Gmina Ostrów Wielkopolski dodatek

  • Published on
    02-Apr-2016

  • View
    217

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li><p>Due pienidze od Unii Europejskiej</p><p>Szanowni Mieszkacygminy OstrwWielkopolski!Gorcy przedwyborczy okres sprawia,e niektrym puszczaj nerwy i grbior emocje, nie fakty. Jaskrawymprzykadem takiej dziaalnoci jestgazetka kolportowana na terenienaszej gminy, jako rzekome pismoklubu radnych niezalenych. Toewidentny przykad czarnej propagan-dy, ktra ma jeden cel: przysonisukcesy gminy i zdyskredytowa jejwadze. W tym celu mieszkacomprzedstawia si wyrwane z kontekstuinformacje, cyfry, dziwne tabelki,niesprawdzone informacje i na tejpodstawie prbuje si wycigazupenie nieuprawnione wnioski.</p><p>Jako wodarze gminy nie uchylamy siprzed polemik, a nawet krytyk - jelis do niej realne podstawy. Chtniepodejmiemy dyskusj, by wsplniewypracowa najlepsze metody rozwo-ju gminy, ktra jest przecie naszymwsplnym dobrem. Nie moemy sijednak zgodzi, by obraz naszej gminyksztatoway w wiadomoci odbior-cw kamstwa i manipulacje bdcewyrazem czyich niespenionychambicji.</p><p>Naszym zadaniem jest nie tylko dobrzerzdzi gmin, ale take rzetelnie iprawdziwie informowa o tym, co sidzieje na jej terenie. Zatem niechprzemwi fakty, a ich interpretacj iocen pozostawiamy spoeczestwunaszej gminy.</p><p>Piotr Kuroszczykwjt gminy Ostrw Wielkopolski</p><p>Piotr niegowskiprzewodniczcy Rady</p><p>Gminy Ostrw Wielkopolski</p><p>Aby utrzyma wysoki poziom inwestycji, gmina musi sprawnie poszukiwa zewntrz-nych rde finansowania i ma na tym polu spore sukcesy. Gmina Ostrw Wielkopol-ski pozyskaa w cigu ostatnich lat z Unii Europejskiej prawie 15 mln z.</p><p>Zdecydowanie najwicej pozyskano na budow kanalizacji sa-nitarnej - cznie prawie 6 mln z. Pooono kilkadziesit kilo-metrw kanalizacji sanitarnej w: Czekanowie, Lamkach, Za-charzewie, wieligowie, Gorzycach Wielkich, Saborowicach.Na wietlice wiejskie zdobyto ponad 2,2 mln z, ktre pozwo-liy wybudowa nowe, dokoczy budowy i zmo-dernizowa kilkanacie sal wiejskich w:Gorzycach Wielkich, Czekanowie.Lewkowie, Wtrku, Karskach,Lamkach, Kotajewie,Chruszczynach, koci-nach, Sadowiu, Topoli Ma-ej, Nowych Kamienicach,Smardowskich Olendrach, Bi-niewie, Szczurach czy Grznie orazGminny Orodek Kultury w Wysoc-ku Wielkim.Zmodernizowano kilkadziesit kilome-trw drg i chodnikw. Zmodernizowanowiele linii owietleniowych.Na drogi gmina zdobya ponad 1,1 mln z.Pozwolio to utwardzi nawierzchnie drg w:Sobtce, Grznie, Franklinowie, Wysocku Wiel-</p><p>kim, Saborowicach, Czekanowie, kocinach, Wtrku, Go-rzycach Wielkich, Radziwiowie, Kwiatkowie.W gminie dziki unijnym pienidzom m.in. wybudowano salsportow w Gorzycach Wielkich, place zabaw. W minionym roku w gminie Ostrw Wielkopolski realizowa-nych byo osiem projektw, dofinansowanych unijnymi pie-</p><p>nidzmi. To inwestycje w ramach programu ,,Odno-wa wsi - rozbudowa i modernizacja wietlic wiej-</p><p>skich w: Topoli Maej, Olendrach Smardow-skich i Mazurach. Zostay take zrealizowa-</p><p>ne przedsiwzicia w ramach programu,,Kapita ludzki: ,,Podajmy sobie rce,,,Uczenie si przez cae ycie (dwaprojekty), ,,Z zabaw przez wiat,,,Nowe umiejtnoci - nowe moli-woci. Ich warto wyniosa niemal</p><p>1,5 mln z.W tym roku w zwizku z podpisanymi ju</p><p>umowami realizowane bd inwestycje dofinan-sowane przez UE. To m.in. budowa kanalizacji w Lam-kach, wieligowie i Zacharzewie, rozbudowane zostan</p><p>wietlice w Daniszynie, Sobtce, Bo-rowcu i Cegach.