GIẤC MƠ NGUYỄN SINH

  • Published on
    04-Apr-2018

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 1/35</p><p>Imv fi U`ih rvf G Agi* _hgim L`ih* bv |v |b` xgimjfi Ub` Mgi |a nf av u`ih* tb |`fp |ve bi hge tb eglim abv |hbi)b| Ub` Mgi im` gim t`fe |* avgi eg ag| t`fe jba nhb* Imv fi U`ih phb` c`f| |hv |ve bv |`fi jb phb` ehbih ehv nhg imb imb |hfg ba |hbih i`fi jba ihimjbg gim ibim ihge) gim jim hbi ehf* m`b u`ih hgb| Imv fi U`ih eh v |sb |`fi bi* |`fi |sg rvb |h` cvg` nhb aim sg`) \`fi m` tf ehg af nh` eg nh` nhgim* jgoimhbi* ifi ehbim ba sb ubv avgi* v ph`fi bi va ihbv cbi)Ag| |g` |h cb evg` |hbim* jbih xgim |`fi jim* Imv flbih ag| | ubim hga ubv m` tf m`vp af ihim cb| im|hbi fi sv ` ihbv jbv lf) \ ehg` u aeh jgim t cb|im ibim lbi lb| ` |a t`fe jba* Imv fi U`ih bih f|hfg cbi fi Imb Cb jb` sb` | j ) Ibg im sv tbg ebhim nh`* hb` cbi sv U`ih ` |a hgb jbe xga cv` ` cEhfih ehgbim |sgim afi igim* U`ih ubi |`fi mb| bv gim </p><p>ehg c`f| av` n i)Hg nfg ihbv jfi |bi xga Ih \ _hve N`fi) Cbim rvb abjb jvp xvp* fi ga h`v hb|* fa hga nhv b nhgbe m`gImv fi U`ih eba |hb jbih jbih e |hf* nfp ub| |b ehf isvi sb eb im`) Hb` cbi e` ehf l`fv mb ehf| ivg| Imv fi U`ih | b`* |hb t tbg ifa av` him phbi phv i</p><p>bih jbim jf cg sb tf* abe ehg hb` cbi ub ub hgbi jbe xbIhim bv im |s` |g` fi ih ae* hfa ihg rvbih eg* Im` ab` tbi ehb sb |` im jg) Ebim ` m`g jbih ebim|b` eb lb |h|) Sv |hba ubv tbg im`* ab| j`a l`a imveh ehe agim abv tf |` ihb bih ag| m`be ehg b* ab sb e nhg` xga) Imbim rvb ag| img` ihb ag nhb ji* |hb ag b phbim ph`v |si jbim* ubi ei cvgi imv nfg</p><p>ibim ab|* Imv fi U`ih ehv` |g| tbg* cb| ehbp ab rv* ehb</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 2/35</p><p>im` ehf| rv phb|* ehbim |b |hbi ih`fi jfg jfi* jbi imsb* tb eh ag| jb| ubv b imb ub ub)</p><p>Imv fi U`ih a abim eha tbg m`be imv* eh| |hb ag| |vg` aih | imgb` xba xba ` tbg* jg` |b nfg lb * a`lv fi* j`fe ab| ubim ih hb` t ubg* a j` ;</p><p>! Lb `* |hb bih ub sv ab iba ph` aih uim m`g ib j |svim phgim img eba imv h`fa tg evim))) \hfg ba evim imv ehg nhgf ab` tf evim e)</p><p>Imv fi U`ih img` jfi* b |b lv)` ab| im imbe lg hg` ;! Tf ihb eg 7 Ihim))) eg jb b`* ubg jb` |g| t` |g` rvb </p><p>! Lb fa jb Imge Jbi) Ihb fa evim mbi b |hg`)</p><p>! \hbg ibg |g` imhf him |ha lv lv* img| imbg |gb imb</p><p>b fp ab im` evim fp* jba |g` e im ih a bImge Jbi e` |hfi |hvim* nhf jfi j`fe bih ab| |hb| |ih Imv fi U`ih ;</p><p>! Fa h` |g ag bih vim |sbeh imhfi))) Rvf bih bv tbeg mbi b nhgim 7 Ubg fa hga tbg |bi ehg ag hgbim</p><p>imgi jbih tb 7Imv fi U`ih cfi jfi bp vim ;</p><p>! \hb| sb rvf evb |g` |bi G Agi* _hgim L`ih) ehb ab| uimhfg nhg ehbim v ivg` |hbi* ifi |g` phb` jfi |bi Ub|a t`fe av u`ih) fa ib |g` |hfg cbi cf ` ihbv* rvb af| i</p><p>j`fi tbg ag hgbim imv rvb fa))) Ihim))) Egi Imge Jbi* efi ehg ib * cg eg nhgim u ubg 7</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 3/35</p><p> Imge Jbi ehp ab|* im imbe ihi Imv fi U`ih |g tf |hb</p><p>! Bih hg` Jbi u nhgim* ihim ab u m 7</p><p>! \h))) Jbi ehbim c`f| b jb nhv mhf ma ubg 7</p><p>! Mhf ma hb))) B* phb` bih ih hg` Imge Jbi sbim bb* ab ih`fv jba eh m 7</p><p>Imv fi U`ih b` imb` nhgim |`fi ig` sg nhv imhb b ibevb eh fa |b ehv fi imhf cvgi him cbi phbi)! * |g` ih hg` Jbi jb egi mb` ag| |hbi ag| aih* fa htbim ab lba ` bv |hf ib 7</p><p>! Ihb fa b jbv sg`) s`f| evim rvfi `* eg m bvIfv bih nhgim ehf ihb imhfg b)a cbe* |h Jbi a` bih f</p><p>! \hbi |hf |g` evim ibg eg hi m b` ab lba ebv ebg nh`u |g` fi eh` ph`fi jgim cbe tb Jbi |hg`)</p><p>Img)e Jbi |g tf aim s sb ab|* ibim j`fi ig` ;</p><p>! Nhgim eg m ph`fi bv bih* ab fa egi tv` ib jb nhb</p><p>ehb hbi hbih e c`f| |fi bih jb m ib 7Imv fi U`ih imim imhv t aih hg` |fi eg mb` ihim jm`` |h`fv tf aih* ehbim bp ;</p><p>! \g` jb Imv fi U`ih* iba ib |g` hba hb` |vg`)</p><p>! Jbi ihg hi bih hb` |vg`* tb bih eg tv` jgim ihbi Jbi jbnhgim 7</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 4/35</p><p> ! Bih |hb| uvim uim eg e eg fa mb` ih Jbi) Cb mihb imhf Jbi 7</p><p>! Lb* fa b im bih `* eh nhgim xga ib ih`fv imguf jbe imb |hg`)</p><p>Img` ihb evb hb` af egi Imge Jbi ihg ihbi ab sb| x`ih xihb e |sbim |s ag| ebeh nhb a |hvb|) I` tbeh |imevb im` phv i tb eg mb` e jgim nih |sfg i` ph\hgb| ihi* Imv fi U`ih phb` |hba im` nhfi |sgim jgim) Eegi fv eg if| ubim |sgim* ag| `fv U`ih | nh` |hb i` ihnhbe) Bih ab| eb hb` lim ih fv bi ehb ag| if| cvibg g* ifi ebim ihi jbv* Imv fi U`ih ebim eba |hb|s imh ag| ig` cbim nhvbim* u u n c) Jve Imge U`ih abv abi im jfi ehbg ;</p><p>! Lb ehbv ehbg cbe)</p><p>! Ehbv b jb)))</p><p>! Ehbv jb U`ih _hgim L`ih jfi Ub` Mgi tb n`fa t`fe hge b)</p><p>! Vb* ig` tb ebv _hgim L`ih ubg " \g` evim im` eebv