gemiusSDK dla aplikacji mobilnych opartych na systemie iOS Modu ...

  • Published on
    11-Jan-2017

  • View
    215

  • Download
    1

Transcript

gemiusSDK dla aplikacji mobilnych opartych na systemie iOS Modu Stream Implementacja na potrzeby badania Gemius/PBI Marzec 2017 www.pbi.org.pl www.gemius.com http://www.pbi.org.pl/ 2 Informacje oglne gemiusSDK to biblioteka umoliwiajca atw implementacj technologii Gemius w aplikacjach mobilnych. Jednym z dostpnych w bibliotece moduw jest Stream. W celu prowadzenia pomiaru treci audio i wideo z uyciem tego moduu, naley zaczy bibliotek gemiusSDK. Instalacja i konfiguracja biblioteki zostay opisane w dokumentacji dotyczcej Audience/Prism iOS. Informacje w niej zawarte dotycz take pomiaru treci audio i wideo. Gemius oferuje to rozwizanie w celu pomiaru treci audio i wideo w aplikacjach mobilnych. Uyte funkcje umoliwiaj wacicielom treci uzyskanie informacji na temat wszystkich czynnoci i stanw zarejestrowanych w odtwarzaczu objtym badaniem. Na potrzeby zliczania wszystkich materiaw streamowych danego wydawcy odtwarzanych w jego aplikacjach mobilnych zakadane jest przez nas jedno dedykowane do tego celu konto gemiusPrism. W celu zaoenia takiego konta prosimy o kontakt z nami drog mailow na adres pl-audience@gemius.com. Na takim koncie mog by zliczane jedynie dane na temat korzystania z materiaw stream i to tylko w aplikacjach mobilnych. Dla playerw umieszczonych na stronach oraz w aplikacjach na PC s tworzone przez nas oddzielne konta gemiusPrism. gemiusPrism obsuguje pomiar treci definiowanych jako sesja w odtwarzaczu zawierajcym jeden lub wicej typw aktywnoci, w tym: Elementy programu blok reklamowy pre-roll program net blok reklamowy mid-roll program net blok reklamowy mid-roll program net blok reklamowy post-roll spot reklamowy spot reklamowy pierwsza cz spot reklamowy spot reklamowy druga cz spot reklamowy spot reklamowy trzecia cz spot reklamowy spot reklamowy Odtwarzacz jest adowany i czeka na pierwsz czynno uytkownika. Blok reklamowy pre-roll spoty reklamowe s emitowane, po czym wywietlona zostaje pierwsza cz materiau emisja pierwszej czci materiau po odtworzenia bloku reklamowego pre-roll i przed odtworzeniem bloku reklamowego mid-roll (lub do koca materiau, jeeli nie ma zaplanowanych blokw reklamowych mid-roll). Emisja bloku reklamowego mid-roll emisja dodatkowych spotw reklamowych, po czym druga cz i kolejne czci materiau s odtwarzane po kolei po wywietleniu blokw reklamowych mid-roll (powyszy przykad ilustruje trzy czci materiau przerywanego dwoma blokami reklamowymi mid-roll). Koniec odtwarzania materiau, po ktrym moe nastpi emisja bloku reklamowego post-roll. mailto:pl-audience@gemius.com 3 Oprcz opisanych stanw mierzona sesja moe obejmowa czynnoci uytkownika i stan poczenia na linii uytkownik-serwer, ktre prowadz do: buforowanie, pauza, szukanie, przejcie do innego punktu odtwarzania, zatrzymania materiau, zakoczenie materiau lub zamknicie odtwarzacza. Opcjonalnie pomiar moe rwnie zawiera informacje na temat zmian rozdzielczoci, jakoci i gonoci. Parametry okrelane w niniejszym dokumencie jako opcjonalne mog by wykorzystywane w analizie danych na wasne potrzeby w narzdziu gemiusPrism, nie s jednak wymagane na potrzeby prezentacji danych w wynikach badania Gemius/PBI. Zastosowanie Aby wszystkie klasy umoliwiajce prowadzenie pomiaru treci audio i wideo byy dostpne, naley jedynie uwzgldni w projekcie plik GemiusSDK/GemiusSDK.h. Dla kadego przykadu przedstawionego w niniejszym dokumencie zakada si, e biblioteka zostaa zaimportowana: 1 #import Aby ustawi nazw aplikacji oraz jej wersj wykonujemy: 1 [[GEMConfig sharedInstance] setAppInfo:@TestApp version:@1.0]; Utworzenie obiektu do pomiaru W celu monitorowania informacji pochodzcych z odtwarzacza wideo, w pierwszej kolejnoci naley utworzy instancj obiektu GSMPlayer. 