friso 2011 week 39

  • Published on
    08-Mar-2016

  • View
    226

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 39

Transcript

<ul><li><p>NNiieeuuwwss-- eenn aaddvveerrtteennttiieebbllaadd vvoooorr WWoorrkkuumm eenn ddee ZZuuiiddwweesstthhooeekk vvaann FFrryyssllnn //// SSiinnddss 11887777 //// UUiittggaavvee:: WWoorrkkuummeerr kkrraanntt FFrriissoo bbvv //// LLoossssee nnuummmmeerrss 00,,8855 ppeerr ssttuukk</p><p>Pagina 2</p><p>Informatiepagina</p><p>Pagina 5</p><p>Workumersschetsen toekomst</p><p>Pagina 6</p><p>Daverend dierendag-concert op 4 oktober</p><p>Pagina 7</p><p>Volleybaltoernooizeer gezellig</p><p>Kijk ook op:www. .nl</p><p>Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl</p><p>Sanitiem Visser</p><p>Grohe 3000thermostaatkraan(cooltouche) incl. glijstangset</p><p>van 663,85 nu voor 359,-Winkel en sanitair showroom iedere dag geopend!</p><p>Met complete badkamers voor elk budget!</p><p>Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376</p><p>De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons</p><p> 1,95 per 100 gram!Specialiteit:</p><p>EIGEN GEMAAKTE WORST!!</p><p>BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354Sinds 1854</p><p>VOOR AL UW SNOEIWERKBEL NU!</p><p>Dinsdag 27 september 2011 // 134e JAARGANG // week 39</p><p>Een originele verrassing ter gelegenheid vaneen verjaardag, huwelijk of jubileum is:</p><p>een feestelijk ontbijt thuis laten bezorgen.Maar dan wel s morgens vroeg.</p><p>Uw bakker Van der Werf weet er het fijne van.</p><p>Ontbijtservice bij uw bakker</p><p>www.bakkerijvanderwerf.nl</p><p>Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517Sd 128 0515 542507</p><p>Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698</p><p>Metty Graafsmapowered by:</p><p>Tel. 055-5762828www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl</p><p>Uitbreiding kantoortijdenKlameare vanaf 4 oktober</p><p>iedere dinsdagvan 11.00-14.00 uur</p><p>Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer</p><p>Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com</p><p>Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110</p><p>www.boogaardinstallatie.nl</p><p>Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur</p><p>Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen</p><p>Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen</p><p>Tevens Jopies hamburger en puntzak friet!!!</p><p>0515 543888www.bleekerflapper.nl</p><p>OPEN HAARDEN - KACHELS EN ZONWERING</p><p>Noard 119WORKUM</p><p>Tel. 0515 542240 / 541852</p><p>Laatste Friso opgroot formaatZoals vorige week al vermeldverschijnt de Friso metingang van volgende week,dinsdag 4 oktober, op tabloidformaat. Na 45 jaar stapt dekrant over op het op alle fron-ten zowel betreffende depresentatie van nieuws alsvan advertenties handza-mer weekendformaat. DeFriso die onze abonnees opdit moment ter hand nemenis dus een bijzondere in het134-jarig bestaan van dekrant. Voor het laatst eengrote krant en volgendeweek vol goede moed de toe-komst tegemoet met hetkrantenformaat van deze tijd.Redactie en uitgeefster heb-ben er alle vertrouwen in! </p><p>Hunias Drukkerijis morgen geslotenHunias Drukkerij aan de Spoar-dyk in Workum, onder meer uit-geefster van deze krant, is in ver-band met de bekende feekeu-ringsdei morgen de gehele daggesloten. Dit geldt ook voor dealdaar eveneens gevestigderedactie van de Friso. Het feitdat het redactiekantoor morgendicht is wil uiteraard niet zeggendat de verslaggevers van de kranter niet op uittrekken. Donder-dagmorgen om 08.00 uur hopendrukkerij en redactie weer hele-maal voor de relaties klaar testaan. </p><p>op=op</p><p>Wat een prachtige start van deWorkumer feestweek. Na eendaverend voorschot op vrijdag-avond met de Hollandse avondvan Septemberpop in de feest-tent op de Stedsple, was hetzaterdag op het parkeerterreinvan de voormalige vestiging vanSuper de Boer en het aanpalen-de terrein al raak tijdens