Glazbene sposobnosti učenika mlađe školske dobi

 • Published on
  02-Feb-2017

 • View
  218

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Doc. dr. sc. Jasna ulenti Begi

  Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

  Ulica cara Hadrijana 10

  31 000 Osijek

  jsulentic@foozos.hr

  Mag. Jelena Bubalo

  O Antun Mihanovi

  Ulica Ivana Gundulia 5A

  31000 Osijek

  jjelena460@gmail.com

  Glazbene sposobnosti uenika mlae kolske dobi

  Saetak

  Tema rada su glazbene sposobnosti uenika mlae kolske dobi. Tijekom oujka 2014.

  provedeno je istraivanje u Osnovnoj koli Antuna Mihanovia u Osijeku u kojem je

  sudjelovalo 36 uenika, 18 prvoga i 18 etvrtoga razreda (po 9 djevojica i 9 djeaka u

  svakom razredu). Cilj je bio ispitati glazbene sposobnosti uenika prvoga i etvrtoga razreda

  te usporediti ih s obzirom na dob i spol. Test provjere glazbenih sposobnosti izraen za

  potrebe istraivanja sastoji se od pjevanja pjesmice po elji, provjere osjeaja za ritam,

  provjere osjeaja za intonaciju i provjere glazbenoga pamenja. Analiza rezultata pokazala je

  da su uenici etvrtog razreda bili uspjeniji u svim dijelovima provjere glazbenih

  sposobnosti od uenika prvog razreda. injenica da su glazbene sposobnosti razvijenije kod

  uenika etvrtoga razreda pokazuje da se one mogu razvijati. Isto tako, bolje rezultate

  postigle su djevojice u oba ispitana razreda. Utvreno je, takoer, da je na poetku

  kolovanja osjeaj za ritam razvijeniji od ostalih ispitanih komponenata glazbene

  sposobnosti.

  Kljune rijei: glazbena sposobnost, uenici mlae kolske dobi

  Uvod

  Sposobnost je potencijalni reaktivni sustav za obavljanje neke djelatnosti. U sebi

  ukljuuje vjetine i svojstva potrebna za njezino izvrenje: npr. snagu, kompetentnost,

  nadarenost, spretnost, strunost, itd. Bit je sposobnosti u tome da se neki zadatak moe izvriti

  odmah, bez potrebe za prethodnom izobrazbom ili osposobljavanjem. Sposobnosti se stjeu

  na osnovi nasljednih dispozicija i pod utjecajem socijalne sredine.1

  1 Proleksis enciklopedija prva hrvatska opa i nacionalna online enciklopedija. Preuzeto s:

  http://proleksis.lzmk.hr/46597/, 22.5.2014.

  mailto:jsulentic@foozos.hrmailto:jjelena460@gmail.comhttp://proleksis.lzmk.hr/46597/

 • 3

  Razlikuju se miljenja o tome to utjee na nastanak ljudskih sposobnosti. Odgovor na

  to pitanje pokualo je dati vie teorija meu kojima su najpoznatije teorija empirizma, teorija

  nativizma i teorija konvergencije. Prema teoriji empirizma, sposobnosti su uvjetovane

  iskljuivo prilikama u kojima dijete odrasta, razvija se i djeluje, tj. sposobnosti pojedinca bit

  e onakve kakvima ih oblikuje njegova ivotna okolina. Suprotno stajalite zastupa teorija

  nativizma po kojoj su sposobnosti odreene iskljuivo nasljeem te je utjecaj okoline

  nemoan da u bilo kojem pogledu neto bitno izmijeni. Prema teoriji konvergencije, ljudske

  sposobnosti su rezultat konvergentna ili uzajamna djelovanja imbenika naslijea i imbenika

  okoline (Grgi, 1997).

  Najjednostavnije, ali i vrlo iroko, sposobnosti se definiraju kao sustav unutarnjih

  uvjeta koji u pojedinca odreuju razinu i kvalitetu djelovanja. Andrilovi i udina (1985)

  dijele sposobnosti na: fizike (snaga miia, izdrljivost, i dr.), senzorne (irina vidnog polja,

  razlikovanje boja, razlikovanje tonova, otrina sluha, osjetljivost na dodir, i dr.),

  psihomotorne (spretnost prstiju, okulomotorna koordinacija i dr.) i intelektualne (mentalne,

  kognitivne, umne sposobnosti pamenje, inteligencija, itd.).