if) Hb` af egi |g` ph`fv cbe jfi b jbv sg`)</p><p>! Lb ehbv eg imhf Jbi ig` jve ib ) Cbe eg |hf ehg ehbi` ibg l` rvf aih nhgim b 7</p><p>! \g` G Ag* _hvim H`fp) Cb egi Jbi ehb jfi |hbih jbjbe* hb` af egi |g` ih e i` b evim jbv sg`)</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 5/35</p><p> Imhf ab Jbi ig` rvf G Agi* U`ih |hgbim m`b| aih ce mbp e im` evim rvf) Ehbim ihi n af evb Jif| rvfi |hvge* ihb| jb g` ab|* eg imh tbi ehb ih Imv fi U`ih |g ag hg` ;</p><p>! G Agi cbe egi b` cb egi nhgim tb 7</p><p>! Evim egi ab `fv jfi Ub` Mgi jbv sg` ifi |g` nhgimb` ab| ib) * egi ebv fa ib ` bv jbe fi b tb</p><p>! Ehb-v ` eh` t` ab bih cbi hgim im c jbe)))U`ih imbp imim ag| jve* iv e` |hfi |hvim `fa |sfi ubv ehbim ig` |`fp ;</p><p>! Lb* evim lg ehbv ihbv ehv| ih sv ifi cvgi imv rvag imgb` xga f ehp ab|* ih |ih lb uf tf* nhgim </p><p>b tf b )Af Jbi e` ehf l`fv ;</p><p>! Ebe ebv |hbih i`fi cb m` `fv ih tb hf| ab) Hf n`svsf ihbv ihf|* cf cf|)</p><p>Imv fi U`ih imim g ehi eb im`* ehbim ig` imb! Lb egi vgim ehv| ehv| |hg` |hb cbe)</p><p>! * cb m` | j ab` ag| j|) Cbe ji |vg` nhv fi ecvgi* im | b` imhfi) Ihbv nhgim |g| bv) Gim ihbihbv ab ab| t ab| egi g) Ebv ifi imhf j` |g` `)</p><p>! Lb)))</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 6/35</p><p> Imv fi U`ih ihi rvbih rvb|* nhgim |hb bih cb evb Jbi* anhgim |hb lbv h`fv m ehim |g eg cgim bi gim imh sbim eg jf cb evb ibim b rvb ` t` ihbv) ih hifi ehbim jbim rvb ehv fi nhbe ;</p><p>! \hb cbe* Jbi ehbe egi ` hge 7</p><p>Imge Jbi tb | ihb ubv abim ie jfi b| i` cbi* imhf Ueg tg` h| |sb j` ;</p><p>! Lb* fa imh hge jbv sg`) g bih U`ih c`f| fa jba m 7U`ih e`* ehb c`f| |sb j` |hf ibg* af Jbi j ab|* sb</p><p>! Eb` egi ihg ib * bih U`ih a` rvfi* g tb b` |sb j` e</p><p>Cb rvb ubim Imv fi U`ih ig` |`fp ;</p><p>! fa uim m`g ab ihbv ihf| lf eba jba g) Vgim ehvigim ehg ig ba ` ehbv)</p><p>! Lb eba i cbe)</p><p>Ehbim ibim ege eb phf jfi vgim) Him t eb phf m`v</p><p>|bg lf ehv* cvg| a`fim nhfi ;! Jbi phb eb phf imgi rvb)</p><p>Ibim e` f jf ;</p><p>! Bih rvb nhfi sg`))) Jbi ibg Jbi phb eb phf evim fv c c</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 7/35</p><p>Af Jbi lim ih eg `fv m imh im` ehb |`fi hg` U`ihba eh`fv |sba imba) U`ih gbi ag ;</p><p>! Lb hih ih cbe nhgim e nhgf 7</p><p>Cb e` cvgi ;</p><p>! Nhgim eg m hf| ehbv) Cbe hg` `fv ib ifv |hb cb|sb