friso 2011 week 46

  • Published on
    24-Mar-2016

  • View
    226

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2011 week 46

Transcript

<ul><li><p>Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Frysln // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers e 0,85 per stuk</p><p>Pagina 2</p><p>Informatiepagina</p><p>Pagina 3</p><p>Kinderkoor Watotoin Gertrudiskerk</p><p>Pagina 7Pagina 3</p><p>Mantelzorgersin het zonnetje</p><p>Wintersalon ingalerie Berger</p><p>Dinsdag 15 november 2011 // 134e JAARGANG // week 46</p><p>Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376</p><p>Voor al uW Bloemen &amp; planTen</p><p>Een originele verrassing tergelegenheid van een verjaardag, </p><p>huwelijk of jubileum is:een feestelijk ontbijt thuis</p><p>laten bezorgen, maar dan wels morgens vroeg.</p><p>Uw bakker Van der Werfweet er het fijne van.</p><p>Ontbijtservice bij uw bakker</p><p>www.bakkerijvanderwerf.nl</p><p>Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517 Sd 128 0515 542507Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698</p><p>De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons</p><p>e 1,95 per 100 gram!Specialiteit:</p><p>eIGen GemaaKTe WorST!!</p><p>BLOM SLAGERIJnoard 115 - WorKumTelefoon 0515 541354</p><p>Sinds 1854</p><p>Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110 </p><p>www.boogaardinstallatie.nl</p><p>Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen</p><p>Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen</p><p>Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur</p><p>OPEN HAARDENKACHELS EN ZONWERING</p><p>Noard 119 WorkumTel. 0515-542240 / 541852</p><p>Metty Graafsmapowered by:</p><p>Kantoortijden Klameareiedere dinsdag</p><p>van 11.00-14.00 uurTel. 055-5762828</p><p>www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl</p><p>In 1995 werd als onderdeel van het waterplan Oer de Dolte tussen Algeraburren en Raar-daburren een ophaalbrug voor fietsers en voetgangers ge-bouwd. Voetgangers en fietsers worden bij het openen van de brug enkel gewaarschuwd door knipperlichten en een signale-ringsgeluid. Volgens Klaas Jan Semplonius van Totaal Lokaal deugt deze beveiliging niet, zo zei hij donderdag tijdens de ver-gadering van de gemeenteraad, want met enige regelmaat vin-den er incidenten plaats omdat weggebruikers de signalering bij het openstaan van de brug </p><p>niet of te laat opmerken. De toenmalige gemeente Nijefurd kende het probleem en zou in overleg met de aangrenzende bewoners naar een oplossing zoeken. De vragensteller was benieuwd wanneer de gemeen-te dit euvel hoopt op te lossen. Volgens wethouder Wigle Sin-nema is er onlangs onderzoek gedaan. Dat heeft geresulteerd in een werkopdracht om ter plekke de veiligheid van de burgers te garanderen. De defi-nitieve uitvoering van het werk en/of de aanpassing, die onge-veer 85.000 zal gaan kosten, is voor 1 april 2012 klaar. (JB)</p><p>Workumer ophaalbrug veiliger</p><p>Voor al uw feesten en partijenJopies Hskeamer</p><p>Noard 13-15, Workum, Tel. 0515-541616 of 542772www.jopieshuskeamer.com</p><p>Tevens Jopies hamburger en puntzak friet!!!</p><p>Uw auto verzekeren?</p><p>(0515) 543 481 www.hjgworkum.nl</p><p>Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl</p><p>Thermorossi pelletkachels:</p><p>Lekker warmHoog rendement</p><p>Eenvoudige bediening </p><p> Is uw CV al winter klaar?Service abonnement?</p><p>Voor info bel Sanitiem Visser</p><p>Kijk ook op:</p><p>www. .nl</p><p>Eniggaburren 4-6 | 8711 HP Workumtel. 