Gimnazjum nr 2 - Strona Głó ?· Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach ul. Stefana…

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Gimnazjum nr 2

im. ks. Jerzego Popieuszki

w Zbkach

ul. Stefana Batorego 37 tel. (0-22) 799-74-92

tel. kom: 534-500-133

Kilka sw o nas

Nasz Patron ksidz Jerzy Popieuszko

To posta bardzo bliska spoeczestwu naszego miasta. Pracowa On w Zbkach, jako wikariusz, w latach 1972 1975. Dzi jest honorowym obywatelem miasta Zbki.

Wielu rodzicw pamita Go jako spowiednika, nauczyciela religii, kapana udzielajcego im sakramentw.

Nasz Patron ksidz Jerzy Popieuszko

Z ycia i mierci ksidza Jerzego pyn wskazania dla dzisiejszych i nastpnych pokole, aby Kocha prawd bez lku i czyni sprawiedliwo w mioci.

Jego haso zo dobrem zwyciaj byo, jest i bdzie drogowskazem dla modziey, rodzicw i nauczycieli.

Uroczysto nadania szkole imienia ks. Jerzego Popieuszki

Sala Patrona

Szkoa rwnych szans i odkrywania wasnych talentw

Nasza szkoa posiada atrakcyjn ofert edukacyjn:

Ciekawe programy i metody nauczania

Atrakcyjne pracownie przedmiotowe

Ponadto moemy si pochwali:

Znacznymi osigniciami w nauce i sporcie

Twrczym dorobkiem uczniw

Nasze Gimnazjum jest miejscem, w ktrym ucze moe rozwija wasne zainteresowania i zdolnoci.

Szkoa rwnych szans i odkrywania wasnych talentw

W naszej szkole uczy si 657 uczniw w 21 oddziaach klasowych

Wszyscy uczniowie ucz si dwch jzykw obcych: angielskiego i niemieckiego

Dziki nowoczesnym technikom nauczania oraz rozszerzonym programom, Uczniowie uzyskuj wysoki poziom znajomoci jzykw obcych. Nauka odbywa si w kilku lub kilkunastoosobowych grupach

Nasza Szkoa umoliwia zdobycie europejskiego certyfikatu umiejtnoci komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence)

Szkoa kunia talentw

W szkole dziaaj liczne koa przedmiotowe i zainteresowa: matematyczne, polonistyczne, historyczne, biologiczne, geograficzne, chemiczne, fizyczne, wiedzy o spoeczestwie, informatyczne, koo edukacji prozdrowotnej, SKS, warsztaty dziennikarskie, zesp wokalny FORTE, koo teatralne, koo edukacji medialnej oraz koo wiedzy o teatrze. Uczniowie redaguj gazetk szkoln.

Kadego roku uczniowie zdobywaj nagrody w konkursach przedmiotowych, midzynarodowych, oglnopolskich, wojewdzkich, powiatowych i midzyszkolnych.

Szkoa kunia talentw

Dla klas trzecich s zorganizowane dodatkowe zajcia ze wszystkich przedmiotw edukacyjnych, z ktrych wiedza i umiejtnoci s sprawdzane na egzaminie gimnazjalnym. Maj one na celu powtrzenie i utrwalenie materiau.

Aby dobrze przygotowa modzie do egzaminu przeprowadzamy trzy prbne egzaminy gimnazjalne, z wynikami ktrych zapoznawani s wszyscy nauczyciele, uczniowie i rodzice.

Szkoa jest bezpieczna i przyjazna dla uczcej si tu modziey (posiadamy monitoring, a nauczyciele sprawuj opiek nad uczniami, rwnie w czasie przerw).

Nasze plany na 2016 rok

W roku szkolnym 2016/2017 zamierzamy utworzy 7 klas:

matematyczno informatyczne:

z jzykiem angielskim i niemieckim

z jzykiem angielskim i francuskim

z rozszerzonym jz. angielskim

drugi jzyk obowizkowy niemiecki

biologiczno-chemiczn

z jzykiem angielskim i niemieckim

dziennikarsk

z jzykiem angielskim i niemieckim

Tak wygldamy

Pierwsze wraenie

Tak wygldamy

Dysponujemy wyposaonymi w pomoce naukowe klasopracowniami:

do nauki jzykw obcych

jzyka polskiego

historii

geografii

biologii

matematyki

chemii

fizyki

W nowym kompleksie mieci si stowka, biblioteka (przestronna wypoyczalnia z czytelni) i trzy dodatkowe sale lekcyjne.

Posiadamy rwnie dobrze wyposaon siowni, wielofunkcyjne boisko, a nawet sal rekreacji interaktywnej.

Przy naszej szkole oddana jest do uytku najwiksza w Zbkach hala sportowa z widowni, o liczbie przebywajcych osb do 280 (36m x 23,5m).

