friso 2011 week 39

 • Published on
  08-Mar-2016

 • View
  221

 • Download
  2

DESCRIPTION

friso 2011 week 39

Transcript

 • NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrryyssllnn //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Pagina 5

  Workumersschetsen toekomst

  Pagina 6

  Daverend dierendag-concert op 4 oktober

  Pagina 7

  Volleybaltoernooizeer gezellig

  Kijk ook op:www. .nl

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem Visser

  Grohe 3000thermostaatkraan(cooltouche) incl. glijstangset

  van 663,85 nu voor 359,-Winkel en sanitair showroom iedere dag geopend!

  Met complete badkamers voor elk budget!

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854

  VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!

  Dinsdag 27 september 2011 // 134e JAARGANG // week 39

  Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:

  een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507

  Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Metty Graafsmapowered by:

  Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Uitbreiding kantoortijdenKlameare vanaf 4 oktober

  iedere dinsdagvan 11.00-14.00 uur

  Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer

  Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Tevens Jopies hamburger en puntzak friet!!!

  0515 543888www.bleekerflapper.nl

  OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING

  Noard 119WORKUM

  Tel. 0515 542240 / 541852

  Laatste Friso opgroot formaatZoals vorige week al vermeldverschijnt de Friso metingang van volgende week,dinsdag 4 oktober, op tabloidformaat. Na 45 jaar stapt dekrant over op het op alle fron-ten zowel betreffende depresentatie van nieuws alsvan advertenties handza-mer weekendformaat. DeFriso die onze abonnees opdit moment ter hand nemenis dus een bijzondere in het134-jarig bestaan van dekrant. Voor het laatst eengrote krant en volgendeweek vol goede moed de toe-komst tegemoet met hetkrantenformaat van deze tijd.Redactie en uitgeefster heb-ben er alle vertrouwen in!

  Hunias Drukkerijis morgen geslotenHunias Drukkerij aan de Spoar-dyk in Workum, onder meer uit-geefster van deze krant, is in ver-band met de bekende feekeu-ringsdei morgen de gehele daggesloten. Dit geldt ook voor dealdaar eveneens gevestigderedactie van de Friso. Het feitdat het redactiekantoor morgendicht is wil uiteraard niet zeggendat de verslaggevers van de kranter niet op uittrekken. Donder-dagmorgen om 08.00 uur hopendrukkerij en redactie weer hele-maal voor de relaties klaar testaan.

  op=op

  Wat een prachtige start van deWorkumer feestweek. Na eendaverend voorschot op vrijdag-avond met de Hollandse avondvan Septemberpop in de feest-tent op de Stedsple, was hetzaterdag op het parkeerterreinvan de voormalige vestiging vanSuper de Boer en het aanpalen-de terrein al raak tijdens de eer-ste dag die onder verantwoorde-lijkheid stond van de jubileren-de, want al twintig jaar een feest-week organiserende, StichtingFeestcommissie Workum. En decommissie had weer een prach-tig programma in elkaar gezetwaarvan iedereen met volle teu-gen kon genieten en dat vooralvoor de jeugd onvergetelijk moetzijn geweest. De kindermarkt, debungee trampoline, de street-dance om slechts een beperktegreep te doen , het was allemaaleven geslaagd. En het weer, enook dat is uiteraard zo belang-rijk, werkte mee als nooit tevo-ren in deze zomer. Na de ook allerecords brekende tweede avondvan Septemberpop, het was bom-vol, en het altijd weer geani-meerde volleybaltoernooi in desporthal van zondag, kan inder-daad de start van de festiviteitenin de Workumer feestweek alsgewoon super worden omschre-ven.

  De officile start was zaterdag-morgen gewoontegetrouw op deMerk waar de peuters en de kin-deren in de basisschoolleeftijdde oranje en groene ballonnenweer oplieten in het kader vande Poiesz-ballonnenwedstrijd.Altijd weer een prachtig schouw-spel en wie niet helemaal verte-derd raakt door de enthousiastekinderen moet wel een hart vansteen hebben. Het was zaterdag-morgen niet anders. En toen washet genieten op het voor de acti-viteiten van de feestcommissiezo geschikte parkeerterrein enomliggende contreien. De showvan en door de politiehondentrok zeer veel volk, maar ook bijde streetdance was het genietengeblazen. Aagje Harkema enAnna Marije de Jong, een doch-ter van feestcommissielid Johande Jong en zijn echtgenoteHenny, tekenden voor dit onder-

  deel. Aagje Harkema vertelt dater iedere woensdagmiddag van15.30 uur tot 19.30 uur met zevengroepen wordt getraind in sport-en gezondheidscentrum Zuid-west-Friesland van Klaas JanSemplonius. De groepen zijn ver-deeld in zowel leeftijd als quavaardigheden in de streetdance.Het begint met de kinderen vangroep 1 en gaat zo door tot dan-sers van zon jaar of 22. Er zijnbovendien twee selectiegroepen,tot en met 12 jaar en vanaf 13jaar. Aagje Harkema is basis-schoollerares in Bolsward enheeft haar hart aan de (street)-dans verpand. Anna Marije deJong ook, zozeer zelfs dat zebezig is van haar hobby haarberoep te maken.

  Ze volgt namelijk een dansoplei-ding aan het Friesland College inLeeuwarden. Het zal duidelijkzijn dat de straatdans het metdeze twee bevlogen leraressenbijzonder getroffen heeft en datbleek ook zaterdagmiddag zooverduidelijk, onder meer tij-dens de clinics. Do wiest altydwol yn beweging, zo kijkt moe-der Henny desgevraagd terug opde jeugd van dochter AnnaMarije. Eerst heeft Anna Marijede Jong twee jaar aan hetCentraal Instituut OpleidingSportleiders gestudeerd en daar-na stapte ze over naar de dansop-leiding in Leeuwarden. Eenopleiding die bepaald nietgemakkelijk is. Anna Marije zitnu in het vierde en laatste jaaren ze hoopt derhalve binnenafzienbare tijd af te studeren. Zevertelt dat er auditie moet wor-den gedaan voordat je tot dedansopleiding kunt worden toe-gelaten. Er komen allerlei vak-ken aan de orde zoals klassiekballet, choreografie, musical,jazz en moderne dans. Als je bentafgestudeerd kun je, om maareen greep te doen, choreografeworden, een eigen dansschoolbeginnen of dansdocent in hetbasisonderwijs worden. Eenveelomvattende opleiding dusdie veel deuren in de danswe-reld opent. Moeilijk? As je itleuk fine dan slagget it ek. Ik kinfan myn hobby myn wurk meitsjeen dat is fansels prachtich,

  aldus de pas 21 geworden, nu inGreonterp wonende Anna Marijede Jong.

  En dan de Highland games, ookal zo mooi om mee kennis temaken. In Workum kwamenbepaald niet de minste sportersin deze discipline aan de start.En dan wordt het nog zachtjesuitgedrukt. Zo was er HansLolkema uit Sloten, de enige pro-fessionele Highland sporter inNederland wiens ranking zohoog is dat hij op de grote kampi-oenschappen overal ter wereldwordt uitgenodigd. Ook PieterKarst Bouma uit Winsum maaktezijn opwachting. Hij is deNederlands en Europees kampi-oen bij de amateurs. WietzeRosier uit Welsrijp tenslotte, diein het dagelijks leven bij land-bouw mechanisatiebedrijf Bos inEasterein werkt, was ook inWorkum; hij werd op het laatsteNederlands kampioenschapderde en is bovendien Fries kam-pioen gewichtheffen. Het ver-schil tussen Highland games en

  wedstrijden voor de sterksteman zit volgens Bouma, boer vanberoep, in het feit dat dezeHighland games dichter bij eensport als de atletiek liggen. Bijsterkste man-wedstrijden zijn ertoch elementen, het trekken vaneen vrachtauto bijvoorbeeld, diewat meer statisch zijn. Hoe datook zij, iedereen zal vol bewon-dering hebben gekeken naar deverrichtingen van deze drie top-sporters. Het geestige commen-taar van Marcel Dijkstra viel bijhun demonstraties op.Een prachtig begin dus van deWorkumer feestweek. We mogendaarbij niet vergeten hoezeerook Septemberpop weer de aan-dacht trok. De Hollandse avondwas als gezegd weer een grootsucces. Dat is it moaie fan dizzemuzyk, dy ferbroedert en datdie no ek wer bliken, aldus pre-sentator Taeke Wouda. Het zalduidelijk zijn: we mogen alsWorkumers alleen maar blij zijndat ons nog bijna een week feesten activiteiten te wachten staat!(AS)

  Stralende start van feestweek

  De bungee trampoline kreeg geen ogenblik rust en deze foto laat overduidelijk zien waarom dit toestel zo populair bij de Workumer jeugd was.Lekker hoog springen en saltos in de lucht maken, heerlijk! Fotos Cor Hunia.

  De mannen van de Highland games in actie. Gooi eens een lood-zwaar gewicht over de op ruim 4 meter liggende lat. Vakwerk van dedrie topsporters.

  Man aangehoudenna mishandelingDe politie heeft in de nacht vanzaterdag op zondag een 20-jarigeman uit Reduzum aangehoudenop verdenking van mishandeling.Een groep vrienden liep na eenavond stappen via het Sd inWorkum terug naar de boot in dehaven, toen de vrienden een zoe-nend stel in een auto zagen zit-ten. Hier werden wat opmerkin-gen over gemaakt, waarna de ver-dachte uit de auto stapte en eenvan de mannen aansprak. Op datmoment schudde een van devrienden aan de auto van de ver-dachte. De verdachte liep naarde man toe en gaf hem een vuist-slag in het gezicht. De vriendenpakten de verdachte vast en bel-den de politie. Die hield de manaan en bracht hem over naar hetbureau waar hij voor naderonderzoek werd ingesloten. Hetslachtoffer werd met een bloe-dende neus naar de eerste hulpvan het ziekenhuis in Sneekgebracht.

  Diefstal uit zowelauto als woningDe politie heeft een onderzoekingesteld naar de diefstal vangoederen uit een schuur en eenauto die geparkeerd stond op heterf van een woning aan deScharnebuursterweg in Fer-woude. De eigenaar had hierdonderdag rond 22.00 uur zijnauto geparkeerd.

  De volgende ochtend ontdektehij de diefstal. De auto was nietafgesloten. In de auto was deradio uit het dashboard getrok-ken en uit de kofferbak onderandere luidsprekers en verster-kers weggenomen. Uit de schuurvan de woning waren onderandere een fiets en gereedschap-pen gestolen.

  Een 20-jarige man uit Greonterpen een 56-jarige man uit Fer-woude deden aangifte.

  Aanhouding nabedreiging rondfeesttent WorkumDe politie heeft in de nachtvan vrijdag op zaterdag ophet Sd in Workum een 25-jarige man uit die stad aan-gehouden op verdenking vanbedreiging.

  Beveiligers van de feesttentaldaar hadden de politiegebeld toen ze de man ondercontrole hielden, nadat hijzich al enige tijd vervelendhad gedragen. Hij was eer-der die avond de tent uitge-zet na een vechtpartij.

  Daarna begon hij buitentegen dingen aan te schop-pen en bedreigde hij eenEHBO-medewerker. Gearri-veerde agenten namen deman van de beveiligers overen brachten hem naar hetbureau waar hij voor naderonderzoek werd ingesloten.De EHBO-medewerker deedaangifte.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 27 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 2

  Openingstijdendiverse instellingen

  en diensten Frisos ferlineFrisos ferline

  THUISZORG ZUIDWESTFRIESLANDPostbus 2678600 AG SneekTel. (0515) 461 100e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nlwww.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland:alles draait om mensen, thuis!Met 1600 medewerkers biedenwij de volgende diensten aan: Thuisverzorging en -verple-ging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau

  Voedingsvoorlichting endieetadvisering

  Cursussen en themabijeen-komsten

  Uitleen van hulpmiddelen enverpleegartikelen

  Thuishotel Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onzedienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met deklantenservice van ThuiszorgZuidwest Friesland, telefoon:(0515) 461 100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  SpreekuurWijkverpleegkundige:U kunt met al uw vragen overThuiszorg Zuidwest Friesland enspecifiek gericht op Verzorging& Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen.Zij kan samen met u de zorgregelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen metde aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.Tel. (0515) 461424Wijkverpleegkundige:Uilkje Attema Inloopspreekuur:ma t/m do tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:Ria SpeerstraInloopspreekuur:ma en vrij tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige:Toos v/d BroekSpreekuur:dagelijks tussen 13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige:Linda FolkertsInloopspreekuur:di en do tussen 13-14 uurOok op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06 51 101 399Verzorgingshuis Talma Hiem(ingang H.Gorterstraat) 8561 BSBalk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur.Tel. (0514) 604 101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/mvrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412

  BIBLIOTHEEK WORKUMBegine 52, telefoon 0515 541623

  obworkum@bswf.nlwww.bibliotheekworkum.nl

  BIBLIOTHEEK KOUDUMDs. L. Tinholstraat 3B,telefoon 0515 532120obkoudum@bswf.nl

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  OUDERENADVISEUR VOORDE GEMEENTE NIJEFURD ENGAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebiedvan wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2,8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van8.30-10.00 uur.

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGINGWORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com

  Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

  EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-loop winkel.Onderweg 6, Koudum,kringloopwinkel@emmauskoudum.nlAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 9.30-15.00 uur enelke 1ste za. van de maandvan 9.30-15.00 uurVoor afhalen: Tel. 0514-523343Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buitenopeningstijden.

  AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLANDMeldpunt vermiste en gevondenhuisdieren.Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl

  PALLIESPORT

  NOARD 53TEL. 542222

  WORKUM

  voor sport en vrije tijd en sportprijzen

  TIMPAAN WELZIJNMaatschappelijk Werk:Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward0515-573763E-mail:amw@timpaanwelzijn.nlSpreekuur maandag t/m vrijdagVan 8.30-9.30 uurJongerenwerk:Voor ondersteuning aan diverseJongerenorganisaties:Heichina Hidding, 06-50286406E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman, 0515-421313E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl

  DIERENARTSENPRAKTIJKVAN WAARD TOT KLIFMa/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur envolgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum

  B. Smid zaakwaarnemer te Workum deelt hierbij mede, dat hij uit Amerika is terugge-keerd en zijn werkzaamheden heeft hervat. / Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdagruim stalling voor luxe autos, motoren en fietsen. Sikke Nauta naast het postkantoor. /Tijdens de feestdagen bij het 1050 jarig bestaan van Workum treffen vrienden enbekenden elkaar in De Wijnberg. Woensdag bal met de Sambrincos, zaterdag balavondmet de Frisian Band.*********************************************************************

  Zaterdag raakte het kajuitzeiljacht Aldebaran vlak bij de haven van Hindeloopen vastlangs de vaargeul waar het ondiep is. Het personeel van de reddingboot wist met inzetvan vrijwilligers een tros aan boord van het jacht te krijgen, waarna het schip werd vlot-getrokken. Het jacht is eigendom van B. Bakker bollenkweker uit Hillegom en Bakkerheeft de vrijwilligers bedankt en geldelijk beloond.*********************************************************************

  Voor de akte NX meubeltekenen slaagde te Den Haag de oud-Workumer R. J. IJntema,thans leraar aan de Nijverheidsschool te Culemborg.*********************************************************************

  Feesten ter gelegenheid 1050 jarig bestaan van Workum. De eerste dag van hetWorkumer feest werd met veel lawaai ingezet. s Morgens om zes uur reden knallendemotoren en brommers door Workum. Ook gewone fietsen waren voorzien van extrageluidsmakers. Lege blikken bussen achter de fietsen maakten een hels lawaai. Na achtuur trokken twee herauten door Workum en lazen met luider stem een proclamatie voor.Om negen uur kon de Hervormde kerk aan de vele aanwezigen niet een ieder van eenzitplaats voorzien. Hervormd en RK kerkkoor verleenden medewerking aan deze fees-telijke dienst. Burgemeester Russchen sprak over de tijden van weleer, ook Workumkende voor- en tegenspoed. S. J. van der Molen was de volgende spreker. De voorzit-ter van Plaatselijk Belang, A. W. Werumeus Buning, sprak vanaf het bordes van hetstadhuis en bood het gemeentebestuur de kort geleden ingestelde gemeentevlag aan.Twee Workumer meisjes, Jannie Holkema en Sytske Werumeus Buning onthulden devlag door het wegtrekken van de hoes waarna deze stadsvlag zich aan de muur van hetstadhuis ontplooide. De historische optocht, bijzonder goed verzorgd, trok op deze dagtwee keer door de stad. In De Wijnberg was s avonds een renie van oud-Workumers.Gesproken werd daarbij door Arnold Buning en burgemeester Russchen. Ook F. S. deVries van Haarlem voerde het woord. Deze vroeg aandacht voor Warkums Erfskip enstelde voor om volgend jaar als oud-Workumers nog eens een dag bijeen te komen. Aande koffiemaaltijd namen ongeveer 90 personen deel. De stemming was bijzonder goed.In de middag werd aan het Noard tussen Pelikaan en Schoolstraat een ringrijderij metFriese paarden voor sjees gehouden. Hier namen dertien paren aan deel, waarbij zoweldame als heer in Fries kostuum waren gestoken. Arnold Buning gaf bij dit gebeurentoelichting via de microfoon. H. Dijkstra met dochter G. Dijkstra wonnen de eersteprijs, 2 werden S. Postma met mevr. De Jager-Postma, 5 W. van de Lageweg met mej.P. Ruardi, 6 J. Werumeus Buning met mej. H. de Jong. De eerste prijs bij de optochtviel ten deel aan de Walvisvaart, 2 Het Workumer Weeshuis, 3 De Hofkesjongers,4 Dans om de vrijheidsboom, 5 Oude boter- en kaasbereiding omstreeks 1850. Nahet ringrijden was er voor de oud-Workumers nog een bord spengrottenbrij, aangebo-den door De Goede Verwachting. In Ons Gebouw werd de pap koud opgediend. Depaardendag trof prachtig mooi zomerweer. Vele belangstellenden waren voor deze dagnaar Workum gekomen.

  Vervolg zie volgende week

  WMO ADVIESRAADNIJEFURDVragen en op- of aanmerkingenmet betrekking tot het beleid ende uitvoering van de WetMaatschappelijkeOndersteuning (Wmo) kunt umailen naar: wmoadviesraadnij-efurd@gmail.comOok kunt u hiervoor bellen metde voorzitter mevrouw J.Valkonet tel. 0514-682098

  Het buro te Koudum is vanmaandag t/m vrijdag tussen09.00-17.00 uur geopend en opafspraak. Telefoon 0900 8844.Inloopspreekuur wijkagent:elke maandagochtend in hetgemeentehuis te Workum van10.30 en 11.30 uur.

  Buurtagent:- Johan Swieringa voor Nijefurd

  E-mail adressen buurtagent:Johan Swieringa:johan.swieringa@friesland.politie.nl

  KerkdienstenZondag 2 oktober 2011

  WORKUMRooms Katholieke Kerk:- Zaterdag 1 oktober 19.00 uur pastoor J. v.d. WalBaptisten Kerk:- 9.30 uur br. A. van der Haagen (Heilig Avondmaal)Protestantse Gemeente:- 9.30 uur ds L. Marchand (Kerk en Isralzondag) dienst in deSt Gertrudiskerk

  - 19.30 uur Zangdienst in de St. Gertrudiskerk, Mevr W. Bokma,dhr. H.S. Wiersma, m.m.v. Praise Him o.l.v. dhr. Th. v.d. Logt

  Doopsgezinde Kerk:- 10.00 uur Broederschapsdag te Hindeloopen

  IT HEIDENSKIP- 11.15 uur ds. L. Marchand

  WeekenddienstenHUISARTSWorkum, Hindeloopen, It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen:Via het telefoonnummer van uw eigen huisarts wordt u door-verbonden naar de dienstdoende huisarts.

  TANDARTSZaterdag 1 en zondag 2 oktober 2011Wiersma TandheelkundeKoarte Baan 13, 8731 DX Wommels, tel: 0515-332418

  Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoendepraktijk op zaterdag en zondag om 11.00 uur en om 17.00 uur.- Het is verplicht een indentiteitsbewijs mee te brengen -

  Activiteitenprogramma WaldrikhiemDienstencentrum voor ouderen (55-plussers)

  Voor meer informatie en/of opgave kunt u terecht indienstencentrum Waldrikhiem. Cordinator: Tjitske Visser.Noard 177 te Workum. Telefoonnummer 0515-543709.