j` imhf)</p><p>! Lb* eg m bv) Cbe e hg` egi uf |sb j` imb ab)</p><p>! Ehbv eg cb)i mb` hb im` fv m ehb 7</p><p>Imv fi U`ih abe e ehi g eb ab|) Eb Jbi evim xbv hgjvgi tbg cvgim) Af ibim ihi |hfg e` imb| ;</p><p>! g* ehbv |hb egi Jbi ig egi egi i| mhf ehb) Cbe hg</p><p>abe e m`va* img mhf)))! Lb))) Ig` |hb| t` cbe* ehbv egi imhfgrvb bv lba rvu im` |b ehf |hg`)</p><p>! Ehbv ig` |hb| jgim eh 7</p><p>! Lb |hb|)Af Jbi hi h sb ab| ihim egi ehbi eh ehb ig` imb ) ubv cb hbi m`gim hb` cb jbi sg` a` a a`fim ;</p><p>! T lv ih cbe eg ehg rvfi c`f| avgi jba ab` ag`* ehbv</p><p>Imv fi U`ih cg` sg` ;</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 8/35</p><p>! Lb ehbv |hbi phbi imhfg nhg* egim lbih u imh`fp bv lba imh fi ehv fi |im jb` xb t` g)</p><p>! im eg imb`) Ifv ehbv ag| |`fimsg` mbim ue jbm`vp ehg eg i` eg ehg)</p><p>! Lb))) ehbv))) imb` rvb cbe b)</p><p>! G`* imb` m ehbv) Eh nhv fi ehbv ifv ihbi j` |h ijba bi* hge hbih |hfa |hbih |b` jb cfi g im` |b hb</p><p>! Cbe ehg c`f| ehg g jb bv e nhgim 7! \h))) egi Jbi ihb cbe g ab) Ifv ehbv hbp ihbi* cbe b hfi -e* ehim ibg eg egim bi t`fe jba e` hg</p><p>Imv fi U`ih jbim fi* imh fi evge mbp m cb| im lv fi |ih n jb* |im ehim ih a) Ab phv| |sg` rvb</p><p>imhf ehbim jfi |`fim* af Jbi ihi Imv fi U`ih rvbi ub| sg`! P ehbv |hf ibg 7</p><p>Imv fi U`ih hg| hgbim tg` tbim phbi cvb ;</p><p>! Lb))) ehbim rvb ehbv imh aih nhgim xim bim t`</p><p>! G* |im m hgb sb ehbv jg xb g |hg`) Ehbv eg |h7 Ig` |h`f| jgim `)</p><p>! Lb))) cbe |him ehbv ibg lba ehg` |)</p><p>Cb aim s mg` ji tbg |sgim* tf xve gim sb ab| ;</p><p>! Jbi ` Jbi))) Sb ab c`fv if)</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 9/35</p><p> Jbi sv| ni |sgim ihb ` af mg` hb` cb j| a` ehv |hgjf uim uvim)</p><p>! Ab ig` ehv fi t` bih U`ih egi sg` g) Ig evim hb ufEgi evb egi |h ubg 7 Eg cbim jgim nf| cbi ` t`nhgim 7</p><p>Imge Jbi ev` bv* hb` ab im hgim* |hb| jbv a` jfi jvImv fi U`ih e` ehva eha ihf m`gim ;</p><p>! Lb))) ifv bih nhgim ehf egi xbv x* egi))) x`i imhf j` ! Tb hb` egi fi cbi |h |hbp ihbim hb ehbe ag| j` tLv eg m hgim e phv ihbv imhf ehb)</p><p>Imv fi U`ih tb Imge Jbi tbim j` af* fi ehg cbi |h g` cfi ihbv* g| ihbim jba sba nhbi tb`)</p><p>Af Jbi lim ih sb| abi imv fi) Cb ` hb` egi jb xgiimgbe Imv fi u`ih jb` mbi* ag` |v` jb sb eb` mg` ihvimjb eh`fe tgim xv fi jbp jbih e iba eh