLUIT ARTIKEL 2.12 WABO

  Sneek, Leeuwarderweg 36 - Ontheffi ng Artikel 2.12 van de Wabo, artikel 3 lid 2.d van het be-stemmingsplan Bomenbuurt - Zwettebosvoor het realiseren van een balkon aan de voorgevel van het kantoorpand.

  In het kader van de procedure kunnen be-langhebbenden op grond van afdeling 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht binnen twee weken na de verschijningsdatum van deze pu-blicatie hun zienswijze tegen het voornemen tot het verlenen van deze ontheffi ng schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA SNEEK. Gedurende deze termijn ligt het inge-diende bouwplan ter inzage bij de gemeentelo-ketten

  VERLENGING BESLISTERMIJNArum, Schoolsingel 13 - Verlenging beslister-mijn voor het plaatsen van een tuinhuisje. (05-09-2011)Sneek, Christiaan Schotanusstraat 2c - Verlen-ging beslistermijn voor het bouwen van tuin-huisjes en het legaliseren van reeds gebouwde tuinhuisjes. (06-09-2011)Sneek, Fonteinkruid 36 - Verlenging beslister-mijn voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning. (02-09-2011)

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek.

  VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

  Arum, Sytzamaweg 5 - Verleende vergunning voor het herstellen van het pand na brandscha-de. (06-09-2011)Bolsward, Rinck Baukesstraat 14 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een tuinhuisje. (06-09-2011)

  Gauw, Nabij Koaiwei 5 - Verleende vergunning voor het vervangen van de landbouwbrug aan de Koaiwei en het maken van een nieuwe in-/uitrit. (02-09-2011)Heeg, Pharshoeke 61 - Verleende vergunning voor het realiseren van aanlegplaatsen bij de recreatiewoning. (07-09-2001)Hommerts, Jeltewei 7 - Verleende vergunning voor het uitbreiden van de woning. (06-09-2011)It Heidenskip, Feandyk 6 - Verleende vergun-ning voor het vervangen van de dakkapel aan de voorgevel, het wijzigen van het deurkozijn en de goot in de rechter zijgevel. (01-09-2011)It Heidenskip, Ursuladyk 22 - Verleende ver-gunning voor het plaatsen van een opslagloods en weegbrug. (01-09-2011)Makkum, Lieuwkemastraat 9 - Verleende vergunning voor het vergroten van de winkel. (05-09-2011)Makkum, Workumerdijk 4 - Verleende vergun-ning voor het plaatsen van een viskiosk op het haventerrein in strijd met het bestemmingsplan. (05-09-2011)Oudega, Simmersnie 11-19 en Stasjonleane 23-25 - Verleende vergunning voor het realise-ren van een 2 onder 1 kapwoning en 5 onder een kapwoningen. (02-09-2011)Parrega, Trekweg 4b - Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase voor het uitbreiden van het garagebedrijf met een showroom (van rechtswege). (30-08-2011)Parrega, Trekweg 5 - Verleende vergunning voor het vergroten van de melkstal en het plaat-sen van een melkkoeltank. (01-09-2011)Scharnegoutum, Legedyk 4a - Verleende ver-gunning voor de 1e fase voor het aanbouwen van een kangoeroewoing in strijd met het be-stemmingsplan. (07-09-2011)Sneek, Marktstraat 26 - Verleende vergunning voor het verbouwen van de 1e en 2e verdieping tot 3 appartementen. (06-09-2011)Sneek, Marktstraat 26 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een geldautomaat met lichtreclame. (07-09-2011)Sneek, Molenkrite 115 - Verleende vergunning voor de verbouw van de boerderij tot woonge-bouw. (06-09-2011)Sneek, Simmerdyk 3 - Verleende vergunning voor de nieuwbouw van de conventschool het maken van een in-/uitrit. (01-09-2011)Sneek, Simmerdyk 3 - Verleende vergunning voor de nieuwbouw van een traverse tussen de SBO school (Bredyk 4) en de Conventschool (Simmerdyk 3). (01-09-2011)Sneek, Singel 1 - Verleende vergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen. (05-09-2011)Tjerkwerd, Singel 4 - Verleende vergunning voor het toevoegen van een woning aan be-staande boerderij in strijd met het bestem-mingsplan. (06-09-2011)Warns, Kampenspaed 10 - Verleende vergun-ning voor het oprichten van een berging.Workum, Sudersleane 13 - Verleende vergun-ning voor het demonteren van het schipshuis. (01-09-2011)Ysbrechtum, Thaborwei 8 - Verleende vergun-ning voor het vervangen van de bestaande berging. (06-09-2011)

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek.

  GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

  Hartwerd, Ridderdijk 15 - Geweigerde vergun-ning voor het bouwen van een werkplaats in strijd met het bestemmingsplan en het wijzigen van de milieuinrichting. (06-09-2011)Heeg, It Btlan 16 - Geweigerde vergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning en het uitbreiden van het bedrijfspand. (05-09-2011)

  BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoem-de geweigerde vergunning bezwaar maken. Het bezwaar richten aan het college van burgemees-ter en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeen-teloket, telefoon 0515 - 48 90 00

  SPOEDAls er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

  APV VERGUNNINGAPV Ontheffi ng (datum tussen haakjes = datum bekendmaking) is verleend aan:Strukton Rail Oost te Nijmegen ten behoeve van nachtelijke werkzaamheden ter hoogte van:de overweg Noordermeer (in de buurt van Kou-dum) op 10 oktober 2011 vanaf 22.30 uur tot en met 11 oktober 2011 06.00 uur, de overweg Nijhuzemerweg (in de buurt van Workum) op 13 oktober 2011 vanaf 22.30 uur tot en met 14 oktober 2011 06.00 uur en op de overweg Kooiweg (in de buurt van Stavo-ren) op 27 november 2011 vanaf 22.30 uur tot en met 28 november 2011 06.00 uur. (7-9-2011).Centrum voor de Kunsten & Ritmyk - tot het

  innemen van een standplaats met de rijdende concertzaal Classic Express van 16 september 2011 tot en met 21 september 2011, op het Martiniplein te Sneek (12-9-11).

  BESTEMMINGSPLANPARTIEEL WIJZIGINGSPLAN ALDFEARTSDYK 13 TE GONGA

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln maken op grond van artikel 3.6a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij bij besluit van 5 september 2011 het wijzigingsplan Aldfeartsdyk 13 te Gonga ongewijzigd hebben vastgesteld.

  INHOUDHet vastgestelde wijzigingsplan betreft het uitbreiden van het erf (maximaal 50% van het bestaande erf) waarbij de bestemming Agra-risch wordt gewijzigd in de bestemming Wo-nen van voornoemd perceel.

  INZAGEHet vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 16 september 2011 tot en met 27 oktober 2011 voor een ieder ter inzage bij de gemeente-loketten in Sneek, Bolsward en Workum. Tegen het ontwerpplan zijn destijds geen zienswijzen ingediend.Het vastgestelde wijzigingsplan is tevens te be-kijken op onze website: www.gemeentesudwest-fryslan.nl/leven en wonen/leefomgeving/ruimte-lijke plannen/plannen in procedure/vastgesteld.

  REAGEREN Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s Gravenhage door een belangheb-bende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij het col-lege in te dienen.

  INWERKINGTREDINGHet wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afl oop van de bovenvermelde beroepstermijn van 6 weken. Het instellen van beroep schorst de werking van het wijzigings-plan niet op. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige

  CENTRAAL POSTADRES Gemeente Sdwest-Frysln Postbus 10.000 8600 HA Sneek

  GEMEENTELOKET SDWEST-FRYSLN T. 0515 48 90 00 F. 0515 48 99 99 E. info@gemeenteswf.nl Telefonisch bereikbaar van ma t/m vr van 9.00 - 16.00 u.

  LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u Vr van 9.00 - 12.30 u Ma van 18.00 - 20.00 u

  LOKET SNEEK Marktstraat 15 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u Vr van 9.00 - 12.30 u Do van 18.00 - 20.00 u

  LOKET WORKUM Merk 1 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u Vr van 9.00 - 12.30 u Di van 18.00 - 20.00 u

  WMO-LOKETVoor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u in Bolsward en Workum terecht bij het gemeenteloket van de gemeente Sdwest-Frysln en in Sneek bij het WMO loket (Marktstraat 12) tegenover het gemeenteloket.

  MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A Ma t/m vrij van 9.00 - 16.30 uZat van 9.00 - 13.00 u

  MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17Ma t/m vrij van 13.00 - 15.00 uma avond van 19.00 - 20.00 u

  MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 ma mid. van 13.00 - 15.30 uvrij mid. van 13.00 - 15.30 u

  MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4ma t/m vrij van 16.30 - 19.00 u

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de vraagbaak voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren in de leeftijd van min negen maanden tot 23 jaar. Hiervoor slaat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Frysln de handen ineen met Timpaan, CEDIN en Stichting Maatschappelijk Werk Frysln. In Zuidwest Friesland zullen in de loop van 2011 tien consultatiebureaus omgebouwd worden tot Centra voor Jeugd en Gezin. Om alvast kennis te maken, vindt u hier eens in de twee weken een artikel van het CJG.

  Opvoeden is geen gemakkelijke klus. Dat we-ten we allemaal. De meeste ouders beginnen eraan zonder veel training of voorbereiding. En omdat we kinderen krijgen zonder dat er een gebruiksaanwijzing bij zit, leren we het opvoe-den met vallen en opstaan. Wel heeft iedere volwassene zo zijn ideen over het opvoeden van kinderen. Die ideen worden sterk ben-vloed door ervaringen met de eigen ouders, de partner, alledaagse ervaringen met kinderen en door de media. Er zijn echter drie hardnekkige misvattingen over opvoeden die het ouderschap moeilijker maken.

  Het is maar een faseDe misvatting dat een driftbui van een tweeja-rige nu eenmaal bij de leeftijd hoort, kan ouders ervan weerhouden om moeilijk gedrag meteen aan te pakken. Inderdaad, veel 2-jarigen krijgen driftbuien, maar echt niet allemaal. Ouders

  wachten soms te lang tot het vanzelf overgaat. Pas als een probleem ernstiger of langduriger is geworden, gaan ouders advies vragen. Het leven zou voor ouder en kind veel makkelijker zijn geweest als zij het probleem eerder hadden aangepakt.