  Geen gehoor? Spreek dan uw naam en telefoon nummer in op devoicemail dan bellen u dan zo spoedig mogelijk terug. Zorggroep Tellens, Nij Marinacker: Marinacker 1.

  Telefoonnummer 0515-436820.

  Woensdag 28-09 10.00 uur Gezellig koffie leuten met oliebollen

  Donderdag 29-09 12.00 uur Gastendag13.30 uur Spelmiddag

  Vrijdag 30-09 09.30 uur GymnastiekMaandag 03- 10 10.00 uur Volksdansen

  13.30 uur koersbalDinsdag 04-10 14.00 uur Bingo

  OPROEP, OPROEP, OPROEPGraag ontmoeten we nieuwe enthousiaste gastenbij de spelmiddag ,op donderdag middag 1x per14 dagen, en voor iedere vrijdag ochtend bij hetNifel Oerke, waar we gezellig creatief bezig zijn!

  Vanaf 25 oktober starten we eenKOOKGROEP VOOR MANNEN.

  Bel ons gerust als u hier meer over wil weten!

  Workum vanvroeger en nu

  Henk Gorter neemt ons deze week mee naar de Begine. Het is 1915en B. J. Gras heeft aan de Begine 28 een kruidenierswinkel.Bovendien vent hij met petroleum. Op het bord op de kar staatmaatschappij voor de detailverkoop van Petroleum, de auto-maat. In de jaren vijftig werd het pand bewoond door Freerk deLange met zijn groentewinkel. Nu is het alweer een aantal jarende Wereldwinkel.

  7ZaYZ@L;@Vc`Zg>c[da^_c/ %-%%"%''++''\gVi^h

  7a^_[c^ZigdcYadeZcbZijlkgV\ZcdkZg`Vc`Zg

  Geertje en Tjits ontmoeten u graagTel 543709 E-mail Waldrikhiem@zorggroeptellens.nl

  INGEZONDEN

  Ingezonden stukken, bij voorkeur digitaal via e-mail aangeleverd,mogen maximaal 250 woorden bevatten. De redactie behoudt zich hetrecht voor om zonder opgave van redenen niet tot plaatsing over tegaan en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van hetgeplaatste. Er worden maximaal vijf ingezonden stukken geplaatst.

  KultuerYn de Ljouwerter Krante fanfreed, 23 sepember l.l. stie inwiidweidich artikel oer Cul-tureel Workum It giet foarnam-mentlik oer ateliers en galerienen oer bepaalde soarten musyk.Mei alle respekt, wat ik ha foarHenk de Boer syn aktiviteiten,binne dizze aspekten fansels marin (lyts) part fan kultuer.Steurend yn it artikel binnelykwols 2 flaters. Koos vanKeulen fiert Warkum op asHanzestd: ik moat har teleur-stelle. Dat hat it nea west, selsfan Hylpen is it net iens wis,Starum wol. Har twadde flater isfolle slimmer. Se seit, dat snthar kommen yn Warkum yn 1966,it kulturele klimaat yn Warkumflink opwaarme is, want, seit se, -ik sitearje - er was helemaalniets, het was er maar suf - einfan it sitaat. Ik wist suver net watik seach. Ik tink, dat mevr. VanKeulen net wit, of har net rali-searret hoe breed as kultuer wolnet is.Kultuer is yn de romste sinfan it wurd alles wat troch mins-lik handeljen makke, betocht ofntwikkele wurdt: keunst, wit-tenskip, beskaving, gewoanten,gebrken, ferienings op nder-skate md, hoefolle binne derwol net fan yn Warkum), noar-men en wearden, bouwwurken,ensfh. ensfh. As je dit yn gewoa-ne aktiviteien oersette, dan kinnejo tinke oan lze, sjonge, musyk,tentoanstellingen opsette, of derhinne gean te sjen, toanielspylje,fotografearje, pottebakke en gean

  sa mar troch. Ik bin yn Warkumyndertiid op dizze planeet kom-men en ha der oan 1957 ta wenne.Oan it jier 2000 ta kaam ik ynnderskate funksje geregeld ynWarkum en ik wit dat Warkum inhiel soad kultuer hie en hat. Ynde tiid, dat ik der wenne, tildeWarkum op fan de koaren en dekorpsen, dyt in soad tfieringenjoegen, meastal mei in soadpublyk. Der wiene meardere toa-nielklubs, b.g. It Masker enJimmer Omheech, dyt alle jier-ren stikken opfierden; meastenti-ids 2 jnen achtermekoar, wantop ien jn koene alle belangsstel-lenden der net yn. En wat wieneder altyd in soad kulturele aktivi-teiten fan it Nut (no noch). Entink ek deagewoan oan al dyferienings dyt der wiene (binne?)foar jong en ld, dyt mei boekbe-sprekken of mei sprekkers kultu-reel dwaande wiene. En ferjit debibleteken net. En alles sundersubsydzje en op frijwillige basis.Wat ha ik yn de tiid, doet ik poli-tyk aktyf wie, hjir faak oan tocht.Sjoch, ik hie no wollen, dat dizze,en mooglik noch mear en oaresaken, ek yn san artikel stienhiene. Dan hie Warkum provins-jaal better foar it ljocht kommenas no. Want dit artikel stiet mar inferrekt lyts bytsje yn fan deWarkumer kultuer. En dat spytmy; as ld-Warkumer wol ik einsaltyd noch wol wat positive publi-siteit foar de std, drt ikopgroeid en in skoft wenne enwurke ha.

  Stiens, Piet de Jager

  Beste mensen,Vrijdag 16 september kreeg ikvan de arts in Sneek te horen datik nog een keer thuis mag probe-ren te revalideren na een halfjaar ziekenhuis-in-en-uit. Hetgrootste probleem is mijn ge-wicht. Van een gezonde Friesejongen van 70 kilogram zakte iknaar een Amsterdams kneusjevan 50 kilogram en dus kreeg ikelke ziekte mee die in de luchthing. Ik was ten einde raad, maardaar tegenover de meer dan hon-derd opbeurende kaarten, dehartverwarmende steun van mnbuurtjes door het halen en bren-gen van Antoinette, gras ge-maaid, bootje in t water, detegels van het terras gespoten eneen heerlijke krokante appel-taart van Tineke Tennis uitKoudum.

  Kortom: ik besefte dat ik er nietstiekem tussenuit mocht piepen,maar nu willen wij toch wel watleuks doen voor al die vrijwilli-gers. Zaterdagmiddag 15 oktobervan 2 tot 5 uur voor alle hulpver-leners in de Klameare. Muziekvan de familie Groesz, de quatre-mains groep uit Sneek en er zalzeker wat gezongen worden. Etenen drinken is er genoeg, moederhoeft dus niet te koken. Hetenige dat wij vragen: wilt U vrwoensdag 12 oktober laten wetenof U alleen komt of met meer(0515-540002), dan kunnen wij degehaktballen en de haringen vastgaan tellen. We verheugen ons opde gelegenheid om iets terug tekunnen doen en bij leven en wel-zijn tot zaterdagmiddag 15 okto-ber van 2 tot 5.

  Joop en Antoinette

  Prachtige reportageWat een prachtige reportage vande renie van de Leenstra-fami-lie door de heer Jan PieterDykstra. Als toevoeging op hetartikel wil ik hierbij vermeldendat deze succesvolle renie heeftkunnen plaatsvinden dankzij het

  initiatief van Jan Achterberg,kleinzoon van Hendrik Leenstra.Hij heeft met enorme inzet enenthousiasme deze renie voor-bereid. Dankzij hem hebben wijeen geweldig weekend beleefd.

  Haren, Alie Leenstra

  Skil 6a 8711 CN Workum Tel.: 0515-541619 B.g.g.: 06-20278801 www.klameare.nl

  W E E K A G E N D A

  Nieuwe activiteiten in de Klameare

  Op woensdagochtend autobiografisch schrijveno.l.v. Bert WoltersStart kursus: Oktober 2011Tijd: 9.00 tot 11.30 uur

  Opgave: via mail alb.wolters@live.nlTelefonisch: tussen 17.00-18.00 uur op nummer 0515-542301

  Kosten: 60,00 euro 6 keer incl. koffie/theeMeer info elders in deze krant.

  Workshop ClownerieOp zaterdag 8 oktobervan 9.30 tot 11.30 uur

  Opgave bij Adriana Schrodertelnr. 06-13524803

  Kosten: 90,00 incl. koffie/thee en lunchMeer informatie in het ingezonden stuk elders in deze friso

  Oeps in herfstvakantie op dinsdag 18 oktobereen Speciale OEPS nl. een circusOEPS. Lees meer elders in de krant

  MORGEN een VEEKEURINGSOEPSvan 10.00 tot 12.00 uur Oepsen in de Klameare

  maak je eigen koeienleisteen en geniet van koeiesnoep en limo 3,50 per kind, komen jullie ook weer?

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 27 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 3

  FAMILIEBERICHTENFamilieberichten worden uit standaard-lettertypengezet en volgens standaard indeling geplaatst.Vignetten, afbeeldingen en fotos worden opverzoek geplaatst.Tekst voor familieberichten dient bij voorkeurdigitaal te worden aangeleverd.Bij telefonische opgave of slecht te lezenaangeleverde tekst zijn wij niet aansprakelijk voorde fouten in de gemaakte advertentie.Van deze standaard opmaak kan slechts wordenafgeweken indien dit nadrukkelijk wordt verzochtof vermeld.

  BEDANKT

  JARIG

  OVERLIJDEN

  GrafmonumentenVan der Wal

  Balkfinne 1b8711 AW WorkumTel./Fax 0515-543173Mobiel 06-22449234info@grafmonumentenvanderwal.nlwww.grafmonumentenvanderwal.nl

  Afvalverwerking, transport en recycling bv

  Totaal recycling voor al uw afvalInzameling en verwerking voor bedrijf en particulier.

  Oud-papier, schroot, metalen, kunststoffen.Bouw- & sloopafval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval.

  Containers van 1 tot 40 kuub.Harlingen 0517-418 552www.visserafvalverwerking.nl

  SLOOPBEDRIJFDE JAGER & SIEMENSMAVoor al uw sloopwerk - containerverhuur -

  diamantboren - zagen - enz., enz.WORKUM - Tel. 0515 541940 of 541988

  BANDSTRA BOUWMARKTSd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

  FietsbandenPedalen, remblokjes, kabels,

  verlichting, sloten, olie,fietspomp, velglint, enz....

  loonbedrijf en transportbedrijf,zand- en grindhandel

  E.B. van Kalsbeek

  Alles te leveren voor: Tuin Wegenbouw Bouwmaterialen Manege bakken

  Verhuur van: Rupskranen van 7 tot 20 ton Shovel Kipautos 6x6 W.S. met kraan Kipautos 8x8 W.S. Kippertrailers

  Voor info: www.vankalsbeektransport.nlE-mail: transport-vankalsbeek@hetnet.nlOok zaterdags zijn we open.Tel. 0515-541810Scharnebuursterweg 21 Ferwoude

  Vindt u een mooi gazon belangrijk?Met John Deere tuin- en parkmachines zult u met veel plezieruw gazon maaien. U heeft al een gazonmaaier voor nog geen 300,-. Kom dus zo snel mogelijk naar uw John Deere dea-ler voor een demonstratie.

  Gebr. Gerlsma B.V.Lutswei 1-WorkumHottingawei 34 - Nijland

  ZATERDAG 1 OKTOBER A.S. 14.30 UUR

  De bus vertrekt om 12.30 uur vanaf sportcomplex De Rolpeal.Voor spelers en supporters 3,- euro p.p.

  Het vervoer per touringcar wordt mede mogelijk gemaakt door:- AquaResort It Soal Camping & Jachthaven- Bakkerij Van der Werf- Strandpaviljoen & Havenrestaurant It Soal- Fa. J. van der Goot, watersport-camping-hengelsport- Fytsmakkerij J.F. Scheltema- Autobedrijf Yntema Workum- Zuid West Hoek Keukens- Slagerij Thijs van der Meer- Eethuis & Stadscaf De Smidte- Friesland Foods Cheese Workum- Hunias Drukkerij & Workumer Krant Friso- HJG verzekeringen & financile diensten- ZWF Ontwerp- Aannemingsbedrijf De Boer & De Groot- VHC ActiFood, Oosterwolde

  - Sanitiem Visser- Taxi v.d. Bles- Eartiids Workum, groot in eertijdse-spullen- Bergsma Groothandel Makkum- Stucadoorsbedrijf Hoekstra & Kunst- Eetcaf De Witte Herbergh- Lunchroom Sd- Administratiekantoor Westendorp- It Pottebakkershs- Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland- Pallie Sport- Bakker Workum Konstruktiewerken- Woudasport.nl Teamkleding- Hotel-Caf-Restaurant De Gulden Leeuw

  CREIL 1 - WORKUM 1CREIL 1 - WORKUM 1

  Ik wil iedereen, jong en oud, bedan-ken voor de tekeningen, knutsels,cadeaus, bloemen en kaarten metgelukwensen, ter gelegenheid vanmijn 40-jarig jubileum als juf aan deSt.Ludgerusschool te Workum.Het was een prachtige dag!

  Diet Albersen

  Deze jongeman wordtvandaag 50 jaar!

  Na een korte periode van ziek zijn is overleden,

  Dhr. A. AntonidesDe familie wensen wij veel sterkte met hetverwerken van dit grote verlies.

  Directie, bewoners, personeel,vrijwilligers en clintenraadZorggroep TellensLocatie Nij Marinacker

  Workum, 19-09-2011

  Machines worden voor reparatie ofwinteronderhoudsbeurt GRATIS gehaald en gebracht

  Het adres voor uw kettingzaag, kettingen, slijpen,zaagkleding, bladblazers en bladzuigers

  U heb al een SOLO MOTORZAAG voor

  225,-

  StadscafDe Smidte

  Sd 106-108 WORKUM

  Dinsdag 27 septemberSibbele en dj Taeke

  Woensdag 28 septemberkinderdisco met dj Reinier

  van 14.00 tot 17.00 uur

  aansluitenddj Maarten

  Donderdag 29 september30e klaverjas Smidte bokaal

  aanvang 19.30 uur.Iedereen kan meedoen.

  Voor aluw

  DRUKWERK

  Hunias Drukkerij0515-541466

  www.huniadrukkerij.nl

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 27 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 4

  DartuitslagenDinsdag 13 septemberRijsterbos - September 1 5 - 5September 2 - HDT 1 5 - 5Henk Wind 104 checkPeter de Boer 1x 180Dinsdag 20 septemberSeptember 1 - Wykje 1 5 - 5Douwe Postma 138 checkSytse Jan Wouda 118 checkJavaanse Jongens - September 2 10 - 0

  Film tegengraaicultuurOp donderdag 29 septemberorganiseert de SP een filmavondmet de documentaire InsideJob. Een schande, vindt regis-seur Charles Ferguson dat degevangenissen niet vol zitten metWall Street-bankiers. Met InsideJob legt hij de graaicultuur enhet machtsmisbruik genadeloosbloot. Kan het, de wereld veran-deren met een documentaire? Makkelijk zal het niet zijn, maarsommige dingen zijn het waardom voor te vechten. Het zijnopruiende woorden, aan heteinde van de documentaireInside Job. Regisseur CharlesFerguson heeft duidelijk eenmissie. Met zijn film over de oor-zaken van de recente economi-sche crisis wil hij zijn publiekniet alleen informeren, maarvooral ook tot actie aanzetten.Gevochten moet er worden,tegen de stand van zaken in definancile wereld. Want veel is erde afgelopen jaren niet veran-derd: dezelfde mensen die deeconomie in een enorme crisisstortten, hebben nog steeds demacht. Geen enkele financiletopman is ooit voor zijn wanbe-leid veroordeeld of zelfs maaraangeklaagd. Adres: De Kla-meare, Skil 6A, Workum. Toe-gang: Gratis. Open: 19.30 uurStart film: 20.00 uur.

  Wat hebben een burgemeesteruit Drenthe, de sterkste man vanNederland uit Friesland en eenstreektoaldeskundege uit Gro-ningen met elkaar gemeen? Zijpresenteren allemaal in novem-ber de bijbelquiz van het Neder-lands Bijbelgenootschap.Vanaf 7 november gaat er eengolf van Bijbelquizzen doorGroningen, Friesland, Drentheen Flevoland Noord. Zon twintigquizzen worden er georganiseerdin diverse plaatsen. Vrijwilligersvan het Bijbelgenootschap heb-ben hun krachten gebundeld omzo per regio een groots opgezettebijbelquiz te organiseren.

  Wijs met de Bijbel is de naamvan de Bijbelcampagne die zichuitstrekt over drie jaar (2011-2014) in aanloop naar het 200-jarig bestaan van het NederlandsBijbelgenootschap en de ver-schijning van de Bijbel inGewone Taal.

  In het seizoen 2011-2012 staat dequiz in het teken van het jaarthe-ma Wijze lessen van Jezus. Erworden dus zeker vragen over degelijkenissen gesteld. Daarnaastzijn er echter ook minder voor dehand liggende rubrieken zoalsSport & Spel, Politiek of deBijbel op Straat.

  De quiz is geschikt voor iedereendie het leuk en interessant vindtom een gezellige en leerzameavond rond de Bijbel mee temaken. Tijdens de quizavondnemen teams uit verschillendeplaatsen het tegen elkaar op,maar individuele deelname isook mogelijk.

  De Bijbelquiz in SNEEK enomgeving is in Sneek, dinsdag 8november in Zuiderkerk, R.Bockemakade 7, aaanvang 19.30uur. De quiz wordt gepresen-teerd door de sterkste man vanNederland, Wout Zijlstra.

  Golf van Bijbelquizzendoor Noord-Nederland

  Het college van de gemeenteSdwest-Frysln heeft de con-cept-Ontwikkelvisie vastgesteld.In deze visie staan de ambitiesvan de gemeente als het gaat omsociale, ruimtelijke en economi-sche ontwikkelingen. De visie iseen belangrijke basis voor nieuwbeleid en plannen en maakt dui-delijk hoe de gemeente zich wilpositioneren, wat de belangrijk-ste speerpunten zijn en op welkeaandachtsgebieden de gemeentezich gaat richten. De ontwikkel-visie gaat over een periode vantien jaar.

  Volgens het college is er sprakevan een ambitieuze, maar realis-tische visie. Realistisch omdat inde voorbereiding de maatschap-pelijke partners, diverse expertsen de gemeenteraad uitgebreidzijn geraadpleegd. Zij gaven eenstevige basis voor de visie. Wethouder Leo Pieter Stoel:Het is van groot belang ombreed de meningen te peilen.Iedereen die we gesproken heb-ben in het proces om tot dezevisie te komen toonde zich zeergemotiveerd en betrokken bij deontwikkeling van Sdwest-Frysln. Daarnaast merk je datSdwest-Frysln, als tweedegemeente van Frysln en vierdevan Noord-Nederland, een bij-zonder goede uitgangspositieheeft in de samenwerking metandere overheden om de ambi-ties te realiseren.De visie is gebouwd op zes pij-lers die gezamenlijk de natuur-

  lijke kracht van de gemeente vor-men. Het college vat deze krachtsamen als: goed leven, ontplooi-en en genieten. De zes pijlersvan de visie zijn: Verscheiden-heid in kernen, Weidsheid vanhet landschap, Economische ver-scheidenheid, Grote sociale ver-bondenheid, Grote rijkdom aancultuur en erfgoed en Sterkeaantrekkingskracht voor toeris-ten.

  De verscheidenheid in kernen,het grote oppervlak van degemeente en het grote aantalkernen vraagt volgens het collegeom een gebiedsgerichte aanpak.Daarbij gaat de gemeente uit vanvijf landelijke clusters rondomeen aantal grote kernen en nstedelijk cluster rondom de ste-den Sneek en Bolsward. Metdeze aanpak speelt de gemeentein op het feit dat de clusters eeneigen unieke structuur hebben.Zowel ruimtelijk, sociaal als eco-nomisch. Dat vraagt om maat-werk. De gebiedsgerichte aanpakvormt de leidraad voor de keu-zes die de gemeente maakt tenaanzien van woningbouw, voor-zieningen en bedrijfslocaties.

  Het aantrekkelijke weidse hetlandschap van de gemeente, datbijna volledig deel uitmaakt vanhet Nationaal Landschap Zuid-west Friesland, wil het collegebewaken door kritisch om tegaan met uitbreiding van bebou-wing. Er is een sterke voorkeurvoor inbreiding of herstructure-

  ring. Daar waar gebouwd wordt,worden hoge eisen gesteld aanruimtelijke kwaliteit en ruimte-gebruik.

