GIẤC MƠ NGUYỄN SINH

Embed Size (px)

Text of GIẤC MƠ NGUYỄN SINH

 • 7/30/2019 GIC M NGUYN SINH

  1/35

  Imv fi U`ih rvf G Agi* _hgim L`ih* bv |v |b` xgimjfi Ub` Mgi |a nf av u`ih* tb |`fp |ve bi hge tb eglim abv |hbi)b| Ub` Mgi im` gim t`fe |* avgi eg ag| t`fe jba nhb* Imv fi U`ih phb` c`f| |hv |ve bv |`fi jb phb` ehbih ehv nhg imb imb |hfg ba |hbih i`fi jba ihimjbg gim ibim ihge) gim jim hbi ehf* m`b u`ih hgb| Imv fi U`ih eh v |sb |`fi bi* |`fi |sg rvb |h` cvg` nhb aim sg`) \`fi m` tf ehg af nh` eg nh` nhgim* jgoimhbi* ifi ehbim ba sb ubv avgi* v ph`fi bi va ihbv cbi)Ag| |g` |h cb evg` |hbim* jbih xgim |`fi jim* Imv flbih ag| | ubim hga ubv m` tf m`vp af ihim cb| im|hbi fi sv ` ihbv jbv lf) \ ehg` u aeh jgim t cb|im ibim lbi lb| ` |a t`fe jba* Imv fi U`ih bih f|hfg cbi fi Imb Cb jb` sb` | j ) Ibg im sv tbg ebhim nh`* hb` cbi sv U`ih ` |a hgb jbe xga cv` ` cEhfih ehgbim |sgim afi igim* U`ih ubi |`fi mb| bv gim

  ehg c`f| av` n i)Hg nfg ihbv jfi |bi xga Ih \ _hve N`fi) Cbim rvb abjb jvp xvp* fi ga h`v hb|* fa hga nhv b nhgbe m`gImv fi U`ih eba |hb jbih jbih e |hf* nfp ub| |b ehf isvi sb eb im`) Hb` cbi e` ehf l`fv mb ehf| ivg| Imv fi U`ih | b`* |hb t tbg ifa av` him phbi phv i

  bih jbim jf cg sb tf* abe ehg hb` cbi ub ub hgbi jbe xbIhim bv im |s` |g` fi ih ae* hfa ihg rvbih eg* Im` ab` tbi ehb sb |` im jg) Ebim ` m`g jbih ebim|b` eb lb |h|) Sv |hba ubv tbg im`* ab| j`a l`a imveh ehe agim abv tf |` ihb bih ag| m`be ehg b* ab sb e nhg` xga) Imbim rvb ag| img` ihb ag nhb ji* |hb ag b phbim ph`v |si jbim* ubi ei cvgi imv nfg

  ibim ab|* Imv fi U`ih ehv` |g| tbg* cb| ehbp ab rv* ehb

 • 7/30/2019 GIC M NGUYN SINH

  2/35

  im` ehf| rv phb|* ehbim |b |hbi ih`fi jfg jfi* jbi imsb* tb eh ag| jb| ubv b imb ub ub)

  Imv fi U`ih a abim eha tbg m`be imv* eh| |hb ag| |vg` aih | imgb` xba xba ` tbg* jg` |b nfg lb * a`lv fi* j`fe ab| ubim ih hb` t ubg* a j` ;

  ! Lb `* |hb bih ub sv ab iba ph` aih uim m`g ib j |svim phgim img eba imv h`fa tg evim))) \hfg ba evim imv ehg nhgf ab` tf evim e)

  Imv fi U`ih img` jfi* b |b lv)` ab| im imbe lg hg` ;! Tf ihb eg 7 Ihim))) eg jb b`* ubg jb` |g| t` |g` rvb

  ! Lb fa jb Imge Jbi) Ihb fa evim mbi b |hg`)

  ! \hbg ibg |g` imhf him |ha lv lv* img| imbg |gb imb

  b fp ab im` evim fp* jba |g` e im ih a bImge Jbi e` |hfi |hvim* nhf jfi j`fe bih ab| |hb| |ih Imv fi U`ih ;

