gemiusSDK dla aplikacji mobilnych opartych na systemie iOS Modu ...

 • Published on
  11-Jan-2017

 • View
  215

 • Download
  1

Transcript

 • gemiusSDK dla aplikacji mobilnych opartych na

  systemie iOS Modu Stream

  Implementacja na potrzeby badania Gemius/PBI

  Marzec 2017

  www.pbi.org.pl www.gemius.com

  http://www.pbi.org.pl/

 • 2

  Informacje oglne gemiusSDK to biblioteka umoliwiajca atw implementacj technologii Gemius w aplikacjach

  mobilnych.

  Jednym z dostpnych w bibliotece moduw jest Stream. W celu prowadzenia pomiaru treci

  audio i wideo z uyciem tego moduu, naley zaczy bibliotek gemiusSDK. Instalacja i

  konfiguracja biblioteki zostay opisane w dokumentacji dotyczcej Audience/Prism iOS. Informacje

  w niej zawarte dotycz take pomiaru treci audio i wideo.

  Gemius oferuje to rozwizanie w celu pomiaru treci audio i wideo w aplikacjach mobilnych. Uyte

  funkcje umoliwiaj wacicielom treci uzyskanie informacji na temat wszystkich czynnoci i

  stanw zarejestrowanych w odtwarzaczu objtym badaniem.

  Na potrzeby zliczania wszystkich materiaw streamowych danego wydawcy odtwarzanych w jego

  aplikacjach mobilnych zakadane jest przez nas jedno dedykowane do tego celu konto

  gemiusPrism. W celu zaoenia takiego konta prosimy o kontakt z nami drog mailow na adres

  pl-audience@gemius.com. Na takim koncie mog by zliczane jedynie dane na temat korzystania z

  materiaw stream i to tylko w aplikacjach mobilnych. Dla playerw umieszczonych na stronach

  oraz w aplikacjach na PC s tworzone przez nas oddzielne konta gemiusPrism. gemiusPrism

  obsuguje pomiar treci definiowanych jako sesja w odtwarzaczu zawierajcym jeden lub wicej

  typw aktywnoci, w tym:

  Elementy programu

  blok reklamowy

  pre-roll

  program

  net

  blok reklamowy

  mid-roll

  program

  net

  blok reklamowy

  mid-roll

  program

  net

  blok reklamowy

  post-roll

  spot

  reklam

  owy

  spot

  reklam

  owy

  pierwsza

  cz

  spot

  reklam

  owy

  spot

  reklam

  owy

  druga

  cz

  spot

  reklam

  owy

  spot

  reklam

  owy

  trzecia

  cz

  spot

  reklam

  owy

  spot

  reklam

  owy

  Odtwarzacz jest adowany i czeka na pierwsz czynno uytkownika.

  Blok reklamowy pre-roll spoty reklamowe s emitowane, po czym wywietlona zostaje

  pierwsza cz materiau emisja pierwszej czci materiau po odtworzenia bloku

  reklamowego pre-roll i przed odtworzeniem bloku reklamowego mid-roll (lub do koca

  materiau, jeeli nie ma zaplanowanych blokw reklamowych mid-roll).

  Emisja bloku reklamowego mid-roll emisja dodatkowych spotw reklamowych, po czym

  druga cz i kolejne czci materiau s odtwarzane po kolei po wywietleniu blokw

  reklamowych mid-roll (powyszy przykad ilustruje trzy czci materiau przerywanego

  dwoma blokami reklamowymi mid-roll).

  Koniec odtwarzania materiau, po ktrym moe nastpi emisja bloku reklamowego post-

  roll.

  mailto:pl-audience@gemius.com

 • 3

  Oprcz opisanych stanw mierzona sesja moe obejmowa czynnoci uytkownika i stan

  poczenia na linii uytkownik-serwer, ktre prowadz do: buforowanie, pauza, szukanie, przejcie

  do innego punktu odtwarzania, zatrzymania materiau, zakoczenie materiau lub zamknicie

  odtwarzacza. Opcjonalnie pomiar moe rwnie zawiera informacje na temat zmian

  rozdzielczoci, jakoci i gonoci.

  Parametry okrelane w niniejszym dokumencie jako opcjonalne mog by wykorzystywane w

  analizie danych na wasne potrzeby w narzdziu gemiusPrism, nie s jednak wymagane na

  potrzeby prezentacji danych w wynikach badania Gemius/PBI.

  Zastosowanie Aby wszystkie klasy umoliwiajce prowadzenie pomiaru treci audio i wideo byy dostpne,

  naley jedynie uwzgldni w projekcie plik GemiusSDK/GemiusSDK.h. Dla kadego przykadu

  przedstawionego w niniejszym dokumencie zakada si, e biblioteka zostaa zaimportowana:

  1 #import

  Aby ustawi nazw aplikacji oraz jej wersj wykonujemy:

  1 [[GEMConfig sharedInstance] setAppInfo:@TestApp version:@1.0];

  Utworzenie obiektu do pomiaru

  W celu monitorowania informacji pochodzcych z odtwarzacza wideo, w pierwszej kolejnoci

  naley utworzy instancj obiektu GSMPlayer.