  De binnensteden van Bolswarden Sneek zijn belangrijk vooreen goede economische ontwik-keling van Sdwest-Frysln. Hetzijn d vestigingsplaatsen voordetailhandel en dienstverlening.Wethouder Stoel: In Bolswarden Sneek vind je een belangrijkedeel van de werkgelegenheid ende daarbij behorende voorzie-ningen. We zien kansen voor eenaantal bedrijfssectoren, omdatzij groeipotentie en innovatiefvermogen hebben. Concreet gaat het dan om de sec-toren Toerisme, Landbouw,Energie en water, Scheeps- enjachtbouw en de Zorg.De ontwikkeling van het toeris-me is in de visie al verder uitge-werkt. De gemeente ziet moge-lijkheden in het creren vannieuw aanbod voor de toeristdoor het huidige aanbod beter tecombineren. Er is geen behoefteaan meer van hetzelfde. Viainvesteringen in de waterfrontenin de watersportkernen, de toe-gangspoorten vanaf hetIJsselmeer en samenwerkingmet andere vaargebieden wil hetcollege het watertoerisme, dat zobelangrijk is voor de gemeente,verder versterken.

  De rijkdom aan cultuur en erf-goed krijgt specifieke aandachtin de visie. De gemeente heeft

  landelijk de meest beschermdestads- en dorpsgezichten en staatop de 12e plek qua rijksmonu-menten. Het college wil dezepositie meer gaan benutten.Onder andere door een beterelink te leggen met het toeristischaanbod en cultureel aanbod.Bijvoorbeeld via een cultuurpas.Het belang en het unieke van hetCultureel Kwartier, waarin aller-lei culturele faciliteiten zijngebundeld, wordt in de visiebenadrukt.

  Een natuurlijke kracht van degemeente is de sterke socialeinfrastructuur. Onder anderevanwege het rijke verenigingsle-ven. Deze infrastructuur wil degemeente gaan benutten om tezorgen dat elke inwoner naarvermogen kan deelnemen aan demaatschappij. Ook ziet degemeente veel mogelijkhedenom te zorgen voor een beteresamenwerking tussen partnersdoor de totstandkoming vanBrede Scholen te stimuleren, teinvesteren in de doorontwikke-ling van het Centrum voor Jeugden Gezin en aan de slag te gaanmet een beter en efficinter aan-bod in de sector Welzijn.

  De Ontwikkelvisie wordt in okto-ber besproken in de drie raads-commissies. Daarna krijgen deinwoners, ondernemers en maat-schappelijke organisaties degelegenheid om hun mening tegeven. Hierbij wordt ook het bur-gerpanel betrokken.

  Ambitieuze Ontwikkelvisie voor Sdwest-Frysln

  Op freed 9 septimber is deStaverse dichter, historikus enskipper Binne Ltsen Boarnstrayn it sikehs fan Snits ferstoarn.Boarnstra is yn de Sdwesthoekeen dan benammen yn Staverenbekend wurden om syn krewear-jen oangeande de histoarje fandizze omkriten. Mar ek op poe-tysk md hat Binne wis en sekersyn ynfloed hawn yn Frysln. Hatit Sizzenskiplik Wurkferbnnet de oanset west foar it suksesfan Tsjbbe Hettinga? En hatBinne syn foardracht deseldedichter ek net ynspirearre?Binne hat him op it md fanepozy yn de Sdwesthoeke ekaltyd posityf opsteld! Jo koenealtyd in berop op him dwaan asder earne in dichtersjoun organi-searre waard. Syn bydrage koebestean t in foardracht fan syneigen wurk, mar hy wie ek r dejoun oaninoar te praten asStichting Brij Blues Warkum inpersoan mei kennis fan sakennedich hie. Yn it foarjier fan 2010 soe Binnemeidwaan oan de wedstriid foarit streekdichterskip fan de lytseSdwesthoeke. Hy is net fierder

  kommen as it ynstjoeren fan twa-en tweintig bledsiden bjuster-baarlike pozy, allinnich om marsjen te litten dat der winlikengjin wedstriid nedich wie foardizze beneaming. Op de joun datde selekteare dichters en dichte-ressen harren wurk foardroegenen te hifkjen leine, liet Binneferstek gean. Hy wier de man netnei om mei opdrachten en trochoaren betochte temas te wurk-jen. In rstleas dichter as BinneBoarnstra woe en moast frij wzeyn syn keunstsinnige teringen.Dy frijheid sjoch je ek werom ynit gedicht Libbensbeam. Derynferliket hy de minslike geast meiit rivierwetter dat altyd yn wik-seljende patroanen nei de seestreamt. Dit gedicht wie mear assyn libbenswurk. Likernch syn libben lang hat hywrotten oan dit gedicht, sykjendnei de passende metafoor, hun-derten kearen feroare en oan-past, fertaalt yn trije talen enopnij skreaun om it letter tochwer by te skaafjen. Kritysk ophimsels en kritysk op oaren, sadie bliken t syn ferskate yn-stjoerde stikken, ek yn dit bld.Binne Ltsen Boarnstra wie inapart mar markant man. Hymocht mar krapoan 65 jierwurde. Sommige lju sille himtige misse en sommigen net. Wywol. Ta bestt in strofe fan itgedicht Libbensbeam.

  do lde stoarmfgel griiswjokke wurdtil my op t de klde omklammingfan inge kanalen en draach mywerom ta widere bgen

  Foar in wiidweidiger In Me-moriam oer Binne LtsenBoarnstra, sjoch op: http://eeltsjehettinga.blogspot.com/

  Hille Faber / Jacob B., t nammefan St. Brij Blues Warkum.

  Staverse dichter Binne LtsenBoarnstra yn Snits ferstoarn

  Geeske de Boermooi vierdebij dressuurKwintoamazone Geeske de Boerhaalde op de Friese Kampioen-schappen in de L1 dressuur de4de plaats met haar ponyGideons Dimitri. De klassen B enL1 werden afgelopen weekendingehaald op het buitenterreinvan Manege Gaasterland teHarich omdat het wegens deslechte conditie van het terreinte Gorredijk eerder deze zomerwas afgelast. In haar eerste proefbehaalde ze 190* punten enstond daarmee op de 3de plaats.In haar tweede proef behaaldeze bij de twee koppige jury 190en 185 en behaalde daarmee een4de plaats en stond helaas netnaast het podium. Angela Hen-driks behaalde met Padyrack inde dezelfde klasse 184* punten.Elders kwam Jantine Konst voorde tweede maal uit in de M1dressuur met Shutterfly enbehaalde 197** en 189* puntenmet twee 1ste prijzen. MoniqueMaurix reisde zaterdag met haarpony Belmondo af naar Ermelowaar een New Forest Pony dagwas georganiseerd. In de B dres-suur haalde ze 183* punten.

  As dit margoed yn ekrante komtFedde Piet Huitema naam itfreed yn De Klameare op tsjinSjoerd Huitema. Yn de treddeomloop fan de kompetysje fandamklup Boalsert WarkumKombinaasje rekkene FeddePiet drom net op punten. Destriid wie spannend fan it begjinf mei in soad rneskiven. Yntiidneed waarden drtroch netaltyd de bste foartsettingen kea-zen en Fedde Piet profitearrehjir optimaal fan. Hy wn de par-tij en dat is tsjin Sjoerd noch netsa faak bard. Fedde Piet stie fer-steld en skreaun yn syn notaasje-boekje ek al 2-0 yn stee fan 0-2.Mar hy wit wat telt: No ja, as itmar goed yn e krante komt!

  Piet de Boer wie goed op dreeftsjin Danny Ruiter mar it kin ekwze dat Danny it paad bjusterwie. Hoe dan ek, dizze partij wieom healwei njoggenen al beslik-ke. Auke Koopmans en PietBouwhuijsen hienen langerwurk, dy partij wie om healweitolven noch dwaande. Nei inklassyk begjin pakte in fruil fanPiet ferkeard t. Auke kaam sa inskiif yn it foar en koe dit lang omlet nei winst ta spylje. De partijfan Klaas Herder en AgeFolkertsma like lange tiid opkamp t te draaien. Nei in koartemar hevige slaggenwikselingkaam Klaas as winner t de bus,al moast hy der noch wol goedom tinke dat Age net mei synhoutsjes oan e haal gie!

  A. Koopmans - P. Bouwhuijsen 2-0, D. Ruiter - P. de Boer 0-2, K.Herder - A. Folkertsma 2-0, S.Huitema - F.P. Huitema 0-2.

  Zoals ieder jaar werd afgelopenzaterdag 24 september 2011 teHarich de laatste kringwedstrijdvoor de paarden gehouden vanafgelopen outdoorseizoen.

  Tijdens deze laatste wedstrijdmaakt het bestuur van kringTusken Waard en Klif de win-naars bekend van de kringcom-petitie en stellen hiervoor eenprachtig statiedek beschikbaarvoor beide disciplines, dressuuren springen. Dit jaar belanddebij de dressuur maar liefst drieMorraruters op het erepodium.Klaske Jonkman met haar paardCeyira werd Kringkampioen enwon het prachtige dek, de 2eprijs ging naar Maaike Kuipersmet Zjawiska,zij won een mooiwit shabrakje.En de 3e prijs, eenhalster, was voor Fokje Jonkmanmet Vesna Utopia.

  Iris Vinkx startte met haar paardCassanova in de klasse B en wonin de eerste proef een 2e prijsmet 197 pnt (2wp),haar tweedeproef leverde haar de 1e prijs opmet 193 pnt (1wp).In de klasse L1 scoorde Thirza

  Bakker met Cacique maar liefsttwee keer de 1e prijs met 203 en204 pnt (2x2wp). Klaske Jonkmanmet Ceyira won met geweldigepunten een 1e en een 2e prijsmet 212 pnt (3wp) en 194 pnt(1wp). Anja Kuipers en haarpaard Valentijn won de 5e prijsmet 180 pnt (1wp). DanielleNorbruis kwam met Casino-Royal aan de start en behaalde186 pnt (1wp). Meerder Morra-ruters startten in de klasse M1,Elsemiek de Bruin met Patrickkreeg 182 en 193 pnt (2x1wp) enwon de 1e prijs. Fokje Jonkmanmet Vesna-Utopia behaalde de1e prijs met 196 pnt (2wp). MariePostma met Urbanus scoorde 184pnt (1wp) en de 4e prijs. JolandaDijkstra met Margje kreeg van dejury 185 en 186 pnt (2x1wp) en ditleverde haar de 4e en 3e prijs op.Jolanda Dijkstra heeft ook fout-loos (=2wp) gesprongen met haarpaard Arame in de klasse B enhiermee won ze de 1e prijs.

  Op zondag 25 September isMichelle Konst met Nikos naarArum afgereisd en won in deklasse M2 twee keer de 1e prijs

  met 182 en 185 pnt (2x1wp), dezecombinatie mag de volgendewedstrijd in de klasse Z1 promo-veren. Ook Jildou Heida met

  Duckly was in Arum aanwezig,zijwon in de klasse M1 cat C ooktwee keer de 1e prijs met 174 en168 pnt (2x-wp).

  Klaske Jonkman kringkampioen Dressuur 2011

  Klaske Jonkman met Ceyira.

  Op het prachtige terrein vanManege Gaasterland te Harichwerd afgelopen zaterdag 24September 2011 alsnog hetFriese Kampioenschap Outdoorvoor de dressuur klasse B en L1en springen klasse B verreden.Deze waren half Augustus teGorredijk afgelast vanwege hetslechte weer maar konden dank-zij de inspanningen van o.a hetbestuur van Regio Friesland,Manege Gaasterland en vele vrij-willigers toch nog verreden wor-den. Dit leverde de Morrarutersmaar liefst twee Friese Kam-pioenen op en vielen meerdereleden in de prijzen.

  Janita Wildschut en haar ponyGoldfever werd Fries Kampioenin de dressuur klasse L1 cat C,Janita behaalde een score van64,50 %(1wp) en hiermee won zede titel voor de tweedekeer.Vorig jaar werd ze Frieskampioen met haar eerste ponyJort maar dan in de klasse B. Eensuperprestatie van deze jongeamazone.

  Anne-Jetske Kuipers en haarpony Ebony werd FriesKampioen in het springen klasseB cat C. Anne-Jetske sprong eenfoutloos parcours (=2wp) en hadeen stijl van 48 pnt. en hiermee

  won ze de hoogste prijs.Maar ook de resultaten vanLianne v/d Meer horen zeker indit rijtje thuis,met haar ponyMadonna startte ze in de klasse Bcat B en met een score van64,50% sleepte ze de 3e prijs bin-nen. Met haar andere ponyChanel sprong Lianne v/d Meerin de klasse B cat B een foutloos(=2wp) parcours met een stijlvan 53 pnt. Na een spannendewedstrijd bleek dit goed te zijnvoor de 2e prijs. Haar dag kondus ook niet meer stuk. Ook AnnaFekkes reedt een goed kampi-oenschap, met haar pony Saman-tha won ze de 3e prijs met 63,67%

  (1wp) in de klasse B cat C.Gonnica de Bruin startte metDiaz in de klasse B cat D enbelandde s ochtends op de vier-de plaats van de 22 combinatiesen mocht daarom s middagsoverrijden. Deze keer behaaldeze een score van 61,67% (1wp) enhiermee won ze de 8ste prijs.Antsje Draijer met BolheimsFennoa startte in dezelfde klasseen mocht ook overrijden,s mid-dags scoorde zij 61,17% (1wp) enwon de 9de prijs. Fleur Steringaen haar pony Kings Diamondsprong in de klasse B cat C, zehad vier fout (=1wp) en een stijlvan 48.

  Van links naar rechts de Fries kampioen Janita Wildschut met Goldfever, Fries kampioen AnneJetske Kuipers met Ebony, Anna Fekkes metSamantha en Lianne van der Meer met Madonna.

  Ponyleden Morraruters rijden grandioos FK

  In de herfstvakantie organiseertde werkgroep OEPS een bijzon-dere middag. De OEPS- middagstaat in een bijzonder themanamelijk...het Circus!

  Hiervoor komt de Friese All-round Circusentertainer Sandernaar de Klameare en de kinde-ren mogen allerlei circuskunstenuitproberen zoals balanceren opeen grote evenwichtsbal, fietsenop een eenwieler, jongleren ofeen menselijke piramide bou-wen! Na het oefenen mogen dekinderen een act instuderen endaarmee optreden in het CircusOEPS. Ook als je niet wilt optre-den zijn er allerlei leuke activi-teiten zoals kleuren, knutselen,T-shirt versieren (zelf meene-men) en kun je je laten schmin-ken. Na het optreden door de kinde-ren zal circusartiest Sander dekinderen vermaken met zijnjongleerkunsten, goocheltrucsen hilarische buikspreekact metde vogel Charlie en deftige hondDorus. Cultureel Centrum DeKlameare wordt voor deze mid-dag omgebouwd tot een waar cir-custheater.De middag start om 13.30 uur enom 15.30 uur start het optredenvan de kinderen en Sander.Natuurlijk zijn de ouders enandere belangstellenden daarbijvan harte welkom! Kaarten ver-krijgbaar zijn aan de zaal ver-krijgbaar vanaf 13.00 uur envanaf 1 oktober via de internet-kassa op www.familievoorstel-ling.nl.

  Kaarten kosten 7,50 maar bijinlevering van dit artikel slechts6 Euro! Ouders en belangstellen-den betalen slechts 5 Euro. Kijkvoor meer informatie op www.klameare.nl en op de websitewww.familievoorstelling.nl.

  Het wordt een bijzondere OEPS-Middag! Hopelijk tot ziens inCircus OEPS!

  Showbusiness is van kinds af aande grote liefde van Sander Balk(Sneek 1979). Vanaf 1996 tot enmet 2005 was hij werkzaam bijhet sympathieke Circus Witova.Daarnaast ontwikkelde hij eigensolo-voorstellingen. Hij beslootdan ook in 2006 zijn eigen weg tegaan en zelfstandig door te gaanmet zijn bescheiden bedrijfSanders Varit-producties. Metname met zijn brutale vogelCharlie geniet hij bekendheid bijhet publiek. In het voorjaar 2010maakte Sander zijn eerste tour-nee met zijn soloprogrammalangs Friese Zalen en theaters.De voorstelling is zeer goed ont-vangen door publiek en pers endat resulteerde in een boorde-volle agenda voor 2010 en eenserie voorstellingen met zijnKerstcircus Sander & Friends. In2011 ging Sander op tournee metzijn eigen tent als Circus Salto!

  Circusmiddag van OEPS

  VolleybalUitslagen 23 september 2011SVW DS 1 - Stannfries (IJ) DS 2 3-1Heidenskip DS 2 - DBS DS 5 2-1SVW HS 1 - DBS HS 3 3-0Heidenskip DS 1 - DBS DS 6 1-2SVW MC 2 - Makkum MC 1 1-2

  Programma 30 september 2011- 19.15 uur MAJSS.V.W. MA 1 Makkum MA 1

  - 19.15 uur D2RVLO DS 1 A.N.O. DS 2

  - 20.30 uur D1GS.V.W. DS 2 Vevios DS 1

  - 20.30 uur D2SVLO DS 2 CoVos DS 4

  - 20.30 uur D3SS.V.W. DS 3 Top en Twel DS 1

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 27 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 5

  WORKUM III Henk de Boer

  Albert Schootstra

  Wat is er bij de inwoners vanWorkum een inzet en enthousias-me om mee te denken over detoekomst van hun stad. Deze zeerverheugende conclusie kon afge-lopen donderdagavond wordengetrokken in de volle grote zaalvan de Klameare, waar de aftrapwerd gegeven voor het Master-plan Workum. En dat creatiefnadenken over de toekomst vande stad tot het plaatsen van ver-rassende accenten kan leiden,bleek tijdens deze geanimeerdeavond wel. Workum profileertzich graag als watersportstad,maar ja, dat is Sneek ook, aldusKlaas de Bok als woordvoerdervan een van de denk- en praat-groepen die na de pauze werdengevormd. De identiteit van onzestad missen we wel een beetje,aldus De Bok namens zijngroep. Maar we zijn ook eenstad van kunst en cultuur, zo heb-ben wij bijvoorbeeld veel gale-ries en dat kan worden ge-bruikt. Marno van de Wiel vanhet bureau Interra uit Jourepikte de woorden van De Bokinstemmend op, er echter aantoevoegend dat in veel dorpenvan de gemeente Sdwest-Frys-ln kunst en cultuur k zo hoogop de agenda staan. Workumzou zich daarom kunnen opwer-pen als de hoofdstad van kunsten cultuur in de regio, zo luiddede slotsom van Van de Wiel. In degroep waarvan Klaas de Bok dewoordvoerder was borrelde ookhet idee op van een aparte, gun-stige regeling voor Workumersom het nieuwe theater in Sneekper trein te kunnen bereiken. Ditviel uiteraard niet in goedeaarde bij Hilde Bosma-Seelt,waardvoerder van een anderegroep en voorzitter van hetWorkumer Nut, dat elk seizoenmaar weer zon prachtig pro-gramma in onze eigen stad pre-senteert. Volgens Hilde Bosmazou het eerder zo moeten zijn datSnekers de mogelijkheid wordtgeboden om voordelig onze stadte bereiken dan andersom.Enfin, het was donderdag loutereen inventarisatieavond, maar

  een en ander toont wel aan hoe-zeer er inderdaad gebruikt werdgemaakt van de mogelijkheid ommee te denken over Workumstoekomst.

  Pieternel Heeres, projectmana-ger bij de gemeente Sdwest-Frysln met onder meer hetMasterplan Workum in porte-feuille, vertelde dat dit planonderdeel is van het FrieseMerenproject; het eerste deelvan dit project is al uitgevoerdzoals blijkt uit onder veel meerhet aquaduct bij Galamadam-men. In het tweede deel willende gemeente Sdwest-Frysln ende provincie Frysln onze regioaantrekkelijker maken voor dewatersporter en ook voor de toe-risten die los van die watersportde Sdwesthoeke bezoeken. Menwil dit doel bereiken door hetversterken van de watersportker-nen n het verbeteren van detoegang tot het gebied van deFriese meren. Zo staan er ookMasterplannen op stapel inStavoren en Makkum en die voorHeeg, Woudsend en IJlst zijn alklaar. In Bolsward wordt noggewerkt aan een waterfront. Degenoemde Masterplannen envooral uiteraard het uitvoerenvan de plannen die daaruitvoortvloeien worden betaald metgeld uit het Friese Merenprojecten het doel is uiteindelijk ondermeer de mensen meer te latenbesteden, aldus Pieternel Hee-res. Provincie en gemeente heb-ben het bureau Interra uit Jourein de arm genomen om hen indezen bij te staan. Met dit bureauzijn al goede ervaringen opge-daan, het was indertijd ook vooreen belangrijk deel verantwoor-delijk voor de totstandkomingvan het Gebiedsplan Nijefurd.Hoewel er als gezegd sprakewas van een avond om de zakente inventariseren, wees Pieter-nel Heeres er met klem op dat erwel haast moet worden gemaakt.Het Masterplan voor onze stadmoet namelijk eind dit jaar,uiterlijk begin volgend jaar,klaar zijn, zodat het college erbegin 2012 een voorstel van kanmaken en de gemeenteraad er in

  dezelfde aanvang van volgendjaar oer gear kin. Dit hangtweer samen met het gegeven dathet Friese Merenproject in 2015moet zijn afgerond omdat dan desubsidies stoppen.