  Poljak (1970) definira sposobnost kao kvalitetu linosti koja je formirana tako da

  uspjeno obavlja neku djelatnost (rad, aktivnost, funkciju). Poljak razlikuje sljedee

  sposobnosti: senzorne ili perceptivne (zasnovane na senzornoj aktivnosti i u sebi obuhvaaju

  sposobnosti osjetnog doivljaja vid, sluh, okus, njuh, dodir, toplina, hladnoa, bol, podraaj,

  kretanje, napor, kao i razliiti organski osjeti), manualne ili praktine (temeljene na praktinoj

  aktivnosti, odnosno praktinom radu u smislu aktivnog odnosa ovjeka prema konkretnoj

  materiji radi transformiranja i oblikovanja te materije; ova vrsta sposobnosti pokazuje se u

  zvanjima u kojima dominira praktini rad), sposobnosti izraavanja (govor, itanje, pisanje,

  crtanje, slikanje, matematiko izraavanje, pjevanje, sviranje i izraavanje pokretima tijela -

  geste, mimika; te su sposobnosti zasnovane na odreenim aktivnostima izraavanja) i

  intelektualne ili mentalne (najvii domet ljudskog duha i formiraju se na bazi ljudskog

  intelektualnog rada, napose misaonog; intelektualne sposobnosti ujedno su i baza za

  razvijanje ostalih sposobnosti).

  Prema Museku (1977) sposobnosti su osobine linosti i utjeu na uspjenost naih

  postignua u sluaju znanja, motivacije i drugih osobina linosti. On dijeli sposobnosti na

 • 4

  ope (intelektualna fleksibilnost, npr. brzina odgovora, predvianje, klasificiranje, planiranje,

  generalizacija, itd.) i posebne (umjetnike, glazbene, intelektualne, socijalne, itd.). Kao to

  moemo uoiti, Musek u grupu posebnih sposobnosti svrstava i glazbene.

  Glazbena sposobnost

  Kada je rije o glazbenoj sposobnosti, postoje nedoumice je li rije o jednoj

  jedinstvenoj ili veem broju sposobnosti i je li glazbena sposobnost uroena ili steena. U

  strunoj literaturi, a i u svakodnevnom govoru, nalazimo razliite izraze za pojam glazbene

  sposobnosti. To su glazbene dispozicije, glazbeni kapacitet, glazbene sklonosti, muzikalnost,

  glazbeni dar, glazbeni talent te glazbena genijalnost. Neki od njih koriste se kao sinonimi, no

  vrlo esto jedan te isti pojam ima razliite nijanse znaenja kod razliitih autora (Kolarovska-

  Gmirja, 2006). Rojko (1981) koristi termin muzikalnost i napominje da se osim navedenoga

  koriste termini glazbena nadarenost, glazbena sposobnost, glazbeni talent i glazbeni sluh. Za

  razliku od slune funkcije koju na akustiki osjetni organ vri u svakodnevnoj, neglazbenoj

  komunikaciji, glazbeni sluh oznaava sposobnost da se razlikuju, pamte i prepoznaju

  akustino-glazbeni odnosi. Glazbeni sluh ukljuuje, dakle, sposobnost pridavanja odreenog

  glazbenog znaenja odsluanom zvuku te je kao takav nauena funkcija, za razliku od

  neglazbenog sluha koji je uroen. Prema Farnsworthu (1958), termin glazbena sposobnost ili

  glazbene sposobnosti, najiri je i najsigurniji te predstavlja sredinju toku izmeu glazbene

  podobnosti (potencijala) i postignua (uinka).

  Znaajan doprinos istraivanju glazbenih sposobnosti dao je Gardner (2011) koji je

  postavio model od sedam razliitih inteligencija: lingvistike, glazbene, logiko-matematike,

  spacijalne, tjelesno-kinestetike, intrapersonalne i interpersonalne. Gardner istie da ni jedna

  inteligencija nije sama po sebi umjetnika, ve da inteligencije pojedinano ili u kombinaciji

  mogu biti stavljene na raspolaganje umjetnosti, tj. usmjerene na podruje umjetnosti. Naime,

  visok stupanj spacijalne, lingvistike ili glazbene inteligencije ne znai nuno da e pojedinac

  postati pjesnik, kipar ili klavirist, ali visoka postignua u tim podrujima otvaraju perspektive

  u podruju umjetnosti. Pravovremeni poticaji u skladu s identificiranim profilom inteligencija

  omoguit e razvoj od poetnike do vrhunske razine kompetencije u odreenom podruju.

 • 5

  O tome je li glazbena sposobnost suma veeg broja sposobnosti ili jedna jedinstvena

  sposobnost postoje dvije teorije: omnibusna i atomistika. Zastupnici prve teorije, uglavnom

  ameriki psiholozi (glavni zagovornik je E. C. Seashore), glazbenu sposobnost promatraju

  kao sumu broja nezavisnih svojstava, najee, od kojih svako moe biti prisutno u razliitim

  stupnjevima kod pojedinca. Npr. netko moe razlikovati visine tonova i potpuno zakazati u

  ritamskoj komponenti, ali i obrnuto. Neki psiholozi (najznaajniji predstavnici su J. Mursell i

  H. Wing) zastupnici su drugog pravca koji govori o glazbenoj sposobnosti kao samo jednoj

  sposobnosti koja moe biti razliito stupnjevana (Rojko, 1981).

