Full câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng

  • Published on
    26-Jan-2015

  • View
    154

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<p>full cu hi trc nghim mn ng li cch mng (Lch s ng) INCLUDEPICTURE "http://illiweb.com/fa/empty.gif" \* MERGEFORMATINET </p> <p>byPhu Cat III on Tue Apr 26, 2011 2:22 pm</p> <p>CU HI TRC NGHIM LCH S NG CNG SN VIT NAMCu 1: Thi gian thc dn Php tin hnh khai thc thuc a ln th nht Vit Nam khi no?a. 1858-1884b. 1884-1896p n c. 1896-1913d. 1914-1918Cu 2: Trong t khai thc thuc a ln th nht ca thc dn Php nc ta c giai cp mi no c hnh thnh?a. Giai cp t snb. Giai cp t sn v cng nhnp n c. Giai cp cng nhnd. Giai cp tiu t snCu 3: Trc Chin tranh th gii th nht, Vit Nam c nhng giai cp no?a) a ch phong kin v nng dnb) a ch phong kin, nng dn, t sn, tiu t sn v cng nhnp n c) a ch phong kin, nng dn v cng nhnd) a ch phong kin, nng dn v tiu t snCu 4: Di ch thc dn phong kin, giai cp nng dn Vit Nam c yu cu bc thit nht l g?p n a) c lp dn tcb) Rung tc) Quyn bnh ng nam, nd) c gim t, gim tcCu 5: Mu thun c bn v ch yu Vit Nam u th k XX l mu thun no?a) Mu thun gia giai cp nng dn vi giai cp a ch phong kinb) Mu thun gia giai cp cng nhn vi giai cp t snc) Mu thun gia cng nhn v nng dn vi quc v phong kinp n d) Mu thun gia dn tc Vit Nam vi quc xm lc v tay sai ca chngCu 6: c im ra i ca giai cp cng nhn Vit Nam nh th no?a. Ra i trc giai cp t sn, trong cuc khai thc thuc a ln th nht ca thc dn Php.p n b. Phn ln xut thn t nng dn.c. Chu s p bc v bc lt ca quc, phong kin v t snd. C a, b v c(p n gc ca thy M l b. p n ca thy Hin: cp nht sau Olympic 2006 vng loi khu vc l a. Ra i trc gi.cp t sn....)Cu 7: Nhng giai cp b tr Vit Nam di ch thuc a ca quc Php l:a) Cng nhn v nng dnb) Cng nhn, nng dn, tiu t snc) Cng nhn, nng dn, tiu t sn, t sn dn tcp n d) Cng nhn, nng dn, tiu t sn, t sn dn tc, a ch va v nhCu 8: Khi no phong tro cng nhn Vit Nam hon ton tr thnh mt phong tro t gic?a) Nm 1920 (t chc cng hi Si Gn c thnh lp)b) Nm 1925 (cuc bi cng Ba Son)c) Nm 1929 (s ra i ba t chc cng sn)p n d) Nm 1930 (ng Cng sn Vit Nam ra i)Cu 9: Nguyn i Quc la chn con ng gii phng dn tc theo khuynh hng chnh tr v sn vo thi gian no?a) 1917b) 1918c) 1919p n d) 1920Cu 10: Bo i sng cng nhn l ca t chc no?a) ng X hi Phpb) ng Cng sn Phpp n c) Tng Lin on Lao ng Phpd) Hi Lin hip thuc aCu 11: Hi Lin hip thuc a c thnh lp vo nm no?a) 1920p n b) 1921c) 1923d) 1924Cu 12: Nguyn i Quc c S tho ln th nht Lun cng v vn dn tc v vn thuc a khi no? u?a. 7/ 1920 - Lin Xb. 7/ 1920 - Phpp nc. 7/1920 - Qung Chu (Trung Quc)d. 8/1920 - Trung QucCu13: S kin no c Nguyn i Quc nh gi "nh chim n nh bo hiu ma Xun"?a) Cch mng thng Mi Nga bng n v thng lib) S thnh lp ng Cng sn Phpc) V mu st tn ton quyn Mclanh ca Phm Hng Thip nd) S thnh lp Hi Vit Nam cch mng thanh ninCu 14: Phong tro i tr t do cho c Phan Bi Chu din ra si ni nm no?a. 1924b. 1925p nc. 1926d. 1927Cu 15: Nguyn i Quc t Lin X v Qung Chu (Trung Quc) vo thi gian no?a. 12/1924p nb. 12/1925c. 11/1924d. 10/1924Cu 16: Hi Vit Nam Cch mng Thanh nin thc hin ch trng "v sn ho" khi no?a. Cui nm 1926 u nm 1927b. Cui nm 1927 u nm 1928c. Cui nm 1928 u nm 1929p nd. Cui nm 1929 u nm 1930Cu 17: Tn chnh thc ca t chc ny c t ti i hi ln th nht Qung Chu (thng 5-1929) l g?a) Vit Nam Thanh nin cch mng ng ch Hib) Hi Vit Nam cch mng ng minhc) Hi Vit Nam c lp ng minhd) Hi Vit Nam Cch mng Thanh ninp nCu 18: Vit Nam Quc dn ng c thnh lp vo thi gian no?a. 12/1927p nb. 11/1926c. 8/1925d. 7/1925Cu 19: Ai l ngi tham gia sng lp Vit Nam Quc dn ng 1927 ?a. Tn Quang Phitb. Trn Huy Liuc. Phm Tun Tip nd. Nguyn Thi HcCu 20: Khi ngha Yn Bi n ra vo thi gian no?a. 9-2-1930p nb. 9-3-1930c. 3-2-1930d. 9-3-1931Cu 21: T chc cng sn no ra i u tin Vit Nam?a. Hi Vit Nam cch mng thanh ninb. ng Dng cng sn ng p nc. An Nam cng sn ngd. ng Dng cng sn lin onCu 22: Chi b cng sn u tin Vit Nam c thnh lp khi no?a. Cui thng 3/1929p nb. u thng 3/1929c. 4/1929d. 5/1929Cu 23: Chi b cng sn u tin gm my ng vin? Ai lm b th chi b?a. 5 ng vin - B th Trnh nh Cub. 6 ng vin - B th Ng Gia Tc. 7 ng vin - B th Trnh nh Cud. 7 ng vin - B th Trn Vn Cungp nCu 24: ng Dng Cng sn ng v An nam Cng sn ng c ra i t t chc tin thn no?a. Tn Vit cch mng ngb. Hi Vit Nam cch mng Thanh ninp nc. Vit Nam cch mng ng ch Hid. C a, b v cCu 25: ng Dng cng sn lin on hp nht vo ng Cng sn Vit Nam khi no?a. 22/2/ 1930b. 24/2/1930p nc. 24/2/1931d. 20/2/1931Cu 26: T chc ng Dng Cng sn ng c thnh lp vo thi gian no?a. 6/1927b. 6/1928c. 6/1929p nd. 5/1929Cu 27: T chc An Nam Cng sn ng c thnh lp vo thi gian no?a. 6/1927b. 6/1928c. 8/1929p nd. 7/1929Cu 28: T chc ng Dng Cng sn lin on c thnh lp vo thi gian no?a. 7/1927b. 1/1930p nc. 2/1930d. 3/1930Cu 29: Thi gian ra bn Tuyn t nu r vic thnh lp ng Dng Cng sn Lin on?a) 7-1929b) 9-1929p nc) 10-1929d) 1-1930Cu 30: Ban Thng v Trung ng ng ra Quyt ngh chp nhn ng Dng cng sn lin on l mt b phn ca ng Cng sn Vit Nam vo thi gian no?a) 22-2-1930b) 20-2-1930c) 24-2-1930p nd) 22-3-1930Cu 31: Do u Nguyn i Quc triu tp v ch tr Hi ngh thnh lp ng u nm 1930?a) c s u nhim ca Quc t Cng snb) Nhn c ch th ca Quc t Cng snc) S ch ng ca Nguyn i Qucp nd) Cc t chc