  Namens de gemeente was naastPieternel Heeres ook JaapWittermans, de dorpen- en wij-kencordinator, aanwezig. Deprovincie was vertegenwoordigddoor Judith Porsius, projectlei-der in dezen namens die provin-cie. Als gezegd vertegenwoordig-de Marno van de Wiel het bureauInterra. Plaatselijk BelangWorkum fungeerde als gastheerop deze avond. De voorzitterhiervan, Jacob van der Valk, her-innerde aan de Stadsvisie voorWorkum die indertijd het lichtheeft gezien en die in hetMasterplan nog verder wordtopgetuigd. Pleatslik Belang hatyntusken al in bytsje foarwurkdien, aldus Van der Valk. Eenbelangrijke rol tijdens de avondwas weggelegd voor Marno vande Wiel die in het woud van sug-gesties, plannen, ideen, wensenen wat dies meer zij de weg alles-behalve kwijtraakte en de zakenwel hl volledig, maar toch pun-tig, wist weer te geven. We wil-len samen met Workum hetMasterplan gaan maken, aldusVan de Wiel. Hij bracht naarvoren dat in dat Masterplan ookzeker gedacht zal n moet wor-den aan de doorsnee Workumer,iemand dus die hier gewoonleeft en werkt. In de toekomstmoet het hier k leefbaar zijn,zo zei hij hieromtrent.

  Het Masterplan wordt verdergebouwd op drie pijlers, verteldehij. Ten eerste op de economi-sche annex toeristische ontwik-kelingen waardoor hopelijk de bestedingen aan de wal, ookdoor de net-watersporters, zul-len toenemen. In de tweedeplaats moet worden ingezet opde ruimtelijke kwaliteit, dewaardering die de toerist heeftvoor het karakteristieke Frieselandschap, en tot slot moeten deplannen duurzaam zijn. Ditnatuurlijk doordat er bij het rea-

  liseren van de plannen duurza-me producten worden gebruikt,maar ook wel degelijk in die zindat het over twintig jaar nogmoet kunnen bestaan, zoalsMarno van de Wiel het om-schreef. Voor de realisatie van degenoemde Masterplannen is 2miljoen euro beschikbaar; ditgeld komt gelijkelijk van provin-cie, gemeente en rijk. Maar wehopen natuurlijk op meer uit demarkt, aldus Van de Wiel. DeMasterplannen worden bespro-ken op openbare bijeenkomstenzoals donderdag, het instellenvan spreekuren waarbij men opafspraak of vrij bij de gemeentekan binnenlopen en het forme-ren van klankbordgroepen. Deklankbordgroep in onze stadwordt samengesteld doorPlaatselijk Belang en bewoners,ondernemers en de recreatievesector zijn hierin vertegenwoor-digd. In oktober worden deideen, die door Van de Wiel zolenig op een rijtje werden gezet,verder uitgewerkt, in novemberis dat het geval met de deelpro-jecten en in december moet hetMasterplan dan zijn afgerond.

  Er werd vervolgens zo aansteke-lijk gediscussieerd dat de pogingom de ideen en invallen in eenkrantenstuk samen te vatten albij voorbaat tot mislukken isgedoemd. Mar wat te denken vaneen soort zuivelmuseum in onzestad dat aansluit bij de AldfaersErf-route? Of het mogelijkmaken van een rondje Workummet boot of kano? Het aanleggenvan een fietsroute achter deSeedyk waar het nu vaak zo drukis met autos? Wat hier maargezegd wil zijn is dat er in de zaalenorm werd meegedacht. Enover een stad waarvan de inwo-ners z levendig meedenken overde toekomst als donderdag-avond, hoeft men zich geen zor-gen te maken. Het Masterplan, alis er nog maar een aanzet, wordtongetwijfeld een instrument datde inwoners en ondernemers instaat zal stellen Workum zijnbelangrijke plaats in onze regiote laten behouden en die zelfsdanig te versterken.

  Contouren Masterplan tekenen zich af

  Marno van de Wiel, Judith Porsius, Pieternel Heeres en Jaap Wittermans (van links naar rechts) die zon belangrijke rol spelen bij het totstand komen van het Masterplan voor de stad Workum. Foto Cor Hunia.

  Workumers schetsen toekomstOpbrengst voorkankerbestrijdingDe collecte voor KWF Kan-kerbestrijding in Workume.o. heeft 3652,04 euro opge-bracht. Wie de collectantheeft gemist kan alsnog eengift overmaken op giro 26000ten name van KWF Kanker-bestrijding in Amsterdam.Met het geld dat de collec-tanten hebben opgehaald,kan KWF Kankerbestrijdinghaar missie waarmaken:minder kanker, meer gene-zing en een betere kwaliteitvan leven voor kankerpa-tinten. De KWF-afdelingWorkum e.o. dankt iedereenvoor zijn of haar bijdrageaan de collecte en dankt ookde collectanten.

  En dat voor maar 370 euro!Lang duurde het verdriet niet,want een half uurtje later bij denazit was iedereen de 5-1 neder-laag eigenlijk al weer vergeten.Het zal het feesttentsyndroomwel geweest zijn dat er voor zorg-de dat de Mannen van Drie heteerste half uur niet bij de leswaren. Workum Drie was noghalf in dromenland en omdat hethoofd vol was van Annie en vanSchilder kregen de heren vanVVI alle gelegenheid om binneneen half uur vier keer te scoren.Het laatste uur speelde Ons AllerDerde verdienstelijk gelijk, 1-1,en dat is reden om de toekomstmet enig vertrouwen tegemoet tezien. Ook gezien het feit dat bijnaalle spelers weer fit zijn. Enstond laatst niet in de krant datfitte werknemers bedrijven enorganisaties een besparing vanvele miljoenen op kan leveren?Het gaat er om dat werknemersdrie keer per week twintig minu-ten intensief sporten met alsgevolg dat het verzuim drastischverminderd. De vertaalslag wasaan de nazittafel snel gemaakt.

  Ons gemeentelijk apparaatkampt met een bovenmatig hoogverzuim. Hoogste tijd dus voordrie keer per week intensiefbewegen. Maar geld voor sport,sportruimte en faciliteiten isniet voor handen. Dus viel voet-bal al snel af, want waar leg jeeen voetbalveld neer in hetgemeentehuis? Na nog een vijfjein de pot, het was ook een moei-

  lijk probleem, kwam de oplos-sing. Terug naar de basis, terugnaar een van de oudste maartegelijk puurste en meest socialevorm van bewegen. Het voorstelwas om drie keer per week twin-tig minuten sex te hebben metelkaar op het gemeentehuis. Hetis een sport met een intensievevorm van bewegen die er thuisdoor alle drukte vaak niet vankomt en op het werk zijn mede-spelers eigenlijk altijd wel voorhanden. Er is weinig materiaalvoor nodig en het materiaal dater wel voor nodig is heeft ieder-een eigenlijk standaard bij zich,omdat er ook nog andere prakti-sche taken mee verricht kunnenworden. Verder vereist het ookgeen speciale kleding. Sterkernog, hoe minder hoe beter. Hetlicht hoeft er niet bij aan en ookkan zonder scholing aan sex ophet werk begonnen wordenomdat iedereen wel enige erva-ring, of in elk geval een vermoe-den heeft van hoe de vork in desteel zit. Bovendien mag het alle-maal in de baas zijn tijd en voorwie dat wil kan het zelfs mt debaas. Ach ja, het is allemaal nietzo moeilijk, en het hoeft ook alle-maal niet zo veel te kosten. Tweekeer vijf euro in de pot is meerdan genoeg voor een goed idee.Dat wordt dus hooguit 370 eurovoor de hele gemeenteraad omdit prachtige plan er door te jas-sen. Wat zal het gemeentehuisstraks mooi worden als al hetpersoneel weer fluitend en flir-tend door de gangen loopt!

  In de Nynke Pleats te Piaam zijnvan zondag 2 tot zondag 30 okto-ber schilderijen te bewonderenvan de Sneker kunstenaresLysbert Laansma. Laansma begon met schilderentoen ze als creativiteitsbegeleid-ster werkzaam was in de oude-renzorg in Buitenpost. In dejaren daarna ontwikkelde zijhaar schildertalent verder doorhet volgen van cursussen enworkshops bij onder andereWieger Huizenga, Doet Boersmaen Beb Mulder. In het afgelopenjaar volgde zij lessen bij JanAdamse in Sneek. In de loop der jaren ontwkkeldeLysbert haar eigen stijl, waarbijzij er voor koos om te schilderenmet acrylverf. Haar onderwer-pen zijn voornamelijk land-schappen en bloemen en in min-dere mate menselijke figuren,dit alles in een zeer sobere stijl.Zij wordt vooral genspireerddoor de landschappen in Fryslnen op de Waddeneilanden. Zijstreeft geen exacte weergave van

  de werkelijkheid na, maar zoektvooral de expressie van haareigen beleving. Soms leidt ditnaar een abstractere vormge-ving. Perfectie en techniek zijnvan ondergeschikt belang. Haar manier van schilderengetuigt van enthousiasme engedrevenheid en is doortrokkenvan actie en impulsiviteit. Opdeze manier weet zij de dyna-miek van het landschap in frisse,heldere kleurvlakken tot haarrecht te laten komen. Sommigeschilderijen ademen door hun,leegte een grote rust uit.

  Lysbert Laansma-Strikwerda ex-poseert regelmatig onder anderein Sneek (Galerie 1901 en Anto-niusziekenhuis), Heerenveen,(de Wijnhoeve), Metslawier, (Ga-lerie Ge-art), Joure (Bibliotheek)en in het Sdergemaal te NijBeets.

  De expositie is te bezichtigen tij-dens de openingsuren van res-taurant De Nynke Pleats.

  Expositie Lysbert Laansmain Nynke Pleats Piaam

  Landschap (acryl) van Lysbert Laansma.

  Afgelopen zaterdag stond de laat-ste wedvlucht van het seizoen2011 op de duivenkalender.Evenals vorige week was de los-singsplaats in het BelgischeHasselt, afstand 227 kilometer.Het betrof een wedvlucht diemeetelde voor het natoer kampi-oenschap. Omdat de natoer nietmeetelt voor het generaal (alge-meen) kampioenschap was debelangstelling inmiddels teruggelopen naar 8 deelnemers diegezamelijk toch nog met 123 dui-ven aan de start verschenen. Delossing vond om 08.45 uur plaatsbij een bewolkte hemel en eenmatige wind die waaide uit eenmeest zuidelijke richtng. De klokwees 10.59.24 uur aan toen deeerste duif met een sierlijkeboog op de klep landde bij decombinatie Piet Flapper & Durk

  Mulder aan de Lynbaen. Maak-ten we vorige week al meldingvan het feit dat deze twee herenhet presteerden om drie wed-strijden achterelkaar te winnenmet deze overwinning kwam dusde teller op totaaal vier van devijf natoer vluchten. Het was danook geen verrassing dat dezecombinatie met deze overwin-ning het kampioenschap natoerzeker stelden. H. Mulder legdebeslag op de plaatsen twee endrie, H. Folkertsma klokte devierde duif op de uitslag.Bijzonder op deze vlucht was datMulder van zijn tien deelnemen-de duiven er negen op de uitslagkreeg, een percentage vannegentig procent en dan ook nogeens vijf bij de eerste tien in deuitslag. De snelheid van de win-nende duif betrof ditmaal 1684

  meter per minuut. Nadat in demiddag de uitslag was opge-maakt kon, ter afsluiting van hetseizoen, worden aangeschovenvoor een heerlijke BBQ welkevoortreffelijk was klaargemaaktdoor Chelly en Jack, gezien devele positieve reacties is ditzeker voor een herhaling vat-baar.Uitslag: Flapper / Mulder (19) 1,5, 9; H. Mulder (10) 2, 3, 6; H.Folkertsma (17) 4, 10, 11; J.Reitsma (16) 12; H. Kurpershoek(37) 13, 14, 24; G. IJntema (10) 15,33; J. Bouma (10) 19, 21. Kam-pioen Natoer Onaangewezen: 1Flapper / Mulder 4884,3 pnt; 2 H.Mulder 4725,1 pnt; 3 J. Bouma4303,5 pnt. Kampioen NatoerAangewezen: 1 H. Mulder 4490,6pnt; 2 H. Folkertsma 4007,6 pnt; 3D. Dam 3798,0 pnt.

  Eindstand Sponsorcompetitie: 1Makelaars Bleeker & Flapper28706 pnt; 2 Bouwbedrijf Eekma25863 pnt; 3 AfwerkingsbedrijfWorkum B.V. 25851 pnt; 4Hoveniersbedrijf W.P.Folkerts25027 pnt; 5 Lunchroom t Sd24803 pnt.

  Flapper/Mulder ongenaakbaar natoervluchten

  ZaalvoetbalDinsdag 27 september 2011De Rolpeal te Workum- Workum 3 Bolswardia 219.00 uur beker

  - Urk 3 Workum 1(uitwedstrijd wordt inWorkum gespeeld)20.00 uur

  - Workum da1 Hveense B. da121.00 uur

  BridgescoresHierbij de uitslag van de zomer-avondbridge van 19 september inWorkum.

  A-lijn1 Sjoekie Folkerts & Douwe Folkerts 60,942 Tine. Wijma & Kees Varwijk 58,853 Jappie Bakker & Jacob Wiersma 54,17-4 Wim Botter & Albertje Botter 51,56-4 Rigt Varwijk & Ype Wijma 51,566 Jacob de Boer & Gerben Dijkstra 49,48-7 Dorrie Benschop & Ettje Hunia 48,96-7 Gerben Dooper & Anja van Wigcheren 48,969 Henk Mensonides & Hetty Mensonides 41,1510 Tine Venema & F de Rooij 34,38

  B-lijn1 Hillie Bruggink & Feikje Kemker 61,252 Coby Lammers & Froukje Wiersma 59,173 Bep Vinkx & Gerry Woudstra 58,754 Roelie Fopma & Geertje v.d. Meer 57,925 Gerard Zweers & Fia Zweers 56,256 Hinke Agricola & Tjitte Agricola 54,177 Jeanette Feldman & Gretha Wesselius 51,258 Kitty Bruno & Emma Veldkamp 50,429 Annie de Boer & Tine Nijenhuis 45,8310 Ida v.d. Werf & Pe v.d. Werf 41,2511 Willem Broer & Andries Groen 38,7512 Eelkje Galema & Liesbeth van Oudvorst 25,00

  Op zaterdag 8 oktober biedtCultureel Centrum De Klamearein Workum een bijzondere work-shop aan voor volwassenen,namelijk een Introductie Work-shop Clownerie. In deze intro-ductieworkshop stappen de deel-nemers vanuit hun eigen reali-teit in een andere realiteit,namelijk die van de clown. Alleoefeningen worden bekeken van-uit het gezichtspunt van declown. De fantasie mag op holslaan en je mag je alledaagsemaskertje even afzetten en ver-ruilen voor een rode neus. Waarwij dagelijks een kritische blikwerpen op diverse situaties, isbij een clown alles mogelijk. Declown omhelst elk nieuw idee,elk nieuw contact en elke emotiealsof het een groot geschenk is.Als je als deelnemer daar in meedurft te gaan, ontdek je deze dageen stukje vrijheid waar je altijdnaar zocht, maar die je nooitdurfde aan te raken.De workshop zal worden gegevendoor Adriana Schrder vanLagiga Productions. Zij startteelf jaar geleden als clown metstraattheater en kindervoorstel-lingen. Daarnaast maakte zij rei-

  zen met de bekende Amerikaan-se clowndokter Patch Adamsnaar noodgebieden in de wereld.In Nederland werkte zij de laat-ste acht jaar als clown in de zorg.Zij bracht met name bezoekenaan ouderen in verzorgingshui-zen en kinderen met een meer-voudige beperking in kinderdag-centra in Friesland. Ook is zij alsfreelance actrice regelmatig tezien bij feestjes en theaterdi-ners.

  Adriana vindt het belangrijk dattijdens haar workshops mensentot hun recht komen, dat mensenniet alleen een leuke dag heb-ben, maar dat zij ook een dieperinzicht krijgen in wie zij zijn enhoe zij in het leven staan, doorde clown in zichzelf te ontdek-ken.

  De Introductie Workshop Clown-erie op 8 oktober duurt van halftien tot half vijf. Koffie en theestaan klaar en ook zal er eenlunch worden geserveerd. Meerinformatie is te vinden in deadvertentie van cultureel cen-trum De Klameare, in dezekrant.

  Workshop Clownerie

  Thema-avond:Leve dedorpskerk!Het gaat goed met de kleinedorpskerk. Als er iets is waar ikin mijn drie maanden studiever-lof van overtuigd ben geraakt,dan is dat van mijn geloof datkleine kerkelijke gemeentes inkleine dorpsgemeenschappenzullen overleven. Daar had ikniet voor hoeven te studeren ove-rigens. Dit geloof hebbenMolkwerum en Warns, de beidekleine dorpsgemeenten in deFriese Zuidwesthoek waar ik nudorpsdominee ben, mij de afge-lopen zes jaar al gegeven. Maarmijn geloof in de dorpskerk isvaak aangevochten. Door de velestemmen buiten mijzelf, maarook in mijzelf die steeds weer deangst verwoorden willen de laat-ste kerkelijke dorpsgemeentenstraks het licht uitdoen. Dieangst is geen goede raadgever. Alde rapporten, sociologisch enkerkelijk, die ik in mijn studie-verlof bestudeerd heb, geven aandat er wel degelijk toekomst isvoor de kleine kerkelijke dorps-gemeenten. Als zij zich maar methun eigen dorp blijven verbin-den en zo min mogelijk opgaan inallerlei grotere verbanden.Althans dat is mijn persoonlijkeovertuiging, waarvoor ik steunop een groot deel van de litera-tuur die ik heb gelezen. Graagwil ik er met u over praten. Watzijn uw ervaringen met uw klei-ne dorpsgemeente? Hebt u ver-trouwen in de toekomst of vreestu het ergste? En wat heeft vol-gens u de kleine gemeente nodigom te overleven. Ik hoop op eenvruchtbare gespreksavond!

  Datum: Donderdag 13 oktober2011, tijd: 20.00 uur Plaats: Kerkin It Heidenskip Leiding: Ds. W.Beekman. Opgave: Foekje vander Werf tel. 543335 of email:foekjevanderwerf@gmail.com

  Ds. Wim Beekman.

  In breedskaedzjendfrommis

  Myn leaf, allyk de follemoanne is har stal,Hwa hat dr nou gjinniget oan?Hjasels sil dizze hjoedhjir komme;Har billen komme moarn!

  (neffens in koartswillichld Arabysk gedicht)

  KIJK OOK EENS OPWWW.HUNIADRUKKERIJ.NL

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 27 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 6

  Geen doubluresMasterplannenIn het kader van de tweedefase van het Friese Meren-project worden door provin-cie Frysln en gemeentengezamenlijk de zogenaamdeMasterplannen opgesteldvoor de belangrijkste water-sportkernen en toegangs-poorten in Friesland.

  Deze Masterplannen wordenopgesteld om plannen enideen van gemeente, pro-vincie, dorpsbelangen, be-woners, ondernemers enandere belangengroepen insamenhang met elkaar tenuitvoer te brengen en daar-mee de betreffende kernenaantrekkelijker te makenvoor watersporter en toerist,maar ook voor de eigenbevolking en de onderne-mers.

  Eerder berichten wij al overhet startschot van deze plan-nen in Stavoren. Enkeleraadsleden vroegen zichdonderdagavond tijdens deraadsvergadering af wat ernu met de visieplannen vanPlaatselijk Belang Workum,de plannen rond recreatie-project It Soal en het ontwik-kelde Masterplan van Bal-last Nedam gebeurt.