</p><p>DochdronieOd 2009 rokudochody wasnesamorzdu w przeli-czeniu na jednegomieszkaca gminyOstrw Wielkopolskistale rosn, osigajcponad 1015 zw roku 2012.Dynamik wzrostuobrazuje wykresobok.</p><p>Stabilna, dobrze rozwijajca si gminaGmina Ostrw Wielkopolski rozwija si spokojnie i systematycznie. Umiemy dobrzepozyskiwa pienidze ze rde zewntrznych i potrafimy je wykorzysta na potrzebneinwestycje. A to wszystko przy niskich kosztach funkcjonowania administracji.</p><p>Przez ostatnie lata na modernizacje i rnegorodzaju inwestycje w gminie Ostrw Wielko-polski wydano okoo 60 milionw zotych.W tej liczbie jest niemal 15 milionw pozy-skanych z funduszy unijnych. Ten bardzo do-bry wynik zaowocowa tym, e gmina OstrwWielkopolski, jako jedyny samorzd z regio-nu Wielkopolski, znalaza si na wysokim, set-nym miejscu na prawie 1 600 gmin wiejskich,w prestiowym rankingu Rzeczpospolitej.W kolejnym rankingu Rzeczpospolitej stwier-dzono autorytatywnie, e w przeliczeniu na jed-nego mieszkaca gmina Ostrw Wielkopolskima najnisze koszty administracyjne w powie-cie ostrowskim i jedne z najniszych w caejWielkopolsce.Te dwa niezalene zestawienia stawiaj gmin Ostrw Wiel-kopolski wrd najlepiej wykorzystujcych fundusze unijnegmin w Polsce i daj obraz gminy zaradnej, stabilnej, dobrze iszybko rozwijajcej si.</p><p>Bo taka wanie jest dzi gmina Ostrw Wielkopolski, dzikipracy wielu ludzi: sotysw, samorzdowcw, rady gminy,urzdnikw, pracownikw placwek owiatowych oraz wadzgminy. I nie zmieni tego kolportowanie adnych kamstw.</p><p>Sala gimnastyczna w Gorzycach Wielkich</p></li><li><p>Jedynaw rankinguGmina Ostrw Wielkopolski jako jedynagmina wiejska z Wielkopolski znalaza siw rankingu ,,Rzeczpospolitej pod wzgl-dem iloci pienidzy pozyskanych z UE nainwestycje. W gminie nadal s realizowa-ne przedsiwzicia, wspierane kas zBrukseli.</p><p>Ranking ,,Europejski sa-morzd gazety ,,Rzecz-pospolita ukaza si wlipcu. W kategorii gminwiejskich pod wzgldempozyskiwania funduszyunijnych znalaza si gmina Ostrw Wielkopolski. W rankingugmina jest na setnym miejscu. Biorc pod uwag prawie 1600gmin wiejskich w caej Polsce, jest to wysoka lokata. Poza tym,w rankingu w tej kategorii gmina Ostrw Wielkopolski jestwymieniana jako jedyna gmina wiejska z wojewdztwa wielko-polskiego.Jeszcze w minionym roku, pomimo kocwki unijnego rozdania,udao nam si, wadzom gminy, pozyska dofinansowanie unijnedo kilku projektw. Jesieni minionego roku gmina podpisaa trzyumowy, na realizacj ktrych pozyskaa ponad 2 mln z. Dotyczy-y one: budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Lamki-Zacharzew- wieligw, termomodernizacji sali gimnastycznej wSobtce oraz rozbudowy i modernizacji wietlicy wiejskiej w Da-niszynie. W tym roku - ze starego rozdania - pozyskano pienidzena modernizacj wietlic wiejskich w: Borowcu (gdzie bdzie re-mont kuchni i zostanie do niej zakupione wyposaenie) i w Ce-gach. GOPS wsplnie z PCPR realizuje tzw. projekt mikki, skie-rowany do osb niepenosprawnych.Obecnie gmina przygotowuje si do pozyskiwania pienidzy wnowym unijnym rozdaniu, liczc na wsparcie remontw drgczy kanalizacji sanitarnej w Sobtce.