de eer-ste dag die onder verantwoorde-lijkheid stond van de jubileren-de, want al twintig jaar een feest-week organiserende, StichtingFeestcommissie Workum. En decommissie had weer een prach-tig programma in elkaar gezetwaarvan iedereen met volle teu-gen kon genieten en dat vooralvoor de jeugd onvergetelijk moetzijn geweest. De kindermarkt, debungee trampoline, de street-dance om slechts een beperktegreep te doen , het was allemaaleven geslaagd. En het weer, enook dat is uiteraard zo belang-rijk, werkte mee als nooit tevo-ren in deze zomer. Na de ook allerecords brekende tweede avondvan Septemberpop, het was bom-vol, en het altijd weer geani-meerde volleybaltoernooi in desporthal van zondag, kan inder-daad de start van de festiviteitenin de Workumer feestweek alsgewoon super worden omschre-ven.</p><p>De officile start was zaterdag-morgen gewoontegetrouw op deMerk waar de peuters en de kin-deren in de basisschoolleeftijdde oranje en groene ballonnenweer oplieten in het kader vande Poiesz-ballonnenwedstrijd.Altijd weer een prachtig schouw-spel en wie niet helemaal verte-derd raakt door de enthousiastekinderen moet wel een hart vansteen hebben. Het was zaterdag-morgen niet anders. En toen washet genieten op het voor de acti-viteiten van de feestcommissiezo geschikte parkeerterrein enomliggende contreien. De showvan en door de politiehondentrok zeer veel volk, maar ook bijde streetdance was het genietengeblazen. Aagje Harkema enAnna Marije de Jong, een doch-ter van feestcommissielid Johande Jong en zijn echtgenoteHenny, tekenden voor dit onder-</p><p>deel. Aagje Harkema vertelt dater iedere woensdagmiddag van15.30 uur tot 19.30 uur met zevengroepen wordt getraind in sport-en gezondheidscentrum Zuid-west-Friesland van Klaas JanSemplonius. De groepen zijn ver-deeld in zowel leeftijd als quavaardigheden in de streetdance.Het begint met de kinderen vangroep 1 en gaat zo door tot dan-sers van zon jaar of 22. Er zijnbovendien twee selectiegroepen,tot en met 12 jaar en vanaf 13jaar. Aagje Harkema is basis-schoollerares in Bolsward enheeft haar hart aan de (street)-dans verpand. Anna Marije deJong ook, zozeer zelfs dat zebezig is van haar hobby haarberoep te maken.</p><p>Ze volgt namelijk een dansoplei-ding aan het Friesland College inLeeuwarden. Het zal duidelijkzijn dat de straatdans het metdeze twee bevlogen leraressenbijzonder getroffen heeft en datbleek ook zaterdagmiddag zooverduidelijk, onder meer tij-dens de clinics. Do wiest altydwol yn beweging, zo kijkt moe-der Henny desgevraagd terug opde jeugd van dochter AnnaMarije. Eerst heeft Anna Marijede Jong twee jaar aan hetCentraal Instituut OpleidingSportleiders gestudeerd en daar-na stapte ze over naar de dansop-leiding in Leeuwarden. Eenopleiding die bepaald nietgemakkelijk is. Anna Marije zitnu in het vierde en laatste jaaren ze hoopt derhalve binnenafzienbare tijd af te studeren. Zevertelt dat er auditie moet wor-den gedaan voordat je tot dedansopleiding kunt worden toe-gelaten. Er komen allerlei vak-ken aan de orde zoals klassiekballet, choreografie, musical,jazz en moderne dans. Als je bentafgestudeerd kun je, om maareen greep te doen, choreografeworden, een eigen dansschoolbeginnen of dansdocent in hetbasisonderwijs worden. Eenveelomvattende opleiding dusdie veel deuren in de danswe-reld opent. Moeilijk? As je itleuk fine dan slagget it ek. Ik kinfan myn hobby myn wurk meitsjeen dat is fansels prachtich,</p><p>aldus de pas 21 geworden, nu inGreonterp wonende Anna Marijede Jong.