  1 GSMPlayer *player = [[GSMPlayer alloc] initWithID:playerID

  withHost:hitCollectorHost withGemiusID:gemiusID withData:playerData];

  Opis argumentw

  (NSString*)playerID

  Wymagany

  Unikalny identyfikator odtwarzacza. W

  przypadkach, gdy aplikacja zawiera wicej ni

  jeden player, parametr ten pozwala przypisa

  akcje do waciwego playera. Warto ta jest

  definiowana przez uytkownika.

 • 4

  (NSString*)hitCollectorHost

  Wymagany

  Nazwa hosta serwera Gemius; szablon:

  https://PREFIX.hit.gemius.pl; (konkretny

  PREFIX dla danego klienta lub oglny dla Polski

  czyi gapl).

  Ze wzgldu na wymagania firmy Apple http://

  nie jest ju dopuszczalne (zwracaoby to bdy)

  (NSString*)gemiusID

  Wymagany

  Identyfikator skryptu (dostarczony przez

  Gemius) przypisany do konkretnego konta

  gemiusPrism, dla ktrego pomiar z danego

  odtwarzacza wideo jest rejestrowany.

  (GSMPlayerData*)playerData

  Opcjonalny

  Instancja klasy GSMPlayerData, ktra moe

  zawiera dodatkowe parametry opisujce

  odtwarzacz wideo i jego domylne ustawienia.

  Waciwoci GSMPlayerData

  NSString *currentDomain

  Opcjonalny

  Zdefiniowana nazwa aplikacji, w ktrej

  odtwarzacz wideo ma by osadzony. Przesyany

  w przypadku osadzenia aplikacji w innej aplikacji

  - dla potrzeb syndykacji treci.

  NSNumber *volume

  Opcjonalny

  Wstpnie zdefiniowana warto procentowa

  poziomu gonoci odtwarzacza wideo (zakres

  od 0 do 100). Dla opcji Wycisz warto powinna

  wynosi -1.

  NSString *resolution

  Opcjonalny

  Wstpnie zdefiniowana rozdzielczo

  odtwarzacza wideo (np. 1024x768). Rzeczywisty

  rozmiar okna odtwarzacza (wielko domylna).

  Uwzgldnianie informacji na temat reklam i odtwarzanego materiau

  Po zaadowaniu materiau do odtworzenia jego opis powinien zosta przekazany do

  gemiusPrism. Jest to warunek konieczny, niezalenie od tego, czy emisja materiau rozpocza

  si (w wyniku dziaania uytkownika lub poprzez uruchomienie si funkcji autoodtwarzania

  (autoplay) odtwarzacz moe czeka na podjcie okrelonego dziaania przez uytkownika). Opis

  jest przekazywany poprzez wykonanie funkcji newProgram na obiekcie odtwarzacza.

  1 [player newProgram:programID withData:programData];

 • 5

  Opis argumentw

  (NSString*)programID

  Wymagany

  Unikalny identyfikator programu (max. 64 znaki

  alfanumeryczne). Parametr ten (programID)

  umoliwia rozrnianie materiaw, dlatego nie

  naley go powtarza. Warto definiowana

  przez uytkownika.

  (GSMProgramData*)programD

  ata Wymagany

  Instancja klasy GSMProgramData zawierajca

  dodatkowe parametry opisujce materia

  zaadowany do odtwarzacza wideo i jego

  ustawienia.

  Waciwoci GSMProgramData

  NSString *name

  Wymagany

  Tytu materiau (np. Forest Gump). Zaleca si,

  aby zdefiniowa ten parametr i nie polega

  wycznie na rozrnieniu na podstawie

  parametru programID.

  NSNumber *duration

  Wymagany

  Dugo programu w sekundach; warto

  cakowita (-1 dla odtworze materiaw

  transmitowanych na ywo bez moliwoci

  okrelenia harmonogramu programw w trakcie

  transmisji, np. bezporednia transmisja na ywo

  kanau TV).

  GSMProgramType

  programType Wymagany

  Typ materiau. Dozwolone wartoci:

  GSM_AUDIO, GSM_VIDEO.

  NSString *series Wymagany

  ( w przypadku. gdy wystpuje

  podzia na

  serie)

  Hierarchiczny opis serii lub innych materiaw

  nadawanych w modelu Seria/Sezon (np. Gra o

  tron/Sezon 1 lub Liga Mistrzw UEFA/Sezon

  2014-2015).

  NSString *typology

  Wymagany

  Kategoryzacja tematyczna. W przypadku

  skryptowania na potrzeby badania Gemius/PBI

  obowizuje wsplna dla caego rynku

  kategoryzacja opisana w dalszej czci

  dokumentu.