  Het is allemaal mijn schuldSommige ouders denken dat zij de oorzaak zijn van al het moeilijke gedrag van hun kind. Daar kun je behoorlijk onzeker en somber van worden. De waarheid is dat sommige kinderen moeilijker op te voeden zijn dan andere. Kinde-ren die eten weigeren, excessief huilen als baby en veel problemen geven met slapen, zijn voor elke ouder moeilijk om mee om te gaan. En ook als kinderen ouder worden, hebben we niet alles meer in eigen hand. We weten niet meer precies wat er buitenshuis gebeurt en ook vriendjes kiest een kind zelf. Jezelf de schuld geven lost

  niets op en staat de oplossing van problemen in de weg.

  Hij doet het met opzet, om mij dwars te zittenEr zijn weinig kinderen met gedragsproble-men die kunnen uitleggen waarom ze zo lastig zijn. De problemen die een kind geeft, komen meestal door een samenspel van factoren en worden ook benvloed door alledaagse interac-ties in het gezin. Kinderen die lastig zijn doen dat niet met opzet en hebben geen fout karak-ter. Als je het kind steeds de schuld geeft van lastig gedrag, kan je dat belemmeren om mo-gelijkheden voor verbetering te zien in je eigen opvoedingsaanpak.

  De komende tijd kun je regelmatig artikelen over Positief Opvoeden lezen. Voor meer informatie en advies kun je terecht bij www.cjg-zwf.nl.

  Opvoeden: doe ik het wel goed? Drie storende gedachten over opvoeden

  Het Centrum Jeugd en Gezin Zuidwest-Frys-ln (CJG-ZWF) wil regelmatig bijeenkomsten organiseren om ouders en verzorgers te informeren over de opvoeding van hun kin-deren. In het najaar van 2011 en voorjaar van 2012 organiseert het CJG-ZWF in Lemmer, Sneek, Wommels, Balk en Bolsward series van drie opvoedbijeenkomsten. Deze informatie-avonden over Positief Opvoeden zijn bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen tot en met 12 jaar.

  CJG en Positief opvoedenMet deze bijeenkomsten wil het CJG ouders in-formeren over de opvoeding van hun kinderen.

  De drie bijeenkomsten hebben elke keer een ander thema. De themas zijn:- De kracht van Positief Opvoeden- Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden bij

  kinderen stimuleren- Veerkracht bij kinderen bevorderenPositief Opvoeden komt voort uit Triple P: Posi-tief Pedagogisch Programma, en is ontwikkeld door de Universiteit van Queensland Australi. Triple P is gebaseerd op 25 jaar ervaring en on-derzoek met ouders en kinderen. Het blijkt dat er vaak maar kleine veranderingen nodig zijn om de opvoeding van kinderen een stuk gemakkelijker en plezieriger te maken!

  Lezingen Positief Opvoeden in Sdwest-FryslnDataDe eerste avond wordt op dinsdag 4 oktober in Lemmer georganiseerd; in de weken daarna volgen Sneek en Wommels. In het voorjaar worden dezelfde avonden in Balk en Bolsward georganiseerd.

  Centrum Jeugd en GezinHet Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is de plek waar (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. In de loop van 2011 worden alle consultatiebureaus in onze regio omgebouwd tot een CJG inlooppunt. Naast de bekende consultatiebureau-taken voor de doelgroep 0-4 jaar kunt u bij een CJG inlooppunt ook terecht met al uw vragen over opvoeden en opgroeien tot 23 jaar. U kunt er terecht op afspraak en tijdens (inloop-) spreekuren onder andere in Bolsward, Sneek, Wommels, Lemmer, Koudum en Makkum.

  Op de website www.cjg-zwf.nl is meer infor-matie over CJG-ZWF te vinden; op de site kunt u zich ook aanmelden voor de bijeen-komsten.

  Waar? 1e lezing: 2e lezing: 3e lezing: De kracht van Zelfvertrouwen en sociale Veerkracht bij kinderen Positief Opvoeden vaardigheden bij kinderen bevorderen stimulerenLemmer 4 oktober 1 november 17 januari Sneek 11 oktober 8 november 24 januariWommels 25 oktober 15 november 31 januariBalk 7 februari 13 maart 10 aprilBolsward 14 februari 20 maart 17 april

  Meer informatie over locatie en aanmelden kunt u vinden op www.cjg-zwf.nl.

  Het is alweer september: de donkere dagen komen er weer aan! Is de openbare straat-verlichting in uw omgeving defect? Graag informeren wij u over het beheer en onder-houd van de straatverlichting. En. hoe u een storing of defect aan de straatverlichting bij ons kunt melden.

  Het onderhoud van verlichting langs de open-bare weg is een verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Voor wegen gelegen binnen de bebouwde kom is de gemeente vrijwel altijd de wegbeheerder en verantwoordelijk voor de openbare straatverlichting. Het be-heer en onderhoud is door onze gemeente uitbesteed aan een particuliere dienst.

  Via een digitaal formulier kunt u melding doen van straatverlichting die defect is. Af-hankelijk van de grootte van het probleem, verhelpt de onderhoudsdienst de storing binnen tien werkdagen.

  Er zijn twee typen storingen van de openbare verlichting. De gewone storing waarbij de lamp niet meer brandt of knippert of een net-

  werkstoring. In geval van een netwerkstoring branden er meestal meerdere lampen niet.