</p><p>En dan de Highland games, ookal zo mooi om mee kennis temaken. In Workum kwamenbepaald niet de minste sportersin deze discipline aan de start.En dan wordt het nog zachtjesuitgedrukt. Zo was er HansLolkema uit Sloten, de enige pro-fessionele Highland sporter inNederland wiens ranking zohoog is dat hij op de grote kampi-oenschappen overal ter wereldwordt uitgenodigd. Ook PieterKarst Bouma uit Winsum maaktezijn opwachting. Hij is deNederlands en Europees kampi-oen bij de amateurs. WietzeRosier uit Welsrijp tenslotte, diein het dagelijks leven bij land-bouw mechanisatiebedrijf Bos inEasterein werkt, was ook inWorkum; hij werd op het laatsteNederlands kampioenschapderde en is bovendien Fries kam-pioen gewichtheffen. Het ver-schil tussen Highland games en</p><p>wedstrijden voor de sterksteman zit volgens Bouma, boer vanberoep, in het feit dat dezeHighland games dichter bij eensport als de atletiek liggen. Bijsterkste man-wedstrijden zijn ertoch elementen, het trekken vaneen vrachtauto bijvoorbeeld, diewat meer statisch zijn. Hoe datook zij, iedereen zal vol bewon-dering hebben gekeken naar deverrichtingen van deze drie top-sporters. Het geestige commen-taar van Marcel Dijkstra viel bijhun demonstraties op.Een prachtig begin dus van deWorkumer feestweek. We mogendaarbij niet vergeten hoezeerook Septemberpop weer de aan-dacht trok. De Hollandse avondwas als gezegd weer een grootsucces. Dat is it moaie fan dizzemuzyk, dy ferbroedert en datdie no ek wer bliken, aldus pre-sentator Taeke Wouda. Het zalduidelijk zijn: we mogen alsWorkumers alleen maar blij zijndat ons nog bijna een week feesten activiteiten te wachten staat!(AS)</p><p>Stralende start van feestweek</p><p> De bungee trampoline kreeg geen ogenblik rust en deze foto laat overduidelijk zien waarom dit toestel zo populair bij de Workumer jeugd was.Lekker hoog springen en saltos in de lucht maken, heerlijk! Fotos Cor Hunia.</p><p> De mannen van de Highland games in actie. Gooi eens een lood-zwaar gewicht over de op ruim 4 meter liggende lat. Vakwerk van dedrie topsporters.</p><p>Man aangehoudenna mishandelingDe politie heeft in de nacht vanzaterdag op zondag een 20-jarigeman uit Reduzum aangehoudenop verdenking van mishandeling.Een groep vrienden liep na eenavond stappen via het Sd inWorkum terug naar de boot in dehaven, toen de vrienden een zoe-nend stel in een auto zagen zit-ten. Hier werden wat opmerkin-gen over gemaakt, waarna de ver-dachte uit de auto stapte en eenvan de mannen aansprak. Op datmoment schudde een van devrienden aan de auto van de ver-dachte. De verdachte liep naarde man toe en gaf hem een vuist-slag in het gezicht. De vriendenpakten de verdachte vast en bel-den de politie. Die hield de manaan en bracht hem over naar hetbureau waar hij voor naderonderzoek werd ingesloten. Hetslachtoffer werd met een bloe-dende neus naar de eerste hulpvan het ziekenhuis in Sneekgebracht.</p><p>Diefstal uit zowelauto als woningDe politie heeft een onderzoekingesteld naar de diefstal vangoederen uit een schuur en eenauto die geparkeerd stond op heterf van een woning aan deScharnebuursterweg in Fer-woude. De eigenaar had hierdonderdag rond 22.00 uur zijnauto geparkeerd.</p><p>De volgende ochtend ontdektehij de diefstal. De auto was nietafgesloten. In de auto was deradio uit het dashboard getrok-ken en uit de kofferbak onderandere luidsprekers en verster-kers weggenomen. Uit de schuurvan de woning waren onderandere een fiets en gereedschap-pen gestolen.</p><p>Een 20-jarige man uit Greonterpen een 56-jarige man uit Fer-woude deden aangifte.</p><p>Aanhouding nabedreiging rondfeesttent WorkumDe politie heeft in de nachtvan vrijdag op zaterdag ophet Sd in Workum een 25-jarige man uit die stad aan-gehouden op verdenking vanbedreiging.</p><p>Beveiligers van de feesttentaldaar hadden de politiegebeld toen ze de man ondercontrole hielden, nadat hijzich al enige tijd vervelendhad gedragen. Hij was eer-der die avond de tent uitge-zet na een vechtpartij. </p><p>Daarna begon hij buitentegen dingen aan te schop-pen en bedreigde hij eenEHBO-medewerker. Gearri-veerde agenten namen deman van de beveiligers overen brachten hem naar hetbureau waar hij voor naderonderzoek werd ingesloten.De EHBO-medewerker deedaangifte.