Gerak Mahir 1 Ting 4 2015

  • Published on
    07-Feb-2016

  • View
    18

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SAPS 1

Transcript

<p>GERAK MAHIR 1FIZIK TINGKATAN 4</p> <p>1.Manakah antara yang berikut adalah unit bagi kuantiti asas?</p> <p>AJouleBMinuteCNewtonDAmpere</p> <p>2.Kuantiti fizik yang manakah mempunyai unit SI yang betul? </p> <p>Kuantiti Unit S.I </p> <p>AArus mA</p> <p>BMasa s</p> <p>CLuas cm2</p> <p>DIsipadu m3</p> <p>3. Antara kuantiti fizik berikut, yang manakah bukan kuantiti asas ?</p> <p>ABerat BMasaCSuhuDArus elektrik</p> <p>4.Kumpulan manakah mengandungi kuantiti skalar sahaja?</p> <p>LajuBeratMasaIsipadu JarakKerjaJisimMasaAB</p> <p>SesaranLuasKetumpatanTenagaDayaMomentumHalajuBeratCD</p> <p>5.Manakah antara berikut menunjukkan hubungan antara kuantiti asas untuk ketumpatan?</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>6.Daya,F, yang bertindak antara dua cas elektrik,dan , diberi oleh persamaan</p> <p>Unit SI bagi k ialah</p> <p>A N C2B N C2 C kg A2D kg A27.Manakah alat pengukuran berikut yang paling peka?</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>8.Rajah berikut menunjukkan satu lubang pada bongkah kayu.</p> <p>Bongkah kayu</p> <p>Lubang</p> <p>Alat pengukur berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk mengukur diameter dan kedalaman lubang itu</p> <p>A. Pembaris</p> <p>B. Pembaris dan angkup vernier</p> <p>C. Tolok skru mikrometer dan pembaris</p> <p>D. AngkupVernier</p> <p>9.Antara alat pengukuran berikut, yang manakah paling jitu digunakan untuk mengukur diameter dalam sebatang paip air? A pembaris meter</p> <p>B pita pengukur </p> <p>C angkup vernier </p> <p>D tolok skru mikrometer </p> <p>10.Sebuah angkup vernier ditunjukkan dalam rajah di bawah..</p> <p>Angkup vernier itu digunakan untuk mengukur diameter sebiji guli. Bacaan yang diperolehi perlu</p> <p>Aditolak 0.07 cm</p> <p>Bditambah 0.07 cm.</p> <p>Cditolak 0.03 cm.</p> <p>Dditambah 0.03 cm.</p> <p>11.Rajah di bawah menunjukkan tolok skru mikrometer yang digunakan dalam satu pengukuran</p> <p>450</p> <p> Jika ralat sifar tolok skru mikrometer ialah +0.02 mm, bacaan sebenar tolo kskru micrometer itu ialah</p> <p>A 6.42 mm</p> <p>B6.44 mm</p> <p>C 6.92 mm</p> <p>D 6.95 mm</p> <p>12.Di antara berikut yang manakah yang mempunyai nilai yang terbesar?A102 cm</p> <p>B103 mm</p> <p>C103 dm</p> <p>D107m</p> <p>13.Antara yang berikut yang manakah sama dengan 500 MW?</p> <p>A5.0 x 10 8 W</p> <p> B5.0 x 10 6 W</p> <p> C 5.0 x 10 -8 W</p> <p> D 5.0 x 10-6 W</p> <p>14.Antara pasangan faktor kuasa dan imbuhan awalan berikut yang manakah adalah benar?</p> <p> faktor kuasa Imbuhan awalan</p> <p>A. 10-6 kilo</p> <p>B. 10-3 mili</p> <p>C. 10-2 hecto</p> <p>D 10-1 deca</p> <p>15.Manakah antara langkah berikut boleh mengurangkan ralat paralaks semasa mengambil bacaan sebuah ammeter?AGunakan ammeter yang lebih peka.</p> <p>BHitung nilai purata dari bacaan ulangan.CGunakan kanta pembesar untuk mengambil bacaan dari ammeter.</p> <p>DGunakan ammeter yang mempunyai cermin satah di bawah jarum penunjuk.</p> <p>16.A, B, C dan D merupakan kesan tembakan pada papan sasar. Kesan tembakan yang manakah dapat menerangkan konsep kepersisan suatu pengukuran ?