  Meld een defecte lichtmast gemakkelijk & snel via www.gemeenteswf.nl

  Op de website van onze gemeente www.gemeenteswf.nl kunt u melding doen van defecte openbare verlichting. U vindt het meldingsformulier op www.gemeenteswf.nl via het menu-item Gemeenteloket > Digitale formulieren of Klachten & meldingen. Uw kunt hier de straat en het huisnummer waar de lichtmast (ongeveer) staat, en het licht-mastnummer vermelden. U vindt dit nummer op een gele sticker aan de straatzijde, op ongeveer 3 4 meter hoogte.

  U kunt natuurlijk uw melding ook telefonisch aan ons doorgeven via ons algemeen tele-foonnummer: (0515) 48 90 00. Hier kunt u ook uw overige vragen of opmerkingen kwijt over de openbare straatverlichting in uw omgeving.

  Openbare straatverlichting

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 13 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 9

  Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de ge-meenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wnsera-diel en Gaasterln-Sleat. Centraal Bureau voor infor-matie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing:De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar.- Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar.- Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar.- Tussenschoolse opvang.- Peuterspeelzalen.e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nlwebsite: www.kinderopvangzwfrl.nl

  ZaalvoetbalDinsdag 13 september 2011De Rolpeal te WorkumWorkum da1 GAVC da1aanvang 19.00 uurWorkum 3 SUL 1aanvang 20.00 uurDinsdag 13 september 2011De Middelzee te BolswardRES 3 Workum 2aanvang 21.30 uurDinsdag 13 september 2011De Trime te BalkDe Walde 1 Workum 4aanvang 21.00 uur

  UitslagenDe Herauten - Workum da1 1-4de Herauten 1 - Workum 1 6-4Workum 4 - NTW 1 1-6Blauw Wit34 10 - Workum 3 2-7

  V.V. WorkumProgramma 14 september- HRC B1 Workum B1Aanvang 19:30

  Programma 17 september- Workum 1 DESZ 1Aanvang 14:30

  - S.C. Stiens 2 Workum 2Aanvang 12:30

  - DWP 3 Workum 3Aanvang 12:45

  - Workum 4 Oudehaske 4Aanvang 14:30

  - Scharneg.70 Workum DA1Aanvang 15.00

  - Workum A1 Gorredijk A1Aanvang 11:00

  - Workum MB1 Scharnegoutum70 MB1Aanvang 14:30

  - Makkum C1 Workum C1Aanvang 10:45

  - Sport Vereent C2 Workum C2Aanvang 11:00

  - Workum D1 JV Bolsward D1Aanvang 9:00

  - Workum D2 LSC 1890 D6Aanvang 9:00

  - Workum D3 Woudsend D2Aanvang 11:00

  - Workum E2 Sleat E2Aanvang 9:00

  - DWP E1 Workum E3Aanvang 9.30

  - Workum F1 RES F1Aanvang 9:00

  - CVVO F2 Workum F2Aanvang 11:15

  - Hielpen F1 Workum F3Aanvang 9:00

  - Workum F4 Mulier F1Aanvang 10:00

  - Workum F5 Blauwhuis F3Aanvang 10:00

  - CVVO F8 Workum F6Aanvang 8:30

  - Workum F7 Balk F3Aanvang 11:00

  Uitslagen 10 septemberTonego 1 - Workum 1 3 1Workum 2 - Knickerbockers 7 0 2Workum 3 - Urk 5 2 4VWC 2 - Workum 4 1 1Workum DA1 - Balk DA1 4 1Olyphia A1 - Workum A1 1 3Workum B1 - Frisia B2 2 4Drachtster B. - Workum MB1 2 1Oosterlittens C1 - Workum C1 2 3Workum C2 Gorredijk C2 3 4Workum D1 - LSC 1890 D2 4 1SDS D3 - Workum D2 1 13Read Swart D2 - Workum D3 4 5

  Viswijvenkooruit Hindeloopennaar FrankrijkHet viswijvenkoor GrietjeSprot uit Hindeloopen is uit-genodigd om tijdens hetFestival de Loire te komenzingen. Dit Loire Festival iseen groot evenement inOrleans in Frankrijk. Erworden zon 50.000 bezoe-kers verwacht. Het thema isde maritieme cultuur. Er zijnveel traditionele schepen,waaronder natuurlijk heelveel uit Nederland nFriesland. Daarnaast zijn ernog heel veel andere activi-teiten. De vrouwen vanGrietje Sprot stappen opvrijdag 23 september s mor-gens om 8.00 uur in volornaat bij het station inSneek op de bus.

  Prijzenregen jeugdkampioenschappen Rekke

  Wat zijn de kinderen ontzettend blij met hun prijs en dat laat zich raden!

  Afgelopen week werden de club-kampioenschappen voor dejeugd van tennisverenigingRekke gehouden. Door de veleregenval werden de meeste par-tijen in de hal gespeeld. Dejeugd die deelneemt aan de ten-nislessen worden automatischingedeeld op eigen niveau.

  De jongste groep was ingedeeldin poules, en konden zo veel wed-strijdjes van 15 minuten tegenelkaar spelen op driekwartveld.

