Glazbene sposobnosti učenika mlađe školske dobi

 • View
  218

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Doc. dr. sc. Jasna ulenti Begi

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

  Ulica cara Hadrijana 10

  31 000 Osijek

  jsulentic@foozos.hr

  Mag. Jelena Bubalo

  O Antun Mihanovi

  Ulica Ivana Gundulia 5A

  31000 Osijek

  jjelena460@gmail.com

  Glazbene sposobnosti uenika mlae kolske dobi

  Saetak

  Tema rada su glazbene sposobnosti uenika mlae kolske dobi. Tijekom oujka 2014.

  provedeno je istraivanje u Osnovnoj koli Antuna Mihanovia u Osijeku u kojem je

  sudjelovalo 36 uenika, 18 prvoga i 18 etvrtoga razreda (po 9 djevojica i 9 djeaka u

  svakom razredu). Cilj je bio ispitati glazbene sposobnosti uenika prvoga i etvrtoga razreda

  te usporediti ih s obzirom na dob i spol. Test provjere glazbenih sposobnosti izraen za

  potrebe istraivanja sastoji se od pjevanja pjesmice po elji, provjere osjeaja za ritam,

  provjere osjeaja za intonaciju i provjere glazbenoga pamenja. Analiza rezultata pokazala je

  da su uenici etvrtog razreda bili uspjeniji u svim dijelovima provjere glazbenih

  sposobnosti od uenika prvog razreda. injenica da su glazbene sposobnosti razvijenije kod

  uenika etvrtoga razreda pokazuje da se one mogu razvijati. Isto tako, bolje rezultate

  postigle su djevojice u oba ispitana razreda. Utvreno je, takoer, da je na poetku

  kolovanja osjeaj za ritam razvijeniji od ostalih ispitanih komponenata glazbene

  sposobnosti.

  Kljune rijei: glazbena sposobnost, uenici mlae kolske dobi

  Uvod

  Sposobnost je potencijalni reaktivni sustav za obavljanje neke djelatnosti. U sebi

  ukljuuje vjetine i svojstva potrebna za njezino izvrenje: npr. snagu, kompetentnost,

  nadarenost, spretnost, strunost, itd. Bit je sposobnosti u tome da se neki zadatak moe izvriti

  odmah, bez potrebe za prethodnom izobrazbom ili osposobljavanjem. Sposobnosti se stjeu

  na osnovi nasljednih dispozicija i pod utjecajem socijalne sredine.1

  1 Proleksis enciklopedija prva hrvatska opa i nacionalna online enciklopedija. Preuzeto s:

  http://proleksis.lzmk.hr/46597/, 22.5.2014.

  mailto:jsulentic@foozos.hrmailto:jjelena460@gmail.comhttp://proleksis.lzmk.hr/46597/

 • 3

  Razlikuju se miljenja o tome to utjee na nastanak ljudskih sposobnosti. Odgovor na

  to pitanje pokualo je dati vie teorija meu kojima su najpoznatije teorija empirizma, teorija

  nativizma i teorija konvergencije. Prema teoriji empirizma, sposobnosti su uvjetovane

  iskljuivo prilikama u kojima dijete odrasta, razvija se i djeluje, tj. sposobnosti pojedinca bit

  e onakve kakvima ih oblikuje njegova ivotna okolina. Suprotno stajalite zastupa teorija

  nativizma po kojoj su sposobnosti odreene iskljuivo nasljeem te je utjecaj okoline

  nemoan da u bilo kojem pogledu neto bitno izmijeni. Prema teoriji konvergencije, ljudske

  sposobnosti su rezultat konvergentna ili uzajamna djelovanja imbenika naslijea i imbenika

  okoline (Grgi, 1997).

