Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar

  • Published on
    03-Jun-2018

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/13/2019 Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar</p><p> 1/52</p><p>FUNDAMENTUL DREPTULUI COMERCIAL COMUNITAR</p><p>Piatra de fundament a dreptului commercial comunitar a fost pusa odata cu Tratatul de laRoma,care a statuatPrincipalele sale principii si directii de dezvoltare.</p><p>Astfel,art.2 stipuleaza ca sarcina pentru C.E.E: promovarea unor activitati economicearmonioase si unitare in cadrul Comunitatii, prin constituirea unei piete comune si prinarmonizarea si coordonareaprogresiva si unitara a politicilor economice ale statelor member.</p><p>In continuare art. lit.c prevede ,, desfintarea restrictiilor intre statele membre, in calealibertatii de miscare a persoanelor, serviciilor si capitalului!!.</p><p>Art. lit. " prevede ,, armonizarea progresiva a legislatiilor statelor membre in vedereafunctionarii corespunzatoare a pietei comune!!.</p><p>Acest articol cuprinde caracteristicile generale care diferentiaza C.E.E de o simpla uniunevamala sau o zona de a liberului sc"imb.</p><p>LIBERTATEA DE MISCARE A PERSOANELOR,SERVICIILOR SI CAPITALULUI INCOMUNITATEA EUROPEANA</p><p>#ibertatea de miscare a persoanelor, serviciilor si capitalului in cadrul Comunitati Europeneeste reglementata de art.$2%$&amp; ale Tratului de la Roma.</p><p>#ibertatea de miscare a persoanelor si capitalului presupune si dreptul oricarui cetatean alfiecarui stat membru de a desfasura o activitate comerciala pe teritoriu oricarui statmembru, inclusiv prin infintarea unor societati comerciale sau ,, 'oint%ventures!!,filiale,sucursale , reprezentante, agentii comeciale,precum si dreptul de a lucra ca anga'at inoricare stat membru.</p><p>#ibertatea serviciilor presupune dreptul de a desfasura o activitate temporara si de a prestaservicii pe teritoriul sau de a presta servicii intr%un stat in favoarea unei firme inregistrate inalt stat membru.</p></li><li><p>8/13/2019 Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar</p><p> 2/52</p><p>Art.$2 prvevede desfintarea restrictilor in ceea ce priveste libertatea de miscare acetatenilor statelor membre in cadrul Comunitatii Europene.Art.$( alin )acorda un tratament similar firmelor si societatilor comerciale care sunt constituite,asa cumprevede art .$( alin. 2 in conformitate cu legea nationala a unui stat membru, putand aveasediul social, administratia sau principalul loc de activitate in oricare altul dintre statelemembre.*irmele si societatile comerciale,asa cum sunt definite de art.$(alin.2 include toateintreprinderile care sunt producatoare de profit.</p><p>+irectivele C.E.E in domeniul +reptului commercial comunitar sunt adoptate prin ma'oritatede voturi in Consiliul de inistri,la propunerea Comisiei Europene.</p><p>Art.&amp;- alin.) defineste ,,serviciile!! in acceptiunea Tratatului C.E.E ca find acelea ,, prestate</p><p>in vederea obtinerii unor castiguri, altele decat cele reglementate de prevederile Tratatuluireferitoare la libertatea de miscare a marfurilor,capitalului si persoanelor.</p><p>Art.&amp;- alin 2. include in termenul de ,,servicii!!, in intelesul alin.) si pe acelea cu caracterindustrial si comercial, prestate de mici mestesugari si liber%profesionisti.#ibertatea prestariiserviciilor presupune si dreptul celui ce beneficiaza de anumite servicii de a se deplasa inalt stat din cadrul C.E.E, in vederea obtinerii acelor servicii.</p><p>ingurele e/ceptii la libertatea de miscare si libertatea prestarii serviciilor se refera laactivitati care presupune/ercitiul puterii de stat,intersul public, sanatatea si siguranta nationala si ,,e/ceptiile'udiciare!! fundamentate pe interesul general, asa cum rezulta ele din 'urisprudenta CurtiiEuropene de 0usititie.</p><p>+e asemenea Tratatul prevede e/pres ca de toate libertatile mai sus mentionate nubeneficiaza Insulele Canalului aneci si Insula 1mului.*oarte interesant si important este art.)