Giai Phap Tong the Ve Video Cho Mang VinaPhone 3G

  • Published on
    06-Jul-2015

  • View
    236

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> CNG TY DCH V VIN THNG T GII PHP DCH V 3G -------------------------------- M T GII PHP VIDEO TNG TH CHO MNG VINAPHONE (K hoch trin khai trc khi khai trng dch v 3G) H ni - 2009 Gii php Video mng VinaPhone T GPDV 3G Cng ty dch v vin thng VinaPhone 6/24/2009Trang 2 Mc lc 1.GII THIU .................................................................................................................................................. 4 1.1Phm vi cp ................................................................................................................................... 4 1.2Cu trc ti liu ................................................................................................................................... 4 1.3Ghi ch s dng ................................................................................................................................. 4 1.4Cc thut ng v t vit tt .............................................................................................................. 4 2.KIN TRC TNG TH GII PHP VIDEO MNG VINAPHONE .................................................... 5 2.1H thng AAA server ......................................................................................................................... 5 2.2H thng CSDL khch hng (Subscriber Profile Management) .................................................. 7 2.3H thng qun tr ni dung (CMS) ................................................................................................... 7 2.4H thng 3G Portal ............................................................................................................................. 7 2.5Tch hp vi h thng tnh cc (Online Charging System) ....................................................... 7 3.PLATFORM TRN NN CHUYN MCH KNH (CIRCUIT SWITCH) ............................................. 8 3.1Video gateway .................................................................................................................................... 8 3.1.1Gia tng ti a thi gian thit lp cuc gi 3G-324M : ........................................................ 8 3.1.2K thut Video Refresh: ........................................................................................................... 8 3.1.3K thut chuyn i tc pht (Trans-rating): ................................................................... 9 3.2H thng qun l v pht trin dch v trn min CS .................................................................... 9 3.3Cc ng dng Video c bn trn min chuyn mch knh (CS) .............................................. 10 3.3.1Live TV...................................................................................................................................... 10 3.3.2Participation TV ....................................................................................................................... 10 3.3.3Video Blogging ........................................................................................................................ 11 3.3.4Video Push ............................................................................................................................... 11 3.3.5Video Surveillance .................................................................................................................. 11 3.3.6Video Portal/Streaming .......................................................................................................... 12 3.3.7Video Call Completion to Voice ............................................................................................ 