</p><p>Bezpieczne kredyty</p><p>NIK swoje,dzieci swojeNIK uznaa, e budowa placw zabaw niejest profilaktyk antyalkoholow. Gminnakomisja bya innego zdania. A co na tentemat myl dzieci korzystajce z placwzabaw? Nietrudno si domyli.</p><p>Podczas kontroli NIK zarzucia gminie, e ze rodkw zopat za zezwolenia na sprzeda napojw alkoholowych wy-datkowano kwot 85498, 58 z na realizacj zada innychni zwizanych z profilaktyk i rozwizywaniem proble-mw alkoholowych.Kwota ta zostaa wydana na zakup urzdze na placach za-baw dla dzieci w kilku miejscowociach gminy. Nasza gmin-na komisja uwaaa, e stworzenie mieszkacom warunkwdo spdzania wolnego czasu z dziemi na wsplnej zabawiejest dziaaniem profilaktycznym - NIK miaa inne zdanie.Osdcie Pastwo sami, kto mia racj. Miejmy nadziej,e chocia dzieci w Kwiatkowie s zadowolone i si umie-chaj podczas zabawy.</p><p>Owiatowe zmiany</p><p>Nawet tak due rodki zewntrzne nie wystarczaj na zaspokojenie potrzeb inwe-stycyjnych gminy. Niemal 20 mln z zostao wydanych na przedsiwzicia z poy-czek i kredytw, ktre s teraz spacane w bezpiecznym dla gminnych finanswtempie i zakresie.</p><p>Na dzie 30 czerwca 2014 r. zobowizania dugotermi-nowe gminy Ostrw Wielkopolski wynosiy 16601587,12 z, co stanowi okoo 35% budetu gminy, przy do-puszczalnym poziomie do 60%. Sporzdzona prognozaspat gminy zakada bezpieczny i stabilny poziom regulo-wania zobowiza, ktry nie zakci poziomu przyszychplanowych inwestycji. Dlatego nie s prawd rozpo-wszechniane od niedawna informacje, jakoby gminie gro-zia w przyszych latach inwestycyjna zapa, miao za-brakn pienidzy na budow nowych drg, remonty wszkoach itp. To kamstwo, o czym najlepiej przekonujliczby zawarte w poniszej tabelce.</p><p>Tylko w tym roku obecny samorzd gminy Ostrw Wiel-kopolski pozyska dofinansowanie zewntrzne na kwot:2508936 z. To z tych pienidzy, pozyskanych dzikioperatywnoci wadz gminy, wybudowana zostanie ka-nalizacja w Lamkach za 1075971 z, rozbudowane zo-stan wietlice wiejskie w: Daniszynie za 500000 z, Bo-rowcu - za 195335 z, Cegach 108630 z, wykonanyzostanie remont i termomodernizacja hali sportowej wSobtce za 500000 z czy modernizacja drogi Saboro-wice - Bdzieszyn za 129000 z. Do wymienionychrodkw w budecie zplanowany jest wkad wasny, kt-ry wynosi okoo 50% wartoci inwestycji.</p><p>Dobrym przykadem pozytywnych zmian zachodzcych w gminie Ostrw Wielkopol-ski jest sie placwek owiatowych.</p><p>Cieszymy si i jestemy dumni, e w ostatnich latachduo pienidzy przeznaczylimy na budow i moderni-zacj przedszkoli. Efektem tego rodzaju dziaalnoci jestfakt, e kade dziecko z terenu naszej gminy moe uczsz-cza do przedszkola - niemal wszystkie s odnowione idobrze wyposaone.Wiele milionw zotych wydano z budetu gminy na na-</p><p>sze szkoy, dziki czemu nasze dzieci mog si uczy wbardzo dobrych warunkach.W ostatnich latach w gminie Ostrw Wielkopolski wy-budowano 5 zupenie nowych sal gimnastycznych w: Go-rzycach Wielkich, Lewkowie, Wtrku, Topoli Maej, Da-niszynie. Powstay 3 boiska typu Orlik w: GorzycachWielkich, Sobtce, Wysocku Wielkim.