  ! Fa h` |g ag bih vim |sbeh imhfi))) Rvf bih bv tbeg mbi b nhgim 7 Ubg fa hga tbg |bi ehg ag hgbim

  imgi jbih tb 7Imv fi U`ih cfi jfi bp vim ;

  ! \hb| sb rvf evb |g` |bi G Agi* _hgim L`ih) ehb ab| uimhfg nhg ehbim v ivg` |hbi* ifi |g` phb` jfi |bi Ub|a t`fe av u`ih) fa ib |g` |hfg cbi cf ` ihbv* rvb af| i

  j`fi tbg ag hgbim imv rvb fa))) Ihim))) Egi Imge Jbi* efi ehg ib * cg eg nhgim u ubg 7

 • 7/30/2019 GIC M NGUYN SINH

  3/35

  Imge Jbi ehp ab|* im imbe ihi Imv fi U`ih |g tf |hb

  ! Bih hg` Jbi u nhgim* ihim ab u m 7

  ! \h))) Jbi ehbim c`f| b jb nhv mhf ma ubg 7

  ! Mhf ma hb))) B* phb` bih ih hg` Imge Jbi sbim bb* ab ih`fv jba eh m 7

  Imv fi U`ih b` imb` nhgim |`fi ig` sg nhv imhb b ibevb eh fa |b ehv fi imhf cvgi him cbi phbi)! * |g` ih hg` Jbi jb egi mb` ag| |hbi ag| aih* fa htbim ab lba ` bv |hf ib 7

  ! Ihb fa b jbv sg`) s`f| evim rvfi `* eg m bvIfv bih nhgim ehf ihb imhfg b)a cbe* |h Jbi a` bih f

  ! \hbi |hf |g` evim ibg eg hi m b` ab lba ebv ebg nh`u |g` fi eh` ph`fi jgim cbe tb Jbi |hg`)

  Img)e Jbi |g tf aim s sb ab|* ibim j`fi ig` ;

  ! Nhgim eg m ph`fi bv bih* ab fa egi tv` ib jb nhb

  ehb hbi hbih e c`f| |fi bih jb m ib 7Imv fi U`ih imim imhv t aih hg` |fi eg mb` ihim jm`` |h`fv tf aih* ehbim bp ;

  ! \g` jb Imv fi U`ih* iba ib |g` hba hb` |vg`)

  ! Jbi ihg hi bih hb` |vg`* tb bih eg tv` jgim ihbi Jbi jbnhgim 7

 • 7/30/2019 GIC M NGUYN SINH

  4/35

  ! Bih |hb| uvim uim eg e eg fa mb` ih Jbi) Cb mihb imhf Jbi 7

  ! Lb* fa b im bih `* eh nhgim xga ib ih`fv imguf jbe imb |hg`)

  Img` ihb evb hb` af egi Imge Jbi ihg ihbi ab sb| x`ih xihb e |sbim |s ag| ebeh nhb a |hvb|) I` tbeh |imevb im` phv i tb eg mb` e jgim nih |sfg i` ph\hgb| ihi* Imv fi U`ih phb` |hba im` nhfi |sgim jgim) Eegi fv eg if| ubim |sgim* ag| `fv U`ih | nh` |hb i` ihnhbe) Bih ab| eb hb` lim ih fv bi ehb ag| if| cvibg g* ifi ebim ihi jbv* Imv fi U`ih ebim eba |hb|s imh ag| ig` cbim nhvbim* u u n c) Jve Imge U`ih abv abi im jfi ehbg ;

  ! Lb ehbv ehbg cbe)

  ! Ehbv b jb)))

  ! Ehbv jb U`ih _hgim L`ih jfi Ub` Mgi tb n`fa t`fe hge b)

  ! Vb* ig` tb ebv _hgim L`ih ubg " \g` evim im` eebv if) Hb` af egi |g` ph`fv cbe jfi b jbv sg`)

  ! Lb ehbv eg imhf Jbi ig` jve ib ) Cbe eg |hf ehg ehbi` ibg l` rvf aih nhgim b 7

  ! \g` G Ag* _hvim H`fp) Cb egi Jbi ehb jfi |hbih jbjbe* hb` af egi |g` ih e i` b evim jbv sg`)