cng sn trong nc nghCu 32: i biu cc t chc cng sn no tham d Hi ngh thnh lp ng u nm 1930?a) ng Dng cng sn ng, An Nam cng sn ng v ng Dng cng sn lin onb) ng Dng cng sn ng v An Nam cng sn ngp nc) An Nam cng sn ng v ng Dng cng sn lin ond) ng Dng cng sn ng v ng Dng cng sn lin onCu 33: Hi ngh thnh lp ng Cng sn Vit Nam thng qua my vn kin?a. 3 vn kinb. 4 vn kinc. 5 vn kind. 6 vn kinp nCu 34: Hi ngh Hp nht thnh lp ng CSVN (3/2/1930) thng qua cc vn kin no sau y:a. Chnh cng vn ttb. Sch lc vn ttc. iu l vn tt v Chng trnh vn ttd. C A, B v C p nCu 35: Ni dung no sau y nm trong Cng lnh u tin ca ng?a. nh quc ch ngha Php v bn phong kin, lm cho nc Nam hon ton c lp.p n b. T sn dn quyn cch mng l thi k d b lm x hi cch mng.c. Ch c gii phng giai cp v sn th mi gii phng c dn tc.d. ng c vng cch mng mi thnh cngCu 36: Cng lnh u tin ca ng xc nh mc tiu chin lc ca cch mng Vit Nam l g?a. p n Lm t sn dn quyn cch mng v th a cch mng i ti x hi cng sn.b. Xy dng mt nc Vit Nam dn giu nc mnh x hi cng bng, dn ch v vn minh.c. Cch mng t sn dn quyn - phn v in a - lp chnh quyn ca cng nng bng hnh thc X vit, d b iu kin i ti cch mng x hi ch ngha.d. C a v b.Cu 37: Sau Hi ngh thnh lp ng, Ban chp hnh Trung ng lm thi ca ng c thnh lp do ai ng u?a) H Huy Tpb) Trn Phc) L Hng Phongd) Trnh nh Cup nCu 38: Vo thi im no Nguyn i Quc gi Quc t Cng sn bn Bo co v vic thnh lp ng Cng sn Vit Nam?a) ngy 8-2-1930b) Ngy 10-2-1920c) Ngy 18-2-1930p nd) Ngy 28-2-1930Cu 39: Vn kin no ca ng t nhim v chng quc ln hng u?a) Chnh cng vn tt, Sch lc vn tt do Hi ngh thnh lp ng thng quap nb) Lun cng chnh tr thng 10-1930 (D n cng lnh tho lun trong ng)c) Th ca Trung ng gi cho cc cp ng b (12-1930)d) Ngh quyt i hi ln th nht ca ng (3-1935)Cu 40: Trong cc im sau, ch r im khc nhau gia Cng lnh chnh tr u tin ca ng v Lun cng chnh tr thng 10-1930 l:a) Phng hng chin lc ca cch mng.b) Ch trng tp hp lc lng cch mng. p nc) Vai tr lnh o cch mng.d) Phng php cch mng.Cu 41: Vn kin no ca ng nhn mnh "vn th a l ci ct ca cch mng t sn dn quyn"?a) Chnh cng vn tt, Sch lc vn tt.b) Ch th thnh lp Hi phn ng minh (18-11-1930).c) Lun cng chnh tr thng 10-1930.p nd) Chung quanh vn chin sch mi ca ng (10-1936).Cu 42: Ln u tin nhn dn Vit Nam k nim ngy Quc t lao ng vo nm no?a) 1930p nb) 1931c) 1936d) 1938Cu 43: Cao tro cch mng Vit Nam nm 1930 bt u b quc Php n p khc lit t khi no?a) u nm 1930b) Cui nm 1930p nc) u nm 1931d) Cui nm 1931Cu 44: Tn ca lc lng v trang c thnh lp Ngh Tnh trong cao tro cch mng nm 1930 l g?a) Du kchb) T vc) T v p nd) T v chin uCu 45: Chnh quyn X vit mt s vng nng thn Ngh - Tnh c thnh lp trong