  Men veronderstelde dat ernu hier en daar doubluresontstaan. Volgens wethouderMaarten Offinga is dat niethet geval, deze masterplan-nen richten zich specifiek ophet water en de kansen dieaan wal door de watersportverbeterd kunnen worden.Hij riep de ter plaatsebekende raadsleden op zichactief met deze discussie tebemoeien, zodat er in hetvoorjaar ook voor Workumeen gedegen plan ter tafelligt.

  Helaas voor de desbetreffen-de raadsleden was de eersteinformatie- en discussie-avond rond het Masterplanop dezelfde avond als deraadsvergadering gepland.Een betere planning waswenselijker geweest. (JB)

  Het gemengd koor NijefurdSjongt en het dameskoor TwaLd geven samen een dierendag-concert op dinsdag 4 oktober om19.30 uur in de Klameare teWorkum. Het belooft een gezelli-ge, luchtige avond te wordenwaarin geliefde dieren, maar ookdieren die we liever op eenafstand houden, worden bezon-gen.

  De bedenkster van deze avond dedirigente van beide koren, FiaZweers, heeft een gevarieerdprogramma samengesteld waar-bij de dierenliedjes afgewisseldworden door - gedichten voorge-dragen door diverse koorleden.

  Verder brengt Cees Biere uitHaarlem - samen met de pianis-te van deze avond Vera Bos - deTiergebete van F. Meschwitz enzal de 15-jarige Mareen Woudstrauit Workum Ben van MichaelJackson (over een ratje als huis-dier) en Bright Eyes van Simon& Garfunkel (over een konijntje)ten gehore brengen. Welke die-ren er verder de revue passerenblijft een verrassing, maar hetgetok en gemiauw is niet van delucht!Het blijft deze avond echter nietalleen bij luisteren. WillemLobel heeft bij het programmaeen geweldige Power Pointpre-sentatie gemaakt: alle dieren

  worden op een groot scherm ach-ter de koorleden vertoond. Hetwordt echt genieten van deprachtige dias die veelal doorhemzelf zijn gemaakt.

  Ook de Klameare werkt mee aandit project. Het gemeenschaps-huis hangt vol met schilderijenover dieren, gemaakt door leer-lingen van Henk Jorritsma. Dezetentoonstelling blijft tot eindoktober te bezichtigen.

  De toegang tot het dierendagcon-cert is gratis en de uitvoeringwordt mogelijk gemaakt door deGemeente SWF, de Stg. Stadsbur-gerweeshuis Workum en de

  Rabobank te Workum. Omdat hettenslotte de dag van de dieren is,wordt er een collectebusgeplaatst voor KNGF Geleide-honden, een nonprofit-organisa-tie die al meer dan 75 jaar gelei-dehonden opleidt t.b.v. visueelgehandicapten. Bezoekers kun-nen hierin eventueel een vrijwil-lige bijdrage deponeren.

  De bijna honderd medewerkersaan deze avond hebben iedertwee gratis toegangskaarten ont-vangen om aan hun vrien-den/kennisssen uit te delen, van-daar dat er nu al geen kaartenmeer beschikbaar zijn. De Kla-meare zit bomvol!

  Daverend dierendagconcert op 4 oktober te Workum

  Een zeer recente foto van de dames van Twa Ld.

  Sinds 1 januari 2008 zijn eigena-ren van gebouwen bij de verkoopof verhuur van een gebouw ver-plicht een energielabel te ver-strekken aan de koper respectie-velijk huurder. Tot op hedenheeft het energielabel een vrij-blijvend karakter. Daar komt ver-andering in. Uiterlijk op 9 janua-ri 2013, maar wellicht eerder,zullen harde maatregelen gaangelden ter handhaving van hetenergielabel. De verplichting om te beschik-ken over een energielabel vloeitvoort uit de Europese richtlijnenergieprestatie van gebouwen(EPBD-richtlijn). Het energiela-bel biedt inzicht in het energie-gebruik van een gebouw.Doelstelling van het label is omenergiebesparende maatregelente stimuleren. Het energielabelis verdeeld in 7 klassen: A tot enmet G. Labelklasse A geeft dehoogste energiezuinigheid aan,labelklasse G het laagst. Hetenergielabel mag niet ouder zijndan 10 jaar. De herziene richtlijn verplichtde lidstaten sancties op te leggenin de volgende situaties: ontbre-ken energielabel bij opleveringvan een (nieuw) gebouw ofgebouwunit; ontbreken energie-label bij verkoop van een gebouwof gebouwunit; ontbreken ener-

  gielabel bij verhuur van eengebouw of gebouwunit; nietzichtbaar ophangen van hetenergielabel in publieke gebou-wen; niet vermelden van deenergielabelklasse in commerci-le verkoop- of verhuuradverten-ties.Als bij verkoop van een bestaandof nieuw gebouw in de transpor-takte geen melding wordt ge-maakt van de overhandiging vaneen energielabel kan de akte nietworden ingeschreven in hetKadaster en vindt er geen eigen-domsoverdracht van het gebouwplaats. Voor de invoering vandeze maatregel zal de Kadaster-wet worden gewijzigd.Het jonge Workumer bedrijfEnergieBespaarGroep Frieslandverzorgt al enige jaren de labe-ling van woningen en bedrijfsge-bouwen. Hiernaast wordenopdrachtgevers begeleidt bij hetsubsidietraject en is er gespecia-liseerde kennis in huis om debesparingsmaatregelen op dejuiste wijze uit te voeren. Enworden de nieuwste techniekentoegepast. Om overlast zoveelmogelijk te beperken en de kos-ten zo laag mogelijk te houdenworden alle werkzaamheden inn hand uitgevoerd. Meer infor-matie kunt u vinden op de websi-te www.ebgfriesland.nl.

  Verplicht energielabelstraks cht verplicht

  Vertel nog eens van vroeger!Ik zou er wel een boek over kun-nen schrijven. Herkent u dezeuitspraken? In een mensenlevengebeurt heel veel en in ons levenzijn heel veel dingen veranderd.En dat geldt zeker voor onze tijd,want wie weet vandaag nog wateen kolenkit was, of een melk-bus? Of recenter een girobetaal-kaart? Toch hebben velen hierherinneringen aan!Het is jammer, wanneer de oudeverhalen verloren gaan. Kin-deren, kleinkinderen horen ze

  graag: Oma, opa, vertel nog eensvan vroeger! En wat gisterengebeurde is nu alweer geschie-denis.

  Helaas is er een drempel om deverhalen op papier te zetten.Toch is het heel leuk om te doen,vooral wanneer de eerste stapgezet is. In zes woensdagochten-den van 09.00 uur tot 11.30 uurgeeft Bert Wolters u de handrei-kingen om uw eigen levensver-haal aan het papier toe te ver-trouwen.

  Nieuw in Klameare: cursusautobiografisch schrijven

 • Op zondagmiddag 9 oktober omhalf 4 houdt het Sdwestkooronder leiding van Jan Brens eenherfstconcert in de Oosterkerk teSneek samen met de troubadourErnst Langhout uit Gauw. DezeFriese zanger maakt vooral folk-muziek. Begin jaren 80 was hijfrontman van de new wave bandThe Visitor. Langhout groeideop in Oudkerk. In 1975 ging hij alnaar Schotland op toernee metde folkgroep Haggis en in 1977met de folkgroep Manacle Trustnaar Ierland. Vanaf 1988 ging hijverder als solo-zanger.Diverse CDs zijn van hem ver-schenen, onder andere Songs

  en Handfull of illusions.In 1998 maakte Ernst met debeeldend kunstenaar en schrij-ver Wilco Berga de CD Sjongeren Dichter. Samen traden zetoen ook op op het Oerol Festivalvan 1999. Samen met Johan Keus maaktehij in 2004/2005 twee CDs metFriese teksten van Bob Dylan-songs (teksten van HarmenWind). Aan het verschijnen vandeze Friese Bob Dylans werdeen theatertour gekoppeld.Het Sdwestkoor werd begin2010 opgericht en is inmiddelsuitgegroeid tot een zeventigtalenthousiaste zangers. Het reper-toire is heel breed: van popsongstot kerstliederen. De arrange-menten voor vrijwel alle muziekworden door dirigent/saxofonistJan Brens gemaakt. Het koorzingt onder andere liederen vanBoudewijn de Groot (VerdronkenVlinder) en de Beatles (Yester-day en Let it be).Ook een eigen (Friese) versie vanBob Dylans Blowing in thewind wordt uitgevoerd.Uiteraard zal een saxofoonsolovan de dirigent niet ontbreken.Het Sdwestkoor kan gebruikmaken van een drietal begelei-ders: Willem Binnema, JanMoens en Oeds Wijnsma. Op dezemiddag zal Willem Binnema uitScharnegoutum op keyboard hetkoor bijstaan. Het koor repeteertelke woensdagavond in deOosterkerk.

  WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 27 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 7

  Omhns: eat om hannenhawwe; omhantsje: eat fande iene yn de oare drage,bygelyks, fan in swiere boad-skiptas

  Taals

  wylsel

  Kinderopvang voor kinderen van 0-13 jaar in de ge-meenten Nijefurd, Bolsward, Littenseradiel, Wnsera-diel en Gaasterln-Sleat. Centraal Bureau voor infor-matie, aanmelding, bemiddeling en plaatsing:De Spinnekop 4, 8748 BG Witmarsum, tel: 0517 533100Bereikbaar ma. t/m vr. van 8.00-17.00 uur. - Gastouderbureau voor kinderen van 0-13 jaar.- Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar.- Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar.- Tussenschoolse opvang.- Peuterspeelzalen.e-mail: info@kinderopvangzwfrl.nlwebsite: www.kinderopvangzwfrl.nl

  V.V. WorkumProgramma 1 oktober- Creil 1 Workum 1Aanvang 14:30

  - CVVO 2 Workum 2Aanvang 14:30

  - Joure SC 4 Workum 3Aanvang 14:15

  - Workum 4 Nijland 4Aanvang 14:30

  - Bolsward DA2 Workum DA1Aanvang 12:15

  - Workum A1 Dwingeloo A1Aanvang 11:00

  - S.C. Stiens B1 Workum B1Aanvang 10:00

  - Workum MB1 CVO MB1Aanvang 14:30

  - Franeker C2 Workum C1Aanvang 10:30

  - Akkrum C2 Workum C2Aanvang 12:45

  - Workum D1 ONS Sneek D2Aanvang 9:00

  - QVC D2 Workum D3Aanvang 10:15

  - Joure SC E2 Workum E1Aanvang 9:00

  - Workum E2 Bakhuizen E1Aanvang 9:00

  - Heeg E3 Workum E3Aanvang 10:30

  - LSC 1890 F2 Workum F2Aanvang 11:45

  - Workum F3 CVVO F5GAanvang 10:00

  - Irnsum F1 Workum F4Aanvang 10:00

  - Workum F5 Heeg F3Aanvang 10:00

  - Workum F6 NOK F3Aanvang 11:00

  - QVC F3 Workum F7Aanvang 10:15

  Uitslagen 24 septemberArum 1 Workum 1 2 2Workum 2 Wykels H. 2 2 2Workum 3 VVI 2 1 5ONS Sneek 5 Workum 4 2 1Workum DA1 Harlingen 1 1Hveense B. Workum A1 3 3Workum B1 Dronrijp B1 0 1Nicator Workum MB1 2 0Workum C1 Foarut C1 1 5Workum C2 SDS C2 10 0Makkum D1 Workum D1 5 3Franeker D6 Workum D2 2 12Workum E1 Bolsward E1 7 3HJSC E2 Workum E2 0 4Workum E3 SWZ E7 4 2Hveen F3 Workum F1 0 6Workum F2 Woudsend F1 2 4Workum F3 - NOK F2 8 0RES F3 Workum F4 0 17HJSC F4 Workum F5 0 18Workum F6 Bolsward F7 14 0SDS F4 Workum F7 4 2

  Sdwestkoor samen metfolkszanger Ernst Langhout

  Superhelden is het thema vande Kinderboekenweek 2011, methet motto: over dapper durvenzijn. De Kinderboekenweek, dievan 5 tot en met 15 oktober duurt,wordt een eerbetoon aan allekinderboekfiguren die een heldzijn. Van Tiuri uit De brief voorde koning tot Iwan Olsen uitPudding Tarzan.

  Met een groot Kinderboeken-weekfeest viert de bibliotheekvan Workum op woensdag 12oktober van 15.00 tot 16.30 uur deKinderboekenweek. Het is eenfeest voor alle kinderen van 4 toten met 12 jaar. Wie altijd al netzon held heeft willen zijn als dehoofdpersoon in zijn favorietekinderboek, kan hier ontdekkendat iedereen vanbinnen iets dap-pers en heldhaftigs heeft. Het isde kunst om te ontdekken wt.Op het Kinderboekenweekfeestin de bibliotheek van Workumzijn allerlei heldhaftige dingente doen, waarbij dappere hoofd-personen in boeken vertellenhoe je dat doet. Ook in de biblio-theek van Koudum is er eenKinderboekenweekfeest. Daarwordt het gevierd op vrijdag 7

  oktober, van 16.00 tot 17.30 uur.In de bibliotheek is bovendientijdens de Kinderboekenweekeen raadselroute te volgen, metallerlei speurvragen over boe-kenhelden. Degene die alle juis-te antwoorden inlevert, maaktkans op een heldhaftige boog-schietles.

  Wie er nog geen genoeg van heeftkan voor de Grote Heldenverkie-zing een favoriete, lokale heldnomineren. Die superstoerebuurjongen bijvoorbeeld dieboodschappen doet voor de ziekeoverbuurvrouw. Of de keeper vanhet plaatselijke voetbalteamomdat die alle ballen stopt. Of dejuf, omdat ze zo mooi voorleest.Tijdens het kinderboekenbal inhet Fries Scheepvaartmuseumop zaterdag 15 oktober wordt deprijs aan de grootste held uitge-reikt. Daarbij is er ook een belo-ning voor diegene die hem ofhaar heeft voorgedragen.

  Kortom, tijdens de Kinderboe-kenweek 2011 is er in de biblio-theek van Workum ontzettendveel te doen. Het hele program-ma staat op ontdekdebieb.nl.

  Kinderboekenweek metsuperhelden in bibliotheek

  Woensdag 28 september is weerde vierde woensdag van septem-ber en dat betekent in Workum,Veekeuringsdag! De Witte Her-bergh is vanaf 12.00 uur geopend.Vanaf 13.00 uur staat de Worku-mer DJ Taeke weer klaar om erdeze dag een groot feest van temaken tot in de late uurtjes.

  Naast DJ Taeke zal feestzangerHans Mondo vanaf 18.30 uur ophet podium verschijnen. HansMondo staat gelijk aan eenavondje plezier voor elk wat wils,van meezingers tot tranentrek-kers, van rock tot ballades.Nederlands-, Duits- of Engels-talig, het maakt hem allemaalniets uit, ze behoren allen tot hetrepertoire van deze sympathiekezanger. Hij staat er om bekend,dat hij in een mum van tijd daarwaar hij optreed de tent op znkop zet. Hij brengt een vlotte,zeer afwisselende show, waarinvoor een ieder wat wils is en hijweet de mensen binnen de kort-ste keren op de dansvloer te krij-gen. Met zijn uitstekende stem enaanstekelijke humor maakt hijde veekeuringavond compleet.

  Zaterdagavond 1 oktober, vanaf

  22.00 uur, zal de WorkumerFeestweek worden afgesloten inDe Witte Herbergh met de inmid-dels bekende Jelle B. Jelle B diegewapend met alleen zijn gitaariedere zaal op zijn kop weet tezetten! Enthousiasme is dekracht van Jelle B, links, rechts,voor, achter of met zijn allen ophet podium, niets is Jelle B tegek. Een show van Jelle B is eendoe-en-zing-mee-feest afgewis-seld met te gekke nummers diejullie misschien even waren ver-geten maar die Jelle B speelt!Roept u maar en Jelle B speelt!Ook bij dit laatste evenement vande feestweek 2011 is de entree isgratis.

  Zaterdagavond 8 oktober staathet Oktoberfest maar dan op zijnHollands weer gepland. Dezeavond staat DJ Hette in de WitteHerbergh en vindt wederom dejaarlijkse biertap wedstrijdplaats. De Witte Herbergh zalweer geheel in stijl worden aan-gekleed en de bekende brad-wurst en currywurst zal dezeavond weer verkrijgbaar zijn.Deze feestavond begint ook om22.00 uur en de entree is weder-om gratis.

  Feest in De Witte Herbergh

  Workum 1 speelt gelijk in ArumWorkum moest zaterdag j. l. aan-treden in een uitwedstrijd tegenArum. De wedstrijd stond dezemiddag onder leiding van arbiterS.J. Fijlstra.

  Workum begon de wedstrijd metde volgende basiself; JelmerDijkstra op doel, verdedigersMaarten van der Poel GooitzenStellingwerff, Jelle Attema enDennis Hoekstra, op het midden-veld stonden Klaas de Groot,Marcel Aardenburg, Pieter vander Valk en Michel Nijboer gepo-sitioneerd, verder bestond devoorhoede uit Jurjen Buma enGjerryt Hoekstra. De wisselswaren Niels Bandstra, VincentPostma en Johan Galama.Na de aftrap van het duel washet Workum dat qua veldspel deboventoon voerde. Workumbegon goed georganiseerd aan dewedstrijd. Workum speelde metde voorhoede iets terug getrok-ken om zo de linies kort opelkaar te houden. Arum had

  moeite om zich in de wedstrijdde spelen. Workum liet het balle-tje goed rondgaan en speeldemet geduld. Dit resulteerde inenkele goede kansen. In de 25eminuut werd vanuit het midden-veld spits Hoekstra bereikt, diebij zijn tegenstander wegdraaideen op doel schoot. Het schotwerd echter door de lange kee-per van Arum gepareerd. Ookhad Klaas de Groot nog eengoede kans om Workum op eenvoorsprong te zetten. Maar ookzijn inzet werd door de keepergoed verwerkt. Het veldspel vanWorkum bleef goed verzorgdmaar dit resulteerde niet in eendoelpunt. Dit doelpunt viel in de43e minuut aan de andere kant.De naar binnen gekomen links-buiten van Arum schoot op goal,maar zijn inzet werd zodanig vanrichting veranderd dat JelmerDijkstra kansloos was. Dit was zovlak voor de rust een pijnlijkmoment voor de roodhemden.Rustand 1-0.

  Na de thee ontstond eigenlijkeen gelijk spelbeeld. Workumwas de bovenliggende partij metgoed combinatievoetbal. Het wasechter nog wel oppassen voor desnelle counters van de thuis-ploeg. Na tien minuten werdBuma gewisseld voor JohanGalama, ook werd MarcelAardenburg vervangen doorVincent Postma. In de 65eminuut kreeg Workum loon nawerken. Een hoge voorzet van derechterflank werd door Gjerrytonder controle gebracht, zijninzet werd in eerste instantiegeblokt door de verdediging,maar in tweede instantie kon hijvan dichtbij de bal in de kortehoek schieten. Kort daarop washet weer raak. Michel Nijboerstoomde op langs de linkerflanken schoot de bal van circa 30meter hoog in de touwen.Workum bleef door drukken ende 1-3 hing in de lucht. Nielskwam even later in het veld voorMichel. In de 80e minuut van de

  wedstrijd kreeg de goed spelen-de Maarten van der Ploeg zijntweede gele kaart voorgehouden.Dit betekende dat hij voortijdighet veld moest verlaten. Arumbleef gevaarlijk met snelle uit-vallen. Dit resulteerde in de laat-ste minuten tot de gelijkmaker.Na balverlies op het middenveldwas het de snelle spits van Arumdie werd weggestuurd. Hij rond-de koelbloedig af, 2-2.

  In de laatste minuten ontsnapteWorkum omdat een zuiverepenalty voor Arum niet werd toe-gekend door de arbiter. Kortdaarna klonk het eindsignaal. Almet al moest Workum genoegennemen met een gelijkspel.Uitblinker was deze middaglinksback Dennis Hoekstra.

  Zaterdag staat de uitwedstrijdtegen Creil op het programma.Workum zal dan weer proberenmet verzorgd voetbal tot eengoed resultaat te komen.

  Frontale botsing:vrouw gewondDe politie heeft maandagavondvoor een week een aanrijdingmet letsel op de Snekerstraat inBolsward moeten afhandelen.Hierbij is een 53-jarige inwoon-ster van Dokkum gewondgeraakt. Zij was passagier in deauto die bestuurd werd door een54-jarige inwoner van Dokkum.De man en de vrouw reden van-uit het centrum in de richtingvan de Ugolaan toen een auto,die bestuurd werd door een 71-jarige inwoner van Workum, doornog onbekende oorzaak op deverkeerde weghelft kwam. Debeide autos botsten frontaaltegen elkaar. De vrouw werd metonbekend letsel per ambulanceovergebracht naar het zieken-huis in Sneek.