1 GSMPlayer *player = [[GSMPlayer alloc] initWithID:playerID withHost:hitCollectorHost withGemiusID:gemiusID withData:playerData]; Opis argumentw (NSString*)playerID Wymagany Unikalny identyfikator odtwarzacza. W przypadkach, gdy aplikacja zawiera wicej ni jeden player, parametr ten pozwala przypisa akcje do waciwego playera. Warto ta jest definiowana przez uytkownika. 4 (NSString*)hitCollectorHost Wymagany Nazwa hosta serwera Gemius; szablon: https://PREFIX.hit.gemius.pl; (konkretny PREFIX dla danego klienta lub oglny dla Polski czyi gapl). Ze wzgldu na wymagania firmy Apple http:// nie jest ju dopuszczalne (zwracaoby to bdy) (NSString*)gemiusID Wymagany Identyfikator skryptu (dostarczony przez Gemius) przypisany do konkretnego konta gemiusPrism, dla ktrego pomiar z danego odtwarzacza wideo jest rejestrowany. (GSMPlayerData*)playerData Opcjonalny Instancja klasy GSMPlayerData, ktra moe zawiera dodatkowe parametry opisujce odtwarzacz wideo i jego domylne ustawienia. Waciwoci GSMPlayerData NSString *currentDomain Opcjonalny Zdefiniowana nazwa aplikacji, w ktrej odtwarzacz wideo ma by osadzony. Przesyany w przypadku osadzenia aplikacji w innej aplikacji - dla potrzeb syndykacji treci. NSNumber *volume Opcjonalny Wstpnie zdefiniowana warto procentowa poziomu gonoci odtwarzacza wideo (zakres od 0 do 100). Dla opcji Wycisz warto powinna wynosi -1. NSString *resolution Opcjonalny Wstpnie zdefiniowana rozdzielczo odtwarzacza wideo (np. 1024x768). Rzeczywisty rozmiar okna odtwarzacza (wielko domylna). Uwzgldnianie informacji na temat reklam i odtwarzanego materiau Po zaadowaniu materiau do odtworzenia jego opis powinien zosta przekazany do gemiusPrism. Jest to warunek konieczny, niezalenie od tego, czy emisja materiau rozpocza si (w wyniku dziaania uytkownika lub poprzez uruchomienie si funkcji autoodtwarzania (autoplay) odtwarzacz moe czeka na podjcie okrelonego dziaania przez uytkownika). Opis jest przekazywany poprzez wykonanie funkcji newProgram na obiekcie odtwarzacza. 1 [player newProgram:programID withData:programData]; 5 Opis argumentw (NSString*)programID Wymagany Unikalny identyfikator programu (max. 64 znaki alfanumeryczne). Parametr ten (programID) umoliwia rozrnianie materiaw, dlatego nie naley go powtarza. Warto definiowana przez uytkownika. (GSMProgramData*)programData Wymagany Instancja klasy GSMProgramData zawierajca dodatkowe parametry opisujce materia zaadowany do odtwarzacza wideo i jego ustawienia. Waciwoci GSMProgramData NSString *name Wymagany Tytu materiau (np. Forest Gump). Zaleca si, aby zdefiniowa ten parametr i nie polega wycznie na rozrnieniu na podstawie parametru programID. NSNumber *duration Wymagany Dugo programu w sekundach; warto cakowita (-1 dla odtworze materiaw transmitowanych na ywo bez moliwoci okrelenia harmonogramu programw w trakcie transmisji, np. bezporednia transmisja na ywo kanau TV). GSMProgramType programType Wymagany Typ materiau. Dozwolone wartoci: GSM_AUDIO, GSM_VIDEO. NSString *series Wymagany ( w przypadku. gdy wystpuje podzia na serie) Hierarchiczny opis serii lub innych materiaw nadawanych w modelu Seria/Sezon (np. Gra o tron/Sezon 1 lub Liga Mistrzw UEFA/Sezon 2014-2015). NSString *typology Wymagany Kategoryzacja tematyczna. W przypadku skryptowania na potrzeby badania Gemius/PBI obowizuje wsplna dla caego rynku kategoryzacja opisana w dalszej czci dokumentu. 