  De prijzenverdeling bij dezegroep: eerste prijs Joris van derZee, tweede prijs Juliet vanNetten, derde prijs MerijnSchuurs en medailles waren ervoor: Jesse de Vries, MetsSpaander, Jesse Buren, TinekeYntema, Mark van Netten enLeon Moelker. De tweede groepspeelde wedstrijden volgensschema met verliezersronde. Dewedstrijdduur was 20 minutenop driekwartveld. De finale vander verliezersronde werd ge-

  speeld tussen Daan van der Gooten Iris van der Schaaf, waarbijDaan de eerste prijs binnenhaal-de en Iris van der Schaaf met detweede prijs naar huis ging. In deverliezersronde waren demedailles voor Iris van Netten enLisanne Bremer. De Finale tus-sen Jelle Bokma en Jorn van derMeer was zeer spannend totdatJelle last kreeg van zijn enkel, engeblesseerd zijn wedstrijd moestopgeven. Zo ging de eerste prijsnaar Jorn van der Meer en de

  tweede naar Jelle Bokma. Demedailles in deze ronde warenvoor: Inge de Vries, en AmberFraquin. De gevorderde jeugd(10t/m14 jaar) was ook in eenpoule geplaatst.

  Er werden steeds wedstrijdenvan 30 minuten gespeeld op eenheel veld. Prijzen: eerste prijsEmiel de Vries, tweede prijsDouwe Gietema, derde prijsLinde Gietema en vierde prijsMarjon Bergsma.

  Deze week stond er een vluchtuit Boxtel op het programma vande plaatselijke duivenhouders.Het duurde zaterdagmorgenenige tijd i.v.m. mist op de los-singplaats voordat de duiven aande wedstrijd terug naar Workumkonden beginnen. Maar om 11.15uur kwam dan dan toch eindelijkhet bericht dat de duiven gelostwaren en inmiddels richtingFriesland vlogen. Er waaide opdat moment een wind die hoofd-zakelijk uit het zuidwestenkwam. De verwachting was dan

  ook dat de duiven het niet al temoeilijk zouden krijgen en dusredelijk snel weer op hun hok-ken zouden terug keren. De klokwees 12.57.50 uur aan toen decombinatie Flapper / Mulder huntop duifje met ringnummer 11-1168789 het hok zagen binnengaan, enkele minuten later washet weer raak bij genoemde com-binatie toen duif nummer tweenaar binnen ging. Goud en zilverdus voor Flapper / Mulder dievorige week ook al met de over-winning aan de haal gingen. Het

  brons was deze keer voor D. Damdie tevens plaats vijf voor zijnrekening nam. H. Kurpershoekmoest deze wedstrijd genoegennemen met een klassering op devierde plaats. De winnende duifvloog met een gemiddelde snel-heid van ruim 1484 meter perminuut, de afstand bedroeg bijna153 kilometer.

  Uitslag: Flapper / Mulder (20) 1,2, 12; D. Dam (20) 3, 5, 13; H.Kurpershoek (41) 4, 11, 16; Th.Wouda (20) 6, 9, 19; G. IJntema

  (12) 7, 10, 21; J. Bouma (16) 8, 25,70; J. Reitsma (18) 15; H. Mulder(19) 18, 23, 24; S.B. Boersma (14)33, 47, 52; J. Bijlsma (8) 45, 68; A.Schippers (8) 49; H. Folkertsma(13) 59, 65. (aantal duiven mee)

  Tussenstand Sponsorcompetitie:1 Makelaars Bleeker & Flapper24717 pnt; 2 AfwerkingsbedrijfWorkum B.V. 24383 pnt; 3Bouwbedrijf Eekma 24162 pnt; 4Hoveniersbedrijf W.P. Folkerts24027 pnt; 5 Lunchroom t Sd22038 pnt.

  Duiven Flapper/Mulder weer snel terug

  Frisse start op OBS De Pipegaal

  De kinderen genieten van hun picknick in Marinacker.

  Na zes weken zomervakantie gin-gen vorige week maandag allekinderen van basisschool DePipegaal weer naar school. Deeerste drie dagen van dit nieuweschooljaar stonden in het tekenvan de introductiedagen. Opmaandag was er een extra langeinloop waarin ouders en hun kin-deren rustig kennis kondenmaken met de nieuwe juf ofmeester. Aansluitend konden deouders, onder het genot van eenkop koffie, met elkaar de avontu-ren van de vakantie bespreken.

  In de klassen werd tijdens deeerste dagen extra aandachtbesteed aan het contact met denieuwe leerkracht en de kinde-ren onderling. Na een langevakantie hebben de kinderen tijdnodig om weer een groep te wor-den. Om dit proces te versnellenwas er veel aandacht voorgroepsspelletjes, het samenopstellen van regels en afspra-ken in de klas, het gezelligmaken van het lokaal en hetsamenwerken en spelen. Daar-naast werd er natuurlijk ook al

  hard gewerkt in de schoolboekenvan het nieuwe leerjaar. Op woensdag werd de dag spor-tief gestart onder leiding vanAnne Marije van Sport- en Ge-zondheidscentrum Zuidwest-Friesland. Alle kinderen van deschool en veel ouders volgdenhaar instructies op het school-plein.

  De introductiedagen werdenafgesloten met een picknick. Dekinderen hadden een echteknapzak meegenomen. De oudste

  kinderen namen de jongere kin-deren bij de hand. Door hetslechte weer dreigde de picknickniet door te kunnen gaan maargelukkig werd de school hartelijkontvangen door de overburenvan Marinacker. In de grote halkonden de kinderen genietenvan hun boterham. Als bedankjewerden de bewoners getrakteerdop een spontaan eigen bedachtlied.