  Volleybaltoernooi zeer gezellig

  Het volleybaltoernooi in de sporthal was zondagmiddag weer ouderwets in die zin dat het bijzonder gezellig en geanimeerd was. Gezellig:dankzij het mooie weer zat het terras uiteraard best vol. Een geanimeerd: de vijftien teams bonden zeer enthousiast de strijd met elkaar aan. Erwerd begonnen met drie poules van vijf teams. Van de poules gingen naar de kwartfinale alle nummers n, alle nummers twee en de twee bestenummers drie. Er bleven zodoende acht teams over. Harry Lautenbach, de eminente Workumer EHBO-vertegenwoordiger, verzorgde vervolgensde loting voor die kwartfinales. Er trad nu een afvalsysteem in werking waardoor er vier ploegen overbleven voor de halve finales; ook hiervoorwerd weer door Lautenbach geloot. De einduitslag was tenslotte: 1. Tiekies Friends, 2. Jelle en syn maten, 3. It Fleurige Begijntje en 4. DeFinnen. De poedelprijs was voor de dames en heren van Stookwurk die geen wedstrijd wisten te winnen en de teller van het aantal gescoordepunten lieten stilstaan op 72. De dank van de organisatie, waarbij als vanouds Taeke Wouda weer zon belangrijke rol speelde, gaat uit naar dedeelnemende teams, de genoemde Harry Lautenbach die het gelukkig niet druk had en tenslotte voor de gezellige muziek in de kantine naafloop naar Jong Logt, het duo Hille de Jong en Theo Jolle van de Logt. Foto Henk Gorter.

  Als gevolg van de herindelingvan gemeenten dienden de driebestaande lokale omroepen, teweten Radio Markant uit Sneek,A7-FM uit Bolsward en RTN uitNijefurd, te fuseren.

  Per gemeente mag er volgens hetCommissariaat voor de Mediaslechts n lokale omroep actiefzijn. Op eigen initiatief zijn dedrie lokale omroepen al in 2009gestart met een fusietraject. Ditheeft geleid tot een intentiever-klaring om gezamenlijk te komentot n brede lokale omroep voorde nieuwe gemeente Sdwest-Frysln. Deze verklaring is doorde betrokken omroepbesturenondertekend. Gezamenlijk heb-ben ze een conceptbeleidsplanopgesteld dat eind 2009 aan devijf gemeentebesturen is aange-boden. Er restte op die maniervoldoende tijd om vele zaken quaprogrammering, personeels- envrijwilligersbeleid, bestuurssa-menstelling, financin, PBO(programmabeleid bepalendorgaan), aanpassing apparatuuren uitzendmogelijkheden af tewikkelen. Naast strubbelingenop het gebied van programme-ring en het samenvoegen van definancin stuitte vooral desamenstelling van het nieuwebestuur op grote problemen.

  Was er eerst overeenstemmingover de samenstelling dat elkeomroep twee bestuursleden zouleveren met een externe voorzit-ter, later vond het bestuur vanradio Markant dat hij de voorzit-ter zou moeten leveren. Dit pro-bleem ontaardde in het terug-

  trekken van radio Markant uit deonderhandelingen, terwijl menbovendien in februari dit jaar bijhet Commissariaat voor deMedia een zendvergunning aan-vroeg in de veronderstelling datdit nog net op tijd was voor dedeadline. Dat laatste bleek niethet geval, waarop RTN en A7-FMgezamenlijk, onder de naam vanSWF Lokaal, ook een zendver-gunning aanvroegen. Het weder-zijdse vertrouwen in elkaar wasna deze acties volledig zoek

  Toch zijn er verschillende pogin-gen ondernomen om toch nog toteen akkoord te komen, maarRadio Markant liet verschillendeverzoeningspogingen of onbeant-woord of bleef bij het oorspron-kelijk standpunt. Door verschil-lende partijen is inmiddelsgetracht de impasse te doorbre-ken, maar zonder tastbaar resul-taat. Dit plaatste het college vooreen dilemma en het adviseerdede raad om het besluit over telaten aan het Commissariaatvoor de Media. Deze instellingheeft als enige de bevoegdheideen zendvergunning af te geven.Deze oplossing vond niet deinstemming bij een aantal raads-leden, zo bleek afgelopen don-derdagavond tijdens de raads-vergadering. Op 12 september2011 heeft een delegatie uit degemeenteraad van Sdwest-Frysln gesprekken gevoerd metde beide lokale omroepen. Doelvan de gesprekken was om als-nog te verkennen in hoeverre deomroepen genegen zijn om toteen definitieve bemiddeling tekomen. Daarbij is aan de beide

  omroepen te kennen gegeven,dat het van groot belang is, dat inde gemeente n gezamenlijkeomroep wordt genstalleerd engefaciliteerd. De raadsdelegatieheeft in dit kader afzonderlijkgesprekken gevoerd met beideomroepen. De gesprekken heb-ben geleid tot een schriftelijkeovereenkomst tussen SWFLokaal en Radio Markant waarinde volgende randvoorwaardenzijn opgenomen.

  - Er wordt een nieuw bestuurgeformeerd bestaande uitleden, die algemeen bestuur-lijk aantoonbare ervaring heb-ben en/of ervaring hebben metde mediawereld. De gemeenteneemt hiertoe het initiatief omdit bestuur te formeren en teinstalleren.

  - Het nieuwe bestuur moet affini-teit hebben met zowel het plat-teland als de stad en moet ditin zijn beleid, programmeringen uitvoering gestalte geven.

  - De thans bestaande besturenvan SWF Lokaal en RadioMarkant worden ontbonden enbeide besturen zorgen ervoor,dat er een transitiemomentkomt om hun taken in alleredelijkheid over te dragennaar het nieuwe bestuur. Dezetransitie zal in overleg met allebetrokkenen nader worden uit-gewerkt in een plan van aan-pak.

  - De bestaande pool van vrijwil-lige of betaalde medewerkersgaat over naar de nieuw te for-meren omroep in de gemeente,voor zover zij dit wensen, waar-door kennis en ervaring wor-

  den behouden.- De omroepen streven er naardat alle thans aanwezige activazullen worden ingezet om hetdoel van de nieuwe omroep terealiseren.

  Het pakket randvoorwaardenbestaat uit nog een aantal puntenmaar het voert te ver die alle-maal te citeren.

  De zittende bestuursleden vanbeide omroepen is door deraadsfracties te verstaan gege-ven de overeenkomst met rand-voorwaarden vr de raadsver-gadering van afgelopen donder-dag te ondertekenen. Woord-voerder Hans Visser (CDA) ver-zocht het college om zijn voorstelin te trekken omdat dat alleenmaar verliezers zou opleveren.Hij achtte het raadzaam om ver-der te gaan richting een fusiemet een nieuw bestuur.Wethouder Wigle Sinnema en decomplete raad omarmden hetvoorstel en daarop werd het oor-spronkelijke raadsvoorstel inge-trokken.

  Helaas bleek dat er binnen deomroepbesturen geen overeen-stemming was over het onderte-kenen van de overeenkomst. Datheeft in het weekend geleid tottrieste verwijten over en weer,waarna enkele bestuursleden dehanddoek in de ring hebbengegooid. De verwachting is dat ermeerderen zullen volgen. Geziende hoeveelheid werk en vergade-ruren die deze mensen belange-loos in het omroepproject heb-ben gestoken is het triest dat hetzo moet eindigen. (JB)

  Veel verliezers omroepstrijd

  Niet tonen vande id-kaart nietgewaardeerdDe politie heeft vrijdagavondrond 23.30 uur een 18-jarige manaangehouden op verdenking vanhet niet voldoen aan een bevelannex vordering. Hij was samenmet een groepje vriendenwegens vervelend gedrag eencaf aan de Dijkstraat inBolsward uitgezet. Hierna gooi-den de jongemannen bierflesjesin de richting van de ingang.Gealarmeerde politie sprak demannen aan en vroeg om legiti-matie. De verdachte weigerdemeerdere malen zijn id-kaart tetonen. Ook bemoeide hij zich metde andere controles en bleef hijzich vervelend gedragen.Uiteindelijk werd hij aangehou-den en overgebracht naar hetbureau voor verhoor.

  Bastiaan Ragas speelt de hoofd-rol in deze herkenbare, muzikaleen satirische theatershow, geba-seerd op Kluuns bestseller Help!ik heb mijn vrouw zwangergemaakt. Kluun beschrijft in ditkomische boek voor aanstaandevaders wat er allemaal op jeafkomt als je vrouw zwanger is.Bastiaan speelt en zingt samenmet zijn vrouw (gespeeld doorDorien Haan) het openhartigeverhaal van de bevruchting toten met de bevalling. Je bentzowel toeschouwer als deel vandeze avond, samen worden dehormonale ervaringen gedeeld,sekstaboes doorbroken en verha-len uitgewisseld. Help! ik hebmijn vrouw zwanger gemaakt eentheatershow vol waarheden, leu-

  gens en herkenning. Kluun heeftveel vertrouwen in Ragas alstheatermaker: Ik zie hem dage-lijks met zijn vele kinderen voor-bij hobbelen per bakfiets, bol-derkar of Bugaboo en hij is nogsteeds getrouwd, dus als eriemand dit boek geloofwaardigop toneel zou moeten kunnenbrengen dan is het BastiaanRagas wel. De Nederlandstaligepopsongs in het stuk wordengeschreven samen met cabaret-duo Veldhuis & Kemper. De voor-stelling vindt plaats op zaterdag8 oktober 2011 in CultureelCentrum De Klameare. Aanvang20.15 uur. Voorverkoop viawww.nutworkum.nl of Sigaren-magazijn van der Velde in Wor-kum.

  Bastiaan Ragas in Workum

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 27 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 8

  INFORMATIE OVER DEZE PAGINA | Team Communicatie | E-mail: communicatie@gemeenteswf.nl | Telefoon: 0515 48 90 00 | WWW.GEMEENTESUDWESTFRYSLAN.NL

  BEKENDMAKINGEN VAN DE GEMEENTE SDWEST-FRYSLN 1ste Jaargang | Week 39 2011

  SdwestFryslnTa jo tsjinst

  Idsegahuizum, Brekkerweg 1 - Verleende vergunning voor het wijzigen van het bestemmingsplan ivm de wijziging naar zorg-boerderij. (19-09-2011)Idsegahuizum, Brekkerweg 6 - Verleende vergunning voor het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van de ligboxenstal en bioloods. (14-09-2011)Indijk, nr 31 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een damwand tbv het insteekha-ventje. (20-09-2011)It Heidenskip, Heidenskipsterdyk 20 - Verleen-de vergunning voor het kappen en herplanten van 7 populieren op het achtererf. (19-09-2011)Lollum, Hizzaarderlaan 7 - Verleende vergun-ning voor het bouwen van een ligboxenstal. (20-09-2011)Makkum, Langezand 71 - Verleende vergun-ning voor het aanpassen van de aanwezige steiger en het plaatsen van nieuwe walbeschoei-ing en nieuwe steigers. (16-09-2011)Makkum, Strnwei 17 - Verleende vergunning voor wijziging van de eerder afgegeven bouw-vergunning m.b.t. exterieur en interieur. (19-09-2011)Molkwerum, Eesterich 16 - Verleende vergunning voor wijzigen van de gevels, kozijnen en materiaal. (20-09-2011)Pingjum, Lammert Scheltesstraat 32 - Verleen-de vergunning voor het plaatsen van 2 dakka-pellen en gevelwijziging voorkant woning. (14-09-2011)Schettens, Van Osingaweg 12 - Verleende vergunning voor het vernieuwen en vergroten van de dakkapel. (21-09-2011)Sneek, Dr Kuyperlaan 1 - Verleende vergun-ning voor het oprichten van een gezondheids-centrum. (20-09-2011)Sneek, Grienedyk - Verleende vergunning voor oever en kadeproject de Potten deel gemeente Sdwest Frysln, het plaatsen van damwanden, herstel kaden en oevers en het kappen van bomen. (16-09-2011)Sneek, Hoofden 46 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een dakopbouw tbv een fotostudio. (19-09-2011)Sneek, Leeuwarderweg 34 - Verleende vergunning voor het aanbrengen van nieuw gesoleerde dakplaten en dakpannen op de schuine kap. (19-09-2011)Sneek, Liaukemastraat 4 - Verleende vergun-ning voor aanvraag paraplusloopvergunning voor de asbestverwijdering in de huurwoningen/bedrijfspanden van Accolade in de gemeente Sdwest Frysln. (16-09-2011)Sneek, Oosterdijk 20 - Verleende vergunning voor het schilderen van de gevels. (20-09-2011)Sneek, Oosterom 5 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een nieuwe handelsre-clame. (20-09-2011)Sneek, Steenklip 23 - Verleende vergunning voor paraplu sloopvergunning voor de wonin-gen in de gemeente Sdwest Frysln van wo-ningstichting De Wieren. (16-09-2011)Stavoren, Burgemeester Albertsstraat 4 - Verleende vergunning voor aanvraag paraplus-loopvergunning voor het verwijderen van asbest

  uit de woningen van WoonFriesland in de ge-meente Sdwest Frysln. (16-09-2011)Stavoren, Voorstraat 97 - Verleende vergun-ning voor het plaatsen van een dakkapel. (19-09-2011)Warns, Klipper 1 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een damwand in de haven. (19-09-2011)Witmarsum, De Muonts 19 - Verleende vergunning voor het vervangen en verlengen van de bestaande dakkapel. (19-09-2011)Workum, Pothuswyk etc. - Verleende vergun-ning voor paraplu sloopvergunning voor de periode 1/10/2011 - 1/10/2012 tbv asbestverwij-dering in de gemeente Sdwest Frysln voor de woningen van woningcorporatie Wonen Zuid-west Fryslan. (16-09-2011)Workum, Sint Annafi nne 11 - Verleende vergunning voor het plaatsen van een damwand en tuinhuisje. (15-09-2011)Ypecolsga, nr 16 - Verleende vergunning voor het slopen en asbestsaneren van de boerderij na brandschade. (16-09-2011)

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek.

  GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING

  Offi ngawier, Koaiwei 5 - Geweigerde vergun-ning voor het bouwen van een rijhal en plaatsen van een bouwkeet. (21-09-2011)

  BEZWAAR Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoem-de geweigerde vergunning bezwaar maken. Het bezwaar richten aan het college van burgemees-ter en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeen-teloket, telefoon 0515 - 48 90 00

  SPOEDAls er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

  APV VERGUNNINGAANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

  Stichting Uit in Sneek voor de organisatie van Lekker Sneek Wintereditie op 18 december

  2011 van 13.00 tot 19.00 uur op het Leeuwen-burg en de Marktstraat te Sneek.PKV Sneek en Omstreken voor de organisa-tie van een kleindieren tentoonstelling op 23 november van 08.00 tot 22.00 uur, 24 en 25 november van 10.00 tot 22.00 uur en op 26 november van 10.00 tot 16.00 uur in de Vee-markthal te Sneek.Jan van Daal voor de organisatie van een Po-werboottreffen op 27 april 2012 bij de Potten te Sneek.

  INZAGE EN INFORMATIE Deze aanvragen liggen gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren brengen bij de burgemeester van de gemeente Sdwest Frysln. Voor inlichtingen kunt u contact opne-men met de afdeling Publiek/team Omgeving tel. (0515) 48 90 00.

  VERLEENDE APV VERGUNNINGVergunning (datum tussen haakjes = datum bekendmaking) is verleend aan:Stichting Promotie Reguliere Warenmarkten Sneek voor het organiseren van diverse acti-viteiten ter promotie van de warenmarkt 1, 4, 11, 15 en 25 oktober 2011 van 09.00 tot 17.00 en op dinsdag van 09.00 tot 13.00 uur op het Grootzand te Sneek. (21-09-2011)SLTC De Vliegende Bal voor het organiseren van een straattennistoernooi op 1 oktober 2011 van 13.30 tot 16.30 uur op het geasfalteerde gedeelte van het Veemarktterrein te Sneek. (16-09-2011)Gemeente Sdwest Frysln voor de organisa-tie van een Pannatoernooi op 13 oktober 2011 van 19.00 tot 21.00 in de Marktstraat te Sneek. (14-09-2011)Veekeuringscommissie voor het organiseren van de 111de veekeuringsdag in Workum op 28 september 2011. (27-07-2011) St. Oars As Oars in Witmarsum voor het orga-niseren van het Wytmarsumer bierfest in een feesttent aan de Arumerweg op het weiland naast de Potstal op 7, 8 en 9 oktober 2011. Het evenement omvat live-muziek, volksspelen, kerkdienst en concert brassband (23-09-2011); BEZWAAR

  Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoem-de verleende vergunning(en) bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de dag van bekendma-king. Het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek. In dit bezwaarschrift moet u naast uw naam, adres en de dagtekening ook het besluit omschrijven waartegen het bezwaar zich richt. Voor meer informatie neemt u contact op met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  SPOEDAls er sprake is van spoed, kan tegelijk ook een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

  BESTEMMINGSPLANONTWERP BESTEMMINGSPLAN IT FABRYK 1 TE LOLLUM

  Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een ontwerp van het bestem-

  mingsplan It Fabriek 1 te Lollum hebben voor-bereid.

  INHOUDHet bestemmingsplan heeft betrekking op de planologische inpassing van de aan It Fabriek te Lollum gevestigde fouragehandel, de Fa. K. Politiek. Het bestemmingsplan is een vervolg op het op 12 november 2007 door de raad van de voormalige gemeente Wunseradiel vastgestelde bestemmingsplan Lollum 2007 waaraan voor dit deel door Gedeputeerde Staten van Fries-land goedkeuring was onthouden.

  TER INZAGEHet ontwerp van dit bestemmingsplan ligt met ingang van 30 september tot en met 10 no-vember 2011 voor een ieder ter inzage bij de gemeenteloketten.Het ontwerp is tevens te bekijken op onze web-site: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plan-nen in procedure/ontwerp en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nlDe digitale planbestanden van het bestem-mingsplan It Fabriek 1 te Lollum zijn te downloa-den op de volgende weblocatie: http://diensten.iszf.nl/swf/ro-online/upload/9155A486-AEB6-4D0C-AE81-865564D18ED6/

  REAGERENGedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ont-werp-bestemmmingsplan naar voren brengen. Uw reactie kunt u richten aan de gemeenteraad van Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.

  Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Om praktische redenen verdient het aanbeve-ling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzagetermijn. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer H. Woltjer van de afdeling Backoffi ce Ruimtelijke Ordening, via het algemeen telefoonnummer (0515) 489000.

  ONTWERP WIJZIGINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN BAARDER-BUORREN TE ARUM (28-09-2011)

  Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij een ontwerp van het wijzigings-plan Bedrijventerrein Baarderbuorren te Arum hebben voorbereid.

  INHOUDHet verzoek betreft de wijziging van de agra-rische bestemming naar bedrijfsbestemming van een drietal percelen op het bedrijventerrein Baarderbuorren te Arum.TER INZAGE

  Het ontwerp van dit wijzigingsplan ligt met in-gang van 30 september 2011 t/m 10 november 2011 voor een ieder ter inzage bij de gemeen-teloketten.Het ontwerp is tevens te bekijken op onze web-site: www.gemeentesudwestfryslan.nl/ leven en wonen/leefomgeving/ruimtelijke plannen/plan-nen in procedure/ontwerp en op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl De digitale planbestanden van het wijzigings-plan Bedrijventerrein Baarderbuorren te Arum zijn te downloaden op de volgende weblocatie: http://diensten.iszf.nl/swf/ro-online/upload/6AA148BD-F83B-4C44-B417-39742270F2F2/

  CENTRAAL POSTADRES Gemeente Sdwest-Frysln Postbus 10.000 8600 HA Sneek

  GEMEENTELOKET SDWEST-FRYSLN T. 0515 48 90 00 F. 0515 48 99 99 E. info@gemeenteswf.nl Telefonisch bereikbaar van ma t/m vr van 9.00 - 16.00 u.