khong thi gian no?a) u nm 1930b) Cui nm 1930p nc) u nm 1931d) Cui nm 1931Cu 46: Nguyn nhn ch yu v c ngha quyt nh s bng n v pht trin ca cao tro cch mng Vit Nam nm 1930?a) Tc ng tiu cc ca cuc khng hong kinh t 1929-1933b) Chnh sch khng b trng ca quc Phpc) Chnh sch tng cng v vt bc lt ca quc Phpd) S lnh o ca ng Cng sn Vit Nam p nCu 47: Lun cng Chnh tr do ng ch Trn Ph khi tho ra i vo thi gian no?a. 2-1930b. 10-1930p nc. 9-1930d. 8-1930Cu 48: Hi ngh ln th nht Ban chp hnh Trung ng 10/1930 do ai ch tr?a. H Ch Minhb. L Dunc. Trng Chinhd. Trn Php nCu 49: Hi ngh Ban chp hnh T thng 10 nm 1930 c ra bao nhiu u vin?a. 4 u vinb. 5 u vinc. 6 u vinp nd. 7 u vinCu 50: Ai l Tng B th u tin ca ng?a. H Ch Minhb. Trn Vn Cungc.Trn Php nd. L Hng PhongCu 51: i hi ln th VII Quc t Cng sn hp Matxcva vo thi gian no?a. 25-7 n ngy 20-8-1935p nb. 25-7 n ngy 25-8-1935c. 20-7 n ngy 20-8-1935d. 10-7 n ngy 20-7-1935Cu 52: c s ch o ca Quc t Cng sn, ban lnh o ca ng nc ngoi c thnh lp vo nm no?a. Nm 1933b. Nm 1934p nc. Nm 1935d. 1932Cu 53: c s ch o ca Quc t Cng sn, ban lnh o ca ng nc ngoi do ai ng u?a. H Huy Tpb. Nguyn Vn Cc. Trng Chinhd. L Hng Phongp nCu 54: c s gip ca Quc t Cng sn, ng ta kp thi cng b chng trnh hnh ng ca ng Cng sn ng Dng vo thi gian no?a. Thng 5 nm 1932b. Thng 6 nm 1932p nc. Thng 7 nm 1932d. Thng 8 nm 1932Cu 55: Quc t Cng sn hp i hi ln th 7 u khi no?a. Thng 7 nm 1935, Bc lin.b. Thng 7 nm 1935, Pa ric. Thng 7 nm 1935, Lun nd. Thng 7 nm 1935, Matxcvap nCu 56: Hi ngh no ca Ban chp hnh Trung ng ng ch trng tm gc cc khu hiu "c lp dn tc" v "cch mng rung t"a) Hi ngh hp thng 10-1930b) Hi ngh hp thng 7-1936p nc) Hi ngh hp thng 11-1939d) Hi ngh hp thng 5-1941Cu 57: Mc tiu c th trc mt ca cao tro cch mng 1936-1939 l g?a) c lp dn tc.b) Cc quyn dn ch n s.p nc) Rung t cho dn cy.d) Tt c cc mc tiu trn.Cu 58: Cho bit i tng ca cch mng trong giai on 1936-1939a) Bn quc xm lc.b) a ch phong kin.c) quc v phong kin.d) Mt b phn quc xm lc v tay sai.p nCu 59: Phong tro ng Dng i hi si ni nht nm no?a. 1936p nb. 1937c. 1938d. 1939Cu 60: Trong cao tro dn ch 1936-1939 ng ch trng tp hp nhng lc lng no no?a) Cng nhn v nng dn.b) C dn tc Vit Nam.c) Cng nhn, nng dn, tiu t sn, t sn, a ch.d) Mi lc lng dn tc v mt b phn ngi Php ng Dng.p nCu 61: Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ng hp thng 7-1936 ch trng thnh lp mt trn no?a) Mt trn dn ch ng Dng.b) Mt trn nhn dn phn ng Dng.p nc) Mt trn dn tc thng nht phn ng Dng.d) Mt trn phn ng minh ng Dng.Cu 62: Cho bit hnh thc t chc v u tranh trong giai on 1936-1939?a) Cng khai, hp php.b) Na cng