  Kada je rije o glazbenoj sposobnosti kao naslijeenoj ili steenoj sposobnosti, istie

  se vanost i nasljea i okruenja. Tako Motte-Haber (1999) istie da na glazbene sposobnosti

  utjee nasljee i to u sljedeim postotcima: ako su oba roditelja muzikalna i djeca su u 70 do

  85 posto sluajeva muzikalna, a ako je muzikalan jedan roditelj, obino je 60 posto muzikalne

  djece, dok nemuzikalni roditelji imaju 15 do 25 posto muzikalne djece. Meutim, osim

  naslijeenih dispozicija, na glazbene sposobnosti utjee i okolina u kojoj dijete odrasta, a to

  su obitelj, predkolske ustanove, uitelji primarnog obrazovanja i uitelji glazbe. injenica je

  da roditelji vrlo rijetko posveuju znaajniju brigu njegovanju glazbenih sklonosti i

  dispozicija svoje djece. Velika veina djece nema u roditeljskom domu povoljne uvjete za

  aktiviranje svojih glazbenih sposobnosti. Djeca iz glazbeno pasivnih obitelji pri ulasku u

  kolu obino pokazuju manje razvijene glazbene sposobnosti kao i manju zainteresiranost za

  pjevanje, glazbene igre i sluanje glazbe (Pogaj, 1988). Tako je istraivanje koje su proveli

  Kelley i Sutton-Smith (1987) pokazalo da roditelji mogu biti veliki poticaj djetetu putem

  razliitih glazbenih iskustava i utjecati na razvoj djetetove glazbene sposobnosti. Njihovo

  longitudinalno istraivanje obavljeno je na trima djevojicama od njihova roenja do dvije

  godine starosti. Djevojice su odrastale u trima razliitim obiteljima. Svaka obitelj ivjela je u

  razliitom glazbenom okruenju. Prvi par roditelja bili su profesionalni glazbenici, drugi

  glazbeno orijentirani, ali nisu bili profesionalni glazbenici, a trei par roditelja nije bio uope

  glazbeno zainteresiran te su vrlo malo koristili glazbu u odgoju svoje djevojice. Razlike

  izmeu obitelji koja nije bila glazbeno orijentirana i drugih dviju obitelji bile su ogromne, a to

  se oitovalo u tome to su dvije djevojice, koje su ivjele u bogatijem glazbenom okruenju,

  bile znatno razvijenije u svom glazbenom ponaanju. Stoga dijete ne valja brzopleto proglasiti

 • 6

  nemuzikalnim - jer moda dolazi ba iz takve obitelji u kojoj glazba nije sastavni dio

  svakodnevice. Ako dijete ne pjeva s roditeljima, ako s roditeljima ne slua glazbu, ako s

  roditeljima ne plee, ono e biti uskraeno za glazbeni doivljaj. Zbog toga nee doi do

  razvitka njegovih glazbenih sposobnosti koje mu moda donosi naslijee i te sposobnosti e

  ostati skrivene. Zato odgajatelji u predkolskim ustanovama, uitelji primarnoga obrazovanja

  u niim razredima osnovne kole i voditelji zborova mlae kolske dobi, moraju pokuati kod

  sve djece razvijati glazbene sposobnosti (ulenti Begi, 2012).

  Postoje i suprotni sluajevi kada dijete iz raspjevane i glazbeno aktivne obitelji dolazi

  u djeji vrti ili u prvi razred sa znatno razvijenim glazbenim sposobnostima (Pogaj, 1988).

  Takvu djecu treba uoiti i uputiti ih na sudjelovanje u glazbenim aktivnostima. Pjevanjem u

  pjevakom zboru, plesanjem u plesnoj skupini ili sviranjem instrumenta doi e do

  maksimalnog razvoja glazbenog potencijala djeteta (ulenti Begi, 2012). Kako se ne bi

  dogaalo da djeca razvijenih glazbenih sposobnosti ostanu neotkrivena, Wing (1968 prema

  Rojko, 1981) smatra da je opravdano pratiti glazbeni razvoj djece putem testova kojim se

  ispituju glazbene sposobnosti kako bi se uoila glazbeno nadarena djeca. Rojko (1981) istie

  da takav test moe posluiti i uitelju kao koristan vodi u nastavi. Ukazujui na razlike meu

  uenicima, omoguuje da svaki uenik dobije onakav tip glazbenog obrazovanja koji mu

  najbolje odgovara. Rojko, takoer, navodi da kod mlae djece treba pribjei individualnom

  testiranju, i to zbog praktinih razloga: zbog tekoa s razumijevanjem uputa, zbog potrebe da

  se odgovori piu i dr. Rano otkrivanje glazbene sposobnosti gotovo je jednako vano kao i

  sama ta sposobnost.