tbim* ihf| tbbi lg ;</p><p>! b jb eh`fe tgim n i`fa hg` cb egi ` e` ab* ab</p><p>hi hb` a` iba ib ) Hga ib hb` egi ifi e* ab |bim egin i`fa)</p><p>! Lb* egi x`i m` ab` n tb| evb ab cfi im`)</p><p>Af Jbi cb| eh| eba |b Imv fi U`ih tb Jbi bi lih jb` t`e` |va |a ig` ;</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 10/35</p><p>! Cb m` ab tbg cvgi imh) Hb` egi b jf gim cb m`beg` ih b ehih |he ihbi egi jba egi sf |sgim ihb) Tb egih`fi |ba |ih t` t egi ` ihb)</p><p>Rvb ubim Jbi cb lbi lg |`fp ;</p><p>! Jbi* egi t` bih U`ih eg lv fi i |`fi ih ifi hga ib aihbv) im f bih U`ih egi imb` imvim |g` imh`fp) \hg` imhfi)</p><p>Af Jbi j`fe ihi egi mb` |hb| ube* cb rvb rvb ` tbg ihjb`* hb` im` phgim nhbeh) Eb U`ih tb Jbi | ih`fiuvim e ii jbim) Jbv jbv b ab| j`fe ihbv |sbg g` iv ehbim c`f| ig` m) Nhgbim a` phv| |sg` rvb* eg jf |h|ih* Jbi cb| eh| iba |b Imv fi U`ih m`gim fa ih sv ;</p><p>! Bih U`ih* bih ig` m ehg Jbi imhf `)))</p><p>! Ig` m h Jbi)Imv fi U`ih evim cg` hg` xve gim t a` jbi bv mbp mb` ehb hf rvfi c`f| ab eh ag| jve ubv b |sbg g` hfibim imh`o im`* Imv fi U`ih eh| |hb h` |h ba ba plb ab| tb i` eg* ehbim m`b| aih imbim jfi* ihbi sb mnf mbi ub| cfi) Imv fi U`ih imhf ag| ig` xbg xv fi lb| lb</p><p>jfi abih j`f| |sgim jgim) Ehbim nhgim nfa ehf e jbvcbg lbi ehgbim |b ga mh| Jbi tbg jgim* g` ag` hgimhf a ` eh* c a` nhfp ihf af ba tbg eg` a fvImv fi U`ih ev` xvgim |sbg |bim ibim ag| iv hgi lb` b</p><p>Tgim |b hg u`f| c jim ihbv ehb| lbi |hbg |h` m`bi* ivjb |ih nhgim avgi l|) Ag| jve jbv* U`ih s` ag` Jbi*</p><p>e` bv fa ;</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 11/35</p><p>! Jbi))) Bih |hb| hbih phve e fa fv)</p><p>! Bih U`ih* fa h tgim bih uf nhgim cbg m` phv |ih fa eeh a` jbi bv c`f| fv tb bih jb im` ab fa imv fi |sphbi uvg| `)</p><p>! Jbi* fa im ig` ib)))</p><p>Hg jb` ba vg` hgi ihbv tb mbi ih eha tbg cfi af jImv fi U`h |hih jih cf xge Jbi jfi* him ab| tf ebi phebih* h` |h | rvbim* hg` ihf cfi |b` ibim ;</p><p>! Aih tbg phgim ihfi fa 7</p><p>! Lb* ihim ab)))</p><p>! M h fa 7</p><p>! Fa eh u nhgim v n`ih imh`fa f ehv ehvgim bih gImv fi U`ih cf Imge Jbi ihf ce ` tbg phgim) Eh`fe mx`ih xbi* bih fi hgim hv fi bg ug` j a) Ehbim b| xvgim m`im* sg` |hb im` iba f jfi nhvgim ime|hbg ;</p><p>! Jbi))) Fa ehg bih imvgi hbih phve bv ` imhfi fa 7! Ihim fa u rvb bih `)</p><p>! Fa u m 7</p><p>! Ifv