6 NSString *premiereDate Opcjonalny Data pierwszej publikacji programu przez klienta (w formacie YYYYMMDD). NSString *externalPremiereDate Opcjonalny Data pierwszej publikacji poza stron lub aplkacj klienta. Moe by wykorzystywany np. do analizy serialu TV przed premier lub do analizy ramowej rynku filmowego przed premier; pozwala okreli, po jakim czasie od premiery w kinie film pojawi si w Internecie (w formacie YYYYMMDD). NSString *quality Opcjonalny Wstpnie zdefiniowana (np. 480p) jako zaadowanego materiau. Na pniejszym etapie moe by dostosowywany przez uytkownika. NSString *resolution Opcjonalny Wstpnie zdefiniowana rozdzielczo zaadowanego materiau, ktra moe zmienia domylne lub zdefiniowane przez uytkownika ustawienia okna odtwarzacza wideo (np. 1920x1080). NSString *volume Opcjonalny Wstpnie zdefiniowany poziom gonoci zaadowanego materiau, ktry moe zmienia domylne lub zdefiniowane przez uytkownika ustawienia gonoci. addCustomParameter:(NSString*)key value:(NSString*)value Wymagany (dotyczy brandu + kat. funkcjonalnej w przypadku wideo) Dodatkowe atrybuty materiau. Jego gwne nazwy i wartoci s definiowane przez uytkownika. Jeeli przed emisj treci streamingowanych wywietlana jest reklama typu pre-roll, informacje o reklamie powinny by przekazane poprzez funkcj newAd. Metoda ta powinna zosta wywoana tu przed rozpoczciem odtwarzania si reklamy w odtwarzaczu wideo. 1 [player newAd:adID withData:adData]; 7 Opis argumentw (NSString*)adID Wymagany Unikalny identyfikator reklamy (max. 64 znaki alfanumeryczne). (GSMAdData*)adData Wymagany Instancja klasy GSMAdData zawierajca dodatkowe parametry opisujce reklam i jej ustawienia. Waciwoci klasy GSMAdData NSString *name Opcjonalny Tytu reklamy. Zaleca si, aby zdefiniowa ten parametr i nie polega wycznie na rozrnieniu na podstawie parametru adID. NSNumber *duration Wymagany Dugo reklamy w sekundach; warto cakowita. GSMAdType adType Opcjonalny Typ reklamy. Sugerowane wartoci: GSM_PROMO, GSM_SPOT, GSM_SPONSOR. NSString *campaignClassification Opcjonalny Hierarchiczna kategoryzacja kampanii, z uwzgldnieniem nazwy kampanii, gatunku, producenta (oddzielone ukonikiem). NSString *quality Opcjonalny Wstpnie zdefiniowana jako (np. 480p) zaadowanej reklamy. Na pniejszym etapie moe by dostosowywany przez uytkownika. NSString *resolution Opcjonalny Wstpnie zdefiniowana rozdzielczo zaadowanej reklamy (np. 1920x1080), ktra moe zmienia domylne lub zdefiniowane przez uytkownika ustawienia okna odtwarzacza wideo. NSNumber *volume Opcjonalny Wstpnie zdefiniowany poziom gonoci zaadowanej reklamy, ktry moe zmienia domylne lub zdefiniowane przez uytkownika ustawienia gonoci. 8 addCustomParameter:(NSString*)key value:(NSString*)value Opcjonalny Dodatkowe atrybuty reklamy. Jej gwne nazwy i wartoci s definiowane przez uytkownika. Pomiar aktywnoci uytkownikw i zmian stanu odtwarzacza Po zdefiniowaniu obiektu odtwarzacza oraz opisaniu reklamy i materiau, informacje o aktywnoci uytkownikw i zmianach stanu odtwarzacza mog zacz by przekazywane. Informacje te s przekazywane poprzez wywoanie funkcji programEvent lub adEvent. Zainicjowanie odtwarzania materiau lub reklamy poprzedzone jest przesaniem informacji o zdarzeniu GSM_PLAY. Moe by to wynikiem zarwno ustawienia auto-play (automatyczne odtwarzanie), jak i aktywnoci uytkownika. 1 [player adEvent:GSM_PLAY forProgram:programID forAd:adID atOffset:offset withData:eventData]; Opis argumentw (NSString*)programID Wymagany Unikalny identyfikator programu (max. 64 znaki alfanumeryczne). Parametr ten (programID) umoliwia rozrnianie materiaw, dlatego nie naley go powtarza. Warto definiowana przez uytkownika. (NSString*)adID Wymagany Unikalny identyfikator (maks. 64 znaki alfanumeryczne) reklamy. (NSNumber*)offset Wymagany Przesunicie czasu odtwarzania w sekundach w ramach dugoci trwania materiau. Moment (punkt), w ktrym nastpio dane, raportowane zdarzenie. (GSMEventAdData*)eventData Opcjonalny Instancja klasy EventAdData zawierajca dodatkowe parametry definiujce zdarzenie play dla danej reklamy. Waciwoci