Giảng dạy Tiếng Anh trong Chương trnh Chất lượng Tiếng Anh Thương mại 1 006411 4 tn chỉ Nng cao Chuyn ngnh 13 Tiếng Anh Thương mại 2 006412 4 tn chỉ Nng cao Chuyn ngnh 14 Tiếng

  • Published on
    12-Feb-2018

  • View
    218

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>1 / 3 </p><p>TRNG I HC GIAO THNG VN TI TP HCM Vin o to v Hp tc Quc t IEC </p><p> TP H Ch Minh, ngy 21.08.2016 </p><p>Ging dy Ting Anh trong Chng trnh Cht lng cao </p><p> 1. Cc quy nh v Ting Anh cho chng trnh CLC 1.1. Yu cu ca Thng t s 23/2014/TT-BGDT </p><p> ..ring nng lc ngoi ng ti thiu phi t bc 4/6 theo khung nng lc ngoi ng 6 bc dng cho Vit Nam (hoc tng ng). ..C t nht 20% s tn ch cc hc phn thuc khi kin thc c s ngnh, ngnh v chuyn ngnh c dy bng ngn ng ca CTT nc ngoi hoc Ting Anh </p><p>1.2. Quy nh v ngoi ng i vi CT CLC ca H GTVT TP HCM Cc CT CLC do i hc GTVT TP HCM t yu cu v ngoi ng ca thng t 23/2014/TT - BGD T tt nghip, sinh vin CT CLC cn np chng ch ngoi ng vi kt qu t mc tng ng B2 theo bng B2.1 </p><p>Cp / CEFR IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS </p><p>Bc 4/B2 5.5 500 BPT 173 CBT 61 iBT </p><p>600 First FCE Busines Vantage </p><p>60 </p><p>Bng B2.1: Cc chng ch c cng nhn mc B2 </p><p>2. Cc mn hc ting Anh </p><p>STT Tn mn hc M mn hc </p><p>Thi lng </p><p>Cc kha 2012-2015 </p><p>Kha 2016 - 2017 </p><p>1 Ting Anh A11 060131 4 tn ch Chnh kha D b 2 Ting Anh A12 060132 4 tn ch Chnh kha D b 3 Ting Anh A21 060133 4 tn ch Chnh kha Chnh kha 4 Ting Anh A22 060134 4 tn ch Chnh kha Chnh kha 5 Ting Anh B11 060135 4 tn ch Chnh kha Chnh kha 6 Ting Anh B12 060136 4 tn ch Chnh kha Chnh kha 7 Ting Anh B1P1 060137 4 tn ch Nng cao Chnh kha 8 Ting Anh B1P2 060138 4 tn ch Nng cao Chnh kha 9 Ting Anh B21 060139 4 tn ch Nng cao Nng cao 10 Ting Anh B22 060140 4 tn ch Nng cao Nng cao 11 Ting Anh Xy dng 006163 4 tn ch Chuyn ngnh Chuyn ngnh 12 Ting Anh Thng mi 1 006411 4 tn ch Nng cao Chuyn ngnh 13 Ting Anh Thng mi 2 006412 4 tn ch Nng cao Chuyn ngnh 14 Ting Anh Hng hi 1 006801 4 tn ch Nng cao Chuyn ngnh 15 Ting Anh Hng hi 2 006802 4 tn ch Nng cao Chuyn ngnh </p><p> Bng 1: Cc mn Ting Anh cho CT CLC </p></li><li><p>2 / 3 </p><p>Ch : Chnh kha: l mn hc chnh thc m sinh vin phi hon thnh trong chng trnh hc. D b: l mn hc m sinh vin phi hon thnh nu sinh vin khng t trnh ting </p><p>Anh mc A1 u vo. Nng cao: Cc lp hc Ting Anh nng cao c b tr vo cc nm cui ca chng trnh hc, nhm gip sinh vin duy tr v nng cao kh nng ting Anh, luyn thi t chng ch B2 hoc cao