 • 7/30/2019 GIC M NGUYN SINH

  5/35

  Imhf ab Jbi ig` rvf G Agi* U`ih |hgbim m`b| aih ce mbp e im` evim rvf) Ehbim ihi n af evb Jif| rvfi |hvge* ihb| jb g` ab|* eg imh tbi ehb ih Imv fi U`ih |g ag hg` ;

  ! G Agi cbe egi b` cb egi nhgim tb 7

  ! Evim egi ab `fv jfi Ub` Mgi jbv sg` ifi |g` nhgimb` ab| ib) * egi ebv fa ib ` bv jbe fi b tb

  ! Ehb-v ` eh` t` ab bih cbi hgim im c jbe)))U`ih imbp imim ag| jve* iv e` |hfi |hvim `fa |sfi ubv ehbim ig` |`fp ;

  ! Lb* evim lg ehbv ihbv ehv| ih sv ifi cvgi imv rvag imgb` xga f ehp ab|* ih |ih lb uf tf* nhgim

  b tf b )Af Jbi e` ehf l`fv ;

  ! Ebe ebv |hbih i`fi cb m` `fv ih tb hf| ab) Hf n`svsf ihbv ihf|* cf cf|)

  Imv fi U`ih imim g ehi eb im`* ehbim ig` imb! Lb egi vgim ehv| ehv| |hg` |hb cbe)

  ! * cb m` | j ab` ag| j|) Cbe ji |vg` nhv fi ecvgi* im | b` imhfi) Ihbv nhgim |g| bv) Gim ihbihbv ab ab| t ab| egi g) Ebv ifi imhf j` |g` `)

  ! Lb)))

 • 7/30/2019 GIC M NGUYN SINH

  6/35

  Imv fi U`ih ihi rvbih rvb|* nhgim |hb bih cb evb Jbi* anhgim |hb lbv h`fv m ehim |g eg cgim bi gim imh sbim eg jf cb evb ibim b rvb ` t` ihbv) ih hifi ehbim jbim rvb ehv fi nhbe ;

  ! \hb cbe* Jbi ehbe egi ` hge 7

  Imge Jbi tb | ihb ubv abim ie jfi b| i` cbi* imhf Ueg tg` h| |sb j` ;

  ! Lb* fa imh hge jbv sg`) g bih U`ih c`f| fa jba m 7U`ih e`* ehb c`f| |sb j` |hf ibg* af Jbi j ab|* sb

  ! Eb` egi ihg ib * bih U`ih a` rvfi* g tb b` |sb j` e

  Cb rvb ubim Imv fi U`ih ig` |`fp ;

  ! fa uim m`g ab ihbv ihf| lf eba jba g) Vgim ehvigim ehg ig ba ` ehbv)

  ! Lb eba i cbe)

  Ehbim ibim ege eb phf jfi vgim) Him t eb phf m`v

  |bg lf ehv* cvg| a`fim nhfi ;! Jbi phb eb phf imgi rvb)

  Ibim e` f jf ;

  ! Bih rvb nhfi sg`))) Jbi ibg Jbi phb eb phf evim fv c c

 • 7/30/2019 GIC M NGUYN SINH

  7/35

  Af Jbi lim ih eg `fv m imh im` ehb |`fi hg` U`ihba eh`fv |sba imba) U`ih gbi ag ;

  ! Lb hih ih cbe nhgim e nhgf 7

  Cb e` cvgi ;

  ! Nhgim eg m hf| ehbv) Cbe hg` `fv ib ifv |hb cb|sb j` imhf)

  ! Lb* eg m bv) Cbe e hg` egi uf |sb j` imb ab)

  ! Ehbv eg cb)i mb` hb im` fv m ehb 7

  Imv fi U`ih abe e ehi g eb ab|) Eb Jbi evim xbv hgjvgi tbg cvgim) Af ibim ihi |hfg e` imb| ;

  ! g* ehbv |hb egi Jbi ig egi egi i| mhf ehb) Cbe hg

  abe e m`va* img mhf)))! Lb))) Ig` |hb| t` cbe* ehbv egi imhfgrvb bv lba rvu im` |b ehf |hg`)

  ! Ehbv ig` |hb| jgim eh 7

  ! Lb |hb|)Af Jbi hi h sb ab| ihim egi ehbi eh ehb ig` imb ) ubv cb hbi m`gim hb` cb jbi sg` a` a a`fim ;

