Gioi thieu joomla

  • Published on
    20-Jun-2015

  • View
    2.308

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gioi Thieu

Transcript

  • 1. I): TM HIU V JOOMLA L G?Joomla! l h thng qun tr ni dung m ngun m s 1 th gii hin nay. Linh hot, n gin,thanh nh, tnh tu bin rt cao v cc k mnh m, l nhng g c th ni v Joomla! cs dng trn ton th gii t nhng trang web n gin cho n nhng ng dng phc tp.Vic ci t Joomla! rt d dng, n gin trong vic qun l v ng tin cy.c tnh c bn ca Joomla!:- Ty bin cu trc site- Xut bn, chnh sa thng tin, ni dung- H tr qun l th vin media- Tm kim thng tin trong site- H tr a ngn ng- B m trang gip tng tc hin thJoomla! h tr cc ng dng g?- Cng thng tin in t- Thng mi in t- Bo in t- Website doanh nghip- Website trng hc- Blog c nhn- Din nJoomla! c im mnh g?- D dng ci t- H tr website t n gin n phc tp- Sau khi ci t, ngi s dng c th d dng thay i ni dung, hnh nh k c cu trcwebsite- Cng ng pht trin mnh v tng trng khng ngng ng gp cho cng ng ngi dngJoomla! mt lng ln cc gi ci t min ph h tr a dng cc tnh nng cho trang web