  Het was een goed begin van eennieuw en leerzaam schooljaar!

  Zaterdag 10 september moestWorkum 1 aantreden tegenTonego uit Luttelgeest. De wed-strijd stond gepland om 15.00uur, de scheidsrechter was ernog niet en dus werd de start vanhet duel uitgesteld tot 15.45 uur. Workum begon met de volgende11 spelers: Jelmer op doel; SjerpJan, Egge, Gooitzen en Dennis inde verdediging. Het middenveldbestond uit Pieter, Vincent enKlaas. En tot slot bestond devoorhoede uit Johan, Gjerryt enJurgen.

  Het was net zoals een week gele-den warm en benauwd. Beideploegen hadden hier last van,wat resulteerde in balverlies aanbeide kanten. Doordat de aanval-lers van Tonego ook nog sneldruk zetten op de defensie vanWorkum kon er niet rustig wor-den opgebouwd en werd er vaakgekozen voor de lange bal.Hierdoor kwam Workum niet lek-ker in de wedstrijd.

  Tonego was de eerste helft debovenliggende partij, waarbij erweinig grote kansen vielen tenoteren aan beide kanten. In de30e minuut wordt het toch 1-0voor Tonego na een voorzet vande hun rechterkant. De aanvalervoor was net afgeslagen, waar-door de organisatie even wegwas bij Workum en de spits konscoren.Na de 1-0 waren er nog wat spel-denprikjes van Workum, maar deeindpass was niet goed verzorgden zo ging Workum met een 1-0achterstand de kleedkamer in.

  Er moest wat gebeuren, dus wer-den de mouwen in de 2e helftandermaal opgestroopt. Workumbegon feller in de tweede helftwat resulteerde in een hoek-

  schop in de 50e minuut vanaf derechterkant. Deze werd doorDennis Hoekstra genomen endoor de Gjerryt in de kruisinggekopt, 1-1. Kort hierna werdKlaas naar de kant gehaald methamstringblessure en kwamNiels voor hem in de plaats.Na de goal nam Workum het ini-tiatief over van Tonego en begonhet aan te dringen op de 1-2.Deze leek te komen toen Gjerrytalleen op de keeper leek af tegaan. Volgens de grensrechterwas het echter buitenspel enwerd de aanvaller teruggefloten.Ook Dennis viel uit met ham-stringklachten en werd gewis-seld, voor hem kwam Jelle in deploeg.

  Workum probeerde de voor-sprong te forceren. De 2-1 vielechter aan de ander kant van hetveld. Na een overtreding van delinksback van Workum kwam ereen vrijetrap dichtbij de corner-vlag. Deze werd hoog in het straf-schopgebied geplaatst, waar eenspeler van Tonego de balonhoudbaar achter Jelmer kopte.Als laatste wissel kwam Marcelin de ploeg voor de moegestre-den Jurgen.

  Workum ging op zoek naar degelijkmaker en kreeg bijna loonnaar werken. Gjerryt ontdeedzich knap van de verdedigers enging alleen op de keeper af. Hijomspeelde de doelman, hij wasechter te ver naar buiten gedron-gen en kon de bal niet tussen depalen krijgen. In het slot van dewedstrijd wordt het ook nog 3-1voor Tonego en was het geloofvoor een goed resultaat weg bijWorkum. Zaterdag komt DESZ opbezoek en gaan de mannen vanMolenaar op jacht naar de twee-de overwinning in de competitie.

  Workum 1 verliesteerste uitwedstrijd

  Afgelopen zaterdag 10 september2011 werd op het terrein van deMorraruters als afsluiting vanhet (natte)zomerseizoen gelukkigmet droog weer de jaarlijkseonderlinge wedstrijd gehouden.Een onderlinge wedstrijd is vooriedereen het moment om extraervaring op te doen in de eigenklasse of een klasse hoger en omuitleg van de jury te vragen. Opdeze dag kon men naast de gewo-ne prijzen ook nog meerderemooi dekens winnen zoals eenMorraruterdek voor degene metde hoogste punten van de dag.Antsje Draijer en haar ponyBolheims Fennoa scoorde dehoogste punten van de dag, zijkreeg van de jury 216 pnt. en wonde 1e prijs in de klasse B. De 17-jarige Bolheims Fennoa is vanafhaar vierde jaar aan de Morra-ruters verbonden. MargrietFaber uit Workum reed met haartot in de M2. Sinds 2 jaar isFennoa in bezit van de Fam.Draijer uit Nijhuizum. DieuwkeDraijer startte haar vanaf deklasse L2 t/m M2. Omdat Dieuw-ke eraf gegroeid is, is haar zusjeAntsje vanaf Juni 2011 met haargestart in de B dressuur. En nogsteeds scoort Bolheims Fennoaheel goed bij de Morraruters,zoals ze afgelopen zaterdag maarweer bewezen heeft.Gonnica de Bruin met Diaz woneen prachtig dek,aangebodendoor Blom&Bled uit Koudum,omdat zij de beste dressuurcom-binatie was die een klasse hogerstartte. In de klasse L1 won ze de1e prijs met 202 pnt. En SanneRiem en haar paard Don Diegowon een dek als aanmoedigings-prijs.In de bixie klasse AA won Marijede Vries met Danny de 1e prijsmet 82 pnt. Bij de paarden klasseBB ging de 1e prijs naar JokeHeida met Vroukje f/d Poel met175 pnt. In de klasse B wonWendy Oost met Veriom de 1eprijs met 207 pnt. De 2e prijs wasvoor Esther Huskens met ViennaLe Sursant,zij scoorde 193 pnt.Patricia Kroon won met Bo de 1eprijs in de klasse L1 met 197 pnt.