-- care stipuleaza dreptul Consiliului de inistri alC.E.E de a emite directive ,, de indrumare ! care sa ,,a'usteze!! orice prevederi cuprinse inlegislatiile statelor membre ,, de natura a afecta buna functionare a pietei comune!!, precumsi directive care sa stopeze orice actiune administrative in acest sens.</p><p>Acest gen de directive trebuie, insa adoptate in unanimitate in Consiliul de inistri al C.E.E.</p><p>Art.)-- a fost completat cu art.)-- A 3 prin actul unic European4 care prevede in plus oserie de astfel de directive care pot fi adoptate c"iar si numai cu o ma'oritate calificativa.</p></li><li><p>8/13/2019 Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar</p><p> 3/52</p><p>Potrivit art.2 $, Consiliul de inistri poate adopta acte legislative comerciale in cazurile incare in anumite acte si fapte 'uridice nu sunt reglementate in vreun fel si este nevoie acutade a legifera diverse operatiuni necesare bunei functionari a pietei comune .</p><p>Art.22- stipuleaza dreptul statelor membre de a negocia si inc"eia tratate bilaterale incadrul C.E.E,in vederea :</p><p>- recunoasterii reciproce a firmelor si societatilor comerciale ce functioneaza peteritoriul lor in vederea acordarii drepturilor ce rezulta pentru acestea din prevederileart.$(5</p><p>- pastrarii personalitati 'uridice a firmelor care isi sc"imba sediul dintr%o taracontractanta in cealalta5</p><p>- posibilitatii fuziunii intre firme constituite si inregistrate in diverse state membre C.E.E</p><p>In conte/tul acestui capitol, este interesant sa amintim cate ceva si despre asa numitele,,6orme in alb privind perfectionarea pietei intercomunitare!! norme elaborate de catreComisia Europeana,in conte/tul sesiunii Consiliului European din 2(%27 iunie )7($, lailano.</p><p>Aceste,norme reglementeaza o serie de aspecte de drept comecial comunitar,in vedereastabilirii unui cadru favorabil cooperarii intre firmele si societatile comerciale din diverselestate membre C.E.E.</p><p>Acest obiectiv, potrivit normelor sus%citate, poate fi atins prin:- atenuarea fiscalitati si perfectionarea cadrului adminstraiv in fiecare din statele</p><p>membre in vederea favorizarii competitiei economice intre diversele firme comerciale5- utilizarea fondurilor C.E.E in directia incura'arii cooperarii intre diversele firme</p><p>comerciale, prin intermediul unor programe comunitare cum ar fi:Programul trategic European pentru +ezvoltarea siCercetarea in domeniul Te"nologiei Informationale !sau Cercetarii Esentiale in domeniul Te"nologiei Informationale in Europa.- fundamentarea unui cadru legislativ adcvat5- continuarea eforturilor in vederea fundamentarii in introducerii asa numitei ,, ocietas</p><p>Europaea!!, o societate comerciala de tip comunitar, valabila si operationala in toatesectoarele membre5</p><p>- aplicarea unui tratament nedescriminatoriu tuturor comunitarilor,indifernt in ce stat 8membru C.E.E s%ar afla , in conformitate cu standartele Comunitati Europene5</p></li><li><p>8/13/2019 Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar</p><p> 4/52</p><p>- uniformizarea legilor comerciale ale tuturor statelor membre C.E.E in ceea ce privestereglementarea statutului sucursalelor si filialelor firmelor comerciale in alte statemembre , in ipoteza in care societatea mama este inregistrata intr%un stat membruC.E.E , in primul rand in ceea ce priveste contabilitatea acestora5</p><p>-</p><p>incura'area relatiilor comerciale intre firmele apatinand diverselor state din cadrulC.E.E</p><p>Comisia Europeana considera ca incura'area relatiilor comerciale intre intreprinderilemici si mi'ocii in cadrul pietei intercomunitare este cea mai potrivita strategie pentruviitorul apropiat,in perspectiva confruntarii tot mai acerbe, pe taram comercial,cu ceilaltidoi poli de putere economica mondiala: .9.A si 0aponia.