</p> <p>17.Kejituan sesuatu ukuran boleh ditambah dengan</p> <p>A mengabaikan ralat sifar </p> <p>B mengabaikan ralat paralaks </p> <p>C menghitung nilai purata </p> <p>D menghitung nilai kepada tempat perpuluhan yang lebih </p> <p>18.Dua kumpulan pelajar diminta menganggar jisim sebuah ladung bandul. Keputusan kedua-dua kumpulan itu adalah seperti yang ditunjukkan dalam berikut.</p> <p>45 g, 60 g, 50 g, 50 g40 g, 55 g, 70 g, 60 gKumpulan 1Kumpulan 2</p> <p>Jika jisim sebenar ladung bandul itu ialah 55 g, antara komen-komen berikut berkenaan dengan anggaran kedua-dua kumpulan itu, yang manakah adalah betul?</p> <p>AKumpulan 1 lebih jitu dan lebih konsisten berbanding dengan Kumpulan 2 B Kumpulan 1 lebi hjitu tetapi kurang konsisten berbanding dengan Kumpulan 2</p> <p>C Kumpulan 2 lebih jitu dan lebih konsisten berbanding dengan Kumpulan 1D Kumpulan 2 lebih jitu tetapi kurang konsisten berbanding dengan Kumpulan 1</p> <p>19.Isi padu, halaju, tekanan, dan kerja ialah kuantitiAAsasBTerbitanC VektorDSkalar</p> <p>20.Antara berikut, yang manakah menunjukkan imbuhan unit dalam susunan menurun dengan betul?AMega, giga, mikro, miliBMikro, mili, giga, megaCGiga, mega, mili, mikroDMikro, mili, mega, giga</p> <p>21.Antara unit yang berikut, yang manakah unit SI?ASentimeterBMinitCGramDKelvin</p> <p>22.Unit bagi laju boleh dinyatakan dalam unit SI sebagaiAcm s1 Bm s1Ckm s1</p> <p>23.Antara panjang yang berikut, manakah yang paling pendek?A107 nmB102 mC103 cmD104 km</p> <p>24.Isi padu sebongkah kayu ialah 452 cm3. Berapakah isi padunya dalam m3?A4.52 103B4.52 102C4.52 101D4.52 104 </p> <p>25.Kuantiti skalar ialah kuantiti yang mempunyaiAmagnitud sahajaBarah sahajaCkedua-dua magnitud dan arah</p> <p>26.Antara yang berikut, yang manakah kuantiti vektor?AJisimBMasaCSuhuDsesaran</p> <p>27.Seorang murid sedang mengambil bacaan isi padu air di dalam sebuah silinder penyukat seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Apakah jenis ralat yang terdapat dalam pengukurannya?</p> <p>ARalat sifarBRalat rawakCRalat bersistem</p> <p>28.Kaedah yang paling baik untuk mengurangkan ralat rawak dalam pengukuran ialahA. dengan mengulang eksperimen untuk mendapatkan beberapa bacaan dan kemudian, mencari purata bacaan.B. menggunakan alat yang lebih pekaC. menggunakan lebih daripada satu jenis alat</p> <p>29.Hipotesis ialah kenyataan yangAmesti benarBsama ada benar atau palsuCmesti palsu</p> <p>30.Rumus bagi suatu kuantiti terbitan ialah A = PI. Jika unit bagi A dan P masing-masing ialah kg m s-2 dan kg, apakah unit bagi I ?Am s1 B m1 sCm s2 </p> <p>31.Laju sebuah kereta di bandar ialah 1.2 km minit1, berapakah lajunya dalam m s1? A0.33B20C72D200</p> <p>32.Kelajuan cahaya di angkasa lepas adalah 299 792 458 m s1. Antara yang berikut, yang manakah patut direkodkan dalam laporan amali hingga 3 angka bererti?A299 106 m s1B29.9 107 m s1C2.99 108 m s1D3.00 108 m s1</p> <p>33.Graf yang manakah menunjukkan pecutan seragam?</p> <p>34.Rajah menunjukkan lintasan yang dilalui oleh sebuah kereta dari P ke S.</p> <p>Berapakah sesaran kereta itu? </p> <p>A 5.0 kmB 6.8 kmC 8.2 kmD 9.0 km</p> <p>35.Gambar rajah menunjukkan keadaan pembonceng motosikal yang bergerak ke belakang apabila motosikal mula memecut.</p> <p>Pergerakan pembonceng itu ke belakang boleh diterangkan oleh</p> <p>A konsep inersiaB konsep keseimbangan dayaC prinsip keabadian momentumD prinsip keabadian tenaga</p> <p>1. </p>