06-55331556</p><p>Tevens leveren en leggen van natuursteenwww.vannetten.nl</p><p>Voor al uw tegelzetten:kamervloeren | badkamer | toilet | keuken</p><p>R.J. van NettenTegelzetbedrijf &amp; Tegelhandel</p><p>Bespaar op uwverzekeringspremie!www.verzekeringsmaatwerk.nl</p><p>Jacob BouwhuisZoals verwacht wordt Hayo Apo-theker de eerste burgemeester van onze nieuwe fusiegemeente. Hans Visser (CDA), voorzitter van de vertrouwenscommissie, maakte dit afgelopen donder-dag in een speciale raadsverga-dering bekend. Volgens hem is Apotheker de beste van de vier kandidaten met wie de com-missie de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd. Deze kandidaten waren overgebleven van de negen mensen die gesol-liciteerd hadden naar de functie van burgemeester. Apotheker is een strategische inspirator, die de zaken scherp neerzet. Als netwerker tussen verschillende actoren in het politieke bedrijf kan de nieuwe burgemeester de belangen van Sdwest-Frysln zowel in eigen gemeente, regio-naal, nationaal en internationaal uitstekend behartigen, aldus de profielschets.</p><p>De vertrouwenscommissie, be-staande uit de fractievoorzitters van alle politieke groeperingen, heeft dit op 8 november gerap-porteerd aan de commissaris van de koningen in Friesland. Zij drong tevens aan op een spoedige benoeming, die waarschijnlijk in januari zal plaatsvinden. Woord-voerder Hans Visser hoopte dat we met deze burgemeester een plezierige en succesvolle periode tegemoet gaan. Hayo Apotheker heeft ,zoals bekend, een brede bestuurlijke ervaring. Na zijn studie sociologie begon hij als wethouder in zijn geboorteplaats Loppersum, waar hij zich dit als terzijde tevens als een uit-stekende voetballer liet kennen. Daarna werd hij burgemeester van Muntendam en Veendam. Deze gemeente verruilde hij later voor de Friese hoofdstad, Leeu-warden dus. Hij leek daarna pro-motie te maken toen hij namens </p><p>zijn partij, D66, minister van land-bouw en visserij werd. Hij kon in het Haagse zijn draai kennelijk niet vinden en toen minister-president Wim Kok hem ook nog eens keihard liet vallen, was het daar voor Apotheker over en uit. Vervolgens lonkte toch weer het burgemeestersambt en hij werd als eerste man benoemd in de fusiegemeente Steenwijkerland. Daarna volgde het waarnemend burgemeesterschap van Sneek, als opvolger van Arno Brok die naar Dordrecht verkaste (en die daar afgelopen zaterdag de Sin-terklaasintocht in goede banen wist te leiden). Sinds begin dit jaar was Apotheker al waarne-mend burgemeester van de nieu-we gemeente.In besloten zitting stemde de </p><p>raad over de kandidatuur van de burgemeester. Het bleek dat 33 aanwezige raadsleden voor waren en dat n raadslid zich van stemming onthouden had. Navraag leerde dat een van de commissieleden zich had terug-getrokken uit de vertrouwens-commissie omdat hij vond dat niet alle sollicitanten eenslui-dend waren beoordeeld op hun kwaliteiten. Bij de sollicitanten naar de functie van burgemees-ter waren ook bestuursleden van de actiegroep Fan nderen op. Deze kandidaten zijn vroegtij-dig buiten de boot gevallen. Het laat zich raden welk raadslid zich onthield van stemming.</p><p>(Meer over de raadsvergadering van afgelopen donderdag elders in deze krant.)</p><p>Hayo Apotheker mag blijven</p><p> In de pers en meer in het bijzonder in het magazine van Cambuur, de Speaker, heeft burgemeester Hayo Apotheker in zijn Leeuwarder tijd wel eens gezegd dat hij alleen burgemeester wil zijn van een gemeente met betaald voetbal. In Veendam en de Friese hoofdstad lukte hem dat ook. In Steenwijkerland en nu in Sdwest-Frysln heeft hij deze ambi-tie moeten bijstellen. Hij kan zich echter troosten met de gedachte dat Cambuur-aanvoerder Sandor van der Heide een rasechte Sneker is die ook nog steeds in de Waterpoortstad woont.</p></li><li><p>Bibliotheek WorkumBegine 52,</p><p>telefoon 0515-541623obworkum@bswf.nl</p><p>www.bibliotheekworkum.nl</p><p>Bibliotheek KoudumDs. L. Tinholstraat 3B,</p><p>telefoon 0515-532120obkoudum@bswf.nl</p><p>www.bibliotheekkoudum.nl</p><p>www.ontdekdebieb.nl</p><p>Workumer Krant Friso // Pagina 2 // Dinsdag 15 november 2011</p><p>THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND</p><p>Postbus 267, 8600 AG SneekTel. 0515-461100</p><p>e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nl</p><p>www.thuiszorgzwf.nl </p><p>Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis!</p><p>Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan:</p><p> Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)</p><p> Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg / </p><p> consultatiebureau Voedingsvoorlichting en</p><p> dieetadvisering Cursussen en</p><p>themabijeenkomsten Uitleen van hulpmiddelen en </p><p>verpleegartikelen Thuishotel</p><p> Informatie, advies en bemid-deling</p><p>Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met </p><p>de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon: </p><p>0515-461100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst. </p><p>Spreekuur Wijkverpleegkundige:</p><p>U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging &amp; Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg </p><p>regelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen met </p><p>de aanvraag hiervan. </p><p>Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.</p><p>Tel. 0515-461424Wijkverpleegkundige:</p><p>Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do </p><p>tijdens kantooruren</p><p>Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:</p><p>Ria SpeerstraInloopspreekuur: ma en vrij</p><p>tussen 13-14 uur</p><p>Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.</p><p>Tel. 0515-461619 Wijkverpleegkundige:</p><p>Toos v/d BroekSpreekuur: dagelijks tussen </p><p>13-14 uur</p><p>Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.</p><p>Tel. 0515-543116 Wijkverpleegkundige:</p><p>Linda FolkertsInloopspreekuur: di en dotussen 13-14 uur. Ook op afspraak op ma, di en do</p><p>Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,</p><p>ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06-51101399</p><p>Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.00-</p><p>18.00 uur. Tel. 0514-604101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma </p><p>t/m vrij 13-14 uur.Tel. 0515-461412</p><p>BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGING</p><p>WORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,</p><p>H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com</p><p>EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-</p><p>loop winkel. Onderweg 6, Koudum, kringloopwinkel@</p><p>emmauskoudum.nlAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand </p><p>van 9.30-15.00 uurVoor afhalen:</p><p>Tel. 0514-523343.Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buiten</p><p>openingstijden.</p><p>DIERENARTSENPRAKTIjKVAN WAARD TOT KLIF</p><p>Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur en</p><p>volgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum</p><p>OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIjEFURD EN </p><p>GAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebied </p><p>van wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere </p><p>werkdag van 8.30-10.00 uur.</p><p>TIMPAAN WELZIjNMaatschappelijk Werk:</p><p>Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward</p><p>0515-573763E-mail:</p><p>amw@timpaanwelzijn.nl. Spreekuur maandag t/mvrijdag van 8.30-9.30 uur</p><p>Jongerenwerk:Voor ondersteuning aan</p><p>diverse Jongerenorganisaties:Heichina Hidding, </p><p>06-50286406E-mail: </p><p>h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman,</p><p>0515-421313E-mail: </p><p>s.huisman@timpaanwelzijn.nl</p><p>WMO ADVIESRAAD NIjEFURD</p><p>Vragen en op- of aanmerkingen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet </p><p>Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mailen naar: </p><p>wmoadviesraadnijefurd@gmail.com</p><p>Ook kunt u hiervoor bellen met de voorzitter mevrouw</p><p>J. Valkonet tel. 0514-682098</p><p>AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLAND</p><p>Meldpunt vermiste en gevon-den huisdieren.</p><p>Tel. 088-0064692/www.amivedi.nl</p><p>Het buro te Koudum is vanmaandag t/m vrijdag tussen</p><p>09.00-17.00 uur geopend en op afspraak.</p><p>Telefoon 0900-8844.Inloopspreekuur wijkagent:</p><p>elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van </p><p>10.30 en 11.30 uur.</p><p>Buurtagent:Johan Swieringa voor Nijefurd</p><p>E-mail adressen buurtagent:Johan Swieringa:</p><p>johan.swieringa@friesland.politie.nl</p><p>Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met </p><p>het kantoor in Balk,Eigenhaard 3 </p><p>Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070 </p><p>Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.