Pracownie jzykowe

Pracownia biologiczna

Pracownie matematyczne

Pracownia chemiczna

Pracownia fizyczna

Pozostae sale lekcyjne

Komputeryzacja, czyli nauka z duchem czasu

W kadej sali jest komputer, rzutnik i tablica interaktywna

Obecnie we wszystkich salach zainstalowana jest sie z dostpem do Internetu

Nauczyciele prowadz dziennik elektroniczny

Mamy dwie pracownie komputerowe, po 20 stanowisk uczniowskich kada

Pracownie Komputerowe

Biblioteka multimedialna

Sala rekreacji interaktywnej

Siownia

Tak gramy i wiczymy

Hala sportowa

Dysponujemy nowoczesn sal gimnastyczn z boiskami do siatkwki, koszykwki, piki rcznej oraz nonej.

Na hali jest zainstalowana kotara dzielca sal na dwa boiska boczne: do siatkwki i koszykwki.

Boisko szkolne

Do piki nonej ze sztuczn traw

Do siatkwki, koszykwki i piki rcznej

Szkolna stowka

Sklepik i bufet szkolny

Nasza kolorowa szatnia

Czym moemy si pochwali?

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Jzy

k po

lski

His

tori

a i W

OS

Mat

emat

yka

Prze

dm. P

rzyr

.

j. an

giel

ski p

odst

.

j. a

ngie

lski

rozs

z.

j. n

iem

ieck

i pod

st.

j. ni

emie

cki r

ozsz

.

szkoy

gminy

powiatu

wojewdztwamazowieckiego

kraju

Zestawienie wynikw egzaminu 2015

Jestemy dumni, bo W 2015 roku

zajlimy 3. miejsce w powiecie.

W 2014 roku zajlimy 3. miejsce w powiecie.

W 2012 roku zajlimy 3. miejsce w powiecie.

W 2007 roku zajlimy 1. miejsce

w powiecie. 0

10

20

30

40

50

60

70

80

Jz.

polski

WOS

Hist.

Mate -

matyka

Przyrod. Jz. ang.

podst.

Jz. ang.

rozsz.

Jz.

niem.

podst.

Jz.

niem.

rozsz.

redni wynik procentowy dla szkoy z poszczeglnych przedmiotw, dane zegzaminu gimnazjalengo 2014

Zestawienie wynikw Egzaminu Gimnazjalnego 2013/2014

redni wynik procentowy dla:

Cz humanistyczna Cz matematyczno-

przyrodnicza Cz z jzyka obcego

Jz. polski Historia i

WOS Matematyka

Przedm. Przyrod-

nicze

Poziom podsta-wowy

Jz. dominuj-

cy

szkoy 77,1 66,3 58,0 59,3 78,6 angielski

gminy 75,1 64,3 53,6 57,9 76,9 angielski

powiatu 68,9 59,5 46,2 51,2 68,3 angielski

wojewdztwa mazowieckiego

70,0 60,9 50,2 54,1 70,1 angielski

kraju 68,0 59,0 47,0 52,0 67,0 angielski

Zestawienie wynikw Egzaminu Gimnazjalnego z lat 2008 2015

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2007

/200

8

2008

/200

9

2009

/201

0

2010

/201

1

2011/

2012

2012

/201

3

2013

/201

4

2014

/201

5

Kolejne lata

Lic

zba

otr

zym

anyc

h p

un

kt

w

r. Krajowa

r. wojewdztwamaz.r. Powiatu

r. Gminy

r. GP2

Co nas wyrnia?

W 2014 roku szkoa przystpia do programw:

Aktywna edukacja szkoa cyfrowa (TIK)

Ocenianie wspierajce rozwj uczniw (OK)

Szkoy Warszawskie

Akcje charytatywne

Oglnopolska akcja Pom dzieciom przetrwa zim

Akcje Gra grosza

Koncerty na rzecz Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy

Wolontariat na rzecz Fundacji Salvati oraz prowadzonych przez fundacj misji,

Szlachetna paczka

Szkolne koo CARITAS (105 wolontariuszy)

Wolontariat na rzecz Koa Pomocy Dzieci Niepenosprawnych w Zbkach

i wiele innych

Owoce naszej pracy

Nasze osignicia

Konkursy Kuratoryjne - finalici

2016 ROK

Finalista konkursu przedmiotowego z biologii

Finalista konkursu przedmiotowego z Wiedzy o spoeczestwie.

2014 ROK

Finalistka konkursu biologicznego

Finalistka konkursu polonistycznego

Finalista konkursu informatycznego LOGIA

2013 ROK

Dwie finalistki konkursu geograficznego

Finalistka konkursu biologicznego

2012 ROK

Finalista konkursu przedmiotowego z biologii

2011 ROK

Finalista konkursu przedmiotowego z wiedzy o spoeczestwie

2010 ROK

Finalistka konkursu przedmiotowego z biologii

2009 ROK

Finalista konkursu informatycznego LOGIA 09

2005 ROK

Finalista konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej

Konkursy Kuratoryjne - laureaci

2016 ROK

Laureat konkursu przedmiotowego z wos-u

2012 ROK

Laureatka konkursu przedmiotowego z jzyka polskiego

2011 ROK

Dwch laureatw konkursu przedmiotowego z biologii

2006 ROK

Laureatka konkursu biologicznego

2003 ROK

Laureat konkursu historycznego

2001 2009

Wielu laureatw konkursu informatycznego

Laureaci konkursw przedmiotowych,

organizowanych przez Kuratorium Owiaty,

s zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego

i uzyskuj prawo wyboru wymar