13 3.4Cc ng dng Video nng cao trn min chuyn mch knh ................................................... 13 3.4.1Dch v nhc ch a phng tin (Media RingBackTone) ............................................... 14 3.4.2Dch v Video Mail .................................................................................................................. 14 3.4.3Dch v Video Avatar. ............................................................................................................. 14 4.GII PHP VIDEO STREAMING ........................................................................................................... 15 4.1Tng quan.......................................................................................................................................... 15 4.2Kin trc h thng ............................................................................................................................ 15 4.3Hot ng ca h thng .................................................................................................................. 17 4.4Mt s tnh nng ca h thng ....................................................................................................... 17 5.D N SDP ( TRNH TP ON) ................................................................................................... 18 6.KT LUN .................................................................................................................................................. 19 7.QUY M U T CHO D N PLATFORM VIDEO MIN CS ....................................................... 20 7.1Video Gateway (cu hnh 1+1) ....................................................................................................... 20 7.2H thng qun l to lp v pht trin dch v: ............................................................................ 20 Gii php Video mng VinaPhone T GPDV 3G Cng ty dch v vin thng VinaPhone 6/24/2009Trang 3 Danh sch hnh v Hnh v 1: Kin trc tng th cho gii php Video mng VinaPhone .................................................... 5 Hnh v 2: M hnh h thng AAA server ca VinaPhone ........................................................................ 7 Hnh v 3: M hnh kt ni Video Gateway ................................................................................................... 8 Hnh v 4: M hnh kt ni h thng qun l v pht trin dch v min CS ....................................... 9 Hnh v 5: S kt ni dch v Participation TV..................................................................................... 11 Hnh v 6: S kt ni dch v gim st Video ....................................................................................... 12 Hnh v 7:M hnh dch v Video Call Completion to Voice ................................................................ 13 Hnh v 8: M hnh cuc gi Media RingBackTone .................................................................................. 14 Hnh v 9: S kt ni tng th Video Streaming .................................................................................. 16 Hnh v 10: S kt ni chi tit gii php Video Streaming ................................................................ 16 Hnh v 11: M hnh hot ng ca gii php Video Streaming ........................................................... 