</p><p>Sala Szkoy Podstawowej we Wtrku</p><p>ROK PLANOWANE SPATY PLANOWANE WSKANIK SPAT KREDYTW I POflYCZEK DOCHODY ZADUflENIA DO DOCHODW</p><p>2014 3187735 48239050, 77 6,61%*</p><p>2015 6 703156, 52 48739807, 48 13,75%*</p><p>2016 4403749 47023239, 00 9,37%</p><p>2017 4400320 47508061, 00 9,26%</p><p>2018 3241360 48795240, 00 6,64%</p><p>2019 2331300 49172061, 00 4,74%</p><p>2020 4603 800 50359240, 00 9,14%</p><p>* - wskanik ten po wyczeniu z art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku O finansach publicznychwynosi: w roku 2014 - 5,98%, a w roku 2015 - 8,85%. Wyej wymieniony art. 243 ust. 3 oznacza, e kredytypozyskane na finasowanie wyprzedzajce zostan spacone pienidzmi pozyskanymi z Unii Europejskiej.</p><p>Plac zabaw w Kwiatkowie</p></li><li><p>Orlik w Wysocku Wielkim</p><p>Rok 2013 w gminie Ostrw WielkopolskiRok 2013 w gminie Ostrw Wielkopolski to inwestycje m.in. wdrogi, placwki owiatowe czy sale wiejskie. Podpisano teumow o dofinansowanie kontynuacji budowy kanalizacji sani-tarnej w miejscowociach: Lamki, wieligw, Zacharzew.</p><p>W minionym roku przebudowano 15 drglokalnych. Modernizacje przeprowadzonom.in. w Gorzycach Wielkich, Sobtce, Szczu-rach. W Gorzycach Wielkich przebudowanoul. Skon. Za niemal 320 tys. z utrwalononawierzchni asfaltem na dugoci 675 mboraz wykonano podbudow z kruszywa ama-nego. Inwestycja zostaa dofinansowana zUrzdu Marszakowskiego kwot 251.735 z.W Sobtce przebudowano drog gminn -pooono nawierzchni asfaltow na dugoci440 mb za kwot ponad 100 tys. z. Nowychnawierzchni na drogach doczekali si temieszkacy m.in. Sadowia (na odcinku 200mb), Wysocka Wielkiego (ul. Baryczna) czyMazur (nowa nawierzchnia na d. 140 m).Gmina zakoczya te budow chodnikw:przy drodze wojewdzkiej w Topoli Maej - Ietap (gmina dofinansowaa budow kwot 50tys. z - dugo ok 800 mb) oraz przy drodzepowiatowej w Gorzycach Wielkich (gminadofinansowaa prace kwot 100 tys. z).Wybudowano te owietlenie uliczne w miej-scowociach: Czekanw - ul. Straacka, Kasz-tanowa i Jabonkowa, Zacharzew - ul. Lenai Rajska. Uzupeniono te owietlenie w kil-</p><p>Sala wiejska w kocinach</p><p>ku miejscowociach gminy. W sumie na bu-dow nowego i modernizacj starego owie-tlenia gmina wydaa w 2013 r. 200 tys. z.</p><p>Inwestycje w saleNie obyo si te bez inwestycji w sale wiej-skie. W Topoli Maej rozbudowano wietlicwiejsk. Inwestycja bya wspfinansowana zProgramu Rozwoju Obszarw Wiejskich wramach dziaania Odnowa Wsi, a cznie jejkoszt wynis ok. 600 tys. z. Zmodernizowa-no take wietlic wiejsk w Mazurach. Kosztzadania to niemal 40 tys. z, z czego ponad 26tys. z wynioso dofinansowanie z PROW, do-datkowo na t inwestycj przeznaczono z fun-duszu soeckiego kwot ponad 13 tys. z.