khai, na hp php.c) B mt, bt hp php.d) Tt c cc hnh thc trn.p nCu 63: iu kin no to ra kh nng u tranh cng khai hp php cho phong tro cch mng ng Dng giai on 1936-1939?a) S xut hin ch ngha pht xt v nguy c chin tranh th giib) Ch trng chuyn hng chin lc cch mng th gii ca Quc t Cng snc) Mt trn nhn dn Php ln cm quynp nd) Tt c cc iu kin trnCu 64: Ai l ngi vit tc phm "T ch trch"?a) Nguyn Vn Cp nb) L Hng Phongc) H Huy Tpd) Phan ng LuCu 65: Chin tranh th gii II bng n vo thi gian no?a. 1937b. 1938c. 1939p nd. 1940Cu 66: Ch trng iu chnh chin lc cch mng ca ng c bt u t Hi ngh Trung ng no?a. Hi ngh Trung ng 6p nb. Hi ngh Trung ng 7c. Hi ngh Trung ng 8d. Hi ngh Trung ng 9Cu67: Hi ngh Trung ng 6 (11-1939) hp ti u?a. Tn Tro (Tuyn Quang)b. B im (Gia nh)p nc. nh Bng (Bc Ninh)d. Thi NguynCu 68: Qun i pht xt Nht vo xm lc nc ta thng, nm no?a. 9- 1939b. 9- 1940p nc. 3- 1941d. 2-1940Cu 69: Cuc khi ngha Bc Sn n ra ngy no?a. 22/9/1940b. 27/9/1940p nc. 23/11/1940d. 20/11/1940Cu 70: Ngy Nam K khi ngha l ngy no?a. 27-9-1940b. 23-11-1940p nc. 13-1-1941d. 10-1-1941Cu 71: Hi ngh Trung ng ln th 7 ca ng hp ti nh Bng (Bc Ninh) vo thi gian no?a. 11-1939b. 11-1940p nc. 5-1941d. 4-1941Cu 72: Mt trn Vit Nam c lp ng minh (Vit Minh) c thnh lp nm no?a. 1940b. 1941p nc. 1942d. 1943Cu 73: Bn hy cho bit tn gi ca cc t chc qun chng trong mt trn Vit Minh?a) Dn chb) Cu qucp nc) Phn d) Gii phngCu 74: Mt trn Vit Minh ra Tuyn ngn v s ra i ca Mt trn vo thi gian no?a. Thng 5-1941b. Thng 6-1941 c. Thng 10-1941p nd. Thng 11-1941Cu 75: Hi ngh no ca Ban chp hnh Trung ng ng nhn mnh gii phng dn tc l nhim v bc thit nhta) Hi ngh hp thng 10-1930b) Hi ngh hp thng 11-1939c) Hi ngh hp thng 11-1940d) Hi ngh hp thng 5-1941p nCu 76: Ln u tin Ban chp hnh Trung ng ng ch trng thnh lp chnh quyn nh nc vi hnh thc cng ho dn ch ti Hi ngh no?a) Hi ngh hp thng 10-1930b) Hi ngh hp thng 11-1939p nc) Hi ngh hp thng 11-1940d) Hi ngh hp thng 5-1941Cu 77: Ai ch tr Hi ngh Ban Chp hnh Trung ng ng thng 11/1940?a. Nguyn i Quc c. Trng Chinhp nb. Nguyn Vn C d. L Hng PhongCu 78: Hi ngh Ban Chp hnh T ng 5/1941 hp u? Do ai ch tr ?a. Cao Bng. Nguyn i Quc p n c. Bc Cn. Trng Chinhb. Cao Bng. Trng Chinh d. Tuyn Quang. Nguyn i QucCu 79: Ban chp hnh Trung ng ng xc nh chun b khi ngha v trang l nhim v trung tm ti Hi ngh no?a) Hi ngh hp thng 10-1930b) Hi ngh hp thng 11-1939c) Hi ngh hp thng 11-1940d) Hi ngh hp thng 5-1941p nCu 80: Mt trn dn tc thng nht phn ng Dng c quyt nh thnh lp ti Hi ngh no ca Ban chp hnh Trung ng ng?a) Hi ngh hp thng 10-1930b) Hi ngh hp thng 11-1939p nc) Hi ngh hp thng 