</p><p> AR 16I AREA #A 6I;E#9# E9R1PEA6 A +REPT9#9IC1 ERCIA#</p><p>In ideea armonizarii si ,ulterior,a uniformizari prevederilor s de drept comercial din cadrullegislatiilor statelor membre ale C.E.E, in vedearea formarii unui drept comercial Europeanunitar,s%au utilizat trei metode:</p><p>%metoda conventiilor %metoda directivelor C.E.E3ratificate separate de catre fiecare stat membru4%metoda dispozitilor C.E.E3care nu necesita o ratificare ulterioara in fiecare din statelemembre4</p><p>In ceea ce priveste prima metoda,aceasta isi are sorgintea in art.22- al Tratului de laRoma,care prevede ca statele membre C.E.E au dreptul de a negocia si inc"eia tratatebilaterale in ceea ce priveste recunoasterea reciproca a firmelor lor comerciale5mentinereapersonalitati 'uridice a firmelor care isi sc"imba sediul dintr%o tara contractanta incealalta5posibilitatea fuziunii intre firme din state diferite.</p><p>Aceste prevederi au imbracat forma unei conventii semnate pe 27 februarie )7&amp;(,de catre</p><p>Italia,*ranta, 1landa,#u/emburg si ,alin. ,lit &lt; din Tratatul dela Roma.</p></li><li><p>8/13/2019 Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar</p><p> 5/52</p><p>Potrivit acestor prevederi,o directiva a C.E.E. devine obligatorie pentru un stat membrunumai dupa ratificarea sa de catre acesta.</p><p>Aceasta metoda asigura armonizarea dar nu si uniformizarea legislativa in cadrulC.E.E.Iata insa asa numitele ,,+irective ale armonizarii!! in domeniul dreptului comercial.</p><p>)4 +irectiva nr.) 3)(?)$)?EEC4 privind publicitatea societatilor comerciale adoptata pe7 artie )7&amp;(.</p><p>Aceasta directive stabileste un minim de informatii pe care o societate comercial trebuie sale faca publice,in momentul constituirii,prin intermediul presei si RegistruluiComertului.Reglementeaza,de asemenea,si alte probleme te"nice de drept comercial, caretrebuie sa aiba un caracter unitar la nivelul intregii Comunitati Europene3de pilda,in modulin care consiliile de administratie si adunariile generale ale societatiilor comerciale isi</p><p>asuma si indeplinesc anumite obligatii5sau conditiile de nulitate a unei societati comercialenelegal constituite4.</p><p>24 +irectiva a doua 3=2?7)?EEC4,adoptata pe ) decembrie )7=&amp;3,, T"e Capital+irective!!4.</p><p>Aceasta directiva priveste e/clusiv societatilor pe actiuni in cadrul C.E.E. copul sau deimpune un minimum de conditii de constituire a unei societati pe actiuni in cadrul statelormembre.Prevede,printre altele,mentinerea In cadrul legislatiei comerciale a fiecarui stat,aconditiei unui minimum de capital social necesar pentru constituirea unei societati peactiuni.</p><p>4 +irectiva a treia 3=(?($$ E.E.C4 adopatata pe 7 1ctombrie )7=(,cunoscuta ca,,+irectiva fuziunilor societatilor comerciale!!3T"e erger +irective4.</p><p> Aceasta directiva stabileste coordonatele unei proceduri unitare de fuziune,in primulrand,a societatilor pe actiuni,in cadrul fiecarui stat membru C.E.E.Totodata,puncteazapremisele si conditiile armonizarii prevederilor legislative in acest domeniu la nivelulsistemului de drept al fiecarui stat membru in vederea stabilirii unei proceduri standartde fuziune a societatilor pe actiuni apartinand unor state membre diferite,deci la nivelintercomunitar.</p><p> &gt;4 +irectiva a patra 3=(?&amp;&amp;-?E.E.C4, adoptata pe 2$ iulie )7=(,cunoscuta ca ,, +irectiva</p><p>bilantului contabil annual!!3T"e Annual Accounts +irective!! sau ,, T"e @alance "eet+irective!!4.</p></li><li><p>8/13/2019 Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar</p><p> 6/52</p><p> Aceasta directiva stabileste norme unitare pentru societatile comerciale,in ceea cepriveste contabilitatea,bilanturile contabile,tipurile de documente contabile ce trebuiescpublicate anual si continutul acestor documente.</p><p>$4 +irectiva a cincea 3(&gt;?$&amp;7?E.E.C4adoptata pe 2= 6oiembrie )7(&gt;, care modifica sicompleteaza +irectiva a patra3in ceea ce priveste valoriile e/primate in EC94.</p><p>&amp;4 +irectiva a sasea 3(2?(7)?E.E.C4,adoptata pe )= +ecembrie )7(2,cunoscuta ca,,+irectiva divizarii socitatilor comerciale!!3T"e Corporate plit%9p +irective4.