  Anne Adema met Wilko W. kreegde 2e prijs met 193 pnt. De juryvan de klasse L2 gaf KlaskeJonkman met Ceyira 200 pnt. enhiermee won ze de 1e prijs.De 2eprijs was voor Elbrich Frankenamet Wonderlady,193 pnt.Elsemiek de Bruin met Patrickwon het oranje lint in de klasseM1/M2 met 186 pnt. en LiaWesselius met Jaike won het fel-begeerde lint in de klasse Z1 met210 pnt. Bij de ponys klasse L2won Janita Wildschut metGoldfever de 1e prijs met 199pnt. Iris Vinkx met Zidane won inde klasse M1/M2 de 1e prijs met182 pnt.Bij het mennen won Pietde Boer met Ietsje fan ommel-steyn het oranje lint met 200 pnt.Er kon ook gesprongen worden,bij de ponys klasse BB/B ging de1e prijs naar Iris Hofman metWhinnys Celine met een fout-loos parcours.Bij het L-springenging de 1e prijs naar FleurSteringa met Kings Diamond enIris Vinkx met Zidane won het M-springen. Bij het BB-springenvoor de paarden ging de 1e prijsnaar Henriette Kooistra metBodena en Manon Snoek en haarpaard Bimmie ging er in het B-springen met de hoogste prijsvandoor.

  Antsje Draijer met haar pony Bolheims Fennoa.

  Succesvol onderling treffenvan Morraruters in Koudum

  Tuinhuisje valt aanbrand ten prooi

  De politie heeft gistermor-gen om 05.35 uur een mel-ding van brand bij dewoning Estrikwurk 18 inWorkum gekregen. Metspoed ging de politie naarde bedreigde plaats. Debrandweer was gelijk metde politie ter plaatse. Hetbleek dat de vlammen uithet tuinhuisje sloegen. Debrand was vrij snel ondercontrole. Er was geen directgevaar voor woningen. Hettuinhuisje stond boven devijver.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 13 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 10

  tentfeestvanwarns.nlProgramma 15, 16, 17 en 18 september 2011

  Donderdagavond 15 september20:00 uur start Frysk Kampioenskip Pealsitten

  Vrijdagavond 16 september20:00 uur Stappers van toen jn, live muziek uit de 70er, 80er en 90er jaren

  M.m.v. Cow Tipping www.cowtipping.nl

  Zaterdagochtend/middag 17 september09:30 - 16:00 uur Jaarmarkt09:30 - 17:00 uur Trekkertrek 10:00 uur De ronde van Warns Trimloop van ca 8 km.

  Zaterdagavond 17 septemberTentfeest van Warns met Live Muziek | Tent open 21:30 uur

  30 Euro Live www.30Eurolive.nlJunkyard Dogs www.junkyarddogs.nl

  Zondag 18 september12:00 uur Open Warns Dartstoernooi www.darteninfriesland.nl14:00 uur Honden behendigheidshow 17:00 uur Vertrek hete luchtballonnen 20:00 uur Einde Frysk Kampioenskip Pealsitten en prijsuitreiking

  Met uitzondering van zaterdagavond is het gehele evenement vrij toegankelijk.

  Legitimatie verplicht

  Kindermarkt in de feestweekIn de feestweek van 24 september t/m1 oktober 2011 worden er op zaterdag24 september vele activiteiten georgani-seerd waaronder een KINDERMARKT.(Locatie: parkeerterrein voormaligSuper de Boer).

  Er worden echte kraampjes neer gezet.Je mag natuurlijk ook een kraampjedelen met een vriendje of vriendinnetje.Je kunt je hiervoor opgeven door middelvan deze bon in te leveren bij HuniasDrukkerij aan de Spoardyk te Workum.DEELNAME VOOR DE KINDERMARKT ISGRATIS. Geef je snel op want het aantalkraampjes is beperkt. Je kan je kraampjeop zaterdag 24 september vanaf 10.30uur tot 11.00 uur opbouwen, waarnaaansluitend de activiteiten beginnen.Tot zaterdag 24 september!

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Tel.nr.

  voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

  MEDEDELINGENBERGING VAARTUIGEN.

  Workum. Op de wal langs de Inthiemasingel in Workum ter hoogte van de huisnummers 12 en 13 is in het openbaar groen een bootje aange-troffen waarvan de eigenaar niet bekend is. Het betreft een wit visbootje met een lengte van ongeveer 4 meter. Het bootje is van het merk/type Bryza 410 Confort. Koudum. In het water afgemeerd in de Gronzen ter hoogte van Haanmeer aan de achterzijde van Gemeentewerken is een bootje aangetrof-

  fen waarvan de eigenaar niet bekend is. Het betreft een blauw/witte motorkruiser met de naam Blauwe Schuit. De motorkruiser heeft een lengte van ongeveer 7 meter en is in zeer ver-waarloosde staat.. De eigenaren worden verzocht zich te melden bij de toezichthouders van de gemeente Sd-west- Frysln, telefoon 0515 - 489000. Als de eigenaren zich binnen een week niet hebben gemeld, dan worden de onderhavige bootjes door de gemeente verwijderd en 13 weken op-geslagen. De eigenaren kunnen in vorenstaande periode zijn/haar bootje tegen betaling van de berging- en stallingkosten alsnog ophalen. Men moet kunnen aantonen dat men de eigenaar van het geborgen bootje is.