</p></li><li><p>WORKUMER KRANT FRISO // DINSDAG 27 SEPTEMBER 2011 // PAGINA 2</p><p>Openingstijdendiverse instellingen</p><p>en diensten Frisos ferlineFrisos ferline</p><p>THUISZORG ZUIDWESTFRIESLANDPostbus 2678600 AG SneekTel. (0515) 461 100e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nlwww.thuiszorgzwf.nl </p><p>Thuiszorg Zuidwest Friesland:alles draait om mensen, thuis!Met 1600 medewerkers biedenwij de volgende diensten aan: Thuisverzorging en -verple-ging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)</p><p> Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureau</p><p> Voedingsvoorlichting endieetadvisering</p><p> Cursussen en themabijeen-komsten</p><p> Uitleen van hulpmiddelen enverpleegartikelen</p><p> Thuishotel Informatie, advies en bemid-deling</p><p>Wilt u gebruik maken van onzedienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met deklantenservice van ThuiszorgZuidwest Friesland, telefoon:(0515) 461 100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst. </p><p>SpreekuurWijkverpleegkundige:U kunt met al uw vragen overThuiszorg Zuidwest Friesland enspecifiek gericht op Verzorging&amp; Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen.Zij kan samen met u de zorgregelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen metde aanvraag hiervan. </p><p>Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.Tel. (0515) 461424Wijkverpleegkundige:Uilkje Attema Inloopspreekuur:ma t/m do tijdens kantooruren</p><p>Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:Ria SpeerstraInloopspreekuur:ma en vrij tussen 13-14 uur</p><p>Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.Tel. (0515) 461619 Wijkverpleegkundige:Toos v/d BroekSpreekuur:dagelijks tussen 13-14 uur</p><p>Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.Tel. (0515) 543116 Wijkverpleegkundige:Linda FolkertsInloopspreekuur:di en do tussen 13-14 uurOok op afspraak op ma, di en do</p><p>Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06 51 101 399Verzorgingshuis Talma Hiem(ingang H.Gorterstraat) 8561 BSBalk, ma t/m vr 17.00-18.00 uur.Tel. (0514) 604 101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma t/mvrij 13-14 uur. Tel. (0515) 461 412</p><p>BIBLIOTHEEK WORKUMBegine 52, telefoon 0515 541623</p><p>obworkum@bswf.nlwww.bibliotheekworkum.nl</p><p>BIBLIOTHEEK KOUDUMDs. L. Tinholstraat 3B,telefoon 0515 532120obkoudum@bswf.nl</p><p>www.bibliotheekkoudum.nl</p><p>www.ontdekdebieb.nl</p><p>OUDERENADVISEUR VOORDE GEMEENTE NIJEFURD ENGAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebiedvan wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2,8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere werkdag van8.30-10.00 uur.</p><p>BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGINGWORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com</p><p>Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met het kantoor in Balk, Eigenhaard 3 Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.</p><p>EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-loop winkel.Onderweg 6, Koudum,kringloopwinkel@emmauskoudum.nlAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 9.30-15.00 uur enelke 1ste za. van de maandvan 9.30-15.00 uurVoor afhalen: Tel. 0514-523343Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buitenopeningstijden.</p><p>AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLANDMeldpunt vermiste en gevondenhuisdieren.Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl</p><p>PALLIESPORT</p><p>NOARD 53TEL. 542222</p><p>WORKUM</p><p>voor sport en vrije tijd en sportprijzen</p><p>TIMPAAN WELZIJNMaatschappelijk Werk:Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward0515-573763E-mail:amw@timpaanwelzijn.nlSpreekuur maandag t/m vrijdagVan 8.30-9.30 uurJongerenwerk:Voor ondersteuning aan diverseJongerenorganisaties:Heichina Hidding, 06-50286406E-mail: h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman, 0515-421313E-mail: s.huisman@timpaanwelzijn.nl</p><p>DIERENARTSENPRAKTIJKVAN W...</p></li></ul>