17 Gii php Video mng VinaPhone T GPDV 3G Cng ty dch v vin thng VinaPhone 6/24/2009Trang 4 1.Gii thiu 1.1Phm vi cp Ti liu ny nghin cu mt gii php tng th v cc dch v Video (Video-related services) trinkhaitrnmngVinaPhone.Giiphpnygiithiunhmxydngmththngnn tngthngnht chung cung cp cc dch vVideo trn c 2 min chuyn mch gi (PS) v chuyn mch knh(CS) vi cng mt ni dung thng tin. Gii php ny c xy dng da trn nghin cu tnh hnh trin khai cc dch v Video ca ccnhkhaithctrnthgiinhCSL(HongKong),ChinaUnicom(China),SingTel,M1, StarHub (Singapore), Indosat (Indonesia), v da trn Thng tin ca cc nh cung cp thit bnhNokiaSiemens,Ercisson,Huawei,ZTE,Dilithium.thngquaccbuihithov 3G t chc ti cng ty. 1.2Cu trc ti liu Ti liu bao gm nhng phn sau: Phn 1: Gii thiu phm vi cp, cu trc ti liu, cc t vit tt. Phn 2: Kin trc tng th cho gii php Video mng VinaPhone. Phn 3: M t gii php Video trn min chuyn mch knh (CS). Phn 4: M t gii php Video trn min chuyn mch gi (PS)Phn 5: cp n d n SDP. Kt lun. Quy m u t h thng Platform Video cho min CS. 1.3Ghi ch s dng Nhng thng tin (d liu) trong ti liu ny c a ra bi t gii php dch v 3G thnh lp theoquytnhs616/Q-TCCB-Lngy27/04/2009caGCngtydchvvinthng. Cc thng tin trong ti liu ny c tham kho qua cc bui hi tho vi cc hng cung cp thit b v da trn thng tin nghin cu v 3G ca cc nh khai thc khc trn th gii. Mi thng tin trong ti liu ny cn phi c bo mt, khng c php cung cp ra ngoi di bt k hnh thc no. Mt s hnh v trong ti liu ny c s dng li t ti liu cung cp ca cc i tc.1.4Cc thut ng v t vit tt Thut ngGii thch PSChuyn mch gi (Packet Switch) CSChuyn mch knh (Channel Switch) DPIDeep Packet Inspection (phn tch gi tin IP n layer 7) AAAH thng Authentication, Authorization, Accounting SSO Giao din cho php truy cp nhiu ng dung khc nhau trn WEB s dng 1 ti khon duy nht (Single Sign-On) 3GPP T chc tp hp ca cc nh khai thc, nh cung cp nh ngha ra tiu chun cho cc h thng thng tin di dng DCCA L mt ng dng trn Diameter phc v cho vic tnh cc tr trc online SCAP L mt ng dng trn Diameter phc v tnh cc tr trc online, h thng ca Ericsson thng dng Gii php Video mng VinaPhone T GPDV 3G Cng ty dch v vin thng VinaPhone 6/24/2009Trang 5 2.Kin trc tng th gii php Video mng VinaPhone TDM TDM BCCSRadius AccountingVideo GWSQLAAAContent Provider Content ProviderWeb/Wap Portal DRM CM Subscriber Profile Billing interfaceMRBT Video mailIVVR, LiveTV, Video Blogging, Participation TV, Video Surveillance, ...Downloading StreamingManagement LayerService LayerEnablerCore NetworkMSC-Server MGW SGSN/GGSNNode BBICC/SIP/ISUPIP/E1IP IP 3G-H324 Hnh v 1: Kin trc tng th cho gii php Video mang VinaPhone H thng tng th c thit k bao gm cc phn t c bn sau: 2.1H thng AAA server Hin nay h thng AAA server ca VinaPhone ang s dng sn phm Radius Steel-Belt ca JuniperctrangbtrongdnWAPcaMotorolatnm1999.Phinbnsdng qu c, hin nay ch s dng duy nht tnh nng nhn thc cho GPRS. Gii php Video mng VinaPhone T GPDV 3G Cng ty dch v vin thng VinaPhone 6/24/2009Trang 6 Khi trin khai 3G cc ng dng, dch v chyu c trin khai trn min chuyn mch gi, thc hin nhn thc, tnh cc cho cc dch v ny cc h thng ng dng dch v phi c kh nng nhn bit c s MSISDN t a ch IP ca handset. Chng hn khi cung cp dch v Mobile TV hay Video On Demand trn min chuyn mch gi, Media Player trn my ca khch hng s thc hin streaming, ng dng Mobile TV hay VOD ch c th nhn c a ch IP t my di ng ca khch hng. c th xc nh c s MSISDN ca khch hng cc nh khai thc phi s dng mt trong nhng phng n sau: Trong platform dch v c tch hp tnh nng Radius Accounting Server nhn bn tinradiusaccountingtGGSNgin.ChnghnnhhthngMMSCyucu khch hng khi s dng dch v phi kt ni thng qua WAP Gatway. H thng WAP GW c tch hp phn Radius Accounting Server thc hin phn gii s MSISDN t achIPcamydingvkhithchinktnitWAPGWnMMSCqua HTTP, WAP GW s chn thm thng tin MSISDN trong phn HTTP-Header.Nu trin khaitheophngphpnymingdngdchvphicringRadiusAccounting ServervmimtdchvsdngmtAPNkhcnhau.iunyingcli nguyntcsdngduynhtAPNchottcngdngdchvtrnnn GPRS/EDGE/3G n gin ha vic s dng dch v pha khch hng. SdnghthngclpckhnngphntchsugitinIP(DPI-DeepPacket Inspection), v bn cht cng l bt gi tin Radius Accouting Request xc nh s MSISDNtachIP.Tuynhinphixydngmtgiaodinchungiahthng DPIvcchthngdchvckhnngxcchcsMSISDN.Mtsh thng SDP ca mt s i tc c tch hp thm chc nng DPI h tr cho vn ny. Hinnay trn mngVinaPhone tnhnng DPI c tchhp trong h thng Flexi GGSN ca d n m rng GPRS 5600K ang c