klasy GSMEventAdData NSNumber *autoPlay Opcjonalny Informacja o trybie, w ktrym rozpoczyna si odtwarzanie reklamy. Dozwolone wartoci: 9 true, false. NSNumber *adPosition Opcjonalny Numer porzdkowy reklamy w bloku reklamowym. NSNumber *breakSize Opcjonalny Liczba reklam w bloku reklamowym, do ktrego wlicza si dana reklama. NSString *resolution Opcjonalny Rozdzielczo, na ktr odtwarzacz przeczy si automatycznie w momencie rozpoczcia odtwarzania reklamy (np. 1920x1080). NSNumber *volume Opcjonalny Poziom gonoci, na ktr odtwarzacz przeczy si automatycznie w momencie rozpoczcia odtwarzania reklamy. Metoda ta musi zosta wywoana tu przed rozpoczciem odtwarzania reklamy. Kada reklama musi zosta uprzednio zarejestrowana poprzez wywoanie funkcji newAd. Kada reklama w bloku reklamowym musi zosta zgoszona do systemu (przesana osobno poprzez wywoanie funkcji newAd) zanim rozpoczcie jej odtwarzania zostanie zarejestrowane (przesane poprzez wywoanie funkcji adEvent). W podobny sposb informacja o zdarzeniu play jest wysyana z wykorzystaniem funkcji programEvent. 1 [player programEvent:GSM_PLAY forProgram:programID atOffset:offset withData:eventData]; Opis argumentw (NSString*)programID Wymagany Unikalny identyfikator programu (max. 64 znaki alfanumeryczne). Parametr ten (programID) umoliwia rozrnianie materiaw, dlatego nie naley go powtarza. Warto definiowana przez uytkownika. (NSNumber*)offset Wymagany Przesunicie czasu odtwarzania w sekundach w ramach dugoci trwania materiau. Moment (punkt), w ktrym nastpio dane, raportowane zdarzenie. 10 (GSMEventProgramData*)eventData Wymagany Instancja klasy GSMEventProgramData zawierajca dodatkowe parametry definiujce zdarzenie play dla danego materiau. Waciwoci GSMEventProgramData NSNumber *autoPlay Wymagany Informacja o trybie, w ktrym materia jest odtwarzany. Dozwolone wartoci: true, false. NSNumber *partID Wymagany Numer porzdkowy czci programu (od 1 do n), okrelajcy jego pozycj w caoci programu. Jeeli konfiguracja usugi umoliwia odtwarzanie uytkownikowi programu od np. drugiej czci, liczba ta wynosi 2 jest to pozycja bezwzgldna wywietlanej czci materiau. NSString *resolution Opcjonalny Rozdzielczo, na ktr odtwarzacz przeczy si automatycznie w momencie rozpoczcia odtwarzania materiau (np. 1920x1080). NSNumber *volume Opcjonalny Poziom gonoci, na ktr odtwarzacz przeczy si automatycznie w momencie rozpoczcia odtwarzania materiau. Podczas emisji cakowitych elementw programu (reklam i czci materiau) ma miejsce szereg dziaa podejmowanych przez uytkownika i stanw dotyczcych pracy odtwarzacza. Zastosowanie funkcji programEvent i adEvent w obiekcie odtwarzacza pozwala je mierzy. Parametr GSMEventType przekazywany do tych funkcji moe mie jedn z nastpujcych wartoci: GSM_PLAY, GSM_PAUSE, GSM_STOP, GSM_CLOSE, GSM_BUFFER, GSM_BREAK, GSM_SEEK, GSM_COMPLETE, GSM_SKIP, GSM_NEXT, GSM_PREV, GSM_CHANGE_VOL, GSM_CHANGE_QUAL, GSM_CHANGE_RES. Zdarzenia pause, stop, close, buffer, break, seek, complete i skip nie wymagaj przesyania dodatkowych informacji, wic ostatni parametr (GSMEventAdData lub GSMEventProgramData) moe by pusty (zero). Zdarzenia next i prev wymagaj zdefiniowania waciwoci listID na obiekcie EventAdData lub EventProgramData. Dla zdarze change volume, quality i resolution naley zdefiniowa odpowiednio poziom gonoci, jako i rozdzielczo. 