hn. Sinh vin t nguyn ng k, t tr hc ph theo mc xc nh bi Vin IEC. Chuyn ngnh: l mn Ting anh chuyn ngnh dnh cho cc ngnh hc CLC nh in, C kh, Xy dng, Kinh t, Hng hi. Cc mn hc ny c Vin IEC t chc ging dy cp chng ch. </p><p> 3. Xp lp cho sinh vin u vo </p><p> Sinh vin c xp lp ch mt ln duy nht khi tham gia chng trnh cht lng cao trn c s kim tra u vo, chng ch ngoi ng c sn hoc kt qu hc tp cc mn Ting Anh c bn ti o to i tr. 3.1. Kim tra u vo Sinh vin u vo c xp lp trn c s kim tra u vo theo mc A1. Sinh vin c kt qu t t 60% tr ln c cng nhn t mc A1 v xp vo cc lp mc A21. Sinh vin vi kt qu di 60%, hoc khng tham gia kim tra u vo c coi l khng t, cc sinh vin ny c xp vo lp Anh vn d b A11. 3.2. Sinh vin c chng ch quc t Sinh vin u vo np cc chng ch anh vn quc t c cng nhn t cc mc theo bng sau. Cc mn hc di mc c cng nhn c xp im 10. </p><p>Khung tham chiu CEFR </p><p>IELTS TOEIC TOEFL ITP TOEFL CBT TOEFL IBT Cambridge Tests Mc c </p><p>cng nhn </p><p>B2 5.5 600 500 173 61 60 79 FCE </p><p>80 100 PET B22 </p><p>B1 4.5 450 450 133 45 45 59 FCE 65 79 PET </p><p> 90 100 KET B12 </p><p>A2 3.5 400 400 96 40 45 64 PET 70 89 KET </p><p>A22 </p><p>A1 2.0 255 347 60 19 45 69 KET A12 </p><p> 3.3. Sinh vin chuyn t chng trnh i tr chnh quy sang chng trnh cht lng cao </p><p> Sinh vin t i tr chuyn sang CT CLC c kim tra u vo v xp hng nh sinh vin mi vi quy nh nh trn mc 3.1. Trng hp Vin IEC khng t chc c kim tra u vo cho sinh vin mi chuyn, vic cng nhn im v xp lp c thc hin theo bng sau </p><p>im mn Ting Anh c bn 2 im cng nhn A11 im cng nhn A12 </p><p>A, B, C ( 5.5 - 10) Bng im Ting Anh c bn 1 Bng im Ting Anh c bn 2 </p><p>D, D+ (4 - 5.4) Bng im Ting Anh c bn 1 Bt u hc A12 </p><p>F, F+ (0 - 3.9) Bt u hc A11 </p></li><li><p>3 / 3 </p><p>4. T chc hc ting Anh chnh kha cho CT CLC </p><p> S lng sinh vin cho 1 lp: 20 sv Phng hc c projector, m ly v loa. Bn gh thch hp cho vic hc trong tng nhm nh. Gio vin ging dy t trang b Laptop. Chng trnh Ting Anh c Learning Outcomes, Word list, Exam Speccification, Test Sample cho cc mc A1, A2, B1, B2 trn c s khung ngoi ng ca CERF. Gio trnh chnh ging dy cho CT CLC t mc l gio trnh Cambridge English Ulimited (CEU) Cc ti liu tham kho khc: Active Listening (AL), Lets Talk, English Empower Cc cng c h tr ging dy v hc tp: Ebook nh Course Book, Teachee Book, Software: Self Study park, Classware, Test maker. </p><p> TP HCM, ngy 21 thng 8 nm 2016 Vin o to v Hp tc Quc t IEC B mn Ngoi ng Vin ph Ch nhim BM TS. L Quang c TS. V Th Lan Anh </p></li></ul>