  LOKET BOLSWARD Kerkstraat 1Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u Vr van 9.00 - 12.30 u Ma van 18.00 - 20.00 u

  LOKET SNEEK Marktstraat 15 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u Vr van 9.00 - 12.30 u Do van 18.00 - 20.00 u

  LOKET WORKUM Merk 1 Ma t/m do van 9.00 - 16.00 u Vr van 9.00 - 12.30 u Di van 18.00 - 20.00 u

  WMO-LOKETVoor vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg kunt u in Bolsward en Workum terecht bij het gemeenteloket van de gemeente Sdwest-Frysln en in Sneek bij het WMO loket (Marktstraat 12) tegenover het gemeenteloket.

  MILIEUSTRAAT BOLSWARD Exmorraweg 3A Ma t/m vrij van 9.00 - 16.30 uZat van 9.00 - 13.00 u

  MILIEUSTRAAT HEEG De Draei 17Ma t/m vrij van 13.00 - 15.00 uma avond van 19.00 - 20.00 u

  MILIEUSTRAAT KOUDUM Spoarleane 2 ma mid. van 13.00 - 15.30 uvrij mid. van 13.00 - 15.30 u

  MILIEUSTRAAT SNEEK Wetterskipsdyk 4ma t/m vrij van 16.30 - 19.00 u

  De gemeentelijke toezichthouders van het team Handhaving en Toezicht zijn in het hoog-seizoen volop in de gemeentelijke havens te vinden. Als gastheer/vrouw ontvangen zij de bezoekers van de haven en helpen de boot-eigenaren aan een goede plek in de haven. Vooral in de drukke weken, zoals bijvoorbeeld de Sneekweek, hebben de toezichthouders daarnaast hun handen vol aan het optreden

  bij geluidsoverlast, het afmeren op verboden plaatsen en andere overlast op het water. Ook halen de toezichthouders een grote hoeveel-heid fl essen uit het water. De statiegeldfl essen leveren ze aan het einde van het seizoen in. Het bedrag dat deze actie oplevert, doneert de gemeente aan het Kinder Kanker Fonds (KIKA).

  Toezichthouders vissen bijdrage KIKA uit het water

  Voor alle commissies geldt:Tijdstip: 19.30 uurLocatie: Raadszaal IJlst,

  Stadslaan 75

  Agenda Kommisje Doarp, Std en OmkritenDatum: dinsdag 4 oktober 2011

  Raadsvoorstellen- Hoofdlijnennotitie Erfgoedbeleid - Vaststelling startnotitie Gemeentelijk verkeer-

  en vervoerplan- Voorbereidingskrediet project gebiedsontslui-

  tingsweg N359/Stavoren- Meerjarenbeleidsplan gladheidsbestrijding

  2011-2014- Programmabegroting 2012 en

  meerjarenraming 2013-2015 a. Septemberrapportage b. Oanbieding begrutting 2012 en

  mearjierrerzing 2013-2015

  Overige behandelpunten - Conceptontwikkelvisie - Bestuursrapportage 2011 - Tussenrapportage en risicoanalyse

  grondbedrijf- Maatregelen t.b.v. ontsluiting plan

  Hartwerdervaart te Bolsward- Handhaving Noord Nederlandse Tankopslag - Actieve informatie vanuit het college: a. Zuid Afrika-project

  Agenda Kommisje Boarger en MienskipDatum: woensdag 5 oktober 2011

  Raadsvoorstellen- Verordening Wet Inburgering gemeente

  Sdwest Frysln- Programmabegroting 2012 en

  meerjarenraming 2013-2015: a. Septemberrapportage b. Oanbieding begrutting 2012 en

  mearjierrerzing 2013- 2015 (zie behandelschema)

  Overige behandelpunten- Conceptontwikkelvisie (zie behandelschema)- Bestuursrapportage 1e halfjaar 2011 (zie

  behandelschema)- Bibliotheek Bolsward

  - Actieve informatie vanuit het college: a. Schoolzwemmen b. Opgave ingediende aanvragen

  onderwijshuisvesting programma 2012 c. Plan fan oanpak Frysk taalbelied

  Agenda Kommisje Bestjoer en FinnsjesDatum: donderdag 6 september 2011

  Raadsvoorstellen- Actualiseren klachtenregeling- Startnotitie Veiligheidsbeleid- Verordeningen BIZ van toepassing verklaren in

  gemeente Sdwest Frysln- Programmabegroting 2012 en

  meerjarenraming 2013-2015: a. Meicirculaire 2011 Gemeentefonds b. Septemberrapportage c. Oanbieding begrutting 2012 en

  mearjierrerzing 2013-2015 (zie behandelschema)

  d. Startnotitie keuzetraject Besparingsvoorstellen

  Overige behandelpunten- Concept ontwikkelvisie (zie behandelschema)- Bestuursrapportage 1e halfjaar 2011 (zie

  behandelschema)

  - Actieve informatie vanuit het college: a. Vertegenwoordiging in stichtingen c.s.

  Voor belangstellenden liggen op onderstaande locaties de stukken, die betrekking hebben op deze vergaderingen, ter inzage:

  - Gemeenteloket Workum, Merk 1. - Gemeenteloket Bolsward,

  Kerkstraat 1. - Gemeenteloket Sneek,

  Marktstraat 15.

  Digitale informatie:Via de hoofdpagina van de gemeentelijke website, www.gemeentesudwestfryslan.nl, kunt u de agendastukken digitaal raadplegen via de link vergaderdata en -stukken. De vergaderingen kunnen ook live worden ge-volgd via de link vergaderingen live.

  Spreekrecht:Op de vergaderingen van de raadscommissies kunt u gebruik maken van uw spreekrecht.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen een redelijke termijn voor de aanvang van de vergadering aan de griffi er van de commissie. Dit kan via tele-foonnummer 0515-489194 of u stuurt een mail naar griffi e@gemeenteswf.nl. U vermeldt daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wil voeren.

  Openbare commissie-vergaderingen

  'ULH'RQGHU%ROOH'DJHQ%ROVZDUG

  RNWREHU

  %ROVZDUG3URPRWLRQ6LPPHUZLNH5,1*5,-'(5,-YRRUPHWSDDUGHQEHVSDQQHQZDJHQVLQGHELQQHQVWDGYDQ%ROVZDUG

  'HHOQDPHDOOHHQPHWSDDUGHQJHHQSRQ\V6WRNPDDWPLQLPDDOFP

  'DWXPRNWREHU$DQYDQJXXU

  $DQZH]LJ]LMQXXU

  +RRIGSULMV'HSUDFKWLJH*28'(16-((6

  $DQJHERGHQGRRU%ROVZDUG3URPRWLRQ6LPPHUZLNH

  $DQPHOGHQNDQWRWRNWREHUYyyUXXUYLD7RIYLDLQIR#JHPHHQWHVZIQO

  ,QGHWHQWRSKHW5DDGKXLVSOHLQx .LQGHUPLGGDJx 0RGHVKRZx :LHEHYDQ'LMN6XSHUEDQGx +DUUpx %LHUHQ:LMQIHHVW

  VAN DE GEMEENTEAANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNING

  Bolsward, Bolwerk 75 - Vergunningaanvraag voor aanpassing van de bestaande gevels met nieuwe puien en gevelbekledingen en kleuren in strijd met bestemmingsplan. (15-09-2011)Bolsward, Catrijn Epessingel 8 - Vergunningaanvraag voor het bouwen tuin-schuurtje en plaatsen zonnepanelen op het plattedak van het schuurtje en bijkeuken. (18-09-2011)Bolsward, Snekerstraat 43 - Vergunningaanvraag voor kappen van 3 berken. (19-09-2011)Bolsward, Stadsstreng 6 a t/m x - Vergunning-aanvraag voor verwijderen en vervangen van asbesthoudende golfplaten. (20-09-2011)Heeg, De Skatting 15 - Vergunningaanvraag voor uitbreiding woning aan de achterzijde. (20-09-2011)Makkum, Bolsward - Vergunningaanvraag voor kappen van 6 elzen, 1 esdoorn, De Voorn 35, 2 wilgen, Trasmolen te Makkum, 8 sierappels, Vos-seplle Bolsward, 1 iep, de Brekken Bolsward naast nr 4, 1 sierkers, Dennenburg naast huisnr 1 te Bolsward.Oudega, de Hannen - Vergunningaanvraag voor het vervangen van de bestaande houten dam-wand door een stalen damwand. (19-09-2011)Sneek, Selfhelpweg 105 - Vergunningaanvraag voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit. (09-09-2011)Sneek, Simmerdyk 3 - Vergunningaanvraag voor het brandveilig gebruik van de Convent-school (nieuwbouw). (15-09-2011)Workum, Bterikkers 64 - Vergunningaanvraag voor de uitbreiding van de woning aan de ach-terzijde. (19-09-2011)

  Deze publicaties zijn alleen bedoeld ter informa-tie over ingekomen aanvragen bij de gemeente. Wij publiceren deze aanvragen om direct be-trokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar tegen aantekenen, omdat een besluit nog ontbreekt. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Voor nadere informatie over aange-vraagde vergunningen kunt u contact opnemen met het gemeenteloket, tel. (0515) 48 90 00.

  ONTHEFFING ARTIKEL 2.12 WABOStavoren, Voorstraat 89, Ontheffi ng Artikel 2.12 voor het wijzigen van het pand.

  In het kader van de procedure kunnen belang-hebbenden op grond van afdeling 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht binnen twee weken na de verschijningsdatum van deze publicatie hun zienswijze tegen het voornemen tot het verlenen van deze ontheffi ng schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Sdwest Frysln, Postbus 10.000, 8600 HA SNEEK.

  VERLENGING BESLISTERMIJNKoudum, Kadastraal, sectie I, perceel 529 - Verlenging beslistermijn voor het aanleggen van 2 ecologische eilanden, 2 golfbrekers en het plaatsen van 2 wachtsteigers in het meer De Morra. (19-09-2011)Oudega, Rigedyk 7 - Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een kampeerterrein incl. sanitaire voorzieningen tbv 25 plaatsen in strijd met het bestemmingsplan. (15-09-2011)

  Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8601 HA, Sneek.

  VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

  Bolsward, De Marne 239 - Verleende vergunning voor nieuwbouw van de bedrijfsgebouwen van Visser Transport. (14-09-2011)Bolsward, P.A. Bruinsmastraat 28 - Verleende vergunning voor paraplusloopvergunning wo-ningen Elkien in de gemeente Sdwest Fryslan. (16-09-2011)Folsgare, Easthimmerwei 27 - Verleende vergunning voor de renovatie van de boerderij, de sloop van het achterste deel en het vervangen van de kap en een aantal muren. (20-09-2011)Gaastmeer, Turfdyk 1 - Verleende vergunning voor het verwijderen van asbesthoudende dak-platen van een ligboxenstal. (20-09-2011)Gaastmeer, Yntemapolder 4 - Verleende vergunning voor herbouw van de bedrijfswoning en het uitbreiding van de be-staande ligboxenstal. (19-09-2011)Heeg, Gouden Boaijum 43 - Verleende vergun-ning voor het verbouwen van de woning. (21-09-2011)

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 27 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 9

  Jacob Bouwhuis

  Na het plotselinge vertrek vanwethouder Andries Ekhart naarLeeuwarden, die zoals bekendde leemte in het Leeuwarder col-lege heeft opgevuld nadat MarcoFlorijn de overstap naar Rotter-dam heeft gemaakt, diende devakante wethouderspost binnende gemeente Sdwest-Fryslnnog te worden ingevuld. In deraadsvergadering van afgelopendonderdag werd de fractievoor-zitter van de PvdA, SjoerdTolsma, door partijgenoot JohanFeenstra voorgedragen als kan-didaat voor deze post. Gezien dejarenlange ervaring op het poli-tieke terrein, zijn grote deskun-digheid en binding met dezegemeente een te verwachtenkeuze. Zijn kandidatuur werddoor alle partijen onderschre-ven, maar, zoals Germ Gerbrandyvan de FNP dat verwoordde, hetwethouderschap vergt wel eenandere houding dan het raads-lidmaatschap. Maar als echteSneker, die de taal van het volkspreekt, denkt hij dat Tolsma eenbelangrijke bijdrage zal kunnenleveren om het vertrouwen vande burgers in de politiek te her-stellen. Sjoerd Tolsma werdgekozen met dertig stemmenvoor en vijf raadsleden stemdenblanco.

  Aan het begin van de vergade-ring herdacht burgemeesterHayo Apotheker het onlangsoverleden raadslid Lucy Postmusvan de FNP. Haar plaats wordtingenomen door Riemkje Hoog-land-Pitstra uit Hindeloopen.Vreemd genoeg werden de raads-leden uitgenodigd om dezebenoeming bij stemming tebevestigen. Het is meestal aan debevolking om de raadsleden tekiezen en in een later stadium ishet aan de fractie om iemandvoor te dragen om een openge-vallen plaats in te nemen. Enkelde bediging volstaat dan om hetraadslidmaatschap te bekrachti-gen. Later in de vergaderingwerd het foutje alsnog gecorri-geerd. Tevens werd Tonny deVries uit Bolsward genstalleerdals raadslid ter vervanging vanSjoerd Tolsma en werden diver-se personen benoemd en bedigdin de verschillende commissies,onder wie Jikkie Ruiter-Postma(FNP) uit Workum.

  De gemeente Sdwest-Frysln ismet ingang van 1 januari 2011een feit. Daarbij is de gemeente-raad een eigenstandig onderdeelvan deze gemeente. De gemeen-teraad beweegt zich ook in eeneigen krachtenveld, waarbij hetnoodzakelijk is dat deze raad eeneigen strategisch communicatie-beleid dient vast te stellen en uitte voeren. Dit is vastgelegd in hetcommunicatieplan Met raad endaad. In deze notitie gaat hetspecifiek om de vraag hoe deinwoners worden voorzien vaninformatie over actuele zaken enwat de rol en de waarde van deraad hierin is. Daarnaast is hetvan belang dat de bewoners naarhun mening wordt gevraagd opbepaalde terreinen en belangrij-ker, wat er is gedaan met deinbreng van de bewoners.Gemeenteraden hebben een wet-telijke plicht om inwoners actiefte informeren, zoals het bekend-maken van de vergaderingen, deagendas en de daarbij behoren-

  de stukken. Het blijkt echter datweinig burgers op de hoogte zijnwat er in de gemeenteraadgebeurt. Uit onderzoek komttrouwens naar voren dat ouderenwel meer betrokken zijn bij degemeentepolitiek dan jongeren.Wel gebruiken jongeren andereinformatiekanalen dan volwasse-nen en ouderen. Maar het komter op neer dat inwoners vaakniet weten wat de gemeenteraaddoet, laat staan dat zij weten watzij voor de gemeenteraad kunnenbetekenen.

  De gemeente Sdwest-Fryslnbevindt zich in een opbouwfase.De nieuwe gemeenteraad is eensamenvoeging geworden van vijfoude gemeenteraden waarbijslechts zeven nieuwe raadsledenom de hoek komen kijken.

  Dat betekent dat raadsledenafkomstig uit de voorgaandegemeenteraden ook een deel vandie cultuur inbrengen in de nieu-we gemeenteraad. Dat vraagt opzichzelf al een omslag van deraad en de raadsleden. Denk indit verband aan de verschillendevergadertechnieken, de start vanhet dualisme in 2002, de functievan de steeds belangrijker wor-dende technische discussies inde raadscommissies en het wen-selijk politieke debat in degemeenteraad. Politiek bedrij-ven moet immers ook voor debuitenstaander interessant zijnof interessant gemaakt worden.Om dit te bewerkstelligen moe-ten er uitgangspunten en defini-ties worden ontwikkeld die voorde gemeenteraad als geheel ende fracties afzonderlijk, eendui-dig zijn. Op basis van die funda-mentele uitgangspunten wordencommunicatiemiddelen ontwik-keld die de gemeenteraad gedu-rende de huidige raadsperiodeeen versterkt profiel geven.Daardoor wordt het mogelijk devermeende bestuurlijke en geo-grafische afstand tussen degemeenteraad en de bewonersvan de gemeente Sdwest-Frysln te verkleinen. Dat ver-groot de betrokkenheid van debewoners, belangenorganisatiesen bedrijven bij de politiek. Opgrond van deze doelstelling wor-den vanaf de tweede helft van ditjaar communicatiemiddeleningezet waardoor de gemeente-raad zijn profiel naar de inwo-ners kan versterken en waardoorinwoners meer en directerbetrokken raken bij de beleids-ontwikkelingen en besluitvor-ming door de gemeenteraad.

  Als gevolg van de schaalvergro-ting is de belangstelling van deregionale en lokale media toege-nomen. Men vindt dat niet elkraads- of commissielid de vaar-digheid heeft om met de mediaom te gaan. Daarom wordt in hetactieplan een mediatrainingvoorgesteld. Een goede perfor-mance van raadsleden naar demedia versterkt het profiel vande raad in zijn rol als volksverte-genwoordiger.

  Het belangrijkste uitgangspuntvan het raadscommunicatieplanis en blijft de kloof tussen bevol-king en de politiek te overbrug-gen, zo concludeerde AngelineKerver (Groen-Links) die tever-geefs pleitte voor spreekrechtvan de burger, niet allen in decommissies, maar ook in de raad.

  Als opvolger Ekhart

  WethoudersplucheSjoerd Tolsma Jacob BouwhuisDe voormalige gemeente Nije-

  furd heeft eind 2010 een schuurmet bijbehorende gronden aande Slinkewei, destijds in gebruikdoor Lammert Geerligs, ver-kocht. Als voorwaarde aan deverkoop heeft Nijefurd bedon-gen dat de bestaande schuur, dieal gedeeltelijk was ingestort, zouworden opgeknapt of wordengesloopt. Dat laatste was in feitede enige passende oplossing.Vervangende nieuwbouw is wel-licht goedkoper dan restauratie.Het voorgenomen gebruik van deschuur als paardenloods is ech-ter in strijd met het bestem-mingsplan. Nijefurd heeft mon-deling toegezegd dat het voorge-

  nomen gebruik gedoogd zou wor-den en in de algehele herzieningvan het vigerende bestemmings-plan buitengebied wordt opgeno-men. De nieuwe eigenaar, Tjipkede Witte, wil op dezelfde plaatsnu een nieuwe paardenloodsbouwen en heeft een aanvraagomgevingsvergunning ingediend.

  Hoewel het verschil in gebruikdoor de laatste gebruiker weinigverandert ten opzichte van hettoekomstige gebruik, rust op hetperceel de bestemming agrari-sche loodsen, maar de nieuweeigenaar heeft geen agrarischbedrijf en wil de loods en hetperceel hobbymatig gebruikenvoor het stallen en houden vanpaarden. Het verschil tussen

  hobby en beroep is soms klein,maar in bestemmingsplannen isdat groot. Het gemeentebestuurvan Sdwest-Frysln ligt nietdwars en zal de bestemming vanagrarische schuur veranderen inveldschuur, waardoor De Wittezijn paarden mettertijd aan deSlinkewei kan stallen.

  Dit bovenstaande agendapuntleverde tijdens de raadsvergade-ring van afgelopen donderdaggeen discussie op, maar hetbestemmingsplan rond eenbedrijventerrein in Oudega ont-moette nog al wat weerstand bijenkele fracties. Vooral BasGerdingh (GroenLinks) en Advan de Kolk (Verenigd Links)vroegen zich af of er geen andere

  plekken in de gemeente zijnwaar de betrokken bedrijvenzich kunnen vestigen. Op diemanier zou er niet weer een hapnatuurgebied wegvallen.

  Daarentegen steunden de mees-te fracties de plannen van de ini-tiatiefnemers. Het blijkt dat erinmiddels al acht bedrijven zijndie zich daar willen vestigen,aldus wethouder Gea Akkermandie ook vindt dat kleinschaligebedrijvigheid een plaats moetblijven houden in de dorpen endat het opofferen van een kleinstukje natuur wordt gecompen-seerd zoals de wet dat voor-schrijft. De rest van de raaddacht er ook zo over en keurdede plannen goed.

  Aan de Slinkewei in Workum

  Raad mild inzake paardenloodsAutomobilisten mette veel op gepaktDe politie heeft in de nacht vanvrijdag op zaterdag weer opdiverse plaatsen in de provincieweggebruikers gecontroleerd ophet gebruik van alcohol. Vijfautomobilisten hadden zo veelgedronken, dat naast een proces-verbaal en een rijverbod ook hetrijbewijs ingenomen moest wor-den. Vrijdagmiddag om 15.15 uuris op de Sudergoawei in Koudumeen 70-jarige automobilist uit ditdorp betrapt op rijden onderinvloed. De man was met zijnauto in een greppel gereden.

  SeptemberpopDe jongerein teach opMachtich as de miggenNei Septemberpop.