trin khai (d kin qu III s a vo khai thc). Tuy nhin kh nng tch hp vi ng dng bn th 3 (third party application) cng l mt cu hi ln. Xy dng mt h thng AAA chung cho ton mng thc hin chc nng y ca mt h thng AAA (Authentication, Authorization, Accounting) cp pht a ch IP cho mydingkhikhchhngthchinPDPcontext.HthngAAAckhnngh trchongdngbnth3thchintruyvnsMSISDNtachIPcaclient thng qua cc giao thc n gin nh WEB service. Hin nay h thng GPRS 5600K caVinaPhonecngctrangbmtmoduleAAAserver.Tuynhin,dunglngv kh nng kt ni vi ng dng bn ngoi cha c cp trong d n. Khi trin khai 3G s c rt nhiu cc ng dng dch v s c trin khai trn nn tng IP, do khnngnhnbitsMSISDNcakhchhngrtquantrngtrongvicnhnthcv tnh cc dchv. Vi mc tiu xydng mt phngntng th cho mngVinaPhonev cc dch v trn nn IP nh Mobile TV, VOD, Music Track Download, Ti nhc chung, hnh nh, games, , t gii php dch v 3G xut gii php sau: TrcmttchhpchcnngAAAservertronggiiphptngthvVideocung cptrongdnny.VinaPhonesthchinnhtuynttcccbntinRadius Accouting Request ca APN m3-world t GGSN v h thng AAA ny. ngthisxydngmththngAAAserverclpvicuhnhhnhln phcv choton b thubaoVinaPhone kt ni GPRS/EDGE/3Gv cho php ng dng bn ngoi thc hin truyvn s MSISDN t a ch IP ca my u cui v c tnh nng DHCP (xem hnh v 2) Gii php Video mng VinaPhone T GPDV 3G Cng ty dch v vin thng VinaPhone 6/24/2009Trang 7 SubscriberProfile DatabaseMSISDN/IPWeb serviceAAA ServerSQLGi/IPGGSNAuthentication/AuthorizationAccounting3rd Applications Hnh v 2: M hnh h thng AAA server ca VinaPhone 2.2H thng CSDL khch hng (Subscriber Profile Management) Trong m hnh tng th, h thng qun l h s thu bao gi mt vai tr rt quan trng. Hin naycsdliunyangcqunlmtcchrirc,mimththngdchvu qun l mt CSDL ring v h s khch hng: eZmail, MCA, RBT, GPRS, Khi trin khai cc dch v gi tr gia tng trn nn tng 3G s c rt nhiu dch v khc s c trin khai. Nhu cu cn c mt h thng chung qun l h s ca khch hng l cn thit. C s d liu h s ca khch hng v cc loi dch v khch nhau c qun l trn c s LDAP d dng cho cc ng dng bn th 3 thc hin nhn thc (t chi hoc cho php s dng dch v). Ngoi ra, c s d liu LDAP cng d dng tch hp phn ci t dch v t h thng Portl, USSD, SMS, IVR, Khi trin khai gii php tng th Video, VinaPhone s u t gii php bao gm c chc nng qun lprofile ca khch hng. Trc mt, s phc v cho ccdch v c pht trintrn nn tng ny v sau ny s tch hp cc dch v khc vo CSDL ny nhm to nn mt c s d liu chung qun l tt c cc loi dch v ca khch hng.2.3H thng qun tr ni dung (CMS) LmtthnhphnctchhptronghthngSDP(ServiceDeliveryPlatform)Xem chng 5 ca ti liu. 2.4H thng 3G PortalLmtthnhphnctchhptronghthngSDP(ServiceDeliveryPlatform)Xem chng 5 ca ti liu 2.5Tch hp vi h thng tnh cc (Online Charging System) i vi cc dch v trn min CS, vic tnh cc s da vo thi gian ca cuc gi Video: i vi thu bao tr sau, tng i MSC s pht sinh ra CDR. i vi thu bao tr trc, thc hin kt ni vi h thng PPS-IN thng qua giao thc CAMEL2 ividchvMobileTV,VoDtrnminPSvictnhccsctchhpvihthng PPS-IN s dng Diameter. Gii php Video mng VinaPhone T GPDV 3G Cng ty dch v vin thng VinaPhone 6/24/2009Trang 8 3.Platform trn nn chuyn mch knh (Circuit Switch) 3.1Video gateway y l mt thnh phn quan trng nht ca h thng v c th c xem nh tri tim ca h thng cung cp cc dch v Video trn min CS. Mc tiu ca VinaPhone l xy dng mt mt h thng Video GW cht lng dch v cao, kh nng tch hp mm do vi cc chun m to iu kin pht trin nhng ng dng, dch v c bn v gia tng trn nn tng s dng Video Call. Hnh v 3: M hnh kt ni Video Gateway Video Gateway hay cn gi l Multimedia Gateway cung cp chc nng transcoding v chc nnggatewaychovicxlcucgi,iukhinchuynimvideo,thoigiaccgiao thc 3G-324M/H.324M, ITU-T H.323, IETF SIP, RTSP. Video Gateway h tr vic chuyn i m theo nhng my u cui khc nhau v h tr cc chun m ha thoi v video khc nhau, c th: Kh nng chuyn i m theo thigian thc (realtime transcoding)gia nhng giao thc v m ha cho thoi v video khc nhau, c...</p>