</p><p>Owiatowe remontyW 2013 r. przeprowadzono te remonty pla-cwek owiatowych, w tym tych prowadzo-nych przez stowarzyszenia. Przypomnijmybowiem: w 2013 r. zakoczono reformowiatow na terenie gminy Ostrw Wielko-polski - zlikwidowano cztery placwki owia-towe w: Franklinowie, kocinach, Saboro-wicach oraz Wysocku Wielkim. Zlikwido-wane placwki zaczy prowadzi stowarzy-szenia. W wyniku dziaa zwizanych z re-form owiatow w roku 2012 uruchomiononowe przedszkole w Biniewie. W sumie na</p><p>Przedszkole w Lewkowie</p><p>terenie gminy funkcjonuje 14 przedszkoli, wtym 4 prowadzone przez stowarzyszenia. Dzi-ki przeprowadzonej reformie owiatowej wszyst-kie dzieci w wieku od 3 do 6 lat maj zapewnio-ne miejsca w przedszkolach gminnych.W ramach remontw placwek prowadzonychprzez stowarzyszenia przeprowadzono moder-nizacje w: Zespole Szkolno-Przedszkolnymw kocinach (remont sanitariatw, kuchni iparteru budynku; dostosowanie do potrzebprzedszkola dwuoddziaowego), ZespoleSzkolno-Przedszkolnym w Saborowicach (za-kres prac - nowa elewacja, wykonanie pod-jazdu, instalacja wodno-kanalizacyjna i c.o.,wymiana drzwi zewntrznych), ZespoleSzkolno-Przedszkolnym we Franklinowie(malowanie pomieszcze), natomiast w Ze-spole Szkolno-Przedszkolnym w WysockuWielkim trwa rozbudowa placwki o pomiesz-czenia dla przedszkolakw.W przedszkolach gmina take wykonaa re-monty. W Biniewie budynek doczeka si no-wych: elewacji i dachu; w Czekanowie wymie-niono dach, wykonano elewacj, dokoczonomodernizacj budynku, a w Lamkach wyko-nano now elewacj budynku oraz wymian</p><p>stolarki drzwiowej. Jeli chodzi o szkoy, to wZespole Szk w Gorzycach Wielkich wymie-niono ogrzewanie na gazowe.Modzi i nie tylko amatorzy sportu z gminyOstrw maj te lepsze warunki do aktywno-ci fizycznej. W Wysocku Wielkim zako-czono budow Orlika - w latach 2012-2013koszt prac przekroczy 1,5 mln z. W Gorzy-cach Wielkich natomiast dokoczono budo-w trybun na boisku sportowym.Ponownie w minionym roku wyrniajcymsi uczniom wjt gminy Piotr Kuroszczykprzyzna nagrody za wyniki w nauce.W pomieszczeniach klasowych po szkole fi-lialnej w Sadowiu (placwka ta zostaa zlikwi-dowana w 2012 r., dzieci kontynuuj nauk wZespole Szkolno- Przedszkolnym we Wtrku)powstay natomiast dwa mieszkania komunal-ne o pow. ponad 70 m kw. Remont wewntrzbudynku polega na wymianie centralnegoogrzewania, instalacji elektrycznej, wykonaniutynkw wewntrznych i malowaniu cian.</p><p>,,Kanaliza- kontynuacjaW gminie jest kontynuowana budowa kanali-zacji sanitarnej w miejscowociach: Lamki,wieligw, Zacharzew. We wrzeniu w Urz-dzie Marszakowskim w Poznaniu zostaa pod-pisana umowa o dofinansowanie tej inwesty-</p><p>cji. Kwota dofinansowania Unii Europejskiejz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzeczRozwoju Obszarw Wiejskich wynosi1.075.971 z. Wg planw zadanie zostanieskoczone do koca grudnia 2014 roku.</p><p>Rok kulturalnySporo imprez kulturalnych zorganizowaa</p><p>Gminna Biblioteka Publiczna w GorzycachWielkich. Duym wydarzeniem byo spo-tkanie autorskie ze znanym pisarzem An-drzejem Stasiukiem. Do bibliotecznej filiiw Daniszynie natomiast przyjechali niemniej znani: satyryk, felietonista i kabare-ciarz Artur Andrus, autorzy ksiki ,,Gau-mardos - Anna Dziewit-Meller i MarcinMeller, a take sawny jzykoznawca JerzyBralc...</p></li></ul>