11-1940d) Hi ngh hp thng 5-1941Cu 81: Ban chp hnh Trung ng ng ch trng thnh lp nc Vit Nam dn ch cng ho ti Hi ngh no?a) Hi ngh hp thng 10-1930b) Hi ngh hp thng 11-1939c) Hi ngh hp thng 11-1940d) Hi ngh hp thng 5-1941p nCu 82: Ban chp hnh Trung ng ng ch trng gii quyt vn dn tc trong khun kh tng nc ng Dng vo thi gian no?a) Thng 10-1930b) Thng 11-1939c) Thng 11-1940d) Thng 5-1941p nCu 83: Hi ngh ln th Tm ca Ban chp hnh Trung ng ng (5-1941) c ai lm Tng b th?a) Nguyn i Qucb) V Vn Tnc) Trng Chinhp nd) L DunCu 84: Mt i v trang nh c thnh lp Cao Bng gm 12 chin s c thnh lp vo thi gian no?a) u nm 1941b) Cui nm 1941p nc) u nm 1944d) Cui nm 1944Cu 85: Tng b Vit Minh ra ch th "Sa son khi ngha" vo thi gian no?a. 5-1944p nb. 3-1945c. 8-1945d. 6-1945Cu 86: Vit Nam Tuyn truyn gii phng qun c thnh lp khi no?a. 22-12-1944p nb. 19-12-1946c. 15-5-1945d. 10-5-1945Cu 87: i Vit Nam tuyn truyn gii phng qun lc u c thnh lp c bao nhiu chin s?a. 33b 34p nc. 35d. 36Cu 88: Vit Nam Gii phng qun c thnh lp vo thi gian no?a) thng 9-1940b) thng 12-1941c) thng 12-1944d) thng 5-1945p nCu 89: Ti liu no sau y c nh gi nh mt vn kin mang tnh cht cng lnh qun s u tin ca ng?a) ng cch mngb) Cch nh du kchc) Con ng gii phngd) Ch th thnh lp i Vit Nam tuyn truyn gii phng qunp nCu 90: Ch th "Nht - Php bn nhau v hnh ng ca chng ta" ra i khi no?a. 9/3/1945b. 12/3/1945p nc. 10/3/1846d. 12/3/1946Cu 50: Bn Ch th Nht, Php bn nhau v hnh ng ca chng ta phn nh ni dung ca Hi ngh no?a) Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ng hp thng 5-1941b) Hi ngh Ban Thng v Trung ng ng hp thng 2-1943c) Hi ngh Ban Thng v Trung ng ng hp thng 3-1945p nd) Hi ngh qun s cch mng Bc k hp thng 4-1945Cu 91: Hi vn ho cu quc c thnh lp vo thi gian no?a) nm 1941b) nm 1943p nc) nm 1944d) nm 1945Cu 92: Trong cao tro vn ng cu nc 1939-1945, chin khu cch mng c xy dng vng Ch Linh - ng Triu c tn l g?a) Trn Hng op nb) Hong Hoa Thmc) L Lid) Quang TrungCu 93: Chin khu Ho - Ninh - Thanh cn c tn l g?a) Trn Hng ob) Hong Hoa Thmc) L Lid) Quang Trungp nCu 94: Chin khu cch mng no c gi l t chin khua) Trn Hng op nb) Hong Hoa Thmc) L Lid) Quang TrungCu 95: Hi ngh qun s cch mng Bc K ch trng thnh lp chin khu cch mng no Nam K?a) Trng Trcb) Phan nh Phngc) Nguyn Tri Phngp nd) Hong Hoa ThmCu 96: Khu hiu no sau c nu ra trong Cao tro khng Nht cu nc?a. nh ui pht xt Nht- Phpp nb. nh ui pht xt Nhtc. Gii quyt nn id. Chng nh la trng ayCu 97: Cao tro khng Nht cu nc din ra vng rng ni v trung du Bc k vi hnh thc no l ch yu?a) khi ngha tng phnb) v trang tuyn truync) chin tranh du kch cc bp nd) u...</p>