  ! T lv ih cbe eg ehg rvfi c`f| avgi jba ab` ag`* ehbv

  Imv fi U`ih cg` sg` ;

 • 7/30/2019 GIC M NGUYN SINH

  8/35

  ! Lb ehbv |hbi phbi imhfg nhg* egim lbih u imh`fp bv lba imh fi ehv fi |im jb` xb t` g)

  ! im eg imb`) Ifv ehbv ag| |`fimsg` mbim ue jbm`vp ehg eg i` eg ehg)

  ! Lb))) ehbv))) imb` rvb cbe b)

  ! G`* imb` m ehbv) Eh nhv fi ehbv ifv ihbi j` |h ijba bi* hge hbih |hfa |hbih |b` jb cfi g im` |b hb

  ! Cbe ehg c`f| ehg g jb bv e nhgim 7! \h))) egi Jbi ihb cbe g ab) Ifv ehbv hbp ihbi* cbe b hfi -e* ehim ibg eg egim bi t`fe jba e` hg

  Imv fi U`ih jbim fi* imh fi evge mbp m cb| im lv fi |ih n jb* |im ehim ih a) Ab phv| |sg` rvb

  imhf ehbim jfi |`fim* af Jbi ihi Imv fi U`ih rvbi ub| sg`! P ehbv |hf ibg 7

  Imv fi U`ih hg| hgbim tg` tbim phbi cvb ;

  ! Lb))) ehbim rvb ehbv imh aih nhgim xim bim t`

  ! G* |im m hgb sb ehbv jg xb g |hg`) Ehbv eg |h7 Ig` |h`f| jgim `)

  ! Lb))) cbe |him ehbv ibg lba ehg` |)

  Cb aim s mg` ji tbg |sgim* tf xve gim sb ab| ;

  ! Jbi ` Jbi))) Sb ab c`fv if)

 • 7/30/2019 GIC M NGUYN SINH

  9/35

  Jbi sv| ni |sgim ihb ` af mg` hb` cb j| a` ehv |hgjf uim uvim)

  ! Ab ig` ehv fi t` bih U`ih egi sg` g) Ig evim hb ufEgi evb egi |h ubg 7 Eg cbim jgim nf| cbi ` t`nhgim 7

  Imge Jbi ev` bv* hb` ab im hgim* |hb| jbv a` jfi jvImv fi U`ih e` ehva eha ihf m`gim ;

  ! Lb))) ifv bih nhgim ehf egi xbv x* egi))) x`i imhf j` ! Tb hb` egi fi cbi |h |hbp ihbim hb ehbe ag| j` tLv eg m hgim e phv ihbv imhf ehb)

  Imv fi U`ih tb Imge Jbi tbim j` af* fi ehg cbi |h g` cfi ihbv* g| ihbim jba sba nhbi tb`)

  Af Jbi lim ih sb| abi imv fi) Cb ` hb` egi jb xgiimgbe Imv fi u`ih jb` mbi* ag` |v` jb sb eb` mg` ihvimjb eh`fe tgim xv fi jbp jbih e iba eh tbim* ihf| tbbi lg ;

  ! b jb eh`fe tgim n i`fa hg` cb egi ` e` ab* ab

  hi hb` a` iba ib ) Hga ib hb` egi ifi e* ab |bim egin i`fa)

  ! Lb* egi x`i m` ab` n tb| evb ab cfi im`)

  Af Jbi cb| eh| eba |b Imv fi U`ih tb Jbi bi lih jb` t`e` |va |a ig` ;

 • 7/30/2019 GIC M NGUYN SINH

  10/35

  ! Cb m` ab tbg cvgi imh) Hb` egi b jf gim cb m`beg` ih b ehih |he ihbi egi jba egi sf |sgim ihb) Tb egih`fi |ba |ih t` t egi ` ihb)

  Rvb ubim Jbi cb lbi lg |`fp ;

  ! Jbi* egi t` bih U`ih eg lv fi i |`fi ih ifi hga ib aihbv) im f bih U`ih egi imb` imvim |g` imh`fp) \hg` imhfi)

  Af Jbi j`fe ihi egi mb` |hb| ube* cb rvb rvb ` tbg ihjb`* hb` im` phgim nhbeh) Eb U`ih tb Jbi |