 • 6

  NSString *premiereDate Opcjonalny

  Data pierwszej publikacji programu przez klienta

  (w formacie YYYYMMDD).

  NSString

  *externalPremiereDate

  Opcjonalny

  Data pierwszej publikacji poza stron lub

  aplkacj klienta. Moe by wykorzystywany np.

  do analizy serialu TV przed premier lub do

  analizy ramowej rynku filmowego przed

  premier; pozwala okreli, po jakim czasie od

  premiery w kinie film pojawi si w Internecie (w

  formacie YYYYMMDD).

  NSString *quality

  Opcjonalny

  Wstpnie zdefiniowana (np. 480p) jako

  zaadowanego materiau. Na pniejszym etapie

  moe by dostosowywany przez uytkownika.

  NSString *resolution

  Opcjonalny

  Wstpnie zdefiniowana rozdzielczo

  zaadowanego materiau, ktra moe zmienia

  domylne lub zdefiniowane przez uytkownika

  ustawienia okna odtwarzacza wideo (np.

  1920x1080).

  NSString *volume

  Opcjonalny

  Wstpnie zdefiniowany poziom gonoci

  zaadowanego materiau, ktry moe zmienia

  domylne lub zdefiniowane przez uytkownika

  ustawienia gonoci.

  addCustomParameter:(NSStrin

  g*)key

  value:(NSString*)value

  Wymagany

  (dotyczy brandu + kat.

  funkcjonalnej

  w przypadku

  wideo)

  Dodatkowe atrybuty materiau. Jego gwne

  nazwy i wartoci s definiowane przez

  uytkownika.

  Jeeli przed emisj treci streamingowanych wywietlana jest reklama typu pre-roll, informacje o

  reklamie powinny by przekazane poprzez funkcj newAd.

  Metoda ta powinna zosta wywoana tu przed rozpoczciem odtwarzania si reklamy w

  odtwarzaczu wideo.

  1 [player newAd:adID withData:adData];

 • 7

  Opis argumentw

  (NSString*)adID Wymagany

  Unikalny identyfikator reklamy (max. 64 znaki

  alfanumeryczne).

  (GSMAdData*)adData

  Wymagany

  Instancja klasy GSMAdData zawierajca

  dodatkowe parametry opisujce reklam i jej

  ustawienia.

  Waciwoci klasy GSMAdData

  NSString *name

  Opcjonalny

  Tytu reklamy. Zaleca si, aby zdefiniowa ten

  parametr i nie polega wycznie na

  rozrnieniu na podstawie parametru adID.

  NSNumber *duration Wymagany

  Dugo reklamy w sekundach; warto

  cakowita.

  GSMAdType adType

  Opcjonalny

  Typ reklamy. Sugerowane wartoci:

  GSM_PROMO, GSM_SPOT, GSM_SPONSOR.

  NSString

  *campaignClassification Opcjonalny

  Hierarchiczna kategoryzacja kampanii, z

  uwzgldnieniem nazwy kampanii, gatunku,

  producenta (oddzielone ukonikiem).

  NSString *quality

  Opcjonalny

  Wstpnie zdefiniowana jako (np. 480p)

  zaadowanej reklamy. Na pniejszym etapie

  moe by dostosowywany przez uytkownika.

  NSString *resolution

  Opcjonalny

  Wstpnie zdefiniowana rozdzielczo

  zaadowanej reklamy (np. 1920x1080), ktra

  moe zmienia domylne lub zdefiniowane

  przez uytkownika ustawienia okna

  odtwarzacza wideo.

  NSNumber *volume

  Opcjonalny

  Wstpnie zdefiniowany poziom gonoci

  zaadowanej reklamy, ktry moe zmienia

  domylne lub zdefiniowane przez uytkownika

  ustawienia gonoci.

 • 8

  addCustomParameter:(NSStrin

  g*)key

  value:(NSString*)value

  Opcjonalny

  Dodatkowe atrybuty reklamy. Jej gwne nazwy i

  wartoci s definiowane przez uytkownika.

  Pomiar aktywnoci uytkownikw i zmian stanu odtwarzacza

  Po zdefiniowaniu obiektu odtwarzacza oraz opisaniu reklamy i materiau, informacje o aktywnoci

  uytkownikw i zmianach stanu odtwarzacza mog zacz by przekazywane. Informacje te s

  przekazywane poprzez wywoanie funkcji programEvent lub adEvent. Zainicjowanie odtwarzania

  materiau lub reklamy poprzedzone jest przesaniem informacji o zdarzeniu GSM_PLAY. Moe by

  to wynikiem zarwno ustawienia auto-play (automatyczne odtwarzanie), jak i aktywnoci

  uytkownika.

  1 [player adEvent:GSM_PLAY forProgram:programID forAd:adID atOffset:offset

  withData:eventData];

  Opis argumentw

  (NSString*)programID

  Wymagany

  Unikalny identyfikator programu (max. 64 znaki

  alfanumeryczne). Parametr ten (programID)

  umoliwia rozrnianie materiaw, dlatego nie

  naley go powtarza. Warto definiowana

  przez uytkownika.