11 Lista zdarze (event type) moliwych do zgoszenia GSM_PLAY Odtwarzanie zostao zainicjowane (lub wznowione) przez uytkownika (poprzez wybranie przycisku lub innej interaktywnej funkcji odtwarzacza) lub poprzez uruchomienie si funkcji odtwarzania automatycznego (auto-play). GSM_PAUSE Uytkownik nacisn przycisk pause lub wykona akcj majc ten sam skutek. Zdarzenie to oznacza, e odtwarzanie materiau lub reklamy zostao tymczasowo wstrzymane i wskanik na pasku postpu pozostaje w pozycji, w ktrej nastpio zdarzenie. GSM_STOP Uytkownik nacisn przycisk stop lub wykona akcj majc ten sam skutek. Zdarzenie to oznacza, e odtwarzanie materiau lub reklamy zostao zatrzymane i wskanik na pasku postpu przesun si do pocztku materiau. GSM_CLOSE Zakoczenie odtwarzania materiau poprzez zamknicie aktywnego okna odtwarzacza przez uytkownika lub system. GSM_BUFFER Uytkownik nie wykona adnej akcji, ale odtwarzacz zakoczy odtwarzanie zaadowanego fragmentu materiau lub reklamy i prbuje zaadowa kolejny fragment z serwera przed wznowieniem odtwarzania. GSM_BREAK Uytkownik nie wykona adnej akcji, ale odtwarzacz wstrzyma odtwarzanie zaadowanego materiau, aby wywietli blok reklamowy, po wywietleniu ktrego odtwarzanie materiau zostaje wznowione (w przypadku reklamy post-roll odtwarzana jest nastpna cz lub program jest wznawiany). GSM_SEEK Uytkownik przeszed do przypadkowego punktu odtwarzania materiau, klikn na pasek postpu lub wykona akcj majc ten sam skutek, prbujc pomin cz materiau lub powrci do wczeniejszej czci materiau. Zdarzenie to oznacza rozpoczcie szukania, natomiast rozpoczcie odtwarzania po tym zdarzeniu, powinno zosta zarejestrowane zdarzeniem PLAY. GSM_COMPLETE Uytkownik obejrza ostatni sekund materiau lub reklama zostaa wyemitowana do koca. 12 GSM_SKIP Uytkownik nacisn przycisk skip lub wykona akcj majc ten sam skutek, w wyniku czego odtwarzanie przesuno si do kolejnej czci materiau lub punktu na pasku postpu (ma zastosowanie rwnie w przypadku reklam, w czasie odtwarzania ktrych dostpny jest przycisk skip). GSM_NEXT Uytkownik nacisn przycisk next lub wykona akcj majc ten sam skutek, czego wynikiem jest przejcie z aktualnie odtwarzanego materiau do odtwarzania nowego materiau (kolejnego na licie). GSM_PREV Uytkownik nacisn przycisk previous lub wykona akcj majc ten sam skutek, czego wynikiem jest przejcie z aktualnie odtwarzanego materiau do odtwarzania nowego materiau (poprzedniego na licie). CHANGE_QUAL Uytkownik zmieni jako treci odtwarzanych w odtwarzaczu lub wykona akcj majc ten sam skutek podczas emisji reklamy lub materiau. GSM_CHANGE_RES Uytkownik zmieni rozdzielczoci odtwarzacza lub wykona akcj majc ten sam skutek podczas emisji reklamy lub materiau. GSM_CHANGE_VOL Uytkownik uy suwaka zmiany gonoci, przycisku wycisz (mute) lub wykona akcj majca ten sam skutek podczas regulacji gonoci. Cykl aktywnoci W cyklu aktywnoci danej aplikacji istniej okolicznoci, w ktrych szczeglna ostrono jest konieczna, aby poprawnie zdefiniowa pomiar. Jedn z nich jest stan, w ktrym materia jest odtwarzany. Oznacza to, e zdarzenie play powinno byo zosta wywoane w obiekcie Gemius Player. W takiej sytuacji SDK wysya dania do serwerw Gemius raz na kilka minut. Po zatrzymaniu odtwarzania obiekt Gemius Player powinien zosta o tym powiadomiony poprzez wywoanie zdarzenia stop/close/pause/complete etc. Jest to konieczne take w przypadku, gdy aplikacja zostaa zatrzymana w skutek dziaania systemu (np. uruchomienie innej aktywnoci, poczenie przychodzce, kliknicie przycisku Home). 13 W przypadku materiaw stream nadawanych w czasie rzeczywistym (live) np. w radiach internetowych, kade zatrzymanie odtwarzania materiau przez uytkownika (niezalenie od funkcji, ktr zostao wywoane czyli tez jeeli przycisk zatrzymujcy ma znak pauzy), ktre nie daje moliwoci powrotu do odtwarzania w miejscu, w ktrym odtwarzanie zostao przerwane, powinno by traktowane jako zakoczenie odtwarzania. Wznowienie odtworzenia powinno w takim przypadku powinno by traktowane jako kolejne odtworzenie (views). Druga sytuacja odnosi si do stanu, w ktrym aplikacja zaczyna dziaa ponownie po tym, jak zostaa zatrzymana przez system (np. rozpoczyna odtwarzanie w miejscu, w ktrym zostao ono