2. - Nhiu din n chia s, tho lun v gii p thc mc khi ngi s dng gp kh khn- Bn cnh , cng ng pht trin giao din Joomla! cng pht trin, cung cp lng ln giaodin p, nhiu chng loi v hon ton min ph.im yu ca Joomla!- Joomla! c pht trin ch yu trn Linux Server (Apache), v chy tt trn Windows Server(IIS), tuy nhin tn ti vi vn khi chy trn IIS.- Joomla! s dng th vin MooTools, do cc web designer v developer khi chn th vin htr chc nng no cho website lu trnh c xung t vi MooTools.- Joomla! tn ti mt s l hng v bo mt, tuy nhin c cng ng pht hin v a racc hng khc phc. Ni chung l n!Thnh tch ca Joomla!- Thng 10 nm 2007, H qun tr ni dung m ngun m PHP tt nht do Packt Publishing traotng.- Thng 11 nm 2006, H qun tr ni dung m ngun m tt nht do Packt Publishing cng b- Thng 10 nm 2006, D n m ngun m/ Linux tt nht ti trin lm LinuxWorld 2006 Anh- Thng 10 nm 2005, D n m ngun m/ Linux tt nht ti trin lm LinuxWorld 2005 AnhII: HNG DN CI T JOOMLA1) Download v ci t localhost AppServ l d n tch hp, ci t nhanh chng, n gin cc m phng my ch webnh Apache, PHP, MySQL... trn nn h iu hnh Windows rt thun tin cho vicnghin cu, pht trin v kim tra cc ng dng web lp trnh bng PHP. u im :gn nh , tng thch cao & y cc chc nng chy PHP !Vo URL ca site : http://appservnetwork.com/Bn chn phin bn : AppServ 2.5.8 h tr : Apache 2.2.8 - PHP 5.2.6 - MySQL5.0.51b - phpMyAdmin-2.10.3Nhp vo link ny ca Sourceforge.net :http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.8.exe?downloadHng dn ci t 3. Sau khi n Next 4. Khi kt thc Qu trnh ci t bn to c mt Server o chy web PHP. 5. 2) Tin hnh ci t Joomla To c s d liu.Vo trnh duyt, trn thanh a ch g http://localhost/phpmyadmin mn hnhbn di xut hin, Create new Database in vo tn(trng vi tn th mc to trn (y l tintuc)), MySql Connection Collation bn chn utf8_general_ci,sau nhn Create to c s d liu.khi to thnh cng bn s thy giao din sau 6. Quy trnh ci JoomlaBc 1: Download & Upload b ci t Joomla!Download Joomla 1.5 : link download: Joomla 1.5 http://www.joomla.orgUpload Joomla : Upload ln Server v gii nn vo th mc gc cha Web ca bn (hoc mtth mc con ca n v t tn l joomla).Th mc gc cha Web thng c tn l: htdocs, public_html, www, wwwroot...C:AppServwwwBn c th Upload bng mt s cch: 7. Bng Copy trc tip (nu ci trn my ca bn) Bng cng c qun tr m HOSTING cung cp. Bng cng c FTP: WS_FTP, Total Commander, Net2FTP...Bc 2: Chn ngn ng ci tM trnh duyt v g vo a ch Website ca bn. Nu bn gii nn b ci t vo th mc gc th g: http://yoursite/ VD: http://tenwebsite/ VD: http://localhost/ (nu ci trn my ca bn) Nu bn gii nn b ci t vo th mc joomla (th mc con ca th mc gc) th g: http://yoursite/joomla/VD: http://tuoitrequynhon.com/joomla/VD: http://localhost/joomla/ (nu ci trn my ca bn)Mn hnh ci t xut hin v bn c th chn mt ngn ng trong qu trnh t:Bc 3: Kim tra cu hnh h thngNu cc gi tr kim tra c mu xanh th OK. Nu cc gi tr kim tra c mu th bn cn hib phn H tr k thut ca Server. Bn vn c th tip tc ci t tuy nhin mt s chc nngc th s khng hot ng. 8. Bc 4: Thng tin bn quynBn nn dnh mt cht thi gian c cc thng tin ny.Bc 5: Thit lp cc thng s kt ni ti C s d liu- Hostname: Thng l gi tr "localhost" 9. (ch in gi tr khc nu nh Database Server v Web Server nm 2 ni khc nhau, hoc Hostca bn cung cp nh vy)- User name: Tn ti khon c quyn i vi c s d liu cha Joomla ca bn.- Password: Mt khu ca ti khon trn- Availbe Collations: Bn nn chn l "utf8_general_ci"- Database Name: Tn c s d liu ca bnBc 6: Thit lp cc thng s FTP- Nu Host ca bn khng h tr, mc ny s khng hin th- Nu Host ca bn h tr, bn cn ch :Username: Tn ti khon FTPPassword: Mt khu tng ng.Auto Find Path: T ng tm ng dn ti ni cha Web ca bn(Nn dng chnh ti khon m bn Upload b ci t Joomla ln HOST)Bc 7: Thit lp cu hnh site Joomla ca bn- Site name: tn site ca bn.VD: VnExpress, Hosting Vit Nam, ThanhNienOnline...- Your Email: a ch email ca bnVD: admin@yoursite.com This e-mail address is being protected from spambots. You needJavaScript enabled to view it- Admin Password: Mt khu qun tr Joomla 10. Cc thng s trn sau ny u c th thay i d dng nn bn khng cn bn tm lm. Ch cnnh mt khu l .- Install Defaul Sample Data: Ci t d liu mu. Bn nn nhn nt ny Joomla to mu chobn mt trang web n gin.Bc 8: Kt thc- Lu : ti khon truy nhp h thng l: admin; mt khu: mt khu m bn g bc 6.