ih ag| imb ibg g bih rvfi fa* ehbe fa bv nhg j</p><p>Imv fi U`ih b imgi |b b| ihf jfi c ag` Imge Jbi* eh</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 12/35</p><p> ! Fa im ig` m ib eb* hb ugim |sgi t` bih fa ib</p><p>Tb ig` Imv fi U`ih tb jih rv ih* ehbim hbp |bp eevb Jbi sb) Ibim evim ai |si e` ehg ehbim) Hb` |ba |h|svgim nhbe ibg g` uba lih ehb| tbg ihbv) Imv fi U`ih |sb| nhbp ab|* av`* ag` tb nfg lb` xvgim |bi g` ehbJbi* sg` lim jb` jbi rvbi |sfi eh`fe av b nh`fv m` Imv fi U`ih hgi h|* cv j`fanhgim imim jfi hg| jf Imgvgi aih |sbi eim* jvgi a`fim sfi s bv hgbi jbe* af u</p><p>Hb` |b ibim ga ehb| jb bv Imv fi U`ih mh xvgim* hsgim ehb |hbim jfi |s`* a`fim svi sb ig` ;</p><p>! Fa uim rvb))) uim rvb uim bih ` " Fa ehg bih hffa ` bih)</p><p>Evg` evim Imv fi U`ih evim eba |hb nhgim egi v u</p><p>eh ` jbv e ib* ehbim ihgb` im` jfi |hbi hiJbi* b |b xvgim ehbim eba ehb| jb egi ev bim uim imbe t` eb` bv g ehg` tb cgim jim* ehbim | lim tb| tbg m`b hb` v` Jbi) Ibim si im` jfi nfvih tb c s` |f hv| hbim) M`gim ebim jve ebim ehviihim cvim l` evb ibim tbi fv bi ihbp ihg jfi xvgihp) Ibim sfi s ;</p><p>! Bih U`ih))) V` lb))) uim jba bih `)</p><p>Imv fi U`ih ebim jve ebim |hb him |hv* ehbim ibelba |hv |sgim jgi ibim | | b sb tb ehb lb` xvgimhb` ehbi rvbp ehb| jb jim im` fv) Cb| |hbi ag| |`fia`fim Imv fi U`ih ;</p><p>! V{a)))V{a))) bih sb sg` Jbi ` "</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 13/35</p><p> Ehbim mve xvgim ja ` |sfi ime Jbi ubim nhgb` |g| im` af abi sg` |h`fp ` | jve ibg nhgim hb )</p><p>\`fim mb mb cbg ubim jba |he m`be hb` im`* Imimg` lb * hg |ih | abe rvbi bg ehg ihbv) Cgim eg |`fJbi mg` tbg ;</p><p>! Jbi b* egi b bih U`ih egi sb im))) |s` evim ubp ubU`ih* ih | hga mhf jb` b |hba ab tb fa Jbi imhf egi</p><p>! Lb* egi uf fi |hba ab tb fa Jbi |him xv fi)</p><p>Imv fi U`ih rvb ubim ig-` t` Jbi ;</p><p>! Jbi f bih tf ag| aih e sg`)</p><p>! Nhgim* fa phb` b bih tf))) |hb ab egi `)Imv fi U`ih imh`fim bv ehbg af t) Tb rvb jb` ihim tbp eb` mhf |f ihbg* bp bv xvgim ifi mbeh bjfi |hbim |hg| ;</p><p>! G` " bv rvb Jbi ` "</p><p>Imb nh` g Imv fi U`ih a ehgbim ab|* cim |ih lb )evim cbim hgbim img lbg lbe rvbi ub| tb ihbi sb bimimg` ihb ag b sb abv hgim sb| x`ih xbi m`gim hf| imJbi bim ) Imv fi U`ih cb| m`be svim aih i jbih xiJve eh| ime ihi jfi ce tbeh |hb sg sbim hb` cei tb eg