  Istraivanje

  Istraivanje je provedeno tijekom oujka 2014. godine u Osnovnoj koli Antuna

  Mihanovia u Osijeku. Sudjelovalo je osamnaest uenika prvoga i osamnaest etvrtoga

  razreda (po devet djevojica i devet djeaka u svakom razredu). Cilj je bio ispitati glazbene

  sposobnosti uenika prvoga i etvrtoga razreda te usporediti glazbene sposobnosti s obzirom

  na dob i spol. Glazbene sposobnosti ispitivale su se individualno testom izraenim za potrebe

  ovog istraivanja. Test se sastojao od sljedeih dijelova:

 • 7

  pjevanje pjesmice po elji (ukljuuje brojano ocjenjivanje tonosti ritma i melodije

  ocjenom od jedan do pet)

  provjera osjeaja za ritam (uenik pljeskanjem ponavlja dvotaktnu ritamsku frazu

  otkucanu olovkom; pet primjera koji se ocjenjuju + /plus/ ili - /minus/)

  provjera osjeaja za intonaciju (uenik pjevanjem ponavlja odsvirani pojedinani ton;

  pet primjera koji se ocjenjuju + /plus/ ili - /minus/)

  provjera glazbenog pamenja

  a) melodijske fraze: uenik pjevanjem (slogom na) ponavlja tri odsvirana tona

  jednakog trajanja; pet primjera koji se ocjenjuju + /plus/ ili - /minus/)

  b) melodijsko-ritamske fraze (uenik pjevanjem (slogom na) ponavlja odsviranu

  dvotaktnu melodijsko-ritamsku frazu; pet primjera koji se ocjenjuju + /plus/ ili -

  /minus/).

  Analiza podataka

  Prvi je zadatak provjere glazbenih sposobnosti bio pjevanje pjesmice po elji pri emu

  se ocjenjivala tonost izvedbe ritma i melodije ocjenom od jedan do pet.

  Grafikon 1. Uspjenost pjevanja pjesmice po elji s obzirom na razred

  Grafikon 1. prikazuje uspjenost pjevanja pjesmice s obzirom na razred. Prosjena

  ocjena za uenike prvoga razreda iznosi 3,11, a za uenike etvrtoga razreda 4,11 to

  pokazuje da su uenici etvrtoga razreda bili uspjeniji.

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  pro

  sje

  na

  ocj

  en

  a

  1. razred

  4. razred

 • 8

  Grafikon 2. Uspjenost pjevanja pjesmice po elji s obzirom na spol i razred

  Grafikon 2. prikazuje prosjenu ocjenu uspjenosti pjevanja pjesmice s obzirom na

  razred i spol. Mjerilo uspjenosti bila je tonost izvedbe ritma i melodije pjesmice. Prosjena

  ocjena za djevojice prvoga razreda iznosi 3,28, za djeake prvoga razreda 2,94, za djevojice

  etvrtoga razreda 4,67 i za djeake 3,56. Rezultati pokazuju da su u tom zadatku uenici

  etvrtoga razreda bili uspjenije od uenika prvoga te da su djevojice u oba sluaja bile

  uspjenije od djeaka.

  Zadatak kojim se provjeravao osjeaj za ritam sastojao se od pet primjera. Nakon to

  je dvotaktnu ritamsku frazu ispitiva otkucao olovkom, uenik ju je ponavljao pljeskanjem.

  Rezultati su biljeeni kao plus (+) ako je uenik uspjeno reproducirao zadanu frazu i kao

  minus (-) ako je uenik nije uspio reproducirati. Ukupan rezultat razreda dobili smo tako to

  smo broj ritamskih zadataka mnoili brojem uenika (18 x 5) pa se tako rezultat mogao kretati

  od 0 (nula) kad nijedan uenik ne bi uspjeno ponovio ni jedan ritamski zadatak do 90

  kad bi svi uenici ispravno ponovili svih pet zadataka. Kad se gledalo na razliku po spolu,

  onda se rezultat, po istoj logici, mogao kretati izmeu 0 (nula) i 45.

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  1. razred 4. razred

  pro

  sje

  na

  ocj

  en

  a

  djevojice

  djeaci

 • 9

  Ritamski zadaci:

  a)

  b)

  c)

  d)

  e) .

  Grafikon 3. Uspjenost reprodukcije ritamskih fraza s obzirom na razred

  Grafikon 3. prikazuje uspjenost reprodukcije ritamskih fraza s obzirom na razred.

  Uenici prvoga razreda uspjeno su reproducirali ritamske fraze etrdeset i dva puta

  (46,67%), a uenici etvrtoga razreda ezdeset i pet puta...