- xem Website ca bn: Nhn vo nt Site- qun tr Website: Nhn vo nt Admin. ng dn s c dng nh sau: http://www.yoursite.com/joomla/administrator hoc http://localhost/administrator/(nu ci trc tip trn my ca bn) 11. III) HNG DN QUN TR JOOMLA1) Hng dn vit ha Joomla4) Hng dn ci t thay i giao din cho JoomlaBc 1. ng nhp vo Joomla administratorBc 2. Chn menu Extensions -> Install/uninstallBc 3. Chn Browse a template cn ci t t my tnhBc 4. Click Upload File & Install. joomla tin hnh ci t. 12. Bc 5. Chn menu Extensions -> Template Manager vo phn qun l skin joomlaBc 6. Template c lu tr sau khi ci t hon thnh.7. chn template l skin mc nh click vo biu tng Default chn template mc nh 13. Qu trnh chn la template mc nh hon thnh, chng ta c th vo a ch trang xem demotemplate va c ci vo2) Hng dn qun l bi vit trong JoomlaKhi nim section, category v contentCc bi vit trong trang web c qun l theo dng section v category. u tin chng ta nnphn bit c section v category l g.- Section hay cn gi l th loi hoc ch cha.- Category l con ca section hay ch con.Mt section c mt hoc nhiu category. V d nh vn hc c gi l 1 section n mang ngha chung nht cho mt th loi bi vit.Mt category ch ph thuc vo mt section duy nht. V d nh th ca, truyn ngn l con casection vn hc.- Content: l ni dung bi vit. Mt bi vit c th ph thuc vo mt section v mt categoryno hoc dng bi vit khng phn loi.Chng ta cng xem "Cu trc ni dung ca mt Website" c th hin thng qua hnh v diy:- To mt sectionu tin chng ta phi to section trc, tip sau l category. to section, vo menu Content --> Section manager.Trn thnh cng c, chng ta c cc biu tng sau: 14. New: To mi mt sectionEdit: sa li mt section toDelete: Xa b mt section. Trc khi xa cn phi chn tn section mun xaCopy: to bn sao ca mt sectionUnpublish: khng s dng section toPublish: s dng section toChn New to mi mt section: Title: tiu ca section, bt buc phi c. Alias: b danh. Tn b danh c th ging vi tiu u, nhng khng s dng du ting vit. Bn c th c khong trng gia cc t, Joomla s t ng chn du tr (-) vo gia cc t ny. Published: Cho php s dng section ny hay khng. Yes l c, No l khng Access Level: cp truy cp. Public l tt c mi ngi, Registered l ch c thnh vin ng k mi c th truy cp. Special: nhng thnh vin c quyn t manager tr ln mi c php xem. di l son tho Description m t: dng m t v ngha ca section s c to. Phnm t ny c th cho php hoc khng cho php hin th ra ngoi trang web thng qua vic cuhnh hin th.- To mt category to category, vo menu Content category manager.Tng t nh section, category cng c thanh cng c nh section, nhng trong category cthm nt lnh Move.Lnh Move: Di chuyn 1 hoc nhiu category sang mt section khcChn New to mi 1 category. Trang mi s m ra: 15. Trong : Title: tiu category. Khng th b trng Alias: b danh ca tiu Published: C cho php s dng hay khng Section: Category to ra s phi ph thuc vo 1 section no . Nu t sai section, chng ta c th vo sa li. Access Level: cp truy cpCng ging nh section, category cng c phn m t din t ngn gn v ngha ca n.Phn m t ny c th c hin th ra ngoi trang web nu ngi qun tr cho php chng.To mi mt bi vit to mt bi vit, Chn menu Content -> Article Manager. Trang mi m ra, chng ta s xemxt qua thanh cng c trc.Trn thanh cng c, cc chc nng nh publish, Unpublish, Move, Copy hon ton ging nh gii thiu trn.Lu : thc hin tt c nhng lnh trn, bn cn phi nh du chn 1 hoc nhiu bi vittrc khi thc hin.Chn nt lnh New To mi bi vit. 16. Ch khi chn loi bi vit:Nu bi vit l loi thuc 1 category no th phi chn section trc ri mi chn caegory.Nu bi vit khng c section v category, chng ta s chn Section v Category lUncategorisedTrong : Title: Tiu bi vit Alias: b danh Section: chn section cho bi vit Category: chn mt category cho bi vit Published: cho xut bn bi vit hay khng Frontpage: bi vit c xut hin trang ch hay khng, nu khng, bn s xem khi click vo menu c ng dn tr.Vng son tho chnh nh hnh sau:Cch S dng chi tit cng c son tho s c bn trong chng S dng trnh son tho tchhp sn 17. To Read more hoc c thm cho bi vit.Thng bi vit khi xut bn s c phn gii thiu hoc vo cho bi vit, sau ngi xemchn ch read more hoc c tip xem phn cn li. to Read more, di chuyn chut n on cn ngt t ch Read more, ko xung dikhung son tho, click chn nt Read More. Mt ng gch mu s c to ra lm duhiu. Xem hnh bn di 18. Ci t tham s cho bi vitBn phi vng son tho chnh, chng ta c th ci t thm tham s cho bi vit. Author: tc gi. Tc gi bi vit s t ng chn l ngi ang ng nhp hoc chn li userkhcAccess Level: mc truy cp bi vit.Finish Publishing: ngy ht hn ng bi. Nu chn mt ngy no trong tng lai th bi vits t ng n i khng hin th cho ngi truy cp xem. Nu mun ng mi mi thi xa nidung trong ny i.- Chn hnh nh vo bi vitTrc tin chn hnh nh vo bi vit, tt c hnh nh phi c lu vo th mc stories trongphn Media Manager.a con tr n ni cn chn nh. Xung cui khung son tho, chn biu tng Image (xemnh phn trn). Mt ca s popup s hin ra cho chng ta chn hnh. Insert: chn hnh vo bi vit sau khi chn c hnh. 19.