  Freed- en sneon-to-jounKlonk en davere it fierOer de Stdsplle yn t roun.

  Muzyk, artiesten,woarst, patat, in hintsje,drank, bierDat is t Septemberpop fortier.

  Lekker dounsje, springe, hosse,Swetse, kletse, smoke, swolgenbier,In inkeling wurdt hwat teskier.

  Dan is it samar dien.In hintsje noch foar nderweisEn nei hs giet eltsenien.

  Gau efkes noch in tt,Fierder goeije reisDan gean de ljochten t.

  Underwilens lei ik Al mei t fel oer deagen,Dreamend oer tchhynsders,Kij en hjerstge spynreagen.

  Freark fan Hallum

  Een groot assortiment in: Tapijt en vinyl Gordijnen en vitrages Tafelkleden en karpetten Deurmatten

  Parket en laminaat Zonwering

  Telefoon 0515-413775, telefax 0515-413956Oude Koemarkt 38c - Grootzand 83 - 8601 AV Sneek

  Inlichtingen bij Bart & Joke Bouma, Ielaak 17, Workum, telefoon 0515-541809

  Een huis vol woonideen

  TapijthuisAfgelopen vrijdag 23 septemberwas juf Diet Albersen het zonni-ge middelpunt op de SintLudgerusschool. Die dag werdgevierd dat zij 40 jaar werkzaamis in het basisonderwijs en daar-mee ook 40 jaar aan de SintLudgerusschool in Workum. Hetwerd een feestdag met veel zon,blije collegas en vooral veellachende en zingende kinderen.

  Op 1 augustus 1971 werd DietAlbersen benoemd op de SintLudgerusschool. Ze had gesolli-citeerd op een baan in Workum.Pas bij de sollicitatiegesprekkenkreeg ze in de gaten dat ook haarvriendin Mieke gesolliciteerdhad op dezelfde school, maargelukkig wel voor een andereklas. Beide werden ook aangeno-men. Vanuit Bolsward tuften debeide vriendinnen dagelijks opde brommer naar school, maar alsnel is Diet ook in Workum gaanwonen en dus kunnen we zeggendat ze nu ook bijna 40 jaar eenWorkumse is.

  Diet begon haar loopbaan in deeerste klas van toen nog de lage-re school. Verreweg het grootstedeel van deze 40 jaren is dat ookhr groep gebleven. Later werd

  dit natuurlijk groep 3. Al 40 jaarstaat ze met toewijding, verant-woordelijkheidsgevoel, liefdevoor het vak, liefde voor de kin-deren, deskundigheid en warmtevoor de klas. Al die kinderen diezo graag wilden leren lezen,schrijven en rekenen begonnendaarmee bij juf Diet.

  Als kind was Diet al een liefheb-ber van lezen en schrijven en alsafgestudeerd onderwijzeres gingze daar gewoon mee door. Velekinderen uit Workum kunnendaar van meepraten. Zij leerdenlezen en schrijven van deze juf,tot vandaag de dag aan toe. Het isgeweldig dat ze daar zoveel ple-zier in is blijven houden.

  Naast de lieve juf voor de velekinderen van de vroegere eersteklas en de latere groep 3 is ze ookde juf van alle kinderen van deschool. Altijd voelt ze zichbetrokken bij en verantwoorde-lijk voor de school. Er ontgaathaar weinig en voor een helpen-de hand kunnen kinderen,ouders en collegas altijd bijhaar terecht. Het was de afgelo-pen week mooi en soms ontroe-rend om te zien hoe de kinderentoeleefden naar deze feestdag.Daaruit bleek wel dat Diet in

  veel zaken de spil is van deschool.

  Op vrijdagmorgen 23 septemberstonden de kinderen van de SintLudgerusschool juf Diet op tewachten, allen gekleed in hetrood, haar lievelingskleur. Dietzelf was volledig verrast door hetvoertuig waarmee ze van huiswerd gehaald. Haar broer Albertwas de koetsier die haar eenongewoon ritje per paard enwagen door Workum bezorgde.Bij school aangekomen was hetonthaal groots. Onder grootapplaus van kinderen, collegasen ouders werd juf Diet ondereen versierde ereboog naar hetschoolplein geleid.

  Daar werd vervolgens gezongenen gedanst. De stralende zonzorgde voor een prachtig en vro-lijk beeld. Met haar kinderen vangroep 3 ging juf Diet de dag uit-gebreid vieren met een uitstapjenaar de boerderij Op de hoekvan de stal in Workum. Spelenen werken op de boerderij werdeen waar feest voor juf Diet enhaar kinderen van groep 3. Voorhen eindigde de dag met pannen-koeken en een rit op de boeren-kar terug naar school.De feestdag werd afgesloten met

  een gezellige nazit in deBrouwershof, waarbij genodig-den, oudergeledingen en colle-gas genoten van een hapje eneen drankje. Diet werd toege-sproken (en gezongen) door col-legas, eerdergenoemde vriendinMieke en door haar familie.Tijdens dit gezellig samenzijnwerd duidelijk hoezeer Diet ende Sint Ludgerusschool bijelkaar horen. En aan dezesamenwerking komt nog niet eeneind. De wens werd uitgesprokendat Diet nog een fijne tijd maghebben op de SintLudgerusschool en mag blijvengenieten van de grote en de klei-ne mensen om haar heen.

  Het laatste woord was natuurlijkvoor de jubilaris. Diet verteldedat ze ontzettend genoten heeftvan deze feestelijke dag. Zebedankte de kinderen voor deprachtige ontvangst en het mooielied, de ouders voor de goedesamenwerking die er altijd isgeweest. Die dank gaat ook uitnaar de schooladviescommissieen de medezeggenschapsraad.

  Tenslotte een dankwoord voor decollegas en oud-collegas voor demooie tijd op de Sint Ludgerus-school.

  Teken- en schilderlesin de KlameareZeer binnenkort (zie advertentieelders in dit blad) beginnen deteken- en schilderlessen in hetcultureel centrum de Klameareweer. Maar we beginnen met eententoonstelling van het werk watwe hebben gemaakt naar aanlei-ding van dierendag. Hieroverkunt u ook lezen elders in dezekrant. In het voorjaar van 2011zijn enthousiaste mensen beziggeweest tekenen en schilderenvan dieren (sommigen al wat eer-der). Daar naast was men bezigprachtige landschappen en por-tretten te laten ontstaan. Somsgedurfd, maar steeds met inzetgemaakt. En aan het einde vanhet seizoen was er een voortganggemaakt,verrassend. Het is mooidat bij je zelf te ontdekken.

  Ook dit najaar van 2011 hopenwe weer verder te gaan. Verderontdekken wat we kunnen. Erzijn nog een paar plaatsen open.Wie mee wil op deze ontdek-kingsreis kan zich opgeven.Ervaring is niet gevraagd.Plezier in het doen staat bij onsvoorop. En het is ook nog gezelligwerken zo samen. Proberen?

  GALM: bewegenvoor seniorenweer van startKBO Frysln en de GemeenteSdwest Frysln zijn vanaf 12september weer gestart met hetGALM-sportgroepen, speciaalbedoeld voor volwassenen vanaf55 jaar die weer willen gaansporten.

  Om ook buiten de zomermaan-den actief bezig te blijven, zijn indiverse dorpen de GALM-sport-groepen opgericht. GALM staatvoor het Groninger Actief LevenModel. De deelnemers sportenn keer per week op hun eigenniveau en onder deskundige lei-ding. Daarnaast wordt gezorgdvoor een gevarieerd sportaanboden ook het sociale aspect engezelligheid staan hoog in hetvaandel. Belangstellenden kun-nen vrijblijvend kennis maken,door enkele proeflessen te vol-gen.

  De lessen in het voormaligeNijefurd vinden plaats; Koudum,maandag van 9.00 10.00 uur inSporthal de Sandobbe; Stavoren,maandag van 10.00 11.00 uur inMFC de Kaap; Workum, woens-dag van 9.00 10.00 uur inSporthal de Rolpeal; Workum,woensdag van 10.00 11.00 uur inSporthal de Rolpeal; Workum,vrijdag van 9.00 10.00 uur inSporthal de Rolpeal.

  Voor meer informatie kan con-tact worden gezocht met JetseDijkstra, 0514-681337

  Diet Albersen al 40 jaar juf

  Juf Diet kreeg met haar broer Albert op de bok een ongewoon ritje per paard en wagen door Workum.

 • WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 27 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 10

  Sjoch foar mear ynformaasje oer jo gemeente op www.gemeentesudwestfryslan.nl

  REAGERENGedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen. Uw reactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Sdwest Frys-ln, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek.Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze. Om praktische redenen verdient het aanbeve-ling een dergelijke afspraak te maken uiterlijk 14 dagen voor het einde van de inzagetermijn. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Backoffi ce Ruimtelijke Ordening, via het alge-meen telefoonnummer 0515-489000.

  MILIEUMILIEUVERGUNNING

  Pingjum, Nesserlaan 2 en 3, Hanialaan - Bur-gemeester en wethouders van de gemeente Sdwest Frysln hebben een veranderingsver-gunning ingevolge artikel 8.1, eerste lid onder b van de Wet milieubeheer (hierna:WMB) verleend aan Fa. G. en N. Giliam, ten behoeve van het veranderen van een akkerbouw-, vleeskuiken- en dorsbedrijf. De verandering betreft de bouw van een opslagschuur, waarin akkerbouwproducten worden gesorteerd, gedroogd en opgeslagen. Daarnaast wordt verzocht de begrenzing van de inrichting aan te passen. De inrichting is ge-vestigd aan de Nesserlaan 2 en 3 en Hanialaan (ongenummerd) te Pingjum.Aan deze milieubeheervergunning zijn voorschrif-ten verbonden ter bescherming van het milieu.

  De aanvraag, de beschikking en de daarop betrek-king hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van het ontwerp, liggen met ingang van 30 september 2011 tot 11 novem-ber 2011, op elke werkdag tijdens kantooruren ter inzage. Indien gewenst, kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

  Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking zijn zienswijzen naar voren gebracht. Dezerzijds zijn

  de zienswijzen beoordeeld en ongegrond ver-klaard. De beschikking is hierdoor ten opzichte van de ontwerpbeschikking ongewijzigd.

  BEROEPIngevolge artikel 20.1, eerste lid van de Wet milieubeheer, kan een belanghebbende die ook een zienswijze tegen de ontwerp-beschikking heeft ingebracht, tijdens bovengenoemde peri-ode, beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-rechtspraak van de Raad van State, tenzij men aannemelijk kan maken dat men niet in staat was tegen de ontwerp-beschikking zienswijzen in te dienen.

  De beschikking wordt na afl oop van de beroeps-termijn van kracht, tenzij gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ge-daan; de beschikking wordt niet van kracht voor-dat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA s GRAVENHAGE.Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afde-ling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Het beroepsschrift wordt ondertekend en bevat ingevolge artikel 6:5, eerste lid van de Alge-mene wet bestuursrecht ten minste:- de naam en het adres van de indiener;- de dagtekening;- een omschrijving van het besluit waartegen het

  beroep is gericht;- de gronden van het beroep.

  Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een af-schrift van het besluit waarop het geschil betrek-king heeft, overgelegd.

  MELDINGEN MILIEUHindeloopen, De Tolve 2 - Melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ontvangen voor het oprichten van een loods en kantoor. (28-07-2011)Pingjum, Lammert Scheltesstraat 12 - Melding ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ontvangen voor het oprichten van een nieuwe school, een gymnas-tiekvoorziening en dorpshuis. (06-07-2011)Schraard, Schoolstraat 7 - Melding ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer is ontvangen voor het oprichten van een werktuigenberging bij een melkrundveehouderij. (25-07-2011)

  MILIEUBEHEERActiviteitenbesluit MilieubeheerDe burgemeester maakt bekend dat hij een ken-nisgeving heeft ontvangen van:- P. Altenburg van St. Dorpshuis Burgwerd

  voor het houden van een livemuziekavond in

  het dorpshuis aan de Doniaweg 9 te Burgwerd op 8 oktober 2011.

  - R. Feenstra (namens het bestuur van het MFC Maggenheim Makkum) voor het houden van een livemuziekavond in MFC Maggenheim Makkum, Klipperstraat 21 A te Makkum op 22 oktober 2011.

  VERORDENINGEN ENREGLEMENTEN

  BELEIDSREGELS HERZIENING, TERUGVORDERING EN VERHAAL WWB, WIJ, IOAW EN IOAZ

  Op 13 september 2011 heeft het college de gewijzigde beleidsregels verhaal en terugvorde-ring vastgesteld. Deze gewijzigde beleidsregels treden in werking op 1 oktober 2011. De be-leidsregels zijn op onze website te vinden onder bestuur en organisatie/regels en beleid/beleids-stukken/sociale zaken/beleidsregels verhaal en terugvordering (met ingang van 1 oktober 2011).

  REGELING CATEGORIALE BIJSTANDSVERLENING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN VOOR 65-PLUSSERS 2011 (28-09-2011)

  Op 13 september 2011 heeft het college be-sloten om de Regeling categoriale bijstands-verlening duurzame gebruiksgoederen voor 65-plussers 2011 opnieuw vast te stellen en met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 januari 2011. De beleidsregels zijn op onze website te vinden onder bestuur en organisatie/regels en beleid/beleidsstukken/sociale zaken/Regeling categoriale bijstandsvoorlening duur-zame gebruiksgoederen voor 65-plussers 2011.

  MEDEDELINGENEr is op dit moment onduidelijkheid over de Nederlandse Identiteitskaart. Kijk voor actuele ontwikkelingen op www.gemeenteswf.nl

  VERKEERVERKEERSMAATREGELEN

  Sneek. Tijdens het straattennistoernooi op 1 oktober 2011 is het van 09.00 tot 16.30 uur niet mogelijk uw auto te parkeren op het geasfal-teerde gedeelte (achterzijde) van het Veemarkt-terrein te Sneek. Workum. Tijdens het Concours Hippique in Workum op 28 september 2011 zal van 12.00 tot 18.00 uur het Sd afgesloten zijn voor het verkeer.

  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt de vraagbaak voor ouders, opvoeders, kinderen en jongeren in de leeftijd van min negen maanden tot 23 jaar. Hiervoor slaat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Frysln de handen ineen met Timpaan, CEDIN en Stichting Maatschappelijk Werk Frysln. In Zuidwest Friesland zullen in de loop van 2011 tien consultatiebureaus omgebouwd worden tot Centra voor Jeugd en Gezin. Om alvast kennis te maken, vindt u hier eens in de twee weken een artikel van het CJG.

  Wie bent u, welke organisatie vertegen-woordigt u en wat doet uw organisatie?Mijn naam is Amerins Dikken. Ik ben netwerk-consulent van Bureau Jeugdzorg Friesland voor onder andere Zuid West Frysln. Bureau Jeugdzorg geeft informatie en advies over meervoudige opvoed- en opgroei- problemen en kindermishandeling, doet onderzoek naar kindermishandeling en levert gezinsvoogden voor ondertoezichtstellingen. Daarnaast voe-ren wij jeugdreclasseringstaken uit en doen wij onderzoek naar zorgmeldingen en maken wij indicaties voor jongeren die extra zorg nodig hebben.

  Op welke manier bent u betrokken bij het CJG ZWF?Ik zit in de projectgroep Centrum Jeugd en Gezin Zuidwest Frysln. In die hoedanigheid heb ik regelmatig overleg met de cordinato-ren van het CJG. Ik geef voorlichting over de werkwijze van Bureau Jeugdzorg en scholing aan onderwijs, peuterspeelzalen, kinderop-vang, thuiszorg en andere organisaties die met ouders en kinderen werken over hoe ze kindermishandeling kunnen signaleren. Ver-der houd ik me bezig met de aansluiting van

  Bureau Jeugdzorg met de CJGs en eerste lijnsvoorzieningen.

  Wat vindt u ervan tot nu toe?Ik vind dat het goed gaat. Niet dat alles vlek-keloos verloopt, maar we kijken wel wat goed gaat en wat er beter kan. Als samenwerkende organisaties zoeken we elkaar op om pro-blemen op te lossen. We proberen het voor ouders en kinderen duidelijk te maken hoe alles werkt.

  Wat zijn uw verwachtingen van het CJG ZWF? Onze verwachtingen zijn dat als er een vol-waardig CJG is, dat er goede cordinatie van zorg is. Dat betekent dat de vragen en zorgen die ouders en kinderen hebben, snel opgelost kunnen worden. Dat er snel doorgeschakeld wordt naar Bureau Jeugdzorg, wanneer ou-ders of jongeren niet willen of kunnen of er er sprake is van kindermishandeling of andere onveilige situaties. Op dat moment kan Bureau Jeugdzorg de zorg overnemen. Wij hebben als taak om de eerstelijns organisaties de kennis te geven om goed te kunnen signaleren en door te verwij-

  zen bij kindermishandeling en meervoudige problematiek.

  Wat zullen de inwoners van onze gemeen-ten hiervan merken?We hopen dat er sneller, adequater wordt gehandeld.

  Wat is voor u de grootste uitdaging in het CJG?We moeten samenwerken om ervoor te zor-gen dat er geen dingen dubbel worden ge-daan. Dat er snel wordt doorgepakt in onvei-lige situaties zodat Bureau Jeugdzorg de zorg die nodig is kan inzetten.

  Wat zijn voor u persoonlijk de belangrijk-ste ontwikkelingen of veranderingen in uw dagelijkse werk?Ik verwacht dat Bureau Jeugdzorg veel ken-nis zal overbrengen, dat we nog meer gaan samenwerken en gebruik gaan maken van de kennis die er is op het gebied van jeugd (problematiek) bij de samenwerkende orga-nisaties. Ik verwacht ook dat we meer elkaars specialisaties zullen benutten. In het CJG-ZWF komt al deze kennis samen.

  Amerins Dikken:

  In het CJG komt alle kennis over jeugdzorg samen.

  SBCPCBOLOMPWFSTMVJUFO[XG

  (FMEJHUNPLUPCFS7SBBHOBBSEFWPPSXBBSEFO

  /HWRS*HOGOHQHQNRVWJHOG

  3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFO

  /VUJFOKBBSWBTUFIZQPUIFFLSFOUFWPPSIFUUBSJFGWBOWJKGKBBS

  &FOJEFFWPPSJFEFSFFOEJFHFFOIZQPUIFFLWBOEF3BCPCBOLIFFGU8BOOFFSEF SFOUFWBTUFQFSJPEF WBOVXIZQPUIFFLEJU KBBS BGMPPQU [JFU VX MFWFOFSXBBSTDIJKOMJKLIFFMBOEFST VJU EBO UPFO V EF IZQPUIFFL BGTMPPU %F QSPEVDUFO WBO EF 3BCPCBOL HFWFO SVTU UJKEFOTWFSBOEFSJOHFOJOVXMFWFO/VFOJOEFUPFLPNTU.BBLFFOBGTQSBBLNFUOWBOPO[FBEWJTFVST6XIVJTJOWFSUSPVXEFIBOEFO%BUJTIFUJEFF

  BANDSTRA BOUWMARKTSd 20 - 22, Workum, tel. 0515-541394

  LaarzenKind, jeugd, dames, heren

  Werkschoenen en werkkledingRegenkleding en bodywarmers

  Arjen BouwsmaT. 06 30652445E-mail: schildersbedrijf-bouwsma@hetnet.nl

  Wij hebben voor u de volgendearrangementen in de aanbieding

  Info: 0515-232222 / 0514-523074info@taxivanderbles.nl / info@koudumtours.nlwww.taxivanderbles.nl / www.koudumtours.nl

  Zaterdag 15 oktober 2011 (Alleen vervoer)Symphonica in Rosso(Gerledome)met Nick & Simon 30,00 p.p.Laatste kans nog enkele plaatsen dus wees er snel bij!

  Opstap mogelijkheden in:Makkum, Bolsward, Workum,Koudum, t Finkeboskje, Balken Lemmer.

  Industriepark 12, Bolsward, www.vlagsma.nlLET OP! U vindt ons NAAST de Welkoop

  Wand- & VloertegelsBODEMPRIJZENMERKTEGELS

  Kijk, vergelijk enPROFITEER NU!

  TEGELOUTLET: ALTIJD VOORDELIG!

  VVEEEEKKEEUURRIINNGGSSDDAAGG

  MMAATTIINNEEEEVVAANN 1122..3300 TTOO

  TT 1177..0000 UUUURR

  www.swingca

  feseptember.nl

  Glasbedrijf Zuidwesthoek Glasservice voor ZW-Friesland Dubbelglas Interieurglas

  www.glasbedrijfzwh.nl0515

  540111