  (NSString*)adID Wymagany

  Unikalny identyfikator (maks. 64 znaki

  alfanumeryczne) reklamy.

  (NSNumber*)offset

  Wymagany

  Przesunicie czasu odtwarzania w sekundach

  w ramach dugoci trwania materiau. Moment

  (punkt), w ktrym nastpio dane, raportowane

  zdarzenie.

  (GSMEventAdData*)eventData

  Opcjonalny

  Instancja klasy EventAdData zawierajca

  dodatkowe parametry definiujce zdarzenie

  play dla danej reklamy.

  Waciwoci klasy GSMEventAdData

  NSNumber *autoPlay Opcjonalny Informacja o trybie, w ktrym rozpoczyna si

  odtwarzanie reklamy. Dozwolone wartoci:

 • 9

  true, false.

  NSNumber *adPosition Opcjonalny

  Numer porzdkowy reklamy w bloku

  reklamowym.

  NSNumber *breakSize Opcjonalny

  Liczba reklam w bloku reklamowym, do ktrego

  wlicza si dana reklama.

  NSString *resolution

  Opcjonalny

  Rozdzielczo, na ktr odtwarzacz przeczy

  si automatycznie w momencie rozpoczcia

  odtwarzania reklamy (np. 1920x1080).

  NSNumber *volume

  Opcjonalny

  Poziom gonoci, na ktr odtwarzacz

  przeczy si automatycznie w momencie

  rozpoczcia odtwarzania reklamy.

  Metoda ta musi zosta wywoana tu przed rozpoczciem odtwarzania reklamy. Kada reklama

  musi zosta uprzednio zarejestrowana poprzez wywoanie funkcji newAd. Kada reklama w bloku

  reklamowym musi zosta zgoszona do systemu (przesana osobno poprzez wywoanie funkcji

  newAd) zanim rozpoczcie jej odtwarzania zostanie zarejestrowane (przesane poprzez wywoanie

  funkcji adEvent). W podobny sposb informacja o zdarzeniu play jest wysyana z wykorzystaniem

  funkcji programEvent.

  1 [player programEvent:GSM_PLAY forProgram:programID atOffset:offset

  withData:eventData];

  Opis argumentw

  (NSString*)programID

  Wymagany

  Unikalny identyfikator programu (max. 64 znaki

  alfanumeryczne). Parametr ten (programID)

  umoliwia rozrnianie materiaw, dlatego nie

  naley go powtarza. Warto definiowana

  przez uytkownika.

  (NSNumber*)offset

  Wymagany

  Przesunicie czasu odtwarzania w sekundach w

  ramach dugoci trwania materiau. Moment

  (punkt), w ktrym nastpio dane, raportowane

  zdarzenie.

 • 10

  (GSMEventProgramData*)even

  tData Wymagany

  Instancja klasy GSMEventProgramData

  zawierajca dodatkowe parametry definiujce

  zdarzenie play dla danego materiau.

  Waciwoci GSMEventProgramData

  NSNumber *autoPlay Wymagany

  Informacja o trybie, w ktrym materia jest

  odtwarzany. Dozwolone wartoci: true, false.

  NSNumber *partID

  Wymagany

  Numer porzdkowy czci programu (od 1 do n),

  okrelajcy jego pozycj w caoci programu.

  Jeeli konfiguracja usugi umoliwia

  odtwarzanie uytkownikowi programu od np.

  drugiej czci, liczba ta wynosi 2 jest to

  pozycja bezwzgldna wywietlanej czci

  materiau.

  NSString *resolution

  Opcjonalny

  Rozdzielczo, na ktr odtwarzacz przeczy

  si automatycznie w momencie rozpoczcia

  odtwarzania materiau (np. 1920x1080).

  NSNumber *volume

  Opcjonalny

  Poziom gonoci, na ktr odtwarzacz

  przeczy si automatycznie w momencie

  rozpoczcia odtwarzania materiau.

  Podczas emisji cakowitych elementw programu (reklam i czci materiau) ma miejsce szereg

  dziaa podejmowanych przez uytkownika i stanw dotyczcych pracy odtwarzacza.

  Zastosowanie funkcji programEvent i adEvent w obiekcie odtwarzacza pozwala je mierzy.

  Parametr GSMEventType przekazywany do tych funkcji moe mie jedn z nastpujcych

  wartoci: GSM_PLAY, GSM_PAUSE, GSM_STOP, GSM_CLOSE, GSM_BUFFER, GSM_BREAK,

  GSM_SEEK, GSM_COMPLETE, GSM_SKIP, GSM_NEXT, GSM_PREV, GSM_CHANGE_VOL,

  GSM_CHANGE_QUAL, GSM_CHANGE_RES.