</p><p>Huisarts</p><p>Tandarts</p><p>Kerkdiensten</p><p>Openingstijden diverse instellingen en diensten</p><p>Workum, Hindeloopen,It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen: Via het telefoon-nummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de </p><p>dienstdoende huisarts.</p><p>Zaterdag 19 november enzondag 20 november 2011</p><p>Van AsperenTandheelkundeSnekerstraat 83</p><p>8701 XC Bolswardtel. 0515-572353</p><p>Met urgente klachten kunt u terecht bij de dienstdoende</p><p>praktijk op zaterdag enzondag om 11.00 uur en</p><p>om 17.00 uur.Het is verplicht een</p><p>indentiteitsbewijs meete brengen.</p><p>Frisos ferlineBij de centrale najaars stierenkeuring behaalde Roosjes Kroonjuweel, fokker-eigenaar D. J. Haagsma in de rubriek vierjarige stieren een 1C prijs. Bij de enterstieren kreeg Heidenskipster Nette van J. M. Kuipers een 2A prijs. Friso Sjoerd van Wed. D. D. van der Werf Workum behaalde in zijn rubriek een tweede prijs.</p><p>In het Heidenschap waren zaterdagmiddag Johannes Kuipers, Johannes Boorsma en Maaike Antje Feenstra aan het vissen in de Buurtvaart. De drie hebben de leerplichtige leeftijd nog niet bereikt. Johannes Kuipers leunde waarschijnlijk iets te ver naar voren en gleed het water in. De andere twee grepen direct in en slaagden er in hun vriendje op het droge te trekken. Op de vraag van: ,,Hebben jullie hem er uit gehaald? was het antwoord van Maaike: ,,Ja, wy kinne Jehannes net misse!</p><p>Beroepen bij de Gereformeerde Kerk te Workum, ds H. Veenstra te Veenwoudsterwald. / Benoemd tot leidster aan de christelijke kleuterschool Beukerhonk, mej. P. van der Meer te Heeg.</p><p>Voorzitter J. Stam opende in de Wijnberg de jaarvergadering van de Omni Vereniging SVW. Veertig leden waren hier aanwezig. In het afgelopen jaar was Jansen te Koudum aange-steld als leraar bij de afdeling Gymnastiek, ook was er een afdeling Volleybal opgericht en tevens was een nieuwe sportzaal (bij de school aan de Dolte) in gebruik genomen. Op voorstel van H. S. Schaap werd J. Stam, aftredend, als voorzitter bij acclamatie herkozen. Aan de commissie van de afdeling Volleybal werd nog toegevoegd A. Zandhuis. M. van der Weide werd in de elftalcommissie benoemd. Dank was er voor de leden Tiemen Boersma, die zich als trainer voor voetbal inzet en aan Jentje de Jong, die bij gymnastiek de rol van voorturner op vervult. Ook bode Hendriksma mocht complimenten in ontvangst nemen.</p><p>De gewone ledenvergadering van het Nut Workum werd, zoals gewoonlijk, gehouden in het Nutsgebouw en geopend door voorzitter IJ. Oosten. Penningmeester W. T. Beetstra had over het afgelopen jaar nog een klein saldo overgehouden en wel 8,60, de begro-ting werd met een tekort van 67 gulden vastgesteld. Da. M. J. van Hamel werd in de plaats van B. Gaastra in het bestuur gekozen. Als spaarbankcommissarissen werden herbenoemd IJ. Oosten en W. T. Beetstra, in de controle commissie werden gekozen A. Werumeus Buning en A. Gaastra.</p><p>De Nederlands Hervormde Vrouwenvereniging Wees een Zegen houdt weer haar jaarlijk-se verkoopdagen en wel op dinsdag en woensdag in Ons Gebouw. Er is weer een ruime keuze goederen en vele attracties, o.a. voetbalspel, draaiend rad, schieten enz. Komt allen. / Dinsdag Maats-schutjassen in Gebouw Sint Jozef.</p><p>De oud-Workumer M. Vlas thans hoofdagent bij de gemeente politie te Stadskanaal, is benoemd tot postcommandant bij de gemeentepolitie te Musselkanaal. / De collecte van de V.H.V. bracht voor geldelijke hulpverlening in Workum en naaste omgeving (uitgezon-derd Heidenschap) 196,56 op.</p><p>In het gezellige zaaltje van lunchroom Sido mocht een aantal EHBOers de behaalde diplomas in ontvangst nemen. Voorzitter S. Westendorp heette allen welkom en in het bijzonder Zuster Van der Meulen.Vervolg zie volgende week</p><p>Bel de KWF Kanker Infolijn: 0800-02...</p></li></ul>