</p><p> Aceasta directiva a fost elaborata in stransa cone/iune cu +irectiva a treia 3a fuziunilor4.</p><p>=4 +irectiva a saptea 3( ? &gt;7?E.E.C4 adoptata pe ) Iunie )7( ,cunoscuta si ca,,+irectiva bilanturilor contabile pentru grupari de societati comerciale!!3T"e ?2$(?E.E.C4,adoptata pe )- Aprilie )7(&gt;, cunoscuta ca ,,+irectivastatutului conatbilului!!3T"e Auditor +irective4.</p><p> Acesta directiva reglemteaza statutul si cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca uncontabil al unei societati comerciale.</p><p>74 +irectiva a noua 3(&amp;?&amp; $?E.E.C4, care reglementeaza intocmirea si publicareabilanturilor contabile pentru banci si alte societati comerciale.</p><p>)-4 +irectiva a zecea care reglementeaza obligatia filialelor bancilor si societatilorcomerciale,care au societatea%mama cu sediul in afara cadrului C.E.E.3e/tracomunitare4,de a%si publica anual bilantul contabil,pecum si alte documente.</p><p>))4 +irectiva a unsprezecea,cunoscuta si ca ,,+irectiva publicitatii constituirii defiliale si sucursale ale societatiilor comerciale !.</p><p> Aceasta directiva reglementeaza obligatia sucursalelor si filialelor constituite intr%un statmembru C.E.E. de catre societatilor comerciale apartinand unui alt stat membru C.E.E.de a da publicitatii o serie de documente referitoare la constituirea lor.</p></li><li><p>8/13/2019 Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar</p><p> 7/52</p><p>)24 +irectiva a doisprezecea,adoptata pe - +ecembrie )7(7,reglementeazasocietatea cu raspundere limitata cu asociat unic,in cadrul C.E.E.</p><p>+esigur mai sunt in acest moment,adoptate si alte directive C.E.E.,care,in momentullucrarii de fata,erau in stadiul de propunere.</p><p>+intre acestea,mentionam:</p><p>- o propunere de directiva suplimentara in ceea ce priveste structura%tip a unei societatipe actiuni in cadrul C.E.E.,precum si puterile si obligatiunile organismelor deconducere a societatii:</p><p>- o propunere de directiva care sa reglementeze modul de consultare si de informare aanga'atiilor unei societati comerciale,in legatura cu decizii ma'ore ce trebuiesc luate deconducerea societatii5asa%numita +irectiva ;redeling.</p><p>- o propunere de diectiva care sa reglementeze fuziunea societatilor pe actiuni la niveltranslational3directiva care ar veni astfel in completarea +irectivei a treia din )7=(4.</p><p>Cea de 8a treia metoda,utilizata in vederea armonizarii dreptului comercial la nivelulintercomunitar,este cea a dispozitiilor C.E.E. care numai necesita o ratificare ulterioara in modseparat in fiecare din statele membre,fiind de aplicatie directa.</p><p>Este interesant de semnalat faptul ca Tratatul de la Roma nu prevede e/pres emiterea dedispozitii C.E.E. in vederea armonizarii si unificarii dreptului comercial European.</p><p>Prima dispozitie C.E.E. a fost emisa pe 2$ Iulie )7($ si reglementeaza constituirea uneiasociatii pentru cooperarea economica translationala.</p><p>E/ista,de asemenea o propunere de dispozitie C.E.E. care sa reglemeteze statutul uneisocietati comerciale fara frontiere,la nivel intercomunitar,asa%numita ocietate Europeana% .Esau ,, ocietas Europae!!.Ideea nu este noua,ea a fost formulata pentru prima oara inca din</p><p>)7$7,dar se pare ca,recent,interesul constituirii unei astfel de ,,ve"icul comercial!! a fostresuscitat.</p><p>In linii mari,o societate comerciala de acest tip ar putea fi constituita prin fuziunea a doua saumai multe societati comerciale din doua sau mai multe state membre C.E.E si ar trebui sa fiereglementata in de prevederi de drept comercial european unitar,pentru anumite problemeramand insa supusa dreptului comercial national.</p></li><li><p>8/13/2019 Fundamentul Dreptului Comercial Comunitar</p><p> 8/52</p><p>E/presia ,,dreptului comercial national!!se refera la dreptul comercial al statului in care o astfelde societate a fost constituita si inregistrata.</p><p>E/ista inca pareri diverse in ceea ce priveste utilizarea si statutul unei astf...</p></li></ul>