  VERKEERVERLENGING STREMMING BRUG SPANNENBURG

  De stremming bij de brug Spannenburg over het Prinses Margrietkanaal in de provinciale weg N354 is verlengd tot en met vrijdag 30 sep-tember 2011.De stremming is voor al het wegverkeer (uit-gezonderd fi etsers/voetgangers) van 22.00 tot 06.00 uur en alln op werkdagen. De omlei-ding is ter plekke met borden aangegeven. De stremming is nodig vanwege het vernieuwen van het brugdek. De afsluiting duurt zoveel lan-ger of korter als noodzakelijk is voor het werk.Meer informatie over wegwerkzaamheden en stremmingen vindt u op www.fryslan.nl/ver-keersinformatie

  VERKEERSSTREMMING WILLEM WESTRASTRJITTE TE ARUM

  I.v.m. herstraatwerkzaamheden is de Willem Westrastrjitte te Arum, vanaf de Sportlaan tot aan de Schoolstraat afgesloten voor al het verkeer.Het betreft de periode van maandag 19 sep-tember t/m vrijdag 7 oktober 2011.De direct aanwonenden worden door de aan-nemer op de hoogte gehouden van de werk-zaamheden.De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn, we proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Sdwest Frysln uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Kootstra te Drachten.Voor meer informatie kunt u bellen met Patrick

  van Wijngaarden via het gemeenteloket 0515-489000.

  VERKEERSSTREMMING DIJKSTERBUREN EN DE BLOKKEN BIJ PINGJUM

  I.v.m. asfaltwerkzaamheden zijn de Dijksterburen en De Blokken bij Pingjum, vanaf de Tolheksle-ane tot aan de Nijenhuisweg afgesloten voor al het doorgaande verkeer, uitgezonderd fi etsers en voetgangers.De werkzaamheden vinden plaats op vrijdag 16 september 2011. De direct omwonenden wor-den door de aannemer op de hoogte gehouden van de werkzaamheden.De werkzaamheden zijn weersgevoeligheid , daarom kan het werk eerder dan wel later ge-reed zijn, we proberen de overlast zo veel mo-gelijk te beperken.

  Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Sdwest Frysln uitgevoerd door Reef infra. Voor vragen over de dagelijkse gang van zaken kunt u kontact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. Kees Pitstra tel.nr. 06 - 51 98 02 30.Voor meer informatie kunt u bellen met Patrick van Wijngaarden via het gemeenteloket 0515-489000.

  Sjoch foar mear ynformaasje oer jo gemeente op www.gemeentesudwestfryslan.nl

  DDIINNSSDDAAGG 1133 SSEEPPTTEEMMBBEERR

  SSTTAARRTT CCOOMMPPEETTIITTIIEE DDAARRTTEENN

  AAAANNVVAANNGG 2200..0000 UUUURR

  HHAAAALL NNUU JJEE TTIICCKKEETTSS VVOOOORR

  SSEEPPTTEEMMBBEERRPPOOPP

  EENN PPAAKK JJEE VVOOOORRDDEEEELL!!!!!!

  OOFF VVOOLLGG OONNSS VVIIAA TTWWIITTTTEERR

  IINNFFOO:: WWWWWW..SSEEPPTTEEMMBBEERRPPOO

  PP..NNLL

  www.swingcafes

  eptember.nl

  Tel.541208

  De BAKKER bij de toer die hat wot in de koer

  BBAAKKKKEERRIIJJ

  KKEEUUNNIINNGG

  BBAAKKKKEERRIIJJ

  KKEEUUNNIINNGG

  WWaarrmmee

  IS DONDERDAGWEER GEOPEND

  Een groot assortiment in: Tapijt en vinyl Gordijnen en vitrages Tafelkleden en karpetten Deurmatten

  Parket en laminaat Zonwering

  Telefoon 0515-413775, telefax 0515-413956Oude Koemarkt 38c - Grootzand 83 - 8601 AV Sneek

  Inlichtingen bij Bart & Joke Bouma, Ielaak 17, Workum, telefoon 0515-541809

  Een huis vol woonideen

  Tapijthuis

  BANDSTRA BOUWMARKTSd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

  CementPortlandcement, metselcement,

  bouwemmers, betonmortel, cementkuip, snelbeton, tonborstels, enz.

  Arjen BouwsmaT. 06 30652445E-mail: schildersbedrijf-bouwsma@hetnet.nl

  organiseert

  Voor aluw

  DRUKWERK

  Hunias Drukkerij0515-541466

  www.huniadrukkerij.nl

  7ZaYZ@L;@Vc`Zg>c[da^_c/ %-%%"%''++''\gVi^h

  7a^_[c^ZigdcYadeZcbZijlkgV\ZcdkZg`Vc`Zg