  Zdarzenia pause, stop, close, buffer, break, seek, complete i skip nie wymagaj przesyania

  dodatkowych informacji, wic ostatni parametr (GSMEventAdData lub GSMEventProgramData)

  moe by pusty (zero). Zdarzenia next i prev wymagaj zdefiniowania waciwoci listID na

  obiekcie EventAdData lub EventProgramData.

  Dla zdarze change volume, quality i resolution naley zdefiniowa odpowiednio poziom gonoci,

  jako i rozdzielczo.

 • 11

  Lista zdarze (event type) moliwych do zgoszenia

  GSM_PLAY Odtwarzanie zostao zainicjowane (lub wznowione) przez uytkownika

  (poprzez wybranie przycisku lub innej interaktywnej funkcji odtwarzacza)

  lub poprzez uruchomienie si funkcji odtwarzania automatycznego (auto-

  play).

  GSM_PAUSE Uytkownik nacisn przycisk pause lub wykona akcj majc ten sam

  skutek. Zdarzenie to oznacza, e odtwarzanie materiau lub reklamy

  zostao tymczasowo wstrzymane i wskanik na pasku postpu pozostaje

  w pozycji, w ktrej nastpio zdarzenie.

  GSM_STOP Uytkownik nacisn przycisk stop lub wykona akcj majc ten sam

  skutek. Zdarzenie to oznacza, e odtwarzanie materiau lub reklamy

  zostao zatrzymane i wskanik na pasku postpu przesun si do

  pocztku materiau.

  GSM_CLOSE Zakoczenie odtwarzania materiau poprzez zamknicie aktywnego okna

  odtwarzacza przez uytkownika lub system.

  GSM_BUFFER Uytkownik nie wykona adnej akcji, ale odtwarzacz zakoczy

  odtwarzanie zaadowanego fragmentu materiau lub reklamy i prbuje

  zaadowa kolejny fragment z serwera przed wznowieniem odtwarzania.

  GSM_BREAK Uytkownik nie wykona adnej akcji, ale odtwarzacz wstrzyma

  odtwarzanie zaadowanego materiau, aby wywietli blok reklamowy, po

  wywietleniu ktrego odtwarzanie materiau zostaje wznowione (w

  przypadku reklamy post-roll odtwarzana jest nastpna cz lub program

  jest wznawiany).

  GSM_SEEK Uytkownik przeszed do przypadkowego punktu odtwarzania materiau,

  klikn na pasek postpu lub wykona akcj majc ten sam skutek,

  prbujc pomin cz materiau lub powrci do wczeniejszej czci

  materiau. Zdarzenie to oznacza rozpoczcie szukania, natomiast

  rozpoczcie odtwarzania po tym zdarzeniu, powinno zosta

  zarejestrowane zdarzeniem PLAY.

  GSM_COMPLETE Uytkownik obejrza ostatni sekund materiau lub reklama zostaa

  wyemitowana do koca.

 • 12

  GSM_SKIP Uytkownik nacisn przycisk skip lub wykona akcj majc ten sam

  skutek, w wyniku czego odtwarzanie przesuno si do kolejnej czci

  materiau lub punktu na pasku postpu (ma zastosowanie rwnie w

  przypadku reklam, w czasie odtwarzania ktrych dostpny jest przycisk

  skip).

  GSM_NEXT Uytkownik nacisn przycisk next lub wykona akcj majc ten sam

  skutek, czego wynikiem jest przejcie z aktualnie odtwarzanego

  materiau do odtwarzania nowego materiau (kolejnego na licie).

  GSM_PREV Uytkownik nacisn przycisk previous lub wykona akcj majc ten sam

  skutek, czego wynikiem jest przejcie z aktualnie odtwarzanego

  materiau do odtwarzania nowego materiau (poprzedniego na licie).

  CHANGE_QUAL Uytkownik zmieni jako treci odtwarzanych w odtwarzaczu lub

  wykona akcj majc ten sam skutek podczas emisji reklamy lub

  materiau.

  GSM_CHANGE_RES Uytkownik zmieni rozdzielczoci odtwarzacza lub wykona akcj

  majc ten sam skutek podczas emisji reklamy lub materiau.

  GSM_CHANGE_VOL Uytkownik uy suwaka zmiany gonoci, przycisku wycisz (mute) lub

  wykona akcj majca ten sam skutek podczas regulacji gonoci.

  Cykl aktywnoci

  W cyklu aktywnoci danej aplikacji istniej okolicznoci, w ktrych szczeglna ostrono jest

  konieczna, aby poprawnie zdefiniowa pomiar.

  Jedn z nich jest stan, w ktrym materia jest odtwarzany. Oznacza to, e zdarzenie play

  powinno byo zosta wywoane w obiekcie Gemius Player. W takiej sytuacji SDK wysya

  dania do serwerw Gemius raz na kilka minut.