mb` m`gim hf| Jbi tb af ibim)</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 14/35</p><p>Imv fi U`ih svi jb cb * im jfi a` hb aih iba |sfevb eg mb` |fi Img \h Imge Jbi* 3? |vg`) Ihi rvb ag cf|hb f |fi Cb Jf Imge Jbi Bih* </p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 15/35</p><p>imgb` ehbim sb egi b` nhbe fi |hba ag) \hf ab uvg| arvb* nf eb ihim imb \f| imv fi bi* sg` |hbih a`ih |btbi nhgim ag| b` jb` tbim)</p><p>Ag` im` nhv imhb |sbim e `ih i`ih Imv fi U`ih jbim` ihb evb af egi Jbi) \hba eh hg egi f imh jbv s|sgim hgb |sgim nhv ihb ag t` Imv fi U`ih ib) ehbim tvj` tb |bim |him hg sb| hbv)</p><p>Ag| `fv ab U`ih |hbe abe jb | ubv eb` imb ehbim mih`fv fa Imv fi U`ih lfp cg u hb` |h jfi imv |b` nhihim ehbim nhgim hf mbp jb` hb` im` jbi ibg ib abnhbi imv fi* |hb h|`f| avgi e hb` im` h`fi tf ehg mb</p><p>Cgi iba |hba |hgb| |sg` rvb ihbih ih m`g |hgbim* Imv fh`fi |b` b jb gim _hg m`ba ge egim | \hbih Lbih) Ej ihbi u tb `fv hbih nf hgbeh fv lg ag| |b U`ih mIh |hf* egim | imb ebim phb| |s`fi* lgbih |hv j` |</p><p>imgb` l n`fi) ` ugim egim ihbi evim |bim |`fi* ifImv fi U`ih jfi sb| ebg) Ihbi t`fi fv nih if ehbim hf| </p><p>Imv fi U`ih evim nhgim rvfi l tbim imhfg nhg evb ajvgi ubi ubim ibim evim ih m`vp ebe ihbi t`f</p><p>Lbg ubv ib * gim A`ih \hbih hbv ih |him xvb| imgb</p><p>ev |h |sim ebe ie cbi |sfi |him |sim rvge |f)hgb| gim evb egim | fv lg ag| |b Imv fi U`ih m`b` r</p><p>Hb` |hbim rvb* gim m`ba ge ` b` Jgbi tb tf e cib * Imv fi U`ih tb tbg tbi phgim s`fim* |h eg |h nehbim c`f| ;</p><p>! A` gim rvb mbp gim m`ba ge mbp b)</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 16/35</p></li><li><p>7/30/2019 GIC M NGUYN SINH</p><p> 17/35</p><p> Imv fi U`ih |h phbg ihf ihga* |` imb if| ab|* ehbimig` ;</p><p>! Tb ab ib m` ehbv e jg imb`* nhgim c`f| eg jbehbim)</p><p>! \b` ehv avgi abim jb` ehg ehbv ag| u imbe ih`fi ji </p><p>! Ag| imbe ih`fi ji jbg "))) Ehbv hg` hgp rvb)</p><p>Gim A`ih \hbih jgb hgb ugbi ab evgi bjcva tb gimcb jih nih |sfi cbi m`b ) gim nhf if abim sb ehg ub!jeb jfi cbi* ihfg ab| nhgf t` Imv fi U`ih ;</p><p>! b jb rvb ebp ehv ih c`fv ab gim cbi rvfi c`f| |sgim g eg eb ehbv t` ab gim |sim phgim ib)</p><p>! Vb* ehv jb` |bim rvb ehg ehbv ib) Hga |se ehv Gim A`ih \hbih e` tv`* m`gim e` a |hbi |ih ;</p><p>! Hga |se nhbe* cb ib nhbe eh) Hi ib* jbi ibrv...</p></li></ul>