przerwane). W powyszych sytuacjach wane jest rwnie, aby przywrci obiekt Gemius Player. Klasa GSMPlayer jest zgodna z protokoem NSCoding, wic obiekt mona zapisa za pomoc metody encodeRestorableStateWithCoder, a przywrci za pomoc decodeRestorableStateWithCoder. Kategoryzacja materiaw i podzia na brandy Na potrzeby badania Gemius/PBI wszystkie materiay audio i wideo musz mie przesyane parametry okrelajce kategori tematyczn danego materiau. Materiay wideo dodatkowo musz by te kategoryzowane funkcjonalnie. Kategoryzacja odbywa si w ramach okrelonych przez firm Gemius kategorii - wsplnych dla caego rynku. Zasady kategoryzacji opisane s w zaczniku 1 do niniejszego dokumentu. Dodatkowo kady materia musi mie okrelony brand do ktrego ma by przypisany. Jako brand rozumiemy rozpoznawaln mark danego wydawcy. Kategoryzacja tematyczna (zarwno dla materiaw wideo jak i audio) jest wykonywania przez definiowanie wartoci dla standardowego parametru o nazwie typology). Parametr ten moe przyjmowa nastpujce wartoci: Kategoria tematyczna Warto parametru "typology" Biznes i ekonomia 1 Informacje i publicystyka 2 Kultura i rozrywka 3 Muzyka 4 Motoryzacja 5 Nauka i technika 6 Sport 7 Styl ycia 8 Pozostae 9 14 Kategoryzacja funkcjonalna (ma zastosowanie tylko dla materiaw wideo) jest wykonywania przez definiowanie wartoci dla dodatkowego parametru (jednego z CustomParameters definiowanego przez addCustomParameter) o nazwie KAF (skrt od kategoryzacja funkcjonalna) . Parametr ten moe przyjmowa nastpujce wartoci: Kategoria funkcjonalna (tylko dla materiaw wideo) Warto dodatkowego parametru "KAF" Filmy A Seriale B Programy C Pozostae D Reklamy nie s kategoryzowane w ramach opisanej powyej wsplnej kategoryzacji (w parametrach typology i KAF). Wydawca ma prawo dla wasnych potrzeb uywa dodatkowo innych parametrw w ramach CustomParameters w celu analizy danych zebranych na tej podstawie w systemie gemiusPrism, jednak dane te nie bd uywane przy produkcji wynikw badania Gemius/PBI. W wynikach badania dane stream bd grupowane za pomoc brandw dowolnie definiowanych przez waciciela playera / grupy playerw. Struktura danych, uwzgldniajca poziom brandu w drzewkach dostpnych w wynikach badania ma wyglda nastpujco: Drzewko tematyczne: --Grupa wacicielska ----Brand ------Kategorie tematyczne Drzewko syndykacyjne: --Grupa wacicielska ---- Brand ------Aplikacja (przez ktr nastpuje odtwarzanie materiau) Drzewko funkcjonalne wideo: --Grupa wacicielska ---- Brand ------Kategorie funkcjonalne wideo 15 Raportowanie brandu dla materiaw streamowych jest wykonywane przez definiowanie wartoci dla dodatkowego parametru (jednego z CustomParameters) o nazwie BRN (skrt od brand) . Parametr ten moe przyjmowa dowolne wartoci (z wyczeniem znakw specjalnych opisanych poniej). Warto parametru bdzie automatycznie nazw brandu prezentowan w wynikach badania (naley wic zwraca szczegln uwag na to aby w spjny sposb wysya informacj o brandach np. zawsze uywa lub nie uywa polskich znakw w nazwie brandu). Brand ma by przekazywany w parametrze BRN przy wywoaniu funkcji newProgram. Dla kadego materiau istnieje moliwo zdefiniowania maksymalnie 7 dodatkowych atrybutw (CustomParameters) w tym 2 s obowizkowo uywane na potrzeby badania Gemius/PBI (KAF i BRN). Przy konstruowaniu wszystkich parametrw dodatkowych naley przestrzega nastpujcych regu: dozwolone s wszystkie znaki, z wyjtkiem znakw specjalnych: \n , \t , \r , { , } , [ , ] , ( , ) , " , ' , ~ , ` , ! , @ , # , $ , % , ^ , & , * , ? , ; , , , : , / , | , = . czna liczba znakw wynosi 200, nazwy zaczynajce si od znaku _ nie s dozwolone (s one przeznaczone wycznie do uytku wewntrznego firmy Gemius), nazwy atrybutw zdefiniowane dla materiaw i reklam powinny si rni. 16 Zacznik 1: Zasady kategoryzacji materiaw