  Najjednostavnije, ali i vrlo iroko, sposobnosti se definiraju kao sustav unutarnjih

  uvjeta koji u pojedinca odreuju razinu i kvalitetu djelovanja. Andrilovi i udina (1985)

  dijele sposobnosti na: fizike (snaga miia, izdrljivost, i dr.), senzorne (irina vidnog polja,

  razlikovanje boja, razlikovanje tonova, otrina sluha, osjetljivost na dodir, i dr.),

  psihomotorne (spretnost prstiju, okulomotorna koordinacija i dr.) i intelektualne (mentalne,

  kognitivne, umne sposobnosti pamenje, inteligencija, itd.).

  Poljak (1970) definira sposobnost kao kvalitetu linosti koja je formirana tako da

  uspjeno obavlja neku djelatnost (rad, aktivnost, funkciju). Poljak razlikuje sljedee

  sposobnosti: senzorne ili perceptivne (zasnovane na senzornoj aktivnosti i u sebi obuhvaaju

  sposobnosti osjetnog doivljaja vid, sluh, okus, njuh, dodir, toplina, hladnoa, bol, podraaj,

  kretanje, napor, kao i razliiti organski osjeti), manualne ili praktine (temeljene na praktinoj

  aktivnosti, odnosno praktinom radu u smislu aktivnog odnosa ovjeka prema konkretnoj

  materiji radi transformiranja i oblikovanja te materije; ova vrsta sposobnosti pokazuje se u

  zvanjima u kojima dominira praktini rad), sposobnosti izraavanja (govor, itanje, pisanje,

  crtanje, slikanje, matematiko izraavanje, pjevanje, sviranje i izraavanje pokretima tijela -

  geste, mimika; te su sposobnosti zasnovane na odreenim aktivnostima izraavanja) i

  intelektualne ili mentalne (najvii domet ljudskog duha i formiraju se na bazi ljudskog

  intelektualnog rada, napose misaonog; intelektualne sposobnosti ujedno su i baza za

  razvijanje ostalih sposobnosti).

  Prema Museku (1977) sposobnosti su osobine linosti i utjeu na uspjenost naih

  postignua u sluaju znanja, motivacije i drugih osobina linosti. On dijeli sposobnosti na

 • 4

  ope (intelektualna fleksibilnost, npr. brzina odgovora, predvianje, klasificiranje, planiranje,

  generalizacija, itd.) i posebne (umjetnike, glazbene, intelektualne, socijalne, itd.). Kao to

  moemo uoiti, Musek u grupu posebnih sposobnosti svrstava i glazbene.

  Glazbena sposobnost

  Kada je rije o glazbenoj sposobnosti, postoje nedoumice je li rije o jednoj

  jedinstvenoj ili veem broju sposobnosti i je li glazbena sposobnost uroena ili steena. U

  strunoj literaturi, a i u svakodnevnom govoru, nalazimo razliite izraze za pojam glazbene

  sposobnosti. To su glazbene dispozicije, glazbeni kapacitet, glazbene sklonosti, muzikalnost,

  glazbeni dar, glazbeni talent te glazbena genijalnost. Neki od njih koriste se kao sinonimi, no

  vrlo esto jedan te isti pojam ima razliite nijanse znaenja kod razliitih autora (Kolarovska-

  Gmirja, 2006). Rojko (1981) koristi termin muzikalnost i napominje da se osim navedenoga

  koriste termini glazbena nadarenost, glazbena sposobnost, glazbeni talent i glazbeni sluh. Za

  razliku od slune funkcije koju na akustiki osjetni organ vri u svakodnevnoj, neglazbenoj

  komunikaciji, glazbeni sluh oznaava sposobnost da se razlikuju, pamte i prepoznaju

  akustino-glazbeni odnosi. Glazbeni sluh ukljuuje, dakle, sposobnost pridavanja odreenog

  glazbenog znaenja odsluanom zvuku te je kao takav nauena funkcija, za razliku od

  neglazbenog sluha koji je uroen. Prema Farnsworthu (1958), termin glazbena sposobnost ili

  glazbene sposobnosti, najiri je i najsigurniji te predstavlja sredinju toku izmeu glazbene

  podobnosti (potencijala) i postignua (uinka).