  Po zatrzymaniu odtwarzania obiekt Gemius Player powinien zosta o tym powiadomiony

  poprzez wywoanie zdarzenia stop/close/pause/complete etc. Jest to konieczne take w

  przypadku, gdy aplikacja zostaa zatrzymana w skutek dziaania systemu (np. uruchomienie

  innej aktywnoci, poczenie przychodzce, kliknicie przycisku Home).

 • 13

  W przypadku materiaw stream nadawanych w czasie rzeczywistym (live) np. w radiach

  internetowych, kade zatrzymanie odtwarzania materiau przez uytkownika (niezalenie

  od funkcji, ktr zostao wywoane czyli tez jeeli przycisk zatrzymujcy ma znak pauzy),

  ktre nie daje moliwoci powrotu do odtwarzania w miejscu, w ktrym odtwarzanie

  zostao przerwane, powinno by traktowane jako zakoczenie odtwarzania. Wznowienie

  odtworzenia powinno w takim przypadku powinno by traktowane jako kolejne odtworzenie

  (views).

  Druga sytuacja odnosi si do stanu, w ktrym aplikacja zaczyna dziaa ponownie po tym,

  jak zostaa zatrzymana przez system (np. rozpoczyna odtwarzanie w miejscu, w ktrym

  zostao ono przerwane). W powyszych sytuacjach wane jest rwnie, aby przywrci

  obiekt Gemius Player. Klasa GSMPlayer jest zgodna z protokoem NSCoding, wic obiekt

  mona zapisa za pomoc metody encodeRestorableStateWithCoder, a przywrci za

  pomoc decodeRestorableStateWithCoder.

  Kategoryzacja materiaw i podzia na brandy

  Na potrzeby badania Gemius/PBI wszystkie materiay audio i wideo musz mie przesyane

  parametry okrelajce kategori tematyczn danego materiau. Materiay wideo dodatkowo musz

  by te kategoryzowane funkcjonalnie. Kategoryzacja odbywa si w ramach okrelonych przez

  firm Gemius kategorii - wsplnych dla caego rynku. Zasady kategoryzacji opisane s w

  zaczniku 1 do niniejszego dokumentu. Dodatkowo kady materia musi mie okrelony brand

  do ktrego ma by przypisany. Jako brand rozumiemy rozpoznawaln mark danego wydawcy.

  Kategoryzacja tematyczna (zarwno dla materiaw wideo jak i audio) jest wykonywania przez

  definiowanie wartoci dla standardowego parametru o nazwie typology). Parametr ten moe

  przyjmowa nastpujce wartoci:

  Kategoria tematyczna Warto parametru "typology"

  Biznes i ekonomia 1

  Informacje i publicystyka 2

  Kultura i rozrywka 3

  Muzyka 4

  Motoryzacja 5

  Nauka i technika 6

  Sport 7

  Styl ycia 8

  Pozostae 9

 • 14

  Kategoryzacja funkcjonalna (ma zastosowanie tylko dla materiaw wideo) jest wykonywania

  przez definiowanie wartoci dla dodatkowego parametru (jednego z CustomParameters

  definiowanego przez addCustomParameter) o nazwie KAF (skrt od kategoryzacja

  funkcjonalna) . Parametr ten moe przyjmowa nastpujce wartoci:

  Kategoria funkcjonalna (tylko

  dla materiaw wideo)

  Warto dodatkowego

  parametru "KAF"

  Filmy A

  Seriale B

  Programy C

  Pozostae D

  Reklamy nie s kategoryzowane w ramach opisanej powyej wsplnej kategoryzacji (w

  parametrach typology i KAF).

  Wydawca ma prawo dla wasnych potrzeb uywa dodatkowo innych parametrw w ramach

  CustomParameters w celu analizy danych zebranych na tej podstawie w systemie gemiusPrism,

  jednak dane te nie bd uywane przy produkcji wynikw badania Gemius/PBI.

  W wynikach badania dane stream bd grupowane za pomoc brandw dowolnie definiowanych

  przez waciciela playera / grupy playerw. Struktura danych, uwzgldniajca poziom brandu w

  drzewkach dostpnych w wynikach badania ma wyglda nastpujco:

  Drzewko tematyczne:

  --Grupa wacicielska

  ----Brand

  ------Kategorie tematyczne

  Drzewko syndykacyjne:

  --Grupa wacicielska

  ---- Brand

  ------Aplikacja (przez ktr nastpuje odtwarzanie materiau)

  Drzewko funkcjonalne wideo:

  --Grupa wacicielska

  ---- Brand

  ------Kategorie funkcjonalne wideo

 • 15

  Raportowanie brandu dla materiaw streamowych jest wykonywane przez definiowanie wartoci

  dla dodatkowego parametru (jednego z CustomParameters) o nazwie BRN (skrt od brand) .

  Parametr ten moe przyjmowa dowolne wartoci (z wyczeniem znakw specjalnych opisanych

  poniej). Warto parametru bdzie automatycznie nazw brandu prezentowan w wynikach

  badania (naley wic zwraca szczegln uwag na to aby w spjny sposb wysya informacj o

  brandach np. zawsze uywa lub nie uywa polskich znakw w nazwie brandu). Brand ma by

  przekazywany w parametrze BRN przy wywoaniu funkcji newProgram.

  Dla kadego materiau istnieje moliwo zdefiniowania maksymalnie 7 dodatkowych atrybutw

  (CustomParameters) w tym 2 s obowizkowo uywane na potrzeby badania Gemius/PBI (KAF i

  BRN). Przy konstruowaniu wszystkich parametrw dodatkowych naley przestrzega

  nastpujcych regu:

  dozwolone s wszystkie znaki, z wyjtkiem znakw specjalnych:

  \n , \t , \r , { , } , [ , ] , ( , ) , " , ' , ~ , ` , ! , @ , # , $ , % , ^ , & , * , ? , ;

  , , , : , / , | , = .

  czna liczba znakw wynosi 200,

  nazwy zaczynajce si od znaku _ nie s dozwolone (s one przeznaczone wycznie do

  uytku wewntrznego firmy Gemius),

  nazwy atrybutw zdefiniowane dla materiaw i reklam powinny si rni.

 • 16

  Zacznik 1: Zasady kategoryzacji materiaw stream Kategoryzacja materiaw audio i wideo odbywa si na podstawie opisanej poniej hierarchii

  kategoryzacji tematycznej.

  Dodatkowo materiay wideo kategoryzowane s jeszcze funkcjonalnie.

  Materiay audio i wideo ze wzgldu na tematyk dzielimy na kategorie:

  Biznes i ekonomia

  - Materiay przedstawiajce informacje ze wiata biznesu, aktualnoci gospodarcze, informacje i notowania giedowe, informacje dotyczce rnych gazi prawa.

  - Do tej podkategorii bd zaliczone rwnie programy dotyczce brany rolno spoywczej, np. Agrobiznes a take telewizje biznesowe online np. tvn24bis.pl.

  - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej kategorii umieszczane powinny by w podkategorii Pozostae.

  Informacje i publicystyka

  - Materiay o charakterze informacyjnym (oraz ich fragmenty),przedstawiajce aktualnoci z kraju (te informacje regionalne) i ze wiata.

  - Materiay ilustrujce newsy oraz wypowiedzi politykw i publicystw, konferencje prasowe i briefingi, relacje na ywo i transmisje informacyjne oraz ich fragmenty a take telewizje informacyjne online np. streaming wideo tvn24.pl.

  - Prognozy pogody oraz ich fragmenty. - Programy publicystyczne i ich fragmenty. - Programy i reportae spoeczne oraz interwencyjne np. Sprawa dla reportera i ich fragmenty. - Do tej kategorii nie s zaliczane wiadomoci sportowe ani kulturalne i rozrywkowe. - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej

  kategorii umieszczane powinny by w podkategorii Pozostae Kultura i rozrywka

  - Materiay powicone tematyce kulturalnej, m.in. teatralne przedstawienia telewizyjne, programy o literaturze i sztuce, magazyny kulturalne, informacje na temat imprez i wydarze kulturalnych oraz ich fragmenty.

  - Programy o tematyce filmowej oraz relacje z gali, premier i konkursw filmowych. - Materiay o charakterze rozrywkowym, humorystycznym, jak rwnie przedstawiajce treci

  dotyczce sztuki, literatury i oglnie pojtej kultury oraz ich fragmenty. - Programy informacyjne dotyczce jednego lub wielu obszarw tej kategorii, np. kultury czy ycia

  gwiazd. Zaliczymy tu rwnie streaming live caych programw o charakterze rozrywkowym. - Materiay z rozrywk dla dzieci: bajki, programy dla dzieci. - Filmy i seriale. - Programy typu talent show, rwnie dotyczce muzyki. - Z kategorii kultura i rozrywka wyczone s materiay o tematyce zwizanej z muzyk poniewa jest

  dla nich utworzona osobna kategoria. - Materiay dotyczce plotek i ycia gwiazd umieszczamy w kategorii Styl ycia. - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej

  kategorii umieszczane powinny by w kategorii Pozostae.

 • 17

  Muzyka - Teledyski, koncerty, w tym streaming live koncertw, informacje muzyczne, relacje z konkursw

  muzycznych, wywiady z wykonawcami oraz fragmenty takich materiaw video. - Nie zaliczymy tu programw typu talent show dotyczcych muzyki takie programy powinny si

  znale w kategorii Kultura i rozrywka. - Plotki i newsy z ycia gwiazd muzyki bd zawarte w kategorii Styl ycia. - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej

  kategorii umieszczane powinny by w podkategorii Pozostae.

  Motoryzacja - Materiay o tematyce zwizanej z uytkowaniem pojazdw: samochodw, motocykli i cignikw. - Programy o aktualnociach motoryzacyjnych, nowych modelach pojazdw, targach

  motoryzacyjnych. Testy porwnawcze modeli pojazdw. - Materiay na temat zasad ruchu drogowego. - Materiay dotyczce sportw motorowych powinny trafia do kategorii Sport. - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej

  kategorii umieszczane powinny by w podkategorii Pozostae. Nauka i technika

  - Programy edukacyjne i popularno-naukowe oraz ich fragmenty. - Materiay o tematyce dotyczcej poszczeglnych gazi nauki. - Relacje z konferencji naukowych i technologicznych. - Materiay o nowych technologiach. - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej

  kategorii umieszczane powinny by w podkategorii Pozostae. Sport

  - Materiay wideo powicone dyscyplinom sportowym (te sporty motorowe), sportowcom oraz wydarzeniom sportowym. Transmisje, skrty meczw (lub nawet wideo pojedynczych akcji) oraz spotka sportowych, Informacje sportowe, wywiady ze sportowcami.

  - Programy (i ich fragmenty) i dyskusje powicone sprawom dotyczcym sportu, np. dopingu czy obiektw sportowych.

  - Plotki i newsy z ycia gwiazd spotu bd zawarte w kategorii Styl ycia. - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej

  kategorii umieszczane powinny by w podkategorii Pozostae. Styl ycia

  - Materiay dotyczce sposobu ycia, obyczajw, spdzania czasu wolnego (dotyczce zdrowia, mody i urody, hobby, religijne, rodziny czy dotyczce relacji midzyludzkich).

  - Materiay zwizane z hobby, filmy instruktaowe typu DIY, gotowania, czy innych typw aktywnoci w wolnym czasie.

  - Materiay o charakterze poradnikowym, edukacyjnym lub pogbiajcym wiedz z powyszej tematyki.

  - Plotki i newsy z ycia gwiazd (rwnie gwiazd muzycznych i sportowych). - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej

  kategorii umieszczane powinny by w podkategorii Pozostae. Pozostae Materiay, ktrych tematyka nie pozwala zaliczy ich do adnej z powyszych kategorii. Zapowiedzi programw z innych dziedzin - majce na celu zachcenie do ich obejrzenia.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3dhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Motocyklhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85gnik

 • 18

  Dodatkow form kategoryzacji stosowan tylko w przypadku materiaw wideo jest kategoryzacja funkcjonalna. Ze wzgldu na rodzaj materiau rozrniamy nastpujce kategorie materiaw wideo: Filmy

  - Materiay wideo o dowolnej dugoci, bdce przeniesieniem scenariusza na obraz filmowy. - Zaliczymy tu rwnie filmy dokumentalne lub animowane. - W kategorii tej s umieszczane tylko cae filmy. Fragmenty filmw powinny zosta zakwalifikowane

  do kategorii pozostae. - Programy o tematyce filmowej , relacje z gali, premier i konkursw filmowych zaliczamy do

  kategorii programy. - Materiay wideo o tematyce filmowej, nie bdce samym filmem, m.in. zwiastuny filmw,

  extended preview, promo, teaser, sneak peak, wybrane lub wycite sceny, wywiady z aktorami i relacje z planu filmowego kategoryzujemy do pozostae.

  Seriale

  - Materiay wideo skadajce si z wicej ni jednego odcinka. Podobnie jak film, serial jest przeniesieniem scenariusza na obraz wideo. Jednak w odrnieniu od filmu, fabua serialu jest podzielona na wicej ni jeden osobny materia.

  - Serie dokumentalne i paradokumentalne. - Podobnie jak w przypadku filmw materiay wideo o tematyce dotyczcej seriali, nie bdce samym

  serialami, m.in. zwiastuny seriali, extended preview, promo, teaser, sneak peak, wybrane sceny , wywiady z aktorami i relacje z planu serialu kategoryzujemy do pozostae .

  Programy

  - Materiay wideo bdce zamknit caoci dotyczc konkretnej tematyki, posiadajce okrelony tytu . Nie s to tylko pojedyncze materiay wideo (np. wideo ilustrujce wiadomoci).

  - Audycje bdce staa pozycj w poszczeglnych stacjach radiowych i telewizyjnych, jak rwnie w serwisach VOD, np. Tomasz Lis.

  - Stae magazyny ekonomiczne, motoryzacyjne, sportowe, kulinarne, magazyny reporterw. - Magazyny poranne (telewizja niadaniowa). - Programy dla dzieci (ale nie seriale fabularne lub kreskwki). - Programy informacyjne (np. cae wydanie wiadomoci). - Programy popularnonaukowe, edukacyjne, religijne, muzyczne. - Programy rozrywkowe (np. talent show, teleturnieje). - Programy muzyczne (ale nie pojedyncze teledyski). - Prognozy pogody.

  Pozostae Pozostae materiay wideo, ktre nie trafiy do adnej z wyej wymienionych kategorii

Recommended

View more >