stream Kategoryzacja materiaw audio i wideo odbywa si na podstawie opisanej poniej hierarchii kategoryzacji tematycznej. Dodatkowo materiay wideo kategoryzowane s jeszcze funkcjonalnie. Materiay audio i wideo ze wzgldu na tematyk dzielimy na kategorie: Biznes i ekonomia - Materiay przedstawiajce informacje ze wiata biznesu, aktualnoci gospodarcze, informacje i notowania giedowe, informacje dotyczce rnych gazi prawa. - Do tej podkategorii bd zaliczone rwnie programy dotyczce brany rolno spoywczej, np. Agrobiznes a take telewizje biznesowe online np. tvn24bis.pl. - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej kategorii umieszczane powinny by w podkategorii Pozostae. Informacje i publicystyka - Materiay o charakterze informacyjnym (oraz ich fragmenty),przedstawiajce aktualnoci z kraju (te informacje regionalne) i ze wiata. - Materiay ilustrujce newsy oraz wypowiedzi politykw i publicystw, konferencje prasowe i briefingi, relacje na ywo i transmisje informacyjne oraz ich fragmenty a take telewizje informacyjne online np. streaming wideo tvn24.pl. - Prognozy pogody oraz ich fragmenty. - Programy publicystyczne i ich fragmenty. - Programy i reportae spoeczne oraz interwencyjne np. Sprawa dla reportera i ich fragmenty. - Do tej kategorii nie s zaliczane wiadomoci sportowe ani kulturalne i rozrywkowe. - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej kategorii umieszczane powinny by w podkategorii Pozostae Kultura i rozrywka - Materiay powicone tematyce kulturalnej, m.in. teatralne przedstawienia telewizyjne, programy o literaturze i sztuce, magazyny kulturalne, informacje na temat imprez i wydarze kulturalnych oraz ich fragmenty. - Programy o tematyce filmowej oraz relacje z gali, premier i konkursw filmowych. - Materiay o charakterze rozrywkowym, humorystycznym, jak rwnie przedstawiajce treci dotyczce sztuki, literatury i oglnie pojtej kultury oraz ich fragmenty. - Programy informacyjne dotyczce jednego lub wielu obszarw tej kategorii, np. kultury czy ycia gwiazd. Zaliczymy tu rwnie streaming live caych programw o charakterze rozrywkowym. - Materiay z rozrywk dla dzieci: bajki, programy dla dzieci. - Filmy i seriale. - Programy typu talent show, rwnie dotyczce muzyki. - Z kategorii kultura i rozrywka wyczone s materiay o tematyce zwizanej z muzyk poniewa jest dla nich utworzona osobna kategoria. - Materiay dotyczce plotek i ycia gwiazd umieszczamy w kategorii Styl ycia. - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej kategorii umieszczane powinny by w kategorii Pozostae. 17 Muzyka - Teledyski, koncerty, w tym streaming live koncertw, informacje muzyczne, relacje z konkursw muzycznych, wywiady z wykonawcami oraz fragmenty takich materiaw video. - Nie zaliczymy tu programw typu talent show dotyczcych muzyki takie programy powinny si znale w kategorii Kultura i rozrywka. - Plotki i newsy z ycia gwiazd muzyki bd zawarte w kategorii Styl ycia. - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej kategorii umieszczane powinny by w podkategorii Pozostae. Motoryzacja - Materiay o tematyce zwizanej z uytkowaniem pojazdw: samochodw, motocykli i cignikw. - Programy o aktualnociach motoryzacyjnych, nowych modelach pojazdw, targach motoryzacyjnych. Testy porwnawcze modeli pojazdw. - Materiay na temat zasad ruchu drogowego. - Materiay dotyczce sportw motorowych powinny trafia do kategorii Sport. - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej kategorii umieszczane powinny by w podkategorii Pozostae. Nauka i technika - Programy edukacyjne i popularno-naukowe oraz ich fragmenty. - Materiay o tematyce dotyczcej poszczeglnych gazi nauki. - Relacje z konferencji naukowych i technologicznych. - Materiay o nowych technologiach. - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej kategorii umieszczane powinny by w podkategorii Pozostae. Sport - Materiay wideo powicone dyscyplinom sportowym (te sporty motorowe), sportowcom oraz wydarzeniom sportowym. Transmisje, skrty meczw (lub nawet wideo pojedynczych akcji) oraz spotka sportowych, Informacje sportowe, wywiady ze sportowcami. - Programy (i ich fragmenty) i dyskusje powicone sprawom dotyczcym sportu, np. dopingu czy obiektw sportowych. - Plotki i newsy z ycia gwiazd spotu bd zawarte w kategorii Styl ycia. - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej kategorii umieszczane powinny by w podkategorii Pozostae. Styl ycia - Materiay dotyczce sposobu ycia, obyczajw, spdzania czasu wolnego (dotyczce zdrowia, mody i urody, hobby, religijne, rodziny czy dotyczce relacji midzyludzkich). - Materiay zwizane z hobby, filmy instruktaowe typu DIY, gotowania, czy innych typw aktywnoci w wolnym czasie. - Materiay o charakterze poradnikowym, edukacyjnym lub pogbiajcym wiedz z powyszej tematyki. - Plotki i newsy z ycia gwiazd (rwnie gwiazd muzycznych i sportowych). - Zapowiedzi poszczeglnych programw majce na celu zachcenie do obejrzenia programw z tej kategorii umieszczane powinny by w podkategorii Pozostae. Pozostae Materiay, ktrych tematyka nie pozwala zaliczy ich do adnej z powyszych kategorii. Zapowiedzi programw z innych dziedzin - majce na celu zachcenie do ich obejrzenia. https://pl.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3dhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Motocyklhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85gnik 18 Dodatkow form kategoryzacji stosowan tylko w przypadku materiaw wideo jest kategoryzacja funkcjonalna. Ze wzgldu na rodzaj materiau rozrniamy nastpujce kategorie materiaw wideo: Filmy - Materiay wideo o dowolnej dugoci, bdce przeniesieniem scenariusza na obraz filmowy. - Zaliczymy tu rwnie filmy dokumentalne lub animowane. - W kategorii tej s umieszczane tylko cae filmy. Fragmenty filmw powinny zosta zakwalifikowane do kategorii pozostae. - Programy o tematyce filmowej , relacje z gali, premier i konkursw filmowych zaliczamy do kategorii programy. - Materiay wideo o tematyce filmowej, nie bdce samym filmem, m.in. zwiastuny filmw, extended preview, promo, teaser, sneak peak, wybrane lub wycite sceny, wywiady z aktorami i relacje z planu filmowego kategoryzujemy do pozostae. Seriale - Materiay wideo skadajce si z wicej ni jednego odcinka. Podobnie jak film, serial jest przeniesieniem scenariusza na obraz wideo. Jednak w odrnieniu od filmu, fabua serialu jest podzielona na wicej ni jeden osobny materia. - Serie dokumentalne i paradokumentalne. - Podobnie jak w przypadku filmw materiay wideo o tematyce dotyczcej seriali, nie bdce samym serialami, m.in. zwiastuny seriali, extended preview, promo, teaser, sneak peak, wybrane sceny , wywiady z aktorami i relacje z planu serialu kategoryzujemy do pozostae . Programy - Materiay wideo bdce zamknit caoci dotyczc konkretnej tematyki, posiadajce okrelony tytu . Nie s to tylko pojedyncze materiay wideo (np. wideo ilustrujce wiadomoci). - Audycje bdce staa pozycj w poszczeglnych stacjach radiowych i telewizyjnych, jak rwnie w serwisach VOD, np. Tomasz Lis. - Stae magazyny ekonomiczne, motoryzacyjne, sportowe, kulinarne, magazyny reporterw. - Magazyny poranne (telewizja niadaniowa). - Programy dla dzieci (ale nie seriale fabularne lub kreskwki). - Programy informacyjne (np. cae wydanie wiadomoci). - Programy popularnonaukowe, edukacyjne, religijne, muzyczne. - Programy rozrywkowe (np. talent show, teleturnieje). - Programy muzyczne (ale nie pojedyncze teledyski). - Prognozy pogody. Pozostae Pozostae materiay wideo, ktre nie trafiy do adnej z wyej wymienionych kategorii

Recommended

View more >