  Znaajan doprinos istraivanju glazbenih sposobnosti dao je Gardner (2011) koji je

  postavio model od sedam razliitih inteligencija: lingvistike, glazbene, logiko-matematike,

  spacijalne, tjelesno-kinestetike, intrapersonalne i interpersonalne. Gardner istie da ni jedna

  inteligencija nije sama po sebi umjetnika, ve da inteligencije pojedinano ili u kombinaciji

  mogu biti stavljene na raspolaganje umjetnosti, tj. usmjerene na podruje umjetnosti. Naime,

  visok stupanj spacijalne, lingvistike ili glazbene inteligencije ne znai nuno da e pojedinac

  postati pjesnik, kipar ili klavirist, ali visoka postignua u tim podrujima otvaraju perspektive

  u podruju umjetnosti. Pravovremeni poticaji u skladu s identificiranim profilom inteligencija

  omoguit e razvoj od poetnike do vrhunske razine kompetencije u odreenom podruju.

 • 5

  O tome je li glazbena sposobnost suma veeg broja sposobnosti ili jedna jedinstvena

  sposobnost postoje dvije teorije: omnibusna i atomistika. Zastupnici prve teorije, uglavnom

  ameriki psiholozi (glavni zagovornik je E. C. Seashore), glazbenu sposobnost promatraju

  kao sumu broja nezavisnih svojstava, najee, od kojih svako moe biti prisutno u razliitim

  stupnjevima kod pojedinca. Npr. netko moe razlikovati visine tonova i potpuno zakazati u

  ritamskoj komponenti, ali i obrnuto. Neki psiholozi (najznaajniji predstavnici su J. Mursell i

  H. Wing) zastupnici su drugog pravca koji govori o glazbenoj sposobnosti kao samo jednoj

  sposobnosti koja moe biti razliito stupnjevana (Rojko, 1981).

  Kada je rije o glazbenoj sposobnosti kao naslijeenoj ili steenoj sposobnosti, istie

  se vanost i nasljea i okruenja. Tako Motte-Haber (1999) istie da na glazbene sposobnosti

  utjee nasljee i to u sljedeim postotcima: ako su oba roditelja muzikalna i djeca su u 70 do

  85 posto sluajeva muzikalna, a ako je muzikalan jedan roditelj, obino je 60 posto muzikalne

  djece, dok nemuzikalni roditelji imaju 15 do 25 posto muzikalne djece. Meutim, osim

  naslijeenih dispozicija, na glazbene sposobnosti utjee i okolina u kojoj dijete odrasta, a to

  su obitelj, predkolske ustanove, uitelji primarnog obrazovanja i uitelji glazbe. injenica je

  da roditelji vrlo rijetko posveuju znaajniju brigu njegovanju glazbenih sklonosti i

  dispozicija svoje djece. Velika veina djece nema u roditeljskom domu povoljne uvjete za

  aktiviranje svojih glazbenih sposobnosti. Djeca iz glazbeno pasivnih obitelji pri ulasku u

  kolu obino pokazuju manje razvijene glazbene sposobnosti kao i manju zainteresiranost za

  pjevanje, glazbene igre i sluanje glazbe (Pogaj, 1988). Tako je istraivanje koje su proveli

  Kelley i Sutton-Smith (1987) pokazalo da roditelji mogu biti veliki poticaj djetetu putem

  razliitih glazbenih iskustava i utjecati na razvoj djetetove glazbene sposobnosti. Njihovo

  longitudinalno istraivanje obavljeno je na trima djevojicama od njihova roenja do dvije

  godine starosti. Djevojice su odrastale u